Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

16.01.12 – Zápis a usnesení z VJ zastupitelstva

Zápis z 7. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 15. prosince 2011 od 19.00 hodin

(Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Přítomni: Bc.Jiří Bíma, Zdeňka Nejedlá, Jiří Houška, David Majer, Jan Houška, Daniel Špína, Marek Náhlovský, René Richter, Bc.Kateřina Matysová, Ladislav Šálek, MVDr.Václav Švihel, Jiří Kubelka

7.veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 12 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluven je p. Halama, p.Bláhová a p.Hošek

Zapisovatelkou jednání byla jmenována p.Jírová, ověřovateli zápisu byli jmenováni p.Bíma, p.Nejedlá a p.Majer. Do návrhové komise byli navrženi p.Náhlovský, p.Houška Jiří a p.Matysová.

            Schváleno 12 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil hosty s programem jednání:

Pořad jednání:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2.      Schválení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Města Rovensko pod Troskami

3.      Ceny vodného a stočného pro r. 2012

4.      Vyhlášení rozpočtového provizoria

5.      Zpráva o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor v r. 2011

6.      Vyhlášení inventarizace

7.      Rozdělení výtěžku z akce Pohádkový les za r. 2007 – 2011

8.      Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

9.      Rozpočtové změny

10.  Různé

11.  Usnesení a závěr

Schváleno 12 hlasy

Bod 3 - Ceny vodného a stočného

Pan Bíma přivítal pana Hejduka a paní Blažkovou a požádal o přeložení bodu 3 - ceny vodného a stočného na začátek, neboť pan Hejduk má ještě další jednání a spěchá.

Pan Bíma uvedl, že vodohospodářské sdružení Turnov vydalo tiskovou zprávu, ve které uvádí výši ceny vodného a stočného pro rok 2012, postup při projednávání úpravy cen a zdůvodnění úpravy cen.

Základní nárůst ceny byl schválen o 8,6 % u vodného a o 9,5 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 9 %.

Celková cena na m3 tedy činí: vodné – 39,63 Kč a stočné 31,70 Kč bez DPH. Celková cena bez DPH je tedy 71,33 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 5,89 Kč proti roku 2011.

Po započítání 14 % DPH činí: vodné 45,18 Kč a stočné 36,14 Kč. Celková cena vody včetně DPH činí 81,32 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 9,33 Kč proti roku 2011 (71,99 Kč).

Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby cenu vodného a stočného pro rok 2012 vzalo na vědomí a dal slovo panu Hejdukovi.

Pan Hejduk informoval občany o ceně vody na rok 2012, rozdal také materiál o „klíčových číslech VHS a o tom jak se schvaluje cena vodného a stočného“. Informoval o tom, že 22 měst a obcí má jednotnou cenu vodného a stočného. Kam jde zhruba 180 mil. Kč, které se vyberou - je to na nájem, provozní náklady, odvod DPH a zbytek teprve tvoří zisk (dle tabulek materiálu).

Pan Šálek se dotázal komu se platí nájemné.

Pan Hejduk poukázal, že v materiálech, které rozdal, je na první straně tabulka, kde občané vše najdou.

Informuje, že 79 mil. si vezmou na provoz, 75 mil. jde na účet VHS Turnov jako nájemné, 4 mil. provozovateli na zisk a 22 mil. má stát na DPH.

Pan Mazánek chtěl vědět, proč se cena vody zdražuje o tolik, když pan Hejduk tvrdil, že to nebude víc jak 2% ročně.

Pan Hejduk si nevzpomíná zda toto kdysi tvrdil, ale opotřebovanost kanalizace je 65% a pokud se nebude investovat, voda přestane téci, potřebujeme peníze na kanalizaci novou, VHS se snaží peníze schánět.

Pan Bíma se zeptal p.Hejduka, kolik VHS Turnov za ty roky investovala do města Rovensko pod Troskami.

Pan Hejduk odpověděl, že v této chvíli je to 7 – 10 milionů korun.

Pan Mazánek chtěl vědět, kdy se zastaví cena vody.

Pan Hejduk si myslí, že to bude asi za 5 let na částce 120,- Kč za 1 m3.

Pan Šálek má starost, zda nepřijdeme o vrt ve Václaví.

Pan Hejduk nemá zásadní informace o konkrétním problému od provozovatele.

Pan Šálek má obavy, že pokud bude dálnice, můžeme přijít o zdroj pitné vody.

Pan Hejduk odpovídá, že se dá vše stavebně vyřešit, není se čeho bát.

Pan Mazánek má dotaz na paní starostku, zda souhlasí s touto politikou VHS.

Odpovídá p.Bíma, že je to nutnost zdražovat, informuje, že město samo na to nemá, vše financovat, že VHS svoje slova plní, zatím se dělají kroky, které nejsou vidět.

Paní Nejedlá sděluje, že ve Svazku obcí Rovensko pod Troskami byly jen 4 obce, když se začínalo, těžko by město shánělo peníze na vše co je potřeba. Pro zdražování není nikdo, je to nutné zlo, zdražuje se vše. Čím budeme větší spolek, tím víc se toho udělá.

Panu Šálkovi se nelíbí cena do 5-ti let 120,- Kč za 1 m3, za 5 let je to o 50,-- Kč, je to neúměrné.

Pan Hejduk informuje, že čím méně zaplatí VHS, tím více bude muset zaplatit město. Když město Rovensko p.Tr. vstupovalo do svazku, nemělo na nic, na opravy, na investice.

Pan Bíma sdělil, že byly roky, kdy se nezdražovalo, ale nebylo na opravy, vstoupilo se do VHS.

Pan Šich se ptal, kdy se začne kopat kanalizace.

Pan Hejduk sdělil, že když se nezačne do 2 let, budou problémy, musíme chytit poslední vlnu dotací, vše závisí od dotací, jak budou, hned se začne kopat.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Paní starostka byla na minulém zasedání zastupitelstva města pověřena podpisem 5 smluv, sdělila, že toto bylo splněno, smlouvy byly podepsány.

Bod 2 - Schválení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Města Rovensko pod Troskami

Paní Blažková seznámila občany s lokalitami v ÚP, ukázala lokality, které neprošly projednáním a které zůstávají. Námitky mohli podávat vlastníci, připomínky občané města Rovensko pod Troskami. ÚP se zpracovává na 15 let.

Byly podány 2 námitky a 11 připomínek.

Pan Bíma sděluje, že se bude hlasovat postupně o všech námitkách a připomínkách zvlášť.

Vyhovění či nevyhovění jednotlivým námitkám i připomínkám bylo odsouhlaseno vždy všemi 12 hlasy, jen nevyhovění v připomínce č. 6 v části požadavku města o doplnění do územního plánu jako pozemky určené k zástavbě rodinnými domy pozemky p.č. 2065/1, 2065/19, 2065/24 a 2065/20 nevyhovění připomínce bylo schváleno 9 hlasy, 2 hlasy byly proti (p.Šálek a p. Švihel) a hlasování se zdržel p. Kubelka (bližší informace jsou v příloze tohoto zápisu „Odůvodnění návrhu Pokynů pro zpracování Návrhu Územního plánu Rovensko pod Troskami“.

            „Odůvodnění návrhu Pokynů pro zpracování Návrhu Územního plánu Rovensko pod Troskami“ bylo zastupitelstvem schváleno.

Dále pan Bíma požádal zastupitelstvo o hlasování o „Pokynech pro zpracování Návrhu Územního plánu Rovensko pod Troskami“.

            Schváleno 12 hlasy.                                                  

Pan Šálek k tomu připomenul, že město by v případě zapracování rezervy pro umístění kapacitní silnice S5 (R35) do územního plánu mělo požadovat vedení této komunikace co nejvíce v tunelech.

Pan Bíma uvedl, že po schválení Pokynů pro zpracování územního plánu může Město Rovensko pod Troskami požádat Krajský úřad Libereckého kraje o další dotaci na etapu „návrh“ a požádal zastupitelstvo o schválení podání žádosti na Liberecký kraj o tuto dotaci.

            Schváleno 12 hlasy.

Bod 4 - Vyhlášení rozpočtového provizoria

 Pan Bíma sdělil, že rozpočet Města Rovensko p.Tr. na rok 2012 bude schválen až v březnu r. 2012, proto na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zastupitelstvo města na období od 1.ledna 2012 do doby schválení rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2012 „Pravidla rozpočtového provizoria Města Rovensko pod Troskami pro rok 2012“, která budou přílohou tohoto zápisu.

 Schváleno 12 hlasy

Bod 5 - Zpráva o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Tábor“ v r. 2011

Pan Bíma sdělil, že dne 24.10.2011 dozorčí rada ve složení Lenka Malá, starostka obce Tatobity, Drahuše Hercíková, starostka obce Bradlecká Lhota a Mgr. Zdeněk Mrkvička, starosta obce Žernov provedla kontrolu účetních dokladů v příjmových i výdajových položkách, zůstatku na bankovním účtu a uzavřených smluvních vztahů v roce 2011.

Celkový závěr zní:

Dozorčí rada po provedení kontroly vybraných účetních dokladů a všech uzavřených smluvních vztahů ve vazbě na usnesení shromáždění zástupců na realizované akce v roce 2011 konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola byla provedena z materiálů předložených účetní svazku paní Bryknarovou.

Zastupitelstvo bylo s touto zprávou seznámeno a zpráva bude přílohou zápisu.

            Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby Zprávu o finanční činnosti „Mikroregionu Tábor“ v roce 2011 vzalo na vědomí.

Bod 6 - Vyhlášení inventarizace

Pan Bíma sdělil, že zastupitelstvo bylo s plánem inventur na rok 2011 seznámeno. Jedná se o inventarizaci veškerého majetku ve vlastnictví města včetně příspěvkových organizací, závazků a jiných aktiv a jiných pasiv včetně podrozvahy se stavy k 31.12.2011. Inventury budou probíhat v měsíci leden 2012 tak, aby inventarizační rozdíly mohly být proúčtovány do účetního období, za které se ověřuje stav pohledávek, závazků a zásob.

Přítomní byli seznámeni s členy jednotlivých inventarizačních komisí.

Plán inventur na rok 2011 bude přílohou zápisu.

            Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby plán inventur na rok 2011 vzalo na vědomí.

Bod 7 - Rozdělení výtěžku z akce Pohádkový les za r. 2007 – 2011

Paní Nejedlá seznámila přítomné s návrhem na rozdělení výtěžku z akce Pohádkový les za r. 2007-2011. Návrh bude přílohou zápisu.

 Schváleno 12 hlasy

Bod 8 - Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Paní Nejedlá uvedla, že zastupitelstvo města se dohodlo na změně čl. 5 obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze psů:

Sazba poplatku na kalendářní rok se změní takto:

a) za prvního psa                                                                               100,-- Kč

b) v částech obce Blatec, Liščí Kotce, Štěpánovice,

 Křečovice, Václaví                                                                          80,-- Kč

c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                         200,-- Kč

Ostatní články vyhlášky č. 3/2011 zůstávají nezměněny.

Město vydává novou obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze psů (návrh vyhlášky je přílohou zápisu).

            Schváleno 12 hlasy.

Dále paní starostka uvedla, že zastupitelstvo města se dohodlo na změně čl. 8 obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – osvobození od poplatku:

1) Poplatek se neplatí:

a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) Město Rovensko pod Troskami

b) užívání veřejného prostranství pro umístění stavebnícvh zařízení a uložení stavebního materiálu za účelem prací na úpravě rodinných domů, a to po dobu platnosti povolení

Ostatní články vyhlášky č. 7/2011 zůstávají nezměněny.

Město vydává novou obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zrušuje OZV č. 7/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

(návrh vyhlášky je přílohou zápisu).

            Schváleno 12 hlasy

Bod 9 - Rozpočtové změny

Ještě před projednáním rozpočtového opatření č. 4/2011, navrhla paní starostka zastupitelstvu (i když se město v tomto roce potýká s nedostatkem finančních prostředků) poskytnout jako každoročně finanční příspěvek ve výši 3.000,-- Kč útulku pro psy v Turnově, protože pan Fišer se o pejsky bez majitele dobře stará a vždy vyjde našemu městu vstříc, když je potřeba umístit některého zatoulaného pejska bez známého majitele do útulku.

             Schváleno 12 hlasy

Dále bylo přečteno rozpočtové opatření č. 4/2011, které je přílohou zápisu.

             Schváleno 12 hlasy

Bod 10 - Různé

1. Žádosti o prodej pozemků

a) Pan ......... požádal město Rovensko pod Troskami o prodej části parcely p.č. 1921/1. Jedná se o parcelu v Matouškově ulici proti jeho domku ......., jedná se o zatravněnou část, kterou využívá pro parkování vozidel před domem a jako manipulační prostor. Má zde také složené dříví.

Paní starostka požádala zastupitelstvo o hlasování, kdo je pro prodej uvedené části parcely p.č. 1921/1 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.

            Proti prodeji hlasovalo všech 12 zastupitelů.

Prodej výše uvedené části parcely nebyl schválen.

b) Na město se obrátili 3 zájemci o odkoupení pozemků v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami. Jedná se o pozemky p.č. 794/1, 794/2, 800/2, 801/3, 801/4, 805 a 814/1. Tyto pozemky se nacházejí nalevo od silnice směrem na Václaví.

Paní starostka uvedla, že zastupitelstvo posoudilo tyto žádosti a rozhodlo se pozemky neprodat, i když záměr prodeje uvedených pozemků byl řádně vyvěšen.

Paní starostka požádala zastupitelstvo o hlasování, kdo je pro prodej uvedených pozemků:

            Proti prodeji hlasovalo všech 12 zastupitelů.

Prodej výše uvedených pozemků nebyl schválen.

2. Převod drobného dlouhodobého hmotného majetku, vedeného na účtu 028 s nulovou hodnotou do operativní evidence

Paní starostka požádala zastupitelstvo o schválení převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku, vedeného na účtu 028 s nulovou hodnotou, do operativní evidence 2, kde jsou vedeny předměty pouze evidenčně bez ceny. Je to z důvodu, že do konce roku 2011 nesmí mít žádný majetek na účtu 028 nulovou hodnotu.

Jedná se o 9 ks ocelových přileb, svítilnu, 2 ks kanystrů, požární sirénu, kalkulačku, dětskou váhu a pracovní stůl.

            Schváleno 12 hlasy

3. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Paní starostka požádala zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012. Dle této smlouvy se město Rovensko pod Troskami zavazuje uhradit na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2012 částku ve výši 114.210,- Kč.

4. Rozpočtový výhled

Paní starostka sdělila, že dalším bodem jednání je rozpočtový výhled, jeho vypracování ukládá zákon. Při vypracování ročního rozpočtu by se mělo vycházet z rozpočtového výhledu.

Rozpočtový výhled je sestaven na rok 2013 – 2015, zastupitelstvo s ním bylo seznámeno.

Rozpočtový výhled včetně přehledu akcí bude přílohou zápisu.

            Schváleno 9 hlasy, p. Šálek a p.Švihel byli proti a p. Kubelka se zdržel hlasování.

5. Poplatky za svatební obřady

Paní starostka informovalal, že Pravidla a poplatky za svatební obřady byly schváleny na veřejném jednání zastupitelstva města 25. června 2009. Seznámila přítomné s nově upraveným zněním Pravidel pro konání svatebních obřadů a s poplatky za svatební obřady (příloha zápisu).

            Schváleno 12 hlasy

Diskuse:

Pan Mazánek se ptal, jak to vypadá s okny na budově radnice, zda budou nové.

Pan Bíma odpověděl, že okna budou.

Pan Šálek se zajímal o hospodaření v lesích.

Paní Nejedlá sdělila, že požádala Obec Hrubá Skála o podrobné vyúčtování hospodaření ve společných lesích a ozámila, že je návrh na rozdělení lesů.

Pan Šálek se ptal, zda se bude zateplovat malá škola, zateplení velké školy stálo 15 mil. a nedošlo tím k úspoře. Dále požádal paní starostku, aby občany informovala o správci Paldy, panu Žďánském.

Paní Nejedlá sdělila, že s panem Žďánským byl ukončen pracovní poměr dohodou a sdělení bližších informací by bylo porušením zákona o ochraně osobních údajů.

Pan Šálek se dále otázal na plovárnu, na domeček čp. 428 ve kterém bydlí p.Cína s rodinou,zda tento domek opustil.

Pan Bíma odpověděl, že p.Cínovi byla každoročně obnovována nájemní smlouva, nyní se odstěhoval. Dále sdělil, že domek je ve špatném stamu, bude opraven, aby do budoucna mohl být znovu obydlen.

Pan Šálek je také pro to, aby v domku na plovárně někdo bydlel. Dále se ptal na výsadbu zeleně ve Václaví.

Paní Nejedlá odpověděla, že Pozemkový úřad Semily ve Václaví zrealizoval komplexní pozemkovou úpravu a hodlá zde vybudovat 2 komunikace s pomocí dotací. K získání těchto dotací musí komunikace splňovat 2 funkce – např. dopravní a ekologickou. Vedoucí OŽP podmínila vydání souhlasného stanoviska s projektem požadavkem na vysázení jednostranné zeleně. Z tohoto důvodu bylo město požádáno o spolupráci, aby se zavázalo vysadit doprovodnou zeleň. Výsadba bude provedena cca 28 ks ovocných stromků, u kterých se cena pohybuje do 200,-- Kč + práce.

Bod 11 - Usnesení a závěr

Jelikož nebylo dalších dotazů, paní Nejedlá diskusi ukončila a požádala o přečtení usnesení.

            Na závěr paní Nejedlá poděkovala všem přítomným za jejich účast na 7. veřejném jednání zastupitelstva, popřála všem krásné vánoční svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce a toto jednání ukončila.

Zdeňka Nejedlá, starostka

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

David Majer, ověřovatel

Zapsala: Zuzana Jírová

Usnesení č. 7

 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

 konaného dne 15. prosince 2011

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami :

I. Schvaluje :

 1. Odůvodnění Pokynů pro zpracování Návrhu Územního plánu Rovensko pod Troskami (příloha  č. 1)

 2. Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu Rovensko pod Troskami (příloha č. 2)

 3. Podání žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje o další dotaci na územní plán – etapu „Návrh“.

 4. Pravidla rozpočtového provizoria Města Rovensko pod Troskami pro rok 2012 (příloha č.3)

 5. Rozdělení výtěžku z akce Pohádkový les za r.2007 – 2011 (příloha č. 4)

 6. Finanční příspěvek útulku pro psy v Turnově ve výši 3.000,-- Kč.

 7. Rozpočtové opatření č. 4/2001 (příloha č. 5)

 8. Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o místním poplatku ze psů (příloha č. 6)

 9. Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  (příloha č. 7)

 10. Převod drobného dlouhodobého hmotného majetku, vedeného na účtu 028 s nulovou hodnotou do operativní evidence POE 2 (příloha č. 8)

 11. Rozpočtový výhled Města Rovensko pod Troskami na r. 2013 – 2015 (příloha č. 9)

 12. Pravidla pro konání svatebních obřadů a poplatky za svatební obřady (příloha č. 10)

II. Neschvaluje :

 1. Prodej části pozemku p.č. 1921/1 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami.

 2. Prodej pozemků p.č. 794/1, 794/2, 800/2, 801/3, 801/4, 805 a 814/1 v k.ú. Štěpánovice u Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami.

III. Bere na vědomí :        

 1. Cenu vodného a stočného pro rok 2012 v celkové výši 81,32 Kč včetně DPH (příloha č. 11)

 2. Zprávu o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor v r. 2011 (příloha č. 12)

 3. Plán inventur na rok 2011 a jmenování členů inventarizačních komisí (příloha č. 13)

 4. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012  (příloha č. 14)

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:422
TÝDEN:4056
CELKEM:1399737

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami