Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

19.08.04 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s  z 11. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 19. 8. 2004 v sále budovy radnice v Rovensku pod Troskami.

Přítomni: P. Koldovský, V. Vlček, L. Šálek, J. Houška, V. Brunclík, J. Bíma, V. Švihel

Omluveni: P. Halama, J. Hošek

 Všechny přítomné přivítal pan Brunclík a konstatoval, že zastupitelstvo je přítomno v počtu 7 členů a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována paní Kovaříková. Ověřovateli zápisu byly jmenování P. Koldovský, J. Bíma a J. Houška. Do návrhové komise byly navrženi V. Vlček, V. Švihel a V. Brunclík.

Návrhová komise byla zastupitelstvem odsouhlasena jednohlasně.

Dále p. Brunclík seznámil přítomné s programem tohoto veřejného jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Schválení prodeje VČP prodlouženého plynovodu v Matouškově ul.

3. Pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska

4. Prodej betonových částí ze zrušených hrobů

5. Oprava části Matouškovy ul. a části cyklotrasy v Křečovicích

6. Schválení zřizovací listiny Příspěvkové organizace Základní škola a zvláštní škola Rovensko pod Troskami

7. Schválení ceníku hřbitovních poplatků

8. Různé a diskuse

9. Usnesení a závěr

Program jednání byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Pan Brunclík pokračoval ve vedení jednání zastupitelstva.

1. Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva

a) Starostovi bylo uloženo podepsat všechny schválené smlouvy -splněno.

b) Starostovi bylo uloženo zakoupit osobní vozidlo Škoda Felicia Combi - splněno, zakoupeno vozidlo za 110 000.-Kč

c) Starostovi bylo uloženo zastupovat Město Rovensko pod Troskami v soudním sporu se společností Stavokomplex Chrášťany dle schváleného návrhu zastupitelstva - splněno.

2. Schválení prodeje prodlouženého plynovodu v Matouškově ulici

 Předmětem kupní smlouvy je prodej STL plynovodu PE D 63 v délce 170, 1 m a 4 ks plynových přípojek v celkové délce 14, 8 m v Matouškově ulici v Rovensku pod Troskami společnosti Východočeská plynárenská, a.s. za dohodnutou cenu 37 000.-Kč bez DPH.

Prodej byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

3. Pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska

 Zastupitelstvu bylo navržené pronajmout nebytové prostory po bývalé rehabilitaci paní Majerové z Rovenska pod Troskami, která zde chce provozovat pedikúru. Roční nájemné bylo navrženo ve výši 6 000.-Kč, s tím, že bude hrazeno v měsíčních splátkách po 500.-Kč.

Pronájem za uvedenou cenu byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

4. Prodej betonových částí zrušených hrobů

 Protože v dolní části hřbitova se nahromadil materiál ze zrušených hrobů, bylo třeba tento prostor uklidit. S tímto materiálem se nakládá jak s věci odloženou a rozhoduje o ní zastupitelstvo. Projevili o něj zájem p. Šourek, p. Houška a p. Koldovský. Kameny byly odvezeny, hřbitov uklizen. Běžnou praxí je, že se tento materiál nechává za odvoz a úklid. Proto p. Brunclík navrhl postupovat stejným způsobem.

Tento návrh byl zastupitelstvem odsouhlasen jednohlasně.

5. Oprava části Matouškovy ul. a části cyklotrasy v Křečovicích

 V těchto dnech byla provedena oprava části Matouškovy ul. za předem dohodnutou cenu do 135 000.-Kč. Část cyklotrasy Křečovice - Rovensko byla opravena minulý týden za dohodnutou cenu 170 000.-Kč. Na tuto akci jsme získali grant ve výši 71 000.-Kč. Oprava tedy město stála 100 000.-Kč. Provedení oprav zajišťovala firma Sedláček Březina u Mnichova Hradiště.

6. Schválení zřizovací listiny Základní a zvláštní školy Rovensko pod Troskami

 Pan Brunclík požádal pana Vlčka, aby seznámil přítomné s obsahem nové zřizovací listiny organizace Základní škola a zvláštní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace. Zřizovací listina je přílohou tohoto zápisu.

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a zvláštní škola Rovensko pod Troskami byla zastupitelstvem schválena jednohlasně.

7. Schválení ceníku hřbitovních poplatků

Cenovým věstníkem Ministerstva financí byla určena maximální cena hrobového místa 4.-Kč/m2/rok. Z tohoto důvodu bylo město nuceno položku za nájem m2 hrobového místa ze současných 8.-Kč/m2/rok rozepsat dílem na uvedené 4.- Kč/m2/rok a dílem za služby s pronájmem spojené. Celková částka tedy zůstává stejná. Ceník je uveden v příloze tohoto zápisu.

Ceník byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

8. Různé

a) rozpočtové změny

Pan Brunclík požádal p. Bímu, aby seznámil přítomné s rozpočtovými změnami, které je třeba schválit. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Rozpočtové změny byly zastupitelstvem odsouhlaseny jednohlasně.

b) kontejnery na PET lahve

Dále p. Brunclík přítomné seznámil s tím, že v Rovensku pod Troskami bude rozmístěno 7 kontejnerů na tříděný odpad PET lahve, které bude vyvážet a dále předávat k recyklaci společnost Severočeské komunální služby, spol. s.r.o., Jablonec nad Nisou. Kontejnery se navrhuje umístit 1 ks do Václaví, 1 ks do Štěpánovic, 1 ks na Blatec, 1 ks do Křečovic, 1 ks u základní školy, 1 ks u Rovenky a 1 ks u mostu na parkovišti. Nájem 1 ks kontejneru činí 105.-Kč bez DPH za měsíc, vývoz 1 ks kontejneru stojí 158.- Kč bez DPH za měsíc. Náklady celkem 22 092.-Kč za rok. Od společnosti EKO -KOM a.s. dostane město příspěvek ve výši cca 4 000.-Kč. To znamená, že náklady města budou činit cca 18 000.-Kč za rok bez DPH.

 Starosta p. Koldovský doplnil, že se bude jednat o kontejnery žluté barvy, jsou uzamykatelné, budou se do nich odkládat pouze PET lahve, které musí být "sešlapané". Žádný jiný odpad se do těchto kontejnerů odkládat nesmí. Město doufá, že se tímto způsobem sníží množství odpadu odkládaného do nádob na směsný komunální odpad a do sběrného dvora, kde narůstá množství odkládaných odpadů.

Paní Kořínková se dotázala, zda bude možné odkládat odpad i do sběrného dvora. Starosta p. Koldovský ji odpověděl, že odpad do sběrného dvora občané odkládat mohou, ale odpad PET lahví je třeba odkládat pouze do uvedených speciálních kontejnerů, neboť se tento odpad bude recyklovat a za jeho recyklaci dostane město peníze. Při doložení PET lahví do sběrného dvora by byl tento odpad zbytečně odvezen na skládku.

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad PET lahve bylo zastupitelstvem schváleno jednohlasně.

c) schválení změn stanov Mikroregionu Podhůří

Pan Brunclík požádal starostu p. Koldovského, aby přítomné seznámil s návrhem změn stanov Mikroregionu Podhůří. Pan Koldovský upřesnil, že je nutné změnit stanovy mikroregionu, neboť po vstupu do Evropské unie je nutné splnit nové podmínky tak, aby mohly být finanční prostředky čerpány. Text změny stanov je přílohou tohoto zápisu.

Změna stanov Mikroregionu Podhůří byla zastupitelstvem schválena jednohlasně.

d) informace o průběhu stavby tělocvičny

Pan Brunclík informoval o tom, že výstavba tělocvičny probíhá podle harmonogramu, zatím se nevyskytly žádné problémy.

e) oprávnění starostovi uzavírat smluvní vztahy do 50 000.-Kč bez souhlasu zastupitelstva.

Pan Brunclík uvedl, že se vyskytují případy, kdy je třeba operativně reagovat na nákup nějakých věcí a pokud by starosta neměl takovou pravomoc, muselo by se čekat, než zastupitelstvo nákup schválí. Pan Brunclík dodal, že když on sám byl ve funkci starosty, tak měl pravomoc realizovat bez souhlasu zastupitelstva nákupy do výše 30 000.-Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou jiné cenové relace, navrhl odsouhlasit starostovi pravomoc realizovat nákupy do výše 50 000.-Kč bez souhlasu zastupitelstva.

 K této věci p. Šálek doplnil, že je nutné, aby tato pravomoc starosty byla vázána na povinnost vždy o uzavření smlouvy do 50 000.-Kč bez souhlasu zastupitelstva dodatečně zastupitelstvo informovat.

Pravomoc starosty bez souhlasu zastupitelstva uzavírat smlouvy do výše 50 000.-Kč byla zastupitelstvem odsouhlasena jednohlasně s tím, že starosta bude o každém využití této pravomoci zastupitelstvo informovat.

f) veřejné zakázky

Pan Brunclík sdělil, že zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami navrhuje postup při zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, takto:

- do100 000.-Kč bez DPH zadá dodávku, službu nebo stavební práce statutární zástupce obce přímo vybranému uchazeči nebo zájemci za cenu obvyklou v místě plnění,

- od 100 000.-Kč do 1 000 000.-Kč bez DPH zadá dodávku, službu nebo stavební práce statutární zástupce obce na základě dvou předložených nabídek vybranému uchazeči nebo zájemci za cenu obvyklou v místě plnění,

- od 1 000 000.-Kč do 2 000 000.-Kč bez DPH zadá dodávku, službu nebo stavební práce statutární zástupce obce na základě tří předložených nabídek vybranému uchazeči nebo zájemci za cenu obvyklou v místě plnění.

Statutární zástupce obce má povinnost uzavřít písemný smluvní vztah či objednávku na dodávku, službu nebo stavební práce o celkovém plnění nad 50 000.-Kč bez DPH.

Starosta p. Koldovský k věci doplnil, že ustanovení § 6 uvedeného zákona je novou věcí, která platí od nového roku a tento zákon nařizuje např. když bude starosta chtít koupit nůžky, tak musí doložit, že si nůžky prohlédl i v jiném obchodě. Tím, že se přijme postup při zadávání veřejných zakázek, tak se této povinnosti město vyhne.

Postup při zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb. byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

g) placení DPH

Pan Brunclík sdělil, že hospodářská činnost na Paldě překročila v srpnu 1 000 000.-Kč, muselo se město podle zákona o DPH zaregistrovat jako plátce DPH. Plátcem DPH se město stane od 10. 10. 2004. Ceny služeb a poplatků pro obyvatele se nebudou měnit, budou se měnit pouze v hospodářské činnosti.

h) zpráva o rekreačním zařízení Palda

Starosta informoval o průběhu sezóny na Paldě viz příloha.

i) informace o přípravě projektu na cyklotrasu

Starosta p. Koldovský informoval o tom, že město připravilo projekt na vybudování nástupního místa cyklotrasy. Tento projekt stál 58 000.-Kč. Když bylo před zažádáním o grant tak bylo zjištěno, že místo 400 000.-Kč, které by mělo město doplácet, se tato částka zvýší kvůli DPH o dalších 400 000.-Kč. To znamená, že na toto by město již finanční prostředky nemělo, a proto bylo od tohoto projektu upuštěno. Ukázalo se, že město jednalo správně, neboť při diskusi při jednání mikroregionu bylo zjištěno, že pokud by se stavba realizovala, tak po dobu 5 let by byla majetkem mikroregionu a ne města. Dříve se veškeré stavby převáděly na obec, která je financovala. Nyní již tento postup nelze. Projektová dokumentace nadále platí a město se bude snažit sehnat finanční prostředky z jiných fondů.

Dále pan Brunclík otevřel diskusi

Paní Kořínková se dotázala, proč byla sundána směrovka na městské koupaliště. Starosta p. Koldovský odpověděl, že požární nádrž, kterou město užívá i jako koupaliště není řádným koupalištěm podle právním předpisů, a proto tak tato požární nádrž nesmí být nazývána. Po upozornění OHS Semily bylo nutné směrovku odstranit.

Dále pí Kořínková upozornila, že ve městě je problémem volné pobíhání psů a znečišťování veřejných prostranství psími výkaly. Starosta přislíbil, že se město bude tomuto problému věnovat a případně i změní nebo doplní stávající obecně závazné vyhlášky.

Dále občané upozorňovali na skutečnost, že chalupáři z obj. Tyršova 414 pálí odpady a tím znečišťují ovzduší.

Pan Hrudka upozornil, že v ul. Komenského je propadlý kanál.

Pan Šálek připomněl, že v Křečovicích dochází k porušování dohody s bývalým AG Karlovice kde bylo dohodnuto, že se bude pás min. 8 m podél cesty zasívat travou, protože jinak veškerá voda odtéká na cestu v Křečovicích.

Po ukončení diskuse požádal p. Brunclík p. Bímu, aby přečetl návrh usnesení.

O všech bodech usnesení bylo hlasováno jednotlivě viz výše

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:199
TÝDEN:957
CELKEM:1414771

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami