Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

29.03.07 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

 z 4. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne             29. 3. 2007 v sále budovy radnice v Rovensku pod Troskami.

Přítomni: Pavel Koldovský, Jiří Bíma, Petr Halama, Josef Brožek, Jan Otmar, Bohumil Šich, Kamila Šmirausová, Alena Kozubová, Jiřina Bláhová, Jiří Houška, Iveta Beránková

Omluveni: Petr Hrudka, Jaroslava Kolářová

     Všechny přítomné přivítal pan Bíma a konstatoval, že zastupitelstvo je přítomno v počtu 10 členů a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována paní Markéta Kovaříková. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Jiří Bíma, Petr Halama a Pavel Koldovský. Do návrhové komise byli navrženi Jiřina Bláhová, Bohumil Šich a Jiří Houška.

Návrhová komise byla zastupitelstvem odsouhlasena jednohlasně.

Dále p.Bíma seznámil přítomné s programem tohoto veřejného jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Rozpočet na rok 2007

3. Pozemkové úpravy ve Václaví

4. Privatizace čp. 75

5. Různé

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr

Program jednání byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Pak  pokračoval ve vedení jednání zastupitelstva.

K bodu č. 1

Kontrola usnesení z minulého jednání.

1.Bylo uloženo začít práce na rozpočtu na rok 2007. Splněno.

2. Podepsat veřejnoprávní smlouvu s městem Turnov, týkající se řešení přestupků. Splněno.

K bodu č. 2

Pan Bíma uvedl, že zastupitelé i občané byli s návrhem rozpočtu seznámeni. Pan Bíma se otázal, zda má někdo ze zastupitelů k rozpočtu nějaké připomínky. Paní Beránková uvedla, že se jí zdá rozpočet města málo konkrétně rozepsaný, že ví, že se to panu starostovi moc nelíbí, ale bylo by potřeba více jednotlivé body rozepsat a navrhla, aby na příštím zastupitelstvu byl projednán návrh, aby pro příští rok a roky další  byl rozpočet rozepsán podrobněji, protože se jí rozpočet pro tento rok zdá nedostatečný.

Pan Bíma nechal o tomto návrhu hlasovat.

Pro 3 (Beránková, Šich, Bláhová)      Proti 6 (Koldovský, Bíma, Kozubová, Halama, Otmar, Brožek)       Zdržel se 2 (Houška, Šmirausová)

Návrh byl zamítnut.

Pan Šálek uvedl, že v rozpočtu je uvedeno silnice, místní komunikace, opravy, zimní údržba 600 000.-, chtěl by vědět, co je míněno v opravách, jaká přibližná výše oprav. Pan Koldovský uved, že jsme nedostali z Libereckého kraje dotaci na  Nábřežní ulici, takže do této částky můžeme započítat 110 000.- za opravu Nábřežní ulice. Dostali jsme dotaci z mikroregionu na cyklotrasu od křížku k Šachtě, takže tuto budeme opravovat a zbytek je na opravy. Pan Šálek k tomu uvedl, že v rozpočtu je právě další položka na Nábřežní ulici a tedy se již nyní s rozpočtem rozcházíme, protože je v rozpočtu 600 000 na opravy a potom  67 000 na Nábřežní ulici.Pan Koldovský doplnil, že 67 000 u Nábřežní ulice je  jako doplatek grantu, který jsme nedostali. Pan Šálek uvedl, že tam toto již nemělo být. Pan Šálek dále uvedl, že neví, proč je stále v rozpočtu navyšován příspěvek na provoz předškolního i školního  zařízení. Škola je po opravě a zateplená, měly by zde být úspory a ne tedy o 200 000 navýšení. Pan Koldovský uvedl, že u předškolního zařízení je příspěvek na provoz 320 000, opravy a údržba 10 000, revize a odstranění závad 30 000. V minulém rozpočtu jsme měli 300 000 na školku a nyní nevíme jaké budou ceny energií, tak je tam proto 320 000. Pan Šálek uvedl, že nárůst energií takový není. Dále chtěl p. Šálek vědět, proč je navýšení u základní školy. Pan Koldovský vyzval k odpovědi paní Kozubovou. Ta uvedla, že v letošním roce jsme počítali s navýšením příspěvku základní škole o 200 000 z toho důvodu, že nás ředitelství školy požádalo, zda by nebylo možné vybavit dvě kmenové třídy novým nábytkem, aby i to vnitřní prostředí odpovídalo tomu vnějšímu, aby se lépe učilo, aby bylo lepší klima. Za těch  200 000 počítáme, že se vybaví ty dvě třídy, učebna družiny a bude tam ještě příspěvek na vybavení počítačové učebny novým softwarem. Pan Šálek poznamenal, že měly být vyčísleny úspory zateplením. Dále p. Šálek chtěl vědět, proč bylo navýšení kultury na 60 000. Pan Koldovský odpověděl, že letos budeme slavit výročí 130 let od  narození pana mistra Drahoňovského a budeme slavit 70 let  od věnování sousoší Rozhovor Rovensku. Na tyto oslavy je počítáno spolu s filatelisty s částkou 35 000, proto byla navýšena částka na kulturu. Pan Šálek dále uvedl, že na modernizaci fotbalového hřiště máme v rozpočtu 100 000, což je asi na zavlažování a potom tam je dalších 100 000 na TJ. Pan Šálek uvedl, že za posledních 8 let se dalo na činnost TJ  již 28 milionů a to si nemůže dovolit žádná jiná další obec, a že tedy zvýšení o dalších 50 000 je hodně. Pan Kodovský odpověděl, že se do tělovýchovy nedalo 28 milionů, že se dalo do školního zařízení jako přístavby haly, tělovýchovná jednota dostala 50 000 s tím, že si sokolové i hasiči odpracovali hodiny, které byly zaplaceny jako pomoc městu. Tyto peníze se navýšily z toho důvodu, že jednali s  předsedou TJ Sokol p. Vágenknechtem, 50 000 je pouze na energie a 32 000 je vyloženě na činnost pro děti, dospělí z toho nemají ani korunu, ale aby mohli děti sportovat tak je to na jejich činnost, aby jsem podpořili tělovýchovu dělí. Ostatní věci co si Sokolové kupují si platí z brigád a spíše sáhnou také do vlastní kapsy. Protože ceny stále rostou, rostou i v tělovýchově,¨a pan starosta lituje jen toho, že se nemohl pan Vágenknecht dostavit na zastupitelstvo, aby to zde vysvětlit. Byl pozván na poradu zastupitelů a tam to zastupitelům vysvětlil. K tomu pan Šálek uvedl, že se vrátí k těm 28 milionům. Bylo dáno 15 milionů na halu a dalších 12, 5 milionů na kabiny, hřiště. Když se budou stále zvyšovat dotace TJ,  tak bychom se měli bavit o vodě, o odpadech, které by mělo město občanům dotovat. Pan Bíma uvedl, že 28 milionů není jen pro členskou základnu Sokola, která nemá jen pár členů, ale je to několik set členů a myslí si, že částka 100 000 Kč je na velmi malé výši za práci s dětmi a za kulturní činnost, kterou Sokol  dělá.  Pan Šálek řekl, že si myslí, že to takto není, že se nebude bavit o tom, jestli je Sokolů několik set. Pan Halama uvedl, že  zastupitelstvo se tím ještě určitě zabývat bude, protože si myslí, že těch 100 000 poté, co  měli ekonomické vysvětlení od předsedy Sokola usoudili, že i tak to je málo a tak v příštím rozpočtu  to bude možná ještě vyšší. Pan Halama uvedl, že si myslí, že to je jedna z cest, jak dostat rovenskou mládež z ulice a  bude ještě lepší,  když zde bude sportovišť více.  Pan Šálek uvedl, že rovenská mládež je po hospodách nebo po lavičkách místo turistů na náměstí a na sportovištích je minimálně. Pan Šálek uvedl, že si myslí, že se příspěvky TJ Skokol navyšují proto, že má velkou členskou základnu v našem zastupitelstvu. Pan Šálek uvedl, že bychom si měli uvědomit, že ty peníze v našem městě jsou naše a lidí, kteří by z toho měli mít je daleko více. Tady nejde pouze dávat na jednu stranu. Je potřeba zabývat se komunálníma službami, nezdražovat. Pan Koldovský řekl, že budeme pokračovat  v tom trendu, jaký jsme dělali celé čtyři roky, to znamená, že jsme se snažili dostat co nejvíc peněz do Rovensko abychom mohli podporovat všechny spolky. Pan Šálek se zeptal na požární nádrž, kde má být jenom 15 000, to je nepoměr,  jak bude udržována. Pan Koldovský uvedl, že požární nádrž bude udržována v tom stavu  v jakém byla vždycky,  to znamená, že se budeme snažit aby se ta voda nezkazila  a jak jsme slíbili tak se budeme snažit to koupaliště předělat.  Pan Šále řekl, že si myslí, že tam mělo být oplocení,  záchody a že je tam co dělat, že tyto peníze je pro obyvatele málo. Dále p. Šálek řekl, že na péči o zeleň je 200 000. Pan Halama se vrátil k požární nádrži s tím, že ve volebním programu měli, že se budou zabývat plovárnou, aby se  na ní vybudovalo solidní koupaliště, že stále platí, po zvážní všech faktů, které jsou na tom bohužel důležité,   je fakt, že tak,  jak je v současné době vybudováno jako dobré koupaliště nikdy fungovat nebude, máme nápad jak to udělat na úrovni doby,  znamená to zásadní technické řešení, možná kdybychom se o tomto bavili před pár lety, tak dnes by s tím problémy byly mnohem menší. Co se týče rozpočtu,  tak na zeleň  původní návrh byl jiný, byly tam částky, které se týkaly úpravy okolí školy, ty se z toho vyškrtly,  tak tam zůstaly jen malé úpravy a údržba.  Údržba není  ta, která byla v rámci realizace té zeleně, protože když bude mluvit jenom za jejich firmu,  tak v rámci ceny byla i bezplatná  údržba dva roky. Pan Šálek ke koupališti uvedl, že si myslí že koupaliště  funguje, je takřka bezúdržbové. Pan Halama řekl, že v Rovensko je spousta ploch, na které ještě nebylo sáhnuté takže bez problémů 200 000 je lepší každoročně  investovat do zeleně než za 10 let to řešit nějakými miliony.

Pan Šálek řekl, že k takto velkým penězům na zeleň jsou v rozpočtu  dále peníze na autobusovou zastávku 28 000, což je plácek 10 krát 10 metrů. Pan Šálek řekl, že toto považuje za plýtvání našimi penězi,  a že se toto umí udělat za méně peněz, ale nesmí se tím živit někdo ze zastupitelů.

 Pan Otmar řekl, že byl vznesen dotaz ohledně komunálního odpadu, ale nebyl zodpovězen. Pan Otmar si sehnal čísla z loňského roku, kdy město vydalo přibližně  973 000 Kč,  příjmy byly zhruba 15 000, město doplácelo v loňském roce na komunální odpad 350 000 Kč. Pan Šálek řekl, že toto ví, ale že chtěl  říct, že na toto jsou peníze od nás ode všech,  používáme to na komunální odpad pro všechny, ale peníze na jiné věci jdou z těch samých peněz,  ale je to nepoměr. Jestli se může dotovat v takové výši Sokol nebo cokoliv jiného, tak se nemáme bavit, jestli budeme zvedat lidem poplatky nebo ne.  Pan Otmar chtěl ještě dodat, že je třeba zvyšovat procenta tříděného odpadu, protože potom za ten netříděný odpad jsou ty poplatky větší. Pan Bíma k tomu řekl, že otázka odpadů byla řešena na minulém zastupitelstvu, kde se rozhodlo o zvýšení hnízd pro tříděný odpad. Pan Koldovský řekl, že v rozpočtu žádná položka autobusová zastávka není, je zde park u zastávky. Jelikož teď tam musíme pořezat stromy za zastávkou z důvodu že lezou do vedení, tak se žádalo o dotaci na liberecký kraj, kterou jsme nedostali, stromy musí dolů a my to musíme nějak upravit aby to nějak vypadalo.  Peníze nejsou na autobusovou čekárnu, ale na park u zastávky.  Byl u sklenáře a zastávka bude zasklena a opravena.  Pan Šálek řekl, že chtěl říci, že ta suma, kterou tam máme na ten park se dala vzít z té zeleně. Pan Koldovský řekl., že v současné době musíme doložit, že granty jsou schváleny v rozpočtu,  a proto je tam částka na park.  Pan Bíma řekl, že si myslí, že 200 000 na zeleň v Rovensku je strašně málo. Pan Halama řekl, že když nebude v Rovensku co zlepšovat, že může být rozpočet menší. 

Je zde spousta dalších míst, která nejsou vyprojektovaná,  a která chceme řešit,  a až budou tyto věci v pořádku, tak už pak nebude co řešit.  Pan Šálek řekl, že jsou důležitější věci.. Pan Halama řekl, že až lidé budou protestovat proti tomu, že tu mají hezké prostředí, tak to nebudou dělat.  Paní Bláhová chtěla poznamenat k Sokolu, že byla proti navýšení dotace pro činnost Sokola, panem Vágenknechtem bylo vysvětleno, že je dotován především sport dětí, protože ne všichni rodiče mají možnosti děti ke sportu vést, ale paní Bláhová si myslí, že je v Rovensku činnost sportovní na naše možnosti dotovaná až dost, protože není povinností města  dotovat činnost sportovních organizací. Tyto organizace si také musí shánět finanční prostředky prostřednictvím sponzorů, jako to je všude jinde. Co se týká práce s mládeží jedná se o záslužnou činnost, kterou ona uznává, ale je také fakt, že dospělí musí jít mládeži příkladem. Od prvního povětří v lednu je utržená polovina  střechy na obou střídačkách na fotbalovém hřišti. Nikdo tam nebyl schopen vylézt a toto opravit, což jí vadí, protože mládež  by měla být vychovávána nejen sportem, ale i příkladem a k vztahu k majetku, protože se tvoří pěkné věci jsou tam převlékárny, bude se zavlažovat hřiště a pokud  se k tomu budou ignorantsky chovat, není to dobře. Budeme chtít příští rok, aby nám Sokol předložil  vyúčtování celých nákladů.  Nyní to bylo takové na divoko, neměli jsme přesné informace,  bylo to jenom řečeno.

Paní Beránková řekla, že na všech dotazech je vidět, že je rozpočet potřeba rozpracovat, protože zájem o rozpracování rozpočtu je. Pan Bíma navrhl, aby se paní Beráková zamyslela  a ten rozpočet  nám dala tak, aby byl schůdný a srozumitelný. Paní účetní Nejedlá by se k tomu mohla vyjádřit a myslí si, že nám dostatečně vysvětlila, že těch položek je tolik, že by to vydalo na čtyři formáty A4. Paní Beránková řekla, že si myslí, že jsou body, které je třeba podrobně rozepsat a body, které není třeba tak podrobně rozepsat. Například, když je na údržbu komunikací 600 000 jde rozepsat, které komunikace se budou opravovat.

Pan Bíma dal o rozpočtu hlasovat.

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem jednohlasně viz příloha č. 1.

K bodu č. 3

Pan Koldovský uvedl, že jsme začali komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Václaví, která byla zahájena už za minulého období. Stojí před námi úkol odsouhlasit plán společných zařízení. Tento název v sobě skrývá nově navržené cesty, které vzniknou po provedených pozemkových úpravách, aby majitelé pozemků se mohli na ty cesty dostat. Byli přítomni členové pozemkového úřadu na pracovní poradě, kde to bylo zastupitelům vysvětleno proč se to dělá, jakým způsobem se to dělá. S těmito pozemkovými úpravami souhlasí všichni majitelé dotčených pozemků. Bylo to projednáváno na radě občanů, kteří s tím také souhlasili. Pan Koldovský nechal hlasovat o pozemkových úpravách.

Navržený plán společných zařízení v k.ú. Václaví v rámci pozemkové úpravy na k.ú. Václaví byl zastupitelstvem schválen jednohlasně viz příloha č. 2.

K bodu č. 4

Pan Bíma uvedl, že na 22. mimořádném jednání dne 17. 8 2006 došlo k pozastavení privatizace z důvodu vážných pochybení v prohlášení vlastníka, které by bylo, dle názoru právníků,  v případě schválení neplatné.  Proto dál schválit revokaci:

1.  usnesení zastupitelstva z 18. veřejného jednání konaného dne 26. 1. 2006, a to usnesení bod č. 9 článek I. Prodej pozemku ppč. 38/23, k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami

bod č. 10 čl. I prodej septiku pozemku ppč. 38/24 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami

bod č. 11 článek 1. zřízení bezúplatného věcného břemene na ppč. 38/1, k.ú. Rovensko pod Troskami

2. rozhodnutí zastupitelstva ze 17. veřejného jednání konaného 15. 12. 2005 usnesení bod č. 1 článek II. Pravidla privatizace bytového domu čp. 75 a prodej stpč. 674 v kú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami

Revokace uvedených usnesení byla zastupitelstvem schválena jednohlasně.

Pan Bíma přednesl nová pravidla privatizace, došlo k menším úpravám, byl rozpočítán septik mezi jednotlivé byty a smlouvy o koupi bytů budou podávány na katastr k zapsání jednotlivě.

Pravidla privatizace bytů čp. 75 ve vlastnictví Města Rovensko pod Troskami viz příloha č. 3 byla schválena zastupitelstvem jednohlasně.

Prodej 13 bytových jednotek v čp. 75 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a parcely – zastavěná plocha  a nádvoří ppč. 674 k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami dle pravidel privatizace byl schválen zastupitelstvem jednohlasně.

Prodej pozemků v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami ppč. 38/23 a ppč. 38/24 dle GP 499-218/2005 za cenu 150.-Kč/m2 prodávaných v podílech k jednotlivým bytovým jednotkám viz příloha č. 4 byl schválen zastupitelstvem jednohlasně.

Zřízení úplatného věcného břemene v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami ppč. 38/1 dle GP 499-218/2005 za cenu 200,-Kč na 1 osobu pro potřeby udržování a provozování kanalizační přípojky čp. 75 bylo schváleno zastupitelstvem jednohlasně.

Pan Šálek řekl, že došlo ke změně v procentech. Bylo zhruba 40% a 5 a je tam 35 a 6 %.   Pan Bíma řekl, že když se pozastavovala privatizace, udělali se nové kroky pro prohlášení vlastníka. Když dělala odhadkyně odhady podle nové vyhlášky, rostly ceny bytů velkým rozdílem. Aby byla zachována původní cena,  byly navrženy tyto částky.  Pan Šálek řekl, že toto nedokázali říci hned a čekali, jestli se na to někdo zeptá. Pan Bíma řekl, že to bylo na veřejné vývěsce a nikdo nic neskrývá.

K bodu č. 5

Vzhledem k tomu, že ve svazku obcí Mikroregion Podhůří zůstalo už jenom pět obcí Rovensko, Tatobity, Holenice, Žernov, Veselá navrhl pan Koldovský, aby město Rovensko pod Troskami přistoupilo  k dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Tábor. Pan Koldovský řekl, že se ušetří papíry a budeme moci čerpat z kraje Královéhradeckého i  Libereckého, protože mikroregion Tábor leží na území těchto krajů. Musíme schválit dodatek ke smlouvě o přistoupení  k dobrovolnému svazku obcí a dodatek ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor.  Mikroregion Podhůří ještě v letošním roce žádal o dotace a tedy bude fungovat ještě tento rok souběžně. Letos jsme jako mikroregion získali dotace na cyklostezky 130 000 a 20 000 na poradenskou činnost. Mikroregiion Podhůří bude do konce roku fungovat dále a zároveň budeme členy Mikroregionu Tábor. Paní Bláhová se zeptala, proč se Mikroregion Podhůří rozpadl. Pan Koldovský řekl, že Mikroregion Podhůří když nastupoval do funkce měl 12 nebo 13 obcí, které byly i z Králohradeckého kraje. Po roce od nás všichni odstoupili a zůstali jenom Zámostí Blata a Holín. V Holíně se změnil starosta a tyto obce nyní přistoupily k těm obcím, které odstoupily předtím. V době kdy odstoupily první obce se nám přerušila kontinuita s Holínem a nefungovalo to, protože  granty a dotace jsou zaměřeny tak, aby pokryly celé území. Po odstoupení těchto obcí jsme se rozhodli přistoupit k Mikroregionu Tábor, kde je také 5 obcí a pomůžeme si navzájem. Paní Bláhová se zeptala, kdo je v čele Mikroregionu Tábor. Pan Koldovský odpověděl, že předsedou je starosta Lomnice na Popelkou. Pan Koldovský si myslí, že toto spojení bude dobré a dal hlasovat o přistoupení  k Mikroregionu Tábor.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor a Dodatek ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregiion Tábor byl schválen zastupitelstvem jednohlasně viz příloha č. 5.

Pan Bíma přečetl návrh na rozdělení hospodářského výsledku do peněžního fondu příspěvkové organizace Základní škola Rovensko pod Troskami. Hospodaření Základní školy v Rovensko pod Troskami za rok 2006 bylo ukončeno zhoršeným hospodářským výsledkem v celkové výši - 26 880, 06.-Kč. Tento hospodářský výsledek pokryje organizace z rezervního fondu.

Pan Šálek chtěl zdůvodnění.  Paní Kozubová řekla, že v loňském roce základní škola hospodařila se zhoršeným hospodářským výsledkem. Za jedenáct let, kdy základní škola funguje jako samostatný právní celek se toto stalo pouze podruhé a v ostatních letech základní škola hospodařila se zlepšeným hospodářským výsledkem. V loňském roce nás k tomuto výsledku donutily neúměrně vzrostlé náklady na energie, na elektrickou energii a na plyn. V roce 2005 náklady na energie činily 641 000 v roce 2006 tyto náklady vzrostly na 757 000 Kč,  celkový nárůst na energie byl 116 500 Kč. Byl to enormní nárůst, který způsobil nárůst cen i nárůst spotřeby plynu. U plynu se jedná o 4 600 m3, to nám způsobila loňská zima. To, že jsme skončili s tímto výsledkem není špatné vzhledem k tomu, jaké náklady na energie byly. Škola si tyto náklady dokáže pokrýt ze svých zdrojů. Pan Šálek se zeptal, odkud se bral proud při opravě školy. Pan Koldovský odpověděl, že když se dělala oprava školy, tak se proud bral ze školy a toto bylo fakturováno firmě Bak.

Zastupitelstvo schválilo hospodářský výsledek Základní školy Rovensko pod Troskami ve výši 26 880, 06,-Kč jednohlasně.

Zastupitelstvo schválilo návrh na rozdělení hospodářského výsledku do peněžního fondu příspěvkové organizace Základní škola v Rovensko pod Troskami jednohlasně viz příloha 
č. 6.

Pan Bíma přečetl návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace mateřská škola v Rovensko pod Troskami, který skončil s přebytkem ve výši 15 203, 90,.-Kč a je návrh na rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve 100% výši.

Pan Bíma dal schválit tento hospodářský výsledek.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Rovensko pod Troskami  byl schválen zastupitelstvem jednohlasně viz příloha č. 7.

Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola v Rovensko pod Troskami do rezervního fondu v 100% výši byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Pan Koldovský informoval jak to vypadá s rekreačním zařízením Palda.

Celkový zisk Paldy  v roce 2006 činil 765 010 Kč, z toho mzdy, údržba, další služby stály 178 000 Kč, opravy a vybudování nových stání pro karavany, montáž a osazení dětského hřiště, anténní systém na jídelně, topení stálo 356 200 Kč, na opravu bytu pro kuchařku dala Palda 150 000, městu na poplatcích odvedla Palda 72 810 Kč. Zůstatek z těch 765 010 Kč je tedy 168 600 Kč.

Paní Bláhová řekla, že na pracovním jednání postřehla informaci, že Palda má zisk  168  000, což ji vyprovokovalo k tomu, že si nechala udělat tento výstup v účetnictví,  co pan Koldovský četl. Paní Bláhová na základě toho konstatuje, že Palda přináší městu minimálně 400 000, což je financování infostřediska, rekonstrukce bytu, poplatky z ubytovací kapacity. Paní Bláhová toto řekla proto, že Palda je nám stále předkládána jako zátěž.. Paní Bláhová o tom přesvědčená není, je třeba aby občané věděli, jak Palda prosperuje,  a to je i v situaci, kdy není rozvoj Paldy, není vůle, aby se do ní investovalo, jsou tlaky, aby se Palda prodala, což nejde, nebo pronajala. Pronájem se jeví jako docela příjemná věc, ale musíme si uvědomit, že každý nájemce se snaží především vydělat co nejdříve a nejrychleji a o majetek se stará nejlépe majitel. Toto je názor paní Bláhové. Za čas bychom se mohli po nájemci dočkat, že bychom tam měli zdevastované budovy, nenajdeme tam vybavení . Příjem do rozpočtu je z daní. Kasu je třeba plnit a ne jenom vydávat. Paní Bláhová se toto rozhodla prezentovat, protože nesmíme zapomínat, že máme úvěr, který nás ročně stojí 3/4 milionu, a další výdaje. Pan Horáček byl natolik znalý a zkušený, že věděl do čeho investovat, co vynáší a že by neinvestoval do něčeho co nevynáší. Jestli se bude něco rozvíjet tak je to turismus a drobné podnikání.  Paldou je třeba se zabývat tak,  abychom ji nepotopili, ale abychom na tom pracovali tak, aby nám něco přinášela, najít cesty jak naplnit její kapacitu na podzim a v zimě. Pan Koldovský požádal paní Havelkovou, aby se vyjádřila k tomu, jestli ze strany města se Palda snaží potopit, jestli je zastavený rozvoj Paldy. Paní Havelková řekla, že neví, že není připravená na tento dotaz. Na některé věci má jiný názor než zastupitelstvo. Pan Koldovský řekl, že budou mít pracovní poradu na Paldě. Pan Šálek řekl, že zastupitelé na Paldě nejsou , nevědí o čem je řeč a jednou návštěvou nezjistí, co to potřebuje, to ví jen ten, kdo tam dělá, o co mají rekreanti zájem.

Návrh na převod hospodářského výsledku rekreačního zařízení Palda za rok 2006 ve výši 168 600 do fondu hospodářské činnosti byl zastupitelstvem odsouhlasen jednohlasně viz příloha č. 8.

Pan Koldovský řekl, že je dle ministerstva vnitra třeba ještě zrušit jednu vyhlášku města č. 2/1995 o čistotě města z důvodu, že dle platné legislativy tato vyhláška řeší věci, které řeší zákona, což není v soudu se zákonem.

Obecně závazná vyhláška města Rovensko pod Troskami č. 2/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Rovensko pod Troskami č. o čistotě města byla zastupitelstvem schválena jednohlasně viz příloha č. 9.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města, tj. mateřské a základní školy. Závěrečná zpráva o kontrole hospodaření za rok 2006 je bez závažných chyb a nedostatků a nebylo zjištěno porušení závazných právních přepisů. Zastupitelstvo bylo s  výsledky kontrol seznámeno.

Diskuse

Do diskuse se přihlásil p. Šálek, který řekl k Paldě, že je nutné si uvědomit, že Palda financuje i chod infostřediska a to by se mělo té Paldě odčítat. Každý úřad si infostředisko financuje ze svých financí. Rekreanti si koupaliště chválí, chybí jim záchody, voda je čistá. Info by  mělo být otevřeno denně a déle zavírat, aby sloužilo pro to, pro co bylo vybudováno. Pan Šálek se zeptal pí Koubové, zda fakturovala Baku spotřebovanou elektřinu. Paní Koubová řekl,a že mimo vodu nic nefakturovala.

Pan Šálek se ptal na opravu hasičské zbrojnic na Blatci, zda město dostalo nějaké dotace, kolik se již investovalo loňský rok. Pan Koldovský odpověděl, že máme stavební povolení, oprava vychází na půl milionu,  město požádalo na kraji o dotaci, ale zatím nevíme, zda jsme dotací získali. Pan Šálek řekl, že kdyby se zbrojnice postavila znovu, že je to levnější. Pan Koldovský s tím souhlasil.

Po ukončení diskuse požádal pan Bíma paní Bláhovou, aby přečetl návrh usnesení.

O všech bodech usnesení bylo hlasováno jednotlivě viz výše

Zapsala: Kovaříková

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:324
TÝDEN:659
CELKEM:1426382

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami