Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

09.04.09 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

ze 14. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 26. března 2009 od 19.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Bc. Alena Kozubová, David Majer, Libor Maršán, Ing. Jan Otmar, Kamila Šmirausová

14. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 10 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluveni jsou pí. Kolářová a p. Šich.

Zapisovatelkou jednání p. Bíma jmenoval pí. Zdeňku Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Majera. Do návrhové komise navrhnul pí. Kozubovou,

p. Maršána a p. Otmara

Schváleno 10 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2.     Rozpočet na r. 2009

3.     Nákup pozemků

4.     Pronájem pozemků

5.     Dotace na realizaci projektu CZECH POINT

6.     Výsledek hospodaření ZŠ

7.     Výsledek hospodaření MŠ

8.     Výsledek hospodaření rekreačního zařízení Palda

9.      Různé

10.  Usnesení

11.  Závěr

Schváleno 10 hlasy.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že minulým usnesením nebyly uloženy žádné úkoly.

Bod 2 – Rozpočet na rok 2009

Pan Bíma otevřel k tomuto bodu diskusi.

Pan Šálek – co to je sekačka na Paldu za 180 tis. Kč?

Pan Koldovský – je to sekačka značky Kubota, prodejní cena je 232 tis. Kč, my máme slevu, bude pořízena pro rekreační zařízení Palda – zde si budeme moci uplatnit odpočet DPH, Palda ji bude v případě potřeby půjčovat městu.

Pan Masare – dotaz na opravu ulice Riegrova. Uvedl, že od křižovatky s ul. Revoluční je díra na díře, tvoří se kaluže, voda cáká na domy, v zimě při úklidu sněhu zbude jen úzký pruh, kde se protijedoucí auta sotva vyhnou. Dále poukázal na kleslou cestu při vjezdu na můstek u Melichů. Požádal, zda by se alespoň něco nedalo opravit.

Pan Bíma souhlasil, že tato ulice by si opravu zasloužila.

Pan Měkyna vystoupil s prosbou, že jsou očekávány nižší daně, proto byl ponížen i příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace, avšak částka příspěvku je nízká a krajní. Proto požádal, pokud škole peníze nebudou stačit, aby ji město během roku podpořilo. Z důvodu nižšího příspěvku i škola šetří finance - zrušili vymalování určených tříd, v letošním roce náklady na sportovní halu budou nižší, protože se podařilo mzdu správce haly zafinancovat z přímých nákladů, tedy z dotace z krajského úřadu. Poukázal, že v tomto roce vzrostla cena vodného, stočného, energií, plynu.

Pan Bíma ubezpečil, že škola se padnout nenechá. Jelikož je ekonomická krize, šetřilo se, kde se dalo, všechny výdaje byly poníženy. V rozpočtu se vycházelo z daňových příjmů r.2007.

Pan Šálek – co je to „modernizace hřiště“?

Pan Bíma – jedná se o zavlažování fotbalového hřiště. Město tuto investici započalo, TJ Sokol požádala o dotaci na zavlažování, v případě úspěšnosti město poskytne TJ Sokol příspěvek na tuto akci.

Pan Šálek – jak dopadla dotace pro SDH?

Pan Koldovský – jedná se o dotaci z EU, jelikož se akce musí dopředu předfinancovat, město SDH poskytlo v loňském roce návratnou půjčku. Zatím akce k dotaci stále běží, poslední akcí budou letošní „čarodějnice“, potom bude vypracováno závěrečné vyhodnocení, na jeho základě SDH obdrží peníze a půjčka bude vrácena na účet města. Dotace je již přidělená.

Pan Řehák – bylo slíbeno, že v ul. Riegrova naproti Brožkovým bude zvýšen sloup veřejného osvětlení, při stávajícím osvětlení je tma, žádá o toto z důvodu zvyšujících se krádeží.

Pan Koldovský – ulice je osvícená šetrným způsobem, uvedená lampa osvětluje i vršek. Na toto místo by patřily lampy 2 – musel by být vyhotoven projekt atd. – na takovou investici v současném stavu nejsou peníze. Nedávno nesvítila ulice Tyršova až na Liščí Kotce – ukázalo se, že staré drátové vedení, umístěné na poškozených keramických izolátorech, je v havarijním stavu, kabelové vedení 2 km by přišlo na 300 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu je na veřejné osvětlení počítáno 300 tis. Kč, které přestavují výdaje na nezbytné opravy a na spotřebu elektrické energie. Je nutné opravit alespoň část vedení směrem na Paldu, jelikož tam jsou dva větší podniky a zaměstnanci chodí potmě.

Pan Masare – pan Řehák chtěl zvýšení sloupu, ne investici. Dále poděkoval p. Havlíčkovi z ČEZ, že se postaral, že elektrická energie už tak často nevypadává a vznesl dotaz, jestli se dají zjistit důvody, čím byl způsoben nedávný výpadek elektrického proudu a zda existují nějaké dotace na kabelové vedení veřejného osvětlení, např. z EU.

Pan Koldovský – sloup u Brožkových je ve svahu, už když se tam dával, byl dán vyšší sloup, otočený k bytovce, ještě vyšší sloup tam nelze dát. Jelikož chtěli umístit další lampu, hledali kabel, ale jediný kabel, který našli, nebyl k veřejnému osvětlení.

Pan Řehák – když bagrovali elektrické vedení pro bytovku a pro nás, nechali tam kabel, který vede do trafostanice.

Pan Koldovský – necháme to prověřit. Co se týká dotace na kabelové vedení – pokud by se dělalo veřejné osvětlení do kabelu, znamenalo by to udělat kompletně projekt, většinou se toto dělá s dalšími akcemi jako např. v Revoluční ulici. Dotace na to jsou, ale dotace z EU jsou těžko dosažitelné a město nemá na předplacení ani na dofinancování, jedná se o milionové částky. Dále jsou možné dotace z Libereckého kraje na rekonstrukci veřejného osvětlení, ale Rovensko p.Tr. díky svému postoji na dálnici R35 nemá nárok na žádnou dotaci. Každý rok žádáme o 3-4 dotace – nedají nám ani korunu. Co se týká výpadků elektrického proudu na zákaznických linkách – nemáme žádné informace a ani to není možné.

Pan Šálek uvedl, že na daních počítáme s 8 mil. Kč, je to o 4 mil. víc než bývalo, rezerva se krátí, výdaje nejsou účelně vynaložené. Otázal se, kde jsou peníze za prodej bytovky.

Paní Kozubová – v příjmové části rozpočtu jsou příjmy vyšší, ale i výdaje vzrůstají. Např. za pana Šálka byl v rozpočtu příspěvek na provoz ZŠ jen 800 tis. Kč.

Pan Bíma – k příjmům za prodej bytovky – bylo schváleno, že peníze půjdou na bytový fond – byl opraven bytový dům čp. 429, zdravotní středisko, ve kterém jsou také byty, v letošním roce bude financován projekt Zahradní ulice a v této lokalitě budou zakoupeny pozemky

určené pro vybudování inženýrských sítí – to vše je bytová zástavba a peníze jsou vynaloženy účelně.

Pan Masare – v r. 2008 bylo na silnice vynaloženo 800 tis.Kč, v r. 2009 je to jen 300 tis. Kč,

což je o 500 tis. méně.

Pan Bíma – v letošním roce počítáme na silnice jen 300 tis.Kč – z toho je určeno 100 tis. Kč na zimní údržbu a 200 tis. Kč na nejnutnější opravy.

Pan Majer – pokud v r. 2008 bylo použito ve výdajích na silnice 800 tis.Kč, náklad se nekopíruje do roku dalšího, letos budou financovány jen nutné opravy a havarijní stavy. V dalším roce bude plánována zase jiná částka – s ničím to nekoresponduje.

Pan Koldovský – počítáme s nižšími daňovými příjmy, doufáme, že nakonec budou vyšší.

Pan Řehák – dotaz, jestli je kompletně udělaná Nábřežní ulice – praská tam taras, je ve vlastnictví města?

Pan Koldovský – chtěli jsme praskliny zalít asfaltem, avšak teklo to do vody, tak jsme přestali. Taras je státní meliorace v Mladé Boleslavi. U domku p. Měkyny je stav horší, avšak pozemky jsou soukromých majitelů, kteří nemají šanci dosáhnout na dotaci a vlastní prostředky na úpravu nemají.

Na závěr k bodu rozpočtu pan Bíma uvedl, že:

1. Zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet města na rok 2009 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních prostředků z r. 2008. Rozpočet je schvalován takto:

Celkové příjmy ve výši                                                         12.240.905,-- Kč

Zůstatek r. 2008 (financování) ve výši                                  933.909,-- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------

            Celkové zdroje ve výši                                                          13.174.814,-- Kč

            Výdaje běžné a kapitálové ve výši                                        12.634.814,-- Kč

            Splátka úvěru (financování) ve výši                                      540.000,-- Kč

            -------------------------------------------------------------------------------------------

            Celkové výdaje ve výši                                                         13.174.814,-- Kč

Schváleno 10 hlasy.

2. Zastupitelstvo bude schvalovat závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2009“, která je přílohou zápisu.

            Schváleno 10 hlasy.

            3. Zastupitelstvo bude schvalovat dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 dle přehledu, který je přílohou zápisu.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 3 – Nákup pozemků

Pan Bíma předložil zastupitelstvu návrh na nákup pozemků od majitele pana Karla Šťovíčka oddělené geometrickým plánem 545-99/2008. Jedná se o p.p.č. 676/3 g – 149 m2, 676/4 i – 142 m2, 676/5 k – 149 m2, 676/2 c – 114 m2 a 676/2 l – 132 m2. Celkem 686 m2, vše na k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr., za cenu 350,-- Kč/m2. Všechny náklady s nákupem spojené nese nabyvatel. Uvedené pozemky jsou nutné k optimálnímu řešení stavebních parcel, patřícím městu, v lokalitě „Zahradní“.

            Schváleno10 hlasy.

Dále pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí dar pana Karla Šťovíčka, který daruje městu pozemky oddělené geometrickým plánem 545-99/2008. Jedná se o p.p.č.

676/2 b – 455 m2 a p.p.č. 676/2 d – 375 m2. Celkem 830 m2, vše na k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. Uvedené pozemky budou sloužit k uložení inženýrských sítí a jako místní komunikace v lokalitě „Zahradní“.

Pan Šálek – bude to v územním plánu?

Pan Koldovský – je to ve změně č. 1, která byla schvalována za starostování p. Šálka.

Bod 4 – Pronájem pozemků

Pan Bíma předložil ke schválení dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 50936, uzavřené mezi Městem Rovensko p.Tr. a firmou Zea-Land. Dodatek je přílohou zápisu.

Pan Koldovský k tomuto bodu vysvětlil, že bylo zjištěno, že do nájemní smlouvy s firmou Zea-Land byl zařazen i pozemek, uvedený v dodatku, ze kterého firma platila nájem, ale neměla ho zařazený do pozemků v užívání a nebrala na něj dotace. Dokonce firma městu fakturovala za sekání tohoto pozemku. Na začátku roku se na město obrátil p. Brožek z Volavce se žádostí o pronájem tohoto a dalších pozemků, který se bude následně schvalovat.

Pan Šálek – pozemek by měl být správně osetý trávou, aby voda nestékala.

Pan Koldovský – bude to jako travní porost.           

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 50936 byl schválen 10 hlasy.

Dále pan Bíma uvedl, že Město Rovensko p.Tr. na základě ustanovení § 39 odst. (1) zákona

č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnilo záměr pronajmout tyto pozemky ve vlastnictví města:

p.p.č. 2065/1 o výměře 27.939 m2, p.p.č. 2065/19 o výměře 789 m2, p.p.č. 2065/24 o výměře 668 m2, p.p.č. 2065/20 o výměře 1.509 m2 a p.p.č. 2065/3 o výměře 3.753 m2.

Pronájem těchto pozemků bude za účelem zemědělského využití panu Ladislavu Brožkovi z Radostné pod Kozákovem, Volavec 4, na dobu určitou, od 1.4.2009 do 31.12.2014. Cena nájemného bude činit 2% z platné úřední ceny půdy dle BPEJ, tj. 5.046,-- Kč ročně.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 5 – Dotace na realizaci projektu CzechPOINT

Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 02 E-Goverment v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa.

            Schváleno 10 hlasy.

Dále pan Bíma uvedl, že zastupitelstvo prohlašuje, že obec nemá upraveno výběrové řízení interním dokumentem. Výběr dodavatele zakázky na zřízení kontaktního místa CzechPOINT v obci tedy bude probíhat dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

Pan Bíma uvedl, že v loňském roce město projekt CzechPOINT zamítlo, jelikož tato služba je poskytována na poště, v tomto roce již je to povinné. Cena za předmět koupě, dodání technického a technologického vybavení činí 93.927,-- Kč. Vlastní podíl obce činí 15% z této částky, tj. 14.090,-- Kč. Ceny za služby spojené s dodáním a zprovozněním pracoviště činí 8.940,-- Kč.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 6 – Výsledek hospodaření ZŠ Rovensko p.Tr.

Pan Bíma uvedl, že hospodaření ZŠ Rovensko p.Tr. za rok 2008 bylo ukončeno zhoršeným hospodářským výsledkem – ztrátou – ve výši 192.533,33 Kč.

Jednou z příčin zhoršeného hospodářského výsledku bylo to, že reálné ceny energií byly vyšší než s kterými bylo kalkulováno v rozpočtu. Např. spotřeba plynu byla vyšší o cca 74.000,-- Kč, spotřeba elektrické energie byla vyšší o cca 42.000,-- Kč, poplatky za telefon stouply oproti rozpočtu o cca 10.000,-- Kč v souvislosti s řešením grantů, náklady na opravy, údržbu a revize byly vyšší o cca 36.000,-- Kč, náklady na změnu softwaru stouply o 6.000,-- Kč a výdaje za drobný dlouhodobý hmotný majetek stouply o 6.000,-- Kč.

            Jelikož na základě žádosti ZŠ byl dán v r. 2008 souhlas k čerpání rezervního fondu ve výši 170.000,-- Kč, které bylo využito jako „půjčka“ na uhrazení 85% nákladů projektu „Na stejné notě“ do doby, než budou na účet ZŠ převedeny prostředky z EU a na účtu rezervního fondu není dostatek prostředků na pokrytí ztráty, je požádáno převést tento zhoršený hospodářský výsledek na účet „nerozdělený hospodářský výsledek minulých let“ do doby, než bude v rezervním fondu dostatek prostředků na pokrytí.

Pan Šálek – ušetřily se kubíky?

Pan Měkyna uvedl, že dělali srovnání s roky, než byla zprovozněna hala, záleží na zimě. Stoupla spotřeba energií – ne na topení,ale na ohřev vody. Na vlastní vytápění spotřeba klesla, zhruba o 10 tis.Kč, tj. 5 tis. kWh na elektrickou energii a o 40 tis.Kč, tj. 10 tis. m3 na plynu.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení zhoršeného hospodářského výsledku ZŠ Rovensko p.Tr. za rok 2008 ve výši 192.533,33 Kč a jeho převedení na účet „nerozdělený hospodářský výsledek minulých let“.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 7 – Výsledek hospodaření MŠ Rovensko p.Tr.

Pan Bíma oznámil, že hospodaření MŠ Rovensko p.Tr. za rok 2008 bylo ukončeno zlepšeným hospodářským výsledkem – ziskem – ve výši 42.579,46 Kč.

            Celkové výnosy včetně příspěvku na provoz od zřizovatele a dotace z KÚ činily 2.276.880,21 Kč, provozní náklady činily 560.036,75 Kč, mzdové náklady včetně zákonného pojištění, úrazového pojištění a ONIV činily 1.650.165,-- Kč a příděl do FKSP činil 24.099,-- Kč. Výsledkem je zisk ve výši 42.579,46 Kč.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení hospodářského výsledku – zisku – MŠ Rovensko p.Tr. za rok 2008 ve výši 42.579,46 Kč a jeho 100% převedení do rezervního fondu.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 8 – Výsledek hospodaření rekreačního zařízení Palda

Pan Bíma uvedl, že hospodaření rekreačního zařízení Palda za rok 2008 skončilo zhoršeným hospodářským výsledkem – ztrátou – ve výši 269.213,18 Kč a je požadováno uhrazení této ztráty z fondu hospodářské činnosti. V tomto fondu je cca 411.000,-- Kč.

            Uvedl, že celkové náklady činily 2.323.983,59 Kč. Z toho mzdové náklady včetně zákonného pojištění činily 1.178.174,-- Kč, náklady na spotřební materiál cca 305.000,-- Kč, náklady na spotřebu energií činily cca 334.000,-- Kč, náklady na opravy cca 190.000,-- Kč, ostatní daně a poplatky cca 106.000,-- Kč, náklady na zboží cca 25.000,-- Kč, ostatní služby cca 180.000,-- Kč, daň silniční 2.400,-- Kč a ostatní náklady cca 2.300,-- Kč.

            Celkové výnosy činily 2.054.770,41 Kč. Z toho příjmy za ubytování cca 1.800.000,-- Kč, tržby za prodané zboží cca 152.000,-- Kč, úroky z BÚ 3.000,-- Kč, dotace z rozpočtu města 100.000,-- Kč.

Diskuse:

Pan Masare – jak to bude vypadat v dalších letech? Jaké tam byly investice v minulém roce, které způsobily ztrátu? Nebylo by lepší to prodat? Měly by se hledat cesty, aby hospodaření bylo ziskové. Když se jedná o ztrátu, začne se o to zajímat finanční úřad. Uvedl, že hospodaření rekreačního zařízení ho zajímá, jelikož před revolucí to chtěl koupit.

Pan Bíma – opravy jsou za desítky tisíc, na fondu hospodářské činnosti je 411 tis.Kč, z toho bude uhrazena ztráta, koupit toto zařízení bude možné až za 12 let.

Pan Šálek – 6 let zařízení nebylo ve ztrátě, za 12 let uplyne lhůta dle smlouvy, do té doby se to nesmí prodat ani pronajmout. Mělo by se udělat opatření, zamyslet se nad tím, aby zařízení vydělávalo. Pronájem by znamenal vybydlení. Málokteré město má to, co máme my.

Pan Otmar – problém Paldy byl projednáván loni i letos. Nechceme připustit, aby zařízení zchátralo. Ovšem problém je, že je to sezónní podnikání.

Pan Řehák opakoval dotaz p. Masare, jaké byly v minulém roce investice?

Pan Koldovský - vzrostly mzdové náklady, v minulém roce začala být placena celoročně kuchařka, byla přijata další výpomoc v recepci, stouply náklady na údržbu – pan Šourek pracoval na dohodu na údržbě a opravách – tím také stouply mzdové náklady.

Pan Bíma – máme sice investici za 23 mil. Kč na krásném místě, máme krásné apartmány, ale to nestačí.

Pan Koldovský – u hospodářské činnosti činí dotace 40-50% z celkových nákladů. Na louce byla plánována zástavba srubů (bungalowů) – kdybychom je postavili, máme prosperující podnik, ale na tuto realizaci bychom potřebovali minimálně 30 mil. Kč. Nyní je k dispozici jen 8 apartmánů, do chatek jezdí převážně školní výlety. Vynakládáme pořád velké investice na opravy.

Pan Halama – pozoruje jako podnikatel, jak Palda funguje, je to zařízení vystavěné z dotací, musí vytvářet zisk. Takto je to časovaná bomba, mělo by se hledat řešení a nečekat, že v budoucnu to někdo za nás vyřeší – chtělo by to schopného manažera a hledat řešení, jak vytvořit zisk.

Pan Šálek – do Paldy se nemusí nalít miliony, potřebuje jen každoročně něco málo, co lidi přivede. Mělo by se vybudovat sportovní zařízení, šlapací kola,…. i jiná města to mají.

Na louce bylo plánováno 10-11 chat, to není o milionech, v dnešní době by se dala sehnat starší chata za 200 tis. Kč za jednu, tj. jen 2 mil. Kč. Nemusí se to dělat všechno najednou.

Paní Havelková – Palda dotuje INFO – v minulém roce na INFO byly náklady 217 tis. Kč,

52 tis. Kč činily poplatky městu za rok 2007, které nebyly převedeny městu v r. 2007 z důvodu, že v prosinci 2007 vybouchla el.energie a peníze se nestihly převést. Nová výsadba byla za necelých 100 tis.Kč a v této souvislosti muselo být vybudováno i nové parkoviště. Byla provedena oprava anténního systému, který byl narušen. Do jídelny byly pořízeny nové stoly a židle za 36 tis. Kč, opravy topení činily 25 tis. Kč, budou nutné nové investice do topení.

Pan Bíma poděkoval paní Havelkové za úsilí, které věnuje vedení rekreačního zařízení.

Pan Halama - upozornil, že v současné době 198 tis. Kč je cena stavební buňky, za takovou cenu novou chatku nelze pořídit.

Pan Šálek – v současné době existují domy na kolech, starší se může pořídit i za 200 tis. Kč.

Pan Maršán – na internetu se pohybuje cena nového kolem 1 mil. Kč.

Pan Koldovský – když už se bude budovat, tak jen nové.

Pan Řehák – nová výsadba byla plánována za 35 tis. Kč, proč je tedy za 100 tis. Kč?

Pan Halama – stromů bylo vysázeno 30 – 40 ks, jeden cca za 3 tis. Kč.

Paní Bláhová – zásadní problém je, jak to odsouhlasuje zastupitelstvo. Např. minigolf – nikdo nevěděl, jak je velký, kam se dá, atd. Z ceny 50 tis. Kč bylo nakonec 350 tis. Kč. Mělo by se zkoumat, jestli na to zařízení má, nikdo pořádně neví, jak to běhá a jaké je hospodaření. Ti, kteří rozhodují jsou málo informovaní.

Pan Bíma – o některých investicích se ví, ale vznikají i nepředvídané opravy.

Pan Koldovský – k tomu, že zastupitelé rozhodují o něčem, o čem nemají ani páru – nejsme odborníci na turistický management. Paní Havelková se zúčastňuje pracovních zastupitelstev, kde o chodu zařízení informuje, zastupitelé se zúčastňují inventury na Paldě, i kontrolní výbor se o ni zajímá.

Pan Halama – nabídnutá cena samotného minigolfu byla 50 tis. Kč, cena byla navýšena z důvodu, že při realizaci bylo zjištěno, že to vyžaduje další výdaje.

Pan Masare – minigolf není špatný nápad, i za ty peníze. Vyslovil nesouhlas s p. Šálkem, koupit něco staršího. Otázal se, jak je zařízení využité během sezóny – apartmány, chatky, budovy? Celoročně obsadit se nedaří?

Paní Havelková – od května do září jsou téměř 100% využité apartmány a zděné budovy, chatky záleží na počasí, loni byly využité asi na 80% přes léto.

Pan Koldovský – dětské výlety by apartmány zdevastovaly. V minulých letech v zimě v apartmánech byli Němci, vytápění nestačilo, museli být přidány přímotopy – nevyplácelo se to.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení zhoršeného hospodářského výsledku městského rekreačního zařízení Palda – ztráty – za rok 2008 ve výši 269.213,18 Kč a jeho pokrytí z fondu hospodářské činnosti.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 9 – Různé

1) Pan Koldovský požádal zastupitelstvo o schválení pojistné smlouvy č. 7720373755 uzavřené s pojišťovnou Kooperativa a.s., která se každý rok takto prodlužuje. Smlouva byla rozšířena o plnění v důsledku vandalismu – u malé školy (autobusová zastávka), u fotbalových kabin (dětské hřiště) a u víceúčelového zařízení pod školou (hokejový areál). Jedná se o tato tři místa, jelikož pojistit lze jen budovu a její okol. Cena byla navýšena o 4.000,-- Kč a celkem činí 114.047,-- Kč.

            Schváleno 10 hlasy.

2) Prodej obecního domku v Křečovicích

Pan Koldovský navrhnul zastupitelstvu z důvodu, že se nepodařilo během uplynulého roku prodat obecní domek v Křečovicích, uzavřít smlouvu na prodej s realitní kanceláří a dražební společností ASYX s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Firma byla vybrána z několika realitních kanceláří, jejichž podmínky se pro nás ukázaly nevýhodné. Základní vyvolávací cenu navrhnul stejnou jako byla, tzn. 1.260.000,-- Kč ve stejném rozsahu prodeje nemovitostí.

Domek měl být prodán do konce minulého roku nejvyšší nabídce, ale toto se nepodařilo. Dražba se bude konat ve větším městě, např. Jablonec n.Nisou, Liberec, Praha.

Pan Masare – zkoušeli jste inzerci?

Pan Koldovský – ano, i letáčky, ale nebyla žádná odezva.

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo o schválení uzavření smlouvy na prodej obecního domku v Křečovicích s realitní kanceláří a dražební společností ASYX s.r.o. z Jablonce nad Nisou, s tím, že základní vyvolávací cena bude 1.260.000,-- Kč ve stejném rozsahu prodeje nemovitostí.

            Schváleno 10 hlasy.

3) Pan Koldovský oznámil, že při placení odpadů na konci roku 2008 byly zjištěny závažné nedostatky v platbách, které byly uskutečněny pokladnou města.

Celou záležitostí se ihned po Novém roce začal zabývat finanční výbor. V průběhu ledna monitoroval situaci a zjistil, že prokázané nesrovnalosti dosáhly částky 8.800,-- Kč. Na základě této skutečnosti uložil starostovi nahlásit celou záležitost na Policii ČR – povinnost vyplývá ze zákona, pokud je škoda vyšší než 5.000,-- Kč – a zajistit hloubkovou kontrolu účetnictví. Toto vše bylo učiněno. Policie ČR zahájila vyšetřování a máme návrh smlouvy od firmy AUDITEX s.r.o. na provedení hloubkového prověření účetnictví za 40.000,--Kč (bez DPH) do konce května 2009. Výsledky ze zprávy o provedení této kontroly budou použity místo kontroly z KÚ Liberec. O výsledcích všech šetření budou podány informace.

Pan Šálek – zda kontrola bude obsahovat prověření celého hospodaření, nejen účetnictví?

Pan Koldovský – bude to komplexní kontrola, tato firma provádí kontroly i na magistrátu Liberec a v dalších obcích.

Pan Šálek – proč bylo zrušeno zasílání složenek?

Pan Koldovský – byly zasílány složenky na upomínky, v letošním roce budou složenky na aktuální rok opět rozeslány. Zasílání složenek bylo zrušeno z toho důvodu, že pošta zvedla náklady na rozesílání i na placení, tímto jsme chtěli šetřit peníze městu i občanům.

Pan Šálek – je to chyba úřadu. Jak se ztratil lístek vydaný počítačem, proč byly používány pro příjem bločky, kdo a jakým způsobem toto vede a jak se to mohlo stát. Upozornil, že v průběhu března měly být rozeslány složenky, zatím nic není.

Pan Koldovský – složenky budou zasílány v průběhu dubna, nestíháme.

Pan Masare – nevidí důvod, proč by na poplatky za psy nebo odpady měly být zasílány složenky. Vyhovuje mu to i bez zaslaných složenek, složenky placení nevyřeší. On poplatky automaticky chodí platit – je to pro něho důvod k návštěvě úřadu. Otázal se, proč se posílají upomínky pozdě – v březnu 2009 se řeší r. 2008?

Pan Koldovský – složenka se nemusí hradit jen přes poštu, lze hradit i v hotovosti v pokladně MÚ. Dle vyhlášky je termín zaplacení poplatku za odpady do konce dubna 2009, jelikož nestíháme rozesílat složenky, bude termín prodloužen.

Upomínkami se zabýváme pozdě z toho důvodu, že v dubnu 2008 sl. Kovaříková onemocněla a agendu odpadů neměla zpracovanou. Bylo dohodnuto v červnu nejprve s pí. Vávrovou a s pí. Nejedlou, že úhrady za odpady za rok 2008 do programu zaevidují, aby vše souhlasilo s účetnictvím. Jelikož byly přitom zjištěny nesrovnalosti v evidenci a v placení poplatků i v minulých letech, byla od 1.10.2008 pí. Havelková převedena z Paldy na MÚ na výpomoc. Z toho důvodu, že byly zjištěny nesrovnalosti jak v evidenci poplatků za odpady, tak i v evidenci dlužníků, začal se tímto problémem zabývat i finanční výbor. První jednání finančního výboru proběhlo v lednu 2009, další začátkem února 2009, kdy na základě zjištěných skutečností finanční výbor uložil starostovi zajistit provedení hloubkové kontroly účetnictví.

Pan Šálek – termíny na placení poplatků fungují léta.

Pan Bíma – vyhláška na letošní rok byla schválena v lednu 2009. Každoročně se schvaluje nová a ruší stará.

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo o schválení uzavření smlouvy s firmou AUDITEX s.r.o. na provedení hloubkové kontroly hospodaření města.

            Schváleno 10 hlasy.

Dále pan Koldovský požádal zastupitelstvo o pověření starosty, místostarosty a finančního výboru maximálně spolupracovat při vyšetřování a průběhu hloubkové kontroly.

            Schváleno 10 hlasy.

4) Navrácení pozemků Pozemkovému fondu.

Pan Koldovský informoval, že na základě smlouvy č. 1006990240 ze dne 5.11.2002 byly na město z Pozemkového fondu ČR bezúplatně převedeny pozemky p.p.č. 1837/3 a p.p.č. 1837/3 díl 1.Tyto pozemky nebyly využity pro rodinnou zástavbu, jak ukládaly podmínky převodu, a proto Pozemkový fond ČR požaduje navrácení těchto pozemků.

Pan Koldovský uvedl, že smlouva s Pozemkovým fondem byla první smlouvou, kterou podepsal při nástupu do funkce starosty. Jedná se i o další pozemky – např. o pozemek, který je na křižovatce komunikací vedoucích na Šachtu a na Koudelku a tvoří tam špičku, který je veden v územním plánu jako průmyslová zóna. Ten se podaří zachránit, pokud bude prodán dalšímu majiteli. Toto vše vzniklo pochybením Pozemkového fondu ČR, který tyto pozemky neměl na město převádět. Změnou č. 1 územního plánu byly tyto pozemky určeny pro průmyslovou zástavbu.

Co se týká výše uvedeného pozemku – špičky na křižovatce – zastupitelstvo požaduje po Pozemkovém fondu cenu, za kterou pozemek bude chtít městu prodat. Jedná se o pozemek blízko inženýrských sítí, který by byl ideální pro bytovou výstavbu.

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo o souhlas s navrácením pozemků p.p.č. 1837/3 a p.p.č. 1837/3 díl 1, k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. zpět Pozemkovému fondu ČR.

            Schváleno 10 hlasy.

5) Výběrové řízení – projektová dokumentace lokalita „Zahradní“

Pan Bíma informoval, že v úterý proběhlo výběrové řízení na zhotovitele třístupňové projektové dokumentace v lokalitě „Zahradní“. Byly obeslány 3 firmy: VodoPro Praha, F+H projektová kancelář Turnov a Profes Projekt spol. s r.o. Turnov. Hlavním kritériem byla cena:

F+H projektová kancelář Turnov      672.350,-- Kč

Profes Projekt spol. s r.o.                   821.100,-- Kč

VodoPro Praha                                  863.940,-- Kč

Jako zhotovitel byla vybrána firma F+H projektová kancelář Turnov.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení uzavření smlouvy s vítěznou firmou F+H projektová kancelář Turnov na zhotovení jmenovaného díla.

            Schváleno 10 hlasy.

6) Pan Bima uvedl, že pořízení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami stálo 167.300,-- Kč.

Požádal zastupitelstvo o odsouhlasení způsobu rozdělení nákladů na jednotlivé žadatele:

Bude vypočítána průměrná cena za 1 m2 a tato částka bude násobit počet m2 každé parcely zařazené ve Změně č. 2 ÚPSÚ Rovensko p.Tr. Výsledek bude použit jako částka daná k náhradě majitelům uvedených pozemků.

            Schváleno 10 hlasy.

7) Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení 8 pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Tito zaměstnanci budou přijati z úřadu práce do pracovního poměru od 1.4.2009 na dobu určitou, min. na 6 měsíců a max. na 12 měsíců, jejich plat bude dotován z Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu ČR.

            Schváleno 10 hlasy.

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 14 z tohoto jednání.

Pan Bíma všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

David Majer, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

V Rovensku p.Tr. 29.3.2009

Zapsala: Z. Nejedlá

U s n e s e n í č. 14
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 26. března 2009

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Rozpočet města na rok 2009 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních prostředků z r. 2008:

            Celkové příjmy                                  12.240.905,-- Kč

            Zůstatek r. 2008 (financování)           933.909,-- Kč

            -----------------------------------------------------------------

            Celkové zdroje                                   13.174.814,-- Kč

 

            Výdaje běžné a kapitálové                 12.634.814,-- Kč

            Splátka úvěru (financování)               540.000,-- Kč

            -----------------------------------------------------------------

            Celkové výdaje                                  13.174.814,-- Kč

2. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2009 dle tabulky „Návrh rozpočtu Města Rovensko  p.Tr. na rok 2009“ – příloha č. 1

3. Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 dle přehledu – příloha č. 2

4. Nákup pozemků od majitele pana Karla Šťovíčka oddělené geometrickým plánem 545-99/2008, vše k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.: p.p.č. 676/3 g – 149 m2, p.p.č.

 676/4 i – 142 m2, p.p.č. 676/5 k – 149 m2, p.p.č. 676/2 c – 114 m2, p.p.č. 676/2 l – 132 m2 za cenu 350,-- Kč/m2 s tím, že všechny náklady nese nabyvatel.

5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 50936, uzavřené mezi Městem Rovensko p.Tr. a firmou ZEA-LAND – příloha č. 3

6. Pronájem pozemků ve vlastnictví města,vše k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.:

 p.p.č. 2065/1– 27.939 m2, p.p.č. 2065/19 – 789 m2, p.p.č. 2065/24 – 668 m2, p.p.č. 2065/20 – 1.509 m2, p.p.č.2065/3 – 3.753 m2 za účelem zemědělského využití panu Ladislavu Brožkovi z Radostné pod Kozákovem na dobu určitou, od 1.4.2009 do  31.12.2014 za cenu 2 % z platné úřední ceny půdy dle BPEJ, tj. 5.046,-- Kč ročně.

7. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast podpory 2.1

 Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 02 E-Goverment v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa.

 8. Cenu za předmět koupě, dodání technického a technologického vybavení projektu CzechPOINT ve výši 93.927,-- Kč. Vlastní podíl obce činí 15 % z této částky, tj. 14.090,-- Kč. Cena za služby spojené s dodáním a zprovozněním pracoviště činí 8.940,-- Kč.

9. Zhoršený hospodářský výsledek (ztrátu) ZŠ Rovensko pod Troskami za rok 2008 ve výši 192.533,33 Kč a jeho převedení na účet „nerozdělený hospodářský výsledek minulých let“  - příloha č. 4

10. Hospodářský výsledek – zisk – MŠ Rovensko pod Troskami za rok 2008 ve výši  42.579,46 Kč a jeho 100% převedení do rezervního fondu – příloha č. 5

11. Zhoršený hospodářský výsledek městského rekreačního zařízení Palda (ztrátu) za rok 2008 ve výši 269.213,18 Kč a jeho pokrytí z fondu hospodářské činnosti – příloha č. 6

 12.Pojistnou smlouvu č. 7720373755 uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa a.s., která byla rozšířena o plnění v důsledku vandalismu. Celková cena činí 114.047,-- Kč.

13. Uzavření smlouvy na prodej obecního domku v Křečovicích s realitní kanceláří a dražební společností ASYX s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Základní vyvolávací cena bude 1.260.000,-- Kč ve stejném rozsahu prodeje nemovitostí.

14. Uzavření smlouvy s firmou AUDITEX na provedení hloubkové kontroly hospodaření  města.

15. Navrácení pozemků p.p.č. 1837/3 a p.p.č.1837/3 díl 1, k.ú. Rovensko p.Tr. zpět  Pozemkovému fondu

16. Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení firmou F+H projektová kancelář Turnov na zhotovení třístupňové projektové dokumentace v lokalitě „Zahradní“

17. Způsob rozdělení nákladů na jednotlivé žadatele o Změnu č. 2 ÚPSÚ Rovensko p.Tr.:  bude vypočítána průměrná cena za 1 m2 a touto částkou se bude násobit počet m2 každé  parcely zařazené ve Změně č. 2 ÚPSÚ Rovensko p.Tr. Vypočtená částka bude daná k úhradě majitelům uvedených pozemků.

18. Obsazení 8 pracovních míst na veřejně prospěšné práce od 1.4.2009 na dobu určitou, min. na 6 měsíců a max. na 12 měsíců. Plat bude dotován z Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu ČR.

II. Bere na vědomí:

1. Dar pana Karla Šťovíčka, který daruje městu pozemky oddělené geometrickým plánem 545-99/2008, vše k.ú. Rovensko p.Tr, obec Rovensko p.Tr..: p.p.č. 676/2 b – 455 m2, 676/2 d – 375 m2, které budou sloužit k uložení inženýrských sítí a jako místní komunikace v lokalitě „Zahradní“

2. Probíhající vyšetřování Policie ČR.

III. Prohlašuje:

1. Obec nemá upraveno výběrové řízení interním dokumentem. Výběr dodavatele zakázky na zřízení kontaktního místa CzechPOINT v obci tedy probíhá dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

IV. Pověřuje:

1. Starostu, místostarostu a finanční výbor maximálně spolupracovat při vyšetřování a průběhu hloubkové kontroly.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

David Majer, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:427
TÝDEN:4061
CELKEM:1399742

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami