Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

14.12.06 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

z 2. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 14. prosince 2006 od 18.00 hodin

            Přítomní členové zastupitelstva:

Iveta Beránková, Jiří Bíma, Jiřina Bláhová, Josef Brožek, Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Alena Kozubová, Jan Otmar, Bohumil Šich, Kamila Šmirausová

Omluvena: Jaroslava Kolářová

2. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta města p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 12 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluvena je Jaroslava Kolářová, která je nemocná.

Zapisovatelkou jednání jmenoval pí. Z.Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p.Koldovského, pí. Bláhovou a p. Bímu. Do návrhové komise navrhnul p. Halamu, p. Šicha

a pí. Beránkovou. Schváleno všemi 12 hlasy.

            Pan Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1.   Kontrola usnesení z minulého jednání

2.   Volba kontrolního a finančního výboru

3.   Jednací řád Městského zastupitelstva v Rovensku pod Troskami

4.   Jednostranné zvýšení nájemného z bytů

5.   Přijetí stavební uzávěry na výstavbu dopravní infrastruktury

6.   Rozpočtové změny

7.   Odměna pro neuvolněné členy zastupitelstva

8.   Vyhlášení inventarizace majetku ve vlastnictví města

9.   Vyhlášení rozpočtového provizoria

10. Zrušení vyhlášek Města Rovensko p.Tr. č. 6/1995, 1/1998, 1/1999, 1/2000, 3/2002

11. Rozpočtový výhled na r. 2007 – 2010

12. Ceny vodného a stočného pro r. 2007

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

            Schváleno všemi 12 hlasy.

Pan Bíma informoval o rezignaci na funkci člena zastupitelstva kandidátů z volební strany ODS: L.Šálek a J.Hošek rezignovali dne 7.11.2006 na ustavujícím zasedání zastupitelstva, dalších 11 náhradníků rezignovalo průběžně od 15.11.2006 do 13.12.2006.

Přehled rezignujících náhradníků s datem jejich rezignace je přílohou tohoto zápisu.

Bod 1 – Kontrola usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že na ustavujícím zasedání nebylo nic uloženo.

Na předminulém veřejném jednání dne 5.10.2006 bylo starostovi uloženo uzavřít smlouvu na pronájem nebytových prostor Restaurace Radnice za účelem podnikání, podepsat smlouvu o zajištění základní dopravní obslužnosti s Libereckým krajem a uzavřít smlouvu s firmou OKAY Plast s.r.o. na výměnu stávajících poškozených oken v čp. 429 v Tyršově ul. za 482.454,-- Kč včetně DPH – toto vše bylo splněno.

Bod 2 – Volba kontrolního a finančního výboru

Pan Bíma přednesl návrh na členy kontrolního a finančního výboru:

Do finančního výboru byli navrženi: předsedkyně – Alena Kozubová, členové – Jaroslava Kolářová a Jan Otmar. Schváleno 11 hlasy, p. Otmar se zdržel hlasování.

Do kontrolního výboru byli navrženi: předsedkyně – Jiřina Bláhová, členové – Iveta Beránková a Petr Hrudka. Schváleno 9 hlasy, pí. Bláhová, pí. Beránková a p.Hrudka se zdrželi hlasování.

Bod 3 – Jednací řád Městského zastupitelstva v Rovensku pod Troskami

Pan Bíma uvedl, že všichni zastupitelé byli s jednacím řádem seznámeni. Otázal se, zda k tomuto dokumentu má někdo připomínky a vyzval zastupitele k hlasování. Dodal ještě, že jednací řád vychází z jednacího řádu minulého zastupitelstva a je přílohou tohoto zápisu. Schváleno všemi 12 hlasy.

Bod 4 – Jednostranné zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr.

Pan Koldovský uvedl, že na jednání zastupitelstva dne 5.10.2006 slíbili, že pokud obhájí své funkce, bude nájemné z bytů ve vlastnictví města jednostranně zvýšeno v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb.o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Seznámil přítomné s principem zvyšování nájemného dle tohoto zákona:

Nájemné bude zvyšováno v průběhu 4 let, tj. od r. 2007 do r.2010. Cílová hodnota nájemného v roce 2010 činí Kč 23,36/1 m2 podlahové plochy bytu pro byty s nesníženou kvalitou – tzv. standardní byty (tj.nyní I. a II. kategorie) a Kč 21,02/1 m2 pro byty se sníženou kvalitou (tj. nyní III. a IV. kategorie).

Jednostranné zvyšování nájemného se nevztahuje na byty v domech zvláštního určení, tj.dům s pečovatelskou službou.

Pro r. 2007 maximální přírůstek měsíčního nájemného činí pro standardní byty

I. kategorie 11,3 % a pro byty II. kategorie 19,6 %.

Pro období od 1.4.2007 do 31.12.2007 pan starosta navrhnul cenu za 1 m2 podlahové plochy v bytě I. kategorie Kč 16,90 a v bytě II. kategorie Kč 13,60.

V souvislosti s tím navrhnul zrušit snižování nájemného dle § 8 zrušené vyhlášky MF 176/1993 Sb. od 1.4.2007 a ponechat stávající způsob určení nájemného za předměty vybavení i od 1.4.2007.

Pan Bíma k tomu podotknul, že mezi byty s regulovaným nájemným patří i čp. 75. V důsledku probíhající přípravy privatizace, která byla v srpnu 2006 pozastavena z důvodu chyby úřadu, navrhnul nájemné z bytů v čp. 75 nezvyšovat. Požádal přítomné o hlasování.

Paní Bláhová vyslovila názor, že nevidí důvod, proč zvýhodňovat určitou skupinu lidí, privatizace se opět nemusí povést, a proto navrhla zvýšit nájemné všem stejně, tj. i v čp.75.

Pan Šálek se k tomuto také vyjádřil – nejde o peníze, ale pokud je to vyhláškou, podmínky by měly být pro všechny stejné.

Pan Bíma prohlásil, že kdyby nedošlo k chybě ze strany úřadu, byly by byty v čp. 75 již prodané, jedná se o zvýšení nájmu na 2-3 měsíce. Jelikož se nájem nezvyšuje vyhláškou, ale je to dané zákonem, mohou zastupitelé rozhodnout, kde nájem zvýší a kde ne.

Pan Novák se otázal, jaký objem peněz by zvýšení nájmu v čp. 75 přineslo městu.

Pan Bíma uvedl, že se jedná o částku zhruba 650,-- Kč měsíčně za celý dům.

Pan Bíma dal hlasovat o návrhu pí. Bláhové – zvýšit nájemné ve všech bytech ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr. včetně čp. 75.

Pro tento návrh hlasovali 3 zastupitelé – J.Bláhová, I.Beránková a B.Šich. 9 zbývajících zastupitelů hlasovalo proti.

Potom dal p. Bíma hlasovat o návrhu, který byl přednesen p. starostou a o zvýšení nájmu vyjma čp. 75. Schváleno 9 hlasy, J.Bláhová, B.Šich a I.Beránková hlasovali proti.

Bod 5 – Přijetí stavební uzávěry na výstavbu dopravní infrastruktury

Pan Koldovský informoval o vydání Nařízení Města Rovensko p.Tr. č.1/2006 o stavební uzávěře. Seznámil přítomné s Důvodovou zprávou k tomuto nařízení (Nařízení Města Rovensko p.Tr. č. 1/2006 a Důvodová zpráva jsou přílohou tohoto zápisu).

Oznámil, že stavební uzávěra bude schválena zastupitelstvy dalších 12 obcí, které podepsaly smlouvu o spolupráci proti vedení rychlostní komunikace R35 Českým rájem. Je to schválení na poslední chvíli, neboť od nového roku zákon, který to umožňuje, nebude platit.

Pan Otmar uvedl, že přijetí nařízení pokládá za zákonnou obstrukci, která neřeší problém silnice R35, není to systémové řešení, které by někam vedlo.

I ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu by stavební uzávěra měla být vyhlašována tam, kde chrání územní rezervu pro nějakou stavbu, což toto vlastně popírá smysl stavební uzávěry.

Slečna Kovaříková oponovala, že stavební uzávěra je plně v souladu se stavebním zákonem. Město dle stavebního zákona může právě stavební uzávěrou chránit svoje území před stavbami, které v území nechce. Město Rovensko pod Troskami má v územním plánu pozemky, kudy je navržena trasa silnice R35, určeny pro výstavbu golfového hřiště a bytovou výstavbu. Stavební uzávěrou tedy město tyto záměry chrání, což je v souladu s platnými právními předpisy. Navíc text stavební uzávěry byl odsouhlasen právníkem z Ekologického právního servisu, který se touto problematikou zabývá. Stavební uzávěra Města Rovensko pod Troskami je tedy naprosto v souladu s předpisy.

Nařízení Města Rovensko pod Troskami č. 1/2006 o stavební uzávěře a přijetí Důvodové zprávy k nařízení Města Rovensko pod Troskami č. 1/2006 o stavební uzávěře byly schváleny 9 hlasy, p. Otmar hlasoval proti, p. Houška a p. Šich se zdrželi hlasování.

Bod 6 – Rozpočtové změny

Pan Bíma seznámil přítomné s navrženými rozpočtovými změnami (rozpočtové změny jsou přílohou tohoto zápisu) a požádal o hlasování.

Schváleno všemi 12 hlasy.

Bod 7 – Odměna pro neuvolněné členy zastupitelstva

Pan Koldovský informoval přítomné o návrhu odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva – upřesnil, že se jedná o schválení odměny jen pro neuvolněného místostarostu p.Jiřího Bímu, odměna pro ostatní členy zastupitelstva na tomto jednání nebude řešena.

Pan Koldovský navrhnul dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, a jeho přílohy č. 1 pro neuvolněného místostarostu Města Rovensko p.Tr. Jiřího Bímu od dne 1.12.2006 měsíční odměnu ve výši Kč 10.000,--.

Pí. Bláhová prohlásila, že odměna 10.000,-- Kč měsíčně, tj. 120.000,-- Kč za rok, se jí zdá neadekvátní za zastupování starosty v době nepřítomnosti, tj. dovolená 5 týdnů, nemoc, příprava privatizace. Spousta lidí dělá za 10.000,-- Kč celý měsíc. Když zaměstnavatelé zvyšují svým zaměstnancům mzdy, navyšují je obvykle jen o inflaci, což představuje cca 130,-- Kč měsíčně, proto navrhuje odměnu ve výši Kč 7.500,--.

Pí. Kozubová se otázala, kolikrát a kdy naposled byla tato odměna navýšena. Uvedla, že ve veřejné sféře mzdy rostou každoročně, ona s výší 10.000,-- Kč měsíčně souhlasí.

Pan Koldovský uvedl, že odměna se za 4-leté volební období nezvyšuje, odsouhlasuje se při nástupu do funkce. Za minulé volební období byla odměna ve výši Kč 6.500,--. Tato odměna může být stanovena až do výše Kč 18.420,--. Místostarosta není zaměstnancem, je jmenován do funkce a odměna mu je schvalována.

Pí. Beránková vyslovila názor, že Kč 120.000,-- ročně je pro město příliš vysoká částka. Když vezmeme strop 18.000,-- Kč a počet obyvatel, je i podle toho tato částka neadekvátní.

Pan Houška prohlásil, že naše vláda už 1/2 roku nedělá nic, jen se snaží nedohodnout, za peníze nás všech a tady se dohadujeme o 10.000,-- Kč měsíčně. Ať si někdo zkusí dělat práci navíc, přijít z práce a ještě jít na úřad chystat další věci, privatizaci atd.

Pan Halama se pokusil podívat se na to z druhé strany - prohlásil, že se baví jen o penězích, ale nikdo se nezeptá, co místostarosta vlastně dělá pro město a jestli si odměnu zaslouží nebo ne. Lidé dali zastupitelům důvěru, aby prosazovali program své strany - je to zejména na starostovi a místostarostovi, aby se tyto věci naplnily. Podle množství práce, kterou vykoná, lze odměnu upravit směrem nahoru i dolů.

Pan starosta požádal o hlasování o návrhu pí. Bláhové - měsíční odměna pro neuvolněného místostarostu Kč 7.500,--:

2 zastupitelé hlasovali pro tuto výši odměny - pí. Bláhová a pí. Beránková, 9 zastupitelů hlasovalo proti, p. Bíma se zdržel hlasování.

Potom pan starosta požádal o hlasování o původním návrhu - měsíční odměna pro neuvolněného místostarostu Kč 10.000,--:

9 zastupitelů hlasovalo pro tuto výši odměny, pí. Bláhová a pí. Beránková hlasovaly proti, p. Bíma se zdržel hlasování.

Bod 8 - Vyhlášení inventarizace majetku ve vlastnictví města

Pan Bíma seznámil přítomné s Příkazem starosty k provedení inventarizace majetku ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr. včetně příspěvkových organizací Města Rovensko p.Tr. se stavy k 31.12.2006 v době od 2. 1edna 2007 do 15. 1edna 2007. Členy hlavní inventarizační komise byli jmenováni:

Pavel Koldovský, starosta                              

Jiří Bíma, místostarosta                                     

Petr Halama, člen zastupitelstva

Příkaz k inventarizaci je přílohou tohoto zápisu.

Bod 9 - Vyhlášení rozpočtového provizoria           

Pan Bíma oznámil, že rozpočet Města Rovensko p.Tr. na rok 2007 bude schválen až v roce 2007, proto zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria, kterými se bude hospodaření města řídit do doby schválení rozpočtu na r. 2007.              

S Pravidly rozpočtového provizoria, která jsou přílohou tohoto zápisu, přítomné seznámil a požádal zastupitele o hlasování. Schváleno všemi 12 hlasy.                               

Bod 10 - Zrušení vyhlášek Města Rovensko pod Troskami
Pan Koldovský uvedl, že zrušení vyhlášek č. 6/1995, 1/1998, 1/1999 a 1/2000 je nutné, protože zákony, na základě kterých byly tyto vyhlášky vydány, byly již zrušeny. Mateřská škola i základní škola jsou v současné době dle platné legislativy samostatné subjekty a rozhodování o příspěvcích je plně v jejich kompetenci.
Zrušení vyhlášky č. 3/2002, kterou byl vydán Řád veřejného pohřebiště, je nutné proto, že řád veřejného pohřebiště podle platné legislativy je město povinno vydat, ale ne formou obecně závazné vyhlášky města.
Pan Koldovský přečetl text obecně závazné vyhlášky Města Rovensko pod Troskami č. 2/2006, kterou se výše uvedené vyhlášky ruší. Tato vyhláška je přílohou tohoto zápisu. Požádal zastupitele o hlasování. Schváleno všemi 12 hlasy.

Bod 11 - Rozpočtový výhled na r. 2007 – 2010
Pan Bíma oznámil, že rozpočtový výhled Města Rovensko pod Troskami byl vypracován na období r. 2007 - 2010 a vychází z programu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů pro volební období 2007-2010. Uvedl, že zastupitelé byli s rozpočtovým výhledem seznámeni a z tohoto rozpočtového výhledu se bude vycházet při zpracování ročních rozpočtů. Seznámil přítomné s přehledem nejdůležitějších akcí.    Rozpočtový výhled Města Rovensko pod Troskami pro r. 2007 - 2010 a přehled akcí na období 2007 - 2010 jsou příloho tohoto zápisu. Pí. Beránková požádala o vysvětlení, co je Regionální operační program, protože spousta občanů to neví.
Pan Koldovský uvedl, že je to program, kterým se získávají peníze z EU a jeho volební strana si tyto akce dala za úkol ve svém programovém prohlášení. Zatím proběhla jednání s firmou Valbek, kde byla zadána studie za 50-60.000,-- Kč. V této studii budou zahrnuty práce, které chtějí za peníze EU udělat. Upřesnil, že se jedná o silnice Libereckého kraje, ne o místní komunikace - konkrétně Revoluční ulice bude celá vybagrována, bude zde vybudována nová dešťová kanalizace, vodovod s napojením na přípojky k domům. Naše prostředky budou vloženy jen do vodovodu - z celkové částky Kč 1.000.000,-- uhradíme jen Kč 250.000,-- - to jsou podmínky k dotaci, ostatní náklady nesou Silnice a.s.    Podmínky k získání dotace z EU jsou takové, že nejprve musí být zpracován projekt, který bude předložen komisi, která posoudí, že stavba se může začít. Obec si musí vzít úvěr, platí z něho samozřejmě i úroky, po ukončení stavby komise akci zhodnotí, jestli peníze byly použity správně a potom teprve vyplatí peníze. To však není náš případ, my se pouze budeme připojovat k penězům, které budou čerpány Silnicemi Libereckého kraje.
Musíme nejdříve mít vypracovanou studii - proběhnou jednání a posoudí se možnosti. Takto se letos dělá např.Tanvald a v Turnově Nádražní ulice. Jelikož málokdo má zpracován projekt, je tam přetlak peněz. Vysvětlil, že pokud do Rovenska p.Tr. skutečně přijde plánovaných 30 mil. Kč, Rovensko p.Tr. uhradí jen 1 mil. Kč.

Pí.Beránková uvedla, že plánované akce pro MŠ v letech 2008 a 2010, tj.zateplení MŠ a vybudování zimní zahrady se jí nelíbí, souhlasí se zateplením, ale vybudování zimní zahrady je podle ní zbytečné - nadstandardní. Bylo by lepší opravit vlastní majetek, např. zdravotní středisko, kam zatéká, řešit zde nástavbu bytů nebo odkoupit Rovenku.        

O modernizaci fotbalového areálu může Sokol zažádat sám, město by mělo pomáhat, nemělo by to být hlavním bodem na r. 2007 pro město - hlavním problémem je realita pitné vody.                                                                    

Pan Koldovský odpověděl, že z tohoto programu nemůžeme dělat nic jiného. Co se týká zdravotního střediska, v minulém volebním období zde byla plánována nástavba bytů, avšak statik nástavbu nedoporučil. Oprava střechy bude zařazena do rozpočtu pro rok 2007.    K modernizaci fotbalového areálu podotknul, že o dotaci žádá Sokol, jako nezisková organizace, město jen garantuje doplacení určité částky. Stejným způsobem hasiči začnou čerpat peníze z EU - z fondu INTEREG, i oni budou nositelem dotace a město jen přispěje určitou částkou.
Uvedl, že rozpočtový výhled je jen plánem do budoucna, musí být odsouhlasen, ale jde o to, zda plánované dotace dostaneme. Otázka pitné vody bude dnes řešena v dalším bodu jednání. Rozpočtový výhled Města Rovensko pod Troskami na r. 2007 - 2010 byl schválen 11 hlasy, pí. Beránková se zdržela hlasování.

Bod 12 - Ceny vodného a stočného pro r. 2007 
Pan Koldovský informoval, že cena vody nebyla již 2 roky zvýšena z důvodu, že před 2 roky byly ve vodě objeveny pesticidy. Zvýšené náklady na provoz byly kryty snížením nájemného Svazku obcí Rovensko p.Tr. Letošní rok byl rokem zkoumání a hledání, kde se pesticidy berou. Před týdnem jsme obdrželi poslední rozbory, které ukazují, že množství pesticidů ve vodním zdroji Hrudka klesá, je skoro v úrovni normy, překračuje ji jen málo, každoročně zde pesticidy klesají. 
Ve vodním zdroji Václaví byly pesticidy řešeny ve spolupráci s RNDr. Žitným a SčVK a.s., bylo zkoumáno, jak se tyto látky do vrtu dostávají, byly provedeny kamerové zkoušky a odebrány vzorky vody z hloubky 85, 115 a 135 m, vrt byl při tom vyčištěn, a bylo zjištěno, že voda je zasažená v celém rozsahu. 
Na k.ú. Tatobity byl objeven možný zdroj znečištění, ve spolupráci se zástupci Inspekce životního prostředí byly provedeny 4 dvoumetrové sondy, odebrány vzorky, ale zdroj nebyl potvrzen. 
Původní myšlenka, jak vyřešit tuto situaci byla ta, že vybudujeme vrt na Žlábku, který by měl mít vydatnost 2,5 m3, odtud povede vodovod do Tatobit a voda bude dále přiváděna do vodojemu, kde bude ředit vodu z vrtu Václaví. Výsledky rozborů ukázaly, že pesticidy ve Václaví neklesají. Bylo rozhodnuto po vánocích iniciovat setkání všech čtyř zastupitelstev členských obcí Svazku obcí Rovensko p.Tr., bude pozván RNDr. Žitný a zástupci SčVK a tato otázka se zde bude řešit. Protože pesticidy neklesají, může se stát, že voda, kterou to budeme ředit, nebude stačit. Musí být přijato razantní opatření, tj. nechat zabudovat zařízení na ozonizaci vody - ozonováním a ionizací se pesticidy stoprocentně odstraní. Zařízení včetně projektu bude stát 4 mil. Kč. Náklady na provoz tohoto zařízení zvýší cenu vody o Kč 3,--.   Výjimka z hygienického limitu je povolena do konce roku 2007, potom můžeme zažádat o prodloužení na další 3 roky, a pak vrt uzavřou.

Pan Koldovský dále informoval, že po volbách proběhlo jednání se starosty ostatních členských obcí DSO na Libereckém kraji u p. radního Ziky z odboru životního prostředí, kterého seznámili s problémem znečištění vody. Bylo dohodnuto, že se musí připravit projekty, na Libereckém kraji jsou granty, ze kterých by se daly peníze čerpat.         

Voda je priorita č. 1, která se musí řešit. Svazk obcí Rovensko p.Tr. uhradil za odběry a rozbory vzorků vody, prohlídky vrtů,... cca 260.000,-- Kč. 
Dále p. Koldovský uvedl, že od minulého roku platí nový vodní zákon, který začal být v DSO uplatňován - nová přípojka, tj. navrtávka a hlavní ventil, zhodnocuje vodovodní řad a hradí ji majitel vodovodního řadu - Svazek obcí Rovensko p.Tr. Letos byly uhrazeny 3 přípojky (cena je 6-7.000,-- Kč), předpokládá se úhrada cca Kč 100.000,-- za nové přípojky ročně.              Pan Koldovský navrhnul zvýšení vodného o Kč 3,--/m3, tj. na Kč 26,96/m3 a stočného o Kč 0,50/m3, tj. na Kč 7,74/m3 včetně DPH. Zvýšení ceny je nutné z důvodu zvýšených provozních nákladů SčVK a.s. o 40.000,-- Kč a z důvodu navýšení nájmu pro Svazek obcí Rovensko p.Tr. ze 73.000,-- Kč na Kč 329.000,--.Nájemné z kanalizace zůstává Kč 103.000,-.

Pí. Beránková se otázala, jaké bylo nájemné v r. 2005 a proč bylo sníženo pro r. 2006. V r. 2005 činilo nájemné 250.000,-- Kč a v r. 2006 jen 73.000,-- Kč. 
Pan Koldovský odpověděl, že nájemné bylo sníženo z důvodu udržení ceny vody pro občany ve stávající výši a musely se také uhradit zvýšené provozní náklady SčVK na úkor nájemného Svazku obcí.           
Pí. Beránková uvedla, že když porovnáme výsledky rozborů, výskyt pesticidů ve vodě z Václaví je vysoký oproti normě, je to nekvalitní voda. 
Pan Koldovský uvedl, že voda na základě rozhodnutí hygienické stanice má povolenu výjimku v mírnějším režimu, voda je pitná, nedoporučuje se jen těhotným ženám a kojencům.          
Pí. Šmejcová vystoupila s poznámkou, že voda se nedá pít, je špatná, zapáchá.
Sl. Kovaříková uvedla, že se zúčastnila zasedání zastupitelstva obce Ktová, kde získala poslední výsledky rozborů vody, které dělaly SčVK. Dle těchto rozborů na vodním zdroji Hrudka množství pesticidů ve vodě kleslo, ale ještě stále nedosahuje zákonný limit 0,1 mikrogramu/l. Voda z vrtu ve Václaví je dle rozborů vody poskytnutých SčVK ve velmi špatné kvalitě, prakticky od února letošního roku až do listopadu již nelze tuto vodu vůbec označit jako vodu pitnou, protože zde je překračován i zvýšený limit 0,2 mikrogramů/l, povolený hygienou do konce roku 2007. Hodnoty pesticidů dosahovaly hodnot už i více jak 
0,3 mikrogramů/l. Celková suma všech pesticidů v pitné vodě smí být dle vyhlášky 0,5 mikrogramů/l a ve Václaví suma pesticidů dosáhla hodnot 0,77 a i 0,9 mikrogramů/l. Na základě těchto údajů sl. Kovaříková nesouhlasí se zvýšením ceny vodného. Sl. Kovaříková uvedla, že zastupitelstvo obce Ktová z důvodu špatné kvality vody neschválilo zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2007. Dále sl. Kovaříková řekla, že Svazek obcí Rovensko p.Tr.by neměl ustupovat tlaku SčVK na zvyšování ceny vodného a měl by přimět SčVK, aby se i ony podílely na financování zařízení na vyčištění pitné vody, neboť je toto v jejich zájmu. Navíc přímo ze zákona je provozovateli vodovodu uložena povinnost dodávat pitnou vodu v kvalitě, stanovené právními předpisy, což SčVK jako provozovatel neplní, a tím tedy porušuje smlouvu s každým z občanů. Dále sl. Kovaříková navrhla, aby si Svazek obcí Rovensko p.Tr. nechal zpracovat v nezávislé laboratoři vlastní rozbory vody, aby bylo srovnání s výsledky rozborů provedených SčVK.        
Pan Koldovský uvedl, že toto bylo provedeno, výsledky jsou k dipozici, 2 výsledky jsou skoro stejné - pesticidy překračují hranici limitu, u jednoho jsou pesticidy pod limitem.       
Pan Novák vyslovil názor, že ve vodě jsou prvky triazinové řady, pili jsme to už dávno, teď je snaha škodlivé látky ve vodě snižovat. 
Sl. Kovaříková k tomu poznamenala, že limit 0,1 mikrogramů/l je dán v souladu s normami Evropské unie. Nelze tvrdit, když jsme pili špatnou vodu dříve, že ji musíme pít i teď.           
Pan Koldovský potvrdil, že evropská norma je neúprosná. Avšak zvýšené množství pesticidů ve vodě nemá nic společného se zvýšenými náklady na provoz. SčVK pouze na základě nařízení evropských norem pesticidy ve vodě zjistily. Rozbory se předkládají hygienické stanici a ta povolila mírnější limit. 
Sl. Kovaříková poznamenala, že SčVK by měly doložit, jaké že mají náklady na provoz vodovodu v Rovensku, když všechny opravy vodovodního řadu zajišťuje Svazek obcí Rovensko p.Tr. Se SčVK by se mělo jednat o přispění na řešení problémů s vodou.
Pan Koldovský uvedl, že na jednání u Ing. Ziky požádal pana ředitele Ing. Šepse, aby se na tuto možnost připravil, aby se na spolupodíleli na řešení této otázky. On odpověděl, že hlavní vedení je v Teplicích, že to tam přednese, ale potřebuje konkrétní návrhy. 
Příští týden pojede za Ing. Šepsem, kde navrhne lednovou schůzku všech zastupitelstev. 
Pan Koldovský dal hlasovat o návrhu navýšení ceny vodného o Kč 3,--/m3, tj. na Kč 26,96/m3 včetně DPH. Schváleno 10 hlasy, pí. Bláhová a pí. Beránková hlasovali proti zvýšení.                                                                                
Potom p. Koldovský dal hlasovat o návrhu navýšení ceny stočného o Kč 0,50/m3, tj. na Kč 7,74/m3. Schváleno 11 hlasy, pí. Beránková se zdržela hlasování.

Bod 13 - Různé 
1. 
Pan Bíma informoval přítomné, že na základě darovací smlouvy ze dne 23.8.2006 město obdrželo bezplatně od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje osobní automobil Škoda Favorit 135 LX poznávací značky SMH 02-75, rok výroby 1994, v celkové účetní hodnotě 203.000,-- Kč. Požádal zastupitele, aby odsouhlasili přijetí tohoto daru do majetku Města Rovensko p.Tr. Schváleno všemi 12 hlasy.                                                                                                                   
2. 
Pan Bíma požádal zastupitele o dodatečné odsouhlasení prodeje projektu kabelového vedení v Revoluční ulici v Rovensku p.Tr. firmě ČEZ Distribuce a.s., IČO 27232425 za nabývací cenu 115.192,-- Kč včetně DPH. Pan Koldovský vysvětlil, že se jedná o projekt, který zadalo a uhradilo město na základě dohody s ČEZ, po ukončení akce zůstal městu projekt, který představuje určitou hodnotu majetku, byl vznesen dotaz na ČEZ, jakým způsobem jim projekt můžeme převést a ČEZ jej v plné hodnotě odkoupili. Schváleno všemi 12 hlasy.

3. Pan Bíma informoval o zpracování Pasportu komunikací. Ze zákona je povinnost mít pasport komunikací, je to rozdělení na komunikace místní a komunikace účelové. Zastupitelstvo se s návrhem určení komunikací seznámilo. Všechny navržené komunikace jsou v majetku města. Tento dokument se bude postupně upravovat, jak bude vyžadovat situace. Požádal zastupitele o hlasování, kdo souhlasí s takto navrženým pasportem komunikací. Schváleno všemi 12 hlasy.                                                                                                                    
4. 
Pan Bíma přečetl žádost SDH Štěpánovice-Blatec o finanční výpomoc na činnost sboru v r. 2007, a to částku 10.000,-- Kč s tímto rozdělením: 
1) V lednu 2007 částku 4.000,-- Kč na částečný příspěvek valné hromady SDH a jarní úklid obecních pozemků.
2) V červnu 2007 částku 5.000,-- Kč na slavnostní posezení s občany a chalupáři -     Bramboráky u bazénu s hudbou. Dále na uvedení nádrže do řádného stavu, aby mohla    sloužit v létě i pro koupání.
3) V průběhu roku 1.000,-- Kč k proplacení paragonů na nákup drobného zboží k opravám zařízení. Schváleno všemi 12 hlasy.

5. Pan Bíma přednesl žádost TJ SOKOL Rovensko p.Tr. o finanční příspěvek na nákup dresů na reprezentaci Města Rovensko p.Tr. v hokejovém oblastním přeboru ve výši Kč 18.683,-. Schváleno všemi 12 hlasy.

Bod 14 - Diskuse       
Pan Šálek vystoupil s několika dotazy: zda se našel viník, který zavinil chybu v privatizaci čp.75. Pan Bíma odpověděl, že chyba se zjistila, ale kdo je konkrétní viník, se nezjistilo. Dále pan Šálek měl připomínku k výši odměny pro místostarostu, konkrétně o privatizaci - v minulých letech to někdo dělal a byl za to zaplacený. Tyto věci by měli dělat úředníci a ne neuvolněný zastupitel. Je to práce starosty, není tam střet zájmů. Střet zájmů je v rozhodování, a ne samostatný výkon. Pan Koldovský uvedl, že je škoda, že není zpětná vazba, protože teprve před schválením privatizace se p. Šálek prořekl, jak to, že není v nákladech zařazený projekt od firmy Jeníčkových, který nechal udělat. Za celé 4 roky starostování o tom p. Koldovský nevěděl. Na základě této poznámky dojel do firmy JENA pro projekt, kde byly všechny změny v čp. 75 upřesněny. Pan Šálek uvedl, že projekt byl zadán, jelikož nebyly na čp. 75 žádné plány, a podle projektu od Jeníčkových postupovala pí. Pleslová a p. Stránský. Pan Koldovský uvedl, že plány za celé 4 roky neměl, nechal si je okopírovat - p. Šálek řekl, že plány měl p. Stránský. Pan Koldovský zdůraznil, že když nastoupili, pouze pokračovali v tom, co p. Šálek začal. Pan Bíma upřesnil, že nikdo ze zúčastněných – p. Stránský, projektant ani soudní odhadce tyto plány neměli k dispozici.

Pan Šálek vznesl ještě dotaz ke zvýšení nájemného, co bylo schváleno, jestli vyhláška, nařízení, nebo co. Pan Koldovský odpověděl, že zvýšení nájemného je na základě zákona, vyhláška nemůže suplovat zákon. Byly schváleny ceny nájemného pro příští rok.

Dále se p. Šálek otázal, jak to vypadá se změnou územního plánu. Změnu budou hradit všichni, kdo o to žádají, ale budou hradit moc, pokud starosta si nechá všechno udělat a nevyužije své pracovníky na to, co mají dělat. 
Pan Koldovský odpověděl, že po přijetí nového zákona územní plán spadá pod pravomoc nadřízeného orgánu, tzn. Turnova, který bude pořizovatelem a obec nositelem. Bude to platit od 1.1.2007. Časový odhad změny územního plánu nedokáže odhadnout. Slíbil, jakmile zjistí nějaké konkrétní informace, budou s nimi všichni žadatelé o změnu seznámeni.
Sl. Kovaříková vystoupila s poznámkou, že obec nemusí nechat zpracovávat svůj územní plán Turnovu, ale že zákon dává obci možnost, aby si najala osobu, která splňuje kvalifikační předpoklady stanovené novým stavebním zákonem, tj. že se musí jednat o autorizovaného architekta, který musí mít složeny zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. V tomto případě obec může nadále plnit funkci pořizovatele územního plánu. Bylo by velice nevhodné, aby Rovensko pod Troskami nechalo zpracovávat svůj územní plán Městskému úřadu v Turnově, protože obec by si měla o svém území rozhodovat sama. Pokud by Rovensko pod Troskami ztratilo funkci pořizovatele územního plánu a tuto svoji výsostní pravomoc přenechalo Turnovu, mohlo by se stát, že Městský úřad v Turnově, který je ve věci silnice R35 velmi servilní k Libereckému kraji, bude do územního plánu Rovenska pod Troskami prosazovat silnici R35 a prakticky tak bude územní plán Rovenska pod Troskami bojkotovat. Sl. Kovaříková apelovala na zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami, aby nedopustilo, aby územní plán Rovensku zpracovával Turnov.

Pan Koldovský poděkoval za připomínku, ale uvedl, že je nedostatek lidí, kteří to mohou dělat (na Libereckém kraji jsou jen 4 tito odborníci).

Pan Novák se otázal k pozastavení privatizace čp. 75 na mimořádném zasedání v srpnu 2006. Ptá se, jak je to daleko, na jednání v říjnu se také ptal, jak je daleko privatizace a bylo mu odpovězeno, že to mají právníci. Nyní po 2,5 měsících pokládá tuto otázku znovu. Pan Bíma odpověděl - Prohlášení vlastníka máme od právníka zpátky, nyní to má pí. Nejedlá, která to kontroluje, našly se tam opět drobné chyby, které se musí odstranit, a potom budeme pokračovat, časově se to určit nedá.        O tom, kdo bude hradit zvýšené náklady bude rozhodovat zastupitelstvo.                              

Pí. Bímová se otázala, jaká je kapacita Hrudky. Pan Koldovský odpověděl, že kapacita Hrudky je malá, nestačila by zásobovat Václaví a Tatobity. Kapacita je 3,5 l/s a Václaví 6,5 l/s. Tímto způsobem to nelze řešit, navíc potrubí z Rokytňáku na Červený vršek je litinové a to také není v nejlepším stavu.                                        
Pí. Drapáková se otázala, jak je rozděleno Rovensko na Hrudku a Václaví? Pan Koldovský odpověděl, že od náměstí všechny domy na úrovni radnice směrem k Troskám jsou připojeny na Hrudku a další polovina je napojena na Václaví.

Pan Halama ještě dodal, že zástupci hygieny a SčVK řekli, že rozbor na atraziny zeaziny byl jeden z možných rozborů a že existuje řada dalších látek, které se nezkoumají. Vyslovil se pro zařízení na ozonizaci vody, protože je to jediný způsob, jak zbavit vodu škodlivých látek. Pan Drapák upozornil, že do jisté míry má pravdu, ale ozonizací vznikne mrtvá voda, kde nezůstanou žádné minerály. Pan Koldovský řekl, že na toto nedokáže odpovědět, ale zjistí to.

Pan Koldovský ještě požádal zastupitele o schválení pověření místostarosty Jiřího Bímy k vykonávání občanských obřadů v případě nepřítomnosti starosty.            Schváleno všemi 12 hlasy.                                                                                              

Pí. Lydie Cillerová vystoupila s dotazem, proč všichni kandidáti za ODS odstoupili z funkce zastupitele města. Myslí si, že to není fér vůči lidem, kteří jim dali svůj hlas. Zdůraznila, že si váží 2 kandidátů - p. Šicha a pí. Bláhové, kteří v zastupitelstvu zůstali a snaží se pomáhat.                                                                    
Jan Šich podal vysvětlení, že dva kandidáti zůstali, aby mohli zastupitelstvu pomáhat a dva kandidáti odstoupili, protože bylo potřeba, aby nebylo 15 lidí v zastupitelstvu, protože kdyby bylo v zastupitelstvu 15 členů, volila by se rada, která by rozhodovala a ostatní 2 strany by nemohly nic dělat. Ve 13 členech rada být zvolena nemůže a 2 členové z ODS mohou mít při jednání připomínky.

Pan Bíma uvedl, že situace po volbách se změnila, na pracovních poradách u starosty místa v radě byla nabídnuta i zástupcům dalších dvou stran.                                                                                     
Pan Šálek k tomu dodal, že v tomto složení se opravdu nedá o ničem rozhodovat.        
Pan Koldovský uvedl, že za 2 měsíce jejich působení se nahromadilo 17 bodů, z toho 5 bodů, které nejsou důležité, byly odsunuty. Pokud by byla zvolena rada, domluvili se, že místa v radě budou mít i další 2 volební strany a bylo dohodnuto, že by se scházela tzv. rozšířená rada, tj. i všichni další zastupitelé, kteří v rámci dohody by mohli ovlivňovat výsledek a z jednání rady by byl pořizován zápis, který je směrodatný - takto se zbrzdila práce, bude se rozhodovat 4 x do roka a bude se čekat a navíc starostovi zůstala pravomoc rady, které se chtěl zbavit, aby rozhodovali i další. Je škoda, že rada nevznikla, protože shoda mezi zastupiteli panuje a spolupráce by tím byla pružnější.

Bod 15 - Pí. Beránková přečetla usnesení z 2. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami.

Pan Bíma popřál všem krásné vánoce a vstup do nového roku a jednání ukončil.

Jiřina Bláhová, ověřovatel       

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel         

Pavel Koldovský, starosta

V Rovensku p.Tr. 21. prosince 2006

Zapsala: Z.Nejedlá

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:219
TÝDEN:977
CELKEM:1414791

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami