Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

26.01.06 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s z 18. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného ve čtvrtek dne 26. ledna  2006 od 19.00 hodin v sále radnice

Přítomní členové zastupitelstva:

Pavel Koldovský, Jiří Bíma, Kamila Šmirausová,  Petr Halama, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Václav Švihel, Vladislav Vlček, Jiří Houška.

            18. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p. Tr. zahájil a všechny přítomné

uvítal  p. Koldovský. Konstatoval, že je přítomno 9 členů, zastupitelstvo je tedy

usnášeníschopné.  Zapisovatelkou jednání byla jmenována J. Fišerová, ověřovateli zápisu byli jmenováni P. Koldovský, J. Bíma a P. Halama.

Do návrhové komise byli navrženi V. Vlček, K. Šmirausová, J. Houška

            Schváleno 9 hlasy.

            P. Koldovský seznámil přítomné s programem jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Inventury

3. Pozemková úprava v k.ú. Václaví  - stažen z programu jednání                  

4. Rozpočtové změny

5. Stanovení poplatku za komunální odpad pro rok 2006

6. Různé

7. Diskuse

8. Usnesení a závěr

Původní bod č. 3 - Pozemková úprava v k.ú. Václaví – byl vypuštěn z programu jednání z důvodu nedostatku materiálu. Tento bod bude řešen na dalším jednání zastupitelstva.

            Schváleno 9 hlasy.

Na úvod p. Koldovský vysvětlil nedorozumění z minulého jednání, kdy ho p. Šálek upozornil, že při složení slibu nového člena zastupitelstva musí mít státní znak. P. Koldovský uvedl, že dle § 108 zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích, má starosta právo použít znak, nikoli povinnost. Akt je platný i bez použití státního znaku.

Bod 1 Kontrola usnesení z minulého jednání.

             P. Koldovský sdělil, že úkolem z  minulého jednání zastupitelstva bylo spolupracovat při likvidaci vyřazených knih  - což se průběžně plní.

Bod 2 – Výsledky provedených inventur

            a) P. Koldovský seznámil přítomné s výsledky provedené inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami ke dni 31.12.2005 uvedených v příloze  č. 1 tohoto zápisu.

            Schváleno 9 hlasy.

            b) Dále p. Koldovský seznámil přítomné s výsledky inventur v příspěvkových organizacích Města Rovensko pod Troskami, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto zápisu.

            Schváleno 9 hlasy.

Bod 3 – Rozpočtové změny

            P. Bíma přečetl rozpočtové změny uvedené v příloze č. 3 tohoto zápisu.

            Rozpočtové změny byly schváleny všemi hlasy.

Bod 4 – Stanovení poplatku za komunální odpad pro rok 2006

P. Koldovský přečetl obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se mění vyhláška Města Rovensko pod Troskami č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Uvedená vyhláška je přílohou

č. 4 tohoto zápisu. P. Koldovský sdělil, že skutečné náklady na jednoho poplatníka na sběr, svoz  a odstranění netříděného komunálního odpadu je 506,- Kč. Poplatek za komunální odpad v roce 2006 zůstává stejný jako v minulém roce a to je 400,- Kč na osobu uvedenou v čl. 3 a kalendářní rok. Rozdíl mezi skutečnými náklady a příjmem z vybraných poplatků uhradí Město Rovensko p. Tr. ze svého rozpočtu.

             Vyhláška byla schválena 8 hlasy, hlasování se zdržel p. Šálek.

Bod 5 – Různé

1. Schválení Strategie rozvoje Mikroregionu Podhůří

     P. Koldovský seznámil zastupitele se strategií rozvoje MR Podhůří. Strategie rozvoje MR Podhůří existuje od roku 2002. Je programovým dokumentem dobrovolného svazku obcí. Tento dokument je otevřený, podle potřeby je aktualizován.  V roce 2004 po oddělení části obcí z jičínského okresu, byla strategie podstatně aktualizována. Databáze projektů je aktualizovaná podle potřeb vývoje zaměření projektů obcí a MR. Projekty, které žádají podporu z krajských, národních nebo evropských zdrojů, musí mít oporu v místním strategickém dokumentu. Strategie rozvoje MR je koncipována tak, aby pokryla rozvojové potřeby obcí a mikroregionu. Konkrétní projekty obcí a mikroregionu najdou oporu v obecných tématech uvedených ve strategii.

 V podmínkách pro poskytování dotací jak z úrovně kraje, tak z ministerstev se nově objevila podmínka, že se u Strategie rozvoje mikroregionu vyžaduje vedle schválení v mikroregionu také schválení v každé členské obci MR. Proto je potřeba  strategii schválit usnesením z jednání zastupitelstva. Nejdůležitější jsou části, které se týkají podpory rozvoje venkovských regionů, podporu rozvoje CR a podpory malého a středního podnikání. To jsou oblasti, kde nejčastěji uplatňujeme žádosti o dotace. Dokumenty k uvedené strategii jsou přílohou č. 5 tohoto zápisu.

            Strategie rozvoje Mikroregionu Podhůří byla schválena  všemi hlasy.

2. Schválení a podpora MAS (místní akční skupiny) Kozákov

     P. Koldovský seznámil přítomné se záměrem Místní akční skupiny Kozákov a s jeho dokumentem, který je přílohou č. 6. tohoto zápisu.

     Záměr Místní akční skupiny Kozákov je dokumentem připraveným v MAS Kozákov v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR na podporu rozvoje venkovských mikroregionů - Leader ČR. Dotace jsou směrovány pro zemědělské podnikatele, obce a neziskové organizace. Podmínkou programu je spolupráce podnikatelů, obcí a neziskových organizací. V záměru musí být vždy podnikatelský projekt. Záměr MAS je startovacím dokumentem pro žádost o podporu v daném kalendářním roce. MAS vypracuje záměr a předloží jej MZe ČR ke schválení.  Postup je takový, že pokud ho schválí MZe ČR k podpoře, pak teprve se vyhlašuje na území MAS výzva k podávání projektů do popsaných opatření 1-3. Tento dokument je opravdu jen záměr, kam by MAS chtěla směřovat podporu. Obce schválením záměru MAS schvalují zaměření směrování podpory na popsané typy projektů. Témata nejsou volná, jsme vázáni pravidly programu MZe. Záměr je výsledek toho, co je s programem slučitelné a co chtějí zemědělští podnikatelé a obce realizovat v rámci možností podpory z MZe v programu Leader ČR.

Podpora Záměru MAS Kozákov 2006 pod názvem: Zkvalitňování vybavenosti pro CR, pro volný čas a soužití obyvatel, nové služby pro bezpečnost a údržbu krajiny byla schválena všemi hlasy.

3. Odměna pro neuvolněného místostarostu Jiřího Bímu

     Starosta informoval zastupitele, že v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění navrhuje pro místostarostu Jiřího Bímu od 1.1.2006 měsíční odměnu v základní výši stanovené v příloze tohoto nařízení.

            Měsíční odměna pro neuvolněného místostarostu Jiřího Bímu v základní výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění od 1.1.2006 byla odsouhlasena 8 hlasy, hlasování se zdržel

p. Bíma.

    Dále p. starosta informoval zastupitele o odměně, která byla vyplacena bývalému místostarostovi p. Brunclíkovi v měsíci prosinci 2005. Odměna byla vyplacena adekvátně počtu odpracovaných dnů do doby, kdy rezignoval na svou funkci – do 12.12.2005 včetně.

4. Územní plán (dále jen ÚP)

     P. Koldovský dále sdělil, že jsme byli požádáni 3 osobami o změny ve schváleném Územním plánu. Pokud bude odsouhlaseno otevření ÚP za účelem změn, požádal občany, kteří mají v úmyslu postavit něco mimo schválený ÚP do 3 let, aby předali žádosti na MěÚ do konce února 2006. Proces změn bude trvat minimálně ¾ roku a po jejich schválení by neměl být ÚP  po 2 – 3 roky znovu otevírán. Dále pak navrhl, aby nebylo možné alespoň 2 roky ÚP znovu otevřít z důvodu, že se jedná o velmi složitý proces se spoustou práce a papírování.

P. Śálek k tomuto sdělil, že se ÚP týká široké veřejnosti a navrhl, aby s tímto byli seznámeni nejen místní občané, ale i obyvatelé rekreačních nemovitostí a firmy. Je potřeba, aby byli všichni obesláni a aby se lhůta pro vyjádření občanů prodloužila alespoň o jeden až dva měsíce. Zastupitelé se dohodli na termínu pro vyjádření občanů do konce dubna 2006.

     P. Koldovský dal hlasovat o tom, aby byl otevřen Územní plán Města Rovensko p. Tr. za účelem změn s tím, že náklady spojené se změnou ÚP ponesou navrhovatelé. Doba, do které je možno podávat žádosti je stanovena do konce dubna 2006.

            Bylo schváleno všemi hlasy.

Starostovi bylo uloženo zadávání změn ÚP.

5. Náklady na provoz tělocvičny

     P. Koldovský seznámil přítomné s náklady na provoz tělocvičny Základní školy Rovensko p. Tr., která je rok v provozu. Uvedl, že v minulém rozpočtu zastupitelstvo vyčlenilo 300 tisíc Kč , o které navýšilo příspěvek škole na pokrytí nákladů na provoz tělocvičny. Předložil vyúčtování v tomto -náklady byly vypočteny odhadem v poměru na hodiny. Škola – náklady 70.513,- Kč, veřejnost 230.219 Kč. Veřejnost zaplatila za pronájem haly 141.600,- Kč. Když vezmeme rekapitulaci a tyto  částky odečteme od příspěvku 300.000,- Kč, tak vychází částka 140.000,- Kč,  kterou bude škola vracet zpět do městského rozpočtu. - viz tabulka, která je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

P. starosta konstatoval, že je to dobrý výsledek, a že ti, kteří navštěvují halu i v tomto mrazivém počasí, potvrdí, že v hale zima není.

6. Prodej pozemků

     P. Bíma informoval, že na minulém veřejném jednání  zastupitelstva byla schvalována pravidla   privatizace bytů čp. 75 ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., kde v článku III. o ceně bytů v bodě 2 je psáno, že nedílnou součástí koupě bytu bude část pozemkové parcely - zahrada p.p.č. 38/22 a septik ležící na pozemku - zahrada p.p.č. 38/1. Pro přístup k septiku bude zřízeno věcné břemeno. Podíly na jednotlivých částech pozemku a septiku se budou prodávat v podílech, stanovených k jednotlivým jednotkám, dle obecně závazných právních předpisů. P. Bíma uvedl, že v prosinci nebyly k dispozici ještě odhady ani pozemku ani septiku, došlo k tomu až tento týden, zastupitelé byli s těmito odhady seznámeni. Poté p. Bíma podal návrh na prodej pozemku okolo bytovky čp. 75 v k.ú. 75 Rovensko p. Tr.  p.p.č. 38/23, který byl vyměřen geometrickým plánem č. 499 – 218/2005. Navržená cena činí 150,- Kč /m2.

            Cena byla schválena 7 hlasy, hlasování se zdrželi  p. Vlček a p. Koldovský

Dále p. Bíma sdělil, že výsledná suma a  náklady na prodej pozemku se rozdělí na 13 dílů a jsou podmínkou pro koupi bytové jednotky čp. 75.

7. Prodej septiku

     Dále p. Bíma přečetl návrh na prodej septiku a parcely  p.p.č. 38/24 u bytovky čp. 75 v k.ú. Rovensko p. Tr. na které je septik umístěn. Septik je nabízen k prodeji za cenu, která činí 40% odhadní ceny stanovené znaleckým posudkem 3472-8/06 v souladu s právními předpisy. (Cena za pozemek p.p.č. 38/24 je součástí ceny septiku.)

Stanovená cena 40% se sníží o 5 % pokud bude splněn bod č. 1 čl. III  Pravidel privatizace bytů čp. 75 o ceně bytů, tzn. že o koupi bytu požádají všichni nájemníci před uplynutím 6 – ti měsíční lhůty. Náklady na prodej nesou nabyvatelé dle pravidel privatizace.

            Schváleno 7 hlasy, hlasování se zdrželi  p. Vlček a p. Koldovský

8. Bezúplatné věcné břemeno

     P. Bíma dále přečetl návrh na schválení zřízení bezúplatného věcného břemene na

p.p.č. 38/1 v k.ú. Rovensko p. Tr., a to v druhu – právo zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 499-218/2005.

            Schváleno 7 hlasy, hlasování se zdrželi  p. Vlček a p. Koldovský

Bod 6 - Diskuse

     Diskusi otevřel p. Šálek, který se vrátil ke jmenování zastupitele. Sdělil, že se jedná o slavnostní akt, který si nedovede představit bez státního znaku, a že o tom také něco říká zákon o volbách do zastupitelstev. Dále p. Šálek sdělil, že s vyhláškou o odpadech ani nesouhlasil ani nebyl proti z důvodu toho, že o ní nebyl dostatečně informován a nemá rád překvapení. A ať se jedná o vyhlášku a o čemkoliv,  tak má být projednána dopředu. Dále upozornil na to, že je málo odhrnutý sníh a že je to vina toho, že se nedodržuje plán zimní údržby, který byl zpracován, který by měl být funkční již jen ze zákona. Traktor by měl vyjíždět dříve a uklidit sníh natolik, aby byl odhrnut na strany. Kdyby napadlo o 40 cm více sněhu, nedalo by se projet vůbec.

     P. Koldovský odpověděl p. Šálkovi, že na pracovní poradě zastupitelé projednávali cenu za odpad a byli seznámeni s tím, že cena za odpad zůstává stejná 400,- Kč a že p. starosta zastupitelům vysvětloval proč tomu tak je. Ke sněhu se p. Koldovský vyjádřil takto: Nejdříve nás postihla kalamitka, takže jsme to stíhali, vše se shrnulo, pak přišla velká obleva, v sobotu byl poslán malý traktor, který jezdil od rána  a protahoval jak chodníky, tak silnice. Když začalo tát, byl odpoledne objednán velký traktor, který shrnul celé Rovensko. Pak přišel velký mráz, díky kterému vše ztvrdlo na kámen a klouže nejen Rovensko ale i okolní města. Myslím si, že sníh byl uklizen v rámci našich možností. P. Koldovský uvedl, že se nebrání kritice, vždy se to dá udělat lépe.

     P. Zikmund upozornil na to, že každý majitel  je povinen si uklidit před vlastním domem, což se neděje a neví proč některé chodníky město čistí a některé ne. Dále upozornil na to, že na zastávce nemůže autobus zastavit a lidé ani nastoupit, kolik je tam zmrzlého sněhu. Dále p. Zikmund uvedl, že co se týká odpadů, v loni na zastupitelstvu vznesl otázku, na kterou nedostal odpověď. Na to

p. Koldovský odpověděl, že s p. Zikmundem mluvil, a na otázku, zda p. Zikmundovi toto vysvětlení postačí, p. Zikmund odpověděl, že ano.

     P Zikmund pokračoval otázkou, proč jsou v Rovensku stále prázdné popelnice, které byly prázdné i v loni a že se za ně zbytečně platí. Uvedl, že je v pořádku, že cena za odpad zůstala stejná, ale že někteří lidé hází do popelnic vše a nic netřídí. Mělo by se přihlížet k tomu kdo a jak odpad třídí. Dále p. Zikmunda zajímalo, zda se dá zjistit, kolik lidí třídí odpad na žluté a oranžové pytle a upozornil na to, že by se kontejnery neměly cpát papírem. Navrhl dát na vesnici modrý kontejner na papír a noviny.

     Pan Koldovský na to odpověděl, že kontejnery na papír jsou v Rovensku umístěny dva – u  Kouřilů na parkovišti a u školy. Ke tříděnému odpadu dále sdělil, že neví kolik lidí třídí odpad do žlutých a oranžových pytlů, ale v průběhu minulého roku se už   2 x odvážely. Uvedl, že máme žluté pytle na ostatní plast a pak  kontejner na velké plasty, jako jsou zahradní židle. Takže odpadu je dost a je to znát i podle toho, že jsme od firmy EKO-KOM dostávali tak 3,5 - 4 tis. Kč ročně a pro letošní rok jsme obdrželi cca 50.000,- Kč.

     P. Koldovský dal za pravdu p. Zikmundovi, že všichni lidé odpad netřídí, ale je to vše v lidech. Kdyby se vysypala popelnice před jakýmkoliv domem, kde tvrdí, že jim popelnice nestačí, vidělo by se, že jim nestačí proto, že odpad netřídí.

     K připomínce z minulého roku, která se se týkala prázdných popelnic, vysvětlil p. Koldovský, že se tím zastupitelstvo zabývalo, obešly se všechny popelnice v Rovensku, byl vytvořen takový klíč podle počtu obyvatel s tím, že se popelnice vymění za menší. Jednalo by se  o výměnu velkého množství popelnic, což by přineslo úsporu cca 50 – 60 tisíc Kč. Po rozhodnutí zastupitelstva se  však od výměny popelnic za menší ustoupilo z důvodu zvýšeného cestovního ruchu v letním období, kdy by se mohlo stát, že bude kolem popelnic velký nepořádek a budou zapáchat. Takže se řeší tato situace tím způsobem, že se postupně vyměňují popelnice v případě, že prasknou, nebo se jiným způsobem poškodí.

     Dále P. Koldovský slíbil posypat místo na zastávce a zajistit průchod pro nástup do autobusu.

     P. Šálek se vrátil k otázce odpadu tím, že mu nevadí, že je za odpad 400,- Kč, ale že neměl možnost si vyhlášku pročíst dopředu, a proto se zdržel hlasování. Ke sněhu ještě dodal, že není potřeba, aby starosta musel posílat traktor na sníh, protože pokud by byla pořádně udělaná smlouva a dodržoval by se plán údržby, tak by ten traktorista dobře věděl, do kolika hodin prostě musí vyjet. Letos není abnormální situace, i v minulých letech bylo hodně sněhu a je doopravdy potřeba, aby traktor odhrnul sníh ne jen na jednu šířku radlice, ale musí jet na každou stranu ještě jednou, aby to více rozhrnul. Je to o technice.

      P. Havlík měl připomínku k náměstí, že jeho krásnou tvář kazí špatně odvedená práce firmy, která dělala obrubníky a dlažbu na parkovišti a u lampy.

     P. Koldovský sdělil, že u lamp to bude opraveno. Dále vysvětlil, že celé náměstí bylo prostředkem vybagrováno, aby tam mohla být přivedena voda a bylo zjištěno, že pod parkovištěm na náměstí jsou velké betonové plochy a ty kostky jsou posazeny v betonu , nemají se kam usadit, protože vrstva není prosakující, a proto vystřelují ven. Je v plánu dokončit úpravu náměstí příště. To příště znamená celé parkoviště na náměstí vybagrovat, beton odvézt pryč, navézt makadam, udělat kufr a zadláždit, což by stálo min. 300 tis. Kč a na to již nebyly peníze. Není to tedy nekvalitně odvedenou prací. Na každou provedenou práci je záruka 2 roky a v případě problémů firma závady bezplatně opraví. Takže počkáme co s tím provede zima a na jaře by byla sjednána náprava.

Bod 7 – Usnesení a závěr

P. Vlček přečetl usnesení.

            P. starosta poděkoval všem přítomným za to, že přišli i v mrazivém dnu na toto jednání.

Ověřovatelé:

Pavel  Koldovský, starosta                             

Jiří Bíma, místostarosta                                   

Ing. Petr Halama, zastupitel

Rovensko pod Troskami dne 1.2..2006

Zapsala: Jana Fišerová

U s n e s e n í  č. 18

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 26. ledna  2006

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1.      Výsledky inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami a návrh na vyřazení majetku v hodnotě 22.931, 40 Kč – tj. v účetní evidenci 21.279,- Kč a v operativní evidenci 1.652,40 Kč - dle přílohy č. 1.

2.      Výsledky inventarizace majetku Příspěvkových organizací ZŠ a MŠ a návrhy na vyřazení majetku základní školy v účetní evidenci v hodnotě 111.739,- Kč a v operativní evidenci v hodnotě 18.288,58 Kč a návrhy na vyřazení majetku mateřské školy v účetní evidenci v hodnotě 4.628,50 Kč a v operativní evidenci v hodnotě 2.707,- Kč dle přílohy č. 2.

3.      Rozpočtové změny dle přílohy č. 3.

4.      Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Rovensko p. Tr. č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková roční sazba poplatku činí 400,- Kč na osobu uvedenou v čl. 3 a kalendářní rok – příloha č. 4.

5.      Strategii rozvoje Mikroregionu Podhůří. - příloha č. 5

6.      Schvaluje a podporuje Záměr MAS (místní akční skupiny) Kozákov 2006 pod názvem: Zkvalitňování vybavenosti pro cestovní ruch, pro volný čas a soužití obyvatel, nové služby pro bezpečnost a údržbu krajiny – příloha č. 6.

7.      V souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu  J. Bímu v základní výši od 1.1.2006.

8.      Otevření Územního plánu Města Rovensko pod Troskami za účelem změny s tím, že náklady spojené se změnou Územního plánu ponesou navrhovatelé. Termín podání žádostí ke změnám je stanoven do konce dubna 2006.

9.      Prodej pozemku p.p.č. 38/23 v k.ú. Rovensko p. Tr. za cenu 150,- Kč/m2, náklady spojené s prodejem hradí nabyvatel

10.  Prodej septiku a pozemku p.p.č. 38/24 v k.ú. Rovensko p. Tr. za cenu stanovenou pravidly privatizace čp. 75.

11.  Zřízení bezúplatného věcného břemene na p.p.č. 38/1 v k.ú. Rovensko p. Tr.v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 499-218/2005.

II. Bere na vědomí:

1.      Náklady na  provoz tělocvičny a vrácení části příspěvku Města Rovensko p. Tr. v roce 2005 ve výši 140.000,- Kč do městského rozpočtu.

2.      Odměnu bývalému místostarostovi v měsíci prosinci 2005, která byla vyplacena adekvátně počtu odpracovaných dní do doby, kdy rezignoval na svou funkci tj. do 12.12.2005 včetně.

III. Ukládá:

  1. Starostovi zadávání změn v Územním plánu a seznámení všech občanů s tímto záměrem včetně firem.

Pavel  Koldovský, starosta                             

Jiří Bíma, místostarosta                                   

Ing. Petr Halama, zastupitel

V Rovensku pod Troskami dne 1.2.2006

Příloha č. 1

Inventarizace majetku Města Rovensko p. Tr.

     V době od 2.1. do 20.1.2006 proběhla inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami. Fyzickou inventurou byly kontrolovány stavy majetku k 31.12.2005 s tímto výsledkem:

* Fyzický stav majetku souhlasí s evidencí.

* Hodnota inventarizovaného majetku k 31.12.2005 je celkem 124.761.802,36 Kč, z toho majetek v účetní evidenci 123.777.725,44 Kč a předměty v operativní evidenci 984.076,92 Kč.

Návrh na vyřazení na základě fyzické inventury k 31.12.2005 činí  22.931,40 Kč/ tj. majetek v účetní evidenci (účet 028) za  21.279,- Kč + předměty v operativní evidenci za 1.652,40 Kč/.

V průběhu roku 2005 byl vyřazen majetek v účetní evidenci v hodnotě 329.825,90 Kč +  předměty v operativní evidenci  v hodnotě 9.844,20 Kč. Jednalo se o převod majetku ZŠ Rovensko, bylo vyřazeno vozidlo Škoda 120 L, vráceno výrobci nefunkční  rádio, prodán mobilní telefon a na základě smlouvy vodohospodářského zařízení vložen majetek do  Svazku obcí.

Celková hodnota vyřazeného majetku za rok 2005 činí  362.601,50 Kč / v účetní evidenci 351.104,90 Kč a předměty v operativní evidenci 11.496,60 Kč/

Jednotlivá střediska navrhují na vyřazení na základě provedené inventarizace 22.931,40 Kč:

z toho činí: 

Budova radnice: 8.226,20 Kč

Dům s pečovatelskou službou: 13.890,- Kč

Rekreační středisko Palda: 815,20 Kč

K určeným předmětům na vyřazení jsou přiloženy protokoly o  nefunkčnosti nebo neopravitelnosti. Všichni zastupitelé byli seznámeni s návrhy na vyřazení majetku v jednotlivých střediscích a se zápisem hlavní inventarizační komise.

    Příloha č. 2

Inventarizace příspěvkových organizací  

Inventarizace majetku proběhla také v příspěvkových organizacích Města Rovensko pod Troskami – v Mateřské škole v Rovensku p. Tr. a v Základní škole v Rovensku p. Tr.

V obou příspěvkových organizacích fyzický stav majetku souhlasí s evidencí.

Stav majetku základní školy k 31.12.2005 je 4.381.408,59 Kč. Z toho je v účetní evidenci  3.036.304,54 Kč a v operativní evidenci  1.345.104,05 Kč.

ZŠ navrhuje vyřadit majetek v hodnotě 130.027,58 Kč.( účetní evidence 111.739,- Kč

a operativní evidence 18.288,58 Kč )

Stav účetního majetku mateřské školy k 31.12.2005 je 643.954,30 Kč.

MŠ navrhuje na vyřazení účetní majetek v hodnotě 4.628,50 Kč a  předměty v operativní evidenci v hodnotě 2.707,- Kč . V operativní evidence jsou vedeny předměty v hodnotě 34.043,80 Kč.

Seznam jednotlivých předmětů navržených k vyřazení jsou součástí dílčích zápisů a zastupitelé s nimi byli seznámeni.

Příloha č. 3

   k Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovenska p.Tr.

ze dne 26. ledna 2006

Rozpočtové změny:

Zastupitelstvo Města Rovenska p.Tr. schvaluje:

1. v přímmech i výdajích dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti od Úřadu práce v Semilech

    na mzdy za období listopad 2005 ve výši Kč 13.642,--

2. v příjmech i výdajích neinvestiční dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši

   Kč 180.000,-- na akci „Vytvoření nové tváře náměstí v Rovensku p.Tr.“

3. snížení rezervy o Kč 425.795,-- a použití této částky na úhradu vlastních nákladů k akci

   „Vytvoření nové tváře náměstí v Rovensku p.Tr.“

4. v příjmech i výdajích neinvestiční dotaci z Libereckého kraje pro SDH na udržení

    akceschopnosti ve výši Kč 8.000,--

5. příjem příspěvku z hospodářské činnosti ve výši Kč 50.000,-- a použití této částky na nákup

    DDHM pro hospodářskou činnost města

6. snížení rezervy o Kč 8.300,-- a použití této částky na úhradu nákladů na výrobu a vysílání

    pořadu „Křížem krážem“

7. snížení rezervy o Kč 10.000,-- a použití této částky na úhradu montáže dopravních značek

    na Blatci

8. snížení rezervy o Kč 154.890,-- a použití této částky na zádlažbu - akei „Vytvoření nové tváře

    náměstí v Rovensku p.Tr.“ 

9. snížení rezervy o Kč 65.000,-- a použití této částky na opravu kanalizace u ZŠ

10. snížení rezervy o Kč 18.000,-- a použití této částky na opravy ČOV

11. snížení rezervy o Kč 11.500,-- a použití této částky na nákup gastronádob pro MŠ

12. snížení rezervy o Kč 6.500,-- a použití této částky na nákup bezdrátového mikrofonu pro

      ZŠ (hala)

13. snížení rezervy o Kč 5.600,-- a použití této částky na nákup branek na floorball do haly

      ZŠ

14. snížení rezervy o Kč 39.200,-- a použití této částky na provedení revizí a odstranění revizních

      závad v ZŠ

15. snížení rezervy o Kč 4.492,-- a použití této částky na úhradu příspěvku ZŠ na lyžařský výcvik

16. snížení rezervy o Kč 88.200,-- a použití této částky na úhradu autorského dozoru na akci

      „Rekonstrukce ZŠ Rovensko p.T.-II. etapa“ - Kč 49.980,-- a na zasíťování počítačové učebny

       ZŠ - Kč 38.220,--

17. snížení rezervy o Kč 42.000,-- a použití této částky na poskytnutí příspěvků: SDH

      Štěpánovice - Kč 3.000,--, Okrašlovacímu spolku - Kč 2.000,--, Mysliveckému sdružení

      Veselka - Kč 10.000,--, TJ Sokol - Kč 17.000,-- a D.Brožkové ml. - Kč 10.000,--.

18. snížení rezervy o Kč 58.000,-- a použití této částky na opravu fasády čp. 75 - Kč 28.000,--

     a opravy v čp. 182 - Kč 30.000,-- (septik, kanalizační potrubí)

19. snížení rezervy o Kč 171.000,-- a použití této částky na úhradu projektové dokumentace

      kabelového vedení v Revoluční ulici - Kč 115.000,-- a  projektové dokumentace veřejného

      osvětlení v Revoluční ulici - Kč 56.000,--

20. snížení rezervy o Kč 98.000,-- a použití této částky na úpravy veřejného osvětlení na 

      náměstí - akce „Vytvoření nové tváře náměstí v Rovensku p.Tr.“

21. snížení rezervy o Kč 87.300,-- a použití této částky na nákup městského mobiliáře  

      - akce „Vytvoření nové tváře náměstí v Rovensku p.Tr.“

22. snížení rezervy o Kč 80.000,-- a použití této částky na úhradu vlastních prostředků k dotaci

      pro SDH na reprodukci požární techniky (výměna nádrže)

23. snížení rezervy o Kč 96.000,-- a použití této částky na elektroinstalace v RZ Palda (chatky,

      stání pro karavany)

24. povýšení daňových příjmů o Kč 2.045.000,-- (z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé

      činnosti - Kč 423.000,--, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - Kč 200.000,--, daň z příjmů

      právnických osob - Kč 450.000,-- a daň z přidané hodnoty - Kč 972.000,--) a ve výdajích

      povýšení rezervy o tuto částku

25. snížení rezervy o Kč 30.000,-- a použití této částky na provedení revizí a odstranění revizních

      závad v MŠ

26. snížení rezervy o Kč 90.000,-- a použití této částky na likvidaci komunálního odpadu

27. povýšení rezervy ve výdajové části o Kč 269.000,-- a v příjmové části povýšení:

      poplatek za rekreační pobyt - Kč 57.000,--, poplatek z ubytovací kapacity - Kč 17.000,--,

     daň z nemovitostí - Kč 47.000,--,poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - Kč 3.000,--,      

     správní poplatky - Kč 9.000,--,  příjmy z bytového hospodářství - Kč 136.000,-- (z toho:

      nájmy - 100.000,--, zálohy na služby - Kč 36.000,--)

Rovensko p.Tr. 23. ledna 2006

Zpracovala: Z.Nejedlá, účetní

Příloha č. 4

Město Rovensko pod Troskami

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,

kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Rovensko pod Troskami č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

     Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami v souladu s § 10b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na základě usnesení č.     ze dne  vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Rovensko pod Troskami č. 2/2001  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů:

Obecně závazná vyhláška Města Rovenska pod Troskami č. 2/2001 se mění takto:

Stávající čl. 4 se ruší a nahrazuje novým čl. 4, který zní:

Čl. 4

Sazby poplatku

Sazba poplatku pro rok 2006 činí 400.-Kč na osobu uvedenou v čl. 3 a kalendářní rok

Sazba je stanovena takto:

1. První část poplatku je stanovena s ohledem na zajištění třídění odpadu na 150.-Kč na osobu uvedenou v č. 3 a kalendářní rok.

2. Druhá část poplatku je stanovena na základě skutečných nákladů na sběr, svoz a odstraňování netříděného komunálního odpadu                                768 300.-Kč

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu                                    1 255

Počet rekreačních nemovitostí                                                    262  

Počet poplatníků celkem                                                                     1 517

Skutečné náklady na jednoho poplatníka na sběr, svoz           

a odstranění netříděného komunálního odpadu                         506.-Kč

Pro rok 2006 je stanovena druhá část poplatku ve výši 250.-Kč na osobu uvedenou v čl. 3 a kalendářní rok.

Rozdíl mezi skutečnými náklad y a příjmem z vybraných poplatků uhradí Město Rovensko pod Troskami ze svého rozpočtu.

Celková roční sazba poplatku tedy činí 400.- Kč na osobu uvedenou v čl. 3 a kalendářní rok.

     V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekraci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci měsíce.

Tato změna nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení.

Pavel Koldovský                                                                                Jiří Bíma

    starosta                                                                                       místostarosta

Příloha č. 5

               Strategie rozvoje

           mikroregionu  Podhůří

                                    2004

                 Dobrovolný svazek obcí MR Podhůří

                  se sídlem v Rovensku pod Troskami,

                  Náměstí č.1, 512 63  Rovensko pod Troskami

 Obsah :

I. ÚVOD

1.1.          historie, vývoj spolupráce

1.2.          výchozí stav

II. SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU PODHŮŘÍ

2.1. silné stránky

2.2. slabé stránky

2.3. rizika

2.4. šance

III. VÝSTUP SWOT ANALÝZY, náměty na opatření

3.1. záměr mikroregionu Podhůří

3.2. náměty pro stabilizaci a rozvoj území

3.3. témata pro podporu podnikání a zlepšení zaměstnanosti

3.4. témata projektů k realizaci v nejbližším období

3.5. témata pro dlouhodobější záměry

3.6. témata vhodná pro integraci v rámci MR

3.7. témata vhodná pro integraci do nadřazených struktur

IV.               NÁVRH STRATEGIE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA 5-10 LET

4.1. zkvalitnění infrastruktury

4.2. informatika a navazující služby

4.3. technické zabezpečení území

4.4.  podnikání a tradiční řemesla

4.5. podpora rozvoje CR

4.6.  bydlení

4.7.  vzdělávání a aktivity volného času

4.8.  péče o životní prostředí

4.9.  péče o lidský potenciál

V.                 EKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY PRO UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTÍ

           O DOTOVÁNÍ PROJEKTŮ

VI.   VÝCHODISKA A RÁMCOVÁ TÉMATA PROJEKTŮ

VII.  STRATEGICKÉ   POSTUPY  REALIZACE

VIII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1:  - výčet projektů uvažovaných k realizaci v nejbližším období

                      (a některé  dlouhodobější záměry)

Příloha č. 2: - schematická mapa mikroregionů

                     - mapa MR Podhůří

 I. ÚVOD

1.1. Historie, vývoj spolupráce

Historie založení Mikroregionu  Podhůří :

V mikroregionu se sdružily obce na území části okresu Semily a Jičín, mezi Kozákovem a Prachovskými skalami, aby vytvořily silnější subjekt k hájení společných zájmů.

Nejprve se sdružilo 8 obcí, později se přidaly další 4 obce, ale 1 obec vystoupila z MR.

Ke konci roku 2003 vystoupily z MR  další 4 obce ležící na území Královéhradeckého kraje nyní, v roce 2004,  je v mikroregionu sdruženo 7 obcí. Svazek obcí pokrývá území bez ohledu na správní uspořádání a překračuje hranice okresů Semily a Jičín. Vystoupením některých obcí  z Jičínska ztratil MR územní soudržnost a  dvě členské obce MR z Jičínska Holín a Zámostí- Blata jsou od území MR odděleny obcí Libuň.  Obce bez přímé návaznosti na území mikroregionu  nejsou zapojeny do MAS Kozákov, protože principy organizace území MAS vyžadují územní soudržnost.

Malé obce v blízkosti okresního města Jičín se cítily pohlcovány prioritou zájmů velkého a významného města s velkou politickou a ekonomickou silou a proto daly přednost sdružení  s malými obcemi a městem Rovenskem pod Troskami. V takovém  svazku bylo zajištěno partnerství na přiměřené úrovni a členové svazku  byly v rovnocenné pozici.

Mikroregion Podhůří byl iniciativní a ustavil se brzy po vyhlášení  iniciativy MMR ČR

ke sdružování obcí v mikroregionech a přípravě integrovaných projektů MR.

MR Podhůří začal pracovat na projektu mikroregionu a svých rozvojových záměrech.  

K založení mikroregionu došlo v situaci, kdy se v okolním prostoru  zakládala sdružení obcí zejména na semilském okrese. Tím přidružené obce okresu Jičín získaly náskok v zapojení do MR před dalšími obcemi okresu Jičín.

Mikroregion Podhůří je na  rozsáhlém geografickém prostoru  mezi Prachovskými skalami, resp. obcí Holín, která leží těsně u Jičína a horou Kozákov. Je to území s vysokou hodnotou krajiny a  vysokou atraktivitou pro cestovní ruch.

Vývoj spolupráce obcí a MR :

Spolupráce obcí a integrace záměrů je velmi žádoucí. V územním rozvoji je mnoho společných zájmů, které je mikroregion schopen řešit účinněji, než jednotlivá obec. Malé obce mají přirozený zájem řešit své obdobné problémy a zájmy . Obce preferují budování vztahů na základě partnerství.  Pro perspektivní projekty mikroregionu je potřeba tvořivá iniciativa zdola a proto zvítězila dobrovolná volba pro sdružení  menších obcí.

Zapojením do mikroregionu není dotčena  spádovost za pracovními příležitostmi a službami a ostatní standardní vazby v území.

Mikroregion Podhůří spolupracuje se svými sousedy, mikroregionem Český ráj, Sdružením Český ráj, MR Kozákov, MR Podkozákovsko a je otevřený spolupráci s dalšími subjekty.

Ve specializovaném projektu dopravní obslužnosti / letní cyklobusy/  spolupracuje MR Podhůří  s ostatními mikroregiony, ale také s velkými městy Jičín, Turnov a s dalšími městy.

Vývoj práce na projektu mikroregionu:

Od prvotního startu projektů mikroregionů v roce 1999 nebyla deklarována struktura projektu mikroregionu jako rozvojové strategie s omezenými prioritami, proto je závěr projektu mikroregionu  Podhůří uveden téměř ve všech složkách života venkova a  obsahuje strukturu rozvojových témat  v obecné rovině i v databázi plánovaných realizačních projektů.

Protože v poměrech ČR nejsou pro obce stabilizované poměry jak v právním prostředí tak

v ekonomickém, nelze odpovědně dlouhodobě  plánovat rozvojové záměry, protože  je naprostá nejistota  finančních zdrojů a jejich dalšího vývoje.  

Projekt byl strukturován tak, aby výstupy ze SWOT analýzy  byly základem pro trendy dalšího rozvoje.

V rámci práce na projektu mikroregionu v roce 2000 byly do veřejné diskuse zapojeny členské obce mikroregionu prostřednictvím samospráv, občanských sdružení a aktivních podnikatelů, kteří na řešeném území podnikají a mají zájem o komunikaci  ve prospěch rozvojových dokumentů. Prezentujeme některé zapojené podnikatelské subjekty:

Zámečnictví a kovářství , Penzion Ort v Holenicích

Bekop, Fabio, Sklo Havránek, Hotel Skalní město, Hotel Šikmá věž,  Správa majetku rodiny Šlikových, Ideal Reality, Agrofarma Erban  v Holíně

Sonex, Pesl, Ekosystém, Agros Turnov  v Libuni

Agro Chomutice  hospodařící na rozsáhlých výměrách pozemků v několika obcích MR.

MTS v Jinolicích

Penziony  v  Kněžnicích

Autodoprava Ing. Končinský  v Podůlší

Autoopravna Konig, Cukrárna ČR, Truhlářství Šťastný  v Radostné p/K

Compakt, Konvex, Mlékárna , Zlatnictví Solidus, Brusírna diamantů, Fišer - zpracování brambor  v Rovensku pod Troskami

Výrobna lahůdek, Kovovýroba Mazánek, Krejčovství  v Tatobitech

Z.Cerman - kamenářství, Jahodárna ve Veselé

Rekreační zařízení Pařez  v Zámostí  Blatech

Sady Žernov, Betonservis  v Žernově

Modifikace projektu mikroregionu pro potřeby předvstupního programu EU Sapard:

    Pod vlivem činnosti zahraničních konzultantů na území ČR se  soustředil zájem na vypracování souhrnné strategie s  jednou nosnou prioritou a třemi podprojekty

pro potřeby administrativy předstrukturálního programu EU - Sapard. Toto již není  vyžadováno.  Požadavky a názory na podrobnosti strategií rozvoje mikroregionů se  mění.

Maximální důraz je kladen na soudržnost regionů, atmosféru spolupráce, vzájemné podpory

a co největšího zapojení veřejnosti do dění v mikroregionu. Rozvíjí se partnerství včetně zapojení  podnikatelů a neziskových organizací.

Pěstování soudržnosti v mikroregionu  a spolupráce se sousedy i vně MR jsou v zájmu všech partnerských obcí  a  tento přínos z existence a činnosti mikroregionů se  realizuje.

Současný trend vede k tvorbě menších projektů nebo  etapizaci projektů na menší části, které je možné plnit meziročně, s ohledem na snižující se dotace v POV.

Naopak Strukturální fondy EU preferují větší projekty. Proto je nutné projekty integrovat do větších celků.

Změnami v ekonomice  a daňové politice ČR byly dotčeny rozpočty obcí v mnoha případech výrazným úbytkem příjmů. To se razantně dotýká možnosti produkovat projekty a veřejné investice v dříve předpokládaném rozsahu.  Velmi se oslabil příliv finančních zdrojů pro Program obnovy venkova, kdy nebylo potřeba úvěrování.

Zejména projekty v režimu operačních  programů EU, kdy  musí žadatel mít schopnost vlastního   finančního krytí projektu v plném rozsahu a teprve následně může dojít k finanční podpoře, nemohou  být  realizovány  finančně  slabými subjekty. Mnoho obcí mikroregionu je v pozici velmi slabých vlastních finančních zdrojů  a musí se tedy možnosti zapojení do programů EU vzdát. Úvěrování nepřichází v úvahu, protože se nenajde subjekt, který by byl ochoten takové obci úvěr poskytnout a nebyla by to zvládnutelná situace. 

Vývoj od  projektu mikroregionu k rozvojové strategii:

Z roku 1999 a  2000 :

Prioritou  je stabilizace a rozvoj území, zkvalitňování prostoru, spolupráce a vazeb v MR, posilování sounáležitosti obcí, rozvíjení spolupráce obcí a obyvatel ke společnému hledání řešení, zejména těch, která mají širší dosah, integrace struktur a území ke vzájemné výhodnosti činností a  k využívání pozitivního efektu propojení i nad rámec MR.

   Náměty pro stabilizaci a rozvoj:

    1/ Rozvoj informatiky, propagace, databáze informací

    2/ Dostavba a rozvoj infrastruktury

    3/ Podpora podnikání

    4/ Zlepšení propagace místních drobných podnikatelů

    5/ Rozvíjení možností cestovního ruchu

    6/ Podpora obnovy řemesel včetně rekvalifikací přímo u podnikatelů

    7/ Rozvíjení možností vzdělávání v místě

    8/ Podpora výstavby bytů

    9/ Rozvíjet možnosti využití volného času v zájmových činnostech, zejména pro mladé lidi

Na území mikroregionu jsou významné tradiční lokality cestovního ruchu jako Prachovské skály, Rovensko pod Troskami  a celý mikroregion má v krajině, obcích  a  památkách silný potenciál vhodný pro rozvoj cestovního ruchu.

V současnosti se mnoho lidí obrací k tomuto sektoru jako k nositeli rozvoje a zdroji snadných příjmů. Avšak území MR není až na některé výjimky vhodně vybaveno pro  rozvoj cestovního  ruchu. Tradiční turistika v této oblasti je levný krátkodobý pobyt v přírodě a návštěvníky jsou  převážně nízkopříjmové skupiny návštěvníků, které nemají nároky na spotřebu v místě a často ani nevyžadují ubytovací a stravovací služby.  

V roce 2000 byla jiná situace. Z vyhodnocení  historických předpokladů a tradic, z potenciálu krajiny a  místních poměrů byla dána dlouhodobá perspektiva možnosti  rozvoje cestovního ruchu, rozvinula se obliba cykloturistiky a  vznikly náměty na zintenzivnění využívání  celé oblasti k turistickému propojení Kozákova a Prachovských skal. V popředí zájmu bylo zlepšení vybavenosti území pro rozvoj turistiky, včetně zkvalitnění infrastruktury a služeb, které by sloužily také obyvatelům a rozvoji malého podnikání.

Současný stav a nové možnosti:

Teroristickými útoky se zvýšily nároky na bezpečnostní potřeby a změnily se postoje lidí. Sektor cestovního ruchu je tvrdě zasažen a to nejen  v důsledku teroristických útoků. Integrace Evropy má silný vliv na vývoj evropského trhu. Vývoj společenského náhledu na sektor CR prochází  celkovou změnou. Mění se priority investičních záměrů. Je nezbytné hledat nové přístupy a ekonomicky použitelné produkty CR. Posílila se orientace na místní trh a místní situaci. Pokud si oblast může udržet aktivní cestovní ruch, pak nemůže spoléhat na pohyb lidí na velké vzdálenosti, ale zaměřit se na domácí trh a aktivity volného času. 

Z toho vyplývá, že důraz by měl směřovat na posilování místní ekonomiky, zajištění kvalitní infrastruktury a dosažitelnou bezpečnost infrastruktury. Udržitelnost a rozvoj cestovního ruchu bude záviset na zvyšování životní úrovně obyvatel ČR, zvyšování koupěschopnosti a zvýšení potenciálu volného času.

Změní se orientace na produkty, které nabídnou nové poznatky a osobní prožitek a užitek.

Těžiště nabídky bude pravděpodobně v atraktivní programové nabídce pro volný čas a zájmové aktivity.

2.1. Výchozí stav

            V mikroregionu Podhůří je sdruženo 7 obcí, 5 z okresu Semily: Holenice (83 obyvatel), Rovensko pod Troskami (1268 obyvatel), Tatobity (528 obyvatel), Veselá (222 obyvatel), Žernov (186 obyvatel) a 2 z okresu Jičín: Holín (530 obyvatel), Zámostí – Blata (78 obyvatel).
Mikroregion Podhůří se rozkládá na území 7 obcí v  prostoru mezi Ještědskokozákovským  hřbetem a Jičínskou pahorkatinou, resp. severní část Jičínské pahorkatiny je součástí mikroregionu. Mikroregion vytváří spojnici mezi Holínem těsně u Jičína a obcí Tatobity na jižním úbočí Kozákova. Do mikroregionu patří i atraktivní oblast Prachovských skal na katastru obcí Holín a Zámostí – Blata.

Členské obce mikroregionu se nacházejí v nadmořské výšce 278 až 640 m.n.m.. Krajina mikroregionu dosahuje největší výšky v Tatobitech na úbočí vrchu Kozákova, který má vrchol ve výši 744 m.n.m., ale vrchol Kozákova není na území mikroregionu. Nejnižší poloha je v obci Holín, blízko Jičína s 278 m.n.m.. Na území mikroregionu je mimo jiné vrch Přivýšina (463 m.n.m.) u Holína, Kámen (439 m.n.m.) mezi Holenicemi a Rovenskem pod Troskami.

Území odvodňují říčky Libuňka, Žehrovka, Cidlina a jejich přítoky.

Dopravní napojení mikroregionu je po  silnicích I/35 Turnov  - Jičín a II/284 Turnov – Lomnice nad Popelkou – Stará Paka. Města Turnov a Jičín jsou dopravními uzly s napojením na hlavní trasy: z Turnova do Prahy a Liberce – popř. SNR, z Jičína také do Prahy, do Hradce Králového se směrováním do Polska nebo na Moravu. Na území mikroregionu jsou železniční trati Turnov – Jičín a Jičín – Stará Paka. Nejdůležitější železniční stanicí v mikroregionu je Rovensko pod Troskami.

Nejbližší letiště s mezinárodní přepravou je v Praze, s dobrou dostupností po  rychlostní silnici z Turnova. Předpokládá se znovu zprovoznění letiště v Liberci.

Území mikroregionu je zalesněno z 26%. Zemědělská půda má nízkou bonitu zejména v severních částech mikroregionu, vyšší kvalitu mají půdy v katastru obce Holín. Kvalitní a vydatné zdroje vody jsou v Rovensku pod Tr.. Mimo území mikroregionu je rozsáhlá povrchová těžba písků v Hrdoňovicích, ale ovlivňuje mikroklima sousedních obcí na území MR Podhůří ovlivňováním počasí a vodního režimu.

Životní prostředí je mimořádně čisté.

Celkově je krajina rozmanitá, kopcovitá, s vodními plochami a se skalními městy v oblasti Prachovských skal. Krajina je malebná, členitá, lesnatá s atraktivitami historických, kulturních zajímavostí a s využitelností pro zimní i letní sporty a turistiku. 

Obce jsou malé, s počtem obyvatel od 78 až do1267 a rozlohou od 350 ha do 1 278 ha. Hustota obyvatel je v celém mikroregionu  59,7 obyvatel/ 1 km2, ale v jednotlivých obcích jsou značné rozdíly. Nejnižší hustota obyvatel je v Zámostí – Blatech 19,8 obyv. /1 km2. Některé obce mají nepříznivou demografickou strukturu , rychle stárnou.

V obcích je většinou nedostatek pracovních míst,  je vysoká vyjížďka za zaměstnáním. Zaměstnanost v místě je převážně v malých firmách nebo formou živností. Firmy na hranici malého a středního podnikání jsou výjimkou. V území se jeví jako problém zaměstnání pro mladé matky s dětmi. Dál budou ubývat pracovní místa v zemědělství.

Daňová výtěžnost v obcích mikroregionu je nízká a pohybuje se  v průměru celého mikroregionu  mezi 4 a 5 tis. Kč na 1 obyvatele.

Bytový fond převažuje v rodinných domech a zemědělských usedlostech. V mikroregionu je vysoké zastoupení rekreačních objektů převážně typu rekreační domky, méně je chat v chatařských osadách. Většinou nejsou volné byty, trh s byty není funkční, byty pro mladé lidi jsou převážně nedostupné.

Omezená až nízká je vybavenost obcí obchody, úřady a službami. V této oblasti je velmi vysoká vyjížďka do spádových měst a často ve vztahu na úřady s velmi nevyhovující dopravní obslužností.

Dopravní obslužnost veřejnou dopravou nevyhovuje ani u dopravy do zaměstnání.

Obce nemají vyřešenou infrastrukturu, dokonce ani vyhovující zásobování pitnou vodou u některých obcí. Většinou není řešena kanalizace a čištění odpadních vod centrálně pro vysokou finanční náročnost. Není vyřešeno ekologicky přijatelné vytápění – resp. sektor energetiky. Velmi vysoké je podinvestování státních silnic a místních komunikací.

Z hlediska výskytu kriminality je území mikroregionu a jeho okolí bezpečné.

U většiny obcí je aktivní spolková činnost.

Na pracovních jednáních obcí mikroregionu byly přijaty priority pro projekt mikroregionu v souladu s programem obnovy venkova ČR s tím, že se soustředí především na priority, které jsou v kompetenci obcí, patří do oblasti regionálního rozvoje a jsou

v gesci oborových ministerstev nebo kraje: obnova a rozvoj venkovských sídel, ochrana a uchování venkovského rázu, rozvoj venkovské infrastruktury, venkovské turistiky,  udržitelného rozvoje, spolkových činností, občanské společnosti a zlepšování přípravy na povolání  a rekvalifikace, podpora malého a  středního podnikání.

K uvedeným prioritám se připojí ochrana ŽP a krajiny. Nevylučuje se spolupráce s podnikatelskými subjekty včetně zemědělství  a neziskovými organizacemi a zájmovými spolky.

 II. SWOT ANALÝZA

2.1. Silné stránky

·        podnikatelsky aktivní malé firmy a živnostníci

·        turisticky známé cíle: Prachovské skály a Kozákov

·      členité území krajiny je přitažlivé pro turistiku zejména v letním období. Krajina je malebná střídáním struktur - kopce a údolí s malými vodními toky, pole - louky – lesy, soustředěná a rozptýlená zástavba, podíl tradičních staveb ve stylu sobotecké a podkrkonošské chalupy, střídání ročních období se sněhovou zimou a teplým obdobím v létě.

·      v krajině jsou lokality s atraktivními  výhledy

·      rozptyl staveb ve volné krajině zvyšuje atraktivnost krajiny pro cestovní ruch

·      speciální zajímavosti cest. ruchu – obrácené zvony a kostel sv. Václava v Rovensku pod Troskami, lidová architektura, sakrální plastiky, terény pro horolezecký výcvik

·      silné kulturní tradice, historické kulturní památky

·      více než 1/4 území mikroregionu tvoří lesy

·      velmi dobrá kvalita životního prostředí, území patří k nejčistějším v ČR

·      aktivní spolkové činnosti - opakované kulturní a sportovní akce

·      krátká vzdálenost na kvalitnější silniční napojení do hlavního města Prahy

·      poloha na železničních tratích je dopravní výhodou

·      silná vazba obyvatel na trvalé bydliště, majetkové vazby

·      převažuje bydlení v rodinných domech, to znamená vyšší prostorový komfort, včetně možností využití pozemků, převaha bydlení v RD znamená lépe ošetřovaný prostor bez nešvarů z koncentrace bydlení v nájemních bytech

·      levnější stavební pozemky než ve  větších městech a jsou dostupnější ve větších výměrách

·      zájem obcí podporovat výstavbu bytů

·      vysoký podíl rekreačních objektů funguje také jako možná rezerva bytového fondu pro návrat trvalého bydlení

·      likvidace odpadů je uspokojivě vyřešena,  mikroregion má blízko na úložiště s dlouhodobým výhledem ukládání odpadů

·      potenciál malých firem s velmi rozmanitou náplní produkce

·      fungující firmy, založené na řemeslné dovednosti

·       firmy, které se podnikatelsky rozvíjejí a jsou schopné prosperovat v období ekonomické recese

·      rozmanitost profesí občanů obcí mikroregionu

·      udržela se tradice lidových řemesel - pletení košů, vázání košťat, výroba medového pečiva, ale jsou ekonomicky nevýznamné

·      nízká kriminalita v území mikroregionu i v okolí

2.2. Slabé stránky

·      zanedbaná silniční síť II. a III. tř. a kopcovitý terén ztěžují dopravní dostupnost po silnicích

·      stagnující dopravní obslužnost a mírně snížená dopravní dostupnost

·      místy nevýhodný členitý terén pro dopravní stavby, náprava nevyhovující silniční sítě je nákladná

·      náročná obnova místních komunikací

·      právně neujasněné vztahy k obslužným cestám v krajině ztěžují užívání a obnovu komunikací a zajištění prostupnosti krajiny, chybí pozemkové úpravy

·      neobdělávané pozemky zplaňují a zaplevelují krajinu, trvale se mění skladba rostlin

·      v části mikroregionu je nízká bonita zemědělské půdy

·      polohy v údolích, zejména v Holenicích trpí inverzemi

·      rozptyl staveb ve volné krajině je nevýhodou při zajišťování obslužnosti a dosažitelnosti (lékař, požárníci a pod.)

·      nižší úroveň občanské vybavenosti

     -zejména z malých obcí se  musí vyjíždět za úřady, lékaři, lékárnou, do škol,  za službami a pod.

·      nemalá část kupní síly obyvatel se realizuje v supermarketech a obchodech ve velkých městech, občané bez auta mají omezený přístup k takové nabídce nákupu

·      nedostatky v infrastruktuře, v mnoha obcích je potřeba rekonstrukce sekundérního vedení el. energie, postupné rekonstrukce vodovodu a úprav zdrojů vody, neúplné kanalizace a čištění odpadních vod, zájem zlepšit informatiku. Území je nedokonale vykryté signálem pro mobilní telefony a příjem TV signálu.

·      lokální vytápění převážně hnědým uhlím znečišťuje ovzduší, s výjimkou obcí kde se provádí plynofikace

·      chybí technika pro kvalitní zimní údržbu komunikací i provozní finanční prostředky pro běžnou údržbu

·      nejsou vhodné volné plochy pro podnikání, zejména průmyslového charakteru

·      nedosažitelnost přijatelných úvěrů na malé částky pro start a chod podnikání

·      certifikace výrobků nepřiměřeně zatěžuje podnikatele

·      neúčinná podpora malého a středního podnikání

·      demotivující vnější podmínky, trh je bez ochrany domácích producentů

·      členění území do příliš malých obcí

·      nevýhoda malého okruhu zákazníků, příliš malý sektor trhu s malou kupní silou

·      nedostatek volných bytů, nefunguje trh s byty

·      nedostatek ubytovacích kapacit pro cestovní ruch, zejména kvalitnějších a ve volném CR

·      dosavadní způsoby zprostředkování práce podnikatele neuspokojují

·      sociální politika státu zbavuje uchazeče o práci chuti pracovat, disproporce minimální mzdy a životního minima vede ke zvýšenému zájmu o sociální dávky, politika zaměstnanosti nefunguje

·      na trhu práce chybí kvalitně vyučení, přiměřeně lépe vzdělaní řemeslníci s motivací pro pracovní nasazení a dobré pracovní výsledky. Úroveň absolventů škol je podnikateli hodnocena velmi nízko, absolventi jsou pro praxi nepoužitelní, potřebují další vzdělávání a přitom nemají správnou motivaci pro práci.

·      prohlubuje se nejistota pracovních míst u větších zaměstnavatelů, trvá odliv zaměstnanců

     z velkých průmyslových firem

·      v místě konkrétní obce se nesladí poptávka a nabídka pracovních sil a pracovních míst

·      ztížený přístup mladých matek k pracovním příležitostem, znevýhodnění žen na trhu práce

·      nízké mzdy jsou pochybnou konkurenční výhodou, znamenají také malou kupní sílu = odliv „mozků“

·      hrozící zánik pracovních míst v zemědělství

·      u schopných firem s novými technologiemi přichází zpravidla úbytek pracovních míst

·      administrativní náročnost povolovacích procesů pro stavbu a podnikání. Nepřehlednost kompetencí úřadů a dlouhá doba úředních jednání, to vše odrazuje investory

·      obce marně volají po přesměrování toku daní z provozoven na území obce. Plátce platí daň podle sídla firmy a ne podle sídla provozovny. Provozovna nevrací daně do místa, které svým podnikáním zatěžuje a kde čerpá výhody prostoru a infrastruktury. Nově schválené přerozdělování daní „na hlavu“ nemotivuje k dalším aktivitám.

·      nepořádek ve vlastnických a uživatelských právech k pozemkům (katastr. úřady) je potřeba napravit, včetně řádné evidence vyznačení pozemku, parcel v území, současný stav znesnadňuje nakládání s nemovitostmi a jejich užívání a komplikuje a prodlužuje úřední jednání

·      střední školství je v regionu jen v omezené nabídce ve spádových městech mimo území MR

·      chybí vysoké školy v časově nenáročné dopravní vzdálenosti / Liberec, Hradec Králové, Praha /

·      omezený přístup ke kultuře

·      slabá legislativa, policie a soudnictví nenutí občany dodržovat občanské normy soužití

2.3. Rizika

·      zplanělé plochy neobdělávané zemědělské půdy mění skladbu rostlin

·      svažité území se sesuvy půdy a splachy půdy, větrná eroze

·      přívalové vody na potocích by potřebovaly zpomalení malými přehradami (stupni) nebo jiné zpomalení vody (retenční nádrže)

·      povodňové ohrožení v Rovensku pod Troskami v extrémních případech výkyvů počasí

·      špatný stav silnic II. a III. tř. odrazuje kvalitní zákazníky popř. partnery v podnikání

·      obtížná zaměstnatelnost málo kvalifikovaných dělníků, kteří jsou v případě ztráty zaměstnání obtížně rekvalifikovatelní

·      pasivita části občanů

·      vysoká vyjížďka za zaměstnáním

·      obtížná ekonomická situace v sektoru zemědělství

    - úpadek zemědělství, ekonomická neudržitelnost rentability

·      zadlužení části veřejných rozpočtů

·      malý objem veřejných rozpočtů, který nedovolí rozsáhlejší úvěrování

·      ztížené uplatnění mladých lidí, disproporce ve vzdělání a požadavcích praxe, nedostatek poptávky po prac. síle v místě

·      největší riziko je v lidském potenciálu

    -    pracovní síla nepřipravená pro potřeby praxe

    -    stěžejní je hmotná produkce, realizovaná na trhu

-          znamená to schopnost odvést perfektní kvalifikovanou práci na moderních technologiích

-          totální nedostatek progresivně připravených dělnických profesí, chybí vyšší řemeslná úroveň

·      nedostatek a nepřipravenost rozvojových ploch pro podnikání neumožní rozvoj místních podnikatelů ani příchod nových investorů

·      podíl domů užívaných jen k rekreaci

·      většinou nejsou na trhu volné byty a trh bytů nefunguje, trvá nedostupnost bytů pro mladé lidi, chybí mobilita pracovních sil

·      silniční síť nebyla vybudována pro velkoobjemovou přepravu a urychleně se ničí jak zatížením, tak frekvencí dopravy

·      silně frekventované úseky s těžkou dopravou, ale také tam, kde je vysoká frekvence osobních aut, dochází ke kolizím s pohybem občanů i turistů, pěších i na jízdních kolech - nikde nejsou mimo obce, ale často ani v obcích chodníky, stezky pro cyklisty, chybí odstavné zálivy pro auta, záchytná parkoviště, vhodná východiska pro turistické výlety.

rizika plynoucí převážně z vyšších struktur než je mikroregion

·       reforma státní správy a transformace veřejných financí

·      dosavadní konstrukce změn není porovnatelná se systémem regionálních vlád a výkonu správy území v EU, po vstupu do EU budou pokračovat změny

·      uplatňují se direktivní zásahy do přirozených vztahů v území

·      se změnou uspořádání státní správy došlo k restrukturalizaci pracovních míst a změně kompetencí na úřadech v okolí mikroregionu

·      méně kvalitní obsazení úřadů a větší rozptyl úřadoven a zvýšení dojížděk do úřadů zhoršuje dostupnost úřadů , popř. kvalitu a rychlost rozhodování o úředních záležitostech občanů nebo investorů

·      není vyřešena úvěrová podpora pro čerpání strukturálních fondů EU v ekonomicky zvýhodněné výši a finanční toky dotací nejsou přijatelné pro praxi, zvyšují se nároky na úvěrování a zadluženost žadatelů, resp. na jejich  přístupovou kapitálovou sílu. Bez vlastní finanční základny budou subjekty  vyloučeny z možnosti přístupu k podpoře z fondů EU a pod.

Vždy se vyžaduje spolufinancování a financování z vnějších zdrojů se naplňuje až po realizaci díla a jeho schválení.

·      mikroregion je sice státní správou uznán jako plnohodnotný právní subjekt (trvají případy zastoupení MR navenek jednou obcí), nejsou administrativně metodicky jasně vymezeny toky financí a majetku pří společných projektech MR

·      nejistota v přerozdělování finančních zdrojů v regionech (úroveň NUTS II je bez vytvoření samosprávného zastoupení), mění se  výkonné složky pro realizace  programů, předává se gesce na centrálních úřadech  apod.

·      ubíjení iniciativy lidí nestabilitou vnějšího právního rámce a nevhodnou politikou

·      špatně fungující oblasti v kompetenci státu –neúnosně podinvestované státní.dopravní sítě, školství, jednotný státní informační systém, soudy, katastr. nemovitostí, finančně neudržitelné zdravotnictví

·      oslabování zdrojů financování, narůstající zadluženost veřejných rozpočtů

·      zpomalení ekonomiky v důsledku zdražování práce

·      hrozící posun pod hranice ekonomické udržitelnosti

2.4. Šance

·      rozvíjet informatiku - infocentra s připojením na internet, propojení členských obcí mikroregionu, přístup veřejnosti k aktuálním informacím, vzdělání dětí a občanů v oblasti informačních technologií, tam, kde je zavedena kabelová TV je možnost využít kabelovou televizi pro osvětové a vzdělávací programy, rozšiřovat publicitu území a podnikatelských možností v mikroregionu

·      poptávka po kvalifikovaných pracovnících střední úrovně - tesaři, truhláři, ale také méně kvalifikovaných silách - např. ošetřovatelé hospodář. zvířat v zemědělství

·      změna ve výchově mladé generace, vzdělání efektivně směrované k využití v praxi. Pěstování odpovědnosti a samostatnosti mládeže (kluby volného času a tak podobně)

·      změna postojů k podnikatelům, nejdůležitější je ten, kdo tvoří pracovní místa a příjem v oblasti daní

·      obce mohou vytipovat a připravit vhodné pozemky pro rozvoj malého a středního podnikání „na zelené louce“. Přípravu lokalit je dobré dovést do úrovně hotových změn územního plánu, aby investoři nebyli blokováni administrativou.

·      pro podporu podnikání mohou obce v malém rozsahu poskytnout bezúročné půjčky, vhodná je tvorba fondu podnikání, posílení finančních zdrojů v místě

·      někteří podnikatelé očekávají větší rozsah spolupráce s obcemi

·      rozvíjet infrastrukturu a vybavenost obce

·      rozvíjet systematickou péči o zeleň v obci, obnovení tradičních cest ve volné krajině a zlepšení prostupnosti krajiny včetně úprav pro ekologické zlepšení.

·      péče o ekologickou stabilitu krajiny

·      některé zemědělské firmy mají zájem na změnách technologie nebo zemědělské produkce

·      tvorba integrovaných projektů v oblasti cest. ruchu

·      v intenzivnějším využití krajiny pro cestovní ruch

·      možnost rozšířit síť značených turistických tras v atraktivní krajině

·      v rizikových úsecích silniční dopravy řešit pohyb občanů i turistů po souběžných chodnících a stezkách pro zvýšení bezpečnosti

·      zlepšit vybavenost území pro CR - pro větší pohodu při pohybu v krajině i po silnicích vytipovat klidové odstavné plochy popř. se základním vybavením lavičkou, jednoduchým stolem, košem na odpadky, popř. jednoduchou infotabulí a navigací

·      rozšířit informativní značení v terénu o upozornění na místní atraktivity

·      zajistit systematičnost značení, včetně navigace na státní silniční síti, zdokonalit silniční značení pro snadné vyhledání obce

·      rozšiřování nabídky sportovního vyžití „pod širým nebem“

·      opakované sportovní a kulturní akce přitahují hosty a návštěvníky

·      od státní správy se očekává účinnější podpora zaměstnanosti, aby bylo výhodné pracovat a ne jen existovat na sociální podpoře. Rozhodující je motivace a silná podpora malého a středního podnikání a  podpora startu  mladých absolventů škol a učebních oborů

·      zajistit rozvoj poradenství a služeb pro podnikání

·      o úspěchu ekonomiky rozhoduje práce s lidskými zdroji, ta je prioritou evropských programů

·      větší důraz na efektivní a cílené vzdělávání s praktickým využitím a zabezpečení  územní dostupnosti středního a vysokého školství

 III. VÝSTUP SWOT ANALÝZY

3.1. Záměr mikroregionu:

Þ  stabilizace a rozvoj území

Þ  všestranné zkvalitňování prostoru, spolupráce a vazeb v mikroregionu

Þ  posilování sounáležitosti obcí v mikroregionu

Þ  rozvíjení spolupráce obcí a obyvatel ke společnému řešení obdobných otázek, zejména těch, které mají širší dosah

Þ  integrace struktur i území ke vzájemné výhodnosti činností a efektu propojení

3.2. Náměty pro stabilizaci a rozvoj:

Þ     rozvoj informatiky, propagace, databáze informací

Þ     další dostavba a rozvoj infrastruktury

Þ     podpora podnikání

Þ     zlepšení propagace místních drobných podnikatelů

Þ     rozvíjení možností cestovního ruchu

Þ     podpora obnovy řemesel včetně rekvalifikací přímo u podnikatelů

Þ     rozvíjení možnosti vzdělávání v místě

Þ     podpora výstavby bytů

Þ     rozvíjet možnosti využívání volného času v zájmových činnostech, zejména pro mladé lidi

3.3. Témata pro podporu podnikání a zlepšení zaměstnanosti:

Þ     rozvíjet informatiku, zajistit přístup k aktuálním informacím

Þ     podpora propagace místních a regionálních podnikatelů

Þ     zadávání veř. zakázek místním podnikatelům

Þ     pracovní místa při realizaci obecních projektů

Þ     obce mohou v malém rozsahu poskytovat podnikatelům bezúročné půjčky, vytvořit fond podnikání

Þ     obce mohou připravit administrativně rozvojové plochy pro podnikání

Þ     propagovat a rozšiřovat navýšení sezónní ubytovací kapacity k rozšíření nabídky na volném trhu

Þ     rozvojem infrastruktury a vybavenosti obcí vznikne příznivější prostředí také pro podnikání a rozvoj cest. ruchu

Þ     realizací projektů na lepší prostupnost krajiny  a úpravy příhodné pro turisty se vytvoří příznivější stav pro rozvoj turistiky

Þ     rozšiřováním a zkvalitňováním sportovišť se rozšíří nabídka pro využití volného času nejen pro obnovu sil a rekreaci místních obyvatel, ale také turistů

Þ     rozvíjení tradic společenských, zájmových a kulturních akcí zvyšuje atraktivnost obcí, přitahuje návštěvníky a zvyšuje propagaci

Þ     umožnit zvýhodnění sponzorství v regionu

3.4. Témata projektů k realizaci v nejbližším období:

Þ     rozvoj infrastruktury a vybavenosti obcí

Þ     rozvoj místních komunikací a cestní sítě včetně cest ve volné krajině a ekologických zlepšení

Þ     podpora podnikání

Þ     projekt finančního řízení

Þ     rozvoj informatiky a propagace

Þ     úpravy vodních poměrů v krajině

Þ     péče o krajinu, zlepšení ekologické stability

3.5. Témata pro dlouhodobější záměry:

Þ     rozvoj informatiky

Þ     podpora podnikání včetně poradenských služeb

Þ     péče o zkvalitnění obcí, celkový vzhled a vybavenost

Þ     oživení a rozvoj cest. ruchu

Þ     postupně budovat vybavenost území pro podporu CR v krajině a sezónní nabídku služeb pro CR (občerstvení, zahradní restaurace, úschovny jízdních kol, odstavná stání u atraktivit v krajině, ubytovací kapacity)

Þ     péče o společenský rozvoj, podpora profesních, zájmových a společenských sdružení, propojování aktivit a společenských akcí

Þ     péče o zajištění ekologické stability krajiny, péče o vodní režim krajiny, nápravná opatření proti splachům půdy, povodňovým ohrožením, erozi půdy k udržení přijatelného vztahu mezi zastavěným územím a volnou krajinou, změny zemědělských technologií na způsoby bližší přirozenému přírodnímu prostředí

Þ     vyhledávání a tvorba možností dalšího vzdělávání v místě

Þ     etická výchova dětí k zajištění optimálního rozvoje osobnosti pro aktivní život, tvořivost a  bezpečnost

Þ     podpora výstavby bytů včetně domů s pečovatelskou službou podle potřeb v sídlech

3.6. Témata vhodná pro integraci v rámci mikroregionu:

Þ     rozvoj informatiky a informačních databází

Þ     tvorba společné strategie stabilizace a rozvoje území

Þ     zlepšení propojení obcí cestami a trasami vhodnými i pro cest. ruch

Þ     podpora podnikání včetně rozvoje poradenských služeb

Þ     koordinovaný přístup k nakládání se zdroji

Þ     rozvoj cestovního ruchu

Þ     podpora údržby krajiny

Þ     rozvoj spolupráce, posilování sounáležitosti obcí a obyvatel, pěstování vzájemnosti a prospěšnosti spolupráce

Þ     rozvoj společenských a sociálních kontaktů

Þ     vzdělávání a prohlubování dovedností, výměna zkušeností

3.7. Témata vhodná pro integraci do nadřazených struktur:

Þ     propojení informačních jednotek do globálních sítí

Þ     rozvoj informačních a poradenských služeb pro rozvoj území, podnikání a zajištění ekonomické existence mikroregionu v únosných proporcích

Þ     vyhledávání  a tvorba finančních projektů pro realizaci stabilizačních rozvojových námětů

Þ     spolupráce mikroregionu s jinými mikroregiony a nadřazenými celky, včetně využití politických a samosprávných struktur

Þ     spolupráce se státní správou

Þ     ujasnit vlastnické a uživatelské vztahy k půdě tam, kde nejsou jednoznačně vyřešeny

Þ     tlak na změny vzdělávacích systémů, změny toku daní z příjmů do místa jejich vzniku, změny v sociální politice, v systému zdravotnictví, zajistit rychlost a účinnost soudů

Þ     tlak na zrychlení harmonizace s Evrop. unií, aby se brzy otevřely strukturální fondy EU k podpoře stabilizace a rozvoje území, usnadnit přístup k informacím, usnadnit procesy certifikace výrobků a firem

Þ     vyhledávání účelného systému přístupu k dotacím ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů  VÚSC, objektivizace přístupu k finančním zdrojům

Þ     tlak na zkvalitnění státní dopravní sítě

Þ     rozšíření sítě komunikací

Þ     propojení a rozšíření cyklotras

Þ     propojení a rozšíření turistických tras

Þ     rozvoj kontaktů a propojování zájmů, vyhledávání možností k zapojení malých firem do subdodavatelských řetězců silných výrobců a obchodníků

Þ     rozvíjet účinný systém zprostředkování práce, zejména rychlé profesní realizace mladých lidí

Þ     uplatňování komunikace o stěžejních problémech vnějšího právního rámce dle aktuální situace

v současné době například:

Þ     daně z příjmů patří převážně tam, kde vznikly (ne podle sídla firmy)

Þ     menší míru přerozdělování daní, vyšší přísun finančních zdrojů do obcí, resp.

                   realizovat daňové příjmy co nejblíž místu jejich vzniku

Þ     zkvalitnění infrastruktury a funkcí, za které nese odpovědnost stát

Þ     školství, absolventi musí být schopní uplatnění v praxi ihned

Þ     zvýhodnit sponzorství v regionu

   IV. NÁVRH STRATEGIE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ

         5 AŽ 10 LET :

 4.1. -   Zkvalitňování infrastruktury  včetně dopravních staveb

            a umisťování investic

  a -   Doprava

         Obnova a rozšíření dopravních  vazeb

·        zlepšení dopravní dostupnosti, cílem je max. 10 minutová dojížďková vzdálenost na kapacitní dálkové trasy I.tř., popř. dálnice

·        vytvářet kvalifikované podněty pro nadřazené struktury dopravy , území nutně potřebuje kapacitní a rychlé připojení na hlavní silniční tahy a do sídla Libereckého a Královéhradeckého kraje a je žádoucí, aby železnice byla funkční jako moderní dopravní systém.

·        budování komplexní  sítě  místních komunikací, cyklotras a cyklostezek

·        doprava v klidu, odstavné zálivy u vyhlídek, infrastruktura - vybavenost  pro CR apod.

·        logistické řízení dopravy - pasportizace využití MK a silnic v aktuálním stavu na digitálních nosičích = databáze využitelné pro optimalizaci místní dopravní obslužnosti a vymístění tranzitu na odpovídající  technicky vybavené svodné a dálkové trasy.

·        regulace pohybu  vozidel podle stavebního provedení silnic - návrhy investic

·        systémové vytěsňování těžké tranzitní dopravy na silnice I.tř. a dálnice a lokalizace odstavných ploch pro tranzitující přepravu pokud možno mimo  soustředěnou zástavbu a sídla - obytné čtvrti  a cenné  krajinné celky

·        atraktivní dopravní obslužnost prostředky hromadné dopravy

·        dopravní dostupnost včetně frekvenční / v požadovaném čase / do sídel

      s občanskou vybaveností , službami a obchodními centry.

  b -  Inženýrské sítě 

·        Zabezpečení a ochrana zdrojů vody

·        Kanalizace a čistírny odp. vod

·        Zajištění dodávky el. energie, záložní zdroje

·        Bezpečnost plynovodů

  c - Dodávky tepla

·        vyhledávání úspor energií

·        využívání obnovitelných zdrojů energie

·        nejlepší energie je ta, kterou nepotřebujeme – umíme ji uspořit,

rozvoj technologií  pro nízkoenergetické stavby a technologie

d - Cílená příprava území pro investory a procesy  umisťující investice

·        prioritou je cíleně vytvářet konkurenční výhodu

·        vznik pracovních míst a udržení zaměstnanosti obyvatel je prioritou

·        připravené nabídky pro rychlou realizaci investic se musí stát samozřejmostí

·        odstraňování překážek v administrativě a službách musí směřovat

     k rychlé a komfortní přípravě investic

·        územní plány a dokumentace s administrativně  připravenými lokalitami pro investice, včetně podnikatelských  musí umožňovat pružné změny

·        veřejná správa využívá marketing investic pro jejich alokaci

·        posílení koupěschopnosti místních obyvatel je vedlejším produktem

správné alokační politiky produkčních  investic

·        iniciování a vytváření oborových a mezioborových partnerských  organizací včetně neformálních sdružení pro propojení činností a posilování zájmů prosperity je pro zkvalitnění efektů nezbytností

4.2. -  Informatika a navazující služby

      a - vzdělávání

·        dostupnost  vzdělávání včetně přijatelné finanční a časové dostupnosti

·        rozvíjet systémy celoživotního vzdělávání

·        škola obnovy venkova

·        počítačové minimum

·        jazykové minimum

·        rekvalifikace

·        ekologie a  přírodě a ŽP přátelské technologie

·        zdravý životní styl

·        etika

       b - databáze

·        spolehlivý podklad pro kvalifikované rozhodování - aktuální

info databáze

c - praktická školení

·        nácvik aktuálních dovedností

·        zájmové činnosti pro volný čas

·        cílené profesní  procvičování

        d -  asistenční služby pro rozvoj území

·        motivace lidských zdrojů

·        vyhledávání rozvojových projektů, podpora přijatelných investic,

·        vyhledávání aktivit výhodných pro více partnerů

·        vyhledávání vnějších zdrojů nutných pro rozvoj lokality

·        zprostředkování součinnosti aktivit v území k realizaci prospěšných

                 záměrů  při respektování  a zachování kvality prostředí

         e -  společenské a kulturní akce k posilování soudržnosti obcí

               a mikroregionu 

·        budování  jednotné prezentace mikroregionu při respektování

specifik obcí , pěstování kultivovaného vzhledu obcí a krajiny,

pěstování dobrého jména a pozitivních referencí

·        respektování tradic, upevňování nových kulturních a společenských

     potřeb

4.3. -  Technické zabezpečení území

·        řízení a organizace obsluhy území a zařízení - územní technická správa, služby pro funkce obce

·        ekologizace odpadového hospodářství

·        obecní strážní služby

·        veřejně prospěšné práce

·        bezpečnost území včetně bezpečné struktury a vazeb

·        provázané záchranné systémy, časová dostupnost pro požární a záchranářskou techniku

·        v okolí těžebních lokalit regulovat zátěž ŽP na únosnou míru /  poruchy přírodního prostředí, zatížení otřesy, hlukem, prašností, frekvencí a tonáží přepravy /.

·        Při revitalizaci  ploch  po ukončení těžby ve volné krajině preferovat  rekreační a sportovní využití lokality nebo návrat do kvalit dané původní přírodní lokality.

4.4. -    Podnikání a tradiční řemesla

          Jsou  mimo přímý vliv obcí a rozhodující faktory, které ovlivňují tuto životně důležitou

          oblast, jsou obcemi neovlivnitelné.

           Jednoznačnou  vizitkou je snadnost přístupu ke startovacímu kapitálu,

         k vybaveným podnikatelským lokalitám s kvalitním a rychlým připojením

         na vnější struktury, zdroje kvalifikované a levné pracovní síly v místě

         firmy a rychlost administrativního založení nové firmy. 

·        Tradiční dřevovýroba, kovovýroba a  řemesla žijí svým životem, napomáhat  udržení výroby, resp. rozšíření  a uplatnění produktů.

·        Nejproduktivnější jsou malé firmy a odpovídá to možnostem zdejší krajiny.

·        Systematicky  zlepšovat propagaci malých firem a jejich produktů  a to i na území  MR

·        Využívat marketingové  služby a informace

·        Napomáhat vyhledávání  zapojení produkce do silných firemních toků při zachování výhodnosti spolupráce

Lidský potenciál v podnikání :

·        Podporovat a nechat podnikat schopné lidi tak, aby táhli zvyšování prosperity a podněcovali méně schopné, aby se zlepšili.

·        Kvalitní lidský potenciál je slabé místo podnikání a je to věc nás všech, protože tu silně působí společenské klima.

·        Podporovat pružnost v rekvalifikacích a celoživotním vzdělávání

        Výroba :

·        Je zde stále nejefektivnějším oborem podnikání v případech potřebného - žádaného

     produktu, který má požadované parametry a kvalitu.

·        Realizovaná výroba by byla schopná posílit koupěschopnost a vytvořit

     předpoklady pro rozvoj služeb./Při malé kupní síle služby skomírají./

        Produkt :

·        Potřebujeme produkovat  produkty s vysokou přidanou hodnotou nebo

     podnikat v oborech napojených na prosperující sektory ekonomiky, ale

     s čistou technologií a v malém měřítku.  Nezasahovat ničivě do kvality

     krajiny, která znamená atraktivnost pro cestovní ruch a volný čas. To

     neznamená konzervaci stávajícího stavu.

Politika zaměstnanosti:

·        Je silně závislá na vnějších vlivech  a předpokladech, obce cítí nutnost legislativních změn

·        Obce a mikroregiony by měly dostat  větší  možnosti v oblasti podnikání

4.5. -  Podpora rozvoje cestovního ruchu

·        vybavenost území službami, návaznosti a propojenost

·        posílení ubytovacích kapacit

·        programová nabídka a propojení do kombinovaných produktů

·        krátkodobá rekreace je rozhodující částí CR v  oblasti

·        rozšířit nabídku pobytových ploch ve volné přírodě, hrací plochy, piknikové areály apod.

·        budovat střežená  odstavná parkoviště pro hvězdicovitý a okružní pohyb v krajině  - /zaparkuj a jeď  na kole, na lyžích nebo běž  atd./

·        umožnit rozvoj areálů pro venkovní sporty včetně odstavných parkovacích ploch

      a základní vybavenosti pro kapacitu areálu.

·        sezónní nabídka uměleckých pořadů a dílen,

·        založení nových tradic do společenského života

              / někdy obnova starých tradic  /

·        propagace v různých úrovních

      Služby pro cestovní ruch :

·        Standard je nezbytný základ, příjemné zvláštnosti a dobrá zkušenost

     vede k popularitě a vytváří pozitivní dojem, který vede lidi k tomu,

   aby se vraceli.

·        Modelovat služby pro klientelu z Mladé Boleslavi, je tam kupní síla

     a  je tu kvalitní a rychlé dopravní připojení na časově krátkou dojížďku.

    Je  tu šance realizovat krátkodobou rekreaci a relaxaci .

4.6. -  Bydlení

·        Obce jsou zaměřeny na  malý počet nájemních bytů a na byty se službami pro seniory

·        Obce napomáhají  obnově stávajícího bytového fondu  v soukromém vlastnictví

·        Území MR má mimořádně vysoký podíl rekreačních objektů typu rekr. domek, které jsou v soukromém vlastnictví a převážně slouží  pro individuální rekreaci vlastníků a jejich rodin a přátel.  Je tu tendence k revitalizaci těchto objektů pro stálé bydlení. Tuto tendenci je potřeba podporovat. Je to potenciál, který může přímo nebo nepřímo řešit bytové potřeby mladých rodin.

·        Pro stabilizaci mladých rodin je nutné otevřít programy pro výstavbu malých obecních bytů, které jednak umožní start novým mladým rodinám   nebo pomohou umístit  starší  generaci, která uvolní mladým větší byty.                 

4.7. - Vzdělávání a aktivity volného času

Netradiční školství

     Rozvíjet a posilovat, protože zkvalitňuje vzdělání a " produkuje" mladé

     lidi s citlivějším přístupem k přírodě, životnímu prostředí, společnosti, rodině.   

     - např. Waldorfské školství, zastoupené na ZŠ v Rovensku pod Troskami.

     Waldorfská škola působí delší dobu v Semilech. Chystá se

     otevření střední školy tohoto typu a již dnes škola přivádí mladé rodiny

     do Semil - přistěhovalce, kterým tak velmi záleží na typu výchovy

     jejich dětí, že jsou ochotny změnit své bydliště.

               Je to banka pro budoucí pozitivní vývoj  a novou kvalitu v lidských

               zdrojích. Je to příklad hodný následování.

  Spolkové činnosti

               Podporovat pěstování soudržnosti. Je to jedna z linií, kde jsou evropské

               peníze ve strukturálních fondech

               Do této oblasti patří také tradiční spolkové činnosti: požární sbory,

               sportovní organizace a ochotnické divadlo.

  Volný čas dětí a mládeže :

             Největší péči je potřeba věnovat práci s dětmi a mládeží.

·        budovat klubovny  pro mládež se zaměřením na zájmové činnosti

·        nabízet  zábavně vzdělávací programy

·        rozšiřovat všestrannost dětí, jejich osobní kvality

·        propojovat vzdělávací, sportovní a pohybové aktivity

4.8. -    Péče o životní prostředí

·        Zvyšovat povědomí kvality venkovského prostoru

·        Snažit se o přiměřenost  a stylový vzhled nové zástavby  a podstatných rekonstrukcí stávající  zástavby

·        Rozvíjet nové formy  urbanistického výrazu na základě tradičních prvků s novou obsahovou náplní

·        Historickým a historizujícím  prvkům v  zástavbě i krajině poskytnout náležité uplatnění formou odstupu od nových a nesourodých záměrů

·        Posilovat přírodní charakter  vodních toků a doprovodné zeleně  kolem toků,

      v sídlech a krajině mimo souvislé lesní plochy

·        Vyhledávat  nové způsoby využití krajiny s ekonomickým efektem, nedělat jen údržbu pro údržbu

·        Upevňovat místní kvality v organických produktech, které se spotřebovávají v místě.

·        Preferovat  rozmanitost ve využívání ŽP a  menší měřítko specializovaných činností.

·        Systematicky pracovat  s ochrannými prvky včetně technických úprav v krajině proti erozi půdy, přívalové vodě, bořivým větrům apod.     

4.9. -    Péče  o lidský potenciál

         Po období, kdy bylo mnoho lidí zaujato cestováním a vnějším poznáváním nastává čas

         vrátit se domů a poznávat to, co je nám nejbližší. Lidé se budou víc věnovat domácímu

         prostředí, péči o nejbližší okolí a sami o sebe.

         Jsou nuceni převzít větší odpovědnost sami za sebe a také musí víc pracovat na sobě,

         aby byli úspěšní v životě

·        dobré uplatnění bude mít ten, kdo bude  pružně reagovat na změny

·        zajistit maximálně otevřený přístup ke vzdělávání

·        důraz na rekvalifikace a celoživotní vzdělávání

·        důraz na zpracování informací

·        rozvoj médií, umění a zábavy

·         větší rozvoj řemesel

·        vyšší poptávka po rukodělných produktech

·        preference klidnějších činností , lidé budou vyžadovat větší klid 

·        preference pobytové rekreace a rehabilitace před  intenzivním cestováním

·        upřednostňování  přírodních léčivých sil

·        nové objevy  a aplikace na úseku biologie, biologie se stane vůdčím oborem rozvoje

·        programy pro  prospěšné  aktivity v oblasti  využití volného času

·        programy pro dobrovolné práce, uplatnění dobrovolníků

·        rozvoj neziskových organizací                               

V. EKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY PRO UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTI

          O DOTOVÁNÍ PROJEKTŮ

     Projekt mikroregionu je zpracováván s cílem otevřít cestu pro spolufinancování projektů důležitých pro obnovu venkovského mikroregionu a to jak z domácích zdrojů tak s podporou  strukturálních fondů Evropské unie.

     Dotační tituly dostupné v ČR z programu obnovy venkova a oborových fondů se uplatňují již několik let a na tomto poli jsou zkušenosti a znalost podmínek pro přístup k dotacím.

     Spolufinancování z EU je nadlepšením vnitřní ekonomické situace a nesupluje finanční závazky státu nebo jiných subjektů.

     Zásadní rozdíly v administrativě i v přístupu k finančním prostředkům si vynutí připravenost pro realizaci projektů v tom, že žadatel musí být schopen pokrýt celý náklad projektu ještě maximálně jeden rok po jeho dokončení, protože projekt přijatý administrativou EU k podpoře musí být realizován přesně v duchu žádosti, musí být dokončen, monitorován, zkontrolováno splnění předpokladů projektu a deklarovaných efektů. Projekt musí být zdokladován dle požadavků EU včetně finančních zpráv a závěrečné zprávy. Pokud je vše správně provedeno a realizaci EU schválí, pak teprve dojde k potvrzení profinancování z prostředků Evropské unie. Žadatel musí být vybaven vlastními prostředky nebo možností potřebné prostředky úvěrovat.

     Tyto postupy kladou mimořádnou náročnost na  zajištění finančních prostředků, finanční plánování a finanční projekt. Podrobné podmínky pro žadatele v ekonomické oblasti se zpřesňují, ale platí, že je potřeba mít určitou vlastní finanční základnu a schopnost vzít si úvěr. Pro konkrétní projekty bude nutné v úrovni žádosti o přijetí projektu ke spolufinancování z prostředků programu EU doložit s náklady projektu zdroje financování, uvést zdroje financování pro druhy nákladů, jejich rozbor podle druhů, rozložení v čase, finanční bilance, cesty k vyrovnání bilance a pod., uvést vztahy financování mezi zúčastněnými subjekty nebo jinými navazující projekty.

 To je při současném stavu obecních rozpočtů,  investic a závazků  často nepřekonatelnou bariérou.  Mikroregion není v tomto směru homogenní a o prostředky  z programů EU se  nemohou ucházet  všechny členské obce MR právě z důvodů nedostatku financí a ztíženého přístupu k úvěrům.  

U ziskových projektů je potřeba uvést očekávané finanční výnosy. Pro projekty bude nutné precizní průběžné dokladování včetně finančních zpráv.

Pro ziskové projekty s prioritami pod gescí Ministerstva pro místní rozvoj platila podpora spolufinancování jen do výše 50%.

     Pro všechny předkládané projekty platí, že musí být v souladu s prioritami daného programu a případně i programu obnovy venkova ČR.

     Všechny zdroje spolufinancování projektů jsou modelovány tak, že uchazeči nevzniká právní nárok na finanční plnění.

     Pokud je projekt přijat ke spolufinancování, je nezbytné pečlivě dodržovat schválenou náplň projektu a administrativní, kontrolní a právní podmínky programu při realizaci projektu, aby nevznikly překážky pro čerpání podpory na straně uchazeče (žadatele). Je naprosto nezbytné, přesně splnit to, co bylo deklarováno v podaném a k podpoře přijatém projektu.

Jinak hrozí, že pro nedodržení podmínek projektu nebude finanční podpora poskytnuta vůbec.

 VI. VÝCHODISKA A RÁMCOVÁ TÉMATA PROJEKTŮ

Pro strategii rozvoje území je rozhodující lokalizace, potenciál území a vazby na vnější rámec.

     Mikroregion Podhůří leží na vedlejší dopravní tepně, silnici I/35 Turnov – Jičín, která je součástí dálkové trasy SRN – Liberec – Turnov – Jičín – Hradec Králové – Ostrava nebo Brno, Vídeň. Silnice umožňuje snadnější tok zboží a lidí. Mikroregion má krásnou krajinu, která je obtížněji dopravně zvládnutelná.

            Hodnota krajiny a kvalita krajinného prostředí jsou nejvýznamnější kvality prostoru mikroregionu. Péče o životní prostředí, kvalita venkovské zástavby a infrastruktura budou v popředí péče o mikroregion.

            Pro stabilizaci mikroregionu a možný budoucí rozvoj jsou rozhodující ekonomické aktivity obyvatelstva. Mikroregion Podhůří sdružuje malé obce, které nemohou mít dostatečné vlastní finanční prostředky na větší investiční akce, proto sdružení umožní lepší předpoklady pro integraci a vzájemnou podporu. Tvorba společné strategie stabilizaci a rozvoje území zkvalitní přípravu projektů pro vyváženější územní rozvoj.

            Území nemá kvalitní dopravní struktury a má nevyhovující  dopravní obslužnost.

            Nefunguje informační systém státu, ani obce (resp. statistic. úřadů), nejsou k dispozici data o reálném stavu a vývoji v území na úrovni obce.

            Nepracuje se systematicky se strategickým plánováním. Absence podpory podnikání negeneruje nové investice se soudobými špičkovými technologiemi v oblasti prvovýroby, která je na 1. místě v úspěšnosti podnikání. Hospodářská recese ničí další firmy.

            Oblast obchodu je z rozhodujícího podílu obsazena zahraničními řetězci a Asiaty, zbylé segmenty trhu jsou velmi limitované. Ve všech obcích mikroregionu je ztížené uplatnění mladých lidí, avšak podnikatelům chybí vysoce kvalifikovaní řemeslníci. Je velká disproporce mezi obsahovou a kvalitativní úrovní vzdělání mladých lidí, kteří by měli vstoupit do zaměstnání. Chybí správná motivace pro práci. Proto je velmi důležité reformovat přístupy ke vzdělání a systémy sociálního zabezpečení, mnohem více podporovat zájmové činnosti. Náplň volného času orientovat do prospěšných aktivit a celkově posilovat společenský život a sounáležitost obyvatel mikroregionu.

            V obcích mikroregionu nejsou silné migrační tendence. Zřejmý je transfer nejschopnější části mladé populace, který odpovídá přirozenému vývoji. Po dokončení vysokých škol zůstávají absolventi z důvodů profesní kariéry ve velkých městech, kde jsou vhodné příležitosti nebo odcházejí do zahraničí na zkušenou a málokdy se vrací do regionu. Podíl vysokoškoláků na úrovni 6% populace je velmi nízký. Stále přetrvává příliš vysoký podíl populace se základním nebo učňovským vzděláním. Velmi malé obce bez vybavenosti stárnou rychleji, pokud mají mladé rodiny volbu, vyhledávají bydliště se školou v místě a opouštějí nejmenší obce.

            Není rozhodující existence a udržitelnost základní školy, ale pracovní příležitosti v místě a vybavenost území pro podnikání zejména infrastruktura, bankovní a poštovní, celní služby v místě. Pokud se nepodaří udržet v území dostatečnou kupní sílu, dojde k migraci nejchudších složek na okraj nebo do blízkosti větších měst a osídlení venkovských lokalit bohatší vrstvou, která si při dojíždění za prací může dovolit bydlet v čistém venkovském prostředí.

            Mikroregion sestává z malých obcí s vysokou vyjížďkou za zaměstnáním do větších měst v blízkém okolí – Turnov, Jičín, Lomnice nad Popelkou.

            Lidé jsou fixování na vlastní domy a pozemky, proto je důležité podporovat možnosti zaměstnanosti v místě. Jak dokazují malé prosperující firmy, je to možné a výhodu mají zejména takové firmy, které produkují malé objemy produktu s velkým zhodnocením vstupů.

            Ekonomické indikátory ve formě HDP na 1 obyvatele, hmotné investice a objemy průmyslové nebo zemědělské výroby, struktura zaměstnanosti jsou k dispozici jen ve vyšších územních strukturách statistických údajů (nejsou sledovány v obcích).

            Nejvýznamnějším zdrojem příjmů je průmyslová výroba, služby a řemesla, stavebnictví. Proti republikovému průměru je ještě vysoký podíl zaměstnanosti v zemědělství. Potenciál rozvoje služeb se soustřeďuje do měst, ve venkovském prostředí mají šanci jen nové technologie napojené na informační nosiče.

            Rozhodující budou schopnosti přístupů k informacím a možnostem mediální komunikace, které přinášejí výhody sledování a přibližování se progresivnímu vývoji, ale dávají i komerční příležitosti, motivace a možnosti vzdělávání. Proto se jeví téma rozvoje informatiky jako rozhodující.

            Ekonomické aktivity na území mikroregionu jsou soustředěny do malých firem. Podpora ze strany státu je v tomto regionu bezvýznamná v úrovni méně než 3% z podpory poskytované v celé ČR.

            Celkový trend zaměstnanosti bude snižovat množství pracovních příležitostí pro méně kvalifikované dělníky v průmyslu a úbytek pracovních míst v zemědělství.

            Malé firmy jsou nositeli prosperity, proto je výhodné vytváření vhodného prostředí pro rozvoj malého a středního podnikání. Důležité je udržení funkčního zemědělství v krajině, aby se udržela kvalita a ekologická stabilita krajiny.

            Prioritu má zkvalitňování dopravních struktur, včetně místních a logistika pohybu zboží a materiálů.V globalizačních vztazích v průmyslu, obchodu atd., dál přetrvává mnohonásobný pohyb polotovarů a zboží na velké vzdálenosti. Okolí silnice I/35 je vhodnou lokalizací pro distribuční firmy.

Mimořádná čistota životního prostředí a hezká a zajímavá krajina s atraktivitami jsou potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.

            V území je skrytý fond ubytování v objektech užívaných pro rodinnou rekreaci, které nejsou intenzivně využívány. Chybí marketingová koncepce rozvoje CR a zkvalitnění nabídky a služeb napojených na rozvoj CR. Pro rozvoj CR je významný domácí CR včetně denní návštěvnosti. Ten je závislý na kupní síle obyvatelstva. Kupní síla v regionu stále klesá a její posílení je dlouhodobou záležitostí, bez které nelze nastartovat prosperitu CR. Zahraniční klientela odpovídá většinou podstandardnímu vybavení území i zařízení a drží se na nízkopříjmové úrovni.

Pro rozvojové aktivity není území dobře vybaveno, na všechny, kdo se chtějí angažovat, čeká mnoho práce. Nejvýhodnější budou ty náměty a činnosti, které v místě vyrobený produkt budou také v místě úspěšně realizovat.

     Kdo včas uchopí a využije možnosti rozvoje informatiky a mediálních technologií vkročí rychleji do úspěšné budoucnosti.

Témata projektů:

1.      Infrastruktura a logistika

A.     Silniční a cestní síť – výstavba, rekonstrukce, modernizace

B.     Budování a provoz datových a informačních sítí

C.     Tvorba rozvojových strategických dokumentů – včetně finančního řízení

D.     Rozvoj technické infrastruktury

E.      Podpora záchranných systémů a ochrany obyvatelstva

F.      Vznik výkonné složky pro uskutečňování projektů mikroregionu a jeho obyvatel

2. Ekonomický  rozvoj

A.     Podpora rozvoje malých a středních firem

B.     Příprava pro umístění nových investic

C.     Rozvoj poradenství a asistenčních služeb pro ekonomický rozvoj

D.     Podpora inovací a vývoje nových oblastí podnikání

E.      Uvolňování přístupu ke zdrojům ekonomických informací

3. Rozvoj venkova a zemědělství

A.     Realizace programu obnovy venkova

1.      Zlepšení ekonomické struktury venkova

B.     Obnova venkovského prostředí, urbanizovaných ploch a krajiny

C.     Živý globální systém využití, regenerace a ochrany půdy

D.     Ekonomicky životaschopné zemědělství

E.      Marketing využití venkovského prostoru

4. Cestovní ruch

A.     Marketing cestovního ruchu

B.     Cílené budování infrastruktury pro rozvoj CR

C.     Rozšiřování aktivní sezóny CR

D.     Rozvoj a zkvalitňování služeb pro CR

E.      Tvorba nových produktů CR, obměna a oživení tradic

5. Životní prostředí

A.     Projekty na zajištění a ochranu zdrojů vody, zlepšení likvidace odpadních vod, péče o vodu v krajině

B.     Propagace a medializace úsporných technologií a opatření, která jsou založena na přirozených přírodních vazbách a nebo působí nerušivě na přírodní prostředí

C.     Naplňování vzdělávacích projektů na téma životní prostředí

D.     Podrobnější monitoring počasí, živelných událostí a stavu ŽP a budování ochrany před extrémními přírodními vlivy

6. Lidské zdroje

A.     Zkvalitňování vzdělávání, celoživotní programy

B.     Rozvoj společenských, sociálních a kulturních aktivit

C.     Spolupráce na programech zaměstnanosti

D.     Zdravotnická osvěta, sportovní a ozdravné programy

E.      Cílené projekty pro řešení potřeb bydlení

F.      Systematické řešení sociálních nerovnováhy

G.     Rozšiřování sociálních služeb a vazeb

Na základě projektu mikroregionu lze připravovat, v souladu s prioritami vyhlášených programů, realizační projekty, které mají šanci na spolufinancování z vnějších zdrojů.

            Rozvoj spolupráce členů mikroregionu a integrace projektů umožní posílení pozice pro realizaci projektů a jejich úspěšnost.

            Mikroregion Podhůří je v souladu se stanovami otevřený k přijímaní dalších členů

-  obcí, a je připraven ke spolupráci s  jinými subjekty. Může dojít i k rozšíření území mikroregionu nebo k navázání užší spolupráce se sousedními mikroregiony.

            Projekt mikroregionu zůstává otevřeným dokumentem, podle vývoje a potřeb lze připojovat nové náměty, modelovat rozvojovou strategii a rozšířit náplň projektu na základě dohody členů mikroregionu.

VII. STRATEGICKÉ POSTUPY REALIZACE  

Teze:

1/ Co je teď                                         Co se očekává ?

2/ Co brání tomu, aby se řešená oblast podílela na plnohodnotném  ekonomickém

    a  sociálním  životě?

3/  Regionální a evropský kontext ?

     Co se očekává, že se stane ?   Jak docílit změny k lepšímu?

4/  Identifikace východisek :

5/  Co chceme dosáhnout během  10 let ?

6/  Přehled zvolených  priorit:

·        Infrastruktura a logistika, rozvoj venkovského prostředí

·        Ekonomický rozvoj včetně rozvoje CR

·        Péče o lidské zdroje

·        Specializovaná péče o životní prostředí

7/  K docílení realizace priorit je nutná  podpora             

                       a/   z EU

                       b/   z úrovně vlády ČR

                        c/   z úrovně kraje

Opatření  =  výčet projektů, které realizují priority,  reakce na změny ve vývoji - korekce, kontrola

Podle finančních možností, rozložení projektů do let a sledování plnění..

 Přehled projektů uvedených v příloze

 

Obec

Název projektu

Předpokládané náklady

(tis. Kč)

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

Holenice

1/ Oprava budovy OÚ

 200

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Příprava území a příp. práce pro areál  

    kolem nádrže

120

 

000000

 

 

 

 

 

 

 

3/ Požární nádrž

220

 

 

000000

000000

 

 

 

 

 

4/ Travnaté hřiště

 70

 

 

 

000000

 

 

 

 

 

5/ Odstavné plochy u zbrojnice a lomu

 50

 

 

000000

 

 

 

 

 

 

6/ Opravy MK

150

 

 

 

000000

000000

 

 

 

Holín

1/ Rek. el. sítě v Pařezské Lhotě

650

000000

000000

 

 

 

 

 

 

 

2/ Úprava veř. prostranství H. Lochov

100

 

 

000000

 

 

 

 

 

 

3/ Úprava veřejných prostranství Holín

100

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Rekonstrukce elektr. síti Prachov

500

 

000000

 

 

 

 

 

 

 

5/ Rekonstrukce požární nádrže -Prachov

400

 

000000

 

 

 

 

 

 

 

6/ Rekonstrukce místních komunikací

     Pařezská Lhota

700

 

 

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

7/ Průběžná oprava dešťové kanalizace

     v osadách i v Holíně

       1 000

 

000000

000000

000000

000000

 

 

 

 

8/ Cyklotrasy  a turistické trasy

       1 350

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

Rovensko p. Tr.

1/ Rekonstrukce a modernizace Paldy

     10 000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

 

 

 

2/ Modernizace požární nádrže

          500

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Obnova veřejného prostranství- náměstí  

500

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

 

4/ Východisko pro cykloturistiku

       2 600

 

 

 

000000

000000

 

 

 

 

5/ Rekonstrukce omítky ZŠ

       15 000

 

 

000000

000000

 

 

 

 

 

6/ Opravy místních komunikací

6 000

 

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

7/ Opravy chodníků

2 000

 

000000

000000

000000

000000

 

 

 

 

8/ Rekonstrukce veřejného osvětlení

    Křečovice

100

 

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

9/ Cyklostezka

          600

000000

000000

000000

000000

000000

 

 

 

 

10/ Rekonstrukce vodovodu  Křečovice

       7 000

000000

000000

000000

000000

000000

 

 

 

 

11/ Vybudování 3 BJ, zdr. středisko

       2 000

 

 

 

000000

000000

 

 

 

 

12/ Vybudování inž sítí pro 10 RD

       2 500

000000

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

13/ Vybudování naučné stezky

60

 

 

 

000000

000000

 

 

 

 

14/  Přístavba požární zbrojnice, 2  garáže

      1 000

000000

000000

 

 

 

 

 

 

 

15/ Obnova veřejné zeleně

150

000000

000000 

 

 

 

 

 

 

 

16/  Rozšíření sportovišť

500

000000

000000

 

 

 

 

 

 

 

17/  MŠ, zimní zahrada

800

 

 

 

000000

000000

 

 

 

Tatobity

1/ Žlábek – odpočívadlo, vyhlídka

300

 

 

000000

 

 

 

 

 

 

2/ Parkoviště u hasičárny

          600

 

000000

000000

 

 

 

 

 

 

3/ Příprava území pro výstavbu IBV

       1 400   

 

 

000000

000000

00000

 

 

 

 

4/ Víceúčelové hřiště a kurt, plochy pro sport

860

000000

00000

000000

000000

000000

 

 

 

 

5/ Vytápění ve škole

600

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

6/  Vybavenost u hřišť – Tatobity, Žlábek

100

000000

000000

 

 

 

 

 

 

 

7/  CR , navigace k památkám

     a   zajímavostem - Tatobity

200

000000

000000

 

 

 

 

 

 

 

8/ Příprava území pro zřízení vodní plochy

 400

 

 

000000

000000

000000

 

 

 

 

9/ Budování nádrže

350

 

 

 

 

000000

 

 

 

 

10/ Úpravy kolem nádrže

200

 

 

 

 

 

000000

 

 

 

11/ Rekonstrukce místních komunikací

          800

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

 

12/ Úpravy ploch kolem  OÚ a veř. zeleň

       1 250

000000

000000

 

 

 

 

 

 

 

13/ Cyklotrasy a oprava turistické cesty   Rovensko p. Tr. – Kozákov

 neuvedeno

000000

000000

000000

000000

000000

 

 

 

 

14/ Úpravy  veřejné zeleně a výsadba

200

000000

000000

 

 

 

 

 

 

 

15/ Vybudování parku

860

 

 

 

000000

000000

000000

 

 

 

16/ Obnova místního rozhlasu

400

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

17/  Kanalizace

200

 

000000

 

 

 

 

 

 

 

18/  Údržba mostků na Tisovce

60

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

19/ Úprava údolí Tisovky

600

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

 

20/ Rekonstrukce cesty u Tisovky

90

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

              Název projektu

Předpokládané

        náklady

Předpokládaný termín realizace

 

 

Předpokládaný termín realizace

 

 

 

tis.Kč

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

24/ Odpadové hospodářství, sběrný dvůr

200

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

25/ Středisko pro tříděný odpad

70

 

000000

 

 

 

 

 

 

Veselá

1/ Cyklotrasy

650

 

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

2/ Oprava studny a okolí

80

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Oprava veřejného osvětlení

200

 

000000

 

 

 

 

 

 

 

4/ Vybudování sportovního hřiště

500

 

 

 

000000

 

 

 

 

 

5/ Oprava domku bývalé školy v Kotelsku

500

 

 

000000

000000

 

 

 

 

 

6/ Zpevnění místních komunikací

500

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

7/ Oprava komunikace Veselá – Žlábek

860

 

000000

000000

 

 

 

 

 

 

8/ Vodovod Kotelsko, Veselá  (tento projekt 

     není ve finančních možnostech obce)

700

 

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

9/ Koupaliště (tento projekt není

    ve finančních možnostech obce)

       1 000

 

 

 

 

000000

 

 

 

Zámostí - Blata

1/ Vodovodní řad

          280

 

000000

 

 

 

 

 

 

 

2/ Výstavba vodojemu a přístup. komunikace

       2 900

000000

000000

000000

 

 

 

 

 

 

3/ Rekonstrukce vozovek MK a turistických 

    tras, cyklotras

       1 500

000000

000000

000000

000000

000000

 

 

 

 

4/ Kanalizace a čistění, ČOV

       1 600

000000

000000

000000

000000

000000

 

 

 

 

5/ Výstavba chodníků

          300

000000

000000

 

 

 

 

 

 

 

6/ Rekonstrukce VO

            90    

000000

 

 

 

 

 

 

 

Žernov

1/ Rekonstrukce místní komunikace,

    turist. trasy

          900

000000

000000

000000

000000

000000

 

 

 

 

2/ Rekonstrukce obecního bytu a komína

    v  č.p.7

150

000000

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Výsadba a úpravy veřejné zeleně

100

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Veřejné osvětlení Křečovice I

60

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

5/ Garáže u OÚ

350

 

 

000000

 

 

 

 

 

 

6/ MK Sýkořice

560

 

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

MR Podhůří

Ubytovací  a stravovací kapacity v CR

      60 000

 

 

 

000000

000000

000000

 

 

 

Poradenství

1 800

00000

00000

000000

000000

000000

00000

 

 

 

Veřejná prostranství a zeleň

5 300

00000

00000

000000

000000

000000

00000

 

 

 

Dopravní obslužnost, cyklobusy, skibusy

3 000

00000

00000

000000

 

 

 

 

 

 

Podpora MSP, infrastruktura

 

00000

00000

000000

000000

 

 

 

 

 

Rozvoj lidských zdrojů

 

 

 

000000

000000

000000

000000

 

 

 

Cyklotrasy včetně vybavenosti

10 600

00000

00000

000000

000000

000000

 

 

 

 

Vybavenost a infrastruktura pro CR

2 200

 

00000

00000

00000

00000

00000

 

 

                                               

Záměr MAS Kozákov pro rok 2006

Název záměru:  

Zkvalitnění vybavenosti pro CR, pro volný čas a soužití obyvatel, nové služby pro bezpečnost a pro údržbu krajiny.

Celkový cíl:  Zlepšení kvality života v Horním Pojizeří

Strategické cíle (podle jednotlivých opatření):

                      Nová služba pro údržbu pozemků a porostů, zlepšení údržby krajiny

                      a bezpečnosti, tvorba nových služeb s cílem diverzifikace činnosti zemědělců.

                      Podmínky pro celoroční poskytování služeb.

                      Zvýšení bezpečnosti v dopravě, včetně dopravy v klidu

                      Zlepšení nabídky  příležitostí pro volný čas návštěvníků, turistů a místních

                      obyvatel,  vyšší atraktivnost lokality, zlepšení nabídky aktivit

                      Zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch

                      Víceúčelové pobytové rekreační plochy v obcích, určené zejména pro matky

                      s malými dětmi k posílení rovných příležitostí a komunitního života.

         Zisková oblast:

         Máme ambice podpořit  zkvalitnění diverzifikačního procesu v zemědělství.  Pořízení nového stroje s dalším vybavením pro ošetření krajnic komunikací a okrajů zemědělských kultur, pro udržování porostních stěn  podél komunikací a lepší vybavení pro zimní údržbu komunikací zavede v regionu nové služby. Lepší vybavenost strojní technologií umožní lepší údržbu krajiny a  zajistí  zemědělskému družstvu další příjmy za služby poskytované na objednávku obcí a vlastníků pozemků pro údržbu okrajů místních komunikací a porostních okrajů pozemků.

Toto podnikání  je propojeno s ekologickým  efektem, zlepší se údržba krajiny, ve vodním režimu se zlepší odtokové poměry u MK.  

Zvýší se bezpečnost v dopravě.

Zvýší se atraktivita regionu pro CR.

         Nezisková oblast

Dlouhodobým cílem strategických dokumentů je vytváření předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu.

Projekty se budou zabývat zlepšením vybavenosti pro cestovní ruch.

Zřízení hlídaného parkoviště aut s úschovnou pro jízdní kola v těsné blízkosti rekreačního areálu vytvoří východisko pro jednodenní rekreaci v letní sezóně a zvýší bezpečnost a pohodu návštěvníků. Lokalita se díky vyšší bezpečnosti stane atraktivnější.

Nutným předpokladem pro  atraktivnost v oblasti CR je uspořádaný, udržovaný a harmonický veřejný prostor a to v malých obcích platí dvojnásob. Důraz je kladen na komplexnost řešení. Proto se navrhuje dokončení úprav sportovních a spolkových areálů  s určením pro rekreaci matek  s malými dětmi a možností víceúčelového využití. Důležité je budování občanské společnosti a zlepšení rovných příležitostí. Při zkvalitňování vybavenosti obcí a území jsou cílovou skupinou místní občané v aktivitách krátkodobé rekreace a chalupáři a turisté při sezónních návštěvách regionu.

Projekty budou řešit zkvalitnění veřejných prostranství a zlepšení vybavenosti obcí pro kulturně společenské akce.

      Popis záměru

Ke zkvalitnění života ve venkovské oblasti může výrazně přispět pořízení strojů a zjištění služeb na údržbu okrajů místních komunikací, údržbu jejich profilů, udržování sjízdnosti v zimně a na údržbu porostních okrajů zemědělských ploch.

Bude provedena rekonstrukce ploch u rekreačního areálu ve vlastnictví obce tak, aby vzniklo hlídané parkoviště s obsluhou. Tím vznikne východisko pro jednodenní turistiku, které zvýší bezpečnost  zaparkovaných aut. Předpokládáme, že zde vznikne úschovna jízdních kol, aby cykloturisté měli možnost v klidu využívat možnosti jiných rekreačních a turistických aktivit.

V jiných obcích se provede rekonstrukce ploch, které slouží pro sportovní a spolkové akce ve stávajících  areálech. Část volných prostranství uvnitř zpravidla oploceného areálu, kde je vyšší bezpečnost bude podle tohoto záměru navržena jako rekreační plocha určená zejména k pobytu matek s malými dětmi. Plocha bude mít i společenskou funkci, navazuje na hrací plochy a zázemí hřiště, kde se také pořádají společenské obecní a spolkové akce. Společný pobyt rodin umožní posílení soudržnosti obyvatel obce a mladých rodin, prostřídání  osob pečujících o děti umožní sportovní vyžití matek. Je tu vytvořena příležitost pro lepší soužití občanů všech věkových kategorií.

Do projektů budou zařazeny úpravy veřejných prostranství v majetku obcí a ploch, které mohou být v dlouhodobém pronájmu ploch obcemi sjednaných.

Z hlediska finančního plánu jsou respektována Pravidla Programu Leader ČR  o podílech ziskových a neziskových projektů a výše zapojení vlastních prostředků.  Všechny zapojené subjekty jsou schopné uhradit vlastní podíly spolufinancování.

Pilotní povaha záměru

Pilotní povaha opatření u podnikatelského projektu spočívá  v tom, že na území MAS Kozákov  podobné zařízení není a nabídka obdobných služeb v regionu chybí. Novým produktem na trhu bude údržba porostních okrajů, porostních profilů místních komunikací a údržba příkopů MK, která zajistí lepší odtokové poměry pro vodu.

V zimním období se jedná o kvalitnější techniku na odklízení sněhu, která zlepší dopravní dostupnost nejen pro provozní objekty v obci a obytné domy, ale také pro rekreační objekty a zařízení pro cestovní ruch. Kvalitnější údržbou okolí MK a jejich profilů a porostních okrajů se zlepší údržba krajiny. Zvýší se bezpečnost provozu na místních komunikacích.Cílovými skupinami budou jak místní obyvatelé, tak všichni uživatelé komunikací, včetně turistů. Při údržbě porostních okrajů jsou nově cílovými skupinami vedle obcí také vlastníci zemědělských a lesních pozemků, kteří si mohou služby objednat.

Multiplikačním efektem je nabídka služeb ZD samosprávám obcí a privátním vlastníkům pozemků, dopad na zlepšení údržby krajiny, zlepšení podmínek pro vodní poměry v území / lepší odtok vod včetně přívalových srážek/, zvýšení atraktivnosti turistické destinace, kterou region MAS je a zvýšení bezpečnosti  v dopravním provozu na místních komunikacích.

Zřízením hlídaného parkoviště s úschovnou jízdních kol vznikne bezpečné východisko pro jednodenní turistiku v místě, kde je rekreační areál s nabídkou dalších služeb včetně koupaliště, sportovních hřišť a hracích ploch, restaurace, ubytování. V regionu jsou v letní sezóně výborné podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. Protože krádeže aut a jízdních kol ohrožují pohodu návštěvníků, je hlídané parkoviště s úschovnou kol velmi vítaným prvkem pro zvýšení bezpečnosti a pohody návštěvníků regionu i místních obyvatel, kteří se zde chtějí rekreovat.

Obnova sportovního a spolkového areálu bude doplněna o rekreační plochu s atrakcemi a vybavením pro pobyt matek s malými dětmi. Zlepší se tím možnosti spolupráce v péči o děti, posílí se rovné příležitosti i sociální vazby. Plocha se zkvalitní a umožní další využití při společenských akcích, které se konají  při sportovních a  spolkových akcích v přilehlém sportovním zařízení a to vše zpravidla v oploceném bezpečném areálu. Při tom je areál otevřen veřejnosti  a samozřejmě i turistům, včetně pobytových hostů.

Víceúčelové pobytové rekreační plochy v rámci bezpečného sportovního areálu rozšíří  šance pro zapojení mladých matek s malými dětmi do dění v obci, posiluje se  soudržnost mladých rodin a pospolitost obyvatel. Záměr na doplnění areálů  pro sportovní a spolkové činnosti posilují kvalitu komunitního života v obcích, zlepšují vybavenost zejména pro  znevýhodněnou skupinu mladých matek s malými dětmi  a přispívají k lepšímu soužití rodin a jejich stabilitě.  Velmi podstatná je také vyšší bezpečnost dětí na plochách v areálech mimo frekventované části obcí.

Zkvalitní se plochy pro společenské akce napojené na sportovní  a spolkové činnosti.

Zkvalitní se veřejná prostranství.

Zkvalitnění prostoru, nové příležitosti ke zkvalitnění života jsou náměty, které navazují na  místní kulturní dědictví, kde je tradiční čilá a rozsáhlá spolková činnost. 

Využití nového vybavení zlepšuje  kvalitu života  místním občanům a současně  je  nabídkou  pro turisty  a návštěvníky regionu.

Záměr má návaznost na obecné principy vytváření předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu a na podporu rozvoje podnikání v zemědělství i CR a orientuje se u ziskového projektu na zkvalitnění služeb, které vedou k větší atraktivnosti regionu, zlepšení údržby krajiny a zvýšení bezpečnosti v dopravě.

U neziskových projektu jde o zkvalitnění nabídky návštěvníkům i místním obyvatelům, zvýšení bezpečnosti a pohody, zkvalitní se život v obcích, přinese to sociální a společenské efekty.

Realizace opatření a výsledky by měly být prezentovány veřejnosti  v médiích.

    Partnerství a spolupráce

Praktická návaznost se  projevuje ve spolupráci mikroregionů i obcí a v uplatňování partnerství  ziskového a neziskového sektoru. Podnikatelé vycházejí vstříc společenské poptávce po chybějících službách. Současně dochází k diverzifikaci činností zemědělského podnikatele. Posiluje se spolupráce mezi ziskovým a neziskovým sektorem a  sociální vazby.

Rovné příležitosti se výrazně uplatňují .

Dojde i ke zvýšení atraktivnosti venkovského prostoru a  multiplikačním efektům.

Všechny uvažované projekty jsou opakovaně využitelné v jiných lokalitách, samozřejmě s přizpůsobením jiné lokalitě.

Spolupráce podnikatelů a samospráv na  společných projektech je v regionu novým rozvíjejícím se fenoménem.

Záměr se člení do 4 opatření:

1.      Nová služba pro údržbu pozemků a porostů, zlepšení údržby krajiny a bezpečnosti

2.      Zlepšení infrastruktury pro CR, bezpečnější východisko pro denní rekreaci.

3.      Víceúčelové pobytové rekreační plochy pro spolkové akce,

   sport, vyžití dětí, včetně úprav veřejných prostranství.

4.      Neinvestiční náklady místní akční skupiny

1.opatření

Název: Nová služba pro údržbu pozemků a porostů, zlepšení údržby krajiny

            a bezpečnosti

Cíl: Zlepšení  podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v regionu MAS a diverzifikace zemědělských činností.

Vedle vzniku nových obchodních akcí - příležitostí pro zemědělský subjekt je hlavním smyslem a náplní  záměru je především zlepšení životního prostředí  v obvodu  ZD. Obce záměr podporují. Technologie a plánované výkony mají  napomoci tomuto krásnému kraji vylepšit péči o krajinu a naše okolí a zvýšit přitažlivost a bezpečnost krajiny pro všechny včetně turistů. Rekreace v krajině je v zájmu zkvalitnění zdraví. Cílovou skupinou v oblasti CR jsou pěší turisté a cykloturisté , v zimě lyžaři , zejména  běžkaři. Do cílové skupiny patří místní obyvatelé, odběratelé služeb pro práci na porostních okrajích, ve zvýšení dopravní dostupnosti objektů, zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení odtokových poměrů u místních komunikací. Do cílové skupiny patří také všichni řidiči, kteří se pohybují po místních komunikacích a silnicích v regionu. Častější vyžínání  příkopů a profilů kolem komunikací podstatně zvyšuje bezpečnost provozu.

Lepší zimní údržba místních komunikací zlepší dopravní dostupnost objektů včetně zařízení pro CR.

Popis možných a přijatelných investic:

Multifunkční technologie umožní vznik nové služby v regionu na údržbu okrajů pozemků u místních komunikací a produkčních ploch a pro údržbu profilů komunikací a zlepšení zimní údržby komunikací.

Víceúčelové nástavce na kolový traktor umožňují více funkcí. Kolový traktor s nástavci umožní zem. družstvu údržbu okrajů výrobních i nevýrobních okrajů porostů a současně může podnik poskytovat nové služby objednatelům z regionu. Nástavce traktoru umožní čištění příkopů a krajnic místních komunikací a vyžínání okrajů porostů. Speciální nástavec umožňuje stříhání větví dřevin - údržbu profilů kolem MK. Čelní mulčovač umožňuje zpracování biomasy. Pro zimní využití přichází v úvahu speciální nástavce k odklízení sněhu.  Traktor s příslušenstvím využitelným pro placené služby v regionu, které přispívají k údržbě krajiny představuje  také diverzifikaci zemědělské činnosti.

Použití stroje a technologie bude v zimním období orientováno na protahování místních komunikácí pro obce, zejména v oblastech s vyšší sněhovou pokrývkou – Lhota Komárov, okolí Kozákova s výhledovým dovybavením sněhové frézy pro zvládnutí případných kalamit a  při požadavcích obce  na lepší průchodnost  v terénu pro zimní turistiku v okolí Kozákova – běžecké tratě, lyžařský vlek apod.a průjezdnost aut do těchto míst.

V letním období v rámci agroenviromentálních opatření v zemědělské prvovýrobě – resp. zajištování krajinotvorby využívat   příkopový stroj s žací hlavou  na dočištování okrajů luk a pastvin, u lesních porostů, střihacími nůžkami lze zvýraznit produktivitu práce a hlavně bezpečnost práce u  prořezávek větví a stromoví u polí, luk a hlavně komunikací  všeho druhu, kde stroj dokáže mechanicky zvládnout tuto práci až v 5 m výšce a vzdálenosti.

         Při požadavcích obcí, budou  žací hlavou očištovány  příkopy hlavně v nebezpečných místech pro řidiče u místních komunikacích a  kolem hlavních komunikací obcí a na cyklostezkových trasách a to min. 2 x ročně.

Výhledově nabídnout péči o příkopy u silnic, které by ošetřovalo ZD zároveň v jednu dobu při ošetřování travních porostů. Žací práce by tak byly kompletní a v krajině by nezůstávaly neposečené okraje kultur. Předpokládá se vyžínání rovněž min 2 x ročně/ v obvodu působnosti družstva je dosavadní praxe silnic vyžínat jedenkrát ročně- viz 2005/.

Koneční příjemci služeb:

    O pomoc formou objednávání služeb u ZD projevily zájem obce v okolí. Služby budou nabízeny i soukromým vlastníkům nebo nájemcům pozemků v regionu. 

                                      Odhad je min. 3 obce a  3 privátní vlastníci nebo nájemci  pozemků.

Stroj bude využit v mimosezóně  k mulčování porostů, sklizňovým a zem. pracem a přepravě v místě.                          Konečným příjemcem je pořizovatel zařízení.

Finanční plán:

Ziskový projekt, podíl dotace max. 50 % celkových nákladů na akci, min. 50 %  vlastních prostředků. V případě, že žadatel je plátce DPH, musí být požadovaná dotace uvedena bez DPH

     / Příklad /

Celkové náklady na pořízení stroje a technologie         2.364.000 Kč  vč. DPH

                                                                          bez DPH 1.986.000 Kč

Způsob výpočtu částky a podíly na financování

Podíl podpory u ziskového subjektu je  max. 50 % z celkových nákladů projektu

                                                                                             to je           1.182.000 Kč vč. DPH

                                                                          bez DPH  993.000 Kč                                                                                             

Vlastní spoluúčast žadatele činí min. 50 %        1.182.000 Kč vč. DPH

                                                            bez DPH  993.000 Kč

Princip opatření je přenosný.

Monitorovací kritéria:                            

Věcné plnění:                      

Zařízení pro obchodní akce                                     počet

/ obchodní příležitosti  vlivem nové technologie /                                       

          Výběrová kritéria pro výběr projektů:

Kritéria pro hodnocení projektů:

Povinná

Umístění v obci do 2000 obyvatel

Příznivý vliv na ŽP

Tvorba nových pracovních příležitostí

Uplatnění rovných příležitostí / ženy /

Přidaná hodnota, resp. multiplikační efekt

Volitelná MAS:

Nové druhy služeb - obchodní akce                         počet

Diverzifikace činnosti zeměd. subjektů,

          nové kapacity/ variabilní funkce                    počet

Prodloužení sezóny pro poskytování služeb             počet měsíců prodloužení

Zvýšení odbytu služeb                                              odhad navýšení v tis. Kč za rok                                                                           

 2.Opatření

 Název:

Zlepšení infrastruktury pro CR, bezpečnější východisko pro denní  rekreaci.

Cíl: Zlepšení  podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v regionu MAS.

 Zlepšení  atraktivnosti území, vybudování hlídaného parkoviště jako východiska  pro zdravý program pro volný čas, nová nabídka jednodenním turistům a cykloturistům.

Příležitost pro krátkodobou rekreaci a turistiku místních obyvatel. Bezpečné zázemí pro motoristy, východisko pro denní rekreaci v areálu koupaliště a pro aktivní pohyb mimo hlavní dopravní tepny formou pěší turistiky a cykloturistiky v čisté, zalesněné, kopcovité a krásné krajině se sítí značených cyklotras.

Popis :

Pro aktivity volného času pod širým nebem nabídnout bezpečné parkování aut návštěvníků.

Předmětem projektu je vybudování hlídaného parkoviště u areálu koupaliště, kde dochází ke koncentraci návštěvníků. Lokalita je v místě, které je přirozenou základnou rekreace a turistiky v kvalitní krajině protkané  turistickými a cykloturistickými trasami.

Předpokládá se zřízení úschovny kol na parkovišti.

   Technicky se jedná o rekonstrukci ploch ve vlastnictví žadatele - obce k docílení bezprašného parkoviště. Pro  bezpečnost zaparkovaných aut bude zajištěno hlídání  parkoviště a úschovna jízdních kol. Zvýší se  bezpečnost aut a jízdních kol. Tím se posílí pohoda návštěvníků a atraktivnost místa.

Přijatelné investice:

/ příklad /

Rekonstrukce povrchů                                                celkem            m2

Stanoviště hlídače v  malém uzavřeném objektu - budka dozoru      ks

Pro upravovanou plochu bude provedeno nezbytné odvodnění         m

Oplocení střežené plochy                                                                    m                                                        

Vybavení plochy -lavička, koše na odpady                               1 sestava

Informační a dopravní značení na trase                                       2 ks

Informační tabule                                                                         1 ks

Výše uvedené položky patří mezi přijatelné výdaje

Konečný příjemce:

Cílovou skupinou jsou návštěvníci regionu, areálu koupaliště a  turisté obecně, místní občané.

Konečným příjemcem je obec                                            1 subjekt samosprávy

V případě, že je plátcem DPH, uvádí částky dotace bez DPH.

Dotčené nemovitosti jsou ve vlastnictví obce nebo v dlouhodobém pronájmu dle pravidel programu.

Finanční plán:

V případě, že žadatel je plátce DPH, musí být požadovaná dotace uvedena bez DPH

Obec není/ je/ plátcem DPH -  upravit dle skutečnosti.

Celkové náklady na vybudování hlídaného parkoviště         1.200.000 Kč  vč. DPH

Způsob výpočtu částky a podíly na financování

Podíl podpory u neziskového subjektu je  max. 80 % z celkových nákladů projektu

                                                                                             to je           960.000 Kč                                                                                  

Vlastní spoluúčast žadatele činí min. 20 %        240.000 Kč

Princip opatření je přenosný.

Monitorovací kritéria opatření

Zařízení pro společenské a obchodní akce          počet

Výběrová kritéria pro výběr projektů

Povinná

Umístění v obci do 2000 obyvatel

Příznivý vliv na ŽP

Tvorba nových pracovních příležitostí

Uplatnění rovných příležitostí / ženy /

Přidaná hodnota, resp. multiplikační efekt

Volitelná MAS:

Zlepšení vybavení v obci                           počet zařízení

Nové  služby nebo produkty                      počet

Nová pracovní místa / přepočtená/            počet

3.Opatření

Název: Víceúčelové pobytové rekreační plochy pro spolkové akce, sport, vyžití dětí, včetně úprav veřejných prostranství.

Cíl : Zkvalitnění vybavenosti venkovských sídel pro oblast volného času, soužití obyvatel při sportovních a spolkových akcích a  zlepšení vybavenosti pro CR.

Popis :

Opatření zajistí dostavbu a úpravy sportovních areálů nebo obecních pozemků cílenou zejména pro pobyt matek s malými dětmi a využitelnou také při společenských, sportovních a kulturních akcích v areálu. Hlavní efekt je v rovných příležitostech. Projekt částečně vyrovná nevyváženost ve spotřebě dotačních prostředků ve  prospěch mužů.Navrhované plochy a jejich vybavení poskytnou bezpečnější rekreační plochu pro znevýhodněnou skupinu žen, zejména mladých matek s malými dětmi, poskytne šance na uvolnění žen a matek pro zapojení do sportu, posílí soudržnost rodin a komunity obyvatel obce. Cílovou skupinou jsou místní občané, zejména mladé matky s dětmi z obce i návštěvníci a turisté. Zařízení budou otevřená všem  návštěvníkům.

Přijatelné investice :

/ příklad /

Celková úprava ploch vč terénních                                           m2

           z toho

     Sadové úpravy                                                                      m2

                živé ploty                                                                   m

Zpevněné plochy                                                                       m2

Atrakce pro děti – kladina, skluzavka, houpačka  - sestava      soubor vybavení

Pískoviště                                                                                     m2

Obnova kurtů                                                                                ks

Osvětlení                                                                                      ks

Lavičky, stoly                                                                               ks

Obnova stánků pro akce                                                               ks

Odpadkové koše                                                                           ks

Konečný příjemce : je obec                                            1 subjekt samosprávy

V případě, že je plátcem DPH, uvádí částky dotace bez DPH.

Dotčené nemovitosti jsou ve vlastnictví obce nebo v dlouhodobém pronájmu dle pravidel programu.

Finanční plán:

Celkové náklady na  opatření se předpokládají ve výši   1.750.000 Kč

Způsob výpočtu částky a podíly na financování

Podíl podpory u neziskového subjektu  je  max.80% z celkových nákladů projektu

                                                                                                1.400.000 Kč

Vlastní spoluúčast žadatele činí min. 20 %        350.000 Kč

Princip opatření je přenosný.

Monitorovací kritéria opatření :

Zařízení pro společenské a obchodní akce                               počet

Výběrová kritéria pro výběr projektů

Povinná

Umístění v obci do 2000 obyvatel

Příznivý vliv na ŽP

Tvorba nových pracovních příležitostí

Uplatnění rovných příležitostí / ženy /

Přidaná hodnota, resp. multiplikační efekt

Volitelná MAS:

Zlepšení vybavení v obci                                            počet zařízení

Zlepšení společensko- kulturních aktivit v obci         počet nových aktivit

Nárůst  ploch veřejné zeleně                                       výměra

Zhodnocení dosud nevyužitých ploch                         výměra

4. Opatření

Název: Neinvestiční náklady místní akční skupiny

Cíl :  Zajištění všech procesů v MAS nezbytných pro řádné splnění záměru a administrativy spojené s poskytnutou dotací.

Popis: Administrativa, vedení agendy, koordinace, řízení, vnitřní a vnější komunikace, kontrolní procesy, řízení  uskutečnění  projektů a naplnění záměru MAS, závěrečné vyúčtování a vyhodnocení akce, prezentace procesu a výsledků

Konečný příjemce :  OS MAS  Kozákov         1  neziskový subjekt   neplátce DPH

               Předpokládá se, že náklady na pracovní výkony budou řešeny smluvně.

Finanční plán :   Celkové náklady  ve výši 10 % z poskytnuté dotace, 

                                                                         odhadovaný předpoklad  300 tis. Kč

Přijatelné výdaje:

        Náklady na provoz: výpočetní technika,  SW, kancelářský materiál, náklady na komunikaci včetně Internetu a poštovného, pronájem kanceláře a jednací místnosti, náklady na pracovní výkony členů MAS, odměny za výkon funkcí a smluvních výkonů, přijatelný podíl výdajů na vypracování projektů a náležitostí realizace záměru MAS pro členy MAS, popř. další výdaje přijatelné dle pravidel programu.

Výběr smluvních dodavatelů / zhotovitelů / pracovních výkonů bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Způsob výpočtu částky a podíly na financování,

       Věcné náklady      cca    36 tis. Kč

       Pracovní výkony  cca   264 tis. Kč

Podíl podpory u neziskového subjektu je 80 %  z celkových nákladů to je  240.000 Kč

Vlastní podíl ve výši 20 %  60 000 Kč

Monitorovací kritéria opatření :   realizované projekty                                 počet

Min. 2    

                                               

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:197
TÝDEN:955
CELKEM:1414769

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami