Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

15.05.03 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

 ze 4. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného ve čtvrtek 15. května 2003

Přítomní členové zastupitelstva: Jiří Bíma, Václav Brunclík, Ing. Petr Halama, MUDr. Jaroslav Hošek, Jiří Houška, Pavel Koldovský, Ladislav Šálek, MVDr. Václav Švihel, Mgr. Vladislav Vlček

4. veřejné jednání Městského zastupitelstva Rovensko p. Tr. zahájil a všechny přítomné přivítal zástupce starosty p. Václav Brunclík. Uvedl, že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvoje tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována p. Jana Fišerová, ověřovateli zápisu p. Václav Brunclík a p. Ing. Petr Halama. Do návrhové komise navrhl p. Mgr. Ladislava Vlčka, p. Jiřího Bímu a p. Jiřího Houšku. Schváleno všemi hlasy.

P. Brunclík seznámil přítomné s pořadem jednání:

1. Kontrola usnesení

2. Vstup Města Rovensko pod Troskami do Sdružení obcí Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

3. Prodej pozemků v k.ú. Rovensko pod Troskami p. p. č. 2065/19 a 2065/24.

Navýšení prodejní ceny p. p. č. 38/19.

4. Schválení vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku z majetku Základní školy se speciálními třídami v Rovensku p. Tr.

5. Stručný přehled o hospodaření Města Rovensko p. Tr. za období leden - duben 2003.

6. Schválení smlouvy s Hasičským sborem Libereckého kraje o zabezpečení úkolu ochrany obyvatelstva.

7. Vyhlášení referenda o vstupu do EU

8. Seznámení s konceptem územního plánu Libereckého kraje - mimo jiné k návrhu tras komunikace R/35.

9. Vyhlášení ankety - komunikace R/35.

10. Diskuse

Program byl všemi členy zastupitelstva odsouhlasen.

K bodu 1.

Kontrola usnesení z minulého jednání - přednesl p. Brunclík

1. Uzavřít smlouvu pro výkon přestupkové agendy s Městem Turnov - splněno

2. Uzavřít smlouvu o převodu správních poplatků s Městem Turnov - splněno

3. Zajistit pokácení 4 ks stromů na obecním pozemku p. p. č. 815/2 a 815/3 v k. ú. Rovensko p. Tr. - splněno.

4. Uzavřít smlouvu o nájmu s příspěvkovými organizacemi ZŠ a MŠ - splněno.

5. Svolat mimořádné jednání k problematice výstavby komunikace R/35 s přizváním odborníků - splněno za velké účasti obyvatel.

K bodu 2

P. Brunclík požádal o schválení vstupu Města Rovensko p. Tr. do Sdružení obcí Libereckého kraje. Toto sdružení napomůže spolupráci v mnoha rovinách a s představiteli Libereckého kraje budeme projednávat základní dokumenty rozvoje a řízení kraje. Jde o vytvoření nové platformy spolupráce obecních a městských samospráv se samosprávou Libereckého kraje a ostatními partnery. Členský příspěvek činí 1,30 Kč na 1 obyvatele ročně. Dále uvedl, že členové zastupitelstva se měli možnost s dokumentem seznámit. Schváleno všemi hlasy.

K bodu 3

P. Brunclík požádal zastupitelstvo o schválení prodeje pozemků p. p .č. 2065/19 a 2065/24, vše v obci, části obce a katastrálním území Rovensko pod Troskami za cenu 150,- Kč/m2 +100.000,- Kč na inženýrské sítě. Prodej výše uvedených parcel byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Rovensko p. Tr. od 25. března do 15. dubna 2003. Jedná se o pozemky nad školou ( nad atletickým hřištěm ). Schváleno všemi hlasy.

Co se týká pozemku p. p. č. 38/19 - v k. ú. Rovensko pod Troskami.
Prodej pozemků na výstavbu garáží byl zveřejněn v roce 1998 a zastupitelstvem schválen usnesením číslo 18 ze dne 21.5.1998 za cenu 150 Kč/m2. P. Brunclík požádal zastupitelstvo o schválení navýšení ceny pozemku ze 150,- Kč/m2 na 170, - Kč/m2 + veškeré náklady s prodejem spojené (podíl GP, zastavovací studii, kolky atd.). Schváleno všemi hlasy.

K bodu 4

P. starosta sdělil, že v Základní škole se speciálními třídami Rovensko pod Troskami byla provedena kontrola majetku navrženého k vyřazení. Bylo navrženo vyřadit majetek v celkové hodnotě 173.474,- Kč takto:

Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(DHM)            (DDHM)
návrh na likvidaci            124.808,--Kč               41.020,-- Kč
přeřazeno do dílny TS             3.400,-- Kč     2.325,-- Kč
přeřazeno do RZ Palda          1.491,-- Kč     430,-- Kč       
celkem            129.699,-- Kč  43.775,-- Kč

Částka 124.808,- Kč se týká zařízení učebny ZŠ.

P.starosta požádal zastupitele o souhlas s vyřazením majetku v celkové hodnotě 173.474,- Kč. Schváleno všemi hlasy.

K bodu 5.

P. starosta seznámil přítomné s přehledem hospodaření města Rovensko p. Tr. za období leden - duben 2003:

Příjmy činily 6.797.476,36 Kč
Výdaje činily 6.682.445,66 Kč

Od toho můžeme odečíst v příjmech i výdajích:
3.593.917,- Kč - jedná se o dotaci na úhradu přímých nákladů na vzdělání
a 223.487,- Kč - proúčtovaná daň z příjmu právnických osob za obec

To znamená, že čisté příjmy činily 2.980.072,36 Kč a čisté výdaje činily 2.865.041,66 Kč.
Rozdíl je +115.030,70 Kč.

K bodu 6

P. Brunclík požádal zastupitele o souhlas s uzavřením smlouvy s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva. Touto smlouvou se zavazujeme zajistit v objektech, kde provozujeme svou činnost, tzn. na území obce, přípravu opatření v oblasti ochrany obyvatelstva související s ochranou života a zdraví občanů před následky mimořádných situací, zejména těchto úkolů ochrany obyvatelstva:

1. informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních

2. varování, evakuaci, popřípadě ukrytí

3. organizování záchranných prací

4. organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci

5. zřízení a údržbu zařízení civilní ochrany

Schváleno všemi hlasy.

K bodu 7.

P. Brunclík přečetl oznámení o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Starosta Města Rovensko pod Troskami

podle § 21 zákona č. 114/2003 Sb. o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) oznamuje:

1. Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční

 dne 13. června 2003 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

dne 14. června 2003 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení ČR k EU je Městské informační středisko v Rovensku p. Tr., ul. Komenského 107, v době otevíracích hodin ( Út - Pá 9.00 h.- 15.30 h., So a Ne 9.00 h. - 14.00 h.)

3. Místem konání referenda v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování - sál radnice pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v obci Rovensko p. Tr. a v jeho částech Blatec, Křečovice II., Liščí Kotce, Štěpánovice a Václaví.

4. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním diplomatickým pasem nebo služebním pasem ČR a nebo cestovním průkazem).

5. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku.

V Rovensku pod Troskami 15. května 2003

K bodu 8. - Komunikace R/35

P. starosta uvedl, že následující vyjádření musí být přesné a vyjadřuje názor celého zastupitelstva. Uskutečnilo se mimořádné zasedání, kde měli všichni možnost ještě před vyjitím konceptu územního plánu získat informace a pohovořit s úředníky dotčených organizací i Krajského úřadu.

Před vyhlášením ankety přečetl názor zastupitelstva:

„Vážení občané, chtěl bych vyjádřit náš názor k umístění koridoru rychlostní čtyřproudové komunikace R/35 na katastru našeho města. Jsme zásadně proti všem třem variantám, které protínají Český ráj. Nyní Vám to zdůvodním.

Územní plán Rovenska p. Tr. je postaven pro variantu golfového hřiště, jehož realizace se pozdržela. Měl jsem jednání s majiteli Šustovými a ti mi potvrdili, že chtějí tento projekt v nejbližší možné době uskutečnit. Je to pro nás prioritní záležitost, která má nadregionální význam. Máme uvedeno golfové hřiště i v závazné části územního plánu, což je pro nás zákon. Celý náš územní plán je vyrovnaný - západ = sport, východ = rozvojové plochy města. Narušení by způsobilo zhroucení celého tohoto plánu.

Vlastníme rekreační zařízení Palda. Dar pana Horáčka cca 25 mil. Kč společně s dotací 1,5 mil. Kč od Phare by byly znehodnoceny. Navíc Phare si klade podmínku, že rekreační zařízení bude na mezinárodní úrovni. Po výstavbě této komunikace by vše zaniklo.

Skalní města Českého ráje byla navržena na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Jak se toto slučuje s výstavbou R/35 ? Příroda bude hrubě narušena stavbou, která má podobné parametry jako dálnice, s vyjímkou odstavného pruhu, který je 1,5 m zpevněná krajnice (dálnice má 2,5 m odstavný pruh). Samotná šíře v krajině bude cca 30 m v rovině. Zahloubení a násypné svahy v našem kopcovitém terénu rozšíří tuto stavbu až na 50 m. Při průchodu koridorem vznikne plno doprovodných staveb - připojení silnice napříč, náspy, mosty. Tuto stavbu můžeme shlédnout na vlastní oči v údolí Hodkovic, kde se stejná silnice staví. Protihlukové clony znamenají nepřekonatelný koridor, vznikne tzv. bariérový účinek, kdy krajinná prostupnost bude narušena, a bude narušena také opticky. Výrobci aut snižují emise, ale zvýšení dopravy, hlavně kamiónů je rychlejší. Proto budou zasaženy smogem široké oblasti podél silnice. Rovensko p. Tr. a Ktová budou zasaženy do délky několika kilometrů prachem, což naruší zdravou přírodu okolo nás. Ještě se nestačila vzpamatovat z totalitních zásahů a znova ji budeme ničit. V naší obci Václaví se nachází vodní zdroj, kde je vyvrtán 148 m hluboký vrt s vydatností 15 l za sekundu. Co to udělá s tímto významným zdrojem, který je jediným pro široké okolí?

VÚC Libereckého kraje poukazuje na fakt, že pokud se neuskuteční tato stavba, dopravní obslužnost Semilska bude katastrofální. Chceme zdůraznit, že čtyřproudová rychlostní komunikace R/35 má jasně tranzitní charakter. Pokud si kamiony zajedou 17 km mimo Český ráj, ve vzdálenosti Stockholm - Balkán je tato zajížďka zanedbatelná. Frekvence se zvýší tím, že se na tuto trasu stáhne doprava celoevropského významu. Z tohoto důvodu jsme proti tomu, vést jakoukoliv komunikaci takového významu Českým rájem. Turistický ruch nám tím nezvýší, naopak nám turisty odradí“.

P. Brunclík seznámil přítomné s informací o anketě Města Rovensko p. Tr. ve věci čtyřproudé rychlostní komunikace R/35, která se vyhlašuje dnem 15.5.2003.

Město Rovensko pod Troskami vyhlašuje anketu ve věci návrhu vedení trasy čtyřproudové rychlostní komunikace R/35 Českým rájem. Ankety se mohou zúčastnit občané starší 18 let, kteří jsou v Rovensku p. Tr. přihlášení k trvalému pobytu nebo mají na území města Rovensko p. Tr. nemovitost. Občané, kteří jsou v Rovensku p. Tr. přihlášeni k trvalému pobytu obdrží anketní lístky poštou. Majitelé nemovitostí na území města Rovensko p. Tr., kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, si mohou vyzvednout anketní lístky v budově Městského informačního střediska a na MěÚ v Rovensku p. Tr. Na anketním lístku občan škrtne tu možnost, se kterou nesouhlasí a anketní lístek odevzdá do zapečetěné schránky na MěÚ nebo v informačním středisku v Rovensku p. Tr. Anketní lístky lze odevzdat v termínu od 21. května do 30. května 2003. V následujícím týdnu budou občané seznámeni s výsledky ankety, a to zveřejněním na úřední desce města a v televizním infokanálu.

P.Brunclík dále uvedl, že by chtěl tímto apelovat na občany, kteří mají možnost tento lístek odevzdat, aby tak učinili pokud možno všichni, aby mohlo zastupitelstvo operovat s co největším počtem vyjádření. Ukázal anketní lístek a přečetl text na něm uvedený.

Potom p. Brunclík sdělil, že je vyčerpán program a otevřel diskusi.

Na dotaz p. Brožka, zda je prohlášení, které přečetl p. starosta, jednomyslným názorem celého zastupitelstva p. Brunclík odpověděl: “ Prohlášení je zatím v pracovní verzi a bude se doplňovat, protože 19. června bude opět územní jednání, kde budou občané seznámeni s plným textem odpovědi k územnímu celku Libereckého kraje. Členové zastupitelstva měli možnost jednotlivé pasáže prostudovat a zatím je to názor celého zastupitelstva“. P. MVDr. Švihel se vyjádřil k dotazu p. Brožka, že zastupitelstvo nesouhlasí s takto navrženou koncepcí dálnice tak, jak byla navržena. P. Brožek dále uvedl, že z toho plyne to, že zastupitelé nesouhlasí s uvedenou koncepcí, ale souhlasí s koncepcí přes Mnichovo Hradiště a proto není již potřeba anketu dělat.

„ V prohlášení nepadlo o Mnichově Hradišti ani slovo. Snažíme se zabránit třem variantám zakresleným na mapě a na mapě není zakreslená žádná trasa přes Mnichovo Hradiště. Jsou tam zakresleny 2 varianty okolo Rovenska p. Tr. a jedna varianta územím Libuňky podle stávající silnice.“ upřesnil p. starosta. P. Brunclík znovu přečetl znění prohlášení a dodal, že vzdálenost 17 km uvedená v prohlášení není myšlená jako zajížďka přes Mnichovo Hradiště, ale je to jen náhodně zvolená vzdálenost, která je zanedbatelná vůči obrovské trase. Nechceme, aby žádná z těchto tří navržených tras procházely Českým rájem. Je jasné, že by se takový typ silnice měl Českému ráji vyhnout. P. Šálek upřesnil, že zastupitelstvo a obec si nemůže dovolit něco navrhovat. Uvedl, že v územním plánu Libereckého kraje je napsáno, že by měla dálnice sloužit jako místní obslužnost, což je nesmysl, protože na obslužnost nefungují nikde dálnice. Není možné, pokud je vzdálenost obcí 3 km - 4 km, najíždět na dálnici, 2 km na nějakou křižovatku a na dalších pěti kilometrech z ní sjíždět a vracet se. Sjezdy jsou na těchto silnicích po 5-15 km , tzn. že obslužnost nepřipadá v úvahu. Dále informoval o prašnosti, která je daleko horší než smog. Smog bude v budoucnu omezen vývojem motorů, ale prašnost bude stálá. Na VÚC je mnoho dalších věcí, které se týkají naší obce a naše zastupitelstvo je bude dále doplňovat.

P. Brunclík uvedl, že anketa se dělá především proto, aby občané rozhodli o tom, kterým směrem a jakým způsobem má zastupitelstvo pokračovat. Pokud bude většina obyvatel souhlasit s dálnicí, tak zastupitelstvu nezbude nic jiného, než s tím souhlasit také.

Paní Fajtová se dotázala:

- Jak to bude s ulicí Matouškovou a Jiráskovou.Pokud se bude upravovat ul. Matouškova před jejím domem, aby se nezvyšovala, ale snižovala.

- Zda se bude budovat dětské hřiště nebo sportovní středisko, které by mělo prostředí upraveno tak, jako to mají fotbalisté a hokejisté.

- Jaké úkoly má Okrašlovací spolek, úklidové práce nejsou pro tento spolek důstojné.

- Jakou úlohu má Informační středisko, informuje-li návštěvníky, jak informuje město a své okolí.

- Zda bude mít Rovensko pod Troskami svou policii.

- Zda by se nedala zvětšit, upravit a rozšířit pošta v Rovensku p. Tr., aby nebyla práce pošty v Rovensku nahrazována poštou turnovskou.

- Měl by se vyčistit mikrofon, aby měl příjemný hlas.

- Jaké úpravy se připravují na hřbitově, mimo ořezávání větví, úpravy oplocení. Navrhla zaplnit dva železné věšáky motyčkami, smetáčky, lopatkami...

P. starosta odpověděl:

„Informační středisko informuje nejen turisty, ale slouží i všem občanům, poskytuje různé služby, jako je kopírování, internet, informace o spojích atd. Každý občan může do informačního střediska zajít, dát si občerstvení, dozvědět se aktuální informace. Je to informační středisko v plném rozsahu.

Okrašlovací spolek u nás pracuje a za jeho činnost jsme velice vděční. Poslední z jeho akcí byl sběr odpadků ze Štěpánovic až do Rovenska p. Tr. Další akcí, kterou připravuje společně s Městem a Hasičským sdružením je Pohádkový les.

Rovensko policii nemá ani mít nebude, protože roční náklady na 1 policistu činí kolem 200 až 300 tisíc Kč, což si město nemůže dovolit.

Na děti nezapomínáme, nechali jsme vypracovat studii nové tělocvičny. Společně s p. Brunclíkem jsme byli v Praze zažádat o grant 30 mil. Kč. Stavba by měla probíhat ve dvou etapách. V první etapě za 15 mil. Kč by se postavila přístavba tělocvičny a příští rok, v druhé etapě, by se opravily obě dvě školy. Pokud bychom však zmíněnou dotaci nedostali, žádná výstavba by proběhnout nemohla.

Pošta je samostatný podnikatelský subjekt a Město nemůže zasahovat do její úpravy ani organizace.

Co se týká Jiráskovy ulice, víme, že je tam problém s vodou, hlavně v zimě a mrazech. Budou se provádět na silnici překopy, aby se voda traverzami svedla do kanálů a netekla po cestě.

Na hřbitově byl dán znovu do pořádku památník rudoarmějců. Nářadí na železných věšácích bylo, ale nevydrželo ani týden, a proto nemá význam pořizovat nové“.

Paní Cillerová se dotázala, zda bude hřiště nad školou stále v tak neupraveném stavu.

P. Brunclík odpověděl, že se to vše bude likvidovat, dráhy na skateboard se budou vyrábět ze železa a budou umístěny na betonové ploše kluziště.

Dále p. Cillerová poděkovala zastupitelstvu za to, že se začalo věnovat úpravě města a obnově autobusové zastávky a požádala zástupce školy, aby dohlédli na naši mládež, aby nebyly zastávky znovu zničeny. P. Brunclík odpověděl, že autobusovou zastávku opravili naši fotbalisté a úklid provedla p. Stantejská s p. Horákovou, za což jim náleží poděkovaní.

P. Patka požádal, zda by mohla být otevřena horní vrata na hřbitově. P. Brunclík informoval, že na vratech je sice řetěz, ale jsou otevřena.

Na dotaz p. Doleželové, kdy bude možné zasypat druhou díru v Matouškově ulici, p. starosta odpověděl, že díry zadělával minulý týden VAK a přislíbil zjednat nápravu.

P. Beneš poznamenal, že u jeho domu je to propadlé, motorkáři rozbili chodník. P.Brunclík sdělil, že Město se pokusí s tím něco udělat.

P. Groh - V Rovensku se netřídí odpad. Plasty přestože se třídí se stejně odváží do Košťálova.

Dále p. Groh upozornil:

- Přes školní pozemek , přes smrk, vede vysoké napětí, je to 50 m od MŠ. Za deště je to nebezpečné pro děti. Upozorňoval na to v zimě zástupce ČEZu, ale nic s tím neudělali.

- Naproti domu s pečovatelskou službou se rozrostla lípa a přes tuto lípu vede normální napětí a kousek nad ním je vysoké napětí. Požádal zastupitele, aby se snažili tuto věc popohnat a nějakým způsobem vyřešit.

- Když prší, tak všechna voda ze stráně u hřiště nad školou stéká do školy. Kanály tam sice jsou, ale jsou výše než je silnice a silnice nakloněná tak, že to stejně do školy teče. Postačilo by trochu upravit silnici tak, aby voda tekla do kanálů.

P. starosta odpověděl:

- Pokud se budeme bavit o mírném zvednutí silnice - použitím štěrku se to nevyřeší a při použití obalovačky by to bylo velmi nákladné, bylo by to jen provizorní řešení a v našich povětrnostních podmínkách by to mráz znovu roztrhal.

- Co se týká napětí, příští týden v úterý v 8 hod. ráno se bude konat schůzka ze zástupci VČE. Sdělíme jim to, aby byla zjednána náprava.

K odpadům podala vysvětlení sl. Kovaříková:

Město odpad plastů nesváží k recyklaci neboť tento způsob využití odpadu je nutné finančně dotovat z rozpočtu Města a Město na to nemá finanční prostředky.

P. Jakubička sdělil, že před jeho domem je silnice poškozena od toho jak dělali plyn a voda teče k domu. P. Brunclík sdělil, že jsou komunikace v opravdu špatném stavu a bude se muset tato situace řešit.

P. Šálek ještě dodal k anketě R/35, že se občané nerozhodují pouze na 5-10 let, ale dálnice tu bude 50 - 100 let a proto je důležité se správně rozhodnout, jedná se o budoucnost našich dětí.

Jelikož nebyly další dotazy a připomínky, bylo jednání ukončeno a p. Mgr. Vlček přečetl návrh na usnesení.

Usnesení č. 4

 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného ve čtvrtek 15. května 2003 od 19 hod.

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami

1. Schvaluje:

a) vstup Města Rovensko p. Tr. do Sdružení obcí Libereckého kraje se sídlem v Liberci

b) prodej pozemků v obci, části obce a k. ú. Rovensko p. Tr. p. p. č. 2065/19 a 2065/24 za cenu 150,- Kč/m2 + příspěvek 100.000,-- Kč na inženýrské sítě. Prodej pozemku p. p. č. 38/19 v k. ú. Rovensko p. Tr. za cenu 170,- Kč/m2 + veškeré náklady s prodejem spojené

c) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku z majetku Základní školy se speciálními třídami v Rovensku pod Troskami

d) uzavření smlouvy s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje o zabezpečení úkolu ochrany obyvatelstva

2. Bere na vědomí:

a) zprávu o hospodaření Města Rovensko p. Tr. za období leden - duben 2003

b) vyjádření zastupitelstva k problematice VÚC Libereckého kraje - to je rychlostní komunikace R/35

c) vyhlášení referenda - vstup do EU

3. Ukládá:

a) starostovi zajistit a vyhodnotit anketu k rychlostní komunikaci R/35 v období od 21. do 30. května 2003.

Ověřovatelé:

Václav Brunclík v.r., místostarosta
Ing. Petr Halama v.r., člen zastupitelstva
Pavel Koldovský v.r., starosta

V Rovensku pod Troskami 21.5.2003

Zapsala: Jana Fišerová

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:219
TÝDEN:977
CELKEM:1414791

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami