Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

16.06.05 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

U s n e s e n í   č.  15  z  veřejného jednání   

zastupitelstva Města Rovenska pod Troskami ze dne  16. června 2005


Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami

Schvaluje :

1. Celoroční hospodaření Města Rovenska pod Troskami v roce 2004 bez výhrad dle 

    Závěrečného účtu  - viz příloha č. 1

2. Rozpočtové změny - dle přílohy č. 2

3. Pokácení 2 ks tújí a živého plotu ze Skalníku  a Meruzalky na ploše 11m2 rostoucích na p.p.č. 2222/5 v k.ú. Rovensko pod Troskami

4. Změnu č.1/2005 Vyhlášky č.2/1995 Města Rovenska p. Tr. o čistotě města - viz příloha č. 3 

5. Převod movitého majetku města  k vlastnímu hospodářskému využití Základní škole se spec. třídami v Rovensku p.Tr. - viz příloha č. 4

6. Finanční příspěvek občanskému sdružení Klub přátel železnic Českého ráje ve výši 5.000,-- Kč

7. Prodej náhradních dílů ze zrušeného vozidla GAZ 461 za celkovou částku 5.000,-- Kč

8. Umístění antény pro bezdrátový internet na střechu radnice. Cena nájmu činí 120,--Kč/rok

Bere na vědomí :

1. Výsledky přezkoumání hospodaření Města Rovenska p.Tr. za r. 2004 - viz příloha č. 5

2. Informaci p. Strnada z firmy Severočeské komunální služby o nakládání s domovním  odpadem.

Ukládá :

1. Věnovat maximální pozornost zápisům z jednání zastupitelstva a uvádět konkrétní jména zastupitelů jmenovitě při nejednotném hlasování.

Václav Brunclík, místostarosta
Vladislav Vlček, zastupitel                          
Pavel Koldovský, starosta              

Zápis z 15. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami ze dne 16. 6. 2005

Přítomni:  8

Omluveni: p. Bíma

Zapisovatelka: pí. Hana Šálková

Ověřovatelé zápisu:  p. Pavel Koldovský, Václav Brunclík, Vladislav Vlček

Návrhová komise ve složení: p.Jiří Houška, Václav Švihel, Petr Halama

Program:

1.   Kontrola usnesení z minulého jednání

2.   Schválení Závěrečného účtu Města Rovensko p.Tr.

3.   Rozpočtové změny

4.   Různé

5.   Diskuse

6    Závěr

Jednání zahájil místostarosta p.Brunclík, přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelé jsou usnášení schopní, seznámil členy zastupitelstva s pořadem jednání.

                                                                                           schváleno všemi hlasy - 8 x ano

K bodu č. 1 - p.Brunclík -  14. usnesení zastupitelstva - bod týkající se kvality vody a kroky SčVK, které by vedly k jejímu zlepšení, je plněn průběžně, dále starosta splnil povinnost uloženou tímto usnesením informovat obyvatele o jednání k R 35, které proběhlo v radnici dne 5. dubna 2005 s hejtmanem Libereckého kraje p. Petrem Skokanem.

K bodu č. 2 - p. Brunclík  přečetl v hlavních bodech hospodaření Města za r. 2004 a oznámil, že kontrola tohoto hospodaření krajským úřadem byla bez závad. Členové zastupitelstva již měli možnost se s těmito dokumenty seznámit.

Závěrečný účet a výsledek kontroly je přílohou č. 1                 schválen všemi hlasy  - 8 x ano                            

K bodu č. 3 - p.Brunclík přečetl 9 rozpočtových změn pro hospodaření v tomto roce.

Rozpočtové změny jsou přílohou č. 2                                      

schváleny všemi hlasy - 8 x ano                                                                                                                               

K bodu č. 4 - p. Strnad ze Severočeských komunálních služeb informoval o nutnosti třídění domovních odpadů a o fin. zvýhodnění při tomto třídění. Uvedl, že v r. 2012 bude nutné třídit odpady 50 na 50 % na využitelné složky. Zatím se třídí na 38%. Jako příklad uvedl likvidaci odpadů z kontejneru o obsahu 1100 litrů, kde stojí jeho výsyp 260,-- Kč a žlutého kontejneru na PET lahve jen 147,-- Kč a z této částky dostane Město ještě zpět 4,-- Kč za každý kg. Rozdíl tak činí 200,-- Kč. Je tedy nutné a výhodné odpady tříděním zredukovat.

- p. Brunclík - přednesl návrh na pokácení  2 ks tújí a živého plotu z keřů ze Skalníku a Meruzalky o rozloze 11 m2 u sousoší na náměstí na p.p.č. 2222/5 v k.ú. Rovensko p.Tr.

- p.Šálek - upozornil, že nebude hlasovat pro kácení tújí, protože nesouhlasil s celou úpravou náměstí.

- p. Brunclík požádal znovu členy zastupitelstva o hlasování k tomuto pokácení.

                                                                                  5 x ano, proti p. Švihel, p.Šálek a p.Hošek

- pí. Dudková - mohu se zeptat, proč chcete kácet ty túje a živý plot ?

p. Halama -dosud je tato úprava s tújemi u sousoší Rozhovor nedůstojná. Někteří občané nám vytýkali, že sousoší není vidět ze všech stran. Stav stromů by se musel do budoucna řešit.

- pí. Dudková - sousoší je  i s nápisem situováno jedním směrem do náměstí a proč by mělo být vidět ze všech stran. Naši předkové tuto úpravu zeleně udělali jednoduchým způsobem a citlivě k sousoší a jejímu okolí. Zeleň okolo na něj navazuje a zdůrazňuje celkový klid, které toto sousoší představuje, než nějakou barevnost. Proč ničit co bylo vytvořeno. Je třeba mít větší úctu k našim předkům.  

p.Brunclík - přerušil tuto připomínku s tím, že je to vyčerpávající otázka a ty túje by tam rozhodně neměly být.

p. Kutek - proč byt tam túje neměly být. Já je tam pamatuji jako kluk. Náměstí bylo precizní a stávající úpravou jste ho přeplácali.

p. Brunclík - řešení zeleně na náměstí bylo projednáváno ve dvou minulých schůzích a občané měli možnost se k ní vyjádřit. Proč jste tyto připomínky nevznesl dříve. Dnešní schůze není k výsadbě náměstí. Měli bychom se o něm bavit po dokončení, dnes není o čem.

p. Kutek - na těchto jednáních nebyl na připomínky občanů brán zřetel. Myslíte, že by v Jičíně nebo v Turnově si nechali na náměstí udělat záhony, které vypadají jako zákopy.

p. Brunclík -  cítili jsme, že většina občanů byla pro  tuto úpravu na náměstí.

p. Šálek - byly sice 2 jednání k této úpravě, ale nedá se říci, že by občané jednoznačně souhlasili. Minule pan Kutek rovněž vystoupil s touto  připomínkou a na tyto připomínky občanů proti této úpravě jim bylo odpovězeno „Také názor“. Kolik hlasů je počítáno jako většina, 18 nebo 30 občanů z celkového počtu obyvatel? Celá úprava byla odsouhlasena hlasováním členů zastupitelstva 6 hlasy ano a 3 hlasy ne. Je třeba říci, že pokud se většina členů zastupitelstva domluví, mohou říci občanům, že se tak rozhodli a není třeba vést ve věci další diskusi.

p. Koldovský - přerušil tuto diskusi s tím, že návrh zeleně na náměstí byl v minulém jednání zastupitelstva schválen a požádal, aby občané tuto úpravu nechali dokončit a potom bude možno hodnotit. Nebudeme ty záhony zavážet.

p. Šálek - s tím lze souhlasit, ale nesmí zde zaznít nepravda.

p. Brunclík - přečetl změnu č. 1/2005 k vyhl. Města Rovenska p.Tr. č. 2/1995 o čistotě města.

Tato změna je přílohou č. 3.                                                     schváleno všemi hlasy - 8 x ano                                  

p.Brunclík - přečetl návrh převedení movitého majetku města k vlastnímu hospodářskému využití Základní škole se spec. třídami Rovensko p.Tr. od 1.7.2005. Jedná se o věci umístěné v přístavbě tělocvičny - drobný dlouhodobý majetek ve výši 78.730,90 a předměty operativní evidence ve výši 8.044,00 Kč, celkem 86.774,90 Kč.

Seznam předmětů je přílohou č. 4.                                            schváleno všemi hlasy - 8 x ano                                  

- dále přečetl návrh na finanční příspěvek pro Klub přátel železnic Českého ráje na parní mašinku ve výši 5.000,-- Kč., která jezdila u nás při Pohádkovém lese,

                                                                                                  schváleno všemi hlasy - 8 x ano

- požádal členy zastupitelstva o schválení prodeje dílů ze zrušeného vozidla GAZ 461 za cenu 5.000,-- Kč.                                                                               schváleno všemi hlasy - 8 x ano

- přečetl návrh na umístění antény pro bezdrátový internet na střechu radnice. Provozovatelem je firma Roman Bělina a toto zařízení slouží pro potřeby veřejnosti i Města. Za cenu nájemného  120,-- Kč/rok.                                          schváleno všemi členy - 8 x ano

K bodu č. 5 - p. Šálek - jaké další kroky dělá SčVAK ve věci pitné vody.

p. Koldovský - bylo vyvoláno jednání s řed. SčVAK p. Šepsem a firmou VVISS ohledně hnojení pozemků - toto mají v pořádku. Příští pondělí bude další jednání s řed. SčVK a firmou, která nabízí z vody odstranění pesticidů. K tomuto jednání jsem přizván. Výsledky rozborů vody ještě starostové okolních obcí nemají.

p. Šálek - je třeba věnovat zápisům z těchto jednání větší pozornost, v minulém zápisu zveřejněném na TV kabelu došlo ke klamání veřejnosti, zhruba polovina zápisu nesouhlasila. Je třeba zápisy provádět s větší profesionalitou. Dále pak je třeba při hlasování členů zastupitelstva uvádět jmenovitě členy hlasující v menšině. Jinak občané neví kdo jak hlasuje.

- u hřbitova se znovu hromadí odpady za zdí hřbitova. Bylo to tam vyčištěno a zřejmě při otevření horní brány občané místo aby odložili odpad v dolní části hřbitova do odpadů, odhodí odpad za zeď. Dále pak jsou těžké desky z hrobů opřeny o zdi hřbitova, kterou svojí vahou poškozují a hrozí její ujetí.

- požární nádrž (koupaliště), kterou využívají naši občané i rekreanti je nutné denně čistit a vysypávat koše.

p. Koldovský – koupaliště čistíme, ale letos nám tam myši páchají sebevraždu, toto v loňském roce nebylo.

pí. Fajtová - jak probíhalo jednání v Liberci ohledně komunikace R 35.

p. Koldovský - na toto jednání byl od nás vypraven autobus, absolvovali jsme tam 5 hodinový maratón. Za Město Rovensko zpracovala více než velmi dobře připomínky k této komunikaci sl. Kovaříková. Zatím podle zpráv z ministerstva je důvodem přepracování variant. Jedna bitva byla vyhrána, ale je třeba bojovat dál. Při severní variantě by se mohlo Rovensko zavřít doslova i do písmene.

pí. Kořínková - když krášlíte náměstí, dejte nám také postřik na chodník v Tyršově ulici.

p. Koldovský – mluvil jsem již s p.Kořínkem a je to zařízeno.

pí. Kořínková - dále by bylo potřeba natřít vývěsku v Tyršově ul., stačilo by 1/2 kg barvy a natřít by to mohli zaměstnanci úřadu a také to okolo vývěsky posekat. Je to také vizitka města. Umístili jste koše, které jsou zelené a nejsou zřetelné, tím dochází k odhazování odpadků na ulici.  

p. Brunclík - na sekání trávy je tam domluva s Kolářovými. Příští rok pokud budou finanční prostředky, máme záměr udělat něco v této ulici s chodníky.

pí. Kořínková - v minulosti se zvedla před Kolářovými silnice a byl vybudován taras se zábradlím, který se však už drolí a zábradlí viklá. Vidím jak mládež při výletech na něm sedá. Je tam velké nebezpečí úrazu.

p.Brunclík – jak jsem již řekl, příští rok máme v úmyslu úpravy v této ulici.

p.Koldovský - informoval o 10 mil. na přestavbu školy. Tento týden se ve škole stěhují zpět do 1. patra, které je dokončeno. O prázdninách chceme upravit přízemí. Vyměnit okna do září, potom položit zámkovou dlažbu.

- nákladem 240.000,-- byl opraven strop v MŠ. Padal z něho na děti perlit. Oddělali jsme částečně desky, ale celkově se nepodařilo prostor vyluxovat.

Až budeme mít další finanční prostředky chceme v příštím roce vyměnit celý strop.

- na ledním stadionu nám popraskaly mantinely, neprodleně jsem jednal s firmou HOKEJ SPORT, která tyto instalovala a měla na ně danou 5ti letou záruku. Tato oprava byla provedena nákladem 350.000,-- Kč. Rakouská firma, která tyto desky dodala firmě HOKEJ SPORT uhradila pouze polovinu nákladů. Nyní jednáme o délce nové záruky.

p. Šálek - je třeba sjednat tu samou délku záruční doby, nevíme co ten materiál udělá dál.

- Nebylo by jednodušší dát v MŠ na strop sádrokarton, než to celé  nákladně dělat znovu.

p. Koldovský - v MŠ je akustický strop a tam sádrokarton nejde. 

K bodu č. 6 -  p. Brunclík požádal o přečtení zápisu z tohoto jednání.

p. Šálek požádal o jeho doplnění ve smyslu připomínek k provádění zápisů z těchto jednání.

p. Brunclík požádal o hlasování k návrhu doplnění usnesení.

                             schváleno všemi hlasy 8 x ano   

p. Švihel doplnil usnesení a ještě jednou ho celé přečetl

p. Brunclík jednání zastupitelstva zakončil.                                                                                          

V Rovensku p.Tr. 22.06.2005

Zapsala : Šálková Hana                                 

Ověřovatelé: starosta p. Pavel Koldovský           

místostarosta  p. Václav Brunclík

člen zastupitelstva p. Vladislav Vlček

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:67
TÝDEN:969
CELKEM:1383828

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami