Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

12.02.10 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a usnesení

Zápis z 18. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 28. ledna 2010 od 19.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Jaroslava Kolářová, Pavel Koldovský, Bc. Alena Kozubová, David Majer, Ing. Jan Otmar, Bohumil Šich, Kamila Šmirausová

18. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 11 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluven je p. Maršán.

Zapisovatelkou jednání p. Bíma jmenoval p. Zdeňku Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Šicha. Do návrhové komise navrhnul p. Kozubovou, p. Majera a

p. Houšku.

Schváleno 11 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

 2. Výsledky inventarizace majetku města včetně příspěvkových organizací

 3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

 5. Program obnovy venkova

 6. Rozpočtové změny

 7. Prodej a pronájem pozemků

 8. Příspěvky organizacím

 9. Různé

 10. Usnesení

 11. Závěr

Na dotaz p. Bímy, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu, p. Koldovský navrhnul 4. bod vypustit a obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity neměnit a poplatek nechat ve stejné výši – 2,-- Kč za lůžko a den a navrhnul do bodu programu č. 4 přesunout bod č. 8 – příspěvky organizacím.

Schváleno 11 hlasy.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma informoval o plnění usnesení z minulého jednání:

  1. Na minulém jednání zastupitelstvo pověřilo starostu podepsáním smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro r. 2010 – splněno.
  2. Byla provedena inventarizace majetku města.
  3. Nezbytná rozpočtová opatření do konce r. 2009 byla provedena a budou předložena na tomto veřejném zasedání.

 

Bod 2 – Výsledky inventarizace majetku města včetně příspěvkových organizací

Pan Bíma seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku Města Rovensko p.Tr. včetně pozemků se stavem k 31.12.2009, která je přílohou tohoto zápisu a požádal o schválení výsledků inventarizace a o schválení vyřazení navrženého majetku ve výši 91.367,13 Kč, tj. v účetní evidenci za 59.571,91 Kč a předměty v operativní evidenci za 31.795,22 Kč.

 Schváleno 11 hlasy.

Pan Bíma seznámil přítomné s výsledky inventarizace příspěvkových organizací města, která je přílohou tohoto zápisu a požádal o schválení výsledků inventarizace příspěvkových

organizací Města Rovensko p.Tr. a o schválení vyřazení navrženého majetku za rok 2009.

Schváleno 11 hlasy

Bod 3 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Pan Bíma seznámil přítomné s návrhem této vyhlášky, ve které byla navržena nová sazba poplatku ve výši 25,-- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu a otevřel k tomuto bodu diskusi:

Pan Koldovský požádal p. Šicha, aby upřesnil, jak to vypadá s cenami v okolních obcích.

Pan Šich – zarazila mě částka 25,-- Kč, a proto jsem zjišťoval v okolních obcích výši tohoto poplatku, např. v Sedmihorkách v kempu vybírají poplatek 15,-- Kč a v Libuni 10,-- Kč. Uvedl, že částkou 25,-- Kč budou trestáni turisté, kteří přijedou do Rovenska p.Tr.

Pan Halama – chtěli jsme původně poplatek za rekreační pobyt ponechat ve stávající výši a spíše upravit poplatek z ubytovací kapacity, ale v rámci narovnání regulérních vztahů všech poskytovatelů ubytovacích služeb v Rovensku jsme usoudili, že tento poplatek bude ponechán v původní výši, jelikož by došlo k tomu, že v našem městě by vznikly dva typy ubytovatelů, z nichž jeden by odváděl poplatky nižší a druhý vyšší.

Pan Masare – dotaz, kolik se na Paldě platí ubytování za noc za pokoj? Uvedl, že běžná částka rekreačního poplatku je 10,-- Kč, navrhnul výši 15,-- až 20,-- Kč.

Pan Bíma – také se mu zdála tato částka hodně, ale nejsou v tom zahrnuty děti, invalidé, tělesně postižení, atd.

Pan Mazánek – ve volebním programu jste měli podporu drobných podnikatelů, ale poslední dobou se v Rovensku zvyšuje se cena vody, energií a ještě i tyto poplatky – lidé v dnešní situaci, v době finanční krize do Rovenska p.Tr. přestanou jezdit a místní podnikatelé přijdou o příjmy.

Pan Otmar – navýšení poplatku o 150 % je hodně, navrhnul zvýšit poplatek pouze na 15,- Kč.

Pan Šálek – nejsme tak vzácná oblast, abychom si to mohli dovolit – návrh zůstat na 10,-- Kč.

Pan Masare – lidé přijedou kvůli území, ceny všeho jdou nahoru, může se tedy zvýšit i poplatek – návrh 15,-- Kč.

Pan Hrudka – energie, benzín, platy zaměstnanců jdou nahoru, služby, které zajišťujeme pro návštěvníky města, tzn. úklid, sekání trávy, zkvalitňování celkového prostředí v Rovensku nás stojí víc peněz, proto musíme poplatky zvýšit, a to docela výrazně. Jinak sem nebudou lidé jezdit, pokud budeme nekvalitně provádět služby, protože město nemá peníze. Musíme proto navyšovat poplatky.

Pan Šálek – město i mimo toho, že má rekreační zařízení, tyto věci musí dělat, nemá to s tím nic společného.

Pan Majer – souhlasí s rozumným názorem p. Otmara, zvednout poplatek, ale nenavyšovat ho až na 25,-- Kč. Přiklání se k výši 15 - 20,-- Kč, zvolit kompromis.

Pan Koldovský – pokud bychom chtěli získat peníze, aby to mělo efekt, tak musíme razantně zvýšit na 25,-- Kč. Po získaných informacích navrhnul zůstat na výši 10,-- Kč. Např. Palda, když měla na poplatcích 30 tis. Kč, po zvýšení na 25,-- Kč by to bylo 90 tis. a po zvýšení na 15,-- Kč to bude 40 tis. Kč a těch 10 tis. nás nezachrání.

Pan Bíma – s tímto návrhem nesouhlasí, přiklání se ke zvýšení na 15,-- Kč, jelikož se poplatek 3 roky nezvyšoval.

Pan Masare – kolik dělají poplatky za ostatní ubytovací kapacity, nelze hodnotit jen Paldu.

Pan Halama – souhlasí s názorem p. Hrudky, další výdaje by měly být v oblasti reklamy a propagace cestovního ruchu, do kterých by město mělo investovat víc, než investuje dosud. Pokud se poplatky nezvýší, nebudou peníze na reklamu a ubytovatelé na tom budou biti. Je lepší udělat jednu pořádnou reklamní kampaň, na které se budou podílet všichni, nejenom město a potom nějakých 10,-- Kč navíc nehraje roli. Navrhnul zvýšení na 20,-- Kč, aby to alespoň nějaký efekt pro město mělo.

Sl. Kovaříková – myslí si, že by město mělo turisty nalákat. Tím, že bude zvyšovat poplatky je rozhodně nenaláká. Skupinka turistů, která zaplatí za den o 50,-- Kč víc, za 10 dní to dělá 500,-- Kč, bude zvažovat, kde se ubytuje a peníze věnuje radši na jiné aktivity, např. na vstupy na zámky apod. Poukázala také na to, že letos nebylo ani zprovozněno koupaliště.

Pan Mazánek – neměla by se řešit jen Palda, je zde spousta ubytovacích zařízení, která z toho žijí. Neměli by se to toho zatahovat místní podnikatelé, kteří vložili vlastní peníze a kteří se snaží sem nalákat turisty a klienty, pro které by to byla ohromná zátěž, která zavírá dveře podnikatelům. Vyslovil názor, nezvedat poplatek rekreantům, ale zvednout na Paldě poplatek za ubytování.

Pan Koldovský – Paldu jsem dal jen jako příklad, zde se skutečně jedná o všechny ubytovatele.

Pan Mazánek – když budou vysoké poplatky, ubytovatelé se budou chovat jako 40% podnikatelů této republiky, nebudou zapisovat ubytované lidi do ubytovací knihy a město tím přijde o poplatky. Turisté se budou ubytovávat v Sedmihorkách nebo Libuni.

Pan Masare – pokud se zvednou poplatky, může se stát, že ani na Paldě nebudou lidi. Navrhuje dát do zápisu, že je návrh zvednout poplatek na 15,-- Kč, ale odložit to na příští zasedání, pokud to nespěchá, a do té doby zjistit, jak je to v okolních obcích a propočítat, kolik by které zvýšení bylo.

Pan Bíma – poděkoval za názor, ale uvedl, že odkládat toto na příští zasedání nemá význam a že dnes je vyhláška připravena ke schvalování, jen k výši poplatku byla otevřena diskuse.

Pan Šálek – vyzkoušejte si, když zvýšíte o 10,-- Kč, kolik do dá a jaký bude rozdíl, když přijede o20 lidí méně.

Pan Halama – měly by se srovnat ceny poplatků v okolních obcích, mohlo by se využít místních akčních skupin. Neměli bychom mít ceny diametrálně odlišné od okolních obcí.

Pan Bíma – shrnul, že jsou zde 2 návrhy na výši poplatku – 15,-- Kč a 20,-- Kč.

Požádal zastupitelstvo o hlasování o poplatku ve výši 15,-- Kč.

            Pro hlasovalo 9 zastupitelů, proti hlasovali 2 zastupitelé – p. Koldovský a p. Hrudka.

Bod č. 4 – Program obnovy venkova

Pan Koldovský informoval, že Program obnovy vesnice byl schválen 4.2.1999 a mění se pouze v bodě „seřazení akcí v návaznosti na realizaci“.

Uvedl, jelikož bylo vyhlášeno výběrové řízení na hasičárnu Křečovice, nebude uvádět celkové náklady na tuto akci a následně seznámil přítomné s Dodatkem č. 6 Programu obnovy vesnice Rovensko pod Troskami (tento dodatek č. 6 je přílohou zápisu).

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 5 – Rozpočtové změny

Pan Bíma seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2009, které je přílohou zápisu a požádal zastupitelstvo, aby toto vzalo pouze na vědomí, protože na minulém jednání byl pan starosta pověřen provedením nezbytných rozpočtových opatření za období od minulého veřejného jednání do konce roku 2009.

Bod 6 – Prodej a pronájem pozemků

1. Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby se vyjádřilo k pronájmu pozemku p.p.č. 648 o výměře 3.458 m2 v k.ú. Václaví, obec Rovensko p.Tr. , který je v majetku města Rovensko p.Tr. O pronájem uvedeného pozemku má zájem firma Agros s.r.o. , Mírová ul. 370, Turnov, zastoupená jednateli společnosti, Ing. Josefem Krausem a Josefem Vojtíškem, k zemědělskému využití na dobu 5 let.

Seznámil přítomné se zněním nájemní smlouvy. Navrhnul vyškrtnout „naturální formu“ hrazení nájemného a požádal zastupitelstvo o hlasování.

            Schváleno 11 hlasy.

2. Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby se vyjádřilo k pronájmu části pozemku p.p.č. 2250 o výměře 20 m2, v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. ve vlastnictví města Rovensko p.Tr. panu Josefu Kolnerovi, Komenského 207, Rovensko p.Tr.

Minulý rok bylo zjištěno, že na pozemku p.p.č. 2250 v k. ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr., který je ve vlastnictví města Rovensko p.Tr. se nachází oplocení s pevnou podezdívkou pana Josefa Kolnera. Protože muselo dojít k napravení tohoto stavu a rozšíření uvedené parcely, pan Josef Kolner posunul uvedené oplocení na hranici mezi pozemky, pouze o části, jejichž výměr činí 20 m2 a pro průjezdnost ulice nemají význam, požádal pan Kolner o pronájem. Bylo provedeno místní šetření a na základě tohoto navrhuji zastupitelstvu pronajmout část pozemku p.p.č. 2250 o výměře 20 m2 panu Josefu Kolnerovi za nejvyšší cenu dle finančního věstníku, která činí 8,-- Kč za 1 m2 za rok. Dobu trvání pronájmu navrhuji stanovit na 10 let.

Pan Hrudka vysvětlil, že se jedná o průjezd mezi p. Kouckým a p. Kolnerem, kde na území, o kterém si p. Kolner myslel, že je jeho, postavil tam skleník, při novém měření bylo zjištěno, že skleník je částí na pozemku města a zároveň je tam postaven budník pro plyn. Tyto části by se měly pronajmout, aby je p. Kolner mohl užívat. Co se týče cesty, tam p. Kolner plotem ustoupil.

            Tento pronájem byl schválen 11 hlasy.

3. Pan Bíma informoval, že paní Mgr. Ivana Opršalová požádala o narovnání situace, která byla zjištěna při probíhajícím dědickém řízení pana Vratislava Stěhulky. Bylo zjištěno, že pozemek p.p.č. 115/1 o výměře 168 m2 je ve vlastnictví města Rovensko p.Tr. Navrhuji zastupitelstvu uvedený pozemek prodat za cenu 150,-- Kč/1 m2, celkem 25.200,-- Kč, s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí nabývající.

Upřesnil, že se jedná o pozemek za domem čp. 24 mezi dvorkem a bývalým domem p.Fanty, na který město nemá ani přístup a historicky patří p. Stěhulkovi.

Pan Šálek – doopravdy to nemělo být majetkem obce, byl to konfiskát, otázkou je, jestli ta cena není moc vysoká, měla by to být náprava křivdy.

Pan Bíma – nechali jsme vypracovat znalecký posudek a cena odpovídá tomu, co navrhujeme.

Paní Kolářová – měli si o to zažádat v restituci.

Pan Koldovský – dodal, že se mu podařilo sehnat materiály, kde byl protokol, za co byl p. Stěhulka zavřen a s tím bylo zastupitelstvo seznámeno. Nejprve byl názor ten, že uvedený pozemek bude nabídnut třem sousedícím majitelům nemovitostí, ale nakonec byla oslovena pí. Mgr. Opršalová, aby doložila historické nabytí pozemků. Ona toto doložila a přiznala, že při řešení restituce p. Stěhulka opomněl tento pozemek do restituce zahrnout.

Pan Drapák – jestli to není vydržené, protože oni o to pečovali v dobré vůli a přesvědčení s péčí řádného hospodáře, což je povinností vlastníka.

            Prodej pozemku za navržených podmínek byl schválen 10 hlasy, p. Otmar byl proti.

4. Pan Bíma uvedl, že na základě dohody mezi Obcí Karlovice a Městem Rovensko p.Tr. Obec Karlovice vydražila pozemky, které byly majetkem ZD Sedmihorky v likvidaci a nyní je nabízí Městu Rovensko p.Tr. k odkoupení. Dražba pozemků se konala v Hradci Králové

dne 23.10.2008. Byly vydraženy pozemky v k.ú. Křečovice pod Troskami, obec Rovensko p.Tr., vedené ve zjednodušené evidenci:

p.p.č. 1098/2 – výměra 300 m2

p.p.č. 1099/1 – výměra 183 m2

p.p.č. 1101 – výměra 550 m2

p.p.č. 1118/1 – výměra 530 m2

Jedná se o pozemky, které se nacházejí na komunikaci vedoucí od kravína směrem k hlavní silnici na Veselou. Navrhovaná cena je 20,-- Kč /1 m2, celkem tedy 31.260,-- Kč, s tím, že veškeré náklady nese nabyvatel.

            Schváleno 11 hlasy.

Pan Šálek – požádal o vysvětlení, že tomu nerozuměl.

Pan Koldovský – byla vyhlášena dražba na ZD Sedmihorky, které bylo v likvidaci a dražily se pozemky. Domluvili se s pí. Špačkovou, aby se vzájemně netrumfovali v cenách za pozemky, že ona vydraží i pozemky na našem území a nyní nám je nabízí k odkoupení.

5. Pan Bíma uvedl, že dalším bodem k pozemkům je výzva k úhradě finanční náhrady dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pan Koldovský – upřesnil, že se jedná o pozemek převedený ze správy Pozemkového fondu, je to pozemek, který byl prodán p. J.Slavíkovi ml. Již v té době avizovali, že tento pozemek musí být prodán nebo bude muset být vrácen. Nyní po prodeji musí město Pozemkovému fondu uhradit částku 24.470,-- Kč, jelikož pozemek nebyl použit k účelu, pro který byl městu bezúplatně převeden. Požádal zastupitelstvo o hlasování o úhradě částky 24.470,-- Kč Pozemkovému fondu za pozemek p.p.č. 1335 v k.ú. Rovensko pod Troskami.

            Schváleno 11 hlasy.

6. Pan Bíma informoval, že VHS Turnov zjistilo při záměru oplotit vodojem Václaví, který se nachází v k.ú. Tatobity na p.p.č. 1203 o výměře 4 492 m2, že uvedený pozemek je ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr.

Protože všechny nemovitosti, které byly převedeny při vstupu do VHS, město darovalo, navrhnul zastupitelstvu uvedený pozemek také VHS darovat. Předejde se tím v případě možného vystoupení z VHS Turnov složitému zpětnému prodeji.

Pan Mazánek – proč darovat, když nám zvedli na tento rok cenu vody na 77,-- Kč?

Pan Bíma – protože v případě vystoupení z VHS veškeré pozemky, které jsme darovali, včetně sítí, nám budou bezplatně vráceny. V případě prodeje tohoto pozemku, v budoucnu, kdy přijde nový starosta a bude mít jiné smýšlení, bude chtít vystoupit z VHS, bude chtít pozemek zpátky. VHS pozemek nechá ocenit, prodá ho za kupní cenu, i dráž a jsou s tím zbytečné složité věci. Město v tuto chvíli na tom nevydělá vůbec nic, o pozemek se nestará, stará se o něj VHS, respektive SčVK a.s.

Pan Masare – v případě vystoupení to VHS vrátí zadarmo, je to ve smlouvě?

Pan Mazánek – před časem, když byl p. Hejduk na veřejném zasedání a ptal se ho, o kolik se bude zdražovat voda, on řekl, že maximálně o 2%, tehdy stála voda 56,-- Kč a dnes? Kde jsou ta 2%? Kde berete tu jistotu, že to vrátí zdarma?

Pan Bíma – jsou tady smlouvy, které se musí dodržovat.

Pan Majer – darování je to jediné jasně se nabízející jednoduché a logické řešení.

            Darování uvedeného pozemku VHS Turnov bylo schváleno 11 hlasy.

Bod 7 – Příspěvky organizacím

1. Pan Bíma přednesl žádost ZŠ Rovensko pod Troskami o příspěvek na lyžařský výcvik ve výši 150,-- Kč na žáka v rámci rozpočtu školy. Lyžařský výcvik proběhne ve dnech 1.2.2010 – 5.2.2010 a zúčastní se ho 22 žáků školy. Jedná se o příspěvek na dopravu, celková částka činí 3.300,-- Kč.

            Schváleno 11 hlasy.

2. Pan Bíma oznámil, že ZŠ Rovensko p.Tr. se na město obrátila se žádostí o příspěvek na provoz na měsíc prosinec 2009 ve výši 60.000,-- Kč na úhradu nezbytně nutných provozních výdajů školy do konce roku. Předpokládaný hospodářský výsledek ZŠ ke konci roku činil 141.596,-- Kč – ztráta. Zůstatek rezervního fondu ve výši 89.033,65 Kč by nestačil na pokrytí předpokládané ztráty.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 8 – Různé

1. Darovací smlouva s Mikroregionem Tábor

Pan Bíma seznámil přítomné se zněním darovací smlouvy, dle které Mikroregion Tábor daruje Městu Rovensko pod Troskami ozvučení prostor rovenského muzea. Darovací smlouva je přílohou zápisu.

            Schváleno 11 hlasy.

2. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Obcí Žernov a Městem Rovensko p.Tr.

Pan Bíma k této smlouvě objasnil, že jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Rovensko pod Troskami (dále jen JSDHO), zabezpečí při hašení požárů a provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech vedle povinností stanovených zákonem o požární ochraně i plnění úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Žernov.

Obec Žernov se zavazuje poskytovat na činnost jednotky JSDHO pravidelný roční finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč a to k pokrytí investičních nebo neinvestičních výdajů souvisejících s činností jednotky SDH města a plněním jejich úkolů. Za každý výjezd na území obce Žernov, hlášený na OPIS Semily, se připočítává k této částce 5.000,-- Kč.

Pan Koldovský – upřesnil, že touto smlouvou si Obec Žernov vyřeší problém, že nemá zásahovou jednotku.

            Schváleno 11 hlasy.

3. Pan Koldovský požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí darování pozemků v Havlíčkově ulici pro investiční akci „zasíťování Zahradní ulice“.

Uvedl, že byly uzavřeny darovací smlouvy na pozemky zasahující do místní komunikace:

s manžely Drapákovými – p.p.č. 639/11 – 5 m2, 639/10 – 17 m2

s paní Boženou Šulcovou – p.p.č. 2408 – 7 m2, 639/9 – 20 m2

s panem Alešem Houškou – p.p.č. 2407 – 20 m2, 639/8 – 27 m2

s manžely Pergerovými – p.p.č. 2406 – 19 m2, 640/2 – 5 m2

s panem Michalem Bužo – p.p.č. 638/11 – 15 m2

s manžely Jiřinou a Václavem Houškovými – p.p.č. 2410 – 8 m2

 Paní Stanislava Medková pozemek nedarovala z důvodu nesouhlasu geodetické výměry, která se liší od skutečného stavu (skutečný stav je 3 m2, protože se jedná o bývalý katastr, tak geodetické zaměření se provádí v chybovém pásmu č. 8, kde se chyba pohybuje od 3 do 25 m2). Z tohoto důvodu pí. Medková pozemek nedarovala, ale byla uzavřena smlouva o právu provést stavbu na tomto pozemku mezi VHS Turnov a paní Stanislavou Medkovou.

V darovacích smlouvách se Město Rovensko p.Tr. zavazuje nést případné náklady na přepojení veškerých sítí

4. Pan Koldovský informoval, že minulý týden se zúčastnil ve čtvrtek 21.1.2010 prezentace za Liberecký kraj ohledně R35. Sešlo se tam asi 5 starostů a asi 10 ostatních zájemců. Byli krajem požádáni o stanoviska samospráv. Po dohodě se zastupitelstvem bylo vytvořeno stanovisko, že se stavíme za výzvu 13 obcí a nesouhlasíme s vedením koridorů rychlostní komunikace R35 Českým rájem v oblasti ohraničené Troskami a Kozákovem. Tohoto jednání se zúčastnil vládní zmocněnec pro vedení R35 pan Ing. Toman, který přítomné přesvědčoval, že se dálnice musí postavit, že přinese rozvoj a že se za to má bojovat.

Jelikož tam zaznělo, že veškerá stanoviska obcí nebudou předána radním, budou pouze sumární předložení, kolik samospráv předalo stanovisek, proto p. Koldovský požádal pana starostu Martina Půtu, jestli by se mohli domluvit a poslat všem radním naše uvedené stanovisko. Bude to zasláno všem radním přímo na jejich e-mailové adresy.

Jinak celkově Liberecký kraj prosazuje severní variantu, která vede Václavským zlomem dolů, přes sady v Žernově, tunelem do Šachty, odtamtud 700 m dlouhý most a zařízne se to do tunelu Na Víně.

Uvedl, že 23.2.2010 se bude konat jednání zastupitelstva Libereckého kraje a požádal občany, aby přišli podpořit a vyjádřit své názory. Na jeho dotaz, kdy se stavba R35 bude realizovat, bylo mu řečeno že asi za 15 let. To rozhodně nebude, stát na to nemá peníze, a oni rozhodují

o něčem, co se možná začne stavět za 50 let, kdy tady budou jiní lidé a budou jiné podmínky.

Prvořadá nyní je R35 v úseku Mohelnice-Hradec Králové, potom Hradec Králové-Jičín, Jičín-Mladá Boleslav a potom možná se teprve bude rozhodovat o Českém ráji. Takže dnes by se nemělo rozhodovat o něčem, co se bude budovat až za 50 let.

Diskuse:

1. Pan Šálek – bylo řečeno, že sice to bude za 10-15 let, ale podstatné je bránit se tomu již nyní.Bylo by dobré neposílat stanovisko zastupitelům kraje mailem, ale přes Czech POINT.

Pan Koldovský – pan Šálek určitě myslí přes datové schránky, přes Czech POINT by to nešlo. Když to pošleme přes datové schránky, nemusí to zastupitelé kraje dostat.

Sl. Kovaříková – dotaz, jakým způsobem v současné době zpracovává pí. Blažková územní plán Rovenska a jeho zadání a jak bude územní plán přistupovat k řešení R35.

Pan Koldovský – na dnešním jednání bude pověřen pan místostarosta, aby začal intenzivně pracovat na územním plánu. První neveřejné sezení bude 11.2.2010, kde se začnou zapracovávat veškeré náměty občanů, které došly, bylo jich 31. Jestliže Liberecký kraj odsouhlasí R35 a dá to do ZUR, tak my to musíme dát do našeho územního plánu také. V případě, že to nezařadíme, vracíme dotaci 100 tis. Kč, zablokuje se náš územní plán, do roku 2012 nebudeme mít územní plán hotový a veškeré pozemky se vrátí do intravilánu z r. 1959 a nikdo si tady nepostaví ani králíkárnu.

Sl. Kovaříková – upřesnila, že jednání zastupitelstva Libereckého kraje se koná 23.2.2010 od 14.00 hodin, kde Liberecký kraj chce pouze rozhodnout, který koridor doporučí ministerstvu dopravy, ministerstvu pro místní rozvoj a ministerstvu životního prostředí, protože tato tři ministerstva mají za úkol vybrat koridor a předložit jej vládě ke schválení. Bude to pouze názor Libereckého kraje a nebude to závazné.

Jediná situace, kdy by Rovensko bylo nuceno převzít koridor R35 do svého územního plánu, by byla pouze za podmínky, pokud by Liberecký kraj měl schváleny zásady územního rozvoje Libereckého kraje. Ale protože Liberecký kraj nemá zpracován plán územního rozvoje kraje, nic nenutí obce, aby si vedení R35 daly do územního plánu.

Pan Koldovský – upřesnil, že ministerstvo dopravy protlačuje severní variantu, ministerstvo pro místní rozvoj dělá mrtvého brouka a ministerstvo životního prostředí navrhuje superkoridor, který je široký 500 m. Na 50 let by zde bylo vše zablokované.

Pan Šálek – přečetl si na internetu, že se dělá výběrové řízení na hasičárnu Křečovice, vyslovil názor, že občané mají právo vidět projekt, co se bude stavět. Když se dělá výběrové řízení podle ceny, objekt asi nebude tak velký, aby se dal rozložit na jednotlivé díly. Buď se dělá výběrové řízení na cenu jako celek, nebo je to dané po jednotlivých fázích, aby mohl být vybrán na každou věc někdo jiný.

Pan Koldovský – k dnešnímu dni máme došlých 13 nabídek, jsou v tom nabídky i např. z Příbrami, Mělníku, Pardubic, Liberce, Jablonce.

My se můžeme dostat do takové situace, že nabídka převýší naši hranici, kolik na to máme, a potom máme možnost buď to stornovat nebo vybrat subdodavatele, z toho důvodu to tam tak je rozklíčované, abychom se nezablokovali.

Pan Šálek – objekt bude malý, záruka 3 roky je málo, má být 5 let, když je více dodavatelů, těžko se věci prošetřují.

Pan Otmar – z technického hlediska zhotovení objektu by mohlo mít 2 fáze – zhotovení spodní stavby a přivedení sítí a zhotovení vrchní stavby.

Pan Šálek – dále by měl být dán na vývěsku i na internet projekt nové rovenské hasičárny, aby občané viděli, co se připravuje.

Pan Koldovský – rovenská hasičárna má stavební povolení, jedná se o školicí středisko pro mladé hasiče, které je zatím kompletně zablokované. Zveřejnit to můžeme.

Pan Drapák – dotaz, to je ta akce hasičů na spolupráci česko-polsko za 250 tis. Kč, zaštítí to Evropská unie?

Pan Bíma – to byla jiná akce, vše je vyřízené, částka dotace je odsouhlasena Evropskou unií, ale stále ještě nepřišly peníze.

Pan Masare – dotaz, jestli jsou srovnané poplatky za psy a odpady a zda může platit poplatky na tento rok.

Pan Bíma – poplatky na tento rok mohou být hrazeny, bude vystaven doklad a vše bude řádně proúčtováno. Minulé poplatky jsou stále v šetření, audit proběhl, výsledky auditu má v rukou policie, stále to nemá uzavřené. Až bude výsledek, budou s ním občané seznámeni.

Dále seznámil přítomné se stavem poplatků za komunální odpad: k 31.12.2009 dlužná částka činila cca 243 tis. Kč, k 31.12.2008 činila 173,9 tis. Kč, z toho 46.270,-- Kč činil neoprávněný předpis (z důvodu odstěhování, úmrtí, jiný majitel,…) a na částku 11.120,-- Kč byl doložen doklad o úhradě.

Pan Koldovský – upřesnil, že v dlužné částce jsou položky, které nejsou vymahatelné, např. od lidí, kteří mají úřední adresu na radnici, jedná se o 21-23 lidí, dále odpady starší 3 let, částka se opět změní, protože mohou být vymáhány dluhy jen 3 roky zpětně, budeme rozesílat upomínky a zastupitelstvo bude rozhodovat o tom, co s dlužníky. Jestliže prokazatelně nezaplatili a budou se vyhýbat placení, může na ně být uvalena dražba nebo bude pohledávka prodána nějaké vymahačské firmě.

Pan Šálek – kolik je ve financích těch nevymahatelných, kde to přešlo 3 roky?

Pan Koldovský – zatím to nejde rozklíčovat, bude se to dělat postupně.

Pan Masare – na toto jsem se ptal loni v lednu. Dále přešel k tématu odklízení sněhu – pochválil p. Koláře, který prohrnuje v Boroví s velkým traktorem. Myslí si, že s malým městským traktůrkem by se Boroví nemělo prohrnovat, protože by musel projet 4x tam a zpátky, než by sníh byl vyhrnutý. Navrhnul, aby do odklízení sněhu byli zapojeni občané, kteří mají vykonávat veřejně prospěšné práce nebo nezaměstnaní. Pochválil zaměstnance města, kteří sníh odklízejí, ale letos je takové množství sněhu, že jej nestíhají odklízet.

Sl. Kovaříková – oponuje p. Masaremu s tím, aby do Boroví jezdil velký traktor, který hrne sníh k domům.

Pan Masare - vy tam nebydlíte, já to vidím každý den, traktor jede nahoru a hrne sníh na stranu, když jede dolů, hrne jen zbytky sněhu na druhou stranu, k vašemu domu.

Sl. Kovaříková – já tam sice nespím, ale denně tam jezdím, protože tam bydlí babička, které je 88 let. Velký traktor u domu tvoří závěje, je tam úplně nový plot, kde p. Kolář ohnul celou trubku, kterou jsme museli narovnávat. Chlapi s malým traktůrkem sníh hrnou tak, že není nahrnut na plotech.

Pan Šálek – viděl někdo z vás plán zimní údržby, a funguje to tak jak to tam je?

Pan Bíma – jistě, první se protahuje cesta k plynovému domečku a myslí si, že plán je dodržován. Letos hodně sněží, s tím musí lidé počítat a podle toho se řídit.

Sl. Kovaříková – já bych si jen dovolila požádat, aby v Boroví bylo zachováno protahování malým traktůrkem jako vloni a v minulých letech.

Pan Slavík – to není pravda, my jsme nikdy Boroví malým traktůrkem neprotahovali, jezdili jsme tam jen sypat, vždycky Boroví protahoval p. Kolář.

Sl. Kovaříková – omlouvám se, protahoval tam p. Randák s p. Jebouskem.

Pan Koldovský – ještě bych se vrátil k tomu, jestli je prohrnuto v 1 hodinu nebo v 9 hodin atd.

Všichni dobře vědí, jak to venku vypadá, chlapi si musí také trochu odpočinout, někdy vyjíždějí i několikrát za den. Ale nikdy nenastala situace, že by někde bylo půl metru sněhu, že by auto nevyjelo a pokud napadne 5-8 cm sněhu, jsme domluveni s p. Kolářem, že velkým traktorem ani nevyjede, protože nemá gumový břit, má břit ocelový, který má již hodně obroušený, takže musí hrnout spíš velkou vrstvu. Co se týká chodníků, je zde závažnější problém, že na chodníky se nedostává, není to kam dávat. Chlapi z Úřadu práce – Filip, Standa, Daniel a Martin chodí s lopatami a vyhazují uličky na chodníkách, aby se dalo chodit, tímto jim děkuji. Musíme to vydržet, z důvodu nedostatku financí bylo rozhodnuto, že sníh nebudeme odvážet.

Co se týká názoru p. Masare na další pracovníky – musíme rozlišovat tři věci – veřejně prospěšné práce, na které máme Filipa, Standu, Daniela a Martina, potom práce, které jsou dané jako alternativní trest a další jsou práce, které mají dělat nezaměstnaní, kteří mají odpracovat 20 hodin, aby dostali plnou podporu. V Rovensku jsou takoví nezaměstnaní, kteří radši přijdou o podporu, přežijí zimu a potom dělají načerno. Na schůzi starostů v Turnově ho za to kritizovali, pan tajemník se ho zeptal, proč nechce Rovensko tyto lidi a posílá je do Turnova? Na dotaz p. Koldovského, kolik jich v Turnově dělá, pan tajemník odpověděl, že jich přišlo 5 a už je tady nikdy neviděli. Je to nedokonale udělané, protože když město takového člověka přijme, musí se strachovat, aby se mu něco nestalo, protože potom to hradí město, musí ho mít pojištěného.

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 18 z tohoto jednání.

Pan Bíma všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

Bohumil Šich, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

V Rovensku p.Tr. 5.2.2010

Zapsala: Z. Nejedlá

U s n e s e n í č. 18
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 28. ledna 2010

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

 1. Výsledky inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami včetně pozemků se stavem k 31.12.2009 a vyřazení majetku města v roce 2009 v hodnotě 91.367,13 Kč –  tj. v účetní evidenci 59.571,91 Kč a v operativní evidenci 31.795,22 Kč (příloha č. 1)

 2. Výsledky inventarizace majetku příspěvkových organizací Města Rovensko pod Troskami se stavem k 31.12.2009 a vyřazení majetku Základní školy Rovensko pod Troskami  v účetní evidenci v hodnotě 22.975,-- Kč a v operativní evidenci v hodnotě 10.855,94 Kč  a vyřazení majetku Mateřské školy Rovensko pod Troskami v účetní evidenci v hodnotě  11.541,-- Kč a v operativní evidenci v hodnotě 3.187,-- Kč (příloha č. 2)

 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační  pobyt s tím, že poplatek byl zvýšen na 15,-- Kč/1 osoba/1 den (příloha č. 3)

 4. Příspěvek Základní škole Rovenko pod Troskami na lyžařský výcvik ve výši 3.300,-- Kč

 5. Příspěvek na provoz Základní škole Rovensko pod Troskami na měsíc prosinec 2009 ve výši 60.000,-- Kč na úhradu nezbytně nutných výdajů školy do konce roku.

 6. Dodatek č. 6 Programu obnovy vesnice (příloha č. 4), včetně žádosti o dotaci na úroky z úvěru ve výši 47.851,-- Kč s tím, že podíl města bude činit 14.356,-- Kč

 7. Pronájem pozemku p.p.č. 648 o výměře 3458 m2, v k.ú. Václaví, obec Rovensko p.Tr. firmě Agros, s. r.o., Mírová ul. 370, Turnov, k zemědělskému využití na dobu 5 let (r.2010-2014). Výše nájemného 350,-- Kč ročně. (příloha č. 5)

 8. Pronájem části pozemku p.p.č. 2250 o výměře 20 m2, v k.ú. Rovensko p.Tr., obec  Rovensko p.Tr. panu Josefu Kolnerovi, Komenského 207, Rovensko p.Tr. na dobu 10 let. Výše nájemného 8,-- Kč/1 m2/1 rok.

 9. Prodej p.p.č. 115/1 o výměře 168 m2 paní Mgr. Ivaně Opršalové za cenu 150,-- Kč/1 m2,  tj. celkem za 25.200,-- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem nese nabývající.

10. Úhradu finanční náhrady dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pozemkovému fondu České republiky za pozemek p.p.č. 1335 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. ve výši 24.470,-- Kč (příloha č. 6)

11. Odkoupení p.p.č. 1098/2 o výměře 300 m2, p.p.č. 1099/1 o výměře 183 m2, p.p.č. 1101 o výměře 550 m2 a p.p.č. 1118/1 o výměře 530 m2 v k.ú. Křečovice pod Troskami, obec Rovensko p.Tr., od Obce Karlovice za cenu 20,-- Kč/1 m2, tj. celkem za 31.260,-- Kč s tím, že veškeré náklady nese nabyvatel.

12. Darování p.p.č. 1203 o výměře 4492 m2 v k.ú. Tatobity, obec Tatobity, která je ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr.,Vodohospodářskému sdružení Turnov.

13. Darovací smlouvu, dle které Mikroregion Tábor daruje Městu Rovensko pod Troskami ozvučení prostor rovenského muzea (Mikrověž JVC UX-G68, Repro sadu SP-F500+ SP – CR 500, vyměněnou elektroinstalaci, montáž a úpravu 15 ks osvětlovacích bodů) v celkové hodnotě 28.006,-- Kč (příloha č. 7)

14. Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v Obci Žernov mezi Obcí Žernov a Městem Rovensko pod Troskami (příloha č. 8)

II. Bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 4/2009 (příloha č. 9)

2. Darování pozemků v Havlíčkově ulici pro investiční akci „zasíťování Zahradní ulice“ městu. Byly uzavřeny darovací smlouvy na pozemky zasahující do místní komunikace:

 s manžely Drapákovými – p.p.č. 639/11 – 5 m2, 639/10 – 17 m2

 s paní Boženou Šulcovou – p.p.č. 2408 – 7 m2, 639/9 – 20 m2

 s panem Alešem Houškou – p.p.č. 2407 – 20 m2, 639/8 – 27 m2

 s manžely Pergerovými – p.p.č. 2406 – 19 m2, 640/2 – 5 m2

 s panem Michalem Bužo – p.p.č. 638/11 – 15 m2

 s manžely Jiřinou a Václavem Houškovými – p.p.č. 2410 – 8 m2

 Paní Stanislava Medková pozemek nedarovala z důvodu nesouhlasu geodetické výměry, která se liší od skutečného stavu (skutečný stav – 3 m2, geodetické zaměření v chybovém pásmu č. 8 – 15 m2). Z tohoto důvodu byla uzavřena smlouva o právu provést stavbu mezi VHS Turnov a paní Stanislavou Medkovou.

III. Ukládá:

1. Místostarostovi na základě došlých požadavků majitelů pozemků na našich katastrálních územích zahájit intenzivní práce na konceptu územního plánu Města Rovensko pod Troskami.

2. Starostovi uzavřít smlouvy dle schváleného usnesení č. 18 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

Bohumil Šich, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:414
TÝDEN:4048
CELKEM:1399729

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami