Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

30.03.05 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

ze 14. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného ve středu dne 30. března 2005 od 19.00 hodin v sále radnice

Přítomní členové zastupitelstva:

Pavel Koldovský, Jiří Bíma, Václav Brunclík, Petr Halama, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Václav Švihel, Vladislav Vlček, Jiří Houška

            14. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p. Tr. zahájil a všechny přítomné

uvítal místostarosta p. Brunclík. Konstatoval, že je přítomno 9 členů, zastupitelstvo je tedy

usnášeníschopné. Zapisovatelkou jednání byla jmenována p. Fišerová, ověřovateli zápisu byli jmenováni P. Koldovský, V. Brunclík a J. Houška.

Do návrhové komise byli navrženi V. Vlček, V. Švihel, P. Halama

            Schváleno 9 hlasy.

            Dále p. Brunclík seznámil přítomné s programem jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2.  Schválení dodatku č. 2 a č. 3 ke smlouvě s firmou BAK a. s. Trutnov

3.  Schválení finančního vypořádání ZŠ a MŠ Rovensko pod Troskami za rok 2004

4.  Informace zástupců SČVK – správce vodovodní sítě v Rovensku p. Tr.

5.  Různé

6. Parková úprava náměstí a Revoluční ulice

7. Diskuse

8. Usnesení a závěr

            Schváleno 9 hlasy.

Bod 1 - Kontrola usnesení z minulého jednání. P. Brunclík sdělil, že úkoly z minulém jednání zastupitelstva byly splněny následně takto:

1.  Podpisy smluv p. starosty s Ing. Suchým a Ing. Kaplanem - byly splněny.

2.  Pro pracovní neschopnost p. starosty bude vrak Škody 120 L zlikvidován v nejbližší době.

3.  Na základě dopisu od Severočeských komunálních služeb Jablonec n. N., kde je podáváno vysvětlení, jakým způsobem se počítá váha svozu komunálního odpadu bylo rozhodnuto,

že se s uvedenou firmou povedou další jednání. Dopis je přílohou zápisu.

4.  Možnost pomoci lidem postiženým zemětřesením v Asii – tento bod je projednán pod bodem různé.

Bod 2 a) - P. Brunclík požádal zastupitele o pověření starosty podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě

o dílo ev. č. 240/04/5804 “Rekonstrukce a dostavba Základní školy se speciálními třídami

v Rovensku pod Troskami“. V dubnu minulého roku byla dána písemná výzva jednomu zájemci

(v platnosti starého zákona max. navýšení prací v objemu 20%). Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby. Zastupitelstvo s tímto bylo seznámeno na pracovní schůzce. Část těchto prací se provede v letošním roce a pokud budeme úspěšní a získáme finance z dotací na příští rok, uskuteční se další část.

            Schváleno 9 hlasy.

Bod 2 b) – P. Brunclík požádal o odsouhlasení pověření starosty podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě

o dílo ev. č. 240/04/5804 “Rekonstrukce a dostavba Základní školy se speciálními třídami

v Rovensku pod Troskami“. Bylo požádáno o dotaci 17 mil. Kč. Pro letošní rok byla přidělena dotace 10 mil. Kč. V tomto dodatku je upřesněn výčet práce za uvedenou částku.

            Schváleno 9 hlasy.

1.

Bod 3 a) – P. Brunclík seznámil s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola se speciálními třídami Rovensko pod Troskami za rok 2004, které skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 3.861,49 Kč. P. Brunclík požádal zastupitelstvo

o odsouhlasení tohoto výsledku a zařazení v plné výši do rezervního fondu a uvedl, že tento rezervní fond může být rozpuštěn pouze se souhlasem zřizovatele. Zápis finančního vypořádání ZŠ je přílohou.

                        Schváleno 9 hlasy.

Bod 3 b) – P. Brunclík dále seznámil s hospodářským výsledkem příspěvkové organizace Mateřská škola Rovensko pod Troskami, který činil za rok 2004 Kč 58.183,15. Z této částky je navrženo rozdělit 11.640,- Kč do fondu odměn a 46.543,15 Kč do rezervního fondu. P. Brunclík požádal zastupitele o schválení tohoto hospodářského výsledku a jeho rozdělení s tím, že rezervní fond může být rozpuštěn pouze se souhlasem zřizovatele. Zpráva o hospodaření MŠ za rok 2004 je přílohou tohoto zápisu.

                        Schváleno 9 hlasy.

Bod 4) – P. Brunclík představil zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací závod Vratislavice

n. N., kteří měli informovat občany a zastupitele o současném stavu pitné vody z prameniště Hrudka – Borek a o nápravných opatřeních ke zlepšení kvality vody. Byli to: ředitel závodu Vratislavice Ing. Šeps, vedoucí provozu Turnov p. Šimek, vedoucí útvaru kontroly vody p. Ing. Michalová. P. Brunclík předal slovo přítomným hostům, aby reagovali na vzniklou situaci. P. Ing. Šeps vysvětlil přítomným, že SčVK oficiálně provozují vodovod od 1. ledna 2004. Od této doby se začaly dělat veškeré rozbory pitných i odpadních vod v laboratoři SčVK. Přibližně v polovině roku se zjistil nepatrný výskyt pesticidů ve zdroji Hrudka a od té doby oddělení kvality vody v této věci jedná s hygienickou stanicí, která byla požádána, aby udělala odhad zdravotního rizika, co může naměřené množství pesticidů způsobit. Tento souhlas se zdravotním rizikem obdržely SčVK na začátku roku s tím, že voda je pitná bez jakýchkoliv problémů, jediné doporučení, které bylo sděleno vodovodům je to, že těhotné ženy a kojenci by měli pít kojeneckou vodu. Podle zákona musely SčVK na tuto situaci upozornit starostu obce a starosta podle svého uvážení s tím seznámit obyvatelstvo. P. starosta tuto informaci vyvěsil a vzniklo spoustu dohadů o tom, že je voda špatná, ale není to pravda. P. Šeps sdělil, že jsou dvě možnosti. První možností je okamžité jednání o hospodaření v pásmu hygienické ochrany, protože závadnost vody je způsobena určitými postřiky z bývalých sadů nebo z lesů. Navrhl, že osloví ochranu životního prostředí v Turnově, aby se okamžitě přestaly tyto prostředky používat. Voda se bude sledovat, každé 3 měsíce se dělají znovu rozbory vody a je možné, že se stav nežádoucích látek ve vodě bude postupně snižovat, protože mají poměrně rychlou dobu rozpadu. Kdyby se tak nestalo, bude se muset řešit situace vybudováním nějaké úpravny vody nebo nalezením jiného zdroje. Ing. Michalová upřesnila, že sami byli překvapeni tím, že hygienici nezakazují vodu používat pro žádnou skupinu obyvatel, ale hygiena dala jen doporučení, v žádném případě nedala zákaz používat vodu jako pitnou. Dle rozhodnutí hygieny je voda pitná. Dále uvedla, že legislativa ponechává na provozovateli vodovodu možnost volit, které látky bude nechávat stanovovat. Po konzultaci se zdravotním ústavem byly SčVK ujištěny, že atrazin se již nepoužívá. Nejsou zkušenosti s tím, jak se tyto látky budou chovat dál. Účinky nežádoucích látek a vliv na organismus člověka stanovuje a posuzuje autorizovaná osoba.

P. Ing. Šeps uvedl, že byli první, kteří nechali udělat rozbor vody v tak velkém rozsahu a přišli na to, že se vlastně ve vodě pesticidy a jim podobné látky vyskytují.

 Na dotaz p. Svačiny proč je voda tak strašně chlorovaná odpověděla Ing. Michalová, že chlór je náš jediný dezinfekční prostředek, chlorování se musí provádět tak, aby byl zbytkový chór stále ve vodě. Vše hygienik sleduje a množství chlóru se dodržuje. Dále uvedla, že na podzim může být chlór více cítit. Slíbila koncentraci znovu nechat přeměřit a seznámit obyvatele s výsledkem.

 Na dotaz sl. Kovaříkové zda budou cenu za pitnou vodu z důvodu její závadnosti snižovat, proč už při prvním zjištění, což bylo v dubnu loňského roku, nebyli obyvatelé informováni o špatné

2.

kvalitě vody, proč nedali podnět k podání trestního oznámení na neznámého pachatele, proč to nenahlásili na inspekci životního prostředí a jaká opatření budou SčVK pro zlepšení vody dělat odpověděl p. Ing. Šeps. Cena vody se v žádném případě snižovat nebude, náklady na provoz jsou daleko větší. Firma SčVK postupovala podle zákonů a podle informací hygienika. SčVK jsou pouze provozovatelé vodovodu a tento problém nemohou vyřešit sami, bude nutná spolupráce obcí. Informace o špatné kvalitě vody byla podána až letos z toho důvodu, že v létě loňského roku, na základě letních rozborů vody, stav nežádoucích látek klesl pod limit a nebylo proto nutné stav hlásit. Ing. Michalová sdělila, že celou věc již na Inspekci životního prostředí nahlásili.

 Po následující živé diskusi p. starosta požádal Ing. Šepse o co nejužší spolupráci, aby byla obec

o všech krocích, které vodovody podniknou, informována. Na jeho dotaz, jaký je současný stav vody ve zdroji Václaví odpověděla Ing. Michalová, že Václaví je na tom obdobně jako Hrudka.

 Ing. Šeps přislíbil spolupráci a sdělil, že se budou snažit tuto situaci co nejrychleji řešit.

P. Brunclík na závěr diskuze sdělil, že doufá, že se vše zdárně vyřeší a poděkoval zástupcům za účast na jednání.

Bod 5 – Různé

5/1. P. Brunclík požádal zastupitele o potvrzení hospodářského výsledku Městského rekreačního střediska (dále jen MRS) Palda a schválení převodu jeho hospodářského výsledku do fondu hospodářské činnosti. Hospodářský výsledek Městského rekreačního střediska Palda včetně Městského informačního střediska činil v roce 2004 po zdanění 76.730,37 Kč. Žádost MRS Palda přílohou.

Schváleno 9 hlasy

5/2. P. Brunclík požádal zastupitele o schválení převodu movitého majetku Základní škole se speciálními třídami Rovensko pod Troskami k vlastnímu hospodářskému využití s účinností od 1.4.2005. P. Šálek uvedl, že s tímto bodem nebyl seznámen před veřejným jednáním zastupitelstva. P. Brunclík tento bod stáhl z jednání.

5/3. P. Brunclík sdělil, že p. Řídkošil zástupce Muzea Český ráj Turnov, který měl podat informaci o návrhu vyhlášení geologického parku Český ráj pod hlavičkou UNESCO se bohužel nedostavil. Požádal tedy o slovo sl. Kovaříkovou, aby v krátkosti seznámila občany s chystaným projektem nominovat Český ráj do evropské sítě geoparků pod hlavičkou Unesco. P. Brunclík sdělil, že zastupitelstvo Města Rovensko p. Tr. bere tento projekt na vědomí a bude ho podporovat.

 Sl. Kovaříková informovala občany o tom, že se nepovedl zápis Českého ráje do světového dědictví UNECO a komisaři této světové organizace doporučili, že pro zápis do památek UNESCA je Český ráj příliš malou oblastí, ale že na tak malou oblast je zde z ekologického hlediska vývoje země téměř vše k tomu, aby byl vyhlášen Evropským geoparkem UNESCO. Zahrnovalo by to území mezi Kozákovem, Sobotkou, Jičínem a Mnichovým Hradištěm. Tento geopark nemá tak přísné limity jako CHKO. Je to snaha upozornit i na jiná hodnotná území v republice. Svým způsobem by to pomohlo CHKO tím, že by bylo odlehčeno od přílivu turistů a že by se tzv. geoturistika směřovala do obcí jako je např. Žernov, Tatobity a dále směrem na Semily. Tato geoturistika by byla zaměřená na dobudování naučných stezek, dobudování stravovacích a ubytovacích kapacit a na to by bylo možné díky tomuto projektu čerpat peníze z Evropské unie. Na projektu se podílí Ministerstvo životního prostředí a jedním ze zpracovatelů projektu je právě p. Řídkošil, který má za úkol seznámit obce s tím, co by to pro ně znamenalo, že se nemusí bát přísných pravidel jako má chráněná krajinná oblast, že jde především o turismus, který by byl pro obce zdrojem financí.

 Senátor p. Mitlener uvedl, že chce projekt podpořit a že pokud by měl Český ráj značku UNESCO, tak se na to Evropská unie i turisté dívají jinak. Byl by to obrovský zisk pro obce.

P. Brunclík poznamenal, že kdyby to pomohlo od dálnice, bylo by to jedině dobře. Na to p. Mitlener odpověděl, že to s dálnicemi příliš souviset nebude.

 Dopis od p. geologa Řídkošila, ředitele Muzea Českého ráje v Turnově je přílohou zápisu.

3.

5/4. P. Brunclík požádal zastupitele o schválení poskytnutí finančního příspěvku 12.500,- Kč na zajištění přípravy, propagace a nákladů spojených s realizací projektu autobusových turistických linek.

                        Schváleno 9 hlasy

5/5. Schválení finančních darů těmto organizacím:

            a) 10.000,- Kč SDH Křečovice u příležitosti 80-ti let založení místní organizace.

Schváleno 9 hlasy.      

            b) 3.000,- Kč SDH Rovensko na soutěže dětí.

Schváleno 9 hlasy.      

            c) 10.000,- Kč k výročí SDH Štěpánovice.

                        Schváleno 9 hlasy.      

Bod 6.

6/1 P. starosta sdělil přítomným, že dne 26. května 2005 se bude v Liberci projednávat nový koncept R 35, který stanovuje, že nejlepší trasa vybraná pro rychlostní komunikaci R 35 je trasa B – přes Bora. Informoval o tiskové konferenci, která se dne 30.3.2005 uskutečnila v Turnově a kde byl veřejnosti předložen návrh uvedeného konceptu. Uvedl, že je mluvčím 13 obcí, které se sdružily proto, aby zabránily vybudování R 35 mezi Rovenskem a Troskami. V úterý dne 5. dubna 2005 bude v Rovensku p. Tr. probíhat jednání s hejtmanem LB kraje p. Skokanem, o kterém bude

p. starosta občany bezprostředně informovat.

6/2 P. Brunclík informoval, že ve dnech 22. - 23. března 2005 proběhla Velikonoční sbírka Adra, určená na pomoc obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů a na pomoc sociálně a zdravotně ohroženým obyvatelům jak v České republice, tak i v zemích Evropy, Asie a Afriky. Za pomoci žáků ZŠ v Rovensku pod Troskami bylo vybráno 4.196,- Kč.

Bod 7. Na dotaz, zda poslat finanční dar na pomoc postiženým v Asii - bylo ze zastupitelů 6 hlasů proti a 3 hlasy pro. Finanční dar se již posílat nebude.

Bod 8. Proběhla diskuse k parkovým úpravám náměstí a Revoluční ulice. Občané se dotazovali na to, proč se napřed vysadí stromy a pak se v budoucnu budou dělat chodníky. P. Halama vysvětlil, že má zájem na tom, aby celá Revoluční ulice vypadala pěkně, nejenom, aby byla obnovená zeleň, ale aby celý chodník vypadal hezky. Zeleň, která by byla vsazena až po zbudování komunikace, by neměla takový prostor, který pro svůj růst potřebuje. Dělníci většinou nerespektují další sadovnické úpravy, nechají zeleni málo životního prostoru a ta nemá z čeho vegetovat. V případě, že by se chodník vyrovnával, zvyšoval nebo snižoval, zeleň není problém zvednout dosypáním mulče. Co se týká rovenského náměstí, je potřeba provést parkovou úpravu z důvodu bezpečí, protože všichni jezdí všude a řešením parkové úpravy je to, aby vzniklo jisté bezpečí jak pro pěší, tak pro ty, co se tam chtějí zdržovat delší dobu, a také aby bylo zřetelné, kde je parkoviště a kde je ulice. Zeleň tam není jen proto, aby náměstí vypadalo pěkně, ale také proto, aby údržba byla jednoduchá, aby byly vyřešeny místa, která jsou problematická na úklid. Zeleň je nápomocna k tomu, aby bylo náměstí snesitelnější, vzduch čistší a prostředí vlhčí. Zeleň uvedená na plánu tvoří 30 %, zbytek jsou technické úpravy, které by se stejně v budoucnu musely udělat. Týká se to např. osvětlení, mobiliáře, obrubníků, rámců chodníků pro kočárky, aby se dostaly z vyvýšených chodníků dolů.

 Na dotaz, zda bude děláno nějaké výběrové řízení, aby nedošlo na střet zájmů, který by vznikl

v případě, že bude úpravy náměstí dělat firma Ing. Halamy, který je zároveň zastupitel P. Brunclík odpověděl, že p. Halama udělal pouze prováděcí studii, ale celou věc v žádném případě p. Halama nezajišťuje. Bude se na tom podílet dalších 5 firem. P. starosta upřesnil, že úpravy náměstí nebyly konzultovány jen s p. Halamou, ale i s jinými firmami. Další dotaz zněl, zda tis, který bude vysazen před ZŠ je jedovatý a pro děti nebezpečný.

4.

P. Halama odpověděl, že tis je opravdu jedovatý svými plody, ale každý tis plody nemá, a taxon, který je navržený k umístění před ZŠ, plody mít nebude. Tis s plody je dodnes u MŠ a žádné dítě se z něho neotrávilo.

 P. Halama ještě upozornil, že pokud se zeleň zasadí, je nutno se o ni starat. Pokud by výsadbu provedla cizí firma, udělá dobrou nabídku, provede výsadbu, ale bude lhostejná k tomu, jak se bude výsadba vyvíjet za 2 nebo 5 let. Pokud případně zeleň někde zmizí, je potřeba včas vysadit novou, ošetřovat, starat se o ni takovým způsobem, aby za 2 roky vypadala tak, jako my chceme.

 Někteří občané sdělili, že se těší, až bude náměstí hotovo a souhlasí s jeho úpravami.

 Občané dále upozornili na nepořádek kolem Rovenky, na autobusové zastávce a hokejovém hřišti. Zastupitelé sdělili, že tuto věc musí řešit hlavně rodiče dětí, které se u zmíněných míst scházejí a nepořádek způsobují. S Rovenkou se prozatím nedá nic dělat, není majetkem města.

P. Brunclík dal zastupitelům hlasovat, kdo je pro náměstí. 6 hlasů souhlasilo s úpravami, 3 hlasy byly proti. Úpravy náměstí a Revoluční ulice byly tímto schváleny.

Bod 9. P. Brunclík požádal zastupitele o schválení pokácení 39 ks javorů v Revoluční ulici, k.ú. Rovensko p. Tr. p. p.č. 2253/6 a p.p.č.2253/7 a o provedení náhradní výsadby na původní místa.

6 hlasů bylo pro a 3 hlasy proti pokácení javorů. Pokácení a nová výsadba byla tímto schválena.

 Nakonec p. Hošek přečetl návrh na usnesení.

 P. Brunclík poděkoval přítomným za účast a veřejné jednání ukončil.

Jiří Houška, ověřovatel            

Václav Brunclík, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta      

Rovensko p. Tr. 30. března 2005

Zapsala: Jana Fišerová

Usnesení č. 14

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami ze dne 30. března 2005

......................................................................................................................................................

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami

schvaluje:

1. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 240/04/5804 uzavřené pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba Základní školy se speciálními třídami Rovensko pod Troskami“

2. dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. 240/04/5804 uzavřené pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba Základní školy se speciálními třídami Rovensko pod Troskami“

3. hospodářský výsledek Základní školy se speciálními třídami Rovensko pod Troskami ve výši 3.861,49 Kč a jeho celé zařazení do rezervního fondu. Rezervní fond může být rozpuštěn pouze se souhlasem zřizovatele.

4. hospodářský výsledek Mateřské školy Rovensko pod Troskami tak, jak byl navržen s tím, že rezervní fond může být rozpuštěn pouze se souhlasem zřizovatele.

5. hospodářský výsledek Městského rekreačního střediska Palda ve výši 76.730,37 Kč a jeho převod do fondu hospodářské činnosti.

6. parkové úpravy náměstí a Revoluční ulice v Rovensku p. Tr. v rozsahu navrženého záměru.

7. pokácení 39 ks javoru v Revoluční ulici – k. ú. Rovensko p. Tr. p. p. č. 2253/6 a p. p.č. 2253/7 a zároveň ukládá provést náhradní výsadbu na původních místech.

bere na vědomí:

1. informaci zástupců SČVK o kvalitě pitné vody na území Města Rovensko p. Tr.

ukládá:

1. p. starostovi průběžně informovat obyvatele o všech krocích, které podniknou vodovody k vyřešení situace s pitnou vodou.

2. p. starostovi informovat obyvatele o výsledku jednání o rychlostní komunikaci R 35, které proběhne 5. dubna v Rovensku p. Tr.

ověřovatelé zápisu:

Jiří Houška, ověřovatel            

Václav Brunclík, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:279
TÝDEN:614
CELKEM:1426337

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami