Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

21.12.09 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a usnesení

Z á p i s ze 17. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 10. prosince 2009 od 18.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský,

Bc. Alena Kozubová, David Majer, Ing. Jan Otmar, Kamila Šmirausová

17. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 9 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluveni jsou p. Kolářová, p. Maršán a p. Šich.

Zapisovatelkou jednání p. Bíma jmenoval pí. Zdeňku Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Halamu. Do návrhové komise navrhnul p. Kozubovou,

p. Šmirausovou a p. Houšku. Schváleno 9 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1.       Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2.       Zpráva o výsledku kontroly hospodaření ZŠ Rovensko p.Tr. a MŠ Rovensko p.Tr.

3.       Rezervní fond ZŠ Rovensko p.Tr.

4.       Zpráva o výsledku dílčí kontroly hospodaření Města Rovensko p.Tr.

5.       Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor

6.       Schválení výše odměny neuvolněného místostarosty od 1.1.2010

7.       Zpráva o soudních nákladech při sporech vedených městem+

8.       Příspěvky organizacím

9.       Vyhlášení rozpočtového provizoria

 10.    Vyhlášení inventarizace

 11.    Rozpočtové změny

 12.    Rozpočtový výhled na r. 2011 – 2012

 13.    Schválení ceníku služeb a ceníku CzechPOINT

 14.    Schválení zřizovací listiny SDH Rovensko p.Tr.

 15.    Rovensko p.Tr. členem MAS Brána do Českého ráje

 16.    Různé

 17.    Usnesení

 18.    Závěr

Schváleno 9 hlasy.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma informoval o plnění pověření starosty z minulého jednání zastupitelstva:

1.      Darovací smlouva s KÚ Liberec na publikaci Čarovné bylinky byla uzavřena – splněno.

2.      Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Turnov a Městem Rovensko p.Tr. na poskytnutí příspěvku Městu Turnov na aktualizaci účelové katastrální mapy byla uzavřena – splněno.

3.      Smlouva o poskytnutí peněžitého sponzorského daru firmě Pekařství Bohemia s.r.o. byla uzavřena - splněno

4.      Smlouva na prodej pozemku p.č. 1335, v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. s panem J.Slavíkem ml. byla uzavřena – splněno.

5.      Zastupitelstvo mělo do tohoto jednání připravit vyhlášku, která by postihovala rušení nočního klidu – je v připomínkovém řízení, jelikož je to složitá záležitost – nesplněno, úkol dále trvá.

Bod 2 – Zpráva o výsledku kontroly hospodaření ZŠ Rovensko p.Tr. a MŠ Rovensko p.Tr.

Pan Bíma konstatoval, že zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky kontrol. Výsledek kontroly obou příspěvkových organizací zní – nebyly shledány závady v hospodaření

(zprávy o provedené kontrole jsou přílohou zápisu). Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

Bod 3 – Rezervní fond ZŠ Rovensko p.Tr.

Pan Bíma seznámil přítomné se žádostí ZŠ Rovensko p.Tr. o navrácení finančních prostředků ve výši 170.000,-- Kč do rezervního fondu (žádost je přílohou zápisu). Schváleno 9 hlasy.

Pan Bíma přenesl žádost ZŠ Rovensko p.Tr. o povolení čerpání rezervního fondu ZŠ ve výši

192.533,33 na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku roku 2008 (žádost je přílohou zápisu).

Pan Drapák – proč ZŠ špatně hospodaří, k čemu došlo?

Pan Měkyna – příčinou je rozdíl v částce, která přišla z EU, ve výši 31.749,88 Kč. Bylo to způsobeno rozdílným kurzem v době, kdy se rozpočet dělal a kdy se předalo vyúčtování a okamžikem, kdy začal vyplácet Euroregion Nisa prostředky, které dostal z Ministerstva pro místní rozvoj. Uskutečnila se akce, zaplatila se při vyšším kurzu a při vyplácení prostředků byl kurz nižší. Škola nehospodaří špatně, zastupitelstvu byl předložen přehled o tom, jakým směrem se vyvíjí ceny energií a že prostředky, které škola dostává k hospodaření prostě nestačí. Na zálohách za el.energii, plyn a vodu zaplatí ZŠ ročně 1.100 tis. Kč a příspěvek města činí 1.200 tis. Kč. 100 tis. Kč zbývá na běžnou údržbu a další náklady. Je to podmíněno samozřejmě také tím, na co město má. Uvedl srovnání:

r. 2007 – cena za spotřebu el.energie – 412 tis. Kč.     Voda, plyn, el.energie – 710 tis. Kč

r. 2008 – cena za spotřebu el.energie – 523 tis. Kč      Voda, plyn, el.energie – 922 tis. Kč

r. 2009 – cena za spotřebu el.energie – 612 tis. Kč Voda, plyn, el.energie – 1.100 tis.Kč

Pan Drapák – jaká jsou úsporná opatření? Je krize, všichni se musíme uskrovňovat.

Pan Měkyna – samozřejmě šetříme, ale víc ušetřit na energiích nemůžeme. Můžeme zhasínat o přestávkách, ale o vyučování se svítit musí, hygiena chodí na kontrolu a jestliže osvětlení nesplňuje určité limity, uděluje obrovské pokuty. Nikdo by asi nechtěl, aby škola ničila dětem zrak nebo aby seděly v 18“C. Uvedl např. spotřebu el.energie v megawattech:

r. 2007 – 128 tis., r. 2008 – 106 tis., r. 2009 – 100 tis.

Pan Drapák – samozřejmě chceme všichni, aby se dětem topilo a svítilo, škola by měla zkusit vydělávat peníze a ne jen čekat na to, že něco dostane.

Pan Měkyna – využíváme možností, které máme, tzn. pronájem prostor školy, pronájem sportovní haly, stravování pro cizí strávníky, jiné možnosti nejsou.

Pan Bíma – p. řediteli byla nabídnuta možnost využít prostory haly k oslovení podnikatelů a zadání reklam. Zatím to nešlo realizovat, protože hala byla postavena z dotace a byla tam omezení na určitou dobu.

Paní Kozubová – zastala se p. ředitele, protože když připravovali česko-polský projekt z dotací EU, chtěli tak získat peníze na vybavení, modernizaci, poskytnout dětem lepší učební pomůcky. Když s projektem začínali, propočet byl ve vyšších, pěkných částkách. Nikdo nepředpokládal, že peníze přijdou s více než ročním zpožděním, že se mezitím změní kurz a peněžní prostředky, které v té době byly přislíbeny, na školu nepřijdou.

Pan Drapák – samozřejmě chápe a nevyčítá p. řediteli změnu kurzu, jen by chtěl vidět další aktivity školy.

Pan Šálek – jak se vytápí hala? V Lomnici se v této době v hale netopí, v hale se má sportovat a není potřeba ji vytápět.

Pan Měkyna – nesouhlasí, vytápějí se jen šatny, kde se děti svlékají, a sprchy, v hale topení nejde, je tam 18“C. Ještě upozornil, že ZŠ je nezisková organizace, nemůže si sama vydělávat

na provoz. V případných aktivitách si rádi nechají poradit, kritizovat se dá lehce, ale jsou určité mantinely, za kterých jsou schopni školu provozovat. Povolení čerpání rezervního fondu ZŠ bylo schváleno 9 hlasy.

Pan Bíma přednesl žádost ZŠ Rovensko p.Tr. o mimořádný příspěvek na provoz ZŠ z důvodu tíživé finanční situace, která byla způsobena zvýšením záloh na odebrané energie (plyn, el. energie, apod.). Uvedl, když byl schvalován rozpočet města na r. 2009, snižovaly se výdaje ve všech oblastech, tedy i základní škole s tím, že případný deficit, kterým bude potřeba pokrýt energie a vodu, bude uhrazen škole na konci roku. Bohužel tato situace nastala, proto navrhnul poskytnutí příspěvku 100 tis. Kč na listopad s tím, že škola do konce roku dodá skutečnost. Schváleno 9 hlasy.

Bod 4 – Zpráva o výsledku dílčí kontroly hospodaření Města Rovensko pod Troskami

Pan Bíma informoval, že při dílčím přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Kontrola byla provedena p. Karlem Grogerem z Libereckého kraje. Zpráva je přílohou zápisu. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

Dále pan Bíma uvedl, že na úřadě proběhla kontrola správního úřadu Turnov na výkon přenesené působnosti na úseku matrik s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky, matrika je vedena v souladu s příslušnými právními předpisy, nápravná opatření nebyla uložena. Zápis o kontrole je přílohou zápisu. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

Bod 5 - Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor

Pan Bíma informoval, že dozorčí rada po provedení kontroly vybraných účetních dokladů a uzavřeného smluvního vztahu konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky. Zpráva o finanční činnosti MR Tábor v r. 2009 je přílohou zápisu. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

Bod 6 – Schválení výše odměny neuvolněného místostarosty od 1.1.2010

Pan Koldovský uvedl, že v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění

navrhuje zastupitelstvu, aby schválilo měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi Jiřímu Bímovi od 1.1.2010 ve stejné výši, jako byla v r. 2009, tj. 10.000,-- Kč hrubého měsíčně.

Schváleno 8 hlasy, pan Bíma se zdržel hlasování.

Bod 7 – Zpráva o soudních nákladech při sporech vedených městem

1. Pan Bíma uvedl, že prvním soudním sporem byl spor s p. Bakešem, zastoupeným

sl. Markétou Kovaříkovou, proti městu Rovensko p.Tr. na zrušení opatření obecné povahy – Změna č. 2 ÚPSÚ Rovensko p.Tr. Pan Stanislav Bakeš se domáhal zrušení opatření obecné povahy, které napadlo lokalitu č. 17, která je ve vlastnictví jmenovaného, kdy MÚ Turnov navrhnul vypustit tuto lokalitu ze změny územního plánu a ponechat její původní funkční využití, oproti žádosti p. Bakeše na stavební pozemky. Nejvyšší správní soud návrh pana Bakeše, zastoupeného sl. Kovaříkovou, zamítl s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Rozsudek je přílohou zápisu. Náklady na sjednané právní služby města činily celkem 21.277,20 Kč. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

2. Pan Bíma uvedl, že druhým soudním sporem byla obžaloba p. Pavla Koldovského a p. Jiřího Bímy ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle § 224, odst. 1,2 trestního zákona. Oznámil, že v hlavním líčení konaném dne 21. září 2009 rozhodl soud takto:

Pavel Koldovský a Jiří Bíma se zprošťují obžaloby. Náklady na právního zástupce činily celkem 77.523,-- Kč. Částka ve výši 76.523,-- Kč byla hrazena z pojistného plnění. Spoluúčast ve výši 1.000,-- Kč hradilo město. Rozsudek je přílohou zápisu. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

Pan Šálek – nejsme právní stát, podle toho i jednotlivé soudy dopadly. V žádném případě není možné, když došlo k ublížení na zdraví, aby nebyla shledána z jedné nebo druhé strany nebo i z obou vina. Je to mrhání financemi pojišťovny i města.

Pan Bíma – rozsudek bude přílohou zápisu, pan Šálek byl pozván na soud, měl přijít. Chyba byla na obou stranách, soud rozhodl skutečně nestranně a rozumně. Nikdo nikomu nechtěl ublížit úmyslně.

Bod 8 – Příspěvky organizacím

Pan Bíma navrhnul z důvodu tíživé finanční situace našeho města pouze příspěvek na útulek pro psy v Turnově, vedený panem Zdeňkem Fišerem, který nám vždy vyšel vstříc a pomohl umístit psy do útulku. Příspěvek byl navržen ve výši 5.000,-- Kč.

Sl. Kovaříková – nelíbí se jí, že odvážíme psy do útulku, když máme vyhlášku o zákazu volného pohybu psů. Když byla vyhláška schvalována, kasali se, že starosta bude mít služební obojek a vodítko, a uvedla, že ještě než pro nadbytečnost byla propuštěna z úřadu, několikrát upozornila starostu na psa evidentně opuštěného, který se po městě pohyboval 3 týdny, ležel i na chodbě na radnici. Pan starosta jí řekl, aby psa vyhodila na ulici.

Pan Koldovský – paní Kovaříková, vy vědomě lžete. Když jsem se šel podívat na toho psa, pes ležel pod stolem u prodejců, oni se o něho starali, dali mu nažrat a když toto někdo udělá, tak si toho psa má také vzít. Já nebudu psa, o kterého se někdo stará celý den, vozit do útulku.

Sl. Kovaříková – nakonec jsem si toho psa vzala, protože nikdy bych psa na ulici nevyhodila.

Pan Bíma – je tomu zhruba měsíc, kdy u pošty byl uvázán krásný vlčák, cvičený, čistý, byl tam celý den a byl odvezen do útulku. Kdybych měl odpovídající prostory, vzal bych si ho domů. Částka příspěvku je malá na to, že se v útulku o psy starají celé dny, dávají jim najíst atd., to něco stojí.

Pan Koldovský upřesnil, že do útulku odvážíme 2 – 3 psy ročně. Posledními byli 2 bernardýni, kterým jsem sháněl pána, u Konvexu. Příspěvek útulku pro psy ve výši 5.000,-- Kč byl schválen 9 hlasy.

Bod 9 – Vyhlášení rozpočtového provizoria

Pan Bíma uvedl, že rozpočet města na rok 2010 bude schválen až v roce 2010, proto na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 13 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zastupitelstvo města na období od 1.ledna 2010 do doby schválení rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2010 „Pravidla rozpočtového provizoria Města Rovensko pod Troskami pro rok 2010“, které jsou přílohou zápisu. Schváleno 9 hlasy.

Bod 10 – Vyhlášení inventarizace

Pan Bíma seznámil přítomné s příkazem k inventarizaci. Tímto příkazem starosta města přikazuje provedení inventarizace majetku ve vlastnictví města včetně příspěvkových organizací města se stavem k 31.12.2009 v době od 6.1.2010 do 13.1.2010. Dále přikazuje provedení dokladové inventarizace pohledávek a závazků a inventarizace zásob města se stavy k 31.12.2009 tak, aby inventarizační rozdíly mohly být proúčtovány do účetního období, za které se ověřuje stav pohledávek, závazků a zásob. V příkazu jsou jmenováni členové jednotlivých inventarizačních komisí. Příkaz je přílohou zápisu. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

Bod 11 – Rozpočtové změny

Pan Bíma seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2009, které je přílohou zápisu a požádal o hlasování. Schváleno 9 hlasy.

Dále pan Bíma uvedl, že tímto zastupitelstvo města pověřuje starostu k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od dnešního veřejného zasedání do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu na prvním veřejném zasedání v roce 2010.

Bod 12 – Rozpočtový výhled na r. 2011 – 2012

Pan Koldovský konstatoval, že dalším bodem jednání je rozpočtový výhled, jeho vypracování ukládá zákon, navržený výhled není nijak závazný, vychází z toho, co by se mělo udělat. Jelikož je to na r. 2011 – 2012, bude se týkat nového zastupitelstva, které bude řešit situaci podle svého mínění.

Pan Koldovský seznámil přítomné s akcemi plánovanými v rozpočtovém výhledu na r. 2011 – 2012 a požádal o hlasování. Rozpočtový výhled je přílohou zápisu.

Pan Šálek – doufá, že vše je jen chiméra, jinak by to bylo zoufalé. Rozpočtový výhled byl schválen 9 hlasy.

Bod 13 – Schválení ceníku služeb a ceníku Czech POINT

Pan Koldovský navrhnul zastupitelstvu od 1.1.2010 rozšířit ceník služeb pro DPS o drobné opravy a zašívání prádla ve výši 70,-- Kč/1 hod. Schváleno 9 hlasy.

Dále pan Koldovský oznámil, že Město Rovensko p.Tr. bude od 1.1.2010 poskytovat služby Czech POINT. Ceník služeb je stanoven na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Jedná se o Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, Výpis bodového hodnocení řidiče, Registr účastníků provozu modulu autogramů, Insolvenční rejstřík, Seznam kvalifikovaných dodavatelů. Cena za první stranu je 100,-- Kč a cena za každou další stranu je 50,-- Kč. U Rejstříku trestů je cena za jednu stranu 50,-- Kč.

Schváleno 9 hlasy.

Pan Šálek – jestliže je to podle zákona, proč se to schvaluje? Je to podle zákona nebo se to vytvoří?

Pan Bíma – je to podle zákona.

Sl. Kovaříková – to co stanoví zákon zastupitelstvo už nemusí schvalovat, ceny jsou dané zákonem.

Pan Koldovský – ceník je stanoven na základě zákona o správních poplatcích, služba je na základě zákona zpoplatněna a nikde není stanovena výše poplatku.

Bod 14 – Schválení zřizovací listiny SDH Rovensko p.Tr.

Pan Bíma seznámil přítomné se zněním zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Rovensko pod Troskami, která je přílohou zápisu a požádal o hlasování. Schváleno 9 hlasy.

Bod 15 – Rovensko p.Tr. členem MAS Brána do Českého ráje

Pan Bíma uvedl, že Město Rovensko p.Tr. je členem Mikroregionu Tábor a tím se také stalo členem MAS Brána do Českého ráje, což je sdružení mikroregionů se sídlem v Libuni, předsedkyně je paní Helena Červová. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

Na jednání se dostavil zastupitel města p. Šich – počet členů zastupitelstva – 10 členů.

Bod 16 – Různé

1. Obecně závazná vyhláška Města Rovensko p.Tr. č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pan Bíma seznámil přítomné se zněním vyhlášky.

Pan Koldovský – navrhnul úpravu čl. 5, kde bylo navrženo v bodu 3, že rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu bude provedeno po účetním ukončení kalendářního roku a bude obsaženo v příloze č. 1, která bude nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky. Navrhnul tento bod z vyhlášky vypustit, protože ministerstvo doporučuje, aby u vyhlášek bylo minimální množství příloh a pokud někdo se bude chtít přesvědčit, jaké je vyúčtování, může kdykoli přijít na úřad a toto si zjistit. Uvedl, že vypuštění tohoto bodu bylo konzultováno s p. Hovorkou z MÚ Turnov.

Pan Šálek – nemusí být součástí odsouhlasení i rozúčtování ceny podle zákona?

Pan Koldovský – ne, nemusí.

Pan Halama – připomenul, že částka 500,-- Kč na osobu je maximální možná za současné legislativy, kterou zákon umožňuje, nicméně v médiích se již hovoří o tom, že cena by se mohla vyšplhat až na 1.500,-- Kč. Dle jeho názoru tento způsob řešení poplatků města není jediným řešením, lepší by bylo snížit množství odvážených odpadů na základě důsledného třídění odpadů a recyklace. Lidé musí počítat s tím, že pokud bude růst množství odpadů, ceny porostou.

Pan Bíma doplnil, že částka, která vychází na 1 poplatníka činí 680,-- Kč za období od ledna do listopadu 2009. Je to částka o cca 300,-- Kč vyšší než činí poplatek pro tento rok. V nákladech by to činilo cca 450 tis. Kč, což je pro město neúnosná částka a muselo logicky dojít ke zvýšení ceny.

Pan Šálek – je potřeba je donutit k vážení a platit za tuny, nyní se platí dle popelnic za litry, ale ta váha odpadu v nich není.

Pan Koldovský – odpověděl jste si sám, počítají se litry, ne váha. Předložil srovnání nákladů na svoz odpadu od r. 2001 do r. 2009: v r. 2001 náklady činily 579.000,-- Kč, v r. 2008 činily 986.268,-- Kč, nárůst ceny za tyto roky činí 407.268,-- Kč.

Pan Šálek – nelži, říkáš jen cenu, ne tuny, odpadů je míň, třídí se, popelnice jsou poloprázdné.

Pan Koldovský – bavíme se o nákladech, ne o tunách, náklady stoupají a stoupají i odpady. Např. za uložení velkoobjemového odpadu je 1.400,-- Kč/1 tuna.

Pan Halama – uvítal by, kdyby to tak bylo, aby se vážilo, aby to bylo technicky možné. V jeho rodině mají poloprázdnou popelnici, jelikož odpad třídí, stačil by jim 14denní svoz, bohužel ostatním popelnice nestačí. O tomto problému již bylo několikrát diskutováno, bylo spousta návrhů a stále je to hodně otevřená věc, o které se ještě bude hodně diskutovat.

Pan Otmar – apeluje na přítomné občany, aby diskutovali o možnostech snížení nákladů na odpady, např. nyní máme náklady na týdenní svoz, mohl by se zavést svoz 14denní, ale jsou zde obavy, že v létě se bude šířit zápach z tlejících odpadů v popelnicích. Další možností je třídění odpadů, jiné možnosti se nenabízí. Pochybuje ale, že někdo z občanů dobrovolně přijde a bude žádat o menší popelnici.

Pan Bíma požádal o hlasování o navržené vyhlášce s tím, že v čl. 5 bude vypuštěn bod 3. Schváleno 10 hlasy.

2. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LBK

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo o schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje, kde se město zavazuje zaplatit celkovou částku ve výši 109.620,-- Kč. Výše této částky dohodou obou stran bude stanovena jako maximální. Schváleno 10 hlasy.

3. Zasíťování Zahradní ulice

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí, že majitelé pozemků, které zasahují do komunikace v Havlíčkově ulici, tyto části pozemků, oddělené geometrickým plánem, darují obci pod podmínkou, že nové připojení přípojek po rekonstrukci vodovodního, splaškového a kanalizačního řadu nebudou hradit.

Uvedl, že tento dar dostane město pod podmínkou, že zastupitelstvo odsouhlasí uzavřít smlouvu s majiteli pozemků, kteří jsou uvedeny v příloze, že veškeré náklady na připojení splaškového, dešťového a vodovodního řadu ponese Město Rovensko p.Tr., když se bude dělat rekonstrukce.

Podal vysvětlení – když se začala připravovat výstavba rodinných domů v Zahradní ulici, SčVK si daly podmínku, jelikož v Havlíčkově ulici proběhly kamerové zkoušky, které odhalily, že kanalizace v této ulici je v dezolátním stavu, stejně tak i vodovod, že se musí vyměnit. Další podmínkou je, že se musí provést zatrubnění u Kolářů pod drážním tělesem až do potoka. Bez toho nebude povolena výstavba rodinných domů. Po zaměření pozemků v Havlíčkově ulici bylo zjištěno, že části pozemků 6 nebo 7 majitelů zasahují do komunikace. Bylo zahájeno jednání, kde se nejprve jednalo o to, že majitelé by městu prodali nebo darovali části pozemků od jejich plotu až po celou šíři vozovky, na tom se město s majiteli nedohodlo. Majitelé souhlasili darovat jen vyasfaltovanou část pozemků, jedná se kousky pozemků o velikosti cca 5 m2 – 20 m2. Co se týká úhrady za nové připojení splaškového, dešťového a vodovodního řadu, jelikož majitelé pozemků o toto nežádají, je správné a logické, že tyto případné náklady ponese město. Je jasné, že vodovodní ani splašková přípojka se hradit nebude, problém je jen s dešťovou kanalizací, která se bude dělat nově, aby bylo vše připraveno na případnou výstavbu čističky a odkanalizování města. Smlouva se nebude týkat výměny, rekonstrukce nebo modernizace přípojek, týká se pouze připojení. Pokud toto bude schváleno, čeká p. starostu o víkendu další kolo diskutování s majiteli pozemků nad návrhy darovacích smluv a nad smlouvami o úhradě nákladů na přípojky.

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo o hlasování o smlouvě s majiteli dotčených pozemků, které zasahují do komunikace v Havlíčkově ulici s tím, že veškeré náklady na připojení splaškového, dešťového a vodovodního řadu ponese Město Rovensko p.Tr. Návrh smlouvy bude přílohou zápisu. Schváleno 10 hlasy.

Diskuse

Sl. Kovaříková – jak je to s cenou vody v Rovensku p.Tr., odkud a jakou vodu všichni bereme, když půl Rovenska brala vodu z Václaví a půl z Hrudky, jestli Hrudka funguje.

Pan Koldovský – Hrudka funguje a bude fungovat, Rovensko bere polovinu vody z Hrudky, protože pokud by byla Hrudka odstavena, byla by Ktová, Hrubá Skála a polovina Rovenska bez vody, což není možné. Propojení, které bylo nyní budováno, řeší, že zdroj Václaví je pro Hrudku rezervní záložní zdroj. Konkrétně v Boroví sl. Kovaříková pije vodu z Hrudky.

Sl. Kovaříková – jak je to s kvalitou vody, poslední dobou se kvalita vody zhoršuje, když se napustí do vany, je v ní rez, má modrozelený nádech a nesnesitelný zápach.

Pan Koldovský – v současné době chlorování nepřekračuje povolené limity, je trochu větší, protože se pracuje na vodovodním řadu. Např. manž. Patkovi za ním byli minulý týden s tím, že jim teče kalná voda a střílí jim to z vodovodu – to vše je důsledek toho, že voda se zavírá a dochází tam potom k zavzdušnění. O víkendu bylo dokončeno napojení zbytkových částí na Paldě, včera proběhl kontrolní den, kdy došlo k převzetí pozemku v ul. od Havelkových po nemovitost manž. Beránkových, tato část je převzata, je v pořádku. Dnes pan Bíma upozornil, že je tam rozjetý kanál, zítra se to bude řešit. Co se týká nepořádku u p. Otmara, tam byla překopnuta přípojka na Mlékárnu, firma to musí opravit a udělat terénní úpravy, aby vše bylo v pořádku, do té doby bude mít pozastávku peněz.

Pan Koldovský ještě upozornil na tiskovou zprávu VHS Turnov, že cena vody se zvyšuje na výši 69,70 Kč za vodné a stočné. Předložil přítomným foto, jak vypadá litina u nás , z místa u Havelkových, kde se provádělo propojení hlavního vodovodního řadu s novým řadem od hřiště. Trubky jsou zarostlé do cca 50% průměru. Situace v Rovensku je kritická, co se týká vodovodu i kanalizace. Voda je agresivní, veškerá litina je totálně zarostlá, je zde 50% průtočnost. Pokud se s tím něco nebude dělat, během 15 – 20 let v Rovensku nepoteče voda.

Dále pan Koldovský informoval, že příští týden VHS bude vyhlašovat výběrové řízení na odkanalizování Rovenska, bude to projekt rozsáhlý, potrvá víc než 1 rok, bude řešit v Rovensku odkanalizování a výstavbu čističky. Studie odkanalizování neřeší položení vodovodního řadu, to je další průšvih, který se musí řešit souběžně. Dále se při tom musí položit všechny nové kabely na veřejné osvětlení. Rovensko na základě studie a zkoušek je na tom nejhůř z 27 obcí VHS vodovodem i kanalizací. Není jediná schůze VHS, kde by se nemluvilo o Rovensku a nepřipravovaly se akce pro Rovensko.

Pan Šálek – vodovod je tu od r. 1967, tj. 40 let, r. 2000 byla provedena úprava na Hrudce.

Když se bavíme o tom, že Rovensko je na tom nejhůř s vodovodem a kanalizací – ostatní obce, např. Lomnice, jsou na tom podobně. Dělá se to tam však na základě peněz z EU v rámci projektu Čistá Jizera.

Pan Koldovský – se vyjádřil k úpravně vody na Hrudce, která byla spuštěna v r. 2001 – toto v té době už bylo pozdě, dle p. Šimka se voda neupravovala tak, aby se usazeniny netvořily, aby trubky nezarůstaly. Je to stará ekologická zátěž. Voda je agresivní a trubky zarůstají.

Pan Šálek – připomínka na zápisy, není to napsané tak, jak je to podané. Např. v minulém zápise k návrhu p. Šálka na odměnu starostovi nebyl zapsán dodatek „aby nám starosta nedělal ostudu, aby měl na zaplacení pozemku“. Občané se ho ptají, zda to má důvod a nerad by jim to vysvětloval.

Dále se vyjádřil k rozpočtu – je nejen špatně hospodářsky, ale i neprofesionálně dělaný.

Pan Bíma – zápisy jsou dělány standardním způsobem, odzadu není pořádně rozumět, co pan Šálek říká. Co se týká rozpočtu, neví, o jakém rozpočtu p. Šálek mluví, dnes se o rozpočtu nehovořilo. Jestli je to o tom, že se špatně hospodaří, dovolí si tvrdit, že město hospodaří velmi rozumně. Když máme o 20% nižší příjmy, s tím by měl problém každý. Když se připravoval rozpočet, který byl schválen v březnu, vycházelo se z výší daňových příjmů, které jsou o 20% nižší, než by měly být. Akce byly pozastaveny, realizovala se pouze zastávka u školy, na kterou jsme dostali 200 tis. Kč dotaci, splácíme dlouhodobý úvěr 45 tis. Kč měsíčně na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Revoluční ulici, penězi neplýtváme. Požádal o uvedení konkrétního případu.

Pan Šálek – rozpočet není dělaný dobře, je potřeba rozebrat kapitoly tak, aby se dalo ušetřit.

Dále se otázal na úhrady za Změnu č. 2 ÚPSÚ Rovensko p.Tr. – viděl, že zahrádkáři mají zaplatit nějakých 12 tis. Kč za pozemky, které již vlastní soukromí majitelé. Pokud na tom jsou tak mizerně, navrhuje odměnu i ostatním vlastníkům pozemků.

Pan Koldovský – uvedl, že v pondělí má jednání se zahrádkářským výborem, kde se bude jednat o způsobu úhrady, jelikož o změnu ÚP požádal zahrádkářský svaz. Je to udělané tak, jako když žádala o změnu na stavební parcelu p. Iveta Blažková, která si to ošetřila ve smlouvě na prodej pozemku tak, že to potom platili manž. Víchovi.

Pan Šálek – není to tak dobře, sice žádal svaz zahrádkářů, ale byli to vlastně ti, kteří potom jednotlivé pozemky kupovali, v každém případě by to měli zaplatit majitelé pozemků.

Pan Koldovský – jestli to uhradí majitelé pozemků nebo ne si rozhodne zahrádkářský svaz. Změna č. 2 se dělala daleko před tím, než bylo rozhodnuto, že se budou parcely kupovat.

Pan Šálek – vrátím se k auditu a ke kontrole, která proběhla. Audit neshledal nic, kontrola neshledala nic, je to zajímavé, přitom je podané trestní oznámení na neznámého pachatele. Otázal se na výsledky šetření policie, které probíhá asi rok, zda na případu policie pracuje a proč tady byl vyhazov?

Pan Koldovský – nebylo podáno žádné trestní oznámení, bylo podáno pouze šetření, kde jsme nahlásili, že máme nesrovnalosti v pokladně, nikdy nebylo zmíněno jméno ani sl. Kovaříkové ani nikoho jiného, to teď řekl p. Šálek. V současné době to policie stále šetří, nemáme zprávy, jak to vypadá. Ten tzv. „vyhazov“ byl probíraný na minulém jednání zastupitelstva. Pan Koldovský přečetl znění ze zápisu č. 17 o stanovení počtu zaměstnanců Města Rovensko p.Tr.

Pan Šálek – se otázal, kolik město tímto opatřením v letošním roce ušetřilo.

Pan Koldovský – v letošním roce jsme nic neušetřili, protože sl. Kovaříková, která odpracovala cca 15 let, měla nárok na 6 platů odstupného, protože byla propuštěna pro nadbytečnost, které jí bude v současné době vyplaceno. Ušetření se projeví až v příštím roce. Pan Šálek – dotaz, co vyšetřuje policie, když audit ani kontrola nic nezjistili?

Pan Koldovský – jak může p. Šálek vědět, že kontrola ani audit nic nezjistili? Nikde nebyly zveřejněny výsledky auditu. Dnes jsme brali na vědomí kontrolu z Libereckého kraje.

Pan Šálek – uvedl, že sice to není majetek města, ale doporučil projít se Nábřežní ulicí – Veselka je zarostlá trávou a zanesená. Zastupitelstvo by se o to mělo zajímat před zimou, dřív, než budou povodně,aby potom nevznikaly problémy se záplavami a nemuselo se zachraňovat.

Pan Bíma – určitě, Veselka je zarostlá a zanesená celá, ale není naše, patří pod správu meliorací Mladá Boleslav. Správa meliorací nemá peníze a nic s tím dělat nebude. Ani v rozpočtu jsme nepočítali s tím, že bychom Veselku čistili. Samozřejmě víme o tom, že by byla potřeba ji vyčistit, ale nejsou prostředky ani lidské ani finanční.

Pan Racek – poukázal na stav nové silnice ke hřišti, je tam položen asfalt, ale jsou tam rozdíly mezi příkopem asi 15 cm a trhá se to.

Pan Bíma – už je to zasypáno, ty největší díry jsou zasypány, menší odchylky budou řešeny příštím rokem, kdy se použije drť, která je složená u fotbalového hřiště, až bude teplo, tak se to zasype a uválcuje.

Pan Racek – další dotaz, co mantinely na kluzišti? Přišlo se na to, čí vinou to bylo?

Pan Bíma – jsou nové. Vzniklo to špatnou technologií, je to třetí reklamace, byly nevhodně zvolené materiály na venkovní prostředí.

Pan Racek – ještě k zarostlým potokům – Libuňka,Václavka, Veselka – zjišťoval, komu to patří, spousta lidí, pokud by znali majitele a dohodli by se s nimi, by mohla pomoci poražením stromů, odstraněním polomů.

Pan Bíma – stromy nevadí, zpevňují břehy.

Pan Racek – když se mluvilo o ušetření mzdových prostředků, je to paradox. Pan Bíma navrhnul snížení pracovních sil, kvůli ušetření mzdových prostředků a panu Bímovi je navržena odměna trvalá. Tomu nerozumím.

Pan Bíma – snížení počtu zaměstnanců jsem navrhnul, ale nebyl to jen můj návrh, já jsem byl jen ten, kdo ho přečetl. Odměna pro neuvolněného místostarostu je odměna za činnost, která je vykonávána mimo hlavní práci, nejsem zaměstnanec úřadu, odměna se musí každý rok schvalovat. Je to návrh zastupitelstva.

Pan Halama – o snížení počtu zaměstnanců jsme se bavili už delší dobu mezi členy zastupitelstva, návrh není z poslední doby a až na základě návrhu p. Bímy jsme toto uskutečnili. Zjišťovali jsme i na ostatních úřadech a byla to jen otázka času, vymyslet celý systém, aby vše fungovalo tak, jak má a přitom se náklady snižovaly. Co se týče odměny místostarosty, když jsme o tom diskutovali, ptali jsme se i p. Bímy, jak se na to tváří v době, kdy se škrtají všechny výdaje a šetří se každá koruna, on sám přišel s návrhem částku snížit. Poté co zvážili čas, který tomu věnuje, došli k názoru, že to, co za to má, zdaleka nepokryje to, co by si zasloužil. Odměna je adekvátní, zasloužená.

Sl. Kovaříková – neuvolněný místostarosta odměnu může a nemusí dostávat. Poukázala na to, že ona měsíčně brala 15 tis. Kč čistého za odpracovaných 42,5 hod. a pan Bíma má odměnu 10 tis. Kč hrubého. Pan Bíma by měl odpracovat 25 hodin týdně pro město.

Pan Bíma – možná mám odpracováno víc, než vy jste byla v úřadě.

Sl. Kovaříková – toto nebudu komentovat, protože vím, že důvodem mého propuštění je odstranění nepohodlného zaměstnance, který poukazoval na nedostatky. Uvedla, že pracovala 18 let ve státní správě, prošla několika úřady a nikde se nesetkala s tím, s čím se setkala zde, je to malost lidí – tečka.

Dále se otázala, jaký vliv má to, zda někdo zná nebo nezná Kovaříkovou, případně rodinného příslušníka, na rozhodování starosty. Ptá se z toho důvodu, že vzhledem k tomu, že ne všichni občané souhlasili se způsobem a výší ceny, jaká jim byla rozúčtována za pořízení změny územního plánu, tito občané, když se dostavili na MÚ, jedním z prvních dotazů starosty bylo, jestli náhodou jim to neporadila Kovaříková, zda ji náhodou neznají. Při jejich další návštěvě starosta nebyl přítomen a účetní se mzdovou účetní říkaly ale ano, ano, váš syn ji zná, dokonce se s ní navštěvuje. Nechápe, jak město může jednat s lidmi podle toho, zda někdo zná nebo nezná Kovaříkovou a žádá vysvětlení.

Pan Koldovský – na otázku, zda má vliv na rozhodování starosty to, zda někdo zná nebo nezná Kovaříkovou, odpověď je – nemá, ale město se na toto klidně zeptat může, a může se na to zeptat z toho důvodu, konkrétně pan starosta, protože sl. Kovaříková byla zaúkolovaná, aby připravovala Změnu č. 2 ÚPSÚ Rovensko p.Tr. – je to pravda?

Sl. Kovaříková – já jsem pouze shromažďovala žádosti občanů a připravovala návrh zadání změny.

Pan Koldovský – v tom návrhu zadání také mělo být, paní Blažková by to potvrdila, kdyby tady byla, abyste vypracovala smlouvy s těmi občany na to, že budou platit náklady. Toto jste neučinila, proto nyní máme problémy s placením nákladů. Debatu ukončím tím, že nemá vliv na to jestli někdo zná paní Kovaříkovou. Veškeré věci, které se jednají s majiteli pozemků pokračují a jedná se s nimi dál.

Sl. Kovaříková – to, co pan starosta řekl, že já jsem byla povinna připravovat smlouvy s lidmi, je naprostý nesmysl. Žádné smlouvy nikdy nejsou předmětem žádného zadání územního plánu a ví to každý, kdo zná stavební zákon a kdo si ho přečte. Byla zde najata paní Ing. Blažková, protože územní plán může dělat jen člověk, který má vysokoškolské vzdělání a má zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování. Proto byla najata Ing. arch. Blažková. Rozúčtování nákladů je věc, která s územním plánováním vůbec nesouvisí. To je věc obce a starosty, protože stavební zákon doslova a do písmene stanoví, že náklady na pořízení územního plánu hradí plně obec. Tečka. A pouze v tomto paragrafu je poslední odstavec, kde je dáno, že pokud změna územního plánu vznikne z výhradné potřeby nějakého občana, pak teprve potom může město uvažovat o tom, zda provede s tím člověkem dohodu o částečné nebo úplné náhradě nákladů na pořízení změny územního plánu. Toto je věc obce a věc starosty. Ta věc s technickou přípravou územního plánu vůbec nesouvisí, to je věc starosty a zastupitelstva. Zastupitelstvo i pan starosta, když začali připravovat územní plán, tak byli povinni na svém jednání rozhodnout o tom, zda budou po někom chtít náklady nebo ne. Navíc ten územní plán nebyl z výhradní potřeby žádného občana, bylo to právě z potřeby města, protože město tam mělo svoje pozemky, kde chtělo uvést do souladu skutečný stav se stavem v územním plánu, např. pozemky v Křečovicích apod. A aby se všechno spláchlo z čisté vody načisto, pardon, z jedné vody načisto, proto vyzvalo občany město samo, aby podávali žádosti, že se bude dělat změna územního plánu a každý do ní může svoje území dát. Já jsem pouze shromažďovala žádosti občanů a pouze zpracovávala návrh zadání územního plánu. Zadání územního plánu vůbec neřeší jakékoliv majetkové věci, vypořádání apod. To, co řekl pan starosta, svědčí o naprosté neznalosti formality územního plánování. Žádám doslova a do písmene toto uvést v zápisu.

Pan Koldovský – už jste domluvila? Myslím si, že tuto věc máme vyřešenou a přikročíme k dalšímu dotazu.

Pan Racek – v souvislosti s úrazem, ublížením na zdraví, by ho zajímalo, jelikož tam byla jistě neschopenka, kdo to hradil, jestli ten postižený, VZP nebo kdokoliv.

Pan Koldovský – neschopenku a veškeré náklady hradila Pojišťovna Ministerstva vnitra, která se přidala k žalobě a mohla se v občanskoprávním sporu připojit k vymáhání této dlužné částky.

Paní Vágenknechtová – dotaz k Czech POINTU – tam je stanovena cena od – do nebo tam je podle zákona nějaká cena?

Pan Koldovský – podle zákona o správních poplatcích my máme toto zpoplatnit. Tak jsme si stanovili ne od – do, ale pevné sumy.

Paní Vágenknechtová – já se ptám, jestli v tom zákoně, který mluví o správních poplatcích, je sazebník, že to bude stát stovku plus padesát a nebo jestli tam je, že si to město může určit samo.

Pan Koldovský – město si to může určit samo. U nás to bude za 100,-- Kč a 50,-- Kč, když půjdete na poštu, bude to dražší.

Pan Halama – ceny byly stanoveny na základě cen obvyklých na jiných místech, kde se Czech POINT dávno užívá.

Pan Šálek – dotaz, jaké jsou dluhy na odpadech, byly asi 370 tis. Kč, jak jsou vymáhány.

Pan Koldovský – posíláme upomínky, podařilo se nám sumu snížit, v současné době jde druhá vlna upomínek, těsně po novém roce to bude pokračovat, přesnou sumu oznámíme v lednu.

Pan Bíma požádal pí. Kozubovou, aby přečetla usnesení.

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 17 z tohoto jednání.

Místostarosta města pan Bíma všem přítomným poděkoval za účast, popřál všem občanům klidné svátky, hodně zdraví a úspěchů do nového roku a zastupitelům poděkoval

za jejich práci a jednání ukončil.

U s n e s e n í č. 17
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 10. prosince 2009

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

 1. Žádost ZŠ Rovensko p. Tr. o navrácení finančních prostředků ve výši 170.000,- Kč do rezervního fondu (příloha č. 1).

 2. Čerpání rezervního fondu ZŠ Rovensko pod Troskami ve výši 192.533,33 Kč na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku roku 2008 (příloha č. 2).

 3. Mimořádný příspěvek na provoz ZŠ Rovensko pod Troskami ve výši 100.000,-- Kč z důvodu tíživé finanční situace způsobené zvýšením záloh na energie.

 4. V souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi od 1.1.2010 ve výši 10.000,-- Kč měsíčně.

 5. Finanční příspěvek útulku pro psy v Turnově ve výši 5.000,-- Kč.

 6. Pravidla rozpočtového provizoria Města Rovensko pod Troskami pro rok 2010 (příloha č. 3)

 7. Rozpočtové opatření č. 3/2009 (příloha č. 4)

 8. Rozpočtový výhled Města Rovensko pod Troskami pro r. 2011 – 2012 (příloha č. 5)

 9. Rozšíření ceníku služeb pro DPS o drobné opravy a zašívání prádla ve výši 70,- Kč/1 hod.

10. Ceny za služby CzechPOINT na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

 cena za první stranu 100,-- Kč a cena za každou další stranu 50,-- Kč. U Rejstříku trestů je cena za jednu stranu 50,-- Kč.

11. Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Rovensko pod Troskami  (příloha č. 6)

12. Obecně závaznou vyhlášku Města Rovensko pod Troskami č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 7)

 13. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro r. 2010 s tím, že příspěvek města bude činit 109.620,-- Kč. Výše této částky je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální. (příloha č. 8)

14. Smlouvy s majiteli dotčených pozemků, které zasahují do komunikace v Havlíčkově ulici, s tím, že veškeré náklady na připojení splaškového, dešťového a vodovodního řadu ponese Město Rovensko p. Tr. a že nabyvatel – Město Rovensko p.Tr. uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků (příloha č. 9 ).

II. Bere na vědomí:

1. Zprávy o výsledku kontroly hospodaření ZŠ Rovensko p.Tr.a MŠ Rovensko p.Tr. za r.2008 a závěry zpráv: při kontrole nebyly shledány závady v hospodaření (příloha č. 10 a 11).

2. Zprávu o výsledku dílčí kontroly hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2009 a závěr zprávy: při dílčím přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami nebyly zjištěny chyby a nedostatky (příloha č. 12).

3. Zprávu z kontroly správního úřadu Turnov na výkon přenesené působnosti na úseku matrik za rok 2009 s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky, matrika je vedena v souladu s příslušnými právními předpisy, nápravná opatření nebyla uložena  (příloha č. 13).

4. Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2009 s výsledkem, že dozorčí rada po provedení kontroly vybraných účetních dokladů a uzavřeného smluvního vztahu  konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky (příloha č. 14).

5. Zprávu o výsledku soudního sporu města s p. Bakešem, zastoupeném sl. Kovaříkovou na zrušení opatření obecné povahy – Změna č. 2 ÚPSÚ Rovensko pod Troskami: Nejvyšší správní soud návrh p. Bakeše na zrušení opatření obecné povahy zamítl s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Náklady města činily 21.277,20 Kč (příloha č. 15).

6. Výsledek soudního jednání ve věci obžaloby Pavla Koldovského a Jiřího Bímy ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví: soud rozhodl, že Pavel Koldovský a Jiří Bíma se zprošťují obžaloby. Náklady na právního zástupce ve výši 76.523,-- Kč byly hrazeny z pojistného plnění, spoluúčast města činila 1.000,-- Kč (příloha č. 16).

7. Příkaz k inventarizaci majetku ve vlastnictví Města Rovensko pod Troskami a jmenování členů inventarizačních komisí (příloha č. 17)

8. Město Rovensko p.Tr. jako člen Mikroregionu Tábor se stalo členem MAS Brána do Českého ráje

9. Majitelé pozemků, které zasahují do komunikace v Havlíčkově ulici, tyto části pozemků, oddělené geometrickým plánem, darují obci pod podmínkou, že nové připojení přípojek po rekonstrukci vodovodního, splaškového a kanalizačního řadu nebudou hradit a že veškeré náklady spojené s převodem pozemků bude hradit nabyvatel, tj. Město Rovensko p.Tr.

III. Ukládá starostovi:

1. Podepsat Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti libereckého kraje pro rok 2010.

2. Zajistit inventarizaci majetku města.

IV. Pověřuje:

1. Starostu města p. Pavla Koldovského k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od dnešního veřejného zasedání do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu na prvním veřejném zasedání v roce 2010.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

Ing. Petr Halama, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

V Rovensku p.Tr. 13.12.2009

Zapsala: Z. Nejedlá

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:41
TÝDEN:943
CELKEM:1383802

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami