Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

09.11.06 Zápis z ustavujícího veřejného jednání zastupitelstva

Usnesení č. 1 z ustavujícího veřejného jednání zastupitelstva

Města Rovensko pod Troskami ze dne 7. listopadu 2006

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami

Bere na vědoní:

1. Zprávu mandátové komise o výsledku voleb a ověření platnosti osvědčení o zvolení 15

 (patnácti)členů Městského zastupitelstva

 Mandát vznikl těmto členům zastupitelstva:

 Pavel Koldovský, Jiří Bíma, Jiří Houška, Petr Hrudka, Petr Halama, Kamila Šmirausová,

 Josef Brožek, Jan Otmar, Alena Kozubová, Jaroslava Kolářová, Iveta Beránková, Jiřina

 Bláhová, Josef Hošek, Bohumil Šich, Ladislav Šálek

2. Složení slibu 13 (třinácti) členů zastupitelstva dle § 69 odst. 2 zák. o obcích 128/2000 Sb.

3. Rezignaci na člena zastupitelstva pana Jaroslava Hoška a pana Ladislava Šálka.

Schvaluje:

1. Provedení volby starosty a místostarosty aklamací.

Volí:

1. Do do funkce starosty Města Rovensko pod Troskami p. Pavla Koldovského

2Do funkce místostarosty Města Rovensko pod Troskami p. Jiřího Bímu

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Houška, zastupitel

Petr Halama, zastupitel

Jiří Bíma, místostarosta

Pavel Koldovský, starosta

Zápis z 1. ustavujícího veřejného jednání zastupitelstva

Města Rovensko pod Troskami ze dne 07. 11. 2006

Přítomni: Jiřina Bláhová, Iveta Beránková, Jiří Bíma, Josef Brožek, Petr Halama, Jaroslav Hošek, Jiří Houška, Petr Hrudka, Jaroslava Kolářová, Pavel Koldovský, Alena Kozubová, Jan Otmar, Ladislav Šálek, Bohumil Šich, Kamila Šmirausová

Zapisovatelka: Šálková

Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Bíma, p. Petr Halama, p. Jiří Houška

Mandátová komise: předseda Jan Otmar, členové Petr Hrudka, Jaroslav Hošek

Volební a návrhová komise: předseda Jiří Bíma, členové Kamila Šmirausová, Jaroslava Kolářová, Alena Kozubová

Jednání zahájil p. Josef Brožek, konstatoval, že toto ustavující jednání bylo řádně svolané dosavadním starostou p. Koldovským dne 30. 10. 2006, informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce MěÚ dne 30. 10. 2006, to je nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání bylo tedy svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91a § 93 zákona o obcích.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno všech 15 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.

Zapisovatelkou jednání jmenoval pí. Šálkovou

Ověřovateli zápisu jmenoval: p. Jiřího Bímu, p. Petra Halamu a p. Jiřího Houšku

Zeptal se kdo s tímto návrhem souhlasí. schváleno všemi hlasy 15 x ano

Dále seznámil přítomné s programem jednání.

1. Volba mandátové, volební a návrhové komise

2. Zpráva mandátové komise s ověřením platnosti voleb členů městského zastupitelstva

3. Slib členů městského zastupitelstva

4. Volba starosty, místostarosty a rady městského zastupitelstva

5. Diskuse

6. Návrh na usnesení

p. Brožek vyzval k členy zastupitelstva k doplnění programu jednání. Nikdo neměl k tomuto bodu připomínku a tak požádal o hlasování schváleno všemi hlasy -15 x ano

K bodu č. 1 – p. Brožek přednesl návrh na členy mandátové komise: předsedu p. Jana Otmara, členy p. Petra Hrudku a p. Jaroslava Hoška. schváleno 14 x ano

zdržel se p. Otmar

Přednesl návrh na členy volební a návrhové komise: předsedu p. Jiřího Bímu, členy pí.

Kamilu Šmirausovou a Jaroslavu Kolářovou schváleno všemi hlasy -15 x ano

Vyzval předsedkyni volební komise z voleb do zastupitelstva obce, konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 pí. Jaroslavu Šourkovou o předání výsledku voleb předsedovi mandátové komise p. Otmarovi. Tato předala výsledky.

K bodu č. 2 – p. Brožek vyzval předsedu mandátové komise p. Otmara, aby přečetl zprávu mandátové komise. .

- p. Otmar – sdělil za mandátovou komisi, která provedla prověření osvědčení zvolených členů zastupitelstva a neshledala žádné nedostatky. Ve zprávě uvedl , že ve volbách do zastupitelstva obce konaných ve dnech 20. a21. 10. 2006 vznikl mandát těmto členům.

Z volební strany č. 1 –Sdružení nezávislých kandidátů vznikl mandát p. Pavlu Koldovskému, p. Jiřímu Bímovi, p. Jiřímu Houškovi, p. Petru Hrudkovi, p. Petru Halamovi, pí. Kamile Šmirausové, p. Josefu Brožkovi, p. Janu Otomarovi, pí. Aleně Kozubové.

Z volební strany č. 2 – Volba pro Rovensko pod Troskami vznikl mandát sl. Markétě Kovaříkové, pí. Jaroslavě Kolářové.

Z volební strany č. 3 – Občanská demokratická strana vznikl mandát pí. Jiřině Bláhové, p. Jaroslavu Hoškovi, p. Bohumilu Šichovi, p. Ladislavu Šálkovi

Dále konstatoval, že slečna Markéta Kovaříková dne 31. 10. 2006 písemně rezignovala na funkci zastupitele Města Rovensko pod Troskami z důvodu neslučitelnosti funkcí a ze zákona od 01. 11. 2006 vznikl mandát náhradníkovi paní Ivetě Beránkové, která se umístila na třetím místě na kandidátce volební strany Volba pro Rovensko pod Troskami. Kontrolou osvědčení vydaných Registračním úřadem v Turnově bylo zjištěno, že všichni členové zastupitelstva jsou právoplatně zvoleni a paní Iveta Beránková řádně jmenována starostou.

p. Brožek požádal zastupitele o případné doplnění této zprávy. Nebylo připomínek a tak požádal zastupitele o souhlas s touto zprávou. Schváleno všemi hlasy 15 x ano

K bodu č. 3 - p. Brožek požádal p. Koldovského o přečtení slibu zastupitele a vyzval ostatní jmenované o potvrzení slibu slovem „Slibuji“ a stvrzení svým podpisem. Pan Koldovský přečetl slib zastupitelů. Slib složili a podepsali p. Koldovský, p. Bíma, p. Houška, p. Hrudka, p. Halama, pí. Šmirausová, p. Otmar, pí. Kozubová, pí. Kolářová, pí. Beránková, pí. Bláhová, p. Šich. Slib a podpisový arch je přílohou tohoto zápisu.

Pan Hošek předal panu Brožkovi písemně rezignaci člena zastupitelstva. Sdělil, že hlavním problémem je to jak dopadly volby a nemohl by zaručit voličům, že svůj volební slib splní. Ze zkušenosti z minulého období si vybavuje kdo, jak a s kým hlasoval při jednáních a proti komu a tak dále. To se mu nelíbí a v takovém zastupitelstvu nechce být. Nechtěl by aby toto vypadalo jako uražená ješitnost ale jiná volba pro něho není. Poděkoval všem, kteří mu dali svůj hlas a omluvil se, že tyto občany zklamal. Slib nesložil a nepodepsal.

Pan Ladislav Šálek předal rovněž písemně rezignaci člena zastupitelstva. Poděkoval za hlasy občanům, které jako strana dostali, ale těch hlasů bylo tak málo, že vznikl tak malý mandát, který nestačí k naplnění programu, který si dali.

Vyslovil podiv nad vývojem těchto voleb, jak lidé hlasovali, jak si váží našich občanů. Když např. neprošel pan Dr. Švihel, pan František Patočka, paní Vágenknechtová, pan Karel Řehák, což jsou to všichni lidé kteří pro naši obec něco vykonali. Řekl, že v každém případě rezignuje na funkci z důvodu, že pod vedením p. Koldovského není ochoten v zastupitelstvu být. Je to způsob vedení, je to způsob hospodaření, který mu vadí a který mu nesedí. Má takový pocit, že plno faktur bylo nadsazených, tím pádem by se dalo udělat za tyto práce o třetinu více práce. Jelikož nemají možnost ovlivnit tyto věci, tak se rozhodl k rezignaci. Ještě jednou poděkoval občanům za obdržené hlasy. Dále řekl, že ti co vyhráli ať vám občanům splní co slíbili abyste byli spokojeni.

- p. Koldovský poděkoval a řekl, že se chce tvrdě ohradit, jako bývalý starosta proti tvrzení, že faktury jsou nadsazené a že se tady špatně hospodařilo. Pokud se týká nějakého podezření, tak může pan Šálek na něho a zastupitelstvo podat trestní oznámení a může se to všechno prověřit. Pokud to udělá, že bude velice rád.

- Pan Brožek jako poslední složil a podepsal slib zastupitele p. Koldovskému.

Konstatoval, že slib složilo 13 zastupitelů a na uvolněná místa budou přizváni náhradníci.

K bodu č. 4 – p. Brožek se otázal členů zastupitelstva, zda volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejným hlasováním. schváleno všemi hlasy – 13x ano

-p. Brožek požádal zástupce volených stran o návrhy na funkci starosty a požádal volební komisi, aby se ujala své funkce.

-ing. Novák L. vznesl dotaz, že když 2 členové odstoupili, že by měli nastoupit náhradníci.

-p. Koldovský vysvětlil, že dnes mají ještě mandát zastupitelé, kteří odstoupili a další náhradníci budou jmenováni starostou a slib složí v příštím zastupitelstvu. Mandát jim vznikne až 8. 11. 2006

p. Bíma za návrhovou komisi požádal o návrhy pro funkci starosty Města Rovensko pod Troskami.

Za Stranu nezávislých kandidátů navrhl do funkce starosty p. Pavla Koldovského

Žádný další návrh nebyl podán.

- p. Brožek požádal o hlasování k tomuto návrhu. schváleno 12 x ano

 zdržel se hlasování p. Koldovský

p. Brožek konstatoval, že starostou Města Rovensko pod Troskami byl pro toto volební období řádně zvolen p. Pavel Koldovský a předal mu další řízení jednání.

-p. Koldovský poděkoval panu Brožkovi za dosavadní řízení tohoto jednání a požádal volební komisi aby se ujala své funkce.

-p. Bíma požádal zástupce volených stran o návrhy na funkci místostarosty.

-p. Halama navrhl za Stranu nezávislých kandidátů do funkce místostarosty Města Rovensko pod Troskami pana Bímu. Žádný další návrh nebyl podán.

- p. Koldovský požádal o hlasování k tomuto návrhu. schváleno 12 x ano

 zdržel se hlasování p. Bíma.

p. Koldovský konstatoval, že místostarostou Města Rovensko pod Troskami byl pro toto volební období řádně zvolen p. Jiří Bíma

- dále p. Koldovský oznámil že bude přistoupeno k volbě členů rady města. Ze zákona je členem rady starosta s místostarostou a je třeba zvolit další tři členy této rady. Požádal volební komisi, aby se ujala své funkce.

- p. Bíma požádal zástupce volených stran o návrhy na členy rady Města Rovensko pod Troskami

- pí. Bláhová vstoupila do jednání s tím, že nelze radu města volit, když počet členů zastupitelstva klesl na třináct.

- p. Koldovský sdělil, že dle zákona o obcích, pokud se dostane počet členů pod jedenáct není možné mít radu.

- p. Šálek vysvětlil, že nebylo zvoleno patnáct členů zastupitelstva a tak dle zákona o obcích nelze radu města volit. Pokud by bylo 15 členů a byla by zvolena rada, pak může počet členů zastupitelstva klesnout na 11. Protože nikdy 15 členů nebylo, musí počkat až jich 15 bude.

p. Koldovský požádal o pět minut přerušení tohoto jednání k poradě o tomto bodu s tím, že na tuto situaci není zastupitelstvo připraveno.

Po návratu do sálu oznámil p. Bíma, že dle zákona o obcích § 99 čl. 3 musí být počet členů rady lichý a nesmí přesahovat 1/3 počtu členů zastupitelstva. Rada není volena když je méně než patnáct členů zastupitelstva. Konstatoval, že skutečně v tuto chvíli nelze radu zvolit.

p. Koldovský tedy ukončil volby a popřál nově zvoleným zastupitelům hodně úspěchů v plnění jejich úkolů.

K bodu č. 5 - p. Bíma otevřel diskusi. Nikdo z přítomných neměl žádných příspěvek do diskuse a proto vrátil slovo starostovi a požádal o návrh na usnesení z tohoto jednání.

K Bodu č. 6 - pí. Kozubová přečetla návrh na usnesení z tohoto jednání. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

p. Koldovský konstatoval, že o jednotlivých bodech usnesení bylo hlasováno a z toho důvodu není nutné znovu hlasovat.

Závěrem řekl, že nemá cenu něco občanům slibovat a nebo dělat něco co vědí, protože jak tady před vámi sedí, tak udělají všechno proto, aby to co slíbili, dodrželi. Je naprosto zbytečné, tady to dále rozvádět. Poděkoval všem za podporu nejenom svou, ale všech našich zastupitelů. Řekl, že si toho nesmírně váží a že je to veliká zodpovědnost. Protože výsledky voleb daly jasně najevo jakým směrem chtějí, aby se naše město ubíralo, řekl, že udělají proto všechno. Všem poděkoval a rozloučil se s tím, že se se všemi těší na prosincové jednání zastupitelstva.

V Rovensku p. Tr. 09. 11. 2006

Zapsala: Šálková

Jiří Houška, zastupitel

Petr Halama, zastupitel

Jiří Bíma, místostarosta

Pavel Koldovský, starosta

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:186
TÝDEN:944
CELKEM:1414758

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami