Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

25.01.07 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a přílohy

Z á p i s

z 3. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného ve čtvrtek dne 25. ledna 2007 od 19.00 hodin v sále radnice

Přítomní členové zastupitelstva:

Iveta Beránková, Bc. Jiří Bíma, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Alena Kozubová, Bohumil Šich, Kamila Šmirausová.

Omluveni: Josef Brožek, Jaroslava Kolářová, Ing. Jan Otmar

     Všechny přítomné přivítal pan Bíma a konstatoval, že zastupitelstvo je přítomno v počtu 10 členů a je tedy usnášeníschopné. Omluveni byli p. Brožek, p. Kolářová a p. Otmar. Zapisovatelkou byla jmenována Jana Fišerová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Pavel Koldovský, Jiří Bíma a Petr Halama.

Do návrhové komise byli navrženi Iveta Beránková, Petr Hrudka a Jiřina Bláhová.

     Schváleno všemi 10 hlasy.

     P. Bíma seznámil přítomné s programem tohoto veřejného jednání:

  1. Kontrola usnesení z minulého jednání
  2. Inventarizace
  3. Rozpočtové změny
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Usnesení a závěr

            Takto navržený program byl odsouhlasen všemi 10 hlasy.

Bod 1. Kontrola usnesení z minulého jednání

Na minulém jednání zastupitelstva bylo uloženo starostovi zabezpečit provedení inventarizace majetku města - bylo splněno.

Bod 2. Inventarizace

a) P. Bíma sdělil, že zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem hlavní inventarizační komise a se seznamem předmětů k vyřazení. Seznámil přítomné s výsledky provedené inventarizace majetku Města Rovensko p. Tr. se stavem ke dni 31.12.2006 a s návrhem na vyřazení majetku za rok 2006 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Byl navržen majetek k vyřazení v celkové hodnotě 191.712,57 Kč, z toho účetní evidence186.596,60 Kč a předměty v operativní evidenci 5.115,97 Kč. 

            Výsledky inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami a vyřazení majetku za rok

2006 v hodnotě 191.712,57 Kč bylo schváleno všemi 10 hlasy.

b) Dále p. Bíma sdělil, že zastupitelstvo bylo rovněž seznámeno se zápisy z provedených inventarizací v příspěvkových organizacích Města Rovensko p. Tr. a seznámil přítomné s jejich výsledky inventur, které jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu.

            Výsledky inventarizace a návrh základní školy vyřadit majetek v hodnotě 243.850,45 Kč bylo schváleno všemi 10 hlasy.

            Výsledky inventarizace a návrh mateřské školy vyřadit majetek v hodnotě 38.135,90 Kč bylo schváleno všemi 10 hlasy.

Bod 3. Rozpočtové změny

P. Bíma sdělil, že zastupitelé byli s rozpočtovými změnami seznámeni a rozpočtové změny, které jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu, přečetl. P. Bláhová sdělila, že je přesvědčena, že jsou rozpočtové změny účetně v pořádku, co jí však na tom vadí, že jsou tam výdaje, které jsou minimálně půl roku staré. Řekla, že je jí proti srsti, že se má odsouhlasovat něco, co mělo odsouhlasit již minulé zastupitelstvo, proč je v rozpočtu např. uveden úvěr na 3.mil Kč na výstavbu chodníků. Našla v rozpočtu min.1/3 akcí, které se děly v prvním pololetí. Myslí si, že by bylo dobře, kdyby se pro příště odsouhlasovaly jen čerstvé věci. Uvedla, že je jasné, že se uvedené rozpočtové změny odsouhlasí, ale drtivá většina z nás, co tady sedíme, tomu nerozumí.

P. Bíma požádal p. Nejedlou, aby se k tomuto vyjádřila. P. Nejedlá uvedla, že chodníky se dělaly na podzim a docházely faktury, které jsme ještě neznali, takže jsme rozpočtové změny dělali až po skončení akce, kdy jsme věděli celkové částky. Otázala se p. Bláhové, co je půl roku staré.

P. Bláhová řekla, že např. kulturní akce 22.000,-Kč, Pohádkový les. Ví, že jsou to drobnosti, ale proč jsou řešeny až teď. P. Nejedlá odpověděla, že na tomto posledním veřejném zasedání se musí příjmy a výdaje srovnat tak, aby byly co nejblíže skutečnosti, takže pak se rozebírá celý rozpočet dopodrobna a třeba ten Pohádkový les se odhalí, že je tam  8.000 Kč navíc, které se daly do rezervy. P. Bláhová - nechci abychom zvedali ruce pro něco, co nevíme o co jde. P. Nejedlá - hlavně musí být odsouhlaseny dotace, které odsouhlasujeme hned po přijetí na příštím zasedání, kdy jsme je obdrželi. Tohle je poslední úprava rozpočtu, aby se blížila co nejvíce skutečnosti, kdy čekáme na konečná čísla např. u daňových příjmů, musíme vědět kolik jich celkem bylo a teprve pak je dáváme do rezervy.

P. Bíma požádal o odsouhlasení uvedených rozpočtových změn.

            Rozpočtové změny byly schváleny všemi 10 hlasy

Bod. 4 Různé:

1. Ceníky služeb

    a) Ceník služeb pro ubytovací zařízení Palda platný od 1.2.2007

P. Bíma uvedl, že se jedná o částečné zvyšování cen a ceník, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu, přečetl.

P. Bláhová navrhla doplnit, aby objednávky pobytů potvrzené k dnešnímu dni byly účtovány za staré ceny, platné do 31.1.2007. Bylo by to neseriózní vůči těm lidem, kteří si pobyt do dnešního dne již zarezervovali.

P. Bíma dal odsouhlasit takto navržený ceník platný od 1.2.2007 s výjimkou objednávek na ubytování potvrzených do 25.1.2007, kde budou účtovány ceny platné k 25.1.2007.

            Byl odsouhlasen všemi 10 hlasy.

    b) Ceník služeb a ceník za krátkodobé pronájmy platné od 1.2.2007

P. Bíma přečetl ceník služeb za kopírování, tisk na tiskárně, internet pro veřejnost, sprchu, WC a ceník za krátkodobé pronájmy prostor radnice platné od 1.2.2007, které jsou přílohou č. 5 tohoto zápisu.

            Odsouhlaseno všemi 10 hlasy.

2. Veřejnoprávní smlouva s Městem Turnov

P. Koldovský vysvětlil ve stručnosti o co se jedná. Město Turnov je náš pověřený úřad s rozšířenou působností a zajišťuje nám na základě této smlouvy přestupkové řízení. Vysvětlil blíže, že když budou nesrovnalosti mezi sousedy nebo přijde na úřad stížnost, bude tato stížnost postoupena přestupkovému odboru do Turnova, který toto řeší. Cena za tuto službu činí 9.500,- Kč ročně. Je to běžná veřejnoprávní smlouva, která je uzavírána každoročně s Turnovem.

            Veřejnoprávní smlouva s Městem Turnovem byla odsouhlaseno všemi 10 hlasy.

3. Souhlasné prohlášení o zachování věcného břemene majitelům domu čp. 26

P. Koldovský vysvětlil, že dům čp. 26 je umístěn za informačním střediskem a  majitelům domu náleží právo cesty přes pozemek kolem infostřediska. Je to jediná přístupová cesta k nemovitosti čp. 26 - p. Heřmánkové. Při kontrole na Katastrálním úřadě se objevily nesrovnalosti a paní Heřmánková nás požádala o odsouhlasení zachování věcného břemene: " Majitelům domu čp. 26 přísluší právo cesty přes st.p.č. 118/1". Protože se musí věcné břemeno dávat znovu na katastr, musí se znovu odsouhlasit. Vzor souhlasného prohlášení je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

            Zachování věcného břemeno majitelům čp. 26 bylo odsouhlaseno všemi 10 hlasy.

4. Cena za odpady

P. Koldovský uvedl, že cena za odvoz popelnic a zneškodnění odpadů je v současnosti 400,-Kč na osobu v místě trvalého bydliště. Pokud je to chalupa, platí 400, - Kč na chalupu jako celek. Chalupáři mají nárok pouze na pytle - tj. 8 pytlů za 400,- Kč. V případě potřeby je možnost si pytle dokoupit 1 ks za 46,- Kč.

Dále p. Koldovský řekl, že popelnice byly před vánocemi upravovány, ke každé nemovitosti, kromě bytovek, byly přiděleny popelnice podle počtu trvale žijících obyvatel. Bylo tím ušetřeno 5.500 l, což by se v tomto roce mělo projevit ušetřením 60.000,- Kč. Se zastupiteli dlouho přemýšleli jak situaci s odpady vyřešit. Minulý rok došlo k navýšení ceny skládkovného, cena stoupla cca o 100,- Kč na popelnici a také cena nafty šla nahoru. Projevilo se to tím způsobem, že náklady na odpady v roce 2006 činily 972.685,- Kč, z toho náklady na tříděný odpad byly 87.424,- Kč, na směsný odpad 885.261,- Kč. Na tříděný odpad doplácíme 29.039,- Kč, na netříděný, tzn. popelnice a kontejnery, 329.014,- Kč. Celkem doplácíme na nakládání s odpady  358.053,- Kč. V roce 2005 jsme dopláceli 308.878,- Kč. V roce 2006 je to navýšení o 50.000,- Kč. Nejjednodušší by bylo zvýšit poplatky za odpad na 500,- Kč, jak to dovoluje zákon, a tím by byla snížena částka, kterou musí hradit město. Zastupitelé se rozhodli jít jinou cestou. Do rozpočtu bude počítáno s větší částkou, za kterou budou nakoupeny kontejnery na třídění odpadu a budou pouze dvě možnosti. Buď se bude ve větší míře třídit odpad, protože čím více vytřídíme, tím více peněz dostaneme od EKO-KOMu a nebo se třídit nebude a příští rok se bude muset cena zvednout na 500,- Kč za jednoho obyvatele. Je to takové opatření, které se nyní možná nezdá tvrdé, ale pro 4-člennou rodinu by to znamenalo výdaj 2.000,- Kč za rok. Při spočítání objemu kontejnerů na velkoobjemový odpad bylo zjištěno navýšení o 2 t proti minulému roku. To znamená, že kontejnery máme pořád stejné. Pro letošní rok se zastupitelé rozhodli zachovat cenu 400,- Kč.

K otázce odpadů se vyjádřil p. Masáre, který poděkoval zastupitelům, že se jde  v nakládání

s odpady touto cestou. Sdělil, že on sám má 6 takových velkých popelnic a odpad třídí. Problémem je, že staří lidé jsou schopni odpad třídit, ale mají to ke kontejnerům daleko. On sám je schopen naložit vlek a natříděné odpady odvézt, ale staří lidé ne. Zeptal se pana starosty, kolik, jakých a kde budou kontejnery umístěny. Navrhl zastupitelům, aby rozumně rozmysleli, kam kontejnery na tříděný odpad rozmístí, aby nebyl pro staré lidi problém k těmto kontejnerům dojít. P. Koldovský odpověděl, že by byl rád, aby bylo sběrných míst více, ale je problém s pozemky. Pokud se jedná o pozemek města, není problém tam kontejnery umístit, ale v případě cizího pozemku se musí jednat s jeho majitelem, zda nám umožní kontejnery na jejich pozemky umístit. Boroví  je jedním z mála míst, kde je nechán jeden velký kontejner, protože je zde problém s dopravní obslužností. Popeláři nahoru do Boroví nevyjedou, a proto se zde musí směrovat velký kontejner.

P. Šálek uvedl, že jsme slyšeli, že 60.000,- Kč ušetříme, 50.000,- Kč nám dává EKO-KOM.

A jestliže zvyšují z důvodu nafty nebo z toho důvodu, že se musí ukládat, tak se vrátíme k tomu, že jestliže oni jdou tímhle tím směrem, tak my musíme být zrovna takoví, tzn. musejí vážit.  Odpad se třídí, to znamená že v popelnicích je toho méně a je potřeba je donutit, aby se vážilo. Pak se bude vidět, jestli je to doopravdy nebo ne.

P. Koldovský odpověděl, že stejně jako minule opakuje, že popelnice se nebere na váhu, ale na litry. P. Šálek řekl, že to tam musí někdo vážit. P. Koldovský odpověděl, že komunální služby berou odpady na litry. P. Šálek dále řekl, že tomu rozumí, že komunální služby ano, ale na skládce ne, na skládce to jde za tuny.

P. Koldovský dále vysvětlil, že nejde o to, abychom ušetřili 2.000,- Kč, ale ideální by bylo 200.000,- Kč doplácet a podotkl, že věří, že tímto tříděním by toho mohlo být dosaženo. P. Šálek uvedl, že nic neříká proti tomu, aby se netřídilo, ale co odtud odvezou musí vážit. Řekl, že my se k nim musíme chovat stejně tak, jako oni se chovají k nám a že my musíme přitvrdit. P. Koldovský uvedl, že nevidí cestu, jakým způsobem bychom vážili a přitvrzovali. Řekl, že tohle  bylo řešeno již za minulého zastupitelstva, kdy byl ještě p. Šálek jeho členem a nedobrali se ničeho. Dále p. Koldovský řekl, že příjmy od Ekokomu činily 58.385,- Kč, od občanů bylo vybráno na poplatcích 556.247,- Kč, což je celkem 614. 632,- Kč. Přečetl vyhlášku a dal hlasovat pro přijetí této vyhlášky, která je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

            Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla odsouhlasena všemi 10 hlasy.

5. Nákup pozemku p.p.č. 1907/23

P. Bíma seznámil zastupitele s informací o pozemku p.p.č.1907/23, který vznikl vyčleněním pozemku 1907/01 a jedná se o pozemek za hřištěm, kdy pan Blažek, když prodával pozemky zjistil, že část jeho pozemku zasahuje do poloviny cesty.

Z důvodu zachování průjezdnosti komunikace došlo k vyčlenění části pozemku 1907/23.  P. Blažek nabízí tento pozemek za částku 200,- Kč/m2 + zaplacení ceny za vyměření a zaplacení veškerých vedlejších nákladů za přepis. Jedná se o plochu zhruba 19 m2. Náklady na zaměření činí 3.300,- Kč a pozemek je v ceně 3.800,- Kč, celkově 7.100,- Kč.

            Nákup pozemku p.p.č. 1907/23 za 7.100,- Kč a ostatní náklady ponese nabyvatel bylo odsouhlaseno všemi 10 hlasy.

6. Neinvestiční dotace Mikroregionu Podhůří

P. Bíma dal dodatečně odsouhlasit poskytnutou neinvestiční dotaci Mikroregionu Podhůří v hodnotě 16.857,20 Kč. Jedná se o podíl města na úhradě vlastních nákladů na akci "Poradenství a vzdělávání v DSO Mikroregion Podhůří 06".

            Bylo odsouhlaseno všemi 10 hlasy.

7. Finanční příspěvky

P. Bíma požádal zastupitele o odsouhlasení finančních příspěvků:

- 10.000,- Kč pro TJ Sokol Rovensko pod Troskami za pomocné práce při výstavbě bytu č.4 v Tyršově ulici čp. 429. Dle rozpočtu prací by tyto práce přišly na 27.000,- Kč.

            Finanční příspěvek 10.000,- Kč pro TJ Sokol Rovensko p. Tr. byl odsouhlasen všemi 10 hlasy.

- 10.000,- Kč pro Klub filatelistů Rovensko p. Tr. za propagaci našeho města a vzornou práci jejich klubu.

            Finanční příspěvek 10.000,- Kč pro Klub filatelistů byl odsouhlasen všemi 10 hlasy.

 - 5.000,- Kč pro Občanské sdružení "Paměť Českého ráje a Podještědí" na vydávání vlastivědného sborníku "Od Jestěda k Troskám".

            Finanční příspěvek 5.000,- Kč pro Občanské sdružení byl odsouhlasen všemi 10 hlasy.

8. Ponechání odměny ve stejné výši pro neuvolněného místostarostu

P. Koldovský informoval zastupitele o novém nařízením vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a sdělil, že odměna pro neuvolněného místostarostu Jiřího Bímu bude ponechána ve stejné výši tak, jak byla schválena na minulém zastupitelstvu v prosinci 2006.

9. Povolení starostovi disponovat částkou do 50.000,- Kč.

P. Bíma požádal zastupitele o odsouhlasení povolení starostovi disponovat bez souhlasu zastupitelstva finanční částkou do 50.000,- Kč s podmínkou, že zastupitelstvo bude s těmito výdaji seznámeno dodatečně.

            Bylo odsouhlaseno 9 hlasy, hlasování se zdržela p. Jiřina Bláhová.

Bod 5. Diskuse

P. Bíma otevřel diskusi.

P. Šálek řekl, že by se mělo nakládat s obecními prostředky co nejefektivněji a vrátil se k nakládání s odpady. Aby to nebylo tak, že kdo si co řekne, to se odsouhlasí. Aby se neoškubali občané, ale aby se doopravdy bojovalo s firmou, třeba výběrovým řízením. Možná by tomu tento způsob  pomohl. Jsou firmy, které by odvoz odpadu uměly i laciněji. Dále řekl, že při vyřazování majetku by se mělo říci o jaký majetek se jedná. K rozpočtovým změnám uvedl, že by mohly být rozpočtové změny přečteny daleko jednodušeji. K ubytování na Paldě uvedl, že by se mohlo říci, aby se na Paldě vydělávalo více, ale touto cestou to zřejmě nepůjde. Uvedl, že mimosezónní ceny jsou jinde zvýhodněny, jsou zvýhodněny malé děti, jsou např. zdarma letenky. Podívejte se za kolik se jezdí do Španělska a za kolik to tady máme my. Jestli to půjde touhle cestou výše, může se stát, že lidé k nám jezdit přestanou. Nemáme co více nabídnout.

Na připomínku k inventarizaci p. Bíma odpověděl, že předměty odsouhlasené k vyřazení jsou součástí inventarizace a jsou kdykoliv k nahlédnutí. P. Šálek na to odpověděl, že ho zajímají vyřazené větší věci a že lidé, proto aby věděli, co bylo vyřazováno, nebudou chodit na úřad.

P. Koldovský upřesnil, že největšími položkami které byly vyřazeny jsou počítače, které byly nakoupeny již před několika lety, kdy se na MěÚ zaváděla počítačová síť, za původní ceny 30. a 40. tisíc Kč. Jsou pro současné podmínky nepoužitelné, protože elektronika jde stále dopředu. K počítačům jsou vystaveny protokoly na vyřazení od odborných firem. Řekl, že zápis z jednání zastupitelstva je veřejná listina, do které každý může nahlédnout a seznam vyřazených předmětů je přílohou toho zápisu. Pokud bychom tady měli číst všechny inventury, tak bychom tady mohli sedět hodně dlouho.

P. Masáre se pozastavil nad zvyšováním cen na Paldě a řekl, že měl stejnou myšlenku jako p. Šálek. Neví, zda se ceny zvýšily o 10% či o 30 %, a kdo a jak počítal, aby se vyplatily všechny náklady. S ubytováním však problémy jsou. Naopak ho překvapilo, že ceny u pronájmu sálu zůstaly stejné i přesto, že se všude zvýšily energie.

K elektr. energii se p. Masáre vyjádřil s tím, že všichni říkají kalamita, trvá to léta letoucí, kabely jsou nahoře, což je špatné a elektřina vypadává pořád i když není kalamita. Kdyby byly kabely v zemi, tak by je žádná kalamita neohrozila. Požádal zastupitele, zda by se nedalo nějakým způsobem zatlačit na energetiky, aby s tím něco udělali. Protože ty všechny ztráty, které tady byly k vůli tomu, že vypadla elektřina, nemyslí jenom podnikatele, ale i ostatní občany, byly dost vysoké na to, abychom se nějakým způsobem ozvali. V době kalamity jel z Boleslavi, kde elektřina fungovala už ráno, rovněž v Turnově už svítili, ale v Rovensku rozsvítili až odpoledne. Je špatné, že je velký rozdíl mezi velkými městy, kde elektřina fungovala hned a malými obcemi. Pak podotkl, že zahrádkáři mají 10.3. ples a je to zrovna v době, kdy jsou jarní prázdniny, možná jim to udělá problém na zisku. Poděkoval p. Bímovi za loňské nervování s traktorem při pluhování sněhu v Boroví a poprosil p. Bímu, aby s tím opět letos něco provedl, protože p. Kolář mu říkal, že traktorem nahoru nevyjede. V loni traktorista také pořád tvrdil, že nahoru nevyjede a nakonec vyjel. Pochválil malý traktůrek, že je při pluhování lepší než ten velký. Nevěří tomu, že by velký traktor nahoru nevyjel. Požádal, aby traktor hrnul sníh zespodu, protože když jede ze shora a nemá radlici která se dá točit, hrne to všem těm starým lidem na ploty. Poprosil znovu p. Bímu, aby se s tím pokusil něco udělat, protože každý rok to napřed nejde a potom to jde, vždycky to chvíli trvá.

P. Bíma odpověděl, že nedokáže posoudit, zda je traktor schopen to utáhnout. Myslí si, že je p. Kolář dost zkušený člověk a umí s traktorem zacházet. Slíbil, že to s p. Kolářem probere.

P. Koldovský reagoval na problémy s elektřinou a uvedl, že se jednalo o skutečně mimořádně velkou kalamitu, byl svolaný krizový štáb, připravené náhradní ubytování. Byli tam ve třech lidech s p. Bímou a s p. Šourkem, bylo připraveno dalších 5 lidí, auto a všechno fungovalo do té doby, než přestala fungovat elektřina a telefony. Bylo možné se dovolat pouze na krizová čísla eurotelu, které měl jen p. starosta a p. Šourek a nebylo spojení na p. Bímu, který byl na druhém konci města. Naštěstí kalamita postihla rovenský katastr jen v tom, že na celém jeho území spadlo 7 stromů. Jediným vážným problémem byl spadlý strom nad hřbitovem, který se musel hned ráno prořezávat,  aby projela auta. Dále p. Koldovský řekl, že veřejné osvětlení je některé vedeno v kabelech, některé v zemi a některé je vedené pouhými dráty a ve větru je běžné, že elektřina vypadává. Budeme se snažit dát dráty do izolovaného kabelu. Kalamita byla opravdu kalamitou a byl to stav nouze. Dále poprosil o shovívavost, ne že by se ČEZu zastával, ale když mluvil s jejich pracovníky, nikdo se z nich nezastavil, měli plné ruce práce. P. Masáre na to řekl, že tím vůbec nemyslel, že by někdo ze zastupitelů či hasičů nic nedělal, naopak ví, že dělali a byli připraveni. Vysvětlil, že mluvil  všeobecně o přívodu elektřiny do Rovenska, a o tom, že v 6.00 hod. ráno Turnov už svítil, ale Rovensko ještě nesvítilo, protože si asi energetici myslí, že my jsme tady na konci světa a podle toho to vypadalo. Přece jen to rozdíl je, když jsou kabely  nahoře a myslí si, že když budou kabely dole v zemi, tak tento problém nebude. Pak se ještě p. Masáre zeptal, jakým způsobem by se vyhlašovalo nějaké nebezpečí, když nefunguje elektřina ani mobily, nejde televize. Jak se děti, co dojíždějí, dozví co mají dělat, jak si zavolat na dopravu. P. Koldovský na to odpověděl, že se tato situace vyhlašuje použitím auta a tlampače a jezdí se. Ke škole se vyjádřila p. Šmirausová, že v době kalamity fungovala školní družina, takže o dojíždějící děti bylo celý den postaráno. Nefungovala jídelna, ale paní kuchařky dětem namazaly chleba. Nedal se uvařit čaj, ale když začalo být chladno, nechala p. Šmirausová  pro rodiče ve škole vzkaz, kde se děti nacházejí a vzala děti k sobě domů, kde má krbová kamna, kde se děti mohly zahřát a dostaly teplý čaj.

P. Novák se přihlásil s dotazem, zda někdo průtah Rovenskem posype. P. Koldovský na to odpověděl, že se určitou dobu nesypalo z toho důvodu, že byl nabouraný sypač. Sypat by se ale mělo, protože volal řediteli správy silnic, který slíbil, že dá vše do pořádku. Dále sdělil, že Křečovice, Štěpánovice a Václaví sype p. Náhlovský.

P. Kořínková sdělila, že když chce někdo pokácet strom vedle svého domu, musí mít na to povolení, a jsou s tím velké problémy, ale co potom, když strom na ten dům spadne z důvodu kalamity? Již v loni připomínala, aby se ořezal jasan, který stojí u cesty na nádraží, aby ho jednou nevyvrátil vítr a nespadl na střechy okolních domů.

P. Halama na to odpověděl, že chápe obavy p. Kořínkové, nikomu nepřeje, aby mu strom spadl na hlavu, ale Jasan není strom, který by se vyvracel, má hluboké kořeny, takže pokud by došlo ke kalamitě, Jasan by byl mezi těmi posledními, který by byl vyvrácen. Do jisté míry se však dá jeho koruna zredukovat tak, aby se zachoval přirozený tvar této dřeviny a přitom se zmenšila výška stromu. Ale nesouhlasí s vyvrácením. P. Kořínková upřesnila, že neměla na mysli vyvrácení, ale ořezání větví, které by mohly spadnout např. i na sochu sv. Václava. P. Halama ji slíbil, že v rámci celé rekonstrukce ozelenění Rovenska se podívá i na tenhle strom.

P. Bláhová se přihlásila do diskuse s tím, aby nezapadlo to, co říkal p. Masáre. I p. Bláhová má před domem strom, a stačí obyčejný vítr a jeho větve mlátí do vysokého napětí drátů vedení, začne to jiskřit a vypadne proud. Musí přijít energetika, ořežou 4 větve a zase jedou. Mělo by se, podle jejího názoru, opravdu na energetiku tlačit, aby se daly dráty do země.

P. Halama se do diskuse dále přidal s tím, že je to věc, o které nikdo z nás asi nerozhodne, protože když jednal se zástupci energetiky v souvislosti s položením vysokého vedení, které vede z Rovenska přes Štěpánovice na Turnov, bylo mu ze strany ČEZu jednoznačně řečeno, že před dvěma lety by o tom možná uvažovali, ale v současné době je jejich prioritou číslo jedna zisk, nákup nových společností směrem na východ.

P. Koldovský řekl, že se musí ČEZu zastat, protože před 2 lety byla připravována Revoluční ulice a  kabelové vedení v Revoluční ulici, které stálo 2 mil. Kč, ČEZ zaplatil. Zástupci Čezu řekli, pokud chceme dát dráty do země, žádný problém, ale musíme to zaplatit.  Dneska to funguje tak, že všechno platí ten, kdo o to požádá.

P. Hošek se zeptal na zdravotní středisko, je tam špatná střecha, shnilá okna, zda se tím bude zastupitelstvo zabývat.

Na to p. Koldovský odpověděl, že zdravotní středisko je stoprocentně v programu na letošní rok. Budou se dávat nová okna a nová krytina nebo šikmá střecha, samozřejmě bez bytových nástaveb, protože podle vyjádření statika, by to základy nevydržely. S částkou na opravu zdravotního střediska bude počítáno v rozpočtu.

P. Šálek vystoupil s připomínkou, aby Vak správně dávkoval chlór. Je potřeba, aby bylo chlóru ve vodě tolik, kolik ho tam být musí a ne tolik, kolik je ho tam dnes.

P. Koldovský odpověděl, že co se týká chlóru, mluvil před 14 dny s ředitelem a stav tzv. zbytkového chlóru, který je měřený na výtoku z kohoutku, je ještě pod limitem.

Co se týká vody, p. Koldovský ještě informoval, že ve středu dne 31.1.2007 se bude konat neveřejná schůze všech zastupitelstev a zástupců Vaku, hygieny, laboratoře Vaku, firmy na ozonizaci a za účasti hydrogeologa Dr. Žitného. Účelem této schůzky je seznámit zastupitelstva se stavem vody v současnosti, s navrženým řešením, a také, aby každý zaujal své stanovisko. Z jednání bude pořízen zápis, se kterým budou občané seznámeni prostřednictvím kabelové televize a úřední desky města.

P. Nejedlá se ještě vyjádřila k připomínce p. Šálka týkající se rozpočtových změn. Řekla, že je pochopitelné, že nikdo nerozumí rozpočtu a účtování podle rozpočtové skladby, ale pokud ona rozpočtové změny přesně nespecifikuje, nerozepíše přesně příjmy a výdaje, může to být napadeno kontrolou z Krajského úřadu, potom zpráva o kontrole hospodaření bude mít nedostatky, což dle názoru p. Nejedlé není městu zapotřebí, jelikož vždycky byla zpráva bez chyb a nedostatků. 

P. Šálek na to řekl, že tomu dobře rozumí, ale na toto veřejné jednání, co tam musí být, ať tam je, ale musí to být srozumitelné lidem. A pak se vrátil k vodě a řekl, že je potřeba, aby se p. starosta více bránil, a ne vždy souhlasil s ředitelem, když řekne, že by tam toho mohlo být dáno ještě více.

P. Bíma se vrátil k rozpočtovým změnám a dodal, že mu také není příjemné předčítat spoustu čísel, kterým nikdo nerozumí, ale bohužel jsou určité věci, které jsou dané a musí takto proběhnout.

K vodě se p. Bíma vyjádřil s tím, že byl u jednání, když tady ředitel Vaku byl. Když jsou dány hygienické normy, tak se plnit musí. P. Šálek řekl, že normy se plnily vždycky, je tam dáno od - do, ale jde o to, aby tam bylo to co musí, ale aby tam toho bylo co nejméně. P. Koldovský uvedl, že je zbytečné se k tomuto vyjadřovat, je to tvrzení proti tvrzení.

P. Bíma debatu o vodě ukončil a požádal p. Beránkovou o přečtení usnesení.

Bod 6. Usnesení a závěr

Po přečtení usnesení p. Bíma poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.

Ověřovatelé:

Pavel  Koldovský, starosta                                                    

Jiří Bíma, místostarosta                        

Ing. Petr Halama, zastupitel

Rovensko pod Troskami dne 31.1.2007

Zapsala: Jana Fišerová

U s n e s e n í  č. 3 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 25. ledna 2007.

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

7.      výsledky inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami a vyřazení majetku za rok 2006 v hodnotě 191.712,57 Kč – tj. v účetní evidenci 186.596,60 Kč a v operativní evidenci 5.115,97 Kč dle přílohy č. 1.

8.      výsledky inventarizace majetku Příspěvkových organizací  ZŠ a MŠ Rovensko p. Tr. a vyřazení majetku Základní školy Rovensko p. Tr. v účetní evidenci v hodnotě 168.586,40 Kč a v operativní evidenci v hodnotě 75.264,05 Kč a vyřazení majetku Mateřské školy Rovensko p. Tr. v účetní evidenci v hodnotě 36.032,90 Kč a v operativní evidenci v hodnotě 2.103,- Kč dle přílohy č. 2.

9.      Rozpočtové změny dle přílohy č. 3.

10.  Ceník pro Městské rekreační středisko Palda  platný od 1.2.2007 - dle přílohy č. 4, s výjimkou objednávek na ubytování potvrzených do 25. ledna 2007, kde budou účtovány ceny platné v roce 2006.

11.  ceník služeb Města Rovensko p. Tr. platný od 1.2.2007 a  ceník za krátkodobé pronájmy prostor radnice platný od 1.2.2007 – dle přílohy č. 5

12.  veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Rovensko p. Tr a  Městem Turnov – tzn. obce s rozšířenou působností týkající se řešení přestupků

13.  souhlasné prohlášení o zachování věcného břemene majitelům domu čp.26, kterým přísluší právo cesty přes st.p. č. 118/1 v katastru nemovitostí na LV č. 6 pro obec Rovensko p. Tr.

14.  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Rovensko p. Tr. č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde celková roční sazba poplatku činí 400,- Kč na osobu uvedenou v čl. 3 a kalendářní rok.

15.  nákup pozemku p.p.č. 1907/23 za cenu 7.100,- Kč a ostatní náklady nese nabyvatel.

16.  poskytnutí neinvestiční dotace Mikroregionu Podhůří  16.857,20 Kč – podíl města na úhradě vlastních nákladů na akci „Poradenství a vzdělávání v DSO Mikroregion Podhůří 06“

17.  odsouhlasení finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro TJ Sokol Rovensko p. Tr. oddíl fotbalu za pomocné práce při výstavbě bytu v čp. 429

18.  finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro Klub filatelistů Rovensko p. Tr. za propagaci města a vzornou práci.

19.  finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro občanské sdružení „Paměť Českého ráje a Podještědí“

20.  starostovi disponovat bez souhlasu zastupitelstva finanční částkou do výše 50.000,- Kč s podmínkou, že s těmito výdaji bude zastupitelstvo seznámeno dodatečně.

II. Bere na vědomí:

nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a ponechávají odměnu neuvolněnému místostarostovi ve stejné výši schválené na minulém jednání zastupitelstva v prosinci 2006.

III. Ukládá:
  1. začít práce na rozpočtu na rok 2007
  2. starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu s Městem Turnov dle bodu 6.

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:186
TÝDEN:944
CELKEM:1414758

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami