Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

10.02.07 Zápis z neveřejného jednání k otázce odstranění pesticidů na vodních zdrojích

Z á p i s

z neveřejného jednání k otázce odstranění pesticidů na vodních zdrojích

Hrudka a Václaví konaného dne 31. ledna 2007 v Rovensku pod Troskami

Přítomní hosté: Ing.J.Janečková – odbor životního prostředí Libereckého kraje, RNDr.

  L.Žitný - hydrogeolog, Ing. J.Šeps – ředitel SčVK a.s., F.Urban – náměstek

  Ředitele SčVK a.s.,  Ing. Michalová – vedoucí odboru kontroly jakosti SčVK

  a.s., K.Slavík – zástupce firmy Culligan

Dále byli přítomni starostové a starostky obcí Ktová, Žernov, Tatobity, Hrubá Skála, Karlovice a Města Rovensko p.Tr. a členové zastupitelstev.

            Toto neveřejné jednání zahájil a přítomné hosty a zástupce obcí uvítal p. Pavel Koldovský, předseda DSO Svazek obcí Rovensko pod Troskami. Úvodem představil pozvané hosty. Uvedl, že vyvolal toto jednání hlavně proto, že po komunálních volbách se vyměnili členové zastupitelstev, a proto chce hlavně nové členy informovat o problému jakosti pitné vody na vodních zdrojích Hrudka a Václaví, jelikož letošní rok je posledním rokem z prvních tří let, na které je povolen mírnější hygienický limit.  Informoval, že z tohoto jednání se omlouvá Krajská hygienická stanice, která k této problematice zaslala vyjádření, s jehož obsahem přítomné seznámil (Vyjádření Krajské hygienické stanice je přílohou zápisu). Kopie tohoto vyjádření rozdal i přítomným zástupcům obcí. Mírnější hygienický limit je povolen do 31.12.2007, může se požádat o prodloužení ještě na další 3 roky, tj. do konce r. 2010.

            Potom pan Koldovský vyzval přítomné hosty, aby se vyjádřili k uvedenému problému:

Ing. Michalová uvedla, že v současné době kontrolují oba zdroje, u zdroje Hrudka již nemonitorují překročení všech pesticidů, zůstal jen simazin v optimistických koncentracích. Domnívá se, že zde by pesticidy mohly být zlikvidovány přirozeným způsobem. Simazinu je povoleno 100 nanogramů, zde je měřeno 120-125 nanogramů. Naproti tomu ve zdroji Václaví pesticidy dvojnásobně překračují povolený limit, stav je setrvalý, nesnižuje se. Ve druhé polovině I. čtvrtletí 2007 budou odebrány vzorky a vyhodnocena zdravotní rizika. Může být požádáno o povolení mírnějšího hygienického limitu na další 3 roky, ale déle to není možné.

 

RNDr. Žitný uvedl, že na Hrudce je pesticidů minimální množství, převážně se objevuje simazin, domnívá se, že je to z postřiků rybízových plantáží, v současnosti se tam již nestříká. Přítomnost simazinu je přirozená, protože je tam propustné podloží pro vodu, odtéká to do povodí Žehrovky a do pramenu Hrudky. Pravděpodobnost, že se to odstraní přirozeným způsobem je velká.

Ve Václaví je vrt 150 m hluboký, 80 m vrchních je ve slínovcích, které jsou za normálních okolností suché, atrazin a simazin se sem musely dostat chemickými vlivy. Vrt je starý, je z 

r. 1970. Provedli prohlídku vrtu, hloubkový odběr vzorků a zjistili, že koncentrace postřikových látek je všude stejná, s hloubkou neklesá. Odebrali 2 vzorky  z okolí vrtu a zjistili, že koncentrace pesticidů je zanedbatelná.

V úvahu přicházejí dvě možnosti:

1) používají se postřikové látky na jabloních, ale byl ubezpečen, že se tam neaplikují

2) nad vrtem pod benzínovou stanicí byl pískovcový lom, byl zavážen, kdyby tam byly uloženy postřikové látky nebo obaly z nich, mohlo by tak ke kontaminaci dojít.

            K poškození lidského zdraví v žádném případě nemůže dojít, je to nesmysl. Navrhuje a doporučuje vyzkoušet vrt v Mlékárně a případně jej použít  k míchání s vodou z Václaví. 

            Pan Koldovský uvedl, že se přihlásilo mnoho firem, které nabízely odstranění pesticidů z vody. Bohužel všechny se ukázaly neschopné čistit takové množství. Požádal zástupce firmy Culligan o vysvětlení, co je nabízená ozonizace vody, jak to probíhá, zda se pesticidy odstraní úplně a zda se tím neodstraní minerální látky z vody.

            Pan Slavík, zástupce firmy Culligan, informoval, že firma má rozsáhlé zkušenosti, zde dostali zadání na řešení problému odstranění pesticidů z pitné vody. Provedli nejprve laboratorní pokus a potom i pokus poloprovozní, který trval asi týden, byly odebrány vzorky a vyhodnoceny. Navrhuje princip, který odzkoušeli, a to trojstupňový:

1. stupeň – ozonizace – používá se na úpravy vod především povrchových, přehrad, řek apod.

    na vodu pitnou, kde je přebytek organických látek - je to zavádění ozonu do vody, který

    zde vlastně rozbije molekuly organických látek 

2. stupeň – destrukce ozonu

3. stupeň – filtrace přes filtry s náplní z aktivního uhlí, kdy probíhá sorbce prvotních látek i jejich rozkladných produktů, které se potom nevratně vážou na aktivní uhlí. Je to metoda stoprocentní, zaručeně účinná. Na Hrudce by se dala použít mnohem jednodušší metoda, tj. filtrace pouze přes aktivní uhlí. Zátěž životního prostředí je minimální, systém pracuje vlastně se vzduchem, provozní náklady jsou minimální, ale je tam velká investiční náročnost. Uhlí se za určitou dobu nasytí,   vzniká nebezpečný odpad a musí se vyměnit.

            Pan Koldovský poděkoval za informace a otevřel k uvedenému problému diskusi. Požádal, aby se každý představil a uvedl, kterou obec zastupuje.

Pan Otmar – Rovensko p.Tr. – vznesl dotaz na zástupce firmy Culligan, jaká by byla výkonnost zařízení, kolik to dokáže upravit vody např.za 24 hodin provozu, jaké by byly pořizovací a provozní náklady.

            Pan Slavík – technologie by měla být ve dvou variantách, první by měla mít výkonnost  300–310 m3/den,  průtočně to vychází asi na  4 l/s, druhá varianta počítá s větším výkonem – 7 l/s, tj. 500-600 m3 upravené vody/den.

Investiční náročnost varianty 7 l/s,  tj. čistý náklad na technologii, ke kterému přistupuje ještě projekt a náklady stavební povahy, by byly následující: technologie – 4.493.260,-- Kč, náklady na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení – 177.000,-- Kč a náklady na realizační dokumentaci – 189.000,-- Kč. Uvedené ceny jsou bez 19% DPH.

Varianta 4 l/s by byla levnější, technologie asi 3.100.000,-- - 3.200.000,-- Kč, ostatní náklady by byly přibližně stejné, jako u předešlé varianty.

Pí. Špačková – Karlovice – jaké budou provozní náklady na aktivní uhlí, jak často se musí vyměňovat a kolik by stála likvidace?

            Pan Slavík – výměna probíhá asi tak jednou za 2 roky při třístupňové úpravě. Řádově to vyjde na desetitisíce korun. Jsou zde ještě další náklady – zářiče v UV oblasti, které vydrží 7 000 provozních hodin – náklady jsou také v limitech desetitisíců Kč, možná ještě menší.

Likvidace filtrů probíhá ve spalovnách, vyjde řádově také na desetitisíce korun, měl by se vznést dotaz na konkrétní spalovnu.

            Pí. Beránková – Rovensko p.Tr. – jaký bude výstup vody, jestli budou zachovány minerály.

            Pan Slavík – na minerálové složení vody to nemá žádný vliv, zůstávají v 99% zachovány,  zlepšují se chuťové a zápachové vlastnosti vody. Částečně se odstraní železo, mangan.

            Pan Čepický – Karlovice – jak vzrostou náklady na 1 m3 vyrobené vody?

            Ing. Šeps – dle studie by to mělo být přibližně 2,-- Kč na m3 upravené vody.

            Pan Bakeš – Tatobity – zda a jak je v projektu ošetřen případný kolaps starého vrtu

ve Václaví?

            Pan Koldovský – je připraven třífázový projekt: 

1)  odstranění pesticidů

2)  propojení hlavního vodovodního řadu v Rovensku p.Tr. s řadem, který vede z Hrudky, 

     a Hrudku brát jako záložní zdroj

3)  realizace nového vrtu ve Václaví, jelikož stávající vrt je starý

Nyní je prioritou odstranění pesticidů.

            RNDr. Žitný – k tomu, abychom se zbavili pesticidů, je nutné znát jejich zdroj. Hrudka se vyčistí přirozeným způsobem, zdrojem mohou být pouze staré rybízové plantáže.

Zdroj Václaví je nádherný zdroj, starý 40 let, ještě nějaký čas vydrží, ale oběh podzemní vody je strašně hluboký. Není možné počítat se sanací, efektivnost by byla strašně špatná. Protože stávající vrt je široký, bylo by možno možné ho vyvložkovat.

Pí. Beránková – Rovensko p.Tr. – navrhla ve vrtu u Mlékárny zjistit, jaká je kvalita vody a otázala se, jaká je možnost připojení ke stávajícímu řadu.

            RNDr. Žitný – to je součást plánu, který máme. Voda se odčerpá, odeberou se vzorky.

Pokud bude voda v pořádku, můžeme se pokusit o vyhloubení nového vrtu u plovárny. Stojí to však velké peníze.

            Pí. Bláhová – Rovensko p.Tr. – náklady na ozonizaci vyjdou na 5,5 mil. Kč s DPH, je to naše jediná možnost? Kolik stojí nový vrt?

            RNDr. Žitný – uvedl, že nyní mluví proti svým zájmům, ale uvedená technologie je vyzkoušená a je jisté, že bude mít výsledek. Rád by zkusil najít náhradní zdroj vody, která by se mohla míchat.

            Ing. Michalová – pokud by byly pesticidy v povrchových vodách a mělo k nim přístup světlo, rozklad probíhá rychleji než když je to uvnitř bez přístupu světla. V podzemních vodách to probíhá pomaleji, je zde otázka, kde je ten zdroj. Ve Václaví má atrazin pořád stejnou koncentraci, 2 až 2,5 x vyšší, než je povoleno a dosud neskončil jeho přísun do zdroje.

            Pan Lacina – Tatobity – v okolí jsou rozsáhlé sady, i nyní se tam stříkají jedy, půjde to do půdy stále, propustnost zde je, zdroje budou znečišťovány i nadále, může se to i zhoršovat.

            RNDr. Žitný – je to možné, může zde být dvojí zdroj znečištění. Znečištění jde od skládky u benziny, izolace spodku skládky nebyla provedena, nikdo nekontroloval věci, které tam byly naváženy, může tam být cokoli. Ani sady nemůžeme vyloučit, postřikové látky můžou být vyráběny pod jinými názvy. Byly odebrány vzorky vody z máchadla v Tatobitech a i tam byly nalezeny stopy škodlivých látek.

            Pan Štěpnička – Tatobity – jakým podílem, kdo a jak bude ochoten se podílet na nákladech? K tomuto problému by se měly postavit i SčVK, KÚ Libereckého kraje, mohou být získány dotace z evropských fondů. 5,5 mil. Kč je dost vysoká částka, za to by mohly být vybudovány vrty…

            RNDr. Žitný –  nejde jen o vrty, jde i o to, aby se voda dostala do sítě, aby se dala odebírat . Možnosti samozřejmě jsou, ale nemůžeme s jistotou určit, kde zdroj znečištění je.  Obce tlačí čas, koncentrace ve Václaví stoupá.

            Ing. Janečková – možnosti financování jsou různé, záleží na tom, pro jaké řešení se rozhodneme, od toho se bude vyvíjet využití programů Libereckého kraje. Dotace podléhají schválení zastupitelstvem KÚ. Uvažovali o programu drobných vodohospodářských akcí,  který by se využil v případě vybudování nového vodního zdroje (vrtu).

Pokud by se realizovala ozonizace musely by se hledat jiné cesty – získat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Na samotnou realizaci – dnes se připravují ke spuštění operační programy, např. program životního prostředí, kde by dotace mohla být získána. Nejsou však ještě známa pravidla, jaká budou procenta vlastních podílů (80% : 20%).

            Ing. Šeps – SčVK od začátku, co byla zjištěna kontaminace, spolupracují, např. rozbory dělají zadarmo, mají zájem tento problém vyřešit a budou spolupracovat i nadále.

Pan Koldovský slova Ing. Šepse potvrdil – všechny zkoušky provedly SčVK zdarma.

            Pan Pešek - Tatobity – se otázal, zvýšení 2,-- Kč/m3 vody – zda je to provozní režie, či včetně 6 mil. investice. Jiné řešení se nenabízí? Poslanci rozhazují velké peníze, a v tom by se nenašlo našich 6 mil. Kč?

Zvýšení je provozní režie.

            Pan Koldovský vysvětlil stávající situaci, aby nevypadalo, že řešení firmy Culligan je jediné možné řešení. Dalším řešením je vrt u Mlékárny – kdysi dávno zde byl vyhlouben vrt, ale v Poděbradech údajně klesla hladina vody, proto byl zaslepen. Mlékárna je v současné době v likvidaci, vrt je blízko budovy a majitel dle správce konkurzní podstaty – Ing. Černého neprodá jen část vrtu na vodojem. Nabízí celý objekt za 4 mil. Kč. Povolil nám však odebrání vzorků.  Máme vlastní pozemky u plovárny, kde by v případě kvalitní vody v těchto místech mohl být vrt vyhlouben.

            RNDr. Žitný k tomuto podotknul, že vrt u Mlékárny je starý, asi z r. 1951, cennost bude v tom, zda voda není kontaminovaná a kolik jí tam je, v kladném případě může být vrt vyhlouben na pozemku u plovárny. To potom dále znamená napojení nového vrtu na stávající vodovodní řad.

            Pan Otmar – Rovensko p.Tr. – upozornil na další vrt pod Paldou směrem na Semínovu Lhotu, je to čtyřicítka vrt, někdo z něho sundal šrouby.

            RNDr. Žitný – pokud je to vrt, co si myslí, tak je to vrt hodně hluboký, je za dalším zlomem na jih, poloha je o 200 m výš než Václaví. Bere to na vědomí, mohl by se odebrat vzorek a zjistit kvalitu vody.

            Pan Hrudka – Rovensko p.Tr. – se otázal na kapacitu vrtu Václaví, zda hrozí zkolabování. Dále se otázal na náklady na stavbu a technologii a jestli by se zařízení dalo přesunout?

            RNDr. Žitný – přirozená vydatnost se pohybuje mezi 7 – 9 l, i když je vrt starý, nevypadá to na velkou katastrofu, vrt se jen musí zpevnit.

            Pan Slavík – cena je cca 5.900.000,-- Kč, je to prakticky všechno jen technologie, přestěhovatelnost je stoprocentní, stavební náklady jsou do 100 – 200 tis. Kč, provozní náklady představují hlavně náklady na el.energii a na odpisy z ceny technologie.

            Pí. Bláhová – Rovensko p.Tr. – se otázala, zda do ceny vody je zahrnuta výměna aktivního uhlí a jeho likvidace?                    

Ing. Šeps – je to kalkulované  těch 2,-- Kč.

            Pí. Beránková – Rovensko p.Tr. – vznesla dotaz, zda se bude zkoumat vrt v Mlékárně a zda se souběžně bude řešit realizace ozonizace vody - jak rychle bude toto vybudované.

            Pan Slavík – dodání technologie je zhruba do 2 měsíců, instalace může trvat 2 – 3 týdny, plus zkušební provoz. Realizace ozonizace by mohla být hotova zhruba za 3 měsíce se vším všudy, před vlastní realizací musí být zpracován projekt – to trvá zhruba 1 měsíc a musí proběhnout schválení – odhadem 2 měsíce. Teoreticky je čas půl roku, měl by se prozkoumat vrt v Mlékárně.

            Pí. Beránková - když bude vrt v Mlékárně vyhovovat, kolik bude stát vybudování nového vrtu a jeho propojení z plovárny.

            Pan Koldovský uvedl, když zjistíme kvalitu vody v Mlékárně, nic to prakticky nevyřeší. Musíme nejdříve vyřešit kvalitu vody ve Václaví, sehnat 6 mil. Kč na ozonizaci a teprve potom řešit další vrt a jeho propojení na hlavní vodovodní řad. 

            Pí. Beránková se otázala, jak dlouho by trvalo vybudování nového vrtu.

            RNDr. Žitný – dohoda s majitelem by trvala tak 2 – 3 týdny, vyhodnocení vzorků

2 týdny. Jde o to, aby voda byla v pořádku. Je zde nebezpečí, aby se propojením nenatáhly pesticidy i do nového vrtu. Přípravné práce jsou časově i finančně nenáročné.

            Ing. Šeps upozornil, že na řešení kvality vody máme 3 roky, což je krátká doba. Dnes máme řešení na odstranění pesticidů ozonizací, to je stoprocentní, nic neriskujeme, pan Koldovský by měl být pověřen sháněním dotací na toto řešení. Otevírají se i Evropské fondy což je jediná naděje, kde peníze sehnat.

            Pí. Špačková, starostka z Karlovic, uvedla, že by se měly zjistit vlastnické vztahy k Mlékárně a zda majitel, až zjistí, že máme kontaminovanou vodu, nenavýší cenu za vrt.

RDNr. Žitný odpověděl, že vrt nepotřebujeme, potřebujeme jen zjistit kvalitu vody.

            Pí. Beránková – Rovensko p.Tr. – se otázala, zda lze shánět dotace na zařízení pro ozonizaci současně s dotací na nový vrt.

            Ing. Janečková sdělila, že záleží, kde se žádá a jaká jsou pravidla, když se najde zdroj, musí se jednat podle pravidel. Souběžně to samozřejmě jde, nejdříve musí být zpracována projektová dokumentace, musí padnout rozhodnutí, na co bude zpracována.

Co se týká prostředků z Evropských fondů – bude možnost žádat zhruba v polovině roku, záleží, jak budou vypsané výzvy.

            Ing. Michalová doplnila, že na kvalitu vody v našem případě lze získat evropské peníze, pokud to vyhoví evropské směrnici. Potvrdila, že i zde musí být zpracována projektová dokumentace. Uvedla, že řešení novým vrtem u Mlékárny se pohybuje také v milionových částkách.

            Pan Koldovský uvedl na závěr, že dnešní jednání nebylo kvůli tomu, aby zde bylo rozhodnuto, co chceme. Přítomní jsou nyní perfektně informováni o dané situaci, a proto navrhnul v termínu do konce února podat návrhy na řešení pro DSO Svazek obcí Rovensko pod Troskami. Požádal o spolupráci RNDr. Žitného, aby domluvil p. Černým přesný termín provedení zkoušek vrtu v Mlékárně v průběhu února a zajistil vyhodnocení. Pak proběhne další jednání zástupců DSO, na které budou pozváni i p. Houška a pí. Špačková. Poděkoval hostům i přítomným zástupcům obcí za účast a jednání ukončil.

                                                                                              Pavel Koldovský

                                                                   předseda DSO Svazek obcí Rovensko pod Troskami

Rovensko p.Tr. 3.2.2007

Zapsala: Z.Nejedlá

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:428
TÝDEN:4062
CELKEM:1399743

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami