Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

19.11.10 Zápis

Zápis

z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami,

konaného ve čtvrtek  11. listopadu 2010 od 19.00 hod.

Přítomni: Jiřina Bláhová, MUDr. Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka, MVDr. Václav Švihel, David Majer, Bc. Kateřina Matysová, Zdeňka Nejedlá, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Bc. Jiří Bíma, Daniel Špína, Marek Náhlovský, Jan Houška, René Rychtr.

     1. veřejné ustavující zasedání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Jiří Bíma. Sdělil, že zasedání bylo svoláno dosavadním starostou p. Pavlem Koldovským dne 2.11.2010 a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu dne 2.11.2010, tj. nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním a zároveň byla zveřejněna i na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Zapisovatelkou jednání p. Bíma navrhl p. Janu Fišerovou  a  ověřovateli zápisu navrhl p. Zdeňku Nejedlou, p. Jiřího Houšku a p. Petra Halamu.

Schváleno 15 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1. Volba mandátové, volební a návrhové komise

2. Zpráva mandátové komise s ověřením platnosti voleb členů městského zastupitelstva

3. Slib členů městského zastupitelstva

4. Volba starosty, místostarosty a rady města

5. Volba členů finančního a kontrolního výboru

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr

Schváleno 15 hlasy.

Bod 1. Volba mandátové, volební a návrhové komise.

     Za členy mandátové komise p. Bíma navrhl: předsedu p. Petra Halamu, členy: p. Reného Rychtra a p. Jiřího Kubelku.

Schváleno 14 hlasy, hlasování se zdržel p. Jiří Kubelka

     Za členy návrhové komise p. Bíma navrhl: p. Jana Houšku, p. Davida Majera a p. Daniela Špínu.

Schváleno 15 hlasy.

     Pan Bíma požádal předsedu mandátové komise p. Petra Halamu, aby převzal od zastupitelů osvědčení

o zvolení členů zastupitelstva a zároveň požádal p. Jiřinu Jozífkovou, předsedkyni volební komise z voleb do zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, o předání výsledku voleb předsedovi mandátové komise p. Petru Halamovi  a požádal mandátovou komisi, aby se ujala své funkce.

Bod 2. Zpráva mandátové komise s ověřením platnosti voleb členů městského zastupitelstva

     Pan Petr Halama, předseda mandátové komise sdělil, že mandátová komise provedla kontrolu platnosti osvědčení zvolených členů zastupitelstva a neshledala žádné nedostatky. Uvedl, že ve volbách do zastupitelstva obce konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, vznikl mandát těmto kandidátům:

Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana

1.        Bláhová Jiřina

2.        Hošek Jaroslav MUDr.

3.        Šálek Ladislav

4.        Kubelka Jiří

5.        Švihel Václav MVDr.

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů

1.        Majer David

2.        Matysová Kateřina Bc.

3.        Nejedlá Zdeňka

4.        Halama Petr Ing.

5.        Houška Jiří

Volební strana č. 3 – Sdružení rovenských spolků

1.        Bíma Jiří Bc.

2.        Špína Daniel

3.        Náhlovský Marek

4.        Houška Jan

5.        Rychtr René

Požádal zastupitelstvo, aby tuto zprávu vzalo na vědomí.

Bod 3. Slib členů městského zastupitelstva

     Pan Bíma přistoupil k dalšímu bodu programu a to byl „slib členů městského zastupitelstva.“

Sdělil, že podle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdí svým podpisem. Pan Bíma dále uvedl, že slib za přítomné přednese on a požádal členy městského zastupitelstva, aby po přečtení slibu jednotlivě přistoupili a pronesením slova slibuji a podpisem potvrdili jeho složení. Upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu, dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.  

Pan Bíma přednesl slib člena zastupitelstva obce a vyzýval jednotlivě zastupitele, kteří pronesením slova „slibuji“ a podpisem potvrdili slib člena zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami.

     Pan Bíma konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu a požádal zastupitelstvo, aby složení slibu všemi přítomnými zastupiteli vzalo na vědomí.

Bod 4. Volba starosty, místostarosty a rady města

     Pan Bíma navrhl, aby starosta Města Rovensko p. Tr. byl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn ve smyslu § 71 zákona o obcích, ostatní funkce budou neuvolněné.

Schváleno 15 hlasy.

Před přistoupením k volbě požádal p. Bíma členy zastupitelstva, aby hlasovali o způsobu volby. Podal návrh hlasovat o volbě starosty, místostarosty a rady města veřejným hlasováním.

Schváleno 15 hlasy.

Pan Bíma konstatoval, že volba proběhne veřejným hlasováním a požádal zástupce volebních stran o předložení návrhů na funkci starosty.

Pan Jan Houška, zástupce strany Sdružení rovenských spolků neměl žádný návrh, p. David Majer, zástupce strany Sdružení nezávislých kandidátů navrhl na funkci starosty p. Zdeňku Nejedlou,

a p. Ladislav Šálek, zástupce strany Občanská demokratická strana, navrhl jako protikandidáta p. Kateřinu Matysovou. Pan Bíma uvedl, že na funkci starosty města jsou navrženi tito kandidáti – p. Kateřina Matysová a p. Zdeňka Nejedlá.

Pan Bíma dal hlasovat, kdo je pro, aby do funkce starosty byla zvolena p. Kateřina Matysová.

Pro hlasovalo 5 zastupitelů, proti hlasovalo 10 zastupitelů - David Majer, Kateřina Matysová, Zdeňka Nejedlá, Petr Halama, Jiří Houška, Jiří Bíma, Daniel Špína, Marek Náhlovský, Jan Houška, René Rychtr.

Pan Bíma dal hlasovat, kdo je pro, aby do funkce starosty byla zvolena p. Zdeňka Nejedlá.

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, proti hlasovali 4 zastupitelé - Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Václav Švihel, hlasování se zdržel - Jiří Kubelka.

Pan Bíma konstatoval, že starostou Města Rovensko p. Tr. byla řádně zvolena p. Zdeňka Nejedlá a předal jí řízení ustavujícího zasedání.

     Paní Nejedlá poděkovala p. Bímovi za  dosavadní řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva a přešla k dalšímu bodu jednání, kterým byla volba místostarosty.

Požádala zástupce volebních stran o předložení návrhů na funkci místostarosty.  Pan Jan Houška, zástupce strany Sdružení rovenských spolků, navrhl na funkci místostarosty p. Jiřího Bímu, p. David Majer, zástupce strany Sdružení nezávislých kandidátů, neměl žádný návrh na post místostarosty a  p. Ladislav Šálek, zástupce strany Občanská demokratická strana, navrhl p. Kateřinu Matysovou.

Paní Nejedlá sdělila, že na funkci místostarosty města Rovensko p. Tr. jsou navrženi kandidáti – p. Jiří Bíma  a p. Kateřina Matysová.

Paní Nejedlá dala hlasovat v abecedním pořadí, kdo je pro, aby do funkce místostarosty byl zvolen p. Jiří Bíma.

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, proti hlasovalo 5 zastupitelů - Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Jiří Kubelka, Ladislav Šálek, Václav Švihel.

Paní Nejedlá dala hlasovat, kdo je pro aby do funkce místostarosty byla zvolena p. Kateřina Matysová. Pan Šálek připomenul, že již není potřeba hlasovat.

Paní Nejedlá konstatovala, že místostarostou Města Rovensko p. Tr. byl řádně zvolen p. Bc. Jiří Bíma.

     Paní Nejedlá přistoupila k dalšímu bodu jednání volbě členů rady města. Uvedla, že dle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce, přičemž počet nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Uvedla, že v našem případě se jedná o pětičlennou radu města. Starosta a místostarosta jsou již zvoleni, budou se tedy volit další tři členové rady. Požádala zástupce volebních stran, aby předložili návrhy na 3 členy rady města, o každém z nich bude hlasováno jednotlivě v abecedním pořadí.

Pan Jan Houška, zástupce strany Sdružení rovenských spolků, navrhl do rady města p. Davida Majera a p. Petra Halamu, p. David Majer, zástupce strany Sdružení nezávislých kandidátů navrhl p. Marka Náhlovského a p. Ladislav Šálek, zástupce strany Občanská demokratická strana, žádný návrh nepodal.

Paní Nejedlá uvedla, že do rady města byli navrženi: p. Petr Halama, p. David Majer a p. Marek Náhlovský a dala hlasovat, kdo je pro, aby se členem rady stal:

- p. Petr Halama

 Pro hlasovalo 10 zastupitelů, hlasování se zdrželo 5 zastupitelů –  Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka a Václav Švihel.

- p. David Majer

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, hlasování se zdrželo 5 zastupitelů –  Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka a Václav Švihel.

- p. Marek Náhlovský

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, hlasování se zdrželo 5 zastupitelů –  Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka a Václav Švihel.

Paní Nejedlá konstatovala, že členy rady byli řádně zvoleni zastupitelé p. Petr Halama, p. David Majer a p. Marek Náhlovský.

Paní Nejedlá uvedla, že rada Města Rovensko pod Troskami bude tedy pracovat ve složení: Starostka p. Zdeňka Nejedlá,  místostarosta p. Bc. Jiří Bíma a další členové p. Ing. Petr Halama, p. David Majer a p. Marek Náhlovský.

Bod 5. Volba členů finančního a kontrolního výboru

     Paní Nejedlá sdělila, že zřízení finančního a kontrolního výboru je povinností dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Počet členů výboru musí být lichý a nejméně tříčlenný. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členem výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě. Navrhla, aby byl zřízen tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor.

Schváleno 15 hlasy.

     Požádala zástupce volebních stran, aby předložili návrhy na předsedu finančního výboru.

Pan Jan Houška, zástupce strany Sdružení rovenských spolků, neměl žádný návrh na kandidáta, p. David Majer, zástupce strany Sdružení nezávislých kandidátů, navrhl na předsedu finančního  výboru p. Jana Houšku a p. Ladislav Šálek, zástupce strany Občanská demokratická strana, navrhl p. Jiřího Kubelku.

Pan Nejedlá konstatovala, že do funkce předsedy finančního výboru byli navrženi p. Jan Houška a p. Jiří Kubelka.

Pan Šálek před hlasováním upozornil, že členové výboru si musí svého předsedu zvolit sami.

Pan Bíma odpověděl, že předsedu výboru volí zastupitelstvo, členy si může navrhnout.

Pan Nejedlá dala hlasovat, kdo je pro, aby se předsedou finančního výboru stal:

- p. Jan Houška

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, proti hlasovalo 5 zastupitelů –  Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka a Václav Švihel.

- p. Jiří Kubelka

Pro hlasovalo 5 zastupitelů, proti hlasovalo 10 zastupitelů –  David Majer, Kateřina Matysová, Zdeňka Nejedlá, Petr Halama, Jiří Houška, Jiří Bíma, Daniel Špína, Marek Náhlovský, Jan Houška, René Rychtr.

Paní Nejedlá konstatovala, že předsedou finančního výboru byl zvolen p. Jan Houška.

     Za další členy finančního výboru p. Nejedlá navrhla p. Stanislavu Dudkovou a p. Alenu Kozubovou. Na dotaz, zda má někdo jiný návrh, odpověděl p. Šálek, že navrhuje p. Jiřího Kubelku.

Paní Nejedlá sdělila, že se nejprve hlasuje o protinávrhu a dala hlasovat, kdo souhlasí, aby se stal členem finančního výboru p. Jiří Kubelka.

 Pro hlasovalo 5 zastupitelů, proti hlasovalo 9 zastupitelů –  David Majer, Zdeňka Nejedlá, Petr Halama, Jiří Houška, Jiří Bíma, Daniel Špína, Marek Náhlovský, Jan Houška, René Rychtr, hlasování se zdržela Kateřina Matysová.

 Paní Nejedlá dala hlasovat, kdo je pro, aby se členem finančního výboru stala:

- p. Stanislava Dudková

       Pro hlasovalo 10 zastupitelů, proti 3 zastupitelé – Jiřina Bláhová, Ladislav Šálek, Václav Švihel, hlasování se zdrželi 2 zastupitelé – Jaroslav Hošek a Jiří Kubelka.

- p.  Alena Kozubová

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, proti 3 zastupitelé – Jiřina Bláhová, Ladislav Šálek, Václav Švihel, hlasování se zdrželi 2 zastupitelé – Jaroslav Hošek a Jiří Kubelka.

Paní Nejedlá konstatovala, že finanční výbor bude pracovat ve složení: předseda p. Jan Houška a členové p. Stanislava Dudková a p. Bc. Alena Kozubová.

     Paní Nejedlá požádala zástupce volebních stran, aby předložili návrhy na předsedu kontrolního výboru. Pan Jan Houška, zástupce strany Sdružení rovenských spolků, neměl žádný návrh, p. David Majer, zástupce strany Sdružení nezávislých kandidátů, navrhl na předsedu kontrolního výboru p. Kateřinu Matysovou a p. Ladislav Šálek, zástupce strany Občanská demokratická strana, neměl žádný návrh.

Paní Nejedlá konstatovala, že do funkce předsedy kontrolního výboru byla navržena p. Kateřina Matysová a dotázala se, kdo je pro, aby se stala předsedou kontrolního výboru.

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, hlasování se zdrželo 5 zastupitelů –  Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka a Václav Švihel.

Paní Nejedlá tedy konstatovala, že předsedou kontrolního výboru byla zvolena p. Bc. Kateřina Matysová.

     Za další členy kontrolního výboru p. Nejedlá navrhla p. Reného Rychtra a p. Petru Procházkovou

a dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů jiný návrh. Žádný jiný návrh od zastupitelů nebyl vznesen

a p. Nejedlá přešla k hlasování, kdo souhlasí, aby se členem kontrolního výboru stal:

- p. René Rychtr

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, hlasování se zdrželo 5 zastupitelů –  Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka a Václav Švihel.

- p. Petra Procházková

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, hlasování se zdrželo 5 zastupitelů –  Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka a Václav Švihel.

Paní Nejedlá konstatovala, že kontrolní výbor bude tedy pracovat ve složení: předseda p. Bc. Kateřina Matysová,  členové p. René Rychtr a p. Petra Procházková.

     Dále požádala p. Nejedlá zastupitelstvo o schválení odměny pro neuvolněného místostarostu, a sdělila, že odměna pro ostatní členy zastupitelstva na tomto jednání nebude řešena.

Navrhla dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, a jeho přílohy č. 1 pro neuvolněného místostarostu Města Rovensko pod Troskami ode dne 12.11.2010 měsíční odměnu ve výši Kč 10.000,--.

Pro hlasovalo 9 zastupitelů, proti hlasovalo 5 zastupitelů –  Jiřina Bláhová, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka a Václav Švihel, hlasování se zdržel p. Jiří Bíma.

Paní Nejedlá konstatovala, že měsíční odměna pro neuvolněného místostarostu Města Rovensko

p. Tr. byla tedy schválena ve výši 10.000,- Kč a to od 12.11.2010. 

     Před diskusí p. Nejedlá ještě sdělila, že z toho důvodu, že městu byla uložena Úřadem pro ochranu osobních údajů pokuta za spáchání správního deliktu, neboť neprovedlo opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, navrhuje zastupitelstvu nepořizovat zápis z diskuse občanů, protože při jmenování občanů by mohlo dojít k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedla, že nové zastupitelstvo by mělo najít způsob, jak tomuto předejít. 

Pro hlasovalo 10 zastupitelů, proti 4 zastupitelé –  Jiřina Bláhová, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka a Václav Švihel, hlasování se zdržel - p. Jaroslav Hošek.

Pan Šálek se dotázal, jaký zákon říká, že se to týká veřejných jednání.

Pan Bíma odpověděl, že je to zákon o ochraně osobních údajů. Uvedl, že byl osobně na Úřadě pro ochranu osobních údajů na základě dopisu, který byl městu doručen, že došlo k zneužití informací, které byly uveřejněny na webové úřední desce. I přesto, že byly řádně začerněny a došlo k porušení tohoto začernění, bylo to napadení a znevážení úřední listiny, úřad se s ním o tom odmítl bavit, došlo k porušení i když p. Bíma má na to jiný názor. Na dotaz jaký průběh by měl být na veřejných jednáních, bylo odpovězeno, že veškeré údaje, které budou uveřejněny a bude tam uvedeno jméno, se dají jakýmkoliv způsobem napadnout. A jestli tam bude uvedeno jméno, které nosí více občanů ve městě, je tento člověk jakoby ohrožen, je to rozporné a dá se to napadnout.

Pan Šálek řekl, že v parlamentu, když tam vedou jednotlivé rozpravy, také to dávají do celé televize.

Pan Bíma řekl, že se na Úřadu pro ochranu osobních údajů ptal, jaký rozdíl je mezi začerněním úřední listiny a mezi tím, dát na úřední desku vývěsník finančního úřadu, kde jsou uvedeny osoby se jménem, adresou a datem narození. Tuto otázku s ním vůbec řešit nechtěli, že se jedná o jinou situaci. Pan Bíma uvedl, jsou to pohledy úřadů a pohledy zákonů a z tohoto důvodu navrhl, aby nebyl pořizován zápis nebo nebyla monitorována jména lidí, kteří se diskuse zúčastní. Ať zastupitelstvo přijme řešení a nebude v tom problém.

Pan Šálek požádal p. starostku, aby udělala písemný dotaz k tomuto tématu na ministerstvo vnitra.

Pan Halama k tomuto tématu uvedl, že se informoval v jiných obcích, jakým způsobem pořizují záznamy z veřejných jednání a jedním příkladem je, že se na veřejných jednáních tyto záznamy pořizují pouze písemnou formou a nikoliv audiozáznamem, jelikož zákon o obcích říká, že se mají pořizovat pouze podstatné věci nikoliv detaily a proto z tohoto titulu řada obcí záznamy takto nepořizuje a zapisuje je  pouze zapisovatelkou v podobě písemného zápisu přímo na místě a zapisuje jen podstatné věci ne banality, které diskusi protahují a jsou mnohdy náročné na čas i na nervy všem zúčastněným.

Pan Bíma sdělil, že tímto skončila oficiální část ustavujícího jednání zastupitelstva a otevřel diskusi.

Bod 6. Diskuse

     Pan Šálek poděkoval všem, kteří se zúčastnili voleb a uvedl, že ho mrzelo, že se větší třetina občanů nezúčastnila a poděkoval i těm, kteří nevolili jejich stranu. Požádal starostu a radu, aby fungovali lépe než

na této zahajovací schůzi, aby nebyly překlepy a byla vedena větší pozornost občanů na vše co se bude dít.

Pan Bíma se dotázal, kde pan Šálek viděl překlepy, zda tam, že zastupitelstvo nevolí finanční  a kontrolní výbor. Řekl panu Šálkovi, že vše je uvedeno v §17 v zákoně o obcích.

Paní Halamová se dotázala, jaká pokuta hrozí městu z Úřadu pro ochranu osobních údajů?

Pan Bíma odpověděl, že v této chvíli nenabylo rozhodnutí z úřadu právní moci a výši pokuty tedy sdělovat nemůže, ale není to velká suma a vše bylo dáno na pojišťovnu Kooperativy, u níž je město pojištěno, a ta bude pokutu řešit.

Pan Halama reagoval na slova p. Šálka o účasti občanů ve volbách. Poděkoval zejména těm občanům kteří přišli k volbám,  a řekl, že si myslí, že naopak přišlo k volbám dost občanů, že si toho nesmírně váží a že zastupitelé udělají maximum pro to, aby občany nezklamali.

Pan Bíma poděkoval všem za účast na jednání i za účast ve volbách. Uvedl, že nás čekají nelehké časy,  a požádal občany, aby měli se zastupiteli pevné nervy a předal slovo p. Nejedlé.

Paní Nejedlá poděkovala a požádala p. Davida Majera, aby přečetl usnesení.

Na závěr paní Nejedlá poděkovala občanům za důvěru a uvedla, že se budou snažit i ve složité ekonomické situaci současné doby pokračovat v rozvoji a prosperitě našeho městečka.

Paní Nejedlá všem přítomným občanům poděkovala za účast na ustavujícím zasedání a jednání ukončila.

Zdeňka Nejedlá, starostka                

Ing. Petr Halama, ověřovatel                        

Jiří Houška, ověřovatel

V Rovensku pod Troskami dne 14.11.2010

Zapsala: Jana Fišerová

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:411
TÝDEN:4045
CELKEM:1399726

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami