Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

20.07.11 Zápis a usnesení z VJ zastupitelstva

Zápis z 5. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 30. června 2011 od 19.00 hodin v sále radnice

Přítomni: MUDr. Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka, MVDr. Václav Švihel, David Majer, Bc. Kateřina Matysová, Zdeňka Nejedlá, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Bc. Jiří Bíma, Marek Náhlovský, Jan Houška, René Rychtr

Omluveni: Daniel Špína

5. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta pan Bíma. Konstatoval, že je přítomno 13 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že z jednání se omluvil pan Daniel Špína.

Zapisovatelkou jednání pan Bíma jmenoval paní Janu Fišerovou, ověřovateli zápisu jmenoval paní Zdeňku Nejedlou, p. Jiřího Bímu a p. Marka Náhlovského. Do návrhové komise navrhnul  p. Marka Náhlovského, p. Davida Majera a p. Jiřího Kubelku.

Schváleno 12 hlasy, hlasování se zdržel p. Kubelka

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2.      Závěrečný účet Města Rovensko pod Troskami za rok 2010

3.      Závěrečný účet dobrovolných svazků obcí Vodohospodářské sdružení Turnov a Mikroregion  Tábor  za rok 2010

4.      Rozpočtové změny

5.      Prodej pozemků a havarovaného motorového vozidla BMW ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr.

6.      Komunitní plán rozvoje sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015

7.      Smlouva o poskytnutí vysílacího kanálu a zajištění vysílání místního informačního kanálu s Nej TV a.s.

8.      Zrušení studny na p.p.č. 2244/2 v Matouškově ul.proti čp. 313

9.      Žádosti o zařazení pozemků do nového územního plánu

10.  Žádosti o bezúplatné převody pozemků z Pozemkového fondu

11.  Různé

12.  Usnesení a závěr

  Na jednání se dostavila paní Jiřina Bláhová.

Schváleno 14 hlasy.

Bod 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Na minulém zasedání zastupitelstva města byla paní starostka pověřena podpisem smlouvy s VHS Turnov, s Kooperativou pojiš'tovnou a.s., s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Český ráj, s firmou Telefónica O2 Czech Republic a.s.a s Libereckým krajem.

Vše bylo splněno.

Bod 2. Závěrečný účet Města Rovensko pod Troskami za rok 2010

Návrh závěrečného účtu města byl vyvěšen na úřední desce, kde měli všichni občané možnost se s ním seznámit. Paní Nejedlá sdělila, než začnou zastupitelé jednat o schválení závěrečného účtu, že chce upozornit na chyby a podala návrh na jejich opravu:

-  na str. 5 došlo k formální chybě, kde je u smlouvy na uzavření úvěru na hasičárnu  Křečovice uveden datum 24.6.2011 namísto datumu 24.6.2010.

- na str. 6 v pohledávkách nejsou zapsány pohledávky za hřbitovní poplatky ve výši 258,- Kč.

- v oddílu Ostatní pohledávky je nadbytečná kolonka odběratelé hospodářské činnosti ve výši 21.608,- Kč, omylem ponecháno z minulého roku. Tato pohledávka je zanesena v oddílu Pohledávky ve správné výši 36.828,- Kč. 

Dále paní Nejedlá sdělila, že byla zastupiteli na pracovním jednání požádána, aby vysvětlila  pohledávky z r. 2010:

- Dotace od ÚP Semily  - pohledávka ve výši 6.750,- Kč byla městu uhrazena, je v pořádku.

- Neuhrazené odběratelské faktury z rozpočtové činnosti ve výši 572.408,- Kč, všechny uhrazeny, mimo faktury pro Rekreační středisko Palda, které dluží městu něco přes 400.000,-Kč. Rekreační středisko na úhradu zatím nemá, ale pohledávku bude postupně hradit, až si na to vydělá.

- Dvě neuhrazené odběratelské faktury hospodářské činnosti ve výši 36.828,- Kč, z toho odběratel Česká Pohoda již uhradil a druhá je faktura Ministerstvu zemědělství z roku 2008 - byla upomínána a paní Nejedlá telefonicky hovořila se sekretářkou této firmy, která zatím nedala odpověď.

- Nájemné bytové a nebytové, zálohy na služby ve výši 17.645,- Kč - loňské dluhy jsou zaplacené, menší problémy byly v bytovém hospodářství, ale pomalu se také splácí, k jednomu bytu byl udělán splátkový kalendář, jméno dlužníka z důvodu ochrany osobních údajů být uvedeno nemůže.

- Poplatky za komunální odpad ve výši 173.771,- Kč - byly zaslány upomínky.

- Poplatky za nebezpečný odpad ve výši 7.020,- Kč - jedná se o poplatky z r. 1998 – 2001 ve výši 40,- a 20,- Kč za poplatníka, byly v roce 2002 zrušeny a nahrazeny místními poplatky za komunální odpad. Jsou to pohledávky, kde by vynaložené náklady na zasílání upomínek byly vyšší než vymáhaná částka. Upomínky na ně byly zasílány. Zde paní Nejedlá požádala zastupitelstvo o jejich odepsání.

- Poplatky za psy ve výši 1.960,- Kč, upomínky zaslány byly, většina z nich je již uhrazená.

- Nájemné z pozemků ve výši 12.911,-, zaslány upomínky, uhrazeny.

- Ostatní pohledávky – je tam pohledávka za zaměstnancem ve výši 11.120,- Kč, podrobně se o ní bude ještě jednat v bodě různé, paní Nejedlá tuto pohledávku navrhuje k odepsání.

- Pohledávka za zaměstnancem ve výši  2.000,- Kč, jednalo se o zálohu na mzdu, byla v roce 2011 uhrazena srážkou ze mzdy.

- Pohledávka za rozpočtem ÚSC obce ve výši 161.952,41 Kč – představuje neinvestiční náklady na žáky dojíždějící do naší školy z okolních obcí. Faktury byly odeslány na obce před koncem roku 2010 se splatností v roce 2011. Všechny jsou uhrazeny.

- Pohledávky „náklady k vyúčtování záloh na služby“ ve výši 622.729,79 Kč - jsou to náklady k vyúčtování v městských nájemních domech čp. 1, 182, 219, 429. Paní Nejedlá uvedla, že na pracovním jednání se ze zastupiteli pozastavili nad pohledávkou u čp. 421, což je Dům s pečovatelskou službou Rovensko p. Tr. Zde se vyúčtování nedělalo z důvodu toho, že pro jeho provedení nebyla nastavena žádná pravidla. V DPS nejsou nainstalována žádná měřící zařízení na plyn, ani na vodu. Paní Nejedlá dala návrh zastupitelům, aby stanovili pravidla a podle nich bude vyúčtování provedeno. Pan Šálek se dotázal, proč to bylo ponecháno tak dlouho. Na to odpověděla paní Nejedlá, že nebyla stanovena žádná pravidla, podle kterých by bylo možné vyúčtování provést. Pan Šálek se dále dotázal, zda jsou ostatní pohledávky ve výši cca 600.000,- Kč uhrazeny. Paní Nejedlá odpověděla, že jsou.

     Paní Nejedlá sdělila, že zastupitelé byli seznámeni s návrhem Závěrečného účtu za rok 2010 a se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2010,  kde  výsledek přezkoumání zní, že při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Navrhla schválit celoroční hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 a Závěrečný účet Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, a to bez výhrad.

Pan Šálek nesouhlasil se schválením všech návrhů najednou. Uvedl, že jedna věc je závěrečný účet za rok 2010, které mělo již předešlé zastupitelstvo a druhá věc je schválení hospodaření auditu, který byl bez výhrad. Na to paní Nejedlá odpověděla, že tomu tak není, že zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu a hlasuje se o tom jako o celku. Pan Šálek uvedl, že jelikož se ví, že tady ty chyby nastaly, nebyla dána pravidla, nevyúčtovalo se DPS a jiné věci, tak by to nemělo být bez výhrad, stoprocentní a čisté a audit tedy nebyl udělán tak, jak měl.

Paní Nejedlá dala opět hlasovat o schválení celoročního hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 a schválení Závěrečného účtu Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, a to bez výhrad.

Schváleno 9 hlasy, proti 5 hlasů: Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Jiří Kubelka, Ladislav Šálek, Václav Švihel

     Paní Nejedlá požádala zastupitele, aby vzali na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 a závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Bod 3. Závěrečný účet dobrovolných svazků obcí Vodohospodářské sdružení Turnov a Mikroregion Tábor za rok 2010

     Paní Nejedlá uvedla, že Závěrečné účty těchto dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) byly vyvěšeny a požádala zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí Mikroregion Tábor a Vodohospodářské sdružení Turnov za rok 2010 včetně zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření těchto DSO za rok 2010 a závěrů zpráv: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Bod 4. Rozpočtové změny

    Paní Nejedlá uvedla, že zastupitelstvo bylo s jednotlivými rozpočtovými změnami seznámeno na pracovní schůzce zastupitelstva města, a proto požádala zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2011, které bylo schváleno radou města dne 28.6.2011. Toto rozpočtové opatření obsahuje zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (tzv. dotace), jejichž schválení je v kompetenci rady. Paní Nejedlá seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2011 (příloha zápisu).

     Dále požádala zastupitelstvo o vyjádření k navrženému finančnímu příspěvku SDH Rovensko pod Troskami ve výši 10.000,-- Kč za vyčištění požární nádrže.

     Pan Šálek se dotázal, zda byla vyčištěná i spojovací jímka, která s tím souvisí.

Paní Nejedlá odpověděla, že byl vyčištěn bazén i jímky co vedou k cestě na Koudelku, voda přitéká čistá. Při deštích bylo naplaveno do bazénu bláto, bazén byl vyčištěn chemicky, zatím to vypadá dobře a jímka by se nemusela čistit.

Pan Šálek si myslí, že by se přesto měl bazén vyčistit. Paní Nejedlá uvedla, že pokud by byla voda nedostatečná a špinavá, tak se pochopitelně bazén vypustí, vyčistí a voda se nechá znovu napustit. Znamenalo by to však 7-14 dnů, než voda nateče a to by byla škoda.

Pan Halama uvedl, že si myslí, že by se bazén vyčistit měl, protože každá nečistota ve vodě způsobuje zkázu vody a pro prevenci by se to mělo vyčistit a navrhl, aby v rámci příspěvku  SDH Rovensko bazén znovu vyčistilo .

Paní Nejedlá řekla, že požádá SDH Rovensko, aby nádrž vypustili a vyčistili.

Znovu tedy požádala zastupitelstvo o vyjádření k navrženému finančnímu příspěvku SDH Rovensko pod Troskami ve výši 10.000,-- Kč za vyčištění požární nádrže.

            Schváleno 14 hlasy.

Dále paní Nejedlá seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2011, které je v kompetenci zastupitelstva (příloha zápisu) a požádala zastupitele o jeho schválení.  

Schváleno 14 hlasy.

Bod 5. Prodej pozemků a havarovaného motorového vozidla BMW ve vlastnictví Města Rovensko pod Troskami

Paní Nejedlá informovala, že zastupitelstvo obdrželo žádost od  ......................., o odkoupení havarovaného motorového vozidla BMW 535 I, které přešlo do majetku města po ročním vyvěšení oznámení o převzetí opuštěného vozidla. Uvedla, že záměr prodeje byl rovněž vyvěšen. Požádala zastupitelstvo o hlasování o prodeji za navrženou cenu 6.000,-- Kč, a to včetně DPH, protože Město Rovensko pod Troskami je plátcem DPH.

            Schváleno 14 hlasy.

K prodeji pozemků paní Nejedlá sdělila, že záměry prodeje pozemků byly zveřejněny, ale zastupitelstvo na pracovní schůzce rozhodlo, že nejprve budou zastupitelstvem vypracovány a schváleny prodejní ceny za jednotlivé druhy pozemků podle katastrálních území obce Rovensko p.Tr. a na základě těchto cen se potom bude jednat o prodejích. Takže tento bod bude přesunut na další veřejné jednání zastupitelstva města.

Bod 6. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015

Paní Nejedlá uvedla, že Komunitní plán sociálních služeb je strategický dokument pro plánování sociálních služeb celého regionu i pro plánování sociálních služeb celého Libereckého kraje a byl schválen zastupitelstvem Města Turnov dne 31.3.2011 bez připomínek.

Paní Nejedlá požádala zastupitelstvo, aby tento Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko, který se vztahuje i na naše město, vzalo na vědomí.

Bod 7. Smlouva o poskytnutí vysílacího kanálu a zajištění vysílání místního informačního kanálu s Nej TV a.s.

Paní Nejedlá vysvětlila, že nutnost uzavření této smlouvy vznikla, jednak změnou legislativy a také proto, že původní smlouva na vysílání místního kanálu byla uzavřena s firmou KELI, která zanikla fúzí a tím zanikla i platnost smlouvy. Podmínky pro vysílání zůstávají stejné.

Zastupitelé byli se smlouvou seznámeni, a proto paní Nejedlá požádala zastupitele o schválení smlouvy o poskytnutí vysílacího kanálu a zajištění vysílání místního informačního kanálu pod názvem NEJ TV-Rovensko  ve veřejné telekomunikační síti Nej TV ve městě Rovensko pod Troskami a o pověření starostky podpisem smlouvy.

            Schváleno 14 hlasy.

Bod 8. Zrušení studny na p.p.č. 2244/2 v Matouškově ulici proti čp.313

Paní Nejedlá požádala zastupitelstvo o schválení zrušení uvedené studny z důvodu, že již neplní svůj účel, je částečně poškozená, vadí v průjezdu větším vozidlům a hrozí nebezpečím vážného úrazu. 

Schváleno 14 hlasy.

Bod 9. Žádosti o zařazení pozemků do nového územního plánu

Pan Bíma uvedl, že na informativní schůzce zastupitelů s paní Ing. Arch. Věrou Blažkovou o průběhu zpracování nového územního plánu Rovenska p.Tr. byl vznesen p. Šálkem požadavek o zařazení pozemku p.č. 825/1 v k.ú. Rovensko p.Tr. ze sadů na občanskou vybavenost. Jedná se o pozemek na Paldě, sousedící s rekreačním zařízením – lokalita č. 25. Jedná se o změnu pozemku ze sadů na lokalitu pro sportovní plochy, rekreaci, tzv.občanskou vybavenost.

      Pan Bíma dal hlasovat o změně pro lokalitu  tohoto pozemku p.č.825/1 ze sadů na sportovní plochu, občanskou vybavenost.

Schváleno 14 hlasy.

Další žádostí byla žádost ................... o zařazení pozemků p.č. 803/2 a 803/1 v k.ú. Štěpánovice u Rovenska p.Tr. do nového ÚP na vodní plochu–rybník z důvodu zájmu zde opět vybudovat vodní nádrž – hospodářský rybník pro soukromé účely žadatele. Jedná se o místo pod strání, mezi Rovenskem p. Tr. a Václavím, neměl by s tím být problém.

Pan Bíma požádal zastupitele o schválení výše uvedeného.

Schváleno 14 hlasy.

Dále pan Bíma sdělil, že zastupitelé již podruhé obdrželi žádost .............. o zařazení pozemků p.č. 2113/3 a 2102/8 v k.ú. Rovensko p.Tr.  do ÚP k výstavbě jednoho případně více rodinných domů. V žádosti uvedl, že pozemky jsou dostupné z veřejné komunikace, navazují na současně zastavěné území obce a v bezprostřední blízkosti pozemků jsou inženýrské sítě (voda, plyn, elektřina). Pan Bíma informoval, že na mimořádném veřejném jednání dne 12.5.2010 byl pozemek z územního plánu vyřazen z důvodu námitek odboru Životního prostředí pro narušení krajinného rázu, z pozemkového fondu pro kvalitu půdy a z důvodu nepřístupné komunikace stanovené stavebním zákonem. Tato žádost byla zastupiteli v roce 2010 zamítnuta.

Pan Šálek sdělil, že jelikož ve stávajícím ÚP je plánována zástavba pro golf územím na těchto pozemcích a nový plán s golfem nepočítá, tak si myslí, že když jednou odbor ŽP výstavbu povolil, tak by neměl mít důvod to nepovolit podruhé. Zamítlo to minulé zastupitelstvo a pan Šálek si myslí, že když se do ÚP dostaly pozemky všech kteří o to požádali, měla by se dát možnost i panu ………, aby požadované pozemky do ÚP dostal. Pan Šálek požádal zastupitele, aby se rozhodovali dle svého vědomí a svědomí.

Pan Bíma upřesnil, že zástavba pro golf se do ÚP nedostala, protože osoby, kterých se výstavba golfu týká, žádnou žádost nepodaly a nezměnilo se od té doby nic, co by povolení umožnilo.

Pan Šálek řekl, že je to dilema a je to na všech zastupitelích jak se rozhodnou. Uvedl, že on za svého působení bojoval o podobné pozemky, aby se do ÚP zapsaly.

Pan Bíma uvedl, že ne všechny pozemky, o které bylo požádáno, se do ÚP dostaly, ne všechny žádosti byly schváleny.

Pan Halama uvedl, že chce aby zaznělo, že zastupitelé nechtějí jednat proti občanům Rovenska p. Tr.  Řekl, že pokud mají úřady, jako je kraj nebo životní prostředí, nějaké připomínky a zastupitelé by to schválili, úřady to stejně nepovolí a zastupitelé s tím nic nezmohou. Uvedl, že v žádném případě nechce bránit občanům, aby v Rovensku p. Tr. mohli stavět, pokud k tomu budou mít jen trochu příležitost. Pan Kubelka uvedl, že by to tedy nechal na úřadech.

Pan Šálek ještě dodal, že úřady jsou tak daleko od nás a je jim jedno, co se v Rovensku p. Tr. dělo nebo dít bude, a že všichni ví co úřady dokáží a že od toho jsou voleni zastupitelé.

Paní Nejedlá uvedla, že se zdržuje hlasování z důvodu, že ................. je její příbuzný.

Pan Bíma dal hlasovat, kdo ze zastupitelů je pro, aby byly pozemky p.č. 2113/3 a 2102/8 v k.ú. Rovensko p.Tr.  zařazeny do ÚP Rovensko p. Tr. jako stavební.

     Pro 5 hlasů: Ladislav Šálek, Jiřina Bláhová, Jiří Kubelka, Václav Švihel, Jaroslav Hošek

     Proti 4 hlasy: Jiří Bíma, David Majer, René Rychtr, Marek Náhlovský;

     Zdrželo se 5 hlasů: Zdeňka Nejedlá, Kateřina Matysová, Petr Halama, Jan Houška, Jiří Houška

     Pan Bíma konstatoval, že žádost .................. nebyla schválena.

10. Žádosti o bezúplatné převody pozemků z Pozemkového fondu

Paní Nejedlá uvedla, že se obrátila na Pozemkový fond České republiky s dotazem, zda město Rovensko p.Tr. může požádat o bezúplatný převod pozemku p.č. 2272 v k.ú. Rovensko p.Tr. z důvodu, že bylo zjištěno, že pozemek je veden jako orná půda, ale na jeho části je vybudována přístupová komunikace k obytným domkům, která tvoří jedinou možnou přístupovou cestu. Jedná se o cestu v ulici Sokolovo vedoucí k Zahrádkovým a Patkovým. Na Pozemkovém fondu paní Nejedlou odkázali na Pozemkový úřad Semily, který tento pozemek zablokoval pro budoucí pozemkové úpravy v Rovensku p.Tr. Paní Nejedlá podala žádost o odblokování tohoto pozemku z důvodu, že město chce požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod.

Požádala  zastupitelstvo o schválení podání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku p.č. 2272 v k.ú.Rovensko p.Tr. do  vlastnictví města Rovensko p.Tr. po odblokování tohoto pozemku Pozemkovým úřadem Semily.

Schváleno 14 hlasy.

Bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Paní Nejedlá informovala o tom, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, odbor odloučené pracoviště Semily, který je příslušný hospodařit s majetkem státu, nabídl Městu Rovensko pod Troskami bezúplatný převod níže uvedených pozemků v k.ú. Rovensko pod Troskami a požádala zastupitele o schválení bezúplatného převodu jednotlivých pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Rovensko p.Tr.:

1) Pozemek ve zjednodušené evidenci – parcelou původ Pozemkový katastr p.č. 2336 díl 1, součást parcely č.1921/5 o výměře 33 m2. Jedná se o pruh v komunikaci v Matouškově ulici od paní Fajtové směrem k ulici U Hřiště.

Schváleno 14 hlasy.

2)Pozemek p.č.2230/9 o výměře 6 m2 – jedná se o část chodníku u nákupního střediska Rovenka.

Schváleno 14 hlasy.

3) Pozemek p.č.1870/2 o výměře 22 m2 – jedná se o část fotbalového hřiště u plotu k bytovkám.

Schváleno 14 hlasy.

Bod 11. Různé

1. Převod výsledku hospodaření za rok 2010 na účet 432

Paní Nejedlá uvedla, že dle výkazu zisku a ztráty skončilo hospodaření města Rovensko p.Tr. za rok 2010 v hlavní činnosti ziskem ve výši 873.396,77 Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti ztrátou ve výši 270.589,71 Kč. Celkové hospodaření města za rok 2010 skončilo tedy ziskem ve výši 602.807,06 Kč. Paní Nejedlá požádala zastupitele o schválení převodu výsledku hospodaření města za rok 2010 ve výši 602.807,06 Kč z účtu 431, (což je výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Schváleno 14 hlasy

2. Odpis pohledávky

Paní Nejedlá sdělila, že dle zprávy auditora byla proúčtována pohledávka za zaměstnancem, který spravoval agendu poplatků za komunální odpad ve výši 11.120,- Kč a usnesením Okresního státního zastupitelství v Semilech byla stížnost poškozeného Města Rovensko p.Tr. zamítnuta jako nedůvodná, proto navrhla odepsat tuto pohledávku z účetnictví.

Schváleno 14 hlasy

Dále navrhla z téhož důvodu odepsat z účetnictví nevyřešenou hotovost z pokladny ve výši 2.580,- Kč z účtu 378 – ostatní krátkodobé závazky a snížit o tuto hodnotu odpis pohledávky.

Schváleno 14 hlasy

Dále navrhla odepsat z účetnictví pohledávky za poplatky za nebezpečný odpad r. 1998 – 2001 v celkové výši 7.020,-- Kč.

Schváleno 14 hlasy

3. MAS Brána do Českého ráje – umístění informačních panelů

Paní Nejedlá uvedla, že se na město obrátila Ing. Klacková, manažerka MAS Brána do Českého ráje, se žádostí o vyjádření, zda by město mělo zájem o umístění informačních panelů, např. s mapou našeho regionu v našem městě. Upřesnila, že MAS Český ráj a střední Pojizeří připravují ve spolupráci MAS Brána do Českého ráje, s partnerem s Itálie a dalšími projekt, který bude mimo jiné řešit značení a informace na území Geoparku Český ráj. Předběžně byla manažerem projektu vytypovaná místa, kde by mohl být nějaký informační panel umístěn. Informační panely by byly z variabilních dřevěných modulů, kde by vedle informace o geoparku mohly být informace – mapa regionu s detailem, místní zajímavosti, dále lavička, odpadkový koš apod. Projekt by byl podán v roce 2011 a realizován v roce 2012. Paní Nejedlá navrhla, že by informační panel mohl být umístěn u rovenské zvonice na p.p.č. 2339.

Pan Šálek poznamenal, aby se dbalo na to, aby ve smlouvě byla specifikace věcí, které se na jednání řekly. Paní Nejedlá upřesnila, že se jedná zatím jen o předběžný souhlas.

Schváleno 14 hlasy

4. Výstavba infrastruktury pro 5 rodinných domků

Paní Nejedlá požádala zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí výstavbu infrastruktury pro 5 rodinných domků na pozemcích p.č. 2223/1 a 2234/1 v k.ú.Rovensko p.Tr. Jedná se zde o vybudování nového vodovodního řadu včetně přípojek a nového středotlakého plynovodního řadu včetně přípojek. Jedná se o prodloužení plynovodního a vodovodního řadu od ulice Žizkova směrem na Křečovice.

5. Odstoupení Obce Ktová od smlouvy proti záměru vést koridorem Kozákov-Trosky rychlostní komunikaci R35

Paní Nejedlá požádala zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí oznámení Obce Ktová o odstoupení od smlouvy proti záměru vést koridorem Kozákov-Trosky rychlostní komunikaci R35, která byla podepsaná v roce 2004 13-ti obcemi. Jako hlavní důvod uvádí, že podmínky, které požadují splnit při stavbě komunikace, mají zanesené v územním plánu a tudíž není důvod dále setrvávat mezi obcemi, které nesouhlasí se stavbou rychlostní komunikace.

Paní Nejedlá sdělila přítomným předběžný výsledek z Pohádkového lesa roku 2011. Příjmy celkem 82.444,- Kč, výdaje 42.480,- Kč. Je to docela slušný výsledek, výnos je 39.964,- Kč. Tento výnos se ještě sníží o částku za pohoštění v podobě večeře, která se každoročně koná v Hostinci Na Týně pro účinkující. Dále paní Nejedlá upozornila, že zbývá k rozdělení částka z let 2007 – 2011 ve výši 142.064,- Kč.

Poděkovala všem účinkujícím a dalším občanům, kteří pomáhali při zajišťování Pohádkového lesa.

Dále paní Nejedlá oznámila občanům, že od 1.7.2011 bude sběrný dvůr otevřen nejen v úterý od 15 do 18 hodin, ale i každou sobotu od 10 do 12 hodin.

Paní Nejedlá poděkovala paní Janě Mazánkové, panu Lukáši Mazánkovi a paní Janě Lhotákové za statečné chování při přepadení rovenské pošty.

Poděkovala rovněž všem občanům, kteří přispěli svou pomocí při prudkém dešti, který se přehnal přes Rovensko p. Tr. dne 22.6.2011, a otevřela diskusi.

Bod 6 - Diskuse

Pan Brožek se dotázal, jak to vypadá s informačními tabulemi firmy Hostalek –Werbunk s.r.o., která od nich stále vybírá poplatky, zda tato firma městu nějaké poplatky odvádí, zda z toho město něco má. Paní Nejedlá odpověděla, že firma poplatky odvádí, jedná se o docela malé částky. Je to za pronájem sloupu VO cca 400,- až 500,-Kč a za reklamy za firmy na ceduli na náměstí, kterých je již málo. Řekla že by se musela konkrétně podívat na smlouvy.

Paní Lýdie Cillerová požádala město, aby v rámci ořezávání stromů upravilo i smrk na náměstí, aby se ořezaly spodní větve, protože někteří občané si z něho dělají záchodky, nedá se sedět na blízké lavičce, jaký je tam zápach.

Paní Marie Konečná poděkovala za opravený chodník Na Týně a dotázala se, jak to vypadá s opravou křížků, na které na minulém jednání upozorňoval pan Randák.

Pan Bíma uvedl, že nejprve se musí zjistit, zda křížky stojí na pozemku města, musí se vyvěsit oznámení, výzva příkpadným majitelům, potom je zavést do majetku města a pak je možné s křížky nakládat a opravit je. Přislíbil, že kroky k nápravě město učiní.

Pan Brožek se dotázal, jak to dopadlo s nabídkou kanalizace od VHS, kterou na minulém jednání přednesl pan Ing. Hejduk, jaká byla reakce města, zda v tom učinilo nějaké rozhodnutí a přimlouval se za to, že kanalizace a čistička je pro město Rovensko p. Tr. nutnou věcí.

Pan Bíma odpověděl, že ze strany města se zatím  nic neučinilo, ale projektanti obcházejí majitele nemovitostí. Jednalo by se o cca 40 mil. Kč na doprovodné akce. Dále uvedl, že VHS plní sliby které dalo, je hotový projekt, jedná se o územním rozhodnutí, dávají se souhlasy od občanů.

Pan Brožek upozornil na silnici U Hřiště, že co se týká přípojky vodovodu u hřiště, došlo ke zpevnění silnice a ta se asfaltovou vrstvou zvýšila. Stékající voda končí u nich na zahradě a v zimě, když voda zamrzne je to na křižovatce nebezpečné. Požádal zastupitele, zda by při výstavbě kanalizace šlo s tímto něco podniknout.

Pan Bíma souhlasil s názorem pana Brožka a přislíbil,že se tímto problémem bude zastupitelstvo zabývat.

Pan Šonský s paní Šonskou doplnili, že po vybudování obrubníků voda teče k nim do zahrad a nerozlívá se na louky tak, jak tomu bylo dříve. Uvedli, že jsou naprosto pod vodou a nedá se to již vydržet. Voda se valí i při mírném dešti. Stružka je neustále zanesená a bylo by potřebné ji znovu obnovit. Paní Šonská uvedla, že byla s tímto problémem na úřadě a zatím se nic nestalo.

Paní Bláhová potvrdila, že o tomto problému ví. Řekla, že naši předkové se snažili vodu směřovat, ale nyní je to ohraničeno obrubníky a voda se zatočí do zahrad.

Pan Bíma přislíbil, že se tento problém bude řešit.

Paní Holá, majitelka domu u mlýna uvedla, že při potopě to její dům také zasáhlo a požádala zastupitele, aby zajistili ořezání stromů, které zasahují do koryta potoka. Koryto je mělké, zachytávají se tam nečistoty a strouha přeteče. Město by s tím mělo něco udělat.

Pan Bíma uvedl, že u toho byl, když voda šla přes most, ale potok patří Lesům ČR. Bude se snažit z tohoto důvodu vyvolat s Lesy ČR jednání.

Paní Šonská uvedla, že by si občané Rovenska měli uvědomit, že všechno se nesmí házet do potoka, pak se to ucpe a potok přeteče.

Pan Šálek uvedl, že pokud bude mít město jednání s Lesy ČR, aby zástupce lesů vzalo i do  Nábřežní ulice.

Paní Nejedlá doplnila, že již na jednání s Lesy ČR byla ve Ktové a tam přislíbili, že Rovensko p. Tr. mají v plánu příští rok, ale slíbila, že je přesto bude v nejbližší době kontaktovat.

Na dotaz pana Šálka, zda město reklamovalo střechu zdravotního střediska, paní Nejedlá odpověděla, že letos v zimě firma střechu reklamačně opravovala.

Pan Šálek dále apeloval na město, aby se udělalo na rovenském koupališti něco více, než jen vyčistila voda. Je tam rozbitý přepadový žlábek. Jezdí sem rekreanti a školy. Uvedl, že před sedmi roky byl na koupaliště zakoupen plot a dotázal se, proč se koupaliště neoplotilo, proč se neudělají jednoduché převlékárny, které by zvládli i zaměstnanci TS za jeden den. Dále se dotázal, co jsou to na Paldě za cedule s nápisem Pivovar Hrubý Rohozec, proč tam není uvedeno Městské ubytovací zařízení.Vše by mělo schválit zastupitelstvo.

Pan Žďánský uvedl, že Palda do cedulí nic neinvestovala, jednalo se o dotaci pivovaru.

Pan Šálek na to odpověděl, že mu pan Žďánský nerozuměl, že vše musí mít svá pravidla, jedná se o to, aby šlo vše přes město a měl by o všem vědět starosta, který zastupuje město navenek a že pan Žďánský je jen zaměstnanec.

Pan Žďánský informoval, že co se týká dotací, je v jednání s firmou ČEZ, která by byla ochotna investovat do obecní plovárny v rámci svého dotačního fondu 300.000,- Kč a nabídl své kontakty na ČEZ k využití.

Na dotaz pana Šálka, co by si p. Žďánský představoval za 300.000,- Kč, pan Žďánský odpověděl, že by se jednalo o velký zásah do bazénu, spárování, nátěr, obnova betonu, filtrace, odtok, na což by 300.000,- Kč postačovalo.

Pan Šálek na to odpověděl, že je to o údržbě a správě majetku.

Pan Žďánský řekl, že zaklínáním a slovíčkařením městským názvem nám peníze nepřinese.

Pan Šálek odpověděl, že vše musí schválit zastupitelstvo a musí se dodržovat pravidla.

Pan Žďánský dále řekl, že co se týká pravidel na Paldě, chybí provozní řád.

Pan Šálek sdělil, že kdykoliv přijede na Paldu, jsou otevřená vrata, na Paldě jsou rozbouchané dveře na toaletách, na recepci nikdo není, jen na dveřích cedule se jménem a telefonním číslem, aby klienti v případě zájmu o ubytování volali. Uvedl, že turisty nezajímá číslo a že když tam nikoho neuvidí, otočí se a pojedou pryč. Sdělil, že Paldu dělal a ví o čem mluví. Poukázal na zastupitelstvo, že bez kontroly je to nefunkční, je to hlavně na zastupitelstvu, ne jen na panu Žďánském.

Pan Bíma odpověděl k plotu na plovárně, že plot byl skutečně zakoupen a je uskladněn na Paldě. Dále řekl, že cedule Rohozec je velká cca 120x 90 cm a reklama Pivovaru Rohozce zabírá pouze 1/5 plochy. Pan Bíma dále řekl, že pan Žďánský má na svém plotě v Turnově reklamu na Paldu. Je vidět, že má snahu přitáhnout lidi, má hospodářské výsledky. Dále uvedl, že pan Žďánský byl na Paldu přijat jako manažer, že se o rekreační středisko stará a v rámci možností ho vede dobře.

Pan Žďánský uvedl, že dnes již nejsou lidé negramotní a předpokládá, že pokud se budou chtít ubytovat, zavolají mu a on je schopen být za 15 minut na Paldě. Udělal si analýzu ubytování a zjistil, že za květen měl 383 ubytovaných osob a v loňském roce pouze 179 osob, což je o polovinu více než ve stejnou dobu v loňském roce. Co se týká průměrné délky pobytu, je to v květnu 2,7 dne oproti roku 2010 1,6 dne, výsledky jsou v porovnání o 80% ve výnosu lepší než v loni. Dále vysvětlil, že dveře na dámských toaletách jsou vybouchané i když je opravoval, ale jsou vyrobené z palubek a není nad nimi žádná stříška. Řekl, že stačí dva deště a jsou rozmáčené. Podle projektu by celou budovu panu Šálkovi dle dokumentace reklamoval. Pan Šálek odpověděl, že si pan Žďánský vybral na svou analýzu rok, který nefungoval. Uvedl, že před 7-8 lety nazpět to fungovalo jinak. Nezáleží na tom, zda jsou lidé negramotní či ne, ale pokud na Paldu někdo přijede, tak se tam neubytuje. Požádal paní starostku aby se jela na Paldu podívat, a aby se zacházelo s majetkem podle zákona o obcích. Zastupitelé jsou tady proto, aby se dodržovaly zákony, aby byl nějaký systém, aby s tím zastupitelé souhlasili nebo nesouhlasili.

Pan Žďánský upozornil, že je na Paldě hřiště, které je potřeba opravit, ale firma na servis nepřijela, protože prý je to daleko a uvedl, že nechápe, proč se hřiště takto dělalo. Pan Šálek na to odpověděl, že plno věcí bylo děláno vlastními silami, aby se ušetřilo a že není vše tak špatné. Jedná se jen o jednu kládu a ta se dá opravit vlastními silami. Pan Žďánský oponoval, že na hřiště je potřeba řádnou firmu a certifikaci. Pan Šálek odpověděl, že to není pravda, není potřeba žádnou firmu a dotázal se, co se stalo s konstrukcemi umístěnými za barákem na Paldě.

Na to pan Žďánský odpověděl, že konstrukce odvezli do železného šrotu, protože byly poničené, rezavé a zarostlé trávou a bylo potřebné plochu vyčistit, hrozilo i nebezpečí úrazu.

Pan Šálek se dotázal, jak je to možné, že to neoznámil paní starostce, že konstrukce odvezl a paní starostka se to dozvěděla až potom. Je chyba, že zastupitelé nepoučili pana Žďánského, jak a co má dělat. Pan Žďánský uvedl, že se konstrukce odvezly proto, aby tam mohl být další sportovní plácek na venkovní stolní tenis a že vše paní starostce nahlásil.

Pan Šálek řekl, že proti tomu nic nemá, ale toto se nemá dít, není to chyba pana Žďánského, je to vina zastupitelů, že se na Paldu nechodí podívat. Údržba se bohužel nedělala delší dobu. Chce to jezdit na Paldu obden. Požádal zastupitele, aby se odsouhlasilo, že pokud tam nebude paní starostka jezdit, aby tam jezdil jiný zastupitel. Paní Nejedlá tedy požádala pana Šálka, aby se staral o Paldu on, protože nejlíp ze všech jí rozumí.

Pan Šálek odpověděl, že on ne, že od toho je tady rada.

Poté pan Šálek upozornil, že je zarostlý hřbitov, brána je otevřena, odpadkový koš není vidět, jak je zarostlý. Navrhl, aby se neuklízelo jen náměstí, ale i hřbitov.

Dále se pan Šálek dotázal jak to vypadá s hasičárnou Křečovice?

Paní Nejedlá odpověděla, že se bude hasičárna reklamovat, byla tam s panem Ing. Suchým a s panem Kubátem, hasičárna bude reklamována, zabývá se tím.

Na další dotaz pana Šálka, co cesta na Křečovice, odpověděla paní Nejedlá, že obdržela nabídku na opravu této komunikace ve výši 300.000,- Kč. Jedná se však o vysokou částku a snaží se opravu uskutečnit levněji. Kontaktovala firmu Zea-land, která ničí komunikaci těžkými traktory, aby přispěli na její opravu. Zatím je to vše v jednání. Pan Šálek řekl, že je jasné, že je to vše o financích, ale je třeba se vrátit k údržbě. Dále se dotázal, co se bude dělat s cestou ke školce a souvisejícím parkovištěm ke sportovní hale. Jezdí a parkuje se po trávnících, z cesty teče za halu voda, díry na cestě se musí opravit. Nejsou posekaná parkoviště a plochy.

Paní Nejedlá na to odpověděla, že se seká již druhé kolo, pomáhá sekat i pan Kobr a pan Tvrzník.

Pan Šálek se zeptal, zda se vybírají zálohy na komunální odpad dle vyhlášky, a že je tam ze strany úřednice neochota. Paní Nejedlá odpověděla, že se nejedná o žádné zálohy, ale o první splátky za komunální odpad a že se vybírají. Pan Náhlovský uvedl, že dle sdělení od své manželky se poplatky vybírají i v neúřední dny, vybírá se pořád a i přesto lidé pomlouvají. Řekl, že by bylo dobré, aby se úřednice pozvaly na jednání, aby se k tomu mohly také vyjádřit. Dále řekl, že stejné je to i o Paldě, že si myslí, že pan Žďánský svou práci dělá dobře, pracuje tam jen se svou paní, nepřijímá žádné lidi, aby městu ušetřil peníze.

Pan Šálek na to odpověděl,  že je to na Paldě zanedbané delší dobu.

Pan Náhlovský dále uvedl, že na Paldě byl a viděl, že přes stropy v apartmánech, které byly stavěny za pana Šálka, za deště protéká voda.

Pan Šálek na to odpověděl, že se to musí reklamovat pokud to ještě jde, že se to reklamovalo již za jeho působnosti i za působnosti pana Koldovského a je třeba to reklamovat dále. Jde o nějakou chybu na balkóně apartmánů, která tam je.

Pan Bíma řekl panu Šálkovi, že se nejedná jen o balkóny, ale jde o princip. Řekl, že pan Šálek zkritizuje vše, co je uděláno a vše je špatně. Ukazují se normální chyby, které se po stavbě objevují. Řekl, že se chce bavit jako slušní lidé, neříkat si, co  kdo udělal špatně, ale snažit se ty chyby napravit a navrhl opustit toto téma.

Pan Šálek uvedl, že nechce říkat, kde jsou chyby, ale jen chce, aby se to udržovalo a nebylo to za 5 let vybydlené.

Pan Brožek uvedl, že s mnoha názory pana Šálka souhlasí, ale co se týká Paldy nesouhlasí, protože dokud mecenáš pan Horáček dotoval Paldu miliony, vesele se stavělo, byli jsme slavní, ale zapomnělo se, že nebude na údržbu. A pokud bude pan Šálek nutit vedoucího Paldy, aby dělal věci bez certifikace, tak takovou partyzánštinu si žádná firma nemůže dovolit.

Pan Šálek odpověděl, že se vesele nestavělo, hodně se na Paldu jezdilo na údržbu, protože bez údržby to nejde. A pokud se to nechá dojít do stavu, že bude pozdě, nepomůže nic. Uvedl, že údržbu mohou dělat zaměstnanci města v pracovní době.

Paní Houšková navrhla, aby se dalo do kabelové TV, že byla plovárna vyčištěná, protože už tam nikdo pomalu nechodí a občané říkají, že není voda čistá i přesto, že třeba je.

Paní Bláhová se ještě dotázala pan Žďánského, za jakých podmínek by úpravu plovárny ČEZ uskutečnil?

Pan Žďánský odpověděl, že je teprve 3 týdny s firmou ČEZ v jednání.

Pan Šálek upozornil, že jakmile dostane nádrž jiný statut, nebude mít město na jeho údržbu.

Pan Bíma diskusi ukončil a požádal pana Náhlovského o přečtení usnesení.

Bod 11. Usnesení a závěr

Pan Marek Náhlovský přečetl usnesení.

Pan Bíma poděkoval všem přítomným za jejich účast na 5. veřejném jednání a toto jednání ukončil.

……………………………..             ………………………                       ……………………..

Zdeňka Nejedlá                                 Marek Náhlovský                              Bc.Jiří Bíma

starostka                                             ověřovatel                                          ověřovatel

Rovensko p.Tr. 8.7.2011

Zapsala: Jana Fišerová

U s n e s e n í   č.  5

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 30. června 2011

Zastupitelstvo Města Rovensko pod  Troskami:

I. Schvaluje:

1.      Celoroční hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 a Závěrečný účet Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, a to bez výhrad (příloha č. 1).

2.      Finanční příspěvek SDH Rovensko pod Troskami ve výši 10.000,-- Kč za vyčištění požární nádrže.

      3.  Rozpočtové opatření č. 2/2011 (příloha č. 2)

      4.  Prodej havarovaného motorového vozidla BMW 535 I na náhradní díly ..................   za cenu 6.000,-- Kč (včetně DPH).

      5.  Smlouvu o poskytnutí vysílacího kanálu a zajištění vysílání místního informačního kanálu pod názvem NEJ TV-Rovensko  ve veřejné telekomunikační síti Nej TV ve městě Rovensko pod Troskami (příloha č. 3).      

      6.   Zrušení studny na p.p.č. 2244/2 v Matouškově ulici proti čp.313.

      7.  Změnu pro lokalitu pozemku p.č. 825/1 ze sadů na občanskou vybavenost – sportovní plochy, rekreace v novém územním plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami.

      8.   Změnu pro lokalitu pozemků p.č. 803/2 a 803/1 v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami na hospodářský rybník v novém územním plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami.

      9.   Podání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku p.č. 2272 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami po odblokování tohoto pozemku Pozemkovým úřadem Semily, do vlastnictví Města Rovensko pod Troskami    

  1. Bezúplatný převod pozemku ve zjednodušené evidenci – parcelou původ Pozemkový katastr p.č. 2336, díl 1, součást parcely č. 1921/5 o výměře 33 m2 do vlastnictví Města Rovensko p.Tr. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
  2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2230/9 o výměře 6 m2 do vlastnictví Města Rovensko p.Tr. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
  3. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1870/2 o výměře 22 m2 do vlastnictví Města Rovensko p.Tr. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
  4. Převod výsledku hospodaření města Rovensko pod Troskami za rok 2010 v celkové výši 602.807,06 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let).
  5. Odpis pohledávky za zaměstnancem, který spravoval agendu poplatků za komunální odpad ve výši 11.120,-- Kč a odpis nevyřešené hotovosti z pokladny ve výši 2.580,-- Kč z ostatních závazků.
  6. Odpis pohledávky za poplatky za nebezpečný odpad r. 1998-2001 v celkové výši 7.020,-- Kč.
  7. Umístění informačního panelu s informacemi o Geoparku Český ráj a s mapou regionu na pozemku p.č. 2339 v k.ú. Rovensko pod Troskami (u zvonice) v rámci projektu spolupráce místních akčních skupin s partnerem z Itálie

II. Neschvaluje:

  1. Žádost .................. o zařazení pozemků p.č. 2113/3 a 2102/8 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami jako lokalitu pro výstavbu jednoho nebo více  rodinných domů v novém územním plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami

III. Bere na vědomí:

1.      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 a závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

2.      Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí Mikroregion Tábor a Vodohospodářské sdružení Turnov za rok 2010 včetně zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření těchto DSO za rok 2010 a závěrů zpráv: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3.      Rozpočtové opatření č. 1/2011 (příloha č. 4)

4.      Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro období 2011-2015 (příloha č. 5)

5.      Výstavbu infrastruktury pro 5 rodinných domů na pozemcích p.č. 2223/1 a 2234/1 v k.ú. Rovensko p.Tr.

      6.   Oznámení Obce Ktová o odstoupení od smlouvy proti záměru vést koridorem Kozákov - Trosky rychlostní komunikaci R35, která byla podepsaná v roce 2004 13-ti obcemi.

      7.   Otevření sběrného dvora od 1.7.2011 i o sobotách od 10.00 do 12.00 hodin.

IV. Pověřuje paní starostku:

  1. Podpisem Smlouvy o poskytnutí vysílacího kanálu a zajištění vysílání místního informačního kanálu pod názvem NEJ TV-Rovensko  ve veřejné telekomunikační síti Nej TV ve městě Rovensko pod Troskami.      

....................................                       .......................................                    ....................................

Zdeňka Nejedlá                                 Bc. Jiří Bíma                                      Marek Náhlovský

starostka                                             ověřovatel                                          ověřovatel

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:415
TÝDEN:4049
CELKEM:1399730

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami