Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

22.10.10 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a usnesení

Zápis z 23. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 7. října 2010 od 19.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Jaroslava Kolářová,  Bc. Alena Kozubová, David Majer, Ing. Jan Otmar, Kamila Šmirausová, Ing. Petr Halama

23. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 9 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluven je p. Maršán, p. Šich a p. Halama.

Zapisovatelkou jednání p. Bíma jmenoval p. Zdeňku Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Hrudku. Do návrhové komise navrhnul p. Kozubovou, p. Otmara a p. Houšku.

Schváleno 9 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

            1.    Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

            2.    Nové znění zřizovacích listin VHS Turnov

            3.    Darovací smlouva na minerály do muzea

            4.    Veřejnoprávní smlouva s Městem Turnov na úseku agendy přestupků

            5.    Příspěvek na provoz ZŠ v Rovensku pod Troskami

            6.    Finanční podíl na nákup velkokapacitního stanu MR Tábor

            7.    Výsledky inventarizace

            8.    Různé

            9.    Usnesení

            10. Závěr

 Schváleno 9 hlasy.

Před vlastním zahájením veřejného jednání pan Bíma upozornil přítomné na probíhající výstavku na sále, která je uspořádána Základní uměleckou školou Lomnice nad Popelkou a Základní školou Rovensko pod Troskami. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou zde předvádí průřez tvorbou posledního roku. Výtvarná výchova a nástroje se v Rovensku na pobočce učí již mnoho let. Zaměřují se na výchovu a vztahy k historii, kultuře, k přírodě, lidem i zvířatům. Hodně fotografují, sledují proměny ročních období, sledují přírodní katastrofy a jejich následky. Snaží se o zachycení krásných a zajímavých úkazů v krajině. Malují realisticky i abstraktně. Modelují a vytváří vánoční ozdoby, malují na hedvábí, na plátno. Začínají natáčet animované filmy. Snaží se všestranně působit na nově vyrůstající generaci našich dětí. Pěstují v nich etiku, estetiku a empatii k cítění záležitostí v lidských vztazích a k morálním hodnotám a zásadám.

Na jednání se dostavil zastupitel p. Petr Halama.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že na minulém jednání nebyly uloženy žádné úkoly, dotaz pana Šálka byl zodpovězen písemně.

Bod 2 – Nové znění zřizovacích listin VHS Turnov

Pan Bíma uvedl, že se jedná o dílčí úpravy, kde důvodem pro sepsání nové smlouvy a stanov je především změna termínů při vystoupení člena ze svazku s ohledem na vypořádání provozních nákladů - původně bylo možné ukončit členství do dvou měsíců od zaslání rozhodnutí zastupitelstva o tomto ukončení, nově bude možné ukončit členství obce ve VHS pouze k ultimu roku (tzn. ke konci roku) a to po doručení rozhodnutí zastupitelstva v termínu do 30.9. příslušného roku, pokud Rada VHS nerozhodne jinak.

Dalšími úpravami jsou drobné úpravy textu a odstranění stávajících dodatků ke zřizovacím listinám – dnes máme k zakladatelské smlouvě i ke stanovám 4 dodatky - vždy při vstupu nového člena, nyní navrhujeme nechat na zastupitelstvech členských obcí odsouhlasit úplné znění těchto listin – tím odpadají velké přílohy ke smlouvám na katastr, k žádostem o dotace, k soutěžím,....

Uvedl, že zastupitelstvo mělo možnost se s těmito body seznámit a že nové znění stanov a smlouvy bude podle předložených dokumentů účinné od 1.1.2011.

     Schváleno 10 hlasy.

Bod 3 – Darovací smlouva na minerály do muzea

Pan Bíma uvedl, že dárce pan Josef Malý daroval městskému muzeu tyto věci:

- 23 kamenů a zkamenělin v celkové hodnotě 6.030,-Kč

- 2 ks staré dřevěné prosklené vitríny o rozměrech 150 x 150 cm v hodnotě 1.600,- Kč

Celková hodnota tohoto nepeněžního daru je 7.630,- Kč. Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby odsouhlasilo přijetí tohoto daru.

Schváleno 10 hlasy.

Bod 4 – Veřejnoprávní smlouva s Městem Turnov na úseku agendy přestupků

Pan Bíma uvedl, že dle této smlouvy orgány Města Turnova budou vykonávat ve správním obvodu Města Rovensko pod Troskami jako místně příslušný správní orgán přenesenou působnost na úseku agendy přestupků (projednání přestupků).

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Město Rovensko pod Troskami Městu Turnov částku 14.250,- Kč ročně.

Schváleno 10 hlasy.

Bod 5 – Příspěvek na provoz ZŠ v Rovensku pod Troskami

Pan Bíma informoval, že se na zastupitelstvo obrátil se žádostí pan ředitel ZŠ, kde z důvodu tíživé finanční situace žádá o mimořádný příspěvek na provoz základní školy ve výši 17.825,- Kč. Tento příspěvek bude použit na úhradu nákladů spojených s výmalbou a nátěry ve třídách. Upozornil, že na začátku roku pan ředitel uvažoval nad podstatně vyšší částkou, nakonec byla provedena jen vymalování kuchyně a jedné třídy. Požádal zastupitelstvo o hlasování.

Schváleno 10 hlasy.

Bod 6 – Finanční podíl na nákup velkokapacitního stanu MR Tábor

Pan Bíma oznámil, že Mikroregion Tábor, jehož je Město Rovensko p.Tr. členem, získal dotaci na nákup velkokapacitního stanu, který bude zdarma půjčován na nevýdělečné akce v obcích Mikroregionu.

Jedná se o nákup velkokapacitního stanu za částku 220.000,- Kč. Součástí je nákup elektrocentrály za 15.000,- Kč, instalace 4 ks reflektorů, včetně rozvodů za 5.000,- Kč, nákup plynového topidla za 10.000,- Kč a zpracování projektu za 20.000,- Kč.

Dotace byla získána ve výši 232.000,- Kč.

Vlastní podíl Města Rovenska pod Troskami činí 14.532,- Kč.

Tento stan by si město mohlo půjčit např. na Pohádkový les apod., stan bude půjčován bezplatně na základě smlouvy.

Požádal zastupitelstvo o odsouhlasení příspěvku pro MR Tábor ve výši 14.532,- Kč.

Schváleno 10 hlasy.

Bod 7 – Výsledky inventarizace

Pan Bíma informoval přítomné, že v době od 9.9.2010 do 27.9.2010 proběhla inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami se stavem majetku k 31.8.2010.

Fyzickou inventurou byly kontrolovány stavy majetku k 31.8.2010 s tímto výsledkem:

- hodnota inventarizovaného majetku k 31.8.2010 je 128.551.404,86 Kč, hodnota nedokončeného majetku je 1.753.400,89 Kč a hodnota oceněných pozemků je 16.560.051,50 Kč.

Od 1.1.2010 do 31.8.2010 byl pořízen majetek v hodnotě 103.991,00 Kč.

Fyzickou inventurou nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, fyzický stav majetku souhlasí s účetní evidencí.

Na základě fyzické inventury konané v září 2010 je navrženo vyřadit majetek v celkové výši 76.941,89 Kč, tj. v účetní evidenci za 43.790,- Kč a předměty v operativní evidenci za 33.151,89 Kč.

Účetní hodnota oceněných pozemků na začátku roku 2010 byla 16.532.270,40 KčOd 1.1.2010 do 31.8.2010 byly pořízeny pozemky v účetní hodnotě 31.260,- Kč a prodejem vyřazeny pozemky v celkové účetní hodnotě 3.478,90 Kč.

Všichni zastupitelé byli seznámeni s inventarizací majetku Města Rovensko pod Troskami, s návrhy na vyřazení majetku v jednotlivých střediscích a se zápisem hlavní inventarizační komise. K určeným předmětům navrženým na vyřazení budou předloženy protokoly o nefunkčnosti nebo neopravitelnosti. Majetek bude vyřazen v průběhu měsíce října po jeho odsouhlasení.

Pan Bíma požádal zastupitele o odsouhlasení výsledků inventarizace majetku Města Rovensko p. Tr. se stavem k 31.8.2010 a o schválení vyřazení navrženého majetku ve výši 76.941,89 Kč do 31.10.2010.

     Schváleno 10 hlasy.

 Bod 8 – Různé

Slečna Kovaříková – dotaz, jestli se v nových zřizovacích listinách VHS některý z bodů týká možnosti obcí vystoupit z VHS. V srpnu letošního roku zaznamenala v zápisu z jednání zastupitelstva Obce Ktová, že tam byl komentář, že se trošičku znesnadní podmínky pro vystoupení obcí z VHS, a to z důvodu, že se do obcí investuje, a proto že se mění možnost vystoupit.

Pan Bíma – důvodem pro sepsání nové smlouvy a stanov je především změna termínů při vystoupení člena ze svazku s ohledem na vypořádání provozních nákladů - původně bylo možné ukončit členství do dvou měsíců od zaslání rozhodnutí zastupitelstva o tomto ukončení, nově bude možné ukončit členství obce ve VHS pouze k ultimu roku a to po doručení rozhodnutí zastupitelstva v termínu do 30.9. příslušného roku. Jiná podmínka tam není.

Slečna Kovaříková – chci se zeptat, jestli se mění podmínky ve smyslu majetkových záležitostí. Jak bude obec vystupovat, jestli dostane zpátky veškerý majetek, který vložila nebo jestli se nějakou adekvátní částkou musí podílet na úhradě toho, jaké investice do majetku byly vloženy.

Pan Koldovský – toto bude fungovat stále stejně, to znamená, že veškeré závazky obce, která vystoupí, spočívají pouze v tom, že pokud VHS bude platit nějakou akci, vrátí se všechen majetek a převede se i s tím úvěrem, který potom obec bude platit sama. Jinak, když se udělají akce, jako např. v Rovensku p.Tr. se udělala ozonizace za 3,5 mil. Kč, za 5,1 mil. Kč se udělalo propojení tlakových pásem, v současné době probíhá za 1,4 mil. Kč připravení projektu na odkanalizování Rovenska. Jelikož na akce v Rovensku nebyl použit žádný úvěr, klidně by město mohlo z VHS vystoupit, vrátí se mu zhodnocený majetek a nemuselo by nic platit. Převádějí se pouze úvěrové věci.

Pan Šálek – dotaz na věc ze zveřejněného auditu – na co byly zakoupeny panely za 27 tis. Kč?

Pan Koldovský – panely byly zakoupeny a jsou uloženy na sběrném dvoře s tím, že na sběrném dvoře se nedá jezdit, když je mokro a bláto, proto jsou připraveny na pokrytí prostranství sběrného dvora.

Pan Šálek – z auditu a z vyjádření státní zástupkyně vyšel závěr – neřízený úřad, nekontrola veškerých dokladů, možnost vstupu do účetnictví přes počítač ručně – každý si udělá závěr, komu toto mohlo vyhovovat a komu ne. Dále zde bylo řečeno, že třikrát byly zmanipulovány volby nebo špatně sečteny. Odpověď na internetu k tomuto nebyla, starosta reagoval sám na sebe, že se ho to nemělo týkat, nic jiného tam nebylo řečeno.

Paní L. Cillerová – mě to uráží, při minulých volbách jsem nebyla, nevím, co se stalo, ale předtím jsem byla a mě uráží, když někdo řekne, že jsme to zmanipulovali. My jsme to jako pitomci třikrát přepočítávali, a potom někdo přijde s tím, že je to zmanipulované.

Pan Koldovský – dojel jsem na Liberecký kraj za paní Kroupovou, dostal jsem od ní vyjádření a na tomto základě jsem vydal prohlášení, aby bylo jasno, že starosta ani žádný zastupitel tady v žádném případě volby nemůže ovlivňovat. A co se týká krabice, o které paní Kovaříková říkala, že dlouho, dlouho ležela – tady by se spíš paní Kovaříková měla zamyslet nad tím, že jako zaměstnankyně úřadu měla na to okamžitě upozornit svého nadřízeného a ne dlouho, dlouho chodit okolo té krabice.

Slečna Kovaříková – já jakmile jsem tuto krabici našla, ihned jsem to oznámila starostovi, byla u toho i paní Nejedlá, která byla v těch volbách zapisovatelkou, a říkala jsem starostovi, že jak to, že na úřadě je krabice plná odevzdaných zaškrtaných lístků, že taková krabice se na úřadě nemůže objevit, protože z voleb musí všechny materiály, které opouští volební místnost po sečtení výsledků voleb být zapečetěny, podepsány zapisovatelem a předsedou volební komise, jak je možné, že se objeví na úřadě krabice nijak nezapečetěná, ve které jsou zaškrtané volební lístky. Pan starosta mi na to řekl, já vím, co by to mohlo znamenat, že by se taky mohly opakovat volby.

Pan Koldovský – nebudu se tady dohadovat, jestli by se mohly opakovat volby nebo ne, první, co jsem udělal, že jsem zavolal panu Hovorkovi, a ten mi potvrdil, že i v případě, pokud by k tomuto došlo, protože ta krabice tam dlouho, dlouho ležela – ta krabice se musí ukládat po dobu 10 dnů, kdy je možné podat návrh na neplatnost hlasování.

Paní Nejedlá – jen bych reagovala na to, že na toto upozornila paní Šálková, ne slečna Kovaříková, když jsem u toho byla já, v době, kdy ona končila svou funkci na úřadě. Ještě mi vynadala za to, že v pokladně máme nějaké položky, podle kterých se účtuje a to je špatné.

Ještě chci uvést, že volební komise předává úřadu krabice a všechnu volební dokumentaci, přebírají to úřednice, které mají na starost archivaci, ty měly nezapečetěnou krabici ihned odhalit, když to přebíraly a měly na to upozornit hned. Přečtěte si volební zákon

Pan Šálek – překvapilo mě, že starosta se hájil, když neměl důvod. Dále není pravda to, co říkala paní Nejedlá, že se to předává úředníkům, přebírá to starosta, musí to být zapečetěné už od volební komise a dává se to do archivu.

Pan Koldovský – nehájil jsem se, pouze jsem to chtěl vysvětlit na základě toho, jak se nezapsalo těch pět hlasů, na jakém principu jsou volby. V archivu volební dokumentace nemůže být, protože není elektronicky zabezpečen, bylo to vždycky dole na úřadě.

Pan Šálek – paní Nejedlá by se měla spíš hájit u toho auditu, tam je zajímavé, kdo chtěl a komu to vyhovovalo, že mohl do toho účetnictví i přes moc toho počítače.

Paní Nejedlá – mě do účetnictví nikdo nelezl.

Slečna Kovaříková – ta krabice nikdy nebyla zaměstnancům, kteří měli na starost archiv předána, krabice byla v kanceláři u starosty.

Pan Sucharda – dotaz ohledně zvyšování vodného a stočného – avízo od VHS, jaký vývoj se očekává?

Pan Koldovský – VHS na zasedání, které probíhalo v rekreačním středisku Palda, zpracovalo návrh pro zasedání rady, které se bude konat 30.10.2010 v Bedřichově, kde by se měly odsouhlasit ceny vodného a stočného. VHS v tomto roce uskutečnilo výběrové řízení na provozovatele, kde vyhrál současný provozovatel – Severočeské vodovody a kanalizace a.s., který ve výběrovém řízení dal daleko lepší podmínky, než za kterých to provozoval doposud a teď se toho musí držet. Byl podán návrh, aby vodné i stočné bylo zvýšeno v nejmenší možné míře, tj. 2,5 – 3 %.

Pan Sucharda – ještě pořád máme rozdílné podmínky s Turnovem ohledně toho, kde mají splaškovou kanalizaci a všichni platíme stejné sumy za rozdílné služby. Při vstupu do VHS sice byla podmínka sjednocení ceny, ale zastupitelstvo by mělo bojovat za nižší cenu, když máme nekompletní služby.

Pan Koldovský – zmínil projekt odkanalizování Rovenska, který bude stát 1,2 mil. Kč a který zpracovává firma Valbek. Bude připraveno územní i stavební povolení pro vybudování odkanalizování Rovenska. Uvedl, že na radě VHS poděkoval starostům, že od nikoho nikdy neslyšel, že Rovensko už stálo VHS hodně peněz a že do Rovenska už nic nedají. Podmínky VHS umožňují i malým obcím provést rekonstrukce řadů. To, že platíme stočné a pouštíme to kam se dá, to je do budoucna vykoupeno tím, že budeme mít čističku a provedené odkanalizování. Pokud bude nadcházející zima hodně mrazivá, tak na jaře, až sníh roztaje, Rovensko bude mít velké problémy a problémy bude mít i VHS, která zařízení provozuje, protože tady popraská úplně všechno. Za normální zimu děláme 15 oprav, pokud nastane tuhá zima, popraská všechno. Je potřeba všechno opravit a všechno dát do pořádku a na to Rovensko samo nikdy mít nebude. My to teď zaplatíme, aby naše děti to měly v pořádku.

Pan Sucharda – poděkoval za odpověď. Uvedl, že jen avizoval na vysoké ceny vody oproti jiným obcím a po vysvětlení je mu jasné, že s tím asi nic nenaděláme.

Slečna Kovaříková – nechtěla jsem polemizovat s tím, že Čistá Jizera zahrnující prakticky nové odkanalizování celého Turnova bude levnější než odkanalizování Rovenska. Našla jsem na internetu materiály z jednání VHS ze srpna 2010, kde se navrhuje zvýšení ceny vodného a stočného na 1 m3 o 2,- Kč a dále je tam zajímavá věc, je tam uvedeno, že majitel pozemku navrženého pro výstavbu ČOV požaduje za 500 m2 pozemku 2 mil. Kč, což je 3.500,- Kč za 1 m2, tento pozemek leží v záplavovém území a je to louka, tudíž reálná současná cena takového pozemku se pohybuje v korunách na 1 m2 (3 – 5,- Kč za 1 m2). Navržená cena je několikanásobně vyšší i než jsou běžné ceny zasíťovaných stavebních parcel v Rovensku.

Dále je tam napsáno, že VHS se tato cena zdála příliš vysoká, proto se rozhodlo, že od majitele za cenu 2 mil. Kč odkoupí 1 000 m2 pozemku, i když ho nepotřebují a tak dnes bezcenný pozemek koupí za 1.500,- Kč za 1m2. Taková transakce je hodně nestandardní a všichni občané Rovenska toto budou platit.

Pan Bíma – dotaz na p. Šálka a sl. Kovaříkovou, zdali vědí, kde navrhovali v územním plánu, který byl zpracován za p. Šálka, lokalitu čističky. Uvedl, že pozemek kupuje VHS a bez pozemku čističku nepostavíme.

Pan Koldovský – slečno Kovaříková, máte od p. Jansty plnou moc, že jednáte za něj?

Slečna Kovaříková – citovala jsem pouze ze zápisu na internetu z jednání ze srpna letošního roku. Nejednám za pana Janstu, ani ho neznám. Jen se ptám, jestli ta cena je standardní.

Pan Koldovský – doporučuji obrátit se na VHS Turnov, u těchto jednání jsem nebyl.

Dále poukázal na to, jak v Rovensku kanalizace vypadá, co všechno je do potoka pouštěno. VHS chce vybudovat dílo za 250 mil. Kč a my proti tomu budeme protestovat?

Pan Šálek – nikdo nezpochybňuje čističku ani kanalizaci. Slečna Kovaříková upozorňovala jen na určité hospodaření s financemi, neznamená to, že když má VHS obrat miliony Kč, že je může rozhazovat. Jsou to peníze nás všech, které platíme za vodné a stočné. Do našeho potoka by měly jít pouze septiky, ne žádné jímky, jdou tam věci i odjinud.

Pan Bíma na závěr jednání přečetl děkovný dopis od paní ředitelky Mateřské školy Rovensko p.Tr., ve kterém děkuje starostovi i zastupitelstvu za výbornou spolupráci (dopis je přílohou zápisu).

Dále pan Bíma za sebe poděkoval zastupitelstvu i starostovi za vzájemnou spolupráci, občanům poděkoval za vloženou důvěru a trpělivost a uvedl, že doufá, že v nastávajících volbách budou mít šťastnou ruku a zvolí si to, co si zaslouží.

Bod 9 – Usnesení

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 23 z tohoto jednání.

Pan Koldovský na závěr poděkoval všem, že 8 roků poslouchali jeho výlevy a snažil se, aby pracovali společně a kvalitně, protože vše, co dělali, chtěli dělat pro lidi. Poděkoval bezvadnému zastupitelstvu, které mu nikdy nedalo nic zadarmo, někdy i prohrál, ale vždycky se snažili.

Pan Drapák – poděkoval zastupitelům za čas, který věnovali obci a který mohli věnovat něčemu jinému.

Usnesení č. 23 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 7. října 2010

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Aktualizované znění Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a Stanov Vodohospodářského sdružení Turnov podle návrhu a v této souvislosti pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů (příloha č. 1).

2. Darovací smlouvu na minerály a 2 ks vitrín (příloha č. 2).

3. Veřejnoprávní smlouvu s Městem Turnov na úseku agendy přestupků za roční poplatek ve výši 14.250,- Kč ročně a pověřuje starostu podpisem této smlouvy (příloha č. 3).

4. Příspěvek na provoz ZŠ v Rovensku pod Troskami ve výši 17.825,- Kč.

5. Finanční podíl Města Rovenska pod Troskami na nákup velkokapacitního stanu pro Mikroregion Tábor ve výši 14.532,- Kč.

6. Výsledky inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami včetně pozemků se stavem k 31.8.2010 a vyřazení majetku města do konce října 2010 v hodnotě 76.941,89 Kč – tj. v účetní evidenci v hodnotě 43.790,- Kč a předměty v operativní evidenci v hodnotě 33.151,89 Kč (příloha č. 4).

II. Pověřuje starostu:

1. Podpisem všech schválených smluv.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel                       

Petr Hrudka, ověřovatel                        

Pavel Koldovský, starosta

V Rovensku pod Troskami dne 7.10.2010

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:23
TÝDEN:925
CELKEM:1383784

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami