Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

26.01.05 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

z 13. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného ve středu dne 26. ledna 2005 od 19.00 hodin v sále radnice


Přítomní členové zastupitelstva:

Pavel Koldovský, Jiří Bíma, Václav Brunclík, Petr Halama, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Václav Švihel, Vladislav Vlček

Omluven: Jiří Houška

            13. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a všechny přítomné

uvítal místostarosta p. Brunclík. Konstatoval, že je přítomno 8 členů, zastupitelstvo je tedy

usnášeníschopné. Omluven je p. Jiří Houška. Zapisovatelkou jednání byla jmenována

Z. Nejedlá, ověřovateli zápisu byli jmenováni J.Bíma, V.Brunclík a P. Koldovský.

Do návrhové komise byli navrženi V.Vlček, J.Hošek a L. Šálek.

            Schváleno 8 hlasy.

            Dále p. Brunclík seznámil přítomné s programem jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o místních poplatcích za provoz systému

    shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

3. Zrušení vyhlášky č. 1/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ

    a družiny ZŠ

    Zrušení dodatku č. 1/1999 k vyhlášce 1/1998 o příspěvku na částečnou úhradu

    neinvestičních nákladů družiny ZŠ

4. Schválení rozpočtových změn za r. 2004 a doplnění rozpočtu pro r. 2005

5. Parková úprava náměstí a Revoluční ulice

6. Inventury

7. Různé a diskuse

8. Usnesení a závěr

            Schváleno 8 hlasy.

Bod 1 - kontrola usnesení z minulého  jednání. P. Brunclík konstatoval, že na minulém jednání zastupitelstva nebyl nikdo pověřen žádnými úkoly.

Bod 2 - P. Brunclík přečetl změnu č. 3 obecně závazné vyhlášky Města Rovensko p.Tr.

č. 2/2001o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku se pro rok 2005 stanovuje

ve výši  Kč 400,--/1 osoba/1kalendářní rok. Tato změna je přílohou zápisu.

            Schváleno 8 hlasy.

Bod 3 - P. Brunclík uvedl, že na základě nového školského zákona č. 561/2004 Sb., který je

účinný od 1.1.2005, rušíme obecně závaznou vyhlášku Města Rovensko p.Tr. č. 1/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a družiny ZŠ v Rovensku p.Tr.  dodatek č. 1/1999 k této vyhlášce o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů družiny ZŠ. Tyto příspěvky dle § č.123 školského zákona stanoví ředitel ZŠ a MŠ.

            P. Šálek připomněl, že zrušit tyto vyhlášky nelze jen na základě změny zákona, ale

že by jejich zrušení mělo zastupitelstvo schválit.

            Zrušení vyhlášek bylo schváleno 8 hlasy.

Bod 4 - P. starosta seznámil přítomné s navrženými rozpočtovými změnami pro r. 2004, které jsou přílohou tohoto zápisu.

            Schváleno 8 hlasy.

            Dále p. starosta přečetl návrh na doplnění rozpočtu na r. 2005, který byl schválen na jednání zastupitelstva dne 16. prosince 2004. Návrh na doplnění rozpočtu je přílohou tohoto zápisu. Po tomto doplnění bude rozpočet na r. 2005 v příjmové i výdajové části vyrovnaný,

tj. příjmy po zapojení zůstatku r. 2004 v části financování činí Kč 10.552.045,-- a celkové

výdaje činí také Kč 10.552.045,--.

            Schváleno 8 hlasy.

Bod 5 - Parková úprava náměstí a Revoluční ulice - byl přesunut na pozdější dobu.

Bod 6 - P. Bíma seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku Města Rovensko p.Tr.,

která proběhla od 3.1. do 21.1.2005. Fyzickou inventurou byly kontrolovány stavy majetku

k 31.12.2004. Na základě inventury byl navržen majetek k vyřazení - podrobnosti jsou uvedeny v příloze k tomuto zápisu.

            Dále p. Bíma informoval, že inventarizace majetku proběhla také v příspěvkových organizacích Města Rovensko p.Tr. - Mateřské škole a Základní škole a seznámil občany i

s výsledky těchto inventur a s návrhy na vyřazení - podrobnosti jsou v příloze k zápisu. 

            Výsledky inventur a návrhy na vyřazení majetku byly schváleny 8 hlasy.

Bod 7 - p. Brunclík požádal zastupitele :

1) o schválení podpisu smlouvy mandátní na zajištění výkonu autorského dozoru

s Ing. J. Kaplanem na II. etapu rekonstrukce ZŠ Rovensko p.Tr. - 1. část.

Cena předmětu plnění činí Kč 100.000,-- + DPH.

            Schváleno 8 hlasy.

2) o schválení podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě mandátní o obstarání náležitostí investora 

s Ing. K. Suchým na II. etapu rekonstrukce ZŠ Rovensko p.Tr. - 1. část.

Cena předmětu plnění činí Kč 98.875,--.

            Schváleno 8 hlasy.

3) o souhlas s likvidací nepojízdného a neopravitelného vozidla ŠKODA 120 L SMB 54-87 odbornou firmou jako autovrak a jeho zrušení na dopravním odboru v Turnově.

            Schváleno 8 hlasy.

4) o souhlas s provedením nutných oprav v Mateřské škole Rovensko p.Tr. v předpokládané výši Kč 300.000,-- dle posudku odborné firmy, který je přílohou zápisu. Jedná se

o následující závady:

  1. prasklá kanalizační stoupačka

  2. nesprávně osazená odvětrávací část kanalizační stoupačky - páry zatékají do stropu

  3. roh suterénu poškozen zemní vlhkostí

  4. v suterénu špatně provedené dvě šachty splaškové kanalizace (bez čistících kusů)

  5. zateplení stropu provedeno volně sypaným perlitem, který propadává do třídy

  6. vymalování celé budovy (podle zákona)

            Schváleno 8 hlasy.

P. starosta informoval přítomné o tom, co se ve městě udělalo za poslední dobu:

1) v obřadní síni byla opravena podlaha, položen nový koberec a odborná firma provedla

    umytí uměleckých svítidel. Celkové náklady činily Kč 46.161,--.

2) tento týden bude podepsána smlouva se Severočeskými komunálními službami na svoz

    odpadů - ostatní plast. Město bude platit pytle v hodnotě Kč 2,35/1 ks a zdarma  

    distribuovat občanům. Naplněné pytle budou občané odnášet do sběrného dvora, kde jim 

    bude předán nový pytel - ubude tím odpadu v popelnicích a kontejnerech. Budeme

    spolupracovat s firmou EKOKOM, která nám bude platit Kč 4,50/1 kg tříděného odpadu.

    Odvoz pytlů s plastem do Jablonce bude stát cca Kč 1.600,-- (1 x za 1 - 2 měsíce).

3) došlo k uvolnění nebytových prostor - autodílny p. Jozífka v areálu pod radnicí z důvodu

    nemoci. Přihlásili se dva zájemci a zastupitelstvo rozhodlo pronajmout tento objekt

    p. M. Kolářovi z Tyršovy ulice za nájemné ve výši Kč 20.000,--/1 rok.

4) informace o hřišti na lední hokej - praskají mantinely. Platí na to záruka, jednáme s firmou

    HOKEJ-SPORT v.o.s., která mantinely instalovala. Požadujeme vyměnit všechny 

    mantinely - firma oznámila, že na vlastní náklady vymění nejvíce rozbité desky v prostoru 

    za brankami, všechno nelze vyměnit, jelikož rakouský dodavatel mantinelů celkovou

    výměnu vidí jako dodání nového stadionu a požaduje částečnou náhradu.

5) p. starosta dále informoval o výsledcích hospodářské činnosti Města Rovenska p.Tr. za

    r. 2004 - tato informace je přílohou zápisu.

P. Brunclík přednesl požadavek SDH Křečovice, jehož jednatelka požaduje provedení opravy

obecního domku v Křečovicích, kde je potřeba opravit střechu a střešní okapy, dodělat terasu

a zhotovit nové podlahy ve dvou místnostech. Dále požaduje pro hasičskou činnost 20 l benzínu speciál, 1x hadici impregnovanou C, 1x hadici impregnovanou B a pákový kulový

rozdělovač.

            Ing. Brožek se otázal na způsob třídění plastových obalů do pytlů, co bude dál s tímto odpadem a kde se lidé dovědí, jak třídit.

P. starosta odpověděl, že PET lahve od limonád apod. se ukládají sešlapané do žlutých kontejnerů a všechen ostatní plast se bude dávat do pytlů. Sklo se dává do kontejnerů na sklo,

které odvážel p. Šnajdr, nyní budou odvoz provádět Severočeské komunální služby. Velkoobjemový komunální odpad patří do kontejnerů ve sběrném dvoře, které odváží

p. Hašek do Košťálova. Tříděný odpad je odvážen do Jablonce, kde získáme potvrzení, na jehož základě nám firma EKOKOM zasílá příspěvky za tříděný sběr odpadů.

Oznámení pro občany o způsobech třídění odpadů bude dáno na vývěsku, do kabelové televize a bude písemně zasláno do všech domácností.

            P. Zikmund poukázal, že některé popelnice nejsou naplňovány a otázal se, podle čeho

platíme komunálním službám za odpad. P. starosta odpověděl, že platíme za popelnice, které

jsou přihlášeny u komunálních služeb.

            P. Šálek se otázal, když jsme plátci DPH, zda to platí i na odpady? - Neplatí. Dále požádal p. starostu o zvýšenou kontrolu váhy odváženého odpadu.       Ještě se p. Šálek otázal, jak budou využity nebytové prostory pod radnicí - k podnikání, garážování?

Pan starosta odpověděl, že o žádostech jednalo pracovní zastupitelstvo a pan Šálek byl přítomen také.

P. Šálek se ještě otázal zastupitelů zda budeme reagovat na záplavy v Asii? P. Brunclík - zatím jsme se o tom nebavili, ale uvažovat o tom budeme, na poskytnutí pomoci nikdy není pozdě. P. Kubát oznámil, že SDH Křečovice již přispělo.

            Pí. Šonská poukázala na volně pobíhající psy po městě.

P. starosta odpověděl, že když zkrášlíme své městečko, vydáme také vyhlášku o čistotě města a po ulicích umístíme 2 - 3 kontejnery na psí exkrementy.

Bod 5 - p. Brunclík informoval o připravované rekonstrukci aleje v Revoluční ulici:

Tato myšlenka vznikla na základě neutěšeného stávajícího stavu aleje. Návrh řeší zejména nové alejové stromy, popř. soliterní keře a jejich podsadbu keři. Úsek od zatáčky k budově ZŠ je zastíněn stromy z parku a je zde omezen přístup dešťových srážek. Z tohoto důvodu je sem navržen za stávající javory keřový tis sloupovitého vzrůstu. V úseku před ZŠ jsou navrženy sloupovité okrasné třešně pilovité, které v jarním období vytvoří působivý efekt kvetoucích stromů a svým habitem podtrhnou vzhled a architektonický ráz blízké budovy ZŠ. Ve 3. části aleje od DPS k Týnu jsou navrženy kulovité javory. V této části aleje se již vyskytuje ve dvou kusech.

            Pro výsadbu se počítá s nasázením již vzrostlých dřevin, které nebudou v budoucnu

vyžadovat výraznou údržbu.  Záhony pod stromy a tisy budou jednotně upraveny

v pravidelném střídavém rytmu. Je sem navržen skalník dammerův a zimolez lesklý.

Jejich údržba bude spočívat v tvarovacím a udržovacím řezu dvakrát ročně. Okraje záhonů

budou ohraničeny tlakově impregnovanou dřevěnou obrubou, která bude postupem času překryta rozrůstajícími se dřevinami.

            P. Votrubec se otázal, zda se uvažuje o rekonstrukci chodníku. Po tomto chodníku chodí turisté ke zvonici. Měla by se odstranit alespoň prorůstající tráva z chodníku.

P. starosta odpověděl, že v Revoluční ulici je vrchní vedení veřejného osvětlení po pravé straně ulice, při rekonstrukci chodníku by se muselo provést podzemní vedení v levé straně, což by bylo drahé. Úprava zeleně by nevadila následné rekonstrukci chodníku.

P. Šálek navrhnul udělat průzkum mezi občany, co si přejí víc.

P. starosta připomněl, že občané dali zastupitelům hlas a tím jim vyjádřili důvěru. Projekty na rekonstrukci zeleně předkládají pouze k seznámení občanům a k diskusi. V minulosti se na různé akce také nepořádali žádné průzkumy mezi veřejností.

            P. Zikmund prohlásil, že největší ostuda jsou chodníky po městě. Ještě poukázal na

to, že v našem městě není bankomat. P. starosta odpověděl, že již měl jednání s bankami, ale

je zde malý oběh peněz, proto se tu bankomat nevyplatí.

            Ing. Brožek vystoupil proti úpravě zeleně, otázal se na cenu rekonstrukce chodníku v Revoluční ulici a cenu rekonstrukce zeleně a připomněl, že by se měly opravit silnice např. k novým domům v ul. U Hřiště. P. starosta odvětil, že část cesty tam již byla vybudována, další část se bude řešit po vybudování přípojek dalších stavebníků. Rekonstrukce chodníku v Revoluční ulici by přišla řádově na miliony, na to město v současné době nemá. Úprava zeleně v Revoluční ulici je propočítána na cca 214 tis. Kč za materiál a 42 tis. Kč za práci.

            P. Drapák se otázal, zda z podrostů nepolezou slimáci a zda vysazené tisy nebudou vadit při výjezdu z garáží. Jinak proti rekonstrukci zeleně nic nemá.

P. Brunclík seznámil přítomné se „zahradně-architektonickou úpravou náměstí“ v Rovensku p.Tr.:

Náměstí svým stávajícím stavem nevyhovuje potřebám občanů a návštěvníků našeho města. Neplní roli turisticky zajímavého esteticky malebného náměstí reprezentujícího město a ani roli po stránce společenské a obchodní. Většina ploch podléhá potřebám dopravy a zapomíná se na původní smysl náměstí jako kulturního, společenského a obchodního centra města.

Snahou studie je zlepšit stávající stav náměstí ve smyslu usměrnění organizace pohybu automobilů a chodců, vylepšit vybavenost městským mobiliářem, jasně vymezit a definovat zóny pohybu a klidu a obohatit prostor o nové a zajímavé doplňky.

            Popis řešení: Budou vymezeny konkrétní parkovací plochy na vhodných místech v počtu 30 osobních automobilů a 2 místa vyhrazená potřebám občanů s průkazem ZTP.

Budou vyznačeny zastávky nástupních míst autobusové dopravy, které budou časem vybaveny krytou čekárnou. Z náměstí bude vyloučeno parkování nákladních automobilů. Nevhodná místa pro parkování budou vyplněna zelení nebo budou vyhrazena pouze pro pohyb či pobyt chodců popřípadě cyklistů.

            V centrální části náměstí vznikne odpočinková plocha s vodním prvkem v podobě balvanu chrlícího v případě potřeby pitnou vodu. Dostatečné osvětlení náměstí budou zajišťovat nové sloupy veřejného osvětlení ve stylovém provedení. Pohledově bude toto stanoviště situováno na sousoší Rozhovor, obklopené novou nízkou podsadbou keřů, takže bude lépe viditelné ze všech stran a stane se důstojnou dominantou celého náměstí. Kromě toho bude toto sousoší v noci nasvícené novým bodovým zemním halogenovým světlem. Podobným způsobem bude nasvícena i budova radnice.

            Významná klidová zóna vznikne na jižní straně náměstí od obchodního domu k budově radnice. Všechna nová i ponechaná místa určená chodcům budou vybavena městským mobiliářem, jako např. odpadkové koše, lavičky, informační a orientační tabule,

mobilní nádoby na výsadbu letní květinové výzdoby.

            Z rostlinného materiálu budou použity odolné, nízké až poléhavé dřeviny, popř. trvalky s patřičným estetickým efektem. Stromy v centrální části náměstí budou dosahovat kolem 6 m výšky, aby zajistily dostatečný stín pro blízké lavičky. Na jižní straně náměstí budou stromy s malými korunami nepřesahující výšku 5m.

            Na tyto akce se snažíme získat dotace, je podána žádost o grant na KÚ Liberec, o příspěvek požádáme i Město Turnov.

            Ing. Halama přítomným občanům podal bližší vysvětlení k tomuto záměru. Na závěr upozornil, že toto je pouze studie, není to prováděcí dokumentace. Uvedl ceny za úpravy náměstí: rostliny – 183 tis. Kč, materiál 26 tis. Kč a práce 78 tis.Kč – bez DPH.

            Pí. Syrovátková přednesla nesouhlas s tím, aby před jejich domem byla autobusová zastávka. Zdůvodnila to tím, že již mnoho let před jejich domem parkují autobusy či kamiony, od časného rána tůrují motory a zápach z nich je po celém domě.

            P. Brunclík jí oznámil, že probíhá jednání s ČSAD, že na náměstí budou autobusy jen přijíždět a odjíždět, parkování je směrováno do Revoluční ulice. Je snahou kamiony omezit i na ostatních místních komunikacích.

            P. Bíma přečetl dopis MUDr. M. Syrovátky, zaslaný zastupitelstvu ohledně názoru na problematiku náměstí.

            P. Rezek, pí. Šonská, p. Kubelka a p. Drapák se vyslovili pro úpravu náměstí,

p. Drapák se jen otázal, jak se zde bude odklízet sníh.

            Ing. Brožek uvedl, že studii nelze nic vytknout, v podstatě s tím však nesouhlasí,

poukázal na rozpadající se  domy kolem náměstí a otázal se, zda jsou to peníze vynaložené

na správném místě.

            Závěrem bylo dohodnuto k tomuto problému svolat v polovině února mimořádné veřejné jednání, do té doby zpracovat dnešní připomínky a náměty.

            Nakonec p. Vlček přečetl návrh na usnesení.    

            P. Brunclík poděkoval přítomným za účast a veřejné jednání ukončil.

………………………..          ……………………………           ….………………………

Jiří Bíma, ověřovatel                 Václav Brunclík, ověřovatel              Pavel Koldovský, starosta           

Rovensko p.Tr. 3. února 2005

Zapsala: Z. Nejedlá                   

U s n e s e n í   č.  13
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
dne 26. ledna 2005

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami

Schvaluje:

1. změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o místních poplatcích za provoz systému

    shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, kde se

    mění cena na 400,-- Kč/1 obyvatel/1 rok - příloha č. 1

2. rozpočtové změny za r. 2004 dle přílohy č. 2

3. doplnění rozpočtu pro rok 2005 dle přílohy č. 3

4. opravy a údržbu v MŠ v předpokládané výši 300.000,-- Kč - příloha č. 4

5. výsledky inventarizace majetku Města Rovensko p.Tr. a návrh na vyřazení majetku

    v hodnotě Kč 421.901,35 dle přílohy č. 5

6. výsledky inventarizace majetku příspěvkových organizací MŠ a ZŠ a návrhy na vyřazení

    majetku dle příloh č. 6

7. likvidaci nepojízdného a neopravitelného vozidla ŠKODA 120 L  SMB 54 - 87  odbornou 

    firmou jako autovrak

8. zrušení vyhlášky č. 1/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a

    školní družiny

9. zrušení dodatku č. 1/1999 k vyhlášce č. 1/1998 o příspěvku na částečnou úhradu

    neinvestičních nákladů na školní družin

10. podpis dodatku č. 2 ke smlouvě mandátní o obstarání náležitostí investora

    s Ing. K.Suchým na II. etapu - 1. část rekonstrukce  ZŠ Rovensko p.Tr. ve výši 98.875,- Kč

11. podpis smlouvy mandátní na zajištění výkonu autorského dozoru s Ing. J. Kaplanem na

    II. etapu - 1. část rekonstrukce ZŠ Rovensko p.Tr. ve výši 100.000,-- Kč bez DPH

Bere na vědomí:

1. výsledek hospodaření rekreačního zařízení Palda za r. 2004 - příloha č. 7

Ukládá:

1. Starostovi podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě mandátní o obstarání náležitostí investora

    s Ing. K.Suchým na II. etapu - 1. část rekonstrukce  ZŠ Rovensko p.Tr. ve výši 98.875,- Kč

2. Starostovi podepsat smlouvu mandátní na zajištění výkonu autorského dozoru s Ing.  

    J. Kaplanem na II. etapu - 1. část rekonstrukce ZŠ Rovensko p.Tr. ve výši 100.000,-- Kč

    bez DPH

3. Starostovi zajistit likvidaci ŠKODA 120 L odbornou firmou jako autovrak a zrušit

    přihlášení na dopravním odboru.

4. Starostovi prověřit váhy odváženého komunálního odpadu

5. Zastupitelstvu zabývat se hledáním možností, jak pomoci lidem postiženým zemětřesením

    v Asii

6. Starostovi svolat mimořádné veřejné jednání zastupitelstva ohledně parkové úpravy 

    náměstí a Revoluční ulice

...................................               .........................................                 .....................................

Jiří Bíma, ověřovatel                   Václav Brunclík, ověřovatel                Pavel Koldovský, starosta

Rovensko p.Tr. 3. února 2005

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:426
TÝDEN:4060
CELKEM:1399741

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami