Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

26.04.12 – Zápis a usnesení z VJ zastupitelstva

 Zápis z 9. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin

 Přítomni: Bc. Jří Bíma, Zdeňka Nejedlá, Jiří Houška, David Majer, René Richter, Bc. Kateřina Matysová, Ladislav Šálek, MVDr. Václav Švihel, Jiřina Bláhová, MUDr. Jaroslav Hošek, Ing. Petr Halama-příchod v 7,10 hod., Bc. Alena Kozubová

Omluveni: Jiří Kubelka, Marek Náhlovský, Jan Houška

9. veřejné jednání zstupitelstva Města Rovensko p. Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 10 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Zapisovatelkou jednání byla jmenována V. Vávrová, ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Bíma, pí. Nejedlá a R. Rychtr.

Do návrhové komise byli navrženi p. Halama, p. Hošek a paní Kozubová.

            Schváleno 10 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil zúčastněnou veřejnost s programem jednání:

   1.  Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

 1. Rezignace na funkci zastupitele a slib nového člena zastupitelstva
 2. Doprovodné akce při odkanalizování Rovenska p.Tr. - Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku VHS Turnov na projektovou dokumentaci
 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu o místních poplatcích
 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 5. Výsledek hospodaření ZŠ Rovensko pod Troskami a MŠ Rovensko pod Troskami
 6. Rozpočet Města Rovensko pod Troskami na r. 2012
 7. Různé
 8. Usnesení a závěr

Schváleno 10 hlasy.

Bod 1 - Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva města byla paní starostka pověřena podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Českou republikou, zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Rovensko pod Troskami, s omezujícími podmínkami – toto bylo splněno.

Dále byla paní starostka pověřena podpisem darovací smlouvy s TJ Sokol Rovensko pod Troskami na převod malotraktoru z roku 2000 včetně příslušenství – bylo splněno.

Dále byla paní starostka pověřena potřebnými kroky k zajištění nabídky a prodeje předmětů schválených k vyřazení – plní se.

Bod 2 - Rezignace na funkci zastupitele a slib nového člena zastupitelstva

Paní starostka Nejedlá požádala zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí rezignaci p. Daniela Špíny na funkci zastupitele Města Rovensko pod Troskami ze dne 9.3.2012.

Na uvolněné místo měla nastoupit náhradnice – paní Stanislava Dudková, která rovněž na funkci zastupitele Města Rovensko pod Troskami rezignovala dne 12.3.2012.

Dalším náhradníkem v pořadí byla paní Bc.Alena Kozubová, která funkci zastupitele přijala, a proto byla požádána, aby předstoupila ke složení slibu:

Paní starostka přečetla slib člena zastupitelstva Města Rovenska pod Troskami.

Paní Kozubová - slibuji.

Bod 3 - Doprovodné akce při odkanalizování Rovenska p.Tr. - Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku VHS Turnov na projektovou dokumentaci

Pan Bíma uvedl, že při akci odkanalizování Rovenska p.Tr. se bude současně řešit otázka budoucího vzhledu stavbou zcela poničených komunikací, aby se do nich v dalších letech nemuselo investovat. Jedná se cca o 7 km komunikací.

Zpracováním projektové dokumentace doprovodných akcí byla pověřena firma Valbek, která projektuje kanalizaci, vodovody a ČOV pro VHS Turnov.

Na podzim 2011 byla za účasti firmy Valbek, zástupců VHS a zástupců města provedena prohlídka celkového rozsahu komunikací a na základě požadavků podala firma Valbek cenovou nabídku na zpracování dokumentace.

Dále pan Bíma informoval veřejnost o jednotlivých finančních položkách příspěvku na projektovou dokumentaci v celkové výši 185.000,- Kč, kterou by město mělo poskytnout v letošním roce VHS.

P. Bíma zahájil diskuzi:

Paní Bláhová si přeje uvést schéma projektové dokumentace veškerých povrchů.

P. Bíma znova podrobně seznamuje přítomné s nabídkou na projektovou dokumentaci, která je přílohou tohoto zápisu.

Paní Bláhová zmínila na obdržení podkladů až den před jednáním, dále upozornila, že v projektové dokumentaci není řešena povrchová voda u hřiště. Požádala paní starostku o další schůzku s projektantem za přítomnosti zastupitelů - po pracovní době a tento problém se řešil.

P. Bíma souhlasí, ale upozornil, že problém by se měl řešit co nejdříve, navrhl 2 možnosti řešení a vyzval občany k předložení dalších nápadů řešení.

Paní Bláhová - je to nutné.

P. Bíma souhlasí.

P. Šálek uvádí, že opozice podpoří výdaje na tento projekt, ale uvádí, že v projektu nejsou uvedeny konečné povrchy jednotlivých pozemních komunikací (kostky).

P. Bíma vysvětlil, že tyto povrchy budou řešeny v 1.návrhu projektové dokumentace, který bude teprve dodán. Zmiňované kostky např. v Jiráskově ulici byly s projektantem diskutovány a on sám doporučil jejich ponechání.

P. Bíma doufá, že se na projektu doprovodných akcí budou všichni zastupitelé podílet.

Dále upozorňuje na špatnou situaci vodovodu v Rovensku, důkazem toho jsou 2 poruchy na Týně.

P. Bíma požádal o hlasování o uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku VHS Turnov na zpracování projektové dokumentace doprovodných akcí při odkanalizování města v částce 185.000,- Kč a pověření paní starostky podepsáním smlouvy.

            Schváleno 12 hlasy.

P. Bíma dával hlasovat o poskytnutí příspěvku VHS Turnov na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce krajských komunikací, včetně zajištění povolení ve formě dle předloženého podkladu.

Schváleno 12 hlasy.

P. Bíma požádal o hlasování o zadání projektové dokumentace veřejného osvětlení u firmy Valbek dle návrhu.

Schváleno 12 hlasy.

Bod 4 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu o místních poplatcích

Paní starostka informovala, že zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů došlo s účinností od 1.1.2012 ke zrušení ustanovení § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění – tedy možnosti obcí zavést svými obecně závaznými vyhláškami místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

Od 1.1.2012 již obce nejsou oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů. Dosavadní obecně závazné vyhlášky upravující tento místní poplatek se stávají neaplikovatelnými.

Proto Město Rovensko pod Troskami vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2011.

Pí. starostka se ptala, zda má někdo dotaz a dává hlasovat.

Schváleno 12 hlasy.

Bod 5 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Paní starostka uvedla, že odbor dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru Liberec, provedl právní rozbor obecně závazné vyhlášky č. 9/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s výsledkem, že většina ustanovení je v souladu se zákonem, jen v ustanovení čl. 3 je sice v souladu se zákonem, bylo však shledáno formální pochybení, a to, že přílohy nejsou označeny názvem „Příloha 1, Příloha 2“ - bude napraveno.

Dále v čl. 6 – sazba poplatku – odst. 2 ustanovení písm. a) a písm. b) jsou v rozporu se zákonem

- v odst. a) je poplatek stanoven paušální částkou 500,-Kč/den – takovouto sazbu paušální částky zákon nepřipouští, lze stanovit paušální poplatek jen jako týdenní, měsíční nebo roční.

- v odst. b) je paušální částka stanovena smluvně, což zákon také nepřipouští, musí být stanovena konkrétní sazba poplatku.

- v odst. c je správně v souladu se zákonem stanovena paušální částka za umístění přenosných reklamních zařízení na 500,-Kč/rok, která je správně a je v nové vyhlášce ponechána

Dále čl. 8 – osvobození je sice v souladu se zákonem, je však navržen nový text v odst. 2 písm. a), kde bylo uvedeno, že od poplatku je osvobozeno Město Rovensko pod Troskami a to:

Nově …od poplatku se dále osvobozuje a) užívání veřejného prostranství vlastníkem veřejného prostranství nebo osobou, která užívá veřejné prostranství na základě nájemní smlouvy.

Toto ustanovení by se použilo např. u pronájmu veřejného prostranství pro pouťové atrakce, apod.

Paní starostka dává hlasovat.

            Schváleno 12 hlasy.

Bod 6 - Výsledek hospodaření ZŠ Rovensko pod Troskami a MŠ Rovensko pod Troskami

Paní starostka - hospodaření Základní školy Rovensko pod Troskami za rok 2011 bylo ukončeno zlepšeným hospodářským výsledkem – ziskem – v celkové výši 879,40 Kč. Základní škola požádala o schválení převedení celé této částky do rezervního fondu.

Paní starostka dala hlasovat.

            Schváleno 12 hlasy

Dále uvedla, že hospodaření Mateřské školy Rovensko pod Troskami za rok 2011 bylo ukončeno zlepšeným hospodářským výsledkem – ziskem – v celkové výši 1.439,41 Kč. Mateřská škola požádala o schválení převedení celé částky do rezervního fondu, tvořeného z výsledků hospodaření organizace.

Paní starostka dala hlasovat.

            Schváleno 12 hlasy.

Bod 7 - Rozpočet Města Rovensko pod Troskami na rok 2012

Paní starostka nejprve informovala o jednání s p. Baránkem, odpovědným vedoucím společnosti Nej TV, která u nás provozuje kabelovou televizi.

Ten na jednání sdělil, že dosud kabelová televize vysílá v analogovém vysílání, ten kdo má novou televizi, která je přizpůsobena již na digitální příjem, má špatný obraz a někteří občané proto ruší příjem z kabelové televize, kupují si satelity apod.

Proto p. Baránek navrhnul změnu kabelové televize na příjem digitálního vysílání pro programy ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, Nova, Nova cinema, Prima family, Prima cool a TV Barrandov.

Současně by do vysílání byly přidány 2 nové programy: Prima Love a Genus plus (regionální – liberecký program).

Do doby, než by vysílání bylo přeměněno na digitální, byl by program Genus plus umístěn v analogovém vysílání namísto progamu VIVA (což by pro Nej TV znamenalo investici do kazety cca 20 tis. Kč).

Změna na digitální příjem by znamenala investici firmy Nej TV do upgradu sítě a výměny cca 20 zesilovačů ve výši 70 – 80 tis. Kč.

A pro město by znamenala poskytnutí příspěvku firmě Nej TV ve výši 40 tis. Kč na nákup technologie do hlavní stanice. (nákup kazety + příslušenství).

Dotazy:

Panu Šálkovi se nelíbí poměr příspěvku půl na půl.

Paní starostka upozorňuje, že příspěvek města bude 40 tisíc, tedy jedna třetina. Firma přispěje na výměnu zesilovačů a město na technologii. Paní Bláhová nesouhlasí s výší příspěvku.

Pan Bíma dodává, že pokud bude nekvalitní příjem, občané se budou z kabelové TV odhlašovat a jejich informovanost tak bude klesat. Myslí si, že se jedná o účelovou investici.

Pan Bíma dal hlasovat:

            8 zastupitelů souhlasí, 1 proti - paní Bláhová, 3 se hlasování zdrželi - pan MUDr. Hošek, pan Šálek, pan MVDr. Švihel.

Paní starostka :

Návrh rozpočtu byl projednán radou města i členy finančního výboru, rovněž byl projednán na pracovní schůzce zastupitelstva. Občané měli možnost se s ním seznámit na úřední desce a na internetu.

Paní starostka navrhla do rozpočtu doplnit některé částky a to:

1. v příjmové části doplnit o příjem příspěvku od Obce Žernov na JSDH – výjezdovou jednotku ve výši 5.000,-- Kč.

2. ve výdajové části doplnit o příspěvek firmě Nej TV na nákup technologie pro digitální vysílání ve výši 40.000,-- Kč

3. ve výdajové části doplnit o členský příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Semily ve výši 2.000,-- Kč

4. ve výdajové části výdaj na projektovou dokumentaci veřejného osvětlení povýšit o 20 % DPH – tj. na částku 55.200,-- Kč

5. ve výdajové části doplnit o příspěvek firmě Pekařství Bohemia s.r.o. ve výši 6.000,-- Kč. Paní starostka doplňuje, že nám zásobují obce Štěpánovice, Blatec a Václaví základním sortimentem zboží, a proto se na nás obrátili s žádostí o příspěvek.

Po těchto úpravách bude rezerva činit 552.273,-- Kč a změní se zůstatky celkových příjmů a celkových výdajů na 12.832.555,60 Kč.

diskuse:

Pan Šálek podotýká, že rozpočet nebyl špatně zpracovaný, ale na poměry, které nás čekají, by si ho představoval úspornější.

Pan Halama se zajímal o výsledek průzkumu spokojenosti občanů s pekařem.

Paní starostka odpověděla, že občané jsou spokojeni se zásobováním základních potravin.

Pan Majer doplnil, že původní požadovaná výše příspěvku byla mnohem vyšší, na každou obec 6 tisíc. Uvedl, že budeme rádi, jestli pekař na toto snížení vůbec přistoupí a bude nadále zásobování provozovat.

Pan Šálek poznamenal, že když mluvil o úspornějším rozpočtu, nemínil oněch 6 tisíc.

Paní starostka odpověděla, že se jednalo o jednu ze sporných částek, která byla předmětem diskuzí.

Paní starostka požádala zastupitelstvo o schválení rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2012 jako přebytkového s tím, že rozdílem mezi příjmy a výdaji plus zůstatkem finančních prostředků r. 2011, je kryté splácení úvěrů města. Rozpočet byl schvalován takto:

Celkové příjmy ve výši                                              12.817.300,60

Zůstatek r. 2011 (financování) ve výši                      15.255,--


Celkové zdroje ve výši                                              12.832.555,60

 

Výdaje běžné a kapitálové ve výši                            12.501.890,60

Splátky úvěrů (financování) ve výši                          330.665,--


Celkové výdaje ve výši                                             12.832.555,60

 

Paní starostka dala hlasovat.

            Schváleno 8 hlasy, zdrželi se 4 - pan Šálek, Hošek, Švihel a paní Bláhová.

 

Dále paní starostka požádala zastupitelstvo o schválení závazných ukazatelů rozpočtu dle upravené tabulky „Návrh rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2012“

            Schváleno 8 hlasy, zdrželi se 4 - pan Šálek, Hošek, Švihel a paní Bláhová.

Dále paní starostka požádala zastupitelstvo, aby schválilo poskytnutí:

- finančních darů nově narozeným občánkům ve výši 1.000,-- Kč na 1 občánka a věcných darů nově narozeným občánkům ve výši cca 500,-- Kč na 1 občánka

- věcné dary jubilantům, kteří dosáhli věku 70, 75, 80 a 85 let do 200,-- Kč, od 90 let a výše do 500,-- Kč

 

Diskuze:

Pan Šálek se ptal, jestli se chodilo gratulovat od 70 let do 100 každý rok.

Paní starostka vysvětlila, že chodíme gratulovat od 70 do 90 let vždy po pěti letech a nad devadesát let se chodí každý rok.

Pan Šálek upozornil, že v rozpočtu je na dary částka 100.000,-Kč.

Paní starostka vysvětluje, že tato částka nezahrnuje pouze dary občanům, ale i například kulturní akce, jako je pohádkový les.

            Schváleno 12 hlasy.

Bod 8 - Různé

1. Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy Rovensko pod Troskami

Paní starostka požádala zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy Rovensko pod Troskami.

Nástup do funkce bude ke dni 1. srpna 2012 na dobu určitou – 6 let.

Konkurz byl vyhlášen na základě novely školského zákona č. 472/2011, která je účinná od 1.1.2012. Touto novelou je nově stanoveno funkční období ředitelů škol a školských zařízení. Podle § 166 jmenuje zřizovatel ředitele na základě konkursního řízení na období 6 let.

Bez dotazů.

2. Určení priorit komplexní pozemkové úpravy Václaví

Paní starostka informovala, že dne 21.3.2012 se na Městském úřadě v Rovensku pod Troskami uskutečnilo jednání zástupců Pozemkového úřadu Semily (p. Zemanová a p. Kendík), členů sboru zástupců obce Václaví (p. Fohl, p. Chlupáč a p. Škopán) a členů Rady Města Rovensko pod Troskami.

Účelem jednání bylo stanovení priorit při realizaci plánu společných zařízení vyplývajících ze schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy Václaví.

Výsledkem jednání bylo, že sbor zástupců a Rada Města Rovensko pod Troskami doporučil zastupitelstvu Města Rovensko pod Troskami ke schválení realizaci účelové komunikace C5 a C7.

U komunikace C5 se jednalo o komunikaci vedoucí od hlavní silnice před prvním domkem ve Václaví směrem k žernovskému lesíku.

Zde byl navržen asfaltový povrch v úseku podél intravilánu z důvodu eroze, další část postačí zpevnit bez asfaltového povrchu.

Komunikace C 7 vede kolem domku p. Buriánkové, bude rovněž zpevněna bez asfaltového povrchu.

Bez dotazů. Paní starostka dala hlasovat:

            Schváleno 12 hlasy

Pan Bíma doplnil, že tato akce nebude financováno městem, ale Pozemkovým úřadem a s pomocí dotací.

3. Záměr pronájmu areálu Městského rekreačního, ubytovacího a stravovacího zařízení Palda.

Paní starostka požádala zastupitelstvo,aby vzalo na vědomí záměr pronájmu areálu Městského rekreačního, ubytovacího a stravovacího zařízení Palda a uvedla, že právě probíhá výběrové řízení.

Pan Šálek se ptal na hospodářský výsledek.

Paní starostka upřesňuje, že k záměru pronájmu dospělo zastupitelstvo z důvodu, že hospodářský výsledek Paldy byl ztrátový, dále špatné zkušenosti s provozním.

Diskuse:

Pan Šálek se ptal na základě čeho se vybírají poplatky za odpad, když vyhláška o odpadech nebyla na minulém jednání schválena.

Paní starostka odpověděla, že nová vyhláška nebyla schválena, a proto platí stále původní z minulého roku.

Pan Šálek se domníval, že musí být každý rok nová vyhláška.

Paní starostka potvrdila opět, že nemusí.

Paní Vágenknechtová se dotazovala, že v rozpočtu není zahrnuta částka za hasičárnu v Křečovicích.

Paní starostka odpověděla, že úvěr ve výši 960 000,- Kč byl uhrazen již v minulém roce.

Občan z Rovenska - dotazoval se, že hospodaření Paldy se všude vychvalovalo a teď najednou je vyhlášeno výběrové řízení.

Paní starostka uvedla, že problémy se začaly objevovat postupně.

Pan Šálek uvedl, že pokud není dozor není ani výsledek.

Občan - považoval vysvětlení za nedostatečné.

Pan Halama doplnil, že výsledek přesvědčil zastupitele, že pronájem je jediné možné řešení. Bohužel nás to stálo velké peníze.

Pan Šálek oponoval tím, že pronájem nic neřeší, protože neexistuje smlouva, která by řešila vše.

Pan Bíma dodal, že byly stanoveny poměrně tvrdé podmínky pronájmu a i kontroly jsou také nekompromisní.

Občan - se ptal, zda tam zůstalo veškeré zařízení budov. Paní starostka potvrdila.

Pan Šálek se ptal na příjmy haly při ZŠ. Paní starostka potvrzuje, že má rozbor hospodaření haly. Pan ředitel informoval o jednotlivých složkách hospodaření haly ( viz příloha).

Pan Rychtr se ptal, jestli má u sebe výsledky za předchozí rok 2010. Pan ředitel řekl, že nemá ale informoval, že byly podobné.

Pan Halama se ptá, co by navrhoval, aby se schodek zrušil.

Pan ředitel navrhuje zvýšení ceny za hodinu cvičení, podle toho, co bude veřejnost ochotná zaplatit. Jiné řešení není, nejsou stoprocentní měřidla.

Pan Bíma podotknul, že čísla asi nejsou stoprocentní, vychází se z nějakého průměru.

Pan ředitel potvrdil a odkázal se na slib města nainstalovat měřidla. Pan Bíma oponuje, že je to technicky velmi nákladná záležitost. Investice by byla větší než praktický výsledek.

Pan Bíma doplňuje, že vysoké jsou náklady mzdové a na úklid, ...opravy světel, jejichž životnost je 2-3 roky. Pan ředitel potvrzuje, že světla se vyměňují několik každým rokem.

Bod 9 Usnesení a závěr

Další diskusní příspěvky nebyly, a proto paní starostka požádala o přečtení usnesení.

Usnesení přečetla paní Bc.A.Kozubová.

Na závěr paní Nejedlá poděkovala paní Kozubové za přečtení usnesení a všem přítomným za jejich účast na 9. veřejném jednání zastupitelstva a jednání tímto ukončila.

U s n e s e n í č. 9

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 29. března 2012

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami :

I. Schvaluje :

 1. Uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku VHS Turnov ve výši 185.000,-- Kč na zpracování projektové dokumentace akce „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce silnic a místních komunikací“ včetně povolení (příloha č. 1)
 2. Poskytnutí příspěvku VHS Turnov na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce krajských komunikací včetně zajištění povolení ve formě dle předloženého podkladu (příloha č. 2)
 3. Zadání projektové dokumentace veřejného osvětlení u firmy Valbek dle předloženého podkladu (příloha č. 2)
 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisuo místních poplatcích (příloha č. 3)
 5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 4)
 6. Převedení celé částky zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Rovensko pod  Troskami (zisku) za rok 2011 ve výši 879,40 Kč do rezervního fondu.

7.      Převedení celé částky zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Rovensko pod Troskami (zisku) za rok 2011 ve výši 1.439,41 Kč do rezervního fondu.

8.      Poskytnutí příspěvku firmě Nej TV ve výši 40.000,-- Kč na nákup technologie do hlavní stanice (příjem digitálního vysílání, zařazení nových programů – Genus plus a Prima love).

9.      Rozpočet Města Rovensko pod Troskami pro r. 2012 jako přebytkový s tím, že rozdílem mezi příjmy a výdaji plus zůstatkem finančních prostředků r. 2011 je kryté splácení úvěrů města takto:

Celkové příjmy ve výši                                              12.817.300,60 Kč

Zůstatek r. 2011 (financování) ve výši                     15.255,00 Kč


Celkové zdroje ve výši                                              12.832.555,60 Kč

Výdaje běžné a kapitálové ve výši                            12.501.890,60 Kč

Splátky úvěrů (financování) ve výši                          330.665,00 Kč


      

 Celkové výdaje ve výši                                            12.832.555,60 Kč

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012 dle upravené tabulky „Návrh rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2012“ (příloha č. 5)

 1. Poskytnutí finančních darů nově narozeným občánkům ve výši 1.000,-- Kč na 1 občánka a věcné dary nově narozeným občánkům ve výši cca 500,-- Kč na 1 občánka a poskytnutí věcných darů jubilantům, kteří dosáhli věku 70, 75, 80 a 85 let do 200,-- Kč, 90 let a výše do 500,-- Kč.

2.      Realizaci účelových komunikací C5 a C7 v rámci Komplexní pozemkové úpravy Václaví s tím, že u komunikace C5 je navržen asfaltový povrch v úseku podél intravilánu z důvodu eroze, další část postačí zpevnit bez asfaltového povrchu.

II. Bere na vědomí :

1.      Rezignaci p. Daniela Špíny a p. Stanislavy Dudkové na funkci zastupitele Města Rovensko pod Troskami.

 1. Nástup p. Bc. Aleny Kozubové do funkce zastupitele Města Rovensko pod Troskami a  složení slibu.
 2. Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy Rovensko pod Troskami
 3. Záměr pronájmu areálu Městského rekreačního, ubytovacího a stravovacího areálu Palda

III. Pověřuje :                   

1. Paní starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku VHS Turnov na  projektovou dokumentaci akce „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce silnic a místních  komunikací

Zdeňka Nejedlá, starostka

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

René Rychtr, ověřovatel

Zapsala: V.Vávrová  

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:53
TÝDEN:955
CELKEM:1383814

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami