Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

10.02.12 – Zápis a usnesení z VJ zastupitelstva

Zápis z 8. veřejného jednání Zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami 

konaného dne 26. ledna 2012 od 19.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Zdeňka Nejedlá, Jiří Houška, David Majer, Jan Houška, Marek Náhlovský, René Rychtr, Bc. Kateřina Matysová, Ladislav Šálek, MVDr. Václav Švihel

8. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Uvedl, že omluven je p. Halama, p. Kubelka a p. Špína, p. Bláhová a p. Hošek přijdou později. Konstatoval, že je přítomno 10 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Zapisovatelkou jednání byla jmenována p. Náhlovská, ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Nejedlá, p. Bíma a p. Jan Houška. Do návrhové komise byli navrženi p. Majer, p. Švihel a p. Náhlovský.

Schváleno 10 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil hosty s programem jednání:

Pořad jednání:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2. Program obnovy venkova pro rok 2012

3. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

4. Vratka dotace

5. Výsledky inventarizace

6. Různé

7. Usnesení a závěr

Schváleno 10 hlasy.

Bod 1 - Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma sdělil, že na minulém zasedání zastupitelstva města nebyl nikdo pověřen žádným úkolem.

Bod 2 - Program obnovy venkova pro rok 2012

Pan Bíma uvedl, že Program obnovy venkova, který byl schválen 4.2.1999, zůstává v platnosti. Dodatkem č. 8 se mění pouze v bodě g) „seřazení akcí v návaznosti na realizaci“. Dále uvedl, že pro letošní rok jsou navrženy do programu obnovy venkova tyto akce:

- dýchací přístroje pro zásahovou jednotku HZS Rovensko pod Troskami – 4 ks, celkem za 250 tis. Kč, z toho rozpočet města 100 tis. Kč a dotace 150 tis. Kč

- nový územní plán – celkem 204 tis. Kč, z toho rozpočet města 104 tis. Kč a dotace 100 tis. Kč

- opravy místních komunikací (např. Matouškova, Riegrova, Boroví) - celkem 200 tis. Kč, z toho rozpočet města 100 tis. Kč a dotace 100 tis. Kč

(Dodatek č. 8 POV Rovensko pod Troskami pro rok 2012 bude přílohou zápisu).

Schváleno 10 hlasy.

Bod 3 - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Paní Nejedlá uvedla, že zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší vyhláška č. 1/2011 ze dne 27.1.2011.

Sazba poplatku, v letošním roce zůstává stejná jako loni 500,- Kč za osobu a kalendářní rok. Rozúčtování celkových nákladů obce je obsaženo v příloze č. 1, která bude součástí této vyhlášky.

Na jednání se dostavil p. Hošek

Dále uvedla, že text vyhlášky č. 1/2012 zůstává stejný jako text vyhlášky č. 1/2011 s tím, že zastupitelstvo se dohodlo na menších úpravách:

V čl. 5 – splatnost poplatku bod 1 zní: poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Dále se přidává nový bod č. 3, který zní: poplatek mohou poplatníci, kteří jsou členy společné domácnosti o třech a více osobách platit také ve dvou stejných splátkách, vždy do 30. dubna a 30. září příslušného kalendářního roku. Bod č. 4zůstává textově stejný jako bod č. 3 minulé vyhlášky.

V čl. 6 – osvobození a úlevy byl podán návrh na vypuštění odst. f) kde je uvedeno, že od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně Městského úřadu Rovensko pod Troskami. K tomuto tématu p. Nejedlá dala prostor pro diskusi.

Pan Šálek – požaduje poplatkovou povinnost pro občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně, aby se nevyhýbali této povinnosti.

Na jednání se dostavila p. Bláhová

Pan Bíma – zjišťovali jsme ohledně tohoto bodu, jak to mají ošetřené ve svých vyhláškách v jiných obcích. Samozřejmě není spravedlivé, že někdo neplatí, ale v našem případě se jedná o 28 občanů, kteří jsou hlášeni na ohlašovně a jsou prakticky nedosažitelní. Jsem pro zachování tohoto odstavce i z hlediska administrativy.

Paní Nejedlá – souhlasím s p. Bímou, máme 30 občanů s úředně stanovenou adresou na ohlašovně, z toho 28 se zde nezdržuje a neprodukuje komunální odpad, asi 2 žijí na území Rovenska p. Tr. a event. produkují komunální odpad. Upomínání těchto občanů je nákladné, protože písemnosti (platební výměry a pod.) se musí doručovat na adresu trvalého pobytu. Tito občané si poštu na adrese trvalého bydliště nevyzvedávají a tudíž se ani nedozví o případném dluhu a není šance písemnosti těmto lidem doručit. Také jsem si zjišťovala tuto problematiku v okolních obcích a např. i v Turnově jsou tito lidé osvobozeni od místního poplatku, protože jsou prakticky nedosažitelní. Jsem pro zachování tohoto bodu ve vyhlášce.

Pan Šálek – je to věc názoru. Vím, že to bude administrativně náročné, ale za pokus to stojí.

Paní Bláhová – všichni občané hlášeni na ohlašovně nejsou nedohledatelní. Je to pak otázka přihlášení adresy na radnici.

Pan Bíma – to má určitá pravidla.

Paní starostka dala hlasovat o protinávrhu, že v čl. 6 má být odst. (f) odstraněn.

Pro odstranění : 4 (Šálek, Švihel, Hošek, Bláhová)

Proti: 6 (Nejedlá, Bíma, Majer, Náhlovský, Rychtr, Jan Houška)

Zdrželi se : 2 (Matysová, Jiří Houška)

Pan Nejedlá pokračovala: Dále v čl. 6 v bodu 2 větu … kteří předloží potvrzení o zaplacení poplatku za zneškodnění odpadu v jiném místě svého pobytu... nahradit textem ..... a doloží např. smlouvu o ubytování v internátním zařízení nebo na vysokoškolských kolejích nebo v nájmu či podnájmu apod. V čl. 6 doplnit ještě bod 3: Vznik nároku na osvobození od poplatku nebo na úlevu od poplatku je povinen poplatník ohlásit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození a tuto skutečnost doložit. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen správci poplatku ohlásit zánik nároku na osvobození od poplatku.

Pan Šálek - dotaz ohledně vracení poměrných částí poplatku pokud se občan odstěhuje.

Paní Nejedlá – proces vracení či vymáhání místních poplatků řeší přenesená působnost dle daňového řádu a tudíž to nesmí řešit obecně závazná vyhláška, která se řídí zákonem o místních poplatcích.

Pan Šálek – měl by být nějaký odkaz ve vyhlášce na daňový řád.

Paní Nejedlá – to být ve vyhlášce nesmí. Vyhláška se řeší v samostatné působnosti.

Pan Bíma – nelze uvádět do vyhlášky proces vracení přeplatků.

Pan Šálek – tento odkaz by měl být součástí vyhlášky, aby lidé věděli, že tuto možnost mají, dostat poměrnou část poplatku zpět.

Pan Bíma – obecně závazné vyhlášky se konzultují s oddělením dozoru a kontroly veřejné správy v Liberci. Být to tam nesmí. Poplatník má odhlašovací povinnosti a poměrné části poplatku se vrací.

Paní Vágenknechtová – dotaz ohledně lhůty odhlašovací povinnosti v případě odstěhování a event. vrácení poplatku.

Paní Nejedlá - občan má povinnost ohlásit odstěhování, aby dostal peníze zpět.

Paní Šálková – v případě odstěhování má úřad k dispozici novou adresu trvalého pobytu občana a tak může poměrné části poplatku vracet automaticky.

Pan Šálek – nesouhlasí s automatickým vracením poplatků, ale občan by měl mít možnost požádat o vrácení.

Pan Bíma – občan tu možnost samozřejmě má, ale musí si to každý hlídat sám.

Dále paní starostka uvedla, jelikož se zastupitelé nedohodli na novém znění vyhlášky, přesouvá se tento bod na další veřejné jednání.

Bod 4. - Vratka dotace

Paní starostka uvedla, že Město Rovensko p. Tr. obdrželo v r. 2011 dotaci na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 6.610,-- Kč. Jelikož sčítání lidu bylo prováděno prostřednictvím České pošty, město s touto akcí nemělo žádné výdaje a v letošním roce v rámci finančního vypořádání dotací tuto dotaci v celkové výši 6.610,-- Kč vrátí na účet KÚ Liberec.

Schváleno 12 hlasy.

Bod 5 - Výsledky inventarizace

Paní starostka seznámila přítomné s výsledky inventarizace k 31.12.2011, které proběhly v době od 6. do 18. ledna 2012 (Výsledky inventarizace jsou přílohou zápisu).

Inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami

Schváleno 12 hlasy.

Inventarizace pozemků Města Rovensko pod Troskami

Schváleno 12 hlasy.

Inventarizace majetku MŠ

Schváleno 12 hlasy.

Inventarizace majetku ZŠ

Schváleno 12 hlasy.

Paní starostka uvedla, že byl podán návrh, aby použitelné předměty, navržené k vyřazení, byly před likvidací nabídnuty k prodeji .

Paní starostka požádala zastupitele o hlasování a o pověření starostky potřebnými kroky k zajištění nabídky a prodeje vyřazených předmětů.

Schváleno 12 hlasy.

Dále bylo navrženo vyřazený malotraktor z roku 2000 včetně příslušenství (vozík k malotraktoru, řádkovač trávy a rozmetadlo) převést darovací smlouvou na TJ Sokol Rovensko

p. Tr., kde po opravě bude používán zejména na sekání trávy na fotbalovém hřišti.

Pan Šálek – požádal, aby bylo přepsáno veškeré potřebné příslušenství k malotraktoru.

Paní starostka požádala zastupitele o hlasování a o pověření starostky podpisem darovací smlouvy:

Schváleno 12 hlasy.

Bod 6 - Různé

1. Komplexní pozemková úprava

Paní starostka požádala zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí oznámení Pozemkového úřadu Semily o záměru provést komplexní pozemkovou úpravu v katastrálních územích Veselá u Semil a Kotelsko a na částech katastrálních území Bítouchov u Veselé, Holenice, Křečovice pod Troskami, Rváčov, Tuhaň u Stružince, Žernov a Žlábek. Dále uvedla, že zastupitelé s tímto záměrem byli seznámeni na pracovním jednání, kde měli k dispozici i mapu, ze které je patrné, že našeho katastrálního území Křečovic se to bude týkat jen okrajově.

2. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami

Paní starostka požádala zastupitelstvo o hlasování o Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami.

Jedná se o převod majetku České republiky – pozemku pozemkové parcely č. 1870/2 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Rovensko p. Tr.

Ve smlouvě jsou omezující podmínky, že se nabyvatel zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji pouze ke kulturním, sportovním a tělovýchovným neziskovým aktivitám. Nelze ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Zastupitele byli požádání o hlasování a o pověření starostky podpisem smlouvy.

Schváleno 12 hlasy.

3. Schválení bezúplatného převodu p.p.č. 2272

Paní starostka požádala zastupitelstvo o schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 2272 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami Pozemkovým fondem do vlastnictví Města Rovensko p. Troskami.

Jedná se o cestu v ulici Sokolovo vedoucí k Zahrádkovým a Patkovým. Pozemek je veden jako orná půda, ale na jeho části je vybudována přístupová komunikace k obytným domkům, která tvoří jedinou možnou přístupovou cestu.

Paní starostka požádala o hlasování.

Pan Šálek – nemohou si to občané odkoupit sami?

Paní Nejedlá – PF ČR nepřevádí pozemky, kde vede nějaká cesta, do vlastnictví soukromým osobám. Město je získá bezúplatným převodem.

Schváleno 12 hlasy.

4. Příspěvek ZŠ Rovensko p. Tr. na dopravu na lyžařský kurz

Základní škola Rovensko pod Troskami podala na město žádost o příspěvek na dopravu dětí na lyžařský kurz do Smržovky ve výši 2.500,--Kč. Vedoucím kurzu bude pan učitel Mašek.

Tento příspěvek bude použit k úhradě jízdného vlakem a dále jako příspěvek na pohonné hmoty tranzitu, který poveze zavazadla a lyže.

Paní starostka požádala o hlasování.

Schváleno 12 hlasy.

Paní starostka ukončila program jednání a otevřela diskusi.

Diskuse:

Pan Halaška – dotaz ohledně řešení odklonění rychlostní komunikace podle návrhu firmy Valbek.

Pan Bíma – prakticky to nedopadlo, dálnici jsme museli zapracovat do Územního plánu Rovensko pod Troskami, ale je více variant. Např. firma Mott Mac Donald má vypracovanou variantu, která trasu upravuje a posouvá ji více ke Křečovicím, do lesu k Babylonu. Určitě to budeme řešit.

Pan Šálek – bylo by dobré říci naše návrhy.

Pan Bíma – museli jsme přijmout podmínky ohledně zapracování do územního plánu, které nám Krajský úřad stanovil, ale zapracování jsme si podmínili tím, že celý úsek až k plovárně bude zatunelován. Aby hluk nerušil naše občany.

Bod 7 – Usnesení a závěr

Paní starostka poděkovala, ukončila diskusi a požádala pana Náhlovského o přečtení usnesení.

Na závěr pan Bíma poděkoval za účast všem přítomným na 8. veřejném jednání zastupitelstva s tím, že se těší na příští jednání.

Zdeňka Nejedlá, starostka

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

Jan Houška, ověřovatel

Zapsala: Veronika Náhlovská

 

Usnesení č. 8

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 26. ledna 2012

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami :

I. Schvaluje :

1.        Dodatek č. 8 Programu obnovy venkova (příloha č. 1)

2.        Vratku dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 ve výši 6.610,-- Kč.

3.        Výsledky inventarizace majetku Města Rovensko pod Troskami se stavem k 31.12.2011 a vyřazení majetku města k 31.12.2011 v hodnotě 194.377,42 Kč -  tj. majetek v účetní evidenci za 185.380,- Kč a předměty v operativní evidenci za  8.997,42 Kč (příloha č. 2)

4.        Výsledky inventarizace pozemků Města Rovensko pod Troskami se stavem k 31.12.2011 a účetní ceny pozemků pořízených bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č. 2230/9 a p.p.č. 2236 díl 1 ve zjednodušené evidenci v celkové výši 171,- Kč (příloha č. 3)

5.        Výsledky inventarizace majetku příspěvkové organizace Města Rovensko pod Troskami Základní školy Rovensko p. Tr. se stavem k 31.12.2011 a vyřazení majetku Základní školy Rovensko p. Tr. v celkové hodnotě 106.349,98 Kč – z toho majetek v účetní evidenci ve výši 77.881,50 Kč a předměty v operativní evidenci ve výši 28.468,48 Kč (příloha č. 4)

6.        Výsledky inventarizace majetku příspěvkové organizace Města Rovensko pod Troskami Mateřské školy Rovensko p. Tr. se stavem k 31.12.2011 a vyřazení majetku Mateřské školy Rovensko p. Tr. v celkové hodnotě 8.701,- Kč – z toho majetek v účetní evidenci ve výši 7.849,- Kč a předměty v operativní evidenci ve výši 852,- Kč (příloha č. 5)

7.        Použitelné předměty navržené a schválené k vyřazení nabídnout k prodeji.

8.        Převod malotraktoru z roku 2000 včetně příslušenství (vozík k malotraktoru, rozmetadlo, řádkovač trávy), schváleného k vyřazení, darovací smlouvou na TJ Sokol Rovensko pod Troskami.

9.        Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti (pozemku pozemkové parcely č. 1870/2 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami) mezi Českou republikou, zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Rovensko pod Troskami, s omezujícími podmínkami (příloha č. 6)

10.    Bezúplatný převod pozemku p.č. 2272 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami Pozemkovým fondem ČR do vlastnictví Města Rovensko pod Troskami

11.    Finanční příspěvek Základní škole Rovensko pod Troskami ve výši 2.500,-- Kč na dopravu na lyžařský kurz

II. Bere na vědomí :         

1.      Oznámení Pozemkového úřadu Semily o záměru provést komplexní pozemkovou úpravu v katastrálních územích Veselá u Semil a Kotelsko a na částech katastrálních území Bítouchov u Veselé, Holenice, Křečovice pod Troskami, Rváčov, Tuhaň u Stružince, Žernov a Žlábek

III. Pověřuje :                   

1. Paní starostku podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Českou republikou, zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Rovensko pod Troskami, s omezujícími podmínkami.

2. Paní starostku potřebnými kroky k zajištění nabídky a prodeje předmětů schválených k vyřazení.

3. Paní starostku podpisem darovací smlouvy s TJ Sokol Rovensko pod Troskami.

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:413
TÝDEN:4047
CELKEM:1399728

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami