Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

28.08.03 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Zápis

ze 7. veřejného jednání městského zastupitelstva ze dne 28.08.2003

Přítomni :   8 členů zastupitelstva

Omluveni : 1

Zapisovatelka : Šálková

Ověřovatelé zápisu :  p. Pavel Koldovský, Jaroslav Hošek, Petr Halama

Návrhová komise ve složení : p. Jiří Houška, Vladimír Vlček, Václav Švihel

Pořad jednání  :

1/  Kontrola usnesení z minulého jednání                                 

2/  Rozpočtové změny za 1. pol. 2003

3/  Schválení převodu „Projekt MR Podhůří“ v ceně 195.000,-- z majetku Města

     Rovensko p.Tr. na MR Podhůří

4/  Schválení závěrečného účtu Města Rovensko p.Tr. za r. 2002

5/  Informace k odvolání a jmenování ředitelky MŠ

6/  Výsledek hospodaření Města leden - červenec 2003

7/  Různé

8/  Usnesení a závěr                                                                   

     Jednání zahájil starosta p. Koldovský, přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelé

jsou usnášení schopní, seznámil členy zastupitelstva s pořadem jednání  a požádal je

o doplnění programu jednání. Vzhledem k tomu, že nebylo žádných připomínek, požádal zastupitele o hlasování.                                   

                                                 8 x ano

K bodu č. 1 - p. starosta - v usnesení ze 6. jednání zastupitelstva bylo uloženo starostovi zaslat do 25.07.2003 Krajskému úřadu Libereckého kraje námitky a připomínky ke konceptu ÚP Libereckého kraje. Toto bylo splněno.

K bodu č. 2 - p. starosta přečetl rozpočtové změny za 1. pololetí  tohoto roku. Celkem došlo k 5 změnám v rozpočtu. Změny se týkaly:

1. Rozdělení výtěžku z akce „Pohádkový les“.

2. Příjem a výdej finančních prostředků pro ZŠ a MŠ v období leden-červenec 2003.

3. Navýšení příjmů a výdajů o dotaci na Referendum o přistoupení ČR k EU.

4. Ve výdajích přesun rozpočtových investičních prostředků na Paldu na neinvestiční rozpočtové prostředky (opravy a údržbu).

5. Snížit nespecifikovanou rezervu o 20.000,-- a použít tyto finanční prostředky k úhradě výdajů za vypracování připomínek k VÚC Libereckého kraje.

Změny dle přílohy. Starosta požádal o odsouhlasení změn.                                              8 x ano

K bodu č. 3 - p.starosta požádal o schválení převodu „Projekt  MR Podhůří“ v ceně

Kč 195.000,-- z majetku Města Rovensko p.Tr. na MR Podhůří.                                 8 x ano

K bodu č. 4 - p. starosta požádal o odsouhlasení závěrečného účtu Města Rovenska pod Troskami za r. 2002 dle přílohy.

Pro občany byl vyvěšen do dnešního dne na úřední desce MÚ.                          8 x ano

K bodu č. 5 - p. starosta informoval o odvolání ředitelky MŠ p. Dufkové z důvodu odchodu do důchodu a jmenování nové ředitelky MŠ paní Brožkové k 1.9.2003.

K bodu č. 6 - p. starosta přečetl přehled hospodaření Města Rovenska p.Tr. za období leden-červenec 2003. Výsledek hospodaření přílohou.                        

K bodu č. 7 - p. starosta informoval o jednání krajského zastupitelstva ke konceptu VÚC LB- k problematice R-35, kterého se účastnil společně s občany a zastupitely. Tento bod č. 51 po vznesených námitkách zastupitelů kraje a hlavně přítomných občanů byl stažen z projednávání. Krajský úřad musí nyní pracovat na vyhodnocení všech námitek a připomínek ke konceptu VÚC Libereckého kraje a poté se s nimi vypořádat v Souborném stanovisku kraje, které už bude, mimo jiné, obsahovat i návrh trasy R 35. Občanským sdružením v našem regionu patří poděkování, že se spojily obce ve stejném zájmu. Dále požádal sl. Kovaříkovou, předsedkyni Občanského sdružení pro Ktovou o další informace.

- sl.Kovaříková -vysvětlila občanům, že připomínky ke konceptu územního plánu Libereckého kraje bylo možné podat pouze do 25. července 2003. Podle stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám nebere zřetel. I přest tuto skutečnost rada kraje předložila,  zastupitelstvu ke chválení připomínky ke konceptu, ve kterých byl mj. požadavek na realizaci komuniakce R 35 ve variantě označené jako „C“, tj. kolem Rovenska pod Troskami (přes Křečovice, Holubínek, Paldu atd.). Pokud by krajské zastupitelstvo tento materiál schválilo,  připomínky, které krajský úřad obdržel od úřadů, institucí i občanů by byly vyřízeny tak, aby byla obhájena právě varianta R 35 kolem Rovenska pod Troskami. Mimo jiné by tímto jednáním Liberecký kraj porušil ustanovení stavebního zákona.

K bodu č. 8 - p.starosta informoval, že Václavská pouť se bude konat 27. a 28.9.2003.

- dále pak, že byla provedena rekonstrukce komunikace v Jiráskově ul

- proběhla akce „Městečko v pohybu“, na které spolupracovaly všechny spolky našeho města. Organizátorům patří dík. Od pátku odpoledne do soboty odpoledne byla účast asi 600 lidí.

- pozval na „Memoriál Jana Šourka“, hasičskou soutěž v Křečovicích v sobotu 30.8. v 9.00 hodin.

- jednal se AG Radvánovice ohledně nepořádku, který způsobují převážením slámy na našich komunikacích. Dozvěděl se, že budou ještě vozit siláž. Dohodl, že před poutí nechá komunikace uklidit zametacím vozem a AG přispěje finanční částkou

- za ulicí Vr. Šantrocha byla prodloužena vodovodní a kanalizační přípojka pro výstavbu nového rodinného domku.

- p. Hošek - dnes je lékárna pouze omezena na výdejnu léků, více se nedá dělat. Dříve bylo

u ní širší využití vzhledem k pravidelnému odběru léků pro veterináře. Dnes, pro soukromé podnikání není možné více.

Diskuse :

pí. Fajtová se zeptala, jak je to se zahájením školního roku 1. září.

- p.Vlček - učitelé základní školy budou stávkovat. Dětem začíná školní rok až 2. září. Školní jídelna se přidala k této stávce učitelů a bude fungovat jen částečně.

MŠ bude normálně v provozu.

- p. Koldovský -  například v Turnově budou stávkovat učitelé jen škol středních stupňů.

- pí. Brožková - co je to Podhůří.

- p. starosta - je to Sdružení Mikroregion Podhůří, sdružení 11 obcí. Založeno bylo v minulém volebním období,za účelem spolupráce a možnosti čerpání Grantů, které  poskytuje EU pro větší územní celky. Díky tomuto sdružení malé obce byly v minulém období vybaveny počítači, budovaly cyklostezky, opravovaly komunikace a podobně. Dnes obdrželo sdružení 150.000,-- na chodníky pro obce Holín, Libuň, Podůlší. Je to asi 30% uvažovaných nákladů, zbytek musí obce doplnit ze svých prostředků.

K bodu č. 9 - protože nebyly další dotazy či náměty, starosta vyzval pana Houšku, aby seznámil zastupitelstvo s návrhem na usnesení. Vzhledem k tomu, že nikdo návrh nedoplnil

a o všech bodech bylo jednotlivě hlasováno, poděkoval starosta všem zúčastněným a jednání ukončil.

V Rovensku p.Tr.  29.08.2003

Zapsala : Šálková

                         Ověřovatelé: starosta p. Pavel Koldovský

                                               člen zastupitelstva p. Jaroslav Hošek                                         

                                               člen zastupitelstva p. Petr Halama

U s n e s e n í  č. 7  z  veřejného jednání městského

 zastupitelstva Rovenska pod Troskami ze dne  28. srpna 2003

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami

Schvaluje :

1. Rozpočtové změny  pro 1. pololetí roku 2003, dle přílohy.

2. Převod Projektu Mikroregionu Podhůří v ceně 195.000,-- Kč z majetku Města Rovenska 

    pod Troskami na MR Podhůří.

3. Závěrečný účet Města Rovenska pod Troskami za rok 2002.

Bere na vědomí :

1.  Odvolání a jmenování ředitelky MŠ.

2.  Výsledek hospodaření Města Rovenska p.Tr. za leden-červenec 2003.

3.  Informaci z jednání krajského zastupitelstva k R-35.

4.  Pořádání Václavské poutě ve dnech 27. a  28.9.2003.

Ukládá:

1. Ukládá místostarostovi p. Brunclíkovi zastupovat starostu po dobu jeho nemoci

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslav Hošek             Petr Halama            Pavel Koldovský

zastupitel                      zastupitel                 starosta                

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:417
TÝDEN:4051
CELKEM:1399732

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami