Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

09.04.10 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a usnesení

Zápis z 19. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 25. března 2010 od 19.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Bc. Alena Kozubová, David Majer, Ing. Jan Otmar, Bohumil Šich, Kamila Šmirausová

19. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 10 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluven je p. Maršán a p. Kolářová.

Zapisovatelkou jednání p. Bíma jmenoval p. Zdeňku Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Hrudku. Do návrhové komise navrhnul p. Kozubovou, p. Majera a p. Houšku.

Schváleno 10 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

 2. Zúčtování poplatků za komunální odpad

 3. Rozpočet na rok 2010

 4. Pojistná smlouva – Kooperativa a.s.

 5. Různé

 6. Diskuse

 7. Usnesení a závěr

 Schváleno 10 hlasy.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma informoval, že na minulém jednání zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením smluv dle schváleného usnesení č. 18, toto bylo splněno.

Dále místostarostovi bylo uloženo na základě došlých požadavků majitelů pozemků na našich katastrálních územích zahájit intenzivní práce na konceptu územního plánu Města Rovensko pod Troskami, toto se plní průběžně.

Bod 2 – Zúčtování poplatků za komunální odpad

Pan Koldovský seznámil přítomné s tím, jakým způsobem byly rozklíčovány dlužné poplatky za komunální odpad. Uvedl, že dlužná částka za rok 2009 činí 65.705,-- Kč, za rok 2008 činí 35.447,-- Kč a za rok 2007 činí 34.787,-- Kč. Celkem dlužná částka za 3 roky zpětně činí 135.939,-- Kč, na tuto částku budou zaslány upomínky. Předpokládá, že tyto pohledávky budou z větší části uhrazeny a zbývající dlužné pohledávky zastupitelstvo zváží, zda tyto pohledávky prodá, aby byly vymoženy firmou nebo zda se budou vymáhat exekučně.

Za rok 2006 činí dlužná částka 37.556,-- Kč a do roku 2006 činí 33.631,-- Kč, tyto částky už nemůžeme vymáhat, protože uplynula tříletá promlčecí lhůta.

Dále uvedl, že neoprávněně byly předepsány poplatky ve výši 37.710,-- Kč, např. z důvodu úmrtí, změny majitele nemovitosti, kterou nikdo nenahlásil apod.

Další položku tvoří doložené doklady od poplatníků o zaplacení, ale úhrada neprošla pokladnou ani není zaregistrována. Tato částka činí 9.600,-- Kč a v současné době toto řeší Policie ČR.

Uvedl, že má seznam dlužníků, které ale nemůže zveřejnit. Jsou v něm většinou lidé, kteří mají trvalý pobyt na městském úřadu, ale zdržují se jinde, např. v Turnově, a tito lidé poplatek těžko někdy uhradí, jsou to většinou sociální případy, dále jsou tam neoprávněné předpisy z důvodu úmrtí, přestěhování a nebo např. nový majitel koupil nemovitost a neví, že jsou v ní dosud přihlášeni k trvalému pobytu 2 lidé, kteří se odstěhovali do Ostravy a není v našich silách je dohledat.

Diskuse:

Pan Šálek – zajímá mě celková částka pohledávek, co se nedají vymáhat,od r.2003 do r.2007 a proč se nevymáhaly?

Pan Koldovský – částka činí cca 70 tis. Kč. Nevymáhaly se z toho důvodu, že poslané upomínky se vrátily, lidé byli odstěhováni a nebyly na ně známy nové adresy. Za rok 2009 z dlužné částky 65 tis. Kč minimálně 20 tis. Kč dopadne stejně.

Pan Šálek – nikde není napsáno, že se to doopravdy vymáhalo. Nechalo se to normálně běžet, ale zákon o obcích říká něco jiného.

Pan Koldovský předložil zastupitelstvu ke schválení tyto návrhy:

1. Zaslat upomínky za rok 2007,2008 a 2009 v celkové výši 135.939,-- Kč.

2. Odepsání pohledávek do r. 2006 ve výši 71.187,-- Kč, na které už není právní nárok.

3. Odepsání neoprávněně předepsaných pohledávek ve výši 37.710,-- Kč (z důvodu úmrtí, přestěhování,změny majitele).

 Celková částka navržená k odepsání činí 108.897,-- Kč.

4. Částku ve výši 9.600,-- Kč, kde jsou doložené doklady od poplatníků, že poplatek uhradili, zatím neřešit, neboť stále probíhá vyšetřování Policie ČR.

Schváleno 10 hlasy.

Pan Koldovský k tomuto ještě upřesnil, že celkem vymahatelné pohledávky na poplatcích za odpady tedy činí 135.939,-- Kč. Dále uvedl, že roční částka předpisů poplatků za komunální odpad činí cca 700 – 800 tis. Kč, když z této částky nevymůžeme cca 30 tis. Kč, je to z celkové částky předpisů velmi nízké procento.

Pan Šálek – 9 tisíc chybí nějakým způsobem, na to jste podali trestní oznámení. Ale že jste nevymohli 108 tisíc, na to nemáte nic, měl bych já podat trestní oznámení na zastupitelstvo? Požádal o doložení, jak pohledávky byly vymáhány. Jestli nebyly vymáhány, je za to odpovědné zastupitelstvo a mělo by tuto částku uhradit. Otázal se: kde je to napsané a doložené, že jste to vymáhali?

Pan Halama – neplatiči řešeni byli vždy, když zastupitelé jednali o výši ročních poplatků a byli informováni, že probíhá upomínkovací řízení a že všem byly zaslány upomínky, ty musí být založeny někde na úřadě.

Pan Hrudka – konstatoval, že před rokem 2006 bylo minulé zastupitelstvo, ve kterém byl i pan Šálek. Otázal se p. Šálka, proč se obrací na současné zastupitelstvo?

Pan Koldovský – když p. Šálek bude žádat o doložení vymáhání pohledávek a podá trestní oznámení na zastupitelstvo, podá tím i trestní oznámení na sebe.

Pan Bíma – pak byste měl podat trestní oznámení i na stát, že umožní to, že když je pohledávka 3 roky stará, že se promlčí. To je chyba v zákoně.

Bod 3 – Rozpočet na rok 2010

Pan Bíma uvedl, že zastupitelstvo bylo s návrhem rozpočtu seznámeno, občané měli možnost se s ním seznámit na úřední desce, na internetu a na pozvánkách na toto veřejné jednání.

Diskuse:

Pan Šálek – rozpočet je neprofesionálně a nehospodářsky sestaven. Z 10 mil. daní vydáme přes ½ na chod úřadu a druhá půlka se zajímavým způsobem rozplyne do města. Není tam žádná koncepce a nic, co by obec táhlo dál – na to nemusí být tak velké zastupitelstvo.

Pan Bíma – čím je rozpočet neprofesionální?

Pan Šálek – není tam jediná věc, která by obec něčím, nějakou investicí, táhla dál, mimo akce, která si na sebe svým způsobem vydělala

Pan Bíma – ta akce si opravdu na sebe vydělala. Další akce – např. projektová dokumentace Zahradní ulice. Pan Šálek – to jsou utopené peníze, jsou tam dané velké peníze.

Pan Hrnčár – v rozpočtu na silnice a místní komunikace – opravy je dáno 200 tis. Kč. Zdá se mu to málo, např. Jiráskova ul. směrem ke krámku Bičíkových je zdevastována. Částka je na opravy a údržbu nízká. Na větší opravy nebo investice to není.

Pan Koldovský – z těch 200 tis. Kč ještě víc jak polovina šla na letošní zimní údržbu komunikací – cca 110-115 tis. Kč. Zbytek je jen na nejnutnější opravy a ještě musí zbýt na zimní údržbu v prosinci. Souhlasí s p. Šálkem, že letošní rozpočet je špatný, protože je v něm málo investic, které netáhnou město dopředu. Je to způsobeno také tím, že město nemá žádnou firmu, ze které by šly peníze, jdou peníze jen od státu na počet obyvatel a tyto peníze bohužel stačí jen na provoz města. Každý měsíc provoz města stojí cca 650 tis. Kč. Co jsme nyní ušetřili od začátku roku, že nikam neinvestujeme, v tomto měsíci přišlo cca 480 tis. Kč daní, my musíme vydat 650 tis. Kč, zase jsme se propadli dolů.

Pan Šálek – dokážete říci, kolik v r. 2003 přišlo daní? - 5 mil. Kč.

Pan Koldovský – v r. 2003 v našem státě ještě šly dotace, podařilo se během 3 let získat 42 mil. Kč, město to stálo necelý 1 mil. Kč vlastních zdrojů. Bez dotací by se nikdy nepostavila hala a neudělaly další věci. Dnes bohužel nemáme ani na doplacení dotací. Za zpracování dotace se dnes zaplatí až 100 tis. Kč.

Pan Šálek – neblafuj lidi, o získaných milionech se bavit nebudeme. Jde o normální příjmy, dnes jsou jednou takové.

Pan Koldovský – jde i o výdaje, např. kolik stály v r.2003 energie a kolik stojí dnes?

Pan Bíma – ještě odpověď p. Hrnčárovi – položka dotace VHS představuje příspěvek města na povrch komunikace v ul. U Hřiště. O to také se musely ponížit výdaje na opravy komunikací ve městě.

Pan Hrnčár – proč VHS musíme dávat dotaci 0,5 mil. Kč?

Pan Bíma – protože ve spolupráci s VHS se udělal celý asfaltový povrch v ul. U Hřiště.

Pan Šálek – tak to úplně není – zaplatili jste asfalt, který je náš.

Pan Koldovský – nemáte pravdu, kdyby jste tenkrát, když jste prodával pozemky, tam udělal cestu pořádně tak, jak má být, tak bychom dnes nemuseli dávat 0,5 mil. Kč. Tenkrát se tam navezlo jen kamení, a lidé, kteří si tam postavili domy, tam nemohli chodit.

1. Pan Bíma požádal zastupitelstvo o hlasování o rozpočtu města na rok 2010 jako schodkového s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních prostředků z r. 2009. Rozpočet je schvalován takto:

Celkové příjmy ve výši          13.705.634,-- Kč

Zůstatek r. 2009 (financování) ve výši 538.182,-- Kč

--------------------------------------------------------------------------

 Celkové zdroje ve výši 14.243.816,-- Kč

 Výdaje běžné a kapitálové ve výši 13.703.816,-- Kč

 Splátka úvěru (financování) ve výši 540.000,-- Kč

 ---------------------------------------------------------------------------

 Celkové výdaje ve výši 14.243.816,-- Kč

            Schváleno 10 hlasy.

Pan Šálek – zůstatek loňského roku – 538 tis. Kč nedosahuje ani zůstatku r. 2002, který byl 1.700 tis. Kč.

2. Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení závazných ukazatelů rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2010“, která bude přílohou zápisu.

 Schváleno 10 hlasy.

3. Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 a dle přehledu, který bude přílohou zápisu.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 4 – Pojistná smlouva – Kooperativa a.s.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení smlouvy s Kooperativou pojišťovnou a.s. na roční pojistné ve výši 120.208,-- Kč ve čtvrtletních splátkách po částce 30.052,-- Kč a o pověření starosty k podpisu této smlouvy.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 5 – Různé

1. Pan Bíma uvedl, že při kontrole, kterou provedl Liberecký kraj na Základní škole v Rovensku p.Tr. bylo zjištěno, že budova malé školy čp. 213 není zařazena v rejstříku škol a školských zařízení jako místo, kde se vyučuje. Z tohoto důvodu požádal zastupitele, aby vyjádřili souhlas se zápisem budovy čp. 213 jako nového místa v rejstříku škol a školských zařízení při Základní škole v Rovensku p.Tr.

         Schváleno 10 hlasy.

2. Výběrové řízení na akci „Hasičárna Křečovice“

Pan Bíma informoval přítomné, že 25.1.2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele akce „hasičárna Křečovice“. 20 firem si odebralo zadávací podmínky a vlastní soutěže se zúčastnilo 12 firem. Vítězem se stala firma ESCO stavební společnost, s.r.o., Tyršova 271, z Jičína za cenu 822.038,-- Kč bez DPH. Druhá se umístila firma Rybář stavební s.r.o. z Mělníka d cenou 1.021.999,-- bez DPH a jako třetí firma Termil s.r.o. Jablonec nad Nisou s cenou 1.134.418,-- Kč bez DPH.

Vyřazena byla firma Lipax st. Firma, Liberec z důvodu nepřeložení smlouvy o dílo.

Pan Bíma požádal zastupitele o schválení zhotovitele akce „Hasičárna Křečovice“ - firmu ESCO stavební společnost s.r.o., Jičín, která byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka a o pověření starosty k podpisu smlouvy s touto firmou.

            Schváleno 10 hlasy.

3. Výsledek hospodaření ZŠ Rovensko pod Troskami

Pan Bíma uvedl, že hospodaření Základní školy Rovensko pod Troskami za rok 2009 bylo ukončeno zhoršeným hospodářským výsledkem – ztrátou – v celkové výši 84.178,54 Kč.

Základní škola požaduje schválení pokrytí této ztráty z rezervního fondu ZŠ. Po pokrytí této ztráty zůstane v rezervním fondu 4.855,11 Kč.

Požádal zastupitelstvo o schválení zhoršeného hospodářského výsledku ZŠ Rovensko p.Tr. za rok 2009 ve výši 84.178,54 Kč a jeho pokrytí z rezervního fondu ZŠ.

            Schváleno 10 hlasy.

4. Výsledek hospodaření MŠ Rovensko pod Troskami

Pan Bíma informoval, že hospodaření Mateřské školy Rovensko pod Troskami za rok 2009 bylo ukončeno zhoršeným hospodářským výsledkem – ztrátou – v celkové výši 22.873,03 Kč.

Mateřská škola podala žádost o projednání čerpání rezervního fondu MŠ na pokrytí této ztráty. Po pokrytí ztráty zůstane v rezervním fondu 73.307,48 Kč.

Ztráta v hospodaření MŠ vznikla plánovaným výdajem, tj. instalováním domovního telefonu pro zvýšení bezpečnosti dětí i majetku školky. Celkový náklad na instalaci činil 51.939,-- Kč.

 

Požádal zastupitelstvo o schválení zhoršeného hospodářského výsledku MŠ Rovensko p.Tr. za rok 2009 ve výši 22.873,03 Kč a jeho pokrytí z rezervního fondu MŠ.

            Schváleno 10 hlasy.

5. Výsledek hospodaření rekreačního zařízení Palda

Pan Bíma oznámil, že hospodaření rekreačního zařízení Palda za rok 2009 skončilo zhoršeným hospodářským výsledkem – ztrátou – ve výši 131.767,69 Kč a je požadováno uhrazení této ztráty z fondu hospodářské činnosti. V tomto fondu je 142.259,-- Kč. Po pokrytí ztráty zůstane ve fondu hospodářské činnosti 10.491,31 Kč.

Diskuse:

Pan Šálek – požádal o bližší vysvětlení, např. investice, opravy….

Pan Koldovský – přesné rozklíčování hospodaření Paldy dodáme na kabel a na internet, protože p. Havelková se zabývala od lednového zastupitelstva rozklíčováním poplatků za odpady. Zhruba 850 – 900 tis. dělají náklady na mzdy, ostatní náklady představují náklady na údržbu a na chod zařízení. Zařízení čím dál víc chátrá, musí se stále opravovat, aby lidé byli spokojeni. V minulém roce nebyla provedena jediná velká investice.

Pan Šálek – takže veškerý příjem je rozdělen na chod zařízení, výplaty atd. a ještě se nedostává.

Pan Hrudka – ještě je v tom započítáno infocentrum.

Pan Šálek – dříve i při menších cenách, které tam byly, se něco našetřilo, dnes jsme tam, kde jsme. Loni tím, že nebyla Markéta, bylo na Paldě o půl síly míň, o to byl menší příjem. Má informace - známí chtěli na Paldu na dovolenou, dvakrát tam volali a dvakrát tam nikdo nebyl. Pokud to bude takto fungovat, nebude Palda obsazena a o to bude nižší příjem.

Pan Koldovský – Palda je z většiny naplněná, apartmány jsou obsazeny. Když před 3 lety navrhoval zvednout poplatky na Paldě, tak jenom voda byla za 26,20 Kč.

Pan Šálek – na Paldě není stočné.

Pan Koldovský – dobře, voda stála 18,70 Kč, minulý rok stála voda 38,-- Kč, tzn. cena vody stoupla dvojnásobně. Stouply i ceny dalších energií, potravin, DPH a poplatky se nezvedaly.

To se někde musí projevit.

Pan Šálek – ceny potravin nestoupají, naopak maso bylo i dražší než je teď. Ceny za ubytování nemá význam zvedat, protože kdyby někdo za ty samé peníze jako na Paldu mohl jet do Španělska, tak na Paldu nikdo nepojede. Na Paldě někdo musí být, aby bral objednávky, minimálně 8 hodin denně, měl by si brát telefon i domů, aby lidé mohli volat i večer.

Pan Halama – rozumí slovům p. Šálka v tom, že vidí jistá pochybení ve vedení Paldy. S tímto názorem se ztotožňuje již delší dobu, nejen kvůli letošnímu výsledku, ale již od doby, kdy se stal zastupitelem, protože i když před pár lety Palda vytvářela určitý zisk, z pohledu podnikatele byl tento výsledek žalostný. Současná ztráta je logické vyústění celého vývoje, který musel nastat, protože baráky i zařízení stárnou a opotřebují se, jsou potřeba opravy a tedy není čemu se divit.

Pan Šálek – nesrovnávej to s tvým podnikáním, nejsi šéf, který tomu rozumí. Byly vydány peníze na golf, který je dnes shnilý, nebudeme se bavit ani o stromech, které Paldě nic nepřinesly. Ani do chatek se nedávají žádné velké investice, maximálně je natřít. Není to jen o tom, aby to vydělávalo miliony. Obec z toho žije, přes celé léto tu máme lidi, restaurace i krámy z toho žijí. Dále např. při záplavách je kam dát lidi, aniž by museli někomu něco platit. Važme si toho a podle toho se chovejme.

Pan Halama – ten názor není jen z mé hlavy, ptal jsem se lidí z oboru cestovního ruchu.

Pan Hrnčár – kde je chyba, že Palda nevydělává? Pár lidí, kteří podnikají v cestovním ruchu zná, ti řeknou, že některá sezóna je špatná např. vlivem špatného počasí, ale další sezóna je už dobrá. Na Paldě je každá sezóna špatná. Máme tady něco, co by mohlo přinášet peníze do rozpočtu, ve kterém nemáme ani na opravu rozbitých silnic, ale peníze to městu nepřináší. Kde je ta chyba?

Pan Bíma – Palda vykazuje každoročně stále stejné příjmy, ale náklady, ať už mzdové, energie, atd. stoupají. Investice do oprav také nejsou zanedbatelné. Museli bychom rozšířit ubytovací kapacity ve stylu apartmánů, které přinášejí nejvíc peněz, na to peníze nejsou.

Pan Šálek – dosud tady nezaznělo, že město má příjem i z ubytovací kapacity, městu jde i část daní z restaurací.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení zhoršeného hospodářského výsledku městského rekreačního zařízení Palda za rok 2009 ve výši 131.767,69 Kč a jeho pokrytí z fondu hospodářské činnosti.

            Schváleno 10 hlasy.

6. Darovací smlouvy

a) Pan Bíma oznámil, že první darovací smlouvou daruje paní Libuše Šmejcová Městu Rovensko pod Troskami 1 ks závěsné dřevěné hodiny kukačky z r. 1980 v hodnotě 400,-- Kč. Hodiny jsou nefunkční a budou vystaveny v městském muzeu v Rovensku pod Troskami.

            Schváleno 10 hlasy.

b) Pan Bíma uvedl, že druhou darovací smlouvou daruje paní Libuše Šmejcová Městu Rovensko pod Troskami 1 ks obrazu s názvem „Jarní Trosky od Blatce“ č. 193 z r.2003, jehož je autorem. Obraz je zasazen do dřevěného rámu a jeho hodnota činí 1.300,-- Kč. Obraz bude vystaven v městskému muzeu v Rovensku pod Troskami.

            Schváleno 10 hlasy.

7. Pan Kodovský ještě doplnil bod „různé“ o informaci, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektu odkanalizování Rovenska p.Tr., které provedla VHS Turnov. Vyhrála firma Valbek, která celý projekt provede za cenu cca 1.860 tis. Kč. Ostatní ceny projektu se pohybovaly okolo 4,5 mil. Kč, nejdražší byla 8 mil. Kč.

Nyní jsme ve stádiu, kdy VHS zpracovává projekt na odkanalizování Rovenska s tím, že příští týden se p. Koldovský pokusí s místostarostou Turnova zajet na Liberecký kraj a požádat kraj o součinnost při opravě silnic II. třídy, kde by dělali veškerou kanalizaci, aby, když se to povede a bude se kopat, se to provádělo všechno při jednom. Když vše dobře dopadne, za 3 roky bude Rovensko vypadat jako dnes Turnov v části ke kasárnám. Za další 3 roky by Rovensko mělo vypadat jako dnes Lomnice nad Pop. – nové asfalty, nové chodníky, veřejné osvětlení,… I když je peněz málo, stále se jde dopředu.

Bod 6 – Diskuse

Pan Šálek – kolik stála střecha na zdravotním středisku?

Pan Koldovský – zhruba 420 nebo 360 tis. Kč.

Pan Šálek – jak je možné, že tam zatéká? Nic se nezměnilo.

Pan Koldovský – narostl tam led, byl tak vysoko, že se voda, když roztával, dostala do falců, a z toho důvodu zatékalo až do čekárny.

Pan Šálek – dotaz na INFO – proč tam za celou zimu nikdo nebyl?

Pan Koldovský – není pravda, že tam nikdo nebyl, chodilo se tam, v únoru se tam prováděla kontrola poplachového systému, bylo tam všechno v pořádku. Určitě se ptáte proto, že jste si všimnul ruchu okolo infostřediska – došlo tam k poruše plynového kotle, kde bylo shledáno, že příčinou poruchy bylo zaseknutí oběhového čerpadla, čímž se kotel vyřadil z provozu a způsobil zareagování pojistného prvku kotle. Tento fakt zapříčinil to, že kotel zůstal v poruše.

Vzhledem k tomu, že k závadě došlo v mrazivém počasí, došlo k zámrzu a roztrhání radiátorů. K zámrzu došlo vzadu, kde je sprcha, na půdě a v chodbě. Celá věc byla nahlášena pojišťovně jako pojistná událost, vyčíslená škoda dle faktur činí cca 76 tis. Kč.

Bod 7 – Usnesení a závěr

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 19 z tohoto jednání.

Pan Bíma všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil.

U s n e s e n í č. 19

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 25. března 2010

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

 1. Zaslání upomínek na úhradu poplatků za komunální odpad za r. 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 135.939,-- Kč.

 2. Odpis pohledávek na poplatcích za komunální odpad, které vznikly v období před r. 2007 (tj. r. 2006 a nižší) v celkové výši 71.187,-- Kč.

 3. Odpis neoprávněně předepsaných pohledávek na poplatcích za komunální odpad (z důvodu úmrtí, přestěhování, změny majitele) v celkové výši 37.710,-- Kč.

 4. Rozpočet Města Rovensko pod Troskami na rok 2010 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních prostředků z r. 2009:

 Celkové příjmy 13.705.634,-- Kč

 Zůstatek r. 2008 (financování) 538.182,-- Kč

 -----------------------------------------------------------------

 Celkové zdroje 14.243.816,-- Kč

 Výdaje běžné a kapitálové 13.703.816,-- Kč

 Splátka úvěru (financování) 540.000,-- Kč

 -----------------------------------------------------------------

 Celkové výdaje 14.243.816,-- Kč

 5. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010 dle tabulky „Návrh rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2010“ (příloha č. 1)

 6. Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 dle přehledu (příloha č. 2)

 7. Pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a.s. na roční pojistné ve výši 120.208,-- Kč.

 8. Zápis budovy základní školy čp. 213 jako nového místa v rejstříku škol a školských zařízení.

 9. Zhotovitele akce „Hasičárna Křečovice“ – firmu ESCO stavební společnost, s.r.o., Tyršova 271, Jičín za cenu 822.038,-- Kč bez DPH.

10. Zhoršený hospodářský výsledek (ztrátu) Základní školy Rovensko pod Troskami za rok 2009 ve výši 84.178,54 Kč a jeho pokrytí z rezervního fondu ZŠ (příloha č. 3)

11. Zhoršený hospodářský výsledek (ztrátu) Mateřské školy Rovensko pod Troskami za rok 2009 ve výši 22.873,03 Kč a jeho pokrytí z rezervního fondu MŠ (příloha č. 4)

12. Zhoršený hospodářský výsledek městského rekreačního zařízení Palda (ztrátu) za rok 2009 ve výši 131.767,69 Kč a jeho pokrytí z fondu hospodářské činnosti (příloha č. 5)

13. Darovací smlouvu, dle které paní Libuše Šmejcová daruje Městu Rovensko pod Troskami 1 ks závěsné dřevěné hodiny kukačky z r. 1980 v hodnotě 400,-- Kč pro městské muzeum.

14. Darovací smlouvu, dle které paní Libuše Šmejcová daruje Městu Rovensko pod Troskami 1 ks obrazu s názvem „Jarní Trosky od Blatce“ č. 193 z r. 2003 v hodnotě 1.300,-- Kč pro městské muzeum.

II. Ukládá:

 1. Starostovi uzavřít smlouvu s Kooperativou pojišťovnou a.s. na roční pojistné ve výši 120.208,-- Kč.

 2. Starostovi podepsat smlouvu s firmou ESCO stavební společnost s.r.o., která byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka na akci „Hasičárna Křečovice“.

Pavel Koldovský, starosta

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

Petr Hrudka, ověřovatel

V Rovensku p.Tr. 28.3.2010

Zapsala: Z. Nejedlá

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:86
TÝDEN:1064
CELKEM:1365128

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami