Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

13.02.09 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s ze 13. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 29. ledna 2009 od 19.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Jaroslava Kolářová, Pavel Koldovský, Bc. Alena Kozubová, David Majer, Ing. Jan Otmar, Bohumil Šich

13. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 10 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluveni jsou pí. Šmirausová a p. Maršán.

Pan Bíma představil přítomným občanům hosty – npor. Vladimíra Studničku, velitele Policie ČR v Turnově, pana Petra Weisse, vedoucího odboru přestupkového řízení MÚ v Turnově a MVDr. Václava Švihela.

Zapisovatelkou jednání p. Bíma jmenoval pí. Zdeňku Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Majera. Do návrhové komise navrhnul pí.Kozubovou, pí. Kolářovou a p. Houšku.

Schváleno 10 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2.      Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

3.      Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4.      Program obnovy venkova

5.      Kácení a ošetření stromů na fotbalovém hřišti

6.      Rozpočtové změny

7.      Výsledky inventarizace majetku města včetně příspěvkových organizací

8.      Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami

9.      Různé

10.  Usnesení

11.  Závěr

 Schváleno 10 hlasy.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že usnesení bylo splněno: Byla podepsána smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Byla provedena inventarizace majetku města. Starosta provedl nezbytná rozpočtová opatření za období od minulého veřejného jednání do konce roku 2008, se kterými budou všichni seznámeni.

Bod 2 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 Města Rovensko pod Troskami o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Pan Bíma přečetl návrh vyhlášky a upřesnil pozemky pro volný pohyb psů – jedná se o pozemek za domem p. Klofce a o pozemek za hřbitovem u lesa. Potom otevřel diskusi:                                      

Sl. Kovaříková upozornila, že vyhláška nedefinuje pojem, co jsou psi bojových plemen, ani žádný zákon nedefinuje pojem bojová plemena.

Pan Bíma souhlasil, že bojová plemena psů podle právního řádu ani podle kynologických standardů neexistují. Označení „bojová plemena“ podle Českomoravské kynologické unie není správné a je zavádějící. Historicky sice existovala a existují plemena, která dříve k boji byla využívána, ale s vývojem společnosti i chovu psů již toto označení nepřichází v úvahu. V současnosti jsou laickou veřejností za bojová plemena označována plemena psů agresivních, napadajících svévolně své okolí. V médiích bývají takto označováni především pittbulové, dobrmani či rotvajleři. Podle odborníků chyba ovšem není na straně psů, ale příčinou problémů je člověk. Ten by také měl nést právní zodpovědnost se všemi důsledky.

Zdůraznil, že vyhláška byla několikrát zaslána na ministerstvo vnitra k posouzení a tato verze by měla být bez závad.

Sl. Kovaříková - žádná vyhláška nedefinuje, co je bojové plemeno, v případě problému je to nevymahatelné, navrhla, že by bylo vhodné vyjmenovat plemena psů, kterých se to týká nebo stanovit, že povinnost se týká psů např.dle výšky v kohoutku.

Pan Weiss - s tímto názorem souhlasil, mohly by být konkrétně vyjmenovány rasy psů nebo by se to mohlo upravit i dle výšky. Uvedl, že Turnov je obcí s rozšířenou působností asi pro 37 obcí a pokud bude tato vyhláška přijata, bude Rovensko p.Tr. druhou obcí po obci Paceřice, kde je takováto vyhláška v platnosti.

Pan Švihel – žádná vyhláška ani zákon neupravuje pojem bojová plemena, neuspějete ani s výčtem – obrátí se proti vám majitelé psů, zvedne se vlna protestů. Doporučil ustanovení z vyhlášky vyřadit. Nelze zařadit ani psy dle výšky v kohoutku – byly by do budoucna problémy. Zákon vymezuje vztah člověka ke zvířeti, ale ne vztah zvířete ke zvířeti. Navrhnul ve vyhlášce ponechat ustanovení, že se to týká psa, které opakovaně napadne jiná zvířata.

Pan Doležel – navrhnul poslat vyhlášku znovu ke konzultaci na ministerstvo vnitra, jelikož se jedná o otevřený problém.

Pan Bíma opakoval, že vyhláška byla několikrát konzultována, tento bod nebyl vyškrtnut, asi z důvodu, že to žádný zákon neporušuje.

Pan Šálek uvedl, že pes by měl mít nejen známku, ale i čip, který je neztratitelný.

Pan Švihel dodal, že čipování je jedna z metod značení zvířat, druhá metoda je tetování. Čipováním je zvíře nezaměnitelným způsobem označeno, je registrováno v registru zvířat. Je to však drahá záležitost, některá města to podporují např. tím, že majitelé očipovaných psů jsou osvobozeni od poplatku za psa. Cena za očipování se pohybuje kolem 700 – 750,-- Kč.

Pan Mazánek se otázal, co za to hrozí, když bude pes bez košíku.

Pan Weiss – pokud bude přihláška přijata, sankce může být maximálně do výše 50 tis. Kč, ale bude se přihlížet k tomu, jak se bude pes chovat. Pokud pes nebude na vodítku, uteče, ale neudělá žádnou škodu, nikoho nenapadne, bude se k tomu přihlížet. Stačí pouhé napomenutí, pokuta v řádu stokorun, k vyšší částce se bude přistupovat při závažných či opakovaných jednáních.

Pan Švihel upozornil, že dle zákona je volný pohyb zvířete bez vlivu majitele považován za týrání. Potom hrozí pokuta do výše 50.000,-- Kč.

Paní Majerová se otázala, jak je dle zákona řešen úhyn psa za více než 5.000,-- Kč?

Pan Studnička – zvíře je bráno jako věc a pokud je způsobená škoda do 5.000,-- Kč, jedná se o přestupek, nad uvedenou částku se jedná o trestný čin poškozování cizí věci.

Pan Weiss – zvíře se bere jako věc dle Občanského zákoníku, pokud napadne jiné zvíře, posuzuje se to dle zákona o ochraně zvířat. V Turnově by to řešil odbor životního prostředí, vyžaduje se stanovisko veterinární správy. To se týká i problému v Rovensku, v současné době je věc na policii, ještě nebyla postoupena na MÚ Turnov. Náhrada škody je věc samostatného občanskoprávního řízení.

Pan Mazánek – kdo to bude hlídat a jak to bude probíhat?

Pan Studnička – policie ČR nebude chodit a kontrolovat, jak po Rovensku p.Tr. pobíhají psi. Bude záležet na tom, pokud to občan oznámí a zjistí se majitel psa, bude se to řešit a postoupí to MÚ.

Paní Kořínková vystoupila s tím, že jako jediná v Rovensku p.Tr. má fobii na psy. Musí se nejprve podívat z okna, jestli nepobíhají psi po ulici, aby mohla jít na nádraží, a i ve vlaku bývá plno psů. Vyzvala proto majitele psů, aby si je hlídali a vodili na vodítku, protože pro člověka, který má fobii na psy je to hrozné, a také aby po nich uklízeli exkrementy.

Pan Bíma vyslovil s tímto názorem souhlas a uvedl, že během 2 měsíců budou koše na psí exkrementy po městě instalovány. Není pro člověka problém vzít si sáček do kapsy a po psovi uklidit.

Pan Švihel – pokud se týká častosti napadení lidí různými plemeny psů, nejčastěji to jsou jezevčíci, krkošpanělé a němečtí ovčáci a tzv. bojová plemena jsou až poslední v řadě. Vůbec nezáleží na plemenu, ale na majiteli.

Paní Majerová – pan doktor má možná pravdu, ale v Rovensku je to přesně naopak.

Pan Halama – tato závažná věc by se měla řešit s rozvahou, aby nebyla schválena vyhláška, která by byla polotovarem. Navrhnul vyhlášku na dnešním jednání neschvalovat, pořádně vše probrat a vyřešit a schválit až na dalším veřejném jednání.

Pan Matoušek – jak se můžeme přiměřeně bránit napadení?

Pan Studnička – obrana by měla být přiměřená útoku, měla by trvat jen tak dlouho, jak trvá útok. Střílet ne – mohl by někoho zranit. Nejlépe přetáhnout holí, ale nenechat se pokousat.

Pan Koldovský oponoval p. Halamovi, uvedl, že vyhláška vznikala od začátku roku, vychází z 5-6 vyhlášek různých měst, několikrát byla konzultována s ministerstvem vnitra a byla projednávána na pracovním jednání zastupitelstva. Není šitá horkou jehlou, myslí si, že je v pořádku a jen by z ní měl být vypuštěn termín bojové plemeno.

Pan Doležel s tím souhlasil, vyhláška prošla schvalovacím procesem přes ministerstvo vnitra, měla by být co nejdříve přijata, aby se zmenšila rizika napadení.

Pan Hrudka - jak se bude posuzovat, který pes by měl mít košík trvale a který ne?

Pan Bíma – je to ve vyhlášce – pes, který v minulosti zaútočil na jiné zvíře či člověka musí být opatřen náhubkem. Pes se může na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu držitele psa na vodítku. Vyjmuti jsou psi krátkolebí a psi trpasličího vzrůstu – ti ani nemohou mít košík. Nutnost používat košík je jen v případě agresivních psů.

Pan Studnička – podstatné je to, aby nedocházelo k napadání jiných zvířat či lidí, poprvé to nikdo nepozná, ale pokud se to opakuje, měl by nosit košík např. i jezevčík.

Pan Hrudka – jak je to s autonehodou, když majiteli uteče pes a způsobí nehodu?

Pan Weiss – pokud je to na komunikaci, je to posuzováno podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Pan Halama – dokud se nestane neštěstí, tak pes nemusí nosit košík a v momentě, když někoho pokouše, tak dle vyhlášky už košík nosit musí?

Pan Bíma – podstatné je, že pes musí být na vodítku a problémový pes i s košíkem. Otázal se pana Švihela, zda opatření psa košíkem není týrání.

Pan Švihel – pokud má pes košík, který odpovídá velikosti a typu psa, není to týrání. Ale pokud je pes veden na vodítku a je ovladatelný, košík mít nemusí.

Pan Bíma přečetl bod č. 2 vyhlášky: chování psa musí být osobou usměrňováno tak, aby nenarušoval veřejný pořádek. Jestliže se pes bude chovat agresivně, majitel je povinen košík psovi dát dle bodu 4 vyhlášky.

Pan Šálek prohlásil, že nezná vyhlášku nebo zákon, který by byl stoprocentně jasný. Pes by měl být označen známkou nebo čipem.

Sl. Kovaříková vyslovila názor, že i trpasličí plemena jsou voditelná na vodítku, spousta napadení je právě těmito plemeny, pravidlo s vodítkem by mělo platit pro všechny psy, co jsou na veřejném prostranství, pokud je nesen v tašce, nemusí mít vodítko.

Paní Novotná - když se k malému psu sehne dítě, může ho pes kousnout do obličeje.

Paní Šonská dodala, že volný malý pes může vlézt pod vrata cizího objektu a hnedle je problém.

Paní Koublová z Deníku se otázala, zda ve vyhláškách jiných městech mají řešeno vodění psů malých ras na vodítku.

Pan Bíma – nemají, a nám to také nepřišlo zvláštní.

Pan Halama – v zahraničí, např.v Londýně není vidět volně pobíhajícího psa, každý i sebemenší pes je na vodítku a pokud se stane, že přistihnou psa bez vodítka, tak majitelům dávají veliké pokuty.

Paní Kořínková – např. po silnici jeli cyklisté a museli zastavit, protože po silnici volně pobíhali psi.

Pan Drapák uvedl, že na Pohádkovém lese byl pán s labradorem bez vodítka mezi spoustou dětí a otázal se, jak budou na Pohádkovém lese hlídat majitele se psy.

Pan Koldovský – tahle vyhláška je pro nás pro všechny a záleží na občanech, aby vyžadovali její dodržování. Nemáme policii, která by kontrolovala, jestli pes je na vodítku nebo má košík. Ani zastupitelé nebudou hlídat, jestli někomu utekl pes. Je to věc všech rovenských občanů.

Paní Brožková upozornila, že z majitelů psů, kteří volně pobíhají již dlouhou dobu po městě, na jednání nikdo není, jak se to bude řešit?

Pan Bíma – všichni majitelé psů dostanou vyhlášku.

Pan Koldovský uvedl příklad - psa p. Brunclíka – Šimona, vyzval občany, pokud někdo uvidí tohoto psa, že se courá, vezme 2 svědky a má 3 možnosti: 1. zavolat na Policii ČR, která to začne řešit a předá to přestupkové komusi nebo 2. - písemně nahlásit na MÚ Rovensko p.Tr., ten to pošle do Turnova na odbor přestupkového řízení a 3. možnost – přijít na MÚ se dvěma svědky a požádat o sepsání.

Paní Pánková sdělila, že je zvědavá, jestli to tak bude fungovat a uvedla příklad, že upozornila na agresivního psa za plotem v Granátu, tam ji odkázali na MÚ v Rovensku, ti volali na policii do Turnova a nestalo se nic, až pes nakonec pokousal pí. Drahoňovskou.

Pan Bíma prohlásil, že tento případ řešil on, měl telefon, že paní Drahoňovská byla pokousána, protože pes utekl z nezabezpečeného dvora skrz díru v plotě. To nejde uhlídat, to se může stát každému. Majitel již večer zjednal nápravu.

Pan Majer vyslovil názor, že si myslí, že tato vyhláška byla a je očekávána celou rovenskou veřejností. Našlo se v ní několik sporných míst, o kterých se dá polemizovat. Některé věci se vyřešily již nyní, má dobrý pocit, že vyhláška je formována do konečné podoby společně. Některé věci se budou muset doladit později a vytvořit dodatky, ale v každém případě by byla chyba dnes vyhlášku nepřijmout.

Pan Studnička uvedl, že Policie ČR nemá možnost někomu zabavit psa, který je za plotem a štěká. I bez vyhlášky, která bude určitě přijata, podle zákona č. 361/2000 Sb., § 60, v odst. 11 se hovoří „vlastník nebo držitel domácího zvířete je povinen zabránit pobíhání zvířete po pozemní komunikaci“.

Pan Švihel dodal, že pokud je podezření z týrání zvířete, má se podat podnět na Krajskou veterinární správu, která podnět prošetří a potom podá návrh MÚ, který o tom rozhodne.

Pan…. Se otázal, pokud volně pobíhajícího psa uvidí někdo jako jedinec, bez svědků, jak má postupovat? Co když pes bude agresivní?

Pan Studnička – každý skutek musí být jednoznačně prokázán, vždy musí být zjištěn konkrétní pachatel. Pokud by docházelo k závažnému napadání nebo útoku na člověka, krajní možnost policie je toho psa zastřelit.

Pan Koldovský uvedl příklad, kdy řešil 2 zatoulané bernardýny v Konvexu. Zavolal do psího útulku v Turnově a tam mu sdělili, že to jsou psi, kteří utekli z Vyskře z chovné stanice. Toto bylo tedy rychle vyřešeno. Jinak se psi identifikují podle známky, obvolává okolní starosty a když ani oni v obci takového psa nemají, potom volá do útulku, kam je pes nakonec odvezen.

Pan Majer uvedl, že vyhláška by měla působit hlavně preventivně, za určitou dobu působení této vyhlášky by situace, že bude po Rovensku pobíhat pes, veliký a třeba i nebezpečný, měla být výjimečná. Ale i přesto se může stát, že pes uteče a někoho napadne. Hlavním důvodem je prevence.

Pan Šich se otázal, zda důkazním materiálem může být fotografie? Pan Studnička – určitě ano, ale musí se zjistit čí ten pes je.

Pan Weiss – žádná vyhláška ani sankce nezaručí, že pes neuteče, vždy to bude na tom, jak se majitel bude o psa starat a bude mít zájem, aby ho zajistil.

Paní Cillerová se otázala, jaké má policie poznatky o ztrátách aut a vykrádání chalup ve městě?

Pan Studnička uvedl, že pachatel, který kradl v noci je již vypátrán a co se týká aut, konstatoval, že v minulém roce bylo ukradeno 6-7 aut v Rovensku p.Tr. a okolí, kolem 100 aut v jejich obvodu, 200 aut v okrese a 800 aut v celém Libereckém kraji. Na tom pracuje hlavně kriminální policie - počet zjištěných pachatelů je malý. Ke vloupání do aut dochází nejčastěji v případech, kdy lákadly jsou odložené věci v autě. Proti ukradení je důležité parkovat v garáži, ve dvoře za plotem, opatřit auto alarmem a jiným zabezpečovacím zařízením. Policejní hlídky každý večer projíždějí Rovenskem, někdy i několikrát.

Paní Brožková navrhla nasadit na to nějakou „volavku“, aby se zloděj auta chytil.

Pan Studnička – toto se používá v místech, kde frekvence krádeží je veliká, což zde není. Musí stačit nenechávat auto viditelně na ulici, ale zaparkovat ho do garáže. Nikdo nemá sílu na to, uhlídat všechna auta v obvodu.

Pan Černohouz se otázal, jak byly řešeny případy se psy v nedávné době?

Pan Weiss – přestupkové řízení je neveřejné, nic se o přestupku nesděluje. Jeden případ již byl projednán, další, ten závažnější, je ještě na policii. Bude to projednáváno odborem životního prostředí MÚ Turnov.

Pan Bíma poděkoval hostům za účast a za zodpovězení dotazů a předložil zastupitelstvu upravenou verzi vyhlášky - upravené články čl. 4 a 5 – bod 1,2 – upravené znění vyhlášky je přílohou zápisu.

Vyhláška byla schválena 8 hlasy, proti byl p. Halama, p. Hrudka se zdržel hlasování.

Bod 3 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Pan Bíma přečetl návrh vyhlášky, který je přílohou zápisu. Uvedl, že výše poplatku zůstává stejná jako v minulém roce – 400,-- Kč/1 občan/1 rok.

Pan Koldovský upozornil, že proti minulým vyhláškám jsou zde 2 změny:

1. změna se týká lidí, kteří jsou v zahraničí, budou od poplatku osvobozeni, když podají písemné čestné prohlášení, že jsou v zahraničí po celý rok a dále budou od poplatku osvobozeni občané, kteří mají trvalý pobyt v Rovensku p.Tr., ale bydlí jinde (např. v Turnově), když podají čestné prohlášení, že bydlí jinde a doloží dokladem o zaplacení poplatku v místě pobytu.

2. doba splatnosti je 30.dubna a 30.září, při nezaplacení je možnost vyměření sankce až do výše trojnásobku poplatku.

Dále vyčíslil náklady na odvoz velkoobjemových kontejnerů – v r. 2007 činily náklady 79.539,-- Kč a v r. 2008 86.235,-- Kč. Náklady na sběr a svoz komunálních odpadů činily v r.2007 935.547,-- Kč a v r. 2008 985.268,-- Kč. Předpis vybíraných poplatků činí

601.200,-- Kč – rozdíl mezi skutečnými náklady a příjmem z vybraných poplatků uhradí město ze svého rozpočtu.

Pan Bíma upozornil, že v tomto roce budou poplatníkům zasílány složenky s kopií vyhlášky.

Paní Brožková upozornila na matraci ve Veselce. Pan Bíma – bude odstraněna.   

Vyhláška byla schválena 10 hlasy.

Bod 4 – Program obnovy venkova

Pan Koldovský seznámil přítomné s Dodatkem č. 5 Programu obnovy vesnice pro r.2009, který je přílohou zápisu. Uvedl, že schválení tohoto dodatku je důležité při žádostech o dotace. Jelikož v minulosti byli kritizováni, že porušují hospodářskou soutěž, přečetl plánované akce bez cen.

Jednotlivé body stručně vysvětlil. Např. „dětská autobusová galerie“ – uvedl, že dotace dostávají především obce do 500 obyvatel. My, když chceme vybudovat novou čekárnu u školy, kde stará je zdevastovaná, pokusíme se získat dotaci stejným způsobem jako na dětské hřiště: děti z MŠ namalují čekárnu a parčík kolem a bude zažádáno na MMR o dotaci na akci s názvem „dětská autobusová galerie“ – v čekárně budou umístěny panely, kde děti z MŠ budou vystavovat svá díla. Samotná čekárna z průsvitného makrolonu přijde na 120 tis. Kč.

Další dvě čekárny jsou plánovány na náměstí.

Dále je plánován nákup malotraktoru – sekačky, starý je již téměř nefunkční.

Rekonstrukce kanceláří úřadu je zde uvedená z důvodu, že v průběhu roku se třeba nějaké dotace vyskytnou. Na dokončení rekonstrukce dalších kanceláří úřadu je plánována částka 300 tis. Kč.

O výdajích na rekonstrukci místních komunikací bude zastupitelstvo rozhodovat při sestavování rozpočtu.

Projektová dokumentace Zahradní ulice - jsme ve stádiu, kdy se pracuje na územní dokumentaci.

Pan Šálek se otázal, co budou dělat, když na to nedostanou dotace?

Pan Koldovský – když nedostaneme dotace, budeme dělat jen věci, o kterých rozhodne zastupitelstvo, že jsou nezbytně nutné.

Schváleno 10 hlasy.

Bod 5 – Kácení a ošetření stromů na fotbalovém hřišti

Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby schválilo pokácení stromů u fotbalového hřiště v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. na p.p.č. 1916/2 – populus negra – topol černý v počtu 8 ks a ošetření zbývajících stromů a na sběrném dvoře pokácení 2 ks přestárlých jabloní na p.p.č. 610/2 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.

Uvedl, že mají stížnosti na padající větve z topolů na fotbalovém hřišti od manž. Víchových a od členů Sokolu, kde se fotbalistům podařilo získat dotaci na zavlažování fotbalového hřiště.

Sl. Kovaříková uvedla, že na topoly na fotbalovém hřišti byl zpracován posudek odbornou agenturou, který nedoporučoval kácení a upozornila, aby tudíž nedošlo k pochybení. Posudek doporučoval pouze stromy ošetřovat.

Pan Halama souhlasil, že stromy jsou po zdravotní stránce v pořádku, ale jsou vybráni někteří jedinci, kteří jsou nakloněni a je riziko ohrožení. Pro zbývající stromy je potřeba vytvořit určitý prostor. Roh u topolů je celoročně podmáčený a stromy fungují jako obrovská pumpa, která odčerpává vodu z půdy a pouští ji do atmosféry. Pokud by se všechny stromy skácely, podmáčení by bylo mnohem horší. Proto budou pokáceny jen některé stromy a ostatním budou vytvořeny podmínky, aby vydržely co nejdéle.

Paní Cillerová upozornila, že se tam pohybují děti – malí fotbalisté, když na někoho spadne větev, bude pozdě udělat nápravu.

Pan Bíma dodal, že se uvažuje i o náhradní výsadbě a dal hlasovat o původním návrhu.

Schváleno 10 hlasy.

Pan Koldovský konstatoval, že zastupitelstvo schválilo pokácení 8 stromů na fotbalovém hřišti a dále je potřeba provést odborný prořez zbývajících stromů. Uvedl, že minulý rok byla oslovena firma, která měla provést odborný prořez těchto stromů.

Pan Halama – byla to firma z Turnova, cena pouze za skácení a prořezání byla 100 tis. Kč. Jedná se o cenu za kácení s rozporcováním, bez úklidu dřevní hmoty a s ošetřením zbývajících stromů. Cena byla 8 tis.Kč za strom v zimě, v době, kdy je málo práce, dnes by mohla být cena o něco vyšší.

Pan Koldovský – byla nám předložena nabídka od od firmy Diana Forrest, s.r.o. Lomnice n.Pop. – za ošetření stromů činí nabídka 102 tis. Kč. Pokácení by bylo formou, kdy firma by odkoupila dřevní hmotu a po odečtení nákladů by městu uhradila 3.000,-- Kč.

Navrhnul, aby bylo vypsáno výběrové řízení a aby práce byla dána nejlepší nabídce. Navrhnul členy výběrové komise: p. Halama, p. Hrudka a p. Bíma.

Schváleno 10 hlasy.

Bod 6 – Rozpočtové změny

Pan Bíma seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2008, které je přílohou zápisu.

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo, aby toto rozpočtové opatření vzalo pouze na vědomí, protože na minulém jednání byl pověřen provedením nezbytných rozpočtových opatření za období od minulého veřejného jednání do konce roku 2008.

Bod 7 – Výsledky inventarizace majetku města včetně příspěvkových organizací

Pan Bíma seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku Města Rovensko p.Tr., která je přílohou tohoto zápisu a požádal o schválení výsledků inventarizace a o schválení vyřazení navrženého majetku v r. 2009.

Schváleno 10 hlasy.

Pan Bíma seznámil přítomné s výsledky inventarizace pozemků ve vlastnictví města, která je přílohou tohoto zápisu a požádal o schválení výsledků inventarizace pozemků a o schválení ceny pozemků převedených z Pozemkového fondu na základě souhlasného prohlášení ve výši 1.402,90 Kč.

Schváleno 10 hlasy.

Pan Bíma seznámil přítomné s výsledky inventarizace příspěvkových organizací města, která je přílohou tohoto zápisu a požádal o schválení výsledků inventarizace příspěvkových organizací Města Rovensko p.Tr. a o schválení vyřazení nevrženého majetku za rok 2008.

Schváleno 10 hlasy.

Bod 8 – Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo města, aby ověřilo, že Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami není v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem č.j. OÚPSŘ/211/2007/UPO ze dne 5.11. 2008 Krajského úřadu Libereckého kraje, a dále že pro řešené území nebyla krajem vydána územně plánovací dokumentace a nebyly řešeny žádné rozpory.

Schváleno 10 hlasy.

Dále pan Koldovský uvedl, že při veřejném projednání Návrhu Změny č. 2 byla podána námitka pana Stanislava Bakeše v řízení o vydání Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko p.Tr. o vyřazení lokality č. 17 ze zastavitelných ploch. Na základě stanoviska č.j. SÚ/08/4391 ze dne 06.08.2008 Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí byla tato lokalita vypuštěna z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, a zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality, která je krajinářsky vysoce hodnotná.

Dle názoru p. Bakeše byla uvedená stanoviska vydána v rozporu s ustanovením § 4 odst. 3 Stavebního zákona. Dále nesouhlasí s odůvodněním požadavku na vypuštění lokality č. 17, které je obsaženo v uvedeném stanovisku. Pan Koldovský uvedl, že námitka p. Bakeše byla v písemné formě předána všem zastupitelům a byla jim vysvětlena paní architektkou Blažkovou.

Pan Koldovský se obrátil na pana Bakeše, zda k tomuto bodu ještě něco má,než zastupitelstvo vyjádří svůj názor.

Sl. Kovaříková vystoupila s tím, že ona je zplnomocněným zástupcem p. Bakeše na základě plné moci, která byla na veřejném projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu dne 19.1.2009 předložena. Uvedla, že napadá zákonnost tohoto bodu, kdy Město Turnov vyškrtlo lokalitu č. 17 na základě stanoviska odboru životního prostředí ze dne 6.8.2008 z uvedené změny ÚP.

Dále uvedla, že požádala, zda by mohla být přítomna na pracovním zasedání zastupitelstva, kde se měla námitka p. Bakeše projednávat, aby tuto námitku zastupitelům vysvětlila, ale nebylo jí vyhověno. Uvedla, že dle právních stanovisek zastupitelé mohou konat porady před veřejným jednáním, ale porady nesmí sloužit k tomu, aby tam proběhla diskuse, která by pak se neobjevila na veřejném projednání a aby veřejné projednání ztratilo tu svoji veřejnost.

K danému problému uvedla, že Město Rovesko p.Tr. vyzvalo občany, aby sami dali podněty k vyvolání změny územního plánu. Pan Bakeš tak, jako ostatní občané, podal návrh na změnu využití jeho pozemků č. 2113/3 a 2102/8 , k.ú. Rovensko p.Tr. ze stávajícího funkčního využití Pole na Všeobecné obytné území. Tyto pozemky byly v zadání označeny jako lokalita č. 17. Tyto pozemky sousedí s asfaltovou komunikací, která je napojena na rozvody plynu, vody i elektřiny. Dále sousedí se zastavěnými pozemky a dokonce část těchto pozemků je i v současné době platném územním plánu sídelního útvaru Rovensko p.Tr. součástí zastavěného území obce. Zastupitelstvo obce schválilo zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Rovensko p.Tr., kde byla i lokalita č. 17. Toto zadání bylo zpracováno tak podrobně, že zde byla uvedena čísla konkrétních pozemků, který se měla změna týkat a bylo uvedeno, jakým způsobem je pozemek v současném plánu zařazen a jaké je požadováno nové využití. Všechny dotčené orgány státní správy, mezi kterými je i odbor životního prostředí MÚ Turnov, se k tomu vyjadřovaly, s uvedením konkrétních čísel pozemků, mezi kterými jsou i čísla pozemků p. Bakeše, souhlasně. Na základě zadání, schváleného zastupitelstvem, byl zpracován návrh Změny č. 2 územního plánu. Návrh ÚP se projednává ve dvou fázích: první fáze je, že je projednáván nejprve s dotčenými orgány státní správy. Při tomto projednání MÚ Turnov změnil svoje původní souhlasné stanovisko natolik, že přestože v původním stanovisku byl navržen pouze regulativ „zástavba maximálně 4 rodinnými domy s vytvořením nové obslužné komunikace“, nyní uvedl, že nesouhlasí s touto lokalitou a požaduje ji z návrhu vypustit. Stavební zákon v § 4 odst. 3 stanoví, že dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem. V případě, že dotčený orgán změní své stanovisko, zákon to řeší tak, že se k němu nepřihlíží. Když byla informována MÚ Rovensko p.Tr. o tom, že MÚ Turnov vydal k lokalitě 17 zamítavé stanovisko a požaduje její vypuštění z návrhu změny č. 2 ÚP sídelního útvaru Rovensko p.Tr., sdělila, že toto je v rozporu s ustanovením § 4 odst. 3 stavebního zákona. MÚ Turnov mohl ve svém stanovisku k návrhu změny č. 2 pouze požadovat např. změnit navržený počet domů v lokalitě, změnit umístění přístupové komunikace, stanovit objemové regulativy navržených domů apod. ale nikoliv požadovat tuto lokalitu vypustit. Sdělila také, že toto konzultovala i s právním oddělením Ministerstva pro místní rozvoj, kde jí bylo potvrzeno, že dotčený orgán nemůže svoje stanovisko právě s odkazem na § 4 odst. 3 stavebního zákona změnit a že se tedy k takovému stanovisku nepřihlíží. Přestože na MÚ předala toto stanovisko MMR i v písemné podobě, byla lokalita č. 17 vypuštěna s odkazem na nesouhlasné stanovisko MÚ Turnov.

Proto vznesla námitku, že při projednávání změny č. 2 ÚP sídelního útvaru Rovensko p.Tr. nebylo postupováno v souladu se stavebním zákonem, protože byla zcela bez zákonného podkladu vypuštěna z návrhu změny lokalita č. 17, přestože změna týkající se této lokality byla všemi dotčenými orgány odsouhlasena a byla odsouhlasena i zastupitelstvem Města Rovensko p.Tr.

Pan starosta má k dispozici písemné stanovisko MMR, které dalo za pravdu jejímu názoru. Navíc na MÚ Turnov, odbor životního prostředí, pracovala v té době nová pracovnice, která, když ji sl. Kovaříková upozornila, že proces, kdy je vydáváno stanovisko, je vázán stavebním zákonem, řekla jí, že je jí jedno, co dělali dřív, že ona je nová a bude to dělat jinak. Což ji k tomu neopravňuje – personální změna pracovníka nemá žádnou právní návaznost na stanoviska. Stanoviska vydává úřad, nikoli jednotliví pracovníci, paní byla povinna se řídit stavebním zákonem.

Na veřejném projednávání v lednu se zúčastnili i zástupci Krajského úřadu, zástupkyně odboru životního prostředí KÚ, která prohlásila, že KÚ, odbor životního prostředí, nikdy neměl k této lokalitě ani z krajinného rázu ani z jiných důvodů žádné připomínky.

Proto sl. Kovaříková nadále trvá na tom, že vyškrtnutí lokality č. 17 je nezákonné a žádá zastupitelstvo, aby tuto lokalitu vrátilo zpět do územního plánu. Na veřejném projednávání padl názor, že se lokalita vrátit zpět nemůže, protože by se prodloužilo zpracování územního plánu o ¾ roku – je to přímo lež. Když se tam tato lokalita vrátí, nemusí být žádné nové veřejné projednání. To řeší přímo stavební zákon, a řeší to tak, že pouze když dojde k podstatné změně, je potřeba nové veřejné projednání. Ale tato podle ní změna rozhodně podstatná není, protože byla součástí původního projednávání, ke kterému se všechny dotčené orgány vyjádřily. Ale i kdyby bylo nutné nové veřejné projednání, zákon stanoví lhůtu 30 dní.

Jelikož změna ÚP se schvaluje dle správního řádu tzv. opatřením obecné povahy, proti tomuto opatření zákon určuje odvolání a jediným opravným prostředkem je žaloba u správního soudu a ona ji hodlá použít.

Pan Koldovský poděkoval za příspěvek a uvedl, že sl. Kovaříková jej vylíčila jako největšího mizeru, který brání rozvoji v Rovensku p.Tr. a prohlásil, že vědomě lže, jelikož dobře ví, že on přivezl pí. Šípošovou, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Turnov, do Rovenska a přesvědčoval je, aby tuto lokalitu povolili, aby domky tam mohly být postaveny, aby lokalita nebyla vypuštěna. Proběhlo místní šetření, přesvědčovali je, ale bezvýsledně.Po tomto jednání informoval sl. Kovaříkovou, že toto bylo zamítnuto, načež ona napsala na MMR, přivezla dopis, který vyjadřoval názor ministerstva a i dopis z Krajského úřadu. Bylo to projednáváno i v zastupitelstvu města.

Na veřejném projednávání, kde sl. Kovaříková vyjádřila svůj názor, ji oponoval p. Mařan, který je z KÚ Libereckého kraje, odboru územního plánování, byla tam i pí. Kocourkovákterá má na starosti pozemkový fond a která mimo jiné vyhodila nebo zmenšila 5-6 lokalit, takže ne všechny požadované změny se dostaly do projednání. Pan Koldovský uvedl na pravou míru, že to co o něm říkala sl. Kovaříková, není pravda.

Sl. Kovaříková – na veřejném projednání se p. Mařan k lokalitě č. 17 vůbec nevyjadřoval a neřekl k ní ani slovo. Pan Koldovský – neříkal jsem, že on se vyjadřoval k lokalitě č. 17, pouze jsem bránil svoji osobu, že jsem konal tak, jak jsem konal a naopak jsemvás ještě bránil. Obrátil se na zastupitelstvo, aby vyjádřilo svůj názor.

Pan Bíma prohlásil, že by se měl objasnit celý pojem § 4 odst. 3 zákona. Tam je řečeno, že dotčený orgán může změnit své rozhodnutí na základě nově zjištěných skutečností, které nebyly předloženy.

Sl. Kovaříková citovala celé znění § 4 stavebního zákona, kde je mimo jiné uvedeno:

„…dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem. Navazující stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností, vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace, jinak se k nim nepřihlíží.“ Uvedla, že bylo žádáno o změnu využití pozemků z využití Pole na Všeobecné obytné území, k výstavbě rodinných domů, původním stanoviskem byl orgán vázán a jeho navazující stanovisko mělo vycházet z původního stanoviska, kde byl dán souhlas k tomu, aby tyto pozemky byly z pole převedeny na obytné území. Nedošlo zde k žádným skutečnostem, kterými by se podstatně měnily podmínky, za kterých bylo první stanovisko vydáno. Orgán se mohl vyjádřit jen k počtu rodinných domů, které zde mohou být postaveny, ale v žádném případě nemohl požadovat vypuštění lokality. Ing. Šípošová původní souhlas vydala.

Pan Bíma – bylo zde řečeno, že orgán své stanovisko může změnit. Orgán to změnil na základě nějakých skutečností a jistě pro to měl důvody.

Sl.Kovaříková – navazující stanovisko mělo vycházet z původního stanoviska a změnit jej mohou jen na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve.

Pan Bíma uvedl, že ctí názor MÚ Turnov a za sebe si myslí, že lokalita č. 17 není úplně vhodná.

Sl. Kovaříková – potom v Rovensku nemůže stavět nikdo, protože v Rovensku téměř ze všech lokalit, i které jsou předmětem změny č. 2, jsou vidět Trosky a jsou vyvýšené. Pokud by měl být uplatňován tento princip, potom by zde nemohl stavět nikdo.

 Pan Šálek uvedl, že první ÚP dělal on, dělal i změnu č. 1 – nezáleží na tom, jestli někdo ze zastupitelstva má nějaký názor. Došlo k chybám, že se to neprojednávalo veřejně, jak se má, měly tu být mapy a všichni lidé pozvaní. Měla proběhnou veřejná debata konkrétně k územnímu plánu. Osobní názor zastupitelé mohou mít jen rámcově, jelikož tam vzniká zákonná věc, která to posuzuje.

Pan Koldovský – v čem jsme nedodrželi zákon. Na úřední desce bylo zveřejněno, že bude veřejné projednání. Dva dny předem mu volal pan Šálek, proč to není na sále. Protože kvůli jednomu člověku se nebude vytápět celý sál. Nakonec přišli lidi dva – sl. Kovaříková s panem Bakešem. Otázal se, proč nepřišel i pan Šálek?

Pan Šálek - nevolal dva dny předem ale ten samý den, protože to nikde nebylo. Změna č. 2 se dělá už dva roky, to je nesmyslné, takhle se to dělat nemůže. Územní plán je nejdůležitější listina obce, mělo se to dát na infokanál, aby to věděli všichni občané. Nepřišel na veřejné projednání, protože se ho to svým způsobem netýkalo, neměl se k čemu vyjadřovat.

Pan Koldovský – zákon říká, že vyhláška musí být uveřejněna na úřední desce a na internetu.

Otázal se, když pan Šálek tvrdí, že územní plán je nejdůležitější listina obce, proč ji on sám porušil, protože lokalita za hřištěm se musela měnit kvůli němu, že proti územnímu plánu tam nechal postavit rodinné domy.

Pan Bíma uvedl, že to, že projednávání změny č. 2 trvá tak dlouho, není chyba zastupitelů, takové jsou zákonné lhůty i lhůty pro orgány, které se k tomu vyjadřují.

Pan Koldovský – změna č. 2 se týká malého počtu občanů. Ale až se začne pořizovat nový územní plán, bude se to týkat minimálně poloviny lidí z Rovenska. Požádal zastupitelstvo, zda se chtějí vyjádřit k námitce sl. Kovaříkové.

Pan Halama vyjádřil názor, že stanovisko MÚ v Turnově je pro zastupitelstvo závazným. Pokud je to nějakým způsobem protizákonné, pokud se sl. Kovaříková odvolá, tak se na to přijde a bude zjednána náprava.

Sl. Kovaříková – Město Rovensko p.Tr. by v tuto chvíli nemělo být pasivním pozorovatelem toho, co dotčené orgány s jeho územním plánem dělají. Naopak město v tom má svoji nezastupitelnost, MÚ je pořizovatelem územního plánu a přímo zákon stanoví, že pořizovatel rozhoduje o námitkách. Pokud město při pořizování nového územního plánu nebude hájit zájmy své a svých občanů i proti stanoviskům dotčených orgánů, která budou v rozporu se zákony, máme zde i problém silnice R35. Příště se může rozhodovat i o demolicích objektů, úpravě železniční tratě, přesunu vlakového nádraží. Město bude muset umět vyhodnotit a poznat, kdy orgán už přestřelil. Zastupitelstvo odpovídá za proces územního plánu a přímo zákon mu stanoví dodržovat zákon.

Pan Koldovský poděkoval sl. Kovaříkové a požádal zastupitelstvo města, aby rozhodlo, zda bude námitce pana Bakeše vyhověno:

            Pro – nikdo, proti – 10 hlasů, zdržel se – nikdo.

Pan Koldovský konstatoval, že námitce pana Bakeše nebylo vyhověno.

Dále pan Koldovský požádal zastupitelstvo města, aby schválilo vydání Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami, která je vydávána Opatřením obecné povahy o vydání Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod č. 9 - Různé

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení žádosti o dotaci z Fondu požární ochrany Libereckého kraje v celkové výši 176.715,-- Kč s tím, že podíl města bude činit 70.686,-- Kč. Uvedené finanční prostředky budou použity na dovybavení akceschopnosti jednotky. Jedná se o zásahový oblek – kalhoty, přilby, masky.

            Schváleno 10 hlasy.

Pan Bíma ještě otevřel diskusi:

Pan Šálek požádal, aby zastupitelstvo zdůvodnilo, proč lokalitu č. 17 neschválilo. Dále se otázal, jak funguje informační kanál, měl to být úřední kanál, zda za to, co tam jde dnes, máme příjem nebo za to platíme. Jedná se o komerci, budeme žádat o nějakou frekvenci?

Kanál ztrácí funkci informačního kanálu. Měl by být určen nějaký čas, kdy poběží úřední informace, aby se na ně nemuselo čekat.

Pan Koldovský – zastupitelstvo rozhodlo, že vysílání místního kanálu bude rozšířeno o pořady, které natočil pan František Sláma s tím, že budou před tím pořádané přednášky a celkově to bude za 500,-- Kč za přednášku plus 68,-- Kč cestovné, film je za 1.850,-- Kč, celkově to dělá cca 2.300,-- Kč.

Pan Šálek se ještě otázal na účast města na Regiontour v letošním roce a kolik to stálo.

Pan Koldovský – letos poprvé jsme se nezúčastnili, a stálo nás to 200 ks letáků od každého, co máme. Regiontouru jsme se zúčastňovali pod vedením Sdružení Český ráj, letos poprvé toto převzal Liberecký kraj, který na to získal dotaci, udělal si stánek podle sebe a sklidil za to kritiku, protože stánek byl velice špatný proti stánkům v minulých letech.

Sl. Kovaříková – na veřejném jednání v prosinci minulého roku požadovala, aby byly zveřejněny rozbory vody za rok 2008, zejména rozbory vody z Václaví, bylo slíbeno, že budou na úřední desce. Do dnešního dne zveřejněny nebyly, proto využívá zákona 106/1999 o poskytování informací, kdy informace musí být poskytnuta do 15 dnů od podání žádosti, která může být podána i ústně, a podává žádost o zveřejnění všech rozborů vody za celý rok 2008 z obou zdrojů vody – z Hrudky a z Václaví a požádala i o rozbor z období, kdy ve Václaví byla uvedena do provozu ozonizace.

Pan Koldovský – rozbory urgoval a požádal VHS o dodání, dostal je do ruky včera, jsou za rok 2008, má se zde k nahlédnutí, sl. Kovaříkové budou zaslány v plném rozsahu tak, jak je požaduje.

Pan Halama k tomu vyslovil požadavek, aby byli požádáni zástupci příslušných orgánů, aby něco podnikli, protože voda opět zapáchá a někdy se v ní nedá ani koupat.

Sl. Kovaříková požádala, aby vše, co uvedla ke Změně č. 2 územního plánu, bylo jako doslovný přepis součástí zápisu.

Pan Bíma - budeme se o to snažit.

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 13 z tohoto jednání.

Pan Bíma všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

David Majer, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

V Rovensku p.Tr. 8.2.2009

Zapsala: Z. Nejedlá

U s n e s e n í č. 13
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 29. ledna 2009

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  – příloha č. 1

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství  - příloha č. 2

3. Dodatek č. 5 POV na rok 2009 – příloha č. 3

4. Pokácení 8 ks topolu černého a ošetření zbývajících stromů u fotbalového hřiště v k.ú.  Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. na p.p.č. 1916/2 a na sběrném dvoře pokácení 2 ks  jabloní na p.p.č. 610/2 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. Tyto práce provede  firma vybraná na základě výběrového řízení.

5. Výsledky inventarizace majetku Města Rovensko p.Tr. se stavem k 31.12.2008 a vyřazení majetku města v roce 2009 v hodnotě 177.272,60 Kč – tj. v účetní evidenci 170.717,50 Kč  a předměty v operativní evidenci 6.555,-- Kč – příloha č. 4

6. Výsledky inventarizace pozemků a ceny pozemků převedených z Pozemkového fondu na  základě souhlasného prohlášení ve výši 1.402,90 Kč, tj. 5,12 Kč/m2 - viz příloha č. 5

7. Výsledky inventarizace majetku příspěvkových organizací města – Základní školy Rovensko p.Tr. a Mateřské školy Rovensko p.Tr. a vyřazení majetku Základní školy Rovensko p.Tr. v účetní evidenci v hodnotě 211.575,-- Kč a v operativní evidenci

 v hodnotě 45.209,51 Kč a vyřazení majetku Mateřské školy Rovensko p.Tr. v účetní evidenci v hodnotě 25.092,40 Kč a v operativní evidenci v hodnotě 258,-- Kč – příloha č. 6

8. Že nebude vyhověno námitce pana Stanislava Bakeše, která byla uplatněna v řízení o vydání Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami, z důvodu, že se ztotožnilo se stanoviskem Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí a s akceptováním tohoto stanoviska pořizovatelem, že nezařazení lokality č. 17 do zastavitelných ploch je důležité z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, a zachování stávajícího krajinného rázu dané lokality, která je krajinářsky vysoce hodnotná.

9. Vydání Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami, která je vydávána Opatřením obecné povahy o vydání Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami.

10. Žádost o dotaci z Požárního fondu Libereckého kraje v celkové výši 176.715,-- Kč s tím, že podíl města bude činit 70.686,-- Kč.

II. Ověřuje:

1. Že Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami není v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem č.j. OÚPSŘ/211/2007/UPO ze dne 05.11.2008 Krajského úřadu Libereckého kraje, a dále že pro řešené území nebyla krajem vydána územně plánovací dokumentace a nebyly řešeny žádné rozpory.

III. Bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 4/2008 – viz příloha č. 7

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

David Majer, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:284
TÝDEN:619
CELKEM:1426342

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami