Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

23.02.11 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a usnesení

Zápis

ze 3. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 27. ledna 2011 od 19.00 hodin

Přítomni: MUDr. Jaroslav Hošek, MVDr. Václav Švihel, Ladislav Šálek, David Majer, Zdeňka Nejedlá, Bc.Jiří Bíma, Bc.Kateřina Matysová, Marek Náhlovský, Jiří Houška, Jan Houška, René Rychtr.

3. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 11 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluven je p. Kubelka, p. Halama a p. Špína.

Zapisovatelkou jednání byla jmenována Zuzana Jírová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Zdeňka Nejedlá, Jiří Bíma a René Rychtr.

Do návrhové komise byli navrženi Kateřina Matysová, Václav Švihel, Marek Náhlovský.

Schváleno 11 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

             2. Program obnovy venkova pro rok 2011

             3. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

             4. Výsledky inventarizace

             5. Vratky dotací

             6. Různé

             7. Diskuse

 8. Usnesení a závěr

 Schváleno 11 hlasy.

Pan Bíma přivítal na veřejném zasedání Ing.arch.Věru Blažkovou, zpracovatelku územního plánu (dále ÚP) města a sdělil, že je tady z toho důvodu, aby odpověděla na dotazy, které byly v souvislosti s ÚP na její osobu vzneseny na minulém jednání zastupitelstva, aby vysvětlila, jak to s územním plánem je a předal jí slovo.

Paní Blažková sdělila, že se ÚP města již zpracovává, podklad je připraven a je dán zpracovateli inženýrských sítí a komunikací. Ing. Volf a Ing.Matoušek zpracovávají koncept a bude předložen tak, jak je to ze zákona, na veřejném projednání. V celém materiálu nebude R35. Z dalších materiálů, které si přečetla na internetu, upozornila sl.Kovaříkovou, že již není zastupitelem města Semily a není ani zpracovatelem ani pořizovatelem ÚP Města Semily a požádala sl.Kovaříkovou, aby nepodávala mylné informace.

Na jednání se dostavila p.Jiřina Bláhová.

Za další sdělila p.Blažková, že ÚP obcí Žernov a Ktová zpracovává jako projektant, Město Rovensko p.Tr. dostalo podklady datovou schránkou a obec ze zákona má právo, ale ne povinnost se k tomu vyjadřovat. Státní orgán také nemá povinnost se vyjadřovat, to co v termínu přijde, se zpracovává a předkládá zastupitelům pro připomínky a námitky, o kterých musí rozhodovat zastupitelstvo. Ona jako zpracovatel a pořizovatel nerozhoduje o tom, co bude v ÚP. Je to materiál obce a každá obec se rozhoduje, co bude v materiálu mít a jak to bude znít. Z toho důvodu je to veřejnou vyhláškou, všechny materiály se uveřejňují na vývěsních tabulích a na internetu. Bude uveřejněno vše, jak zápisy, tak i různé termíny, do kdy podat připomínky a námitky a v jakém znění by měly být. Ze strany p.Blažkové zatím vše.

P.Bíma poděkoval p.Blažkové a předal slovo sl.Kovaříkové.

Sl.Kovaříková upřesnila, že nepodává mylné informace, protože p.Blažková byla zastupitelkou Města Semily v minulém roce, tedy v době, kdy se schvaloval územní plán Města Semily a kromě toho byla přímo usnesením zastupitelstva ze dne 12.4.2007 určena zastupitelka Ing.arch.Věra Blažková plněním funkce zastupitele pověřeného k projednávání územního plánu. Dále sl.Kovaříková sděluje, že je velice ráda, že p.Blažková říká, že se R 35 nebude zanášet do ÚP Města Rovenska p.Tr. Dotázala se, jak se vypořádá město s ÚP Rovenska ve vztahu k ÚP obce Ktová a Žernov, který zpracovává opět p.Blažková, protože všechny územní plány na sebe musí navazovat. Chce vědět, jak se s tímto bude vypořádávat ÚP Rovenska, když včera Ing.Blažková na jednání zastupitelstva Žernova, kde bylo jednání ohledně seznámení se s výsledky projednání návrhu územního plánu obce Žernov, v návrhu ÚP právě p.Ing.Blažková zanesla severní variantu R 35 a všechny s ní související stavby.

Paní Blažková odpověděla, že si rozhoduje Obec Žernov, rozhoduje si Obec Ktová i Město Rovensko. To co si zastupitelstva schvalují buď do zadání nebo do přesného znění tady v Rovensku, to si schvalují i tam. Státní orgány předepsaly přímo příkazem, že se musí zapracovat do materiálu koridor S 5, jinak nedají souhlas k dalšímu pokračování. Dochází k dohadovacímu řízení, ale není to důvod, proč by se tento materiál měl řešit tady, jedná se o sousední obce. V širších vztazích musí být zakresleny všechny tyto trasy. Takže Žernova se bude dotýkat dokonce i superseverní varianta. Je to na základě toho, co bylo vymoženo na KÚ. Pokud nebude rozhodnuto na základě jednání o vedení konkrétní trasy, tak se do materiálů všech obcí celého libereckého kraje musí zapracovat všechny tři koridory a s nimi sjezdové plány z jednotlivých koridorů. Takže jakmile bude předložen státním orgánům ÚP Rovenska p.Tr., přijde písemně sdělení a pokud bude ZURka schválena v červnu, bude město muset R35 do ÚP zapracovat.

Sl.Kovaříková reagovala - ÚP jsou rozpracovány, nejsou schváleny. Liberecký kraj v současné době nemá žádný právní nástroj na to, aby si vymáhal, aby jakákoliv obec zanášela jakýkoliv koridor R 35 do svého územního plánu. Je velmi smutné, že přesto, že Město Semily, které leží v tzv. superseverním koridoru a přes jehož území přímo prochází superseverní varianta, nemá silnici R 35 ani žádný koridor ve svém ÚP a ani to nikdo nepožadovalo. Sl. Kovaříková přečetla informace, které si dovolila vytisknout přímo z ÚP města Semily. Vzhledem k tomu, že toto Semily schválily v prosinci loňského roku, jak je možné, že u Semil nebyl důvod zapracovat superseverní koridor do územního plánu a toto je vyžadováno od obce Žernov a jak říká paní architektka, bude vyžadováno i od Rovenska. Asi nebude. Vše co je zde řečeno, není řečeno oboustranně. Dále upozornila, že Žernov nikde ve svém zadání nemá jedinou zmínku o silnici R35, Žernov ji nechce a přesto nakonec v návrhu ÚP, který je přístupný na internetu, ji p.Blažková zakreslila i přesto, že říká, že když to obec nechce, tak ji tam nedá. Tak by chtěla slyšet, kdo to v Žernově chtěl, když v Semilech to nechtěli, tak to tam nemají a nikdo si nedovolil to rozporovat. Navíc by chtěla říci, že v listopadu loňského roku byl schválen ÚP Obce Hrubá Skála, rovněž není zmínka o tom, že by obec měla ležet v nějakém severním koridoru. Obec Karlovice má schválený ÚP a přestože Obec Karlovice je obcí, která si přeje severní koridor R35, má v současné době silnici stabilizovanou a tudíž se toto nebude v ÚP řešit. Řešení mezinárodních silničních tahů je věcí Ministerstva dopravy, které v současné době zpracovalo návrh tzv. superkoncepce dopravy, která je dostupná na internetu a kdo se o to zajímá, zjistí si, že silnice R35 není předmětem zájmu ČR minimálně do roku 2025. Nejsou a nebudou na to vyčleněny finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že máme rok 2011 a ÚP se dělá maximálně na 15 let, není jediný důvod, proč by obce Žernov, Rovensko ani další obce, byly nuceny nebo tlačeny, ať krajem nebo kýmkoliv jiným k tomu, aby si do ÚP dávali to, co ani v těch 15-ti letech není ani v zájmu státu, aby se stavělo.

Pan Bíma přerušil sl.Kovaříkovou, aby dal možnost vyjádřit se i dalším přítomným.

Paní Blažková znovu zopakovala, že zadání ÚP Žernova si schválilo zastupitelstvo Obce Žernov. V současné době probíhá projednávání se státními orgány, takže bude dohadovací řízení se zástupci zastupitelstva a budou se dohadovat dál i na KÚ, že nechtějí tuto přeložku tam, kde je nakreslena. Podle příkazu ale přišlo vyjádření, které ona jako pořizovatel musí dodržet v dohadovacím řízení. Další dohadovací řízení bude za 14 dní na Krajském úřadě. Paní Blažková dále uvedla, že v Rovensku není důvod, proč se bavit o Semilech, kde ona již není zastupitel, není pořizovatel a není ani projektant.

Pan Masare - proti dálnici nejsem a vím, že jednou za několik let být musí. Nejlepší řešení podle mě je, jestliže v tomto ÚP nikdo ze zastupitelstva dálnici nechce, tak tam nebude a nikdo je nebude nutit. Tím bych tuto debatu skončil a nemá cenu o tom vůbec diskutovat.

Pan Bíma upřesnil, že v návrhu zadání dálnice zakreslená není. Šlo hlavně o konfrontaci p.Blažkové a sl.Kovaříkové, aby si vše vysvětlily, protože p.Bíma na tyto dotazy nedokázal odpovědět.

Pan Šálek sdělil zastupitelům, že by byl rád, aby si to, co tady slyšeli, srovnali v hlavě a aby si to uvědomili.

Pan Bíma poděkoval p.Blažkové za návštěvu a přistoupil k jednotlivým bodům jednání.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

            Paní starostka uvedla, že na minulém jednání byla pověřena podpisem smlouvy o dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2011 – toto bylo splněno.

            Dále byla paní starostka pověřena prověřením pošty na úřadě a dohledáním dokladů, které souvisí s územním plánem Obcí Ktová a Žernov. Toto bylo také splněno.

Paní Nejedlá sdělila, že obecní úřad Žernov oznámil termín společného jednání o Návrhu ÚP Žernov na 11.listopadu 2010 na Obecním úřadě Žernov. Ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání mohly dotčené orgány a sousední obce uplatnit písemnou formou své připomínky a stanoviska. Město Rovensko p.Tr. v tomto termínu žádnou připomínku nepodalo. Bylo to těsně po volbách do zastupitelstev, měli jsme jiné úkoly a starosti.

Obec Ktová oznámila projednání Návrhu zadání Územního plánu Ktová v červenci 2009. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a sousední obce uplatnit podněty a upomínky písemnou formou. Město Rovensko p.Tr. neuplatnilo v termínu žádnou připomínku. Ta oznámení má p.Nejedlá připravena a dotázala se sl.Kovaříkové zda jí to bude takto stačit?

            Slečna Kovaříková odpověděla, že jí to stačí a je jí trošku smutno z toho, že se zastupitelé neseznámili s návrhy ÚP sousedních obcí, protože došlo přesně k tomu, co říkala. Protože Žernov to zadání nechtěl, nikdo tam nechtěl R35 a p.Blažková ji tam sama nakreslila a takhle to bylo dáno na projednávání kraje.Uvedla, že to nebylo, že by R35 tam neměli zakreslenou a museli ji dokreslit, dostali to rovnou takto nakreslené a takových věcí tam může být víc. Doufá, že město se tímto trošičku poučí. Vzhledem k tomu, že návrhy nejsou uzavřené, mělo by město Rovensko poslat své stanovisko třeba i po termínu, protože při projednávání Návrhu Územního plánu proběhnou dvě fáze. První fáze jednání je se státními orgány a obcemi, které už proběhlo v Žernově, ale druhá fáze je, že proběhne veřejné projednávání, na které jsou přizváni právě občané a znovu mohou dávat připomínky.

            Paní Nejedlá odpověděla, že po oznámení společného jednání o Návrhu Územního plánu Žernova, tam bylo 30 dní a je to již po termínu.

Slečna Kovaříková řekla, že si myslí, že je vždy lepší vyjádřit se po termínu, než vůbec.

Paní Nejedlá uvedla, že to záleží na rozhodnutí zastupitelstva, je potřeba se sejít, projednat a zaujmout nějaké stanovisko. Dnes to tady rozhodnout nemůžou.

Slečna Kovaříková odpověděla, že je samozřejmě nutné se nejdříve s návrhem seznámit.

            Pan Masáre navrhl, že když je sl.Kovaříková v této problematice zběhlá, aby sepsala návrh stanoviska ona.

Paní Nejedlá odpověděla, že se musí počkat na rozhodnutí zastupitelstva, jaké zaujme stanovisko. Pokud se zastupitelstvo rozhodne oslovit sl.Kovaříkovou, aby nějaký dopis sepsala, určitě ji osloví.

Pan Šálek apeloval na zastupitele, aby se k uvedené problematice opravdu sešli na pracovním jednání a zamysleli se nad tím a vyjádřili se.

            Dále byla paní starostka pověřena do příštího jednání sestavením seznamu všech pracovníků, pracujících pro město, a to jak na hlavní pracovní poměr tak na dohodu, včetně zařazení do platových tříd. I toto bylo splněno. Na pracovním jednání zastupitelstva paní starostka předala všem zúčastněným zastupitelům Organizační strukturu Města Rovensko pod Troskami, kde jsou uvedena všechna pracovní místa zaměstnanců, pracujících pro město, včetně doplněných platových tříd jednotlivých zaměstnanců. Paní starostka upozornila zastupitele, že ti, kdo seznam zaměstnanců s platovými třídami obdrželi,nesmí ho zveřejnit, protože by se tím dopustili porušení zákona na ochranu osobních údajů.

Bod 2 - Program obnovy venkova pro rok 2011

Paní starostka uvedla, že Program obnovy venkova schválený 4.2.1999 zůstává v platnosti a mění se pouze v bodě g) „seřazení akcí v návaznosti na realizaci“.

Pro letošní rok jsou navrženy do programu obnovy venkova tyto akce:

úroky z úvěru - celkem 23 tis., z toho rozpočet města 7 tis. a dotace 16 tis. opravy místních komunikací - celkem 100 tis., z toho rozpočet města 30 tis. a dotace 70 tis.    

nový územní plán - celkem 320 tis., z toho rozpočet města 220 tis. a dotace 100 tis.

JSDH Rovensko p.Tr. - motorová rozbrušovací pila - celkem 30 tis., z toho rozpočet města 9 tis. a dotace 21 tis.

            Tyto akce jsou uvedeny v Dodatku č. 7 POV Rovensko pod Troskami, který bude přílohou zápisu. Paní starostka dodala, že v dodatku jsou tyto akce uvedeny v tisících korun a do schválení v usnesení bychom měli dodat, že schvalujeme dodatek č. 7 programu obnovy vesnice včetně žádosti o dotaci na úroky z úvěru ve výši 23.065,- Kč s tím, že podíl města bude činit 6.919,50 Kč, tak to chtějí při podání žádosti o dotaci.

            Schváleno 12 hlasy.

Bod 3 - Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Paní starostka uvedla, že všechny vyhlášky města o místních poplatcích musí být přepracovány z důvodu, že od 1.1.2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb. - daňový řád.

Daňový řád ruší a v plném rozsahu nahrazuje předchozí procesní úpravu – zákon č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků a na tomto základě je nezbytné provést u stávajících obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům příslušné změny a aktualizace.

Zastupitelstvo bylo s návrhy 7 přepracovaných vyhlášek města seznámeno, na pracovním jednání byly projednány návrhy změn jednotlivých vyhlášek, nově upravené vyhlášky byly zaslány mailem všem zastupitelům, a proto budeme brát a schvalovat jednu po druhé.

Ještě paní starostka uvedla ke všem vyhláškám, že by měl být odstraněn odstavec, který zní - včas neuhrazené poplatky nebo část těchto poplatků může MÚ zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatků. Konzultovala to s právníky a oni řekli, že pokud to z vyhlášky vypustíme, nemá to vliv, jelikož je to dané v zákoně o místních poplatcích. Ve vyhlášce je to jen jako nadbytečná informace, ale je to dobré pro občany, kteří jsou s tím lépe seznámeni. K tomu padl názor, vyměřit poplatníkovi náklady spojené s vymáháním, to z odboru kontroly nedoporučují, náklady se nedají přesně vypočítat. A byla by to částka ještě navíc k tomu trojnásobku. Padla i připomínka, aby byla vypuštěna z vyhlášky věta – ohlášení poplatník nebo plátce uvede čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka. I když to vypustíme, nebude to mít na nic vliv, jelikož je to dané zákonem.Výše poplatků nebyla v žádné vyhlášce upravena, zůstávají stejné, jako byly.

 

1) Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Paní starostka uvedla, že tady se každý rok upravuje sazba poplatku, v letošním roce zůstává jako loni 500,- Kč za osobu a kalendářní rok. Rozúčtování celkových nákladů obce je obsaženo v příloze č. 1, která bude součástí této vyhlášky.

Pan Šálek – je poměrně dost přihlášených občanů na ohlašovně MÚ a ne všichni jsou nemajetní, a proto navrhuje aby i tito lidé platili poplatky za odpad.

Paní Nejedlá – je to bod do diskuze, vím, že u nás je přihlášeno přes 20 lidí, ale většina je nedohledatelných. Informovala jsem se i u jiných obcí, mají to ve vyhlášce a tito občané jsou i u nich od těchto poplatků osvobozeni.

Pan Bíma – já bych to nechal, tak jak to je, chápu p.Šálka, že jsou tu někteří, kteří jsou majetní, ale opravdu většina jich je někde jinde a těžko bychom to nějakým způsobem řešili.

Paní Šmejcová – jak a kde se to bude platit?

Paní Nejedlá – může se to platit na městském úřadě, když to dnes odsouhlasíme, můžete již zítra přijít zaplatit, složenky jsme přestali posílat, protože je to nákladné, poplatek je daný vyhláškou, lidé si na to zvykli a složenky posíláme už jen dlužníkům.

Paní Bláhová – vznesla dotaz, zda by nešlo platit poplatky bezhotovostně, zatěžuje to pokladnu. Zda by se mohlo někde zveřejnit číslo účtu, kam to posílat, popřípadě, kde se občané dozvědí variabilní symbol.

Paní Nejedlá – variabilní symbol se dozvědí jedině na úřadě, variabilní symbol je číslo poplatníka.

Paní Náhlovská sdělila informaci ke změnám variabilních symbolů.

Pan Bíma – upřesňuje, jak je možno hradit a to hotovostně nebo bezhotovostně na číslo účtu, variabilní symbol bude sdělen na MÚ.

            Vyhláška byla schválena 12 hlasy.

 

2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Výše poplatku zůstává 15,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

            Schváleno 12 hlasy.

3) Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze psů. Výše poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa v Rovensku pod Troskami 40,- Kč, v částech obce Blatec, Liščí Kotce, Štěpánovice,Křečovice,Václaví 30,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč.

          Schváleno 12 hlasy.

4) Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného. Výše poplatku z akcí činí 10% z vybraného vstupného a paušální částka činí 200,- Kč u akcí se vstupným dobrovolným.

             Schváleno 12 hlasy.

5) Obecně závazná vyhláška č.5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč.

            Schváleno 12 hlasy.

6) Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Sazba poplatku činí 2000,- Kč na 3 měsíce za každý výherní přístroj nebo jiné hrací zařízení.

            Schváleno 12 hlasy.

7) Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Poplatek se platí za zvláštní užívání veřejného prostranství, sazba poplatku je uvedena za každý započatý m2 a každý započatý den. Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha č. 1 a příloha č. 2.

             Schváleno 12 hlasy.

Bod 4 - Výsledky inventarizace

Pan Bíma seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku Města Rovensko p.Tr. se stavem k 31.12.2010, které jsou přílohou tohoto zápisu a požádal o odsouhlasení výsledků inventarizace a o schválení vyřazení navrženého majetku ve výši 20.279,34 Kč, tj. v účetní evidenci za 11.550,- Kč a předměty v operativní evidenci za 8.729,34 Kč.

            Schváleno 12 hlasy.

Dále pan Bíma seznámil přítomné s výsledky inventarizace pozemků se stavem k 31.12.2010,

které jsou přílohou zápisu a požádal zastupitele o odsouhlasení výsledků inventarizace a o schválení ceny oceněných pozemků v celkové výši 68.130,10 Kč.

            Schváleno 12 hlasy.

Pan Bíma seznámil přítomné s výsledky inventarizace příspěvkových organizací města, které jsou přílohou tohoto zápisu a požádal o schválení výsledků inventarizace příspěvkových

organizací Města Rovensko p.Tr. a o schválení vyřazení navrženého majetku za rok 2010.

            Schváleno 12 hlasy

Bod 5 – Vratky dotací

Paní starostka uvedla, že na volby do zastupitelstva města byla poskytnuta dotace ve výši 30.000,- Kč, ve výdajích bylo uplatněno 24.909,30 Kč, zbývá k vrácení 5.090,70 Kč.

            Schváleno 12 hlasy.

Dále uvedla, že město obdrželo dotaci na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 ve výši 8.780,- Kč, ve výdajích bylo uplatněno 1.551,- Kč, zbývá k vrácení 7.229,- Kč.

            Schváleno 12 hlasy.

Bod 6 – Různé

1) Schválení zastupitele, který se bude podílet na pořizování územně plánovací dokumentace při pořizování nového územního plánu města

Pan Bíma navrhl, aby zastupitelstvo města schválilo paní Zdeňku Nejedlou a pana Jiřího Bímu jako zástupce pověřené potřebnými pravomocemi, aby se mohli podílet a koordinovat postup při pořizování územně plánovací dokumentace při pořizování nového územního plánu města v rozsahu ustanovení Stavebního zákona.

            Schváleno 12 hlasy.

2) Navržení 2 členů zastupitelstva města do školské rady

Do školské rady byli navrženi dva členové zastupitelstva: pan Jiří Bíma a pan Jiří Kubelka.

             Schváleno 12 hlasy.

3) Odměna pro neuvolněného místostarostu

Paní starostka uvedla, že z důvodu změny nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, byly s účinností od 1.1.2011 o 5 % sníženy měsíční odměny uvolněným členům zastupitelstva. Současná odměna neuvolněného místostarosty Města Rovensko p. Tr. nedosahuje maximální možné výše odměny, na kterou by neuvolněný místostarosta mohl mít nárok. Ale z důvodu úsporných opatření navrhla paní Nejedlá snížit současnou odměnu neuvolněného místostarosty, která činí 10.000,- Kč měsíčně, o 5%, tj. o 500,- Kč. Měsíční odměna neuvolněného místostarosty Města Rovensko p. Tr. by tedy činila od 1.2.2011 9.500,- Kč hrubého.

Pan Šálek navrhl, aby byla snížena odměna všem uvolněným i neuvolněným zastupitelům o 10%.

Paní Nejedlá uvedla, že odměna pro uvolněné zastupitele nelze snižovat ani upravovat, je daná zákonem.

Paní Bláhová navrhla snížení odměny pro neuvolněného místostarostu o 10%.

Paní Nejedlá dala hlasovat o protinávrhu – kdo souhlasí se snížením odměny pro neuvolněného místostarostu Města Rovensko p.Tr. o 10%:

pro: 4 hlasy – J.Bláhová, L.Šálek, J.Hošek, V.Švihel

proti: 7 hlasů – Z.Nejedlá, K.Matysová, J.Houška, Jan Houška, R.Rychtr, M.Náhlovský, D.Majer

zdržel se: 1 hlas - J.Bíma

Paní Nejedlá dala hlasovat o návrhu snížit odměnu pro neuvolněného starostu o 5%:

 pro 7 hlasů – Z.Nejedlá, K.Matysová, J.Houška, Jan Houška, R.Rychtr, M.Náhlovský, D.Majer

 proti 4 hlasy – J.Bláhová, L.Šálek, J.Hošek, V.Švihel

 zdržel se 1 hlas – J.Bíma

            Měsíční odměna neuvolněnému místostarostovi Města Rovensko p.Tr. byla schválena

7 hlasy ve výši 9.500,-- Kč hrubého od 1.2.2011.

4) Finanční příspěvek

Paní starostka přítomné informovala o občanském sdružení „Paměť Českého ráje a Podještědí“ , které se na město obrátilo se žádostí o finanční příspěvek na regionální vlastivědný sborník „Od Ještěda k Troskám“. Městu Rovensko p.Tr. toto sdružení každoročně zasílá výtisk tohoto sborníku. Navrhla příspěvek ve výši 500,- Kč.

            Schváleno 12 hlasy.

5) Studie na revitalizaci Koudelky

Pan Bíma sdělil, že se na město obrátil se žádostí pan Petr Dobrovský z Agentury ochrany přírody a krajiny, aby zastupitelstvo města vzalo na vědomí studii „Návrh revitalizačních úprav Koudelky v návaznosti na tok Libuňka“.

Studie byla zaslána všem zastupitelům e-mailem k nahlédnutí. Úpravy by měly být realizovány většinou na soukromých pozemcích, městských pozemků se týkají jen (okrajově) v malé míře.Požádal zastupitelstvo, aby tuto studii vzalo na vědomí s tím, že zastupitelstvo zlepšení přírodního prostředí ve svém katastru vítá a konkrétní návrhy ve studii považuje v principu za možné při respektování vlastnických a jiných poměrů v místě.

Pan Šálek k tomuto sdělil, že ještě není hotový nový územní plán.

6) Pan Bíma uvedl, že by ještě chtěl objasnit to, že občany a zastupitelstvo uvedl na minulém jednání v omyl v záležitosti pokuty 5000,- Kč, kterou obdrželo Město Rovensko p.Tr. ohledně nezabezpečení ochrany osobních údajů. Pokutu hradí město, protože pojišťovna toto plnění hradit odmítla.

Pan Šálek – příště by se měla lépe zvažovat všechna rozhodnutí, aby město nedoplácelo.

Pan Bíma lituje, že k tomu došlo, je to ponaučení pro příště.

Bod 7 – Diskuse

Pan Masáre sdělil, že si váží práce zastupitelů a zda je nutné snižovat jejich odměnu.

Paní Nejedlá odpověděla, že je to v rámci úsporných opatření.

Pan Masáre se ptá, zda se nedají vypočítat skutečné náklady dlužníků spojené s vymáháním poplatků.

Paní Nejedlá odpověděla, že skutečné náklady přesně vyčíslit nejdou a pracovníci odboru dozoru a kontroly nás před tímto varovali. Poplatek lze navýšit až trojnásobně.

Pan Masáre dále vznesl dotaz k odstraňování sněhu v ulici Boroví. Mezi 5. a 9. hodinou je to tam špatné, uklouzané. Chtělo by to vyřešit, jinak práci při úklidu sněhu a údržbu komunikací chválí.

Paní Nejedlá poděkovala za upozornění.

Pan Masáre se dále otázal na čističku odpadních vod, jak dlouho to bude trvat, vše kolem toho se mu zdá zmatečné. Před 12-ti lety se dělala v Boroví nová silnice, ví jak dlouho to trvalo a jaké u toho byly problémy, nyní by se mělo kopat znovu a má obavy, zda to nebude stát hodně peněz a jestli není jiná varianta.

Paní Šmejcová navázala na p.Masára, nechce, aby se v jejich ulici (Boroví) kopalo, všechno je v zemi – splašková kanalizace, plyn, elektrika, kabelová televize. Podala návrh, aby kanalizace byla vybudovaná ve strži. Ani jeden barák kromě p. Masára nemá septik do ulice. Dále podotkla, proč nemůže firma Valbek využít stávající vodoteč.

Pan Bíma poděkoval za informace, dále sdělil, že veškeré sítě se dávají do silnic, které jsou majetkem města. Je to běžná praxe, studie je již hotová a počítá se s tím, že bude jak dešťová tak splašková kanalizace nebude to směsná kanalizace. Je to otázka na několik dalších let.

Paní Pánková upozornila na zanedbaný památník padlých hrdinů.

Paní Matysová odpověděla, že již o tom ví a slíbila dát vše do pořádku.

Paní Pánková požádala p.Bímu o zajištění a umístění turistické mapy před kostelem.

Pan Bíma toto přislíbil.

Paní Pánková si postěžovala na neudržované prostranství mezi školkou a hřištěm, hřištěm a loukou.

Dále je zanesené koryto mezi silnicí od zvonice ke hřbitovu, uklízí to sama.

Pan Bíma slíbil zajistit nápravu.

Slečna Kovaříková se vrací k tématu kopání v ulici Boroví, kritizuje pracovníky firmy Valbek.

Pan Bíma vstupuje do tématu, sdělil, že u tohoto jednání nebyl a předává slovo paní starostce, která se jednání zúčastnila.

Paní Nejedlá potvrdila, že ona na tomto jednání byla, po návštěvě p. Šmejcové, která ji podala návrh, že by kanalizace mohla vést strží, zdálo se to jako dobrý nápad, avšak po tom, co si vyslechla i projektanty, kteří potvrdili, že je tam špatný přístup a ještě se tato strž nachází na soukromém pozemku, toto nemůže rozhodnout. Není odborník, nikdo tady není odborník, aby to mohl posoudit.

Paní Šmejcová uvedla, že přístup by byl možný. Nikdo se tam nebyl podívat.

Paní Nejedlá odpovídá, že technici se tam podívat byli a sdělili, že je to technicky nemožné.

Paní Šmejcová si myslí že technicky možné to je. Opravdu jsou proti kopání.

Pan Bíma ukončuje tuto debatu.

Pan Masare – rád by se přidal finančně a nezná slovo „nejde“, a také si myslí, že pracovníci firmy Valbek nebyli dostatečně připravení a má obavy, že silnice v Boroví bude dlouho rozkopaná.

Paní Bláhová upozorňuje na to, že VHS neřeší otázku úspory finančních prostředků. Projektanti dělají práci na základě zadání VHS. Dále p.Bláhová sdělila, že město Rovensko ve VHS má pouze jeden hlas, který to neovlivní.

Pan Bíma potvrdil, že máme pouze jeden hlas a těch ostatních 9 souhlasí, aby se kanalizace udělala.

Pan Šálek – zastupitelstvo by se tímto mělo zabývat, potvrzuje, že projektantům je jedno kolik vše bude stát. Dále upozorňuje, že město by se mělo vypořádat se soukromým majetkem na městských komunikacích, ale to je na delší jednání.

Pan Bíma přislíbil tímto problémem se zabývat.

Slečna Kovaříková upozorňuje na výstupy kanalizace, jsou nesourodé. Souhlasí s kanalizací ve strži.

Paní Nejedlá seznámila přítomné s organizační strukturou Města Rovensko pod Troskami.

Bod 8 – Usnesení a závěr

Paní Matysová přečetla usnesení č. 3 z tohoto jednání.

Pan Šálek vyzval zastupitele, aby si do usnesení dali jako závazek kontrolu projektu VHS Turnov na odkanalizování města tak, aby městu i obyvatelstvu vznikly co nejmenší problémy a náklady.

            Schváleno 12 hlasy.

Paní Nejedlá na závěr poděkovala všem přítomným za jejich účast a jednání ukončila.

V Rovensku pod Troskami dne 4. 2. 2011

Zapsala : Zuzana Jírová

U s n e s e n í č. 3
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 27. ledna 2011

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1.      Dodatek č.7 Programu obnovy vesnice, včetně žádosti o dotaci na úroky z úvěru ve výši 23.065,-- Kč s tím, že podíl města bude činit 6.919,50 Kč (příloha č. 1)

2.      Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 2)

3.      Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (příloha č. 3)

4.      Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku ze psů (příloha č. 4)

5.      Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného (příloha č. 5)

6.      Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity (příloha č.6)

7.      Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (příloha č. 7)

8.      Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 8)

9.      Výsledky inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami se stavem k 31.12.2010 a vyřazení majetku města v roce 2010 v hodnotě 20.279,34 Kč – tj. v účetní evidenci 11.550,- Kč a předměty v operativní evidenci 8.729,34 Kč (příloha č. 9)

10.  Výsledky inventarizace pozemků Města Rovensko pod Troskami se stavem k 31.12.2010 a ceny oceněných pozemků v celkové výši 68.130,10 Kč (příloha č. 10)

11.  Výsledky inventarizace majetku příspěvkových organizací Města Rovensko pod Troskami se stavem k 31.12.2010 a vyřazení majetku Základní školy Rovensko p. Tr. v účetní evidenci v hodnotě 13.790,- Kč a předměty v operativní evidenci v hodnotě 3.901,- Kč a vyřazení majetku Mateřské školy Rovensko p. Tr. v účetní evidenci v hodnotě 22.183,10 Kč a předmětů v operativní evidenci v hodnotě 7.731,- Kč (příloha č. 11)

12.  Vratku dotace na volby do zastupitelstva města ve výši 5.090,70 Kč.

13.  Vratku dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 ve výši 7.229,-- Kč.

14.  Paní Zdeňku Nejedlou a pana Jiřího Bímu jako zástupce pověřené potřebnými pravomocemi, aby se mohli podílet a koordinovat postup při pořizování územně plánovací dokumentace při pořizování nového územního plánu města v rozsahu ustanovení Stavebního zákona.

15.  Členy zastupitelstva jako zástupce města do školské rady: pana Jiřího Bímu a pana Jiřího Kubelku.

16.  Snížení stávající měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu Města Rovensko p.Tr. o 5% od 1.2.2011 z důvodu úsporných opatření. Tato odměna bude po snížení činit 9.500,-- Kč hrubého měsíčně.

17. Finanční příspěvek občanskému sdružení „Paměť Českého ráje a Podještědí“ ve výši 500,--  Kč na regionální vlastivědný sborník „Od Ještěda k Troskám“.

18. Závazek zastupitelstva – kontrolu projektu VHS Turnov na odkanalizování města tak, aby městu i obyvatelstvu vznikly co nejmenší problémy a náklady.

II. Bere na vědomí:

  1. Studii „Návrh revitalizačních úprav Koudelky v návaznosti na tok Libuňka“s tím, že zastupitelstvo zlepšení přírodního prostředí ve svém katastru vítá a konkrétní návrhy ve studii považuje v principu za možné při respektování vlastnických a jiných poměrů v místě.

Zdeňka Nejedlá, starostka

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

René Rychtr, ověřovatel

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:185
TÝDEN:943
CELKEM:1414757

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami