Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

09.01.09 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

z 12. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 11. prosince 2008 od 19.00 hodin

Přítomní členové zastupitelstva:

Jiří Bíma, Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Alena Kozubová, David Majer, Libor Maršán, Jan Otmar, Bohumil Šich, Kamila Šmirausová

 12. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta města p. Bíma. Přivítal hosta tohoto jednání - zástupce VHS Turnov Ing. Milana Hejduka. Konstatoval, že je přítomno 11 členů, zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Omluvena je pí. Jaroslava Kolářová.

 Zapisovatelkou jednání byla jmenována pí. Zdeňka Nejedlá, ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Koldovský, p. Bíma a p. Houška. Do návrhové komise byli navrženi p. Šich,

pí. Kozubová a pí. Šmirausová.

 Návrhová komise byla schválena 11 hlasy.

 Pan Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

 1. Prodej pozemku p.p.č. 1579/4 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.

a prodej pozemku p.p.č. 2057/22 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.

 1. Pronájem pozemku p.p.č. 2243 v k.ú. Rovensko p.Tr. obec Rovensko p.Tr.
 2. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LBK
 3. Žádost ZŠ Rovensko p.Tr. o čerpání rezervního fondu
 4. Zpráva o prvním roku působení Města Rovensko p.Tr. ve VHS – host Ing. Hejduk
 5. Schválení dodatku č. 4 k zakladatelské smlouvě a ke stanovám VHS
 6. Příspěvky organizacím
 7. Vyhlášení rozpočtového provizoria
 8. Vyhlášení inventarizace majetku
 9. Pořízení nového územního plánu pro město na základě ustanovení stavebního zákona
 10. Schválení výše odměny neuvolněného místostarosty od 1.1.2009
 11. Schválení ceníku služeb na rok 2009
 12. Rozpočtové změny
 13. Hospodaření rekreačního zařízení Palda
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Usnesení a závěr

 Schváleno 11 hlasy.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že usnesení z minulého jednání bylo splněno.

Po upozornění p. Šálka p. Koldovský upřesnil, že v minulém usnesení bylo uloženo starostovi uzavřít smlouvu s Ing. Suchým na TDI a s firmou BAK na opravu verandy čp. 429. Uvedl, že již při schvalování upozornili, že cena zřejmě bude minimálně o 100 tis. Kč vyšší. Skutečnost to potvrdila, na kabel budou dány fotografie, jak to před opravou vypadalo – bylo to skutečně nebezpečné.

Bod 2 – Prodej pozemku p.p.č. 1579/4 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.

a prodej pozemku p.p.č. 2057/22 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.

Pan Bíma uvedl, že na základě žádosti p. Tomáše Kracíka, bytem Radvánovice čp. 92, který je majitelem nemovitosti čp. 391 v Rovensku p.Tr. v Trubách, Město Rovensko p.Tr. prodává pozemek p.p.č. 1579/4 o výměře 752 m2, který těsně sousedí s nemovitostí čp. 391.

Za 1 m2 navrhnul cenu 40,-- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese nabyvatel. Dále uvedl, že na základě ustanovení § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla splněna podmínka, že záměr byl zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce.

            Schváleno 11 hlasy.

Pan Bíma dále informoval, že Město Rovensko p.Tr. prodává pozemek p.p.č. 2057/22 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr., o výměře 34 m2. Za 1 m2 navrhnul cenu 40,-- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese nabyvatel. Upřesnil, že tento pozemek je ve vlastnictví města a byl neoprávněně užíván majitelem sousední nemovitosti p.Fárou. Na základě provedeného místního šetření ze strany stavebního úřadu v Turnově byl odstraněn plot z tohoto pozemku a p. Fára jej opustil. Tento pozemek bude nabídnut novým majitelům nemovitosti čp. 369 v Revoluční ulici.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 3 – Pronájem pozemku p.p.č. 2243 v k.ú. Rovensko p.Tr. obec Rovensko p.Tr.

Na základě žádosti pana Aleše Rezka, bytem Jiráskova 217, Rovensko p.Tr. o prodloužení smlouvy na užívání části parcely p.p.č. 2243 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr., pan Bíma navrhnul pronajmout uvedenou část pozemku o výměře 15 m2 za cenu, kterou stanoví finanční věstník MF pro rok 2008, tj. 7,-- Kč/1 m2 za rok. Pronájem navrhnul stanovit na dobu určitou – 5 let, tj. do 31.12.2014.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 4 – Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LBK

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje a o pověření starosty P.Koldovského uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje s tím, že obec se zavazuje zaplatit na zajištění dopravní obslužnosti částku 109.350,-- Kč. Výše této částky je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální. Cena na 1 obyvatele se nemění, zůstává cca

90,-- Kč.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 5 – Žádost ZŠ Rovensko p.Tr. o čerpání rezervního fondu

Pan Bíma přečetl žádost ZŠ Rovensko p.Tr. o přidělení účelové dotace ve výši 30.000,-- Kč, která bude využita k úhradě 15% celkových nákladů projektu „Na stejné notě“, který byl školou realizován v rámci projektu Cíl3-Přeshraniční spolupráce se školou v polské Mecince. Zbývajících 85% finančních prostředků škola získala jako grant z fondů EU.

            Schváleno 11 hlasy.

Dále pan Bíma přednesl žádost ZŠ o udělení souhlasu s čerpáním prostředků ve výši 170.000,-- Kč z rezervního fondu školy, které škola využije jako „půjčku“ na uhrazení zbývající části celkových nákladů výše uvedeného projektu (85%) do doby, než budou na účet školy převedeny prostředky získané z EU s tím, že po obdržení těchto finančních prostředků budou vráceny zpět do rezervního fondu. Převod prostředků z EU je předpokládán cca v 1.čtvrtletí 2009.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 6 – Zpráva o prvním roku působení Města Rovensko p.Tr. ve VHS – host Ing. Hejduk

Slova je ujal Ing. Hejduk. Uvedl, že zastupitelstvu předložil písemný materiál o působení města ve VHS. Konstatoval, že při hlasování o vstupu města do VHS byly schváleny 4 body pro vstup do VHS, které byly splněny. Uvedl, že pan starosta, jako zástupce města v radě VHS, se pravidelně zúčastňuje zasedání rady, ptá se na komplikovaná témata, žádá vysvětlení a nebýt jeho, nedostali by velkou část dotace z Libereckého kraje na řešení situace vodního zdroje Václaví. Celkové náklady na ozonizaci činily 3,7 mil. Kč bez DPH, z toho 2,2 mil.Kč byla dotace z Libereckého kraje – první bod byl vyřešen.

Dalším bodem bylo řešení nového vodního zdroje pitné vody, popřípadě využití zdroje Hrudka jako hlavního zdroje – není potřeba řešit, jelikož Václaví je napraveno a vodní zdroj Hrudka je bezproblémový .

Další bod - propojení vodních zdrojů Hrudka a Václaví a rekonstrukce vodovodu na Paldu – doplnili projekty, upravili je, získali stavební povolení. Pokud se podaří získat dotaci z operačního programu Obnova venkova, bude akce realizována příští rok. Pokud se nepodaří tuto dotaci získat, bude podána žádost o dotaci na Liberecký kraj na akci propojení vodních zdrojů, které chtějí příští rok prioritně realizovat.

Další bod – odkanalizování Rovenska p.Tr. do 5 let od vstupu do VHS – byla zpracována studie, která neuměla odpovědět na otázku, jak odkanalizování provést. Všechny varianty jsou za velké peníze, prakticky nejsou financovatelné, musíme najít jednodušší řešení.

1. cesta je najít dnešní kanalizaci v dobrém stavu, a tím ušetřit při výstavbě důležité délky

2. cesta – spojit se s Libereckým krajem, který má studii řešení komunikací na území města včetně nové dešťové kanalizace.

VHS Turnov zajistilo ve spolupráci s SčVK, a.s. vyčištění a kamerovou prohlídku stávajících stok kanalizace v Rovensku p.Tr. Vyhodnocení stavu a tím i podklad pro rozsah plánované výstavby bude provedeno v průběhu prosince. Čistili hlavně proto, aby se mohlo vyhodnotit, co lze použít a co ne.

VHS nezapomnělo ani na ostatní obce bývalého svazku – v Žernově nedostali žádný úkol, ve Ktové také žádný úkol a v Tatobitech je řešeno prodloužení vodovodu na Žlábek, které je těsně před vydáním územního rozhodnutí.

Dále Ing. Hejduk podal informace o otázkách, které byly ve VHS řešeny v průběhu roku:

- miliardový projekt Čistá Jizera – byly podávány žádosti, prováděny soutěže, dopadli dobře až na úvěrovou soutěž

- dostali dotace na 8-9 akcí z Libereckého kraje z Programu obnovy venkova

- rozšířili VHS o Benecko a Svazek Semily

- rozhodli se, že budou koncesním řízením hledat nového provozovatele

- vypracovali plán obnovy majetku, bylo zjištěno, že nejhorší stav vodovodů je v Rovensku p.Tr.

- řešili cenu vodného a stočného pro r. 2009 – byla zvýšena celkem o 13% (8,23% vodné a 20% stočné)

- připravili reorganizaci kanceláře VHS na další roky

- opravili 15 vodohospodářských budov zvenku a zčásti i zevnitř

- přijali základní dokument o VHS Turnov – koncepce a cíle VHS

Nakonec Ing. Hejduk upozornil, že všechny informace o činnosti VHS jsou na internetových stránkách.

Diskuse:

Pan Sucharda – slibovali dle stanov roční nárůst vodného a stočného o 5-10%?

Ing. Hejduk – nic takového ve stanovách není, jde jen o představu, že většinou zdraží o 5-10%, pro příští rok rozhodli zdražit stočné o 20%.

Pan Šálek – jaké jsou výsledky rozborů vody ve Václaví a jaká byla cena za ozonizaci?

Ing. Hejduk uvedl, že na popud pana starosty a lidí, že voda je zakalená a že zapáchá, začali dělat prověrky, zjistili, že stížnosti jsou oprávněné, ale v tuto chvíli je vše v pořádku. Co se týče pesticidů - jsou dle rozborů úplně v pořádku.

Cena byla 3,7 mil. Kč bez DPH, z toho 2,2 mil Kč dotace z Libereckého kraje díky panu starostovi a díky panu Zikovi.

Pan Šálek – náklad tedy nebyl tak veliký, jak se předpokládalo, strašili lidi, že to bude 7 mil.Kč a že my na to mít nebudeme?

Ing. Hejduk – dotací na vodovody a kanalizace je hodně pro ty, kdo jsou připraveni. Ve stanovách VHS je uvedeno, když na akci je možnost dotace, tak se o ni mají pokusit. Ve Václaví byla výjimka, že pokud nedostanou dotaci, budou to hradit ze svého.

V Rovensku na řešení situace ve Václaví měli 5 let a za tu dobu to nebylo vyřešeno a s tím také Rovensko vstoupilo do VHS.

Pan Šálek – zvýšení stočného není fér, na Rovensko je to přehnané. Na okresním úřadě bylo žádáno před 8-10 lety, nemělo by se platit za chyby.

Pan Koldovský – neví, jestli studie byla někde na okrese, ale před 6 lety, kdy nastoupil, tak po půlročním působení s p. Šimkem a s Ing. Čápem dávali dohromady odhad, kolik by stála kanalizace. Stanovili částku 160-180 mil. Kč. Jinou studii neviděl.

Co se týká 7 mil Kč, že s tím strašili lidi – pan Šálek se v tom mýlí, protože 7 mil.Kč by to bylo, kdyby průtočnost byla dvakrát tak velká. Jelikož průtočnost je nižší, je nižší i cena. Do VHS se vstupovalo z toho důvodu, že se nejednalo jenom o ozonizaci, na ni by bylo, ale tím by to i skončilo. Na dofinancování akce by se musel vzít úvěr, zastavil by se rozvoj ve všech členských obcích z důvodu splácení úvěru. V tomto okamžiku, kdy jsme členy VHS rozvoj běží dál. Jsme v jednom velkém celku, který má daleko větší možnosti dosáhnout na dotace. Když byl p. Šálek starostou, stačilo napsat dva papíry A4 a podat žádost o dotaci. Dnes když chcete žádat o dotaci, tak vypracování žádosti stojí 35-100 tis. Kč.

Pan Šálek – nenechám to bez odezvy, když jste strašili lidi 7 mil. Kč, nevěděli jste, zda je průtok 7 nebo 3,5 l – je to vaše chyba.

Paní Beránková – všichni víme, že průtočnost byla uvažována vyšší i nižší, 7 mil.Kč padlo, víme, že to tak bylo, byl to největší tahák pro vstup do VHS. 4 mil. Kč byly uvažovány na ozonizaci Václaví, 2 mil. Kč na propojení vodních zdrojů. Ze strany občanů spokojenost není, občan se vždy ohlíží na cenu. Otázala se, kdy budou k dispozici výsledky rozborů vody KHÚ Liberec, nejen na pesticidy, ale i na minerály.

Ing. Hejduk - rozbory existují, budou vyvěšeny na úřední desce města. Upozornil, že částky, které uváděl, jsou bez DPH. Rovensko vstoupilo do VHS, protože na to nemělo, a proto ho také vzali do VHS. I ostatní obce a města z VHS Rovensko podporují.

Nespokojenost se zdražením chápe, kdyby to neznal, také by nebyl spokojený. I nadále se bude zvyšovat vodné i stočné, ale ne proto, že se navyšují platy. Začínají se přitvrzovat předpisy, stát nařizuje, že o majetek se vlastníci mají starat a také ho obnovovat.

Sl. Kovaříková – o kolik se zvýší počet zaměstnanců z důvodu akce Čistá Jizera, jaký je stávající počet zaměstnanců VHS, jaké jsou náklady na provoz kanceláře a o kolik % se zvýší mzdy zaměstnaců?

Ing. Hejduk – v cenách vodného a stočného jsou platy základních provozních pracovníků SčVK (nejsou tam mzdy zaměstnanců VHS). Zaměstnancům VHS chtějí navýšit platy o 6%.

Z důvodu akce Čistá Jizera nedošlo k nárůstu zaměstnanců. Jednoho investičního technika propustili a jednoho přijímají. Dojde k nárůstu o 1 pracovníka kvůli provozu, protože v souvislosti s přijetím dotace na Čistou Jizeru zákon ukládá mnoho dalších povinností ve vazbě k provozu, nikoli ke stavbám. Jedna paní se vrací z mateřské dovolené, takže posiluje administrativní a účetní záležitosti. Co se týká kanceláří – potřebují nové kanceláře v Rokytnici, Jilemnici, Lomnici v souvislosti s akcí Čistá Jizera. Co se týká financí – kupují 3 počítače, zbavují se 2 starých aut a kupují 4 auta nová – posilují vozový park o 2 nová auta.

Sl. Kovaříková – jaký je v rozpočtu náklad na provoz kanceláře na příští rok?

Ing. Hejduk – zatím neumím odpovědět, rozpočet zatím není připravený – začne se připravovat v lednu, bude tam náklad na nové počítače, v tuto chvíli je náklad 6,6 mil. Kč na provoz kanceláří – vše bude na internetu.

Pan Šálek – reaguji na dotaz, proč je zvýšeno vodné - že kvůli kopáčům, ale těch je tak málo. Ing. Hejduk – dle tiskové zprávy to není jediná věc.

Pan Bíma dodal, že díky ozonizaci náklady na výrobu 1 m3 vody jsou o 2,-- Kč vyšší než by byly normálně.

Sl. Kovaříková – s jakou četností se dělají rozbory vody na Hrudce a Václaví? Požaduje průběžně zveřejňovat na internetu.

Pan Bíma – rozbory jsou, budou dány na internet, sledované hodnoty jsou pod limitem a splňují vyhlášku 252/2004 Sb.

Ing. Hejduk – neví přesně, s jakou četností jsou rozbory provedeny, ale oba vodní zdroje jsou v pořádku – Hrudka je v pořádku od jara. Za vodohospodářskou tématiku na obci odpovídá VHS, ale přehazuje to na provozovatele, protože potřebují investovat a zařizovat spoustu jiných věcí, ale Evropa říká, že se vlastník musí o provoz starat více, musí ho zajímat i kvalita vody.

Pan Šálek – zákon o obcích toto nařizoval od začátku, to by měla být samozřejmost.

Paní Beránková – na začátku Ing. Hejduk říkal, že VHS získalo 20 mil. Kč dotací, z toho na ozonizaci bylo 2,2 mil. Kč? Ing. Hejduk – přesné číslo dotací neznám, ale na Rovensko bylo 2,2 mil. Kč na ozonizaci.

Ing. Halama – v materiálu, který zastupitelé obdrželi, je uvedeno, že cena vodného a stočného bude zvýšena také proto, aby byla dodržena určitá adekvátní úroveň zisku SčVK, a.s. Chce vědět, v jakých procentech je ta úroveň zisku a kolik zisk SčVK činí.

Ing. Hejduk – my jsme měli nasmlouváno 15 let papírový zisk 12,28%, asi před 3 lety ho stáhli na 11,35%, v tuto chvíli šel papírově zisk SčVK k 10% - pokud nenaplní tržby nebo převýší své náklady, přijde tím o 3,5-4 mil. Kč a bylo by spravedlivé, aby VHS o to dostala nižší nájemné, ale jde o k tíži SčVK.

Ing. Halama – také se mi nelíbí nárůst ceny vodného a stočného, ale spousta obcí platí stejné ceny a tím financují akce, které se jich netýkají (např. v Rovensku), je to ostuda nebo sobectví, je to nemorální vůči lidem, kteří cenu akceptují a nemají s tím problém.

Ing. Hejduk – malé obce, jako Kacanovy, Loučky to akceptují dobrovolně, protože dostali předtím na to, co potřebovaly. Akceptují to ale i velká města z důvodu, že se musí pomáhat malým, je to přirozené.

Pan Šálek – my musíme vyvážet septiky, Turnov nemusí a platíme stejnou cenu.

Ing. Hejduk – Rovensko může kdykoli vystoupit z VHS, pořád je to možné, může se svobodně rozhodnout – to je ta spravedlnost, když se vymění starosta po volbách, může vystoupit z VHS, ale vždy musí zvážit, zda je to pro město výhodné.

Ing. Halama – my, jako „Roveňáci“, jsme pyšní na to, kde bydlíme, na cestovní ruch, přírodu, bylo by nerozumné, kdyby jakékoli další zastupitelstvo tento trend, který jsme zde rozjeli, zničilo a zarazilo.

Pan Drapák – požádal upřesnit zvýšení vodného a stočného. Dřívější tvrzení, že roční nárůst cen bude 5-10% bylo neseriózní, předpokládal, že se toho budou držet. Lidé nemají jinou možnost, než cenu akceptovat. Jsou zde lidé, kteří mají jeden plat, jednu mateřskou, jeden důchod, nemají odměny ve výši tří platů apod., a musejí s tím nějak vyjít – je to vůči nim neseriózní.

Ing. Hejduk - stočné bude zvýšeno o 20%, vodné o 8,25%, dohromady cca 13,09%. To znamená, že celková cena je 57,99 Kč bez DPH, 63,21 Kč s DPH.

Na internetových stránkách VHS je uvedeno, že dostali za úkol projednávat základní navýšení vodného a stočného o 5% s tím, až dojednají základní navýšení vodného a stočného, budou se bavit, zda stočné nenavýší o vyšší sazbu. U vodného se nepodařilo projednat jiný nárůst, než o 8% a u stočného se základní nárůst podařil projednat 6,8%. Stočné bylo zvýšeno o 20% proto, že se musí naplňovat plán obnovy majetku a realizovat investiční akce a aby obyvatelé pomohli to financovat, protože oni mají zákonnou povinnost se starat o to, jak likvidují své odpadní vody, nikoli města a obce.

Pan Drapák poukázal na špatnou pracovní morálku pracovníků SčVK.

Ing. Hejduk – VHS přímou páku na činnost jednotlivých pracovníků SčVK nemá. Zaměstnanci musí být motivováni odměnami.

Paní Beránková – jaký plán je na vybudování kanalizace?

Ing. Hejduk – máme základní plán, že přijdou, postaví základní splaškovou kanalizaci, dešťovou udělají Silnice a k tomu postaví čistírnu – to byl základní plán, který vyhořel.

Druhý plán – klíčovým elementem investice budou komunikace a dešťová kanalizace ve spolupráci s Krajskou správou silnic a my k nim budeme přikládat kanalizaci splaškovou – na realizaci tohoto plánu se VHS zaměřuje.

Třetí plán – že to vzdají, vrátí splaškovou kanalizaci městu, přestane se platit stočné, a až přijdou kontrolní úřady, každý dům si zainvestuje vlastní čistírnu. Kanalizace by byla vrácena včetně peněz, které by se utržily zvýšením, to může být 1 mil. Kč na nájmu, aby město mohlo vrácenou kanalizaci opravit. Je to jen dohoda, písemně to doložené není, protože toto by byla prohra VHS – cílem je postavit kanalizaci v Rovensku.

Pan Koldovský – jednání se zdržela díky krajským volbám, mění se lidé na kraji i na Krajské správě silnic LBK. Po novém roce začne jednání na odboru dopravy, kde je seznámí se situací v Rovensku.

Ing. Hejduk – Liberecký kraj má studii na rekonstrukci komunikací v Rovensku včetně dešťové kanalizace. Musí vkládat miliony do projektů řešení, žádat o evropské peníze protože tato akce bude za víc jak 100 mil. Kč. Bude to neuvěřitelně složité.

Pan Hrudka – uvedl, že si nechal vytáhnout, kolik m3 za rok odebere Rovensko. Vychází to asi 10 tis. m3. To znamená, že navýšení bude asi 310 tis. Kč pro příští rok. Za tyto peníze by nemohlo Rovensko realizovat žádnou studii na prozkoumání stávající kanalizace ani zjištění, jakým způsobem má v odkanalizování města pokračovat. Máme velkou odpovědnosti vůči budoucnu, využít každou šanci, abychom něco udělali. Sice nespadáme do obcí nad 2 000 obyvatel, kde to je povinností, ale myslí si, že je to povinnost naše, abychom se snažili alespoň se o to pokusit. To bylo hlavní, proč hlasoval pro vstup do VHS, protože sami bychom to nikdy nedokázali.

Pan Šálek – zaznělo zde, že se v Rovensku nikdy nic nedělalo nebo nechtělo dělat, není to pravda, dělaly se věci tak, jak na ně byly finance.

Pan Drapák – v létě tu byli chlapi se SčVK, něco zapisovali a zaznamenávali, kolik tam vede rour, nešlo to skloubit s prací chlapů, kteří tam před nimi byli s kamerou, aby oni to zaznamenali, aby se to nedělalo dvakrát?

Ing. Hejduk – to co popisuje v létě, to je klasická činnost lidí, kteří zpracovávají studii a kamerování provádějí jiní lidé, kamery jsou najaté a mají prozkoumat, zda některá dešťová kanalizace bude použitelná. Nešlo to skloubit.

Pan Koldovský – ti chlapi v létě to dělali pro poklady studie. My jsme nevěděli, co ta studie udělá, kolik milionů nám ukáže. Teprve potom, když se ukázalo, že je to 170 mil. Kč, že to není možné zafinancovat, se začalo hledat, kde ušetřit. Jedna cesta byla - použít stávající kanalizaci, která je v dobrém stavu. Z toho důvodu se čistily kanály, aby se mohlo kamerou zjistit, která část kanalizace je v pořádku a dá se využít.

Ing. Hejduk uvedl na závěr, že v Turnově mají větší problémy, než my, ale nikdo se ho na nic neptá. Je rád za velký zájem, poděkoval za dotazy, protože všechny byly na místě a rozloučil se s přítomnými občany.

Bod 7 – Schválení dodatku č. 4 k zakladatelské smlouvě a ke stanovám VHS

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení vstupu obcí Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov k datu 1.1.2009 a v této souvislosti o schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 1.1.2005 a Dodatku č. 4 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1.1.2005. Tyto dodatky jsou přílohou zápisu.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 8 – Příspěvky organizacím

Pan Bíma přednesl žádost Okrašlovacího spolku Rovensko p.Tr. o příspěvek 5.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním tradičního masopustního průvodu a poutního koncertu vážné hudby v kostele sv. Václava. Žádná z těchto akcí není výdělečná.

            Schváleno 11 hlasy.

Dále přednesl žádost TJ Sokol Rovensko p.Tr. o příspěvek 25.000,-- Kč na zavlažování fotbalového hřiště.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 9 – Vyhlášení rozpočtového provizoria

Pan Bíma uvedl, že rozpočet Města Rovensko p.Tr. na rok 2009 bude schválen až v březnu r.2009, proto na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zastupitelstvo města na období od 1.ledna 2009 do doby schválení rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2009 „Pravidla rozpočtového provizoria Města Rovensko pod Troskami pro rok 2009“, které jsou přílohou zápisu.

            Schváleno 11 hlasy.

Dále požádal zastupitelstvo, aby pověřilo starostu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od dnešního veřejného zasedání do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu na prvním veřejném zasedání v roce 2009.

            Schváleno 10 hlasy, pan Koldovský se zdržel hlasování.

Bod 10 – Vyhlášení inventarizace majetku

Pan Bíma seznámil přítomné s Příkazem k inventarizaci, který je přílohou tohoto zápisu.

Tímto příkazem starosta města přikazuje provedení inventarizace majetku ve vlastnictví města včetně příspěvkových organizací města se stavem k 31.12.2008 v době od 5.1.2009 do 12.1.2009. Dále přikazuje provedení dokladové inventarizace pohledávek a závazků a inventarizace zásob města se stavy k 31.12.2008 tak, aby inventarizační rozdíly mohly být proúčtovány do účetního období, za které se ověřuje stav pohledávek, závazků a zásob.

V příkazu jsou jmenováni členové jednotlivých inventarizačních komisí. Příkaz je přílohou zápisu.

Bod 11 – Pořízení nového územního plánu pro město na základě ustanovení Stavebního zákona

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo, aby na základě ustanovení Stavebního zákona schválilo pořízení nového územního plánu pro Město Rovensko pod Troskami. Dle tohoto zákona je nutné do r. 2011 zahájit pořízení nového územního plánu.

            Schváleno 11 hlasy.

Dále pan Koldovský požádal zastupitelstvo, aby pověřilo místostarostu pana Bc. Jiřího Bímu potřebnými pravomocemi, aby se mohl podílet a koordinovat postup na pořízení nového územního plánu pro Město Rovensko pod Troskami v rozsahu ustanovení Stavebního zákona.

            Schváleno 10 hlasy, zdržel se p. Bíma.

Pan Koldovský ještě navrhnul zastupitelstvu schválit, že pořízení nového územního plánu města bude zajištěno prostřednictvím smlouvy s osobou, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle ustanovení Stavebního zákona. Navrhnul Ing.arch.Věru Blažkovou. Projektant bude vybrán na základě výběrového řízení.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 12 – Schválení výše odměny neuvolněného místostarosty od 1.1.2009

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo o schválení měsíční odměny neuvolněnému místostarostovi Jiřímu Bímovi od 1.1.2009 ve stejné výši jako byla v roce 2008, tj. 10.000,-- Kč měsíčně.

            Schváleno 10 hlasy, p. Bíma se zdržel hlasování.

Bod 13 – Schválení ceníků služeb na rok 2009

Pan Bíma seznámil přítomné s ceníky služeb platnými od 1.1.2009 pro město a pro DPS, které jsou přílohou zápisu.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 14 – Rozpočtové změny

Pan Bíma seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2008, které je přílohou tohoto zápisu a požádal o hlasování.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 15 – Hospodaření rekreačního zařízení Palda

Pan Koldovský seznámil přítomné s hospodařením rekreačního zařízení Palda v letošním roce. Celkové příjmy činily 2.022.044,25 Kč, celkové náklady činily 1.659.685.63 Kč. To je stav k poslednímu říjnu. Podrobný přehled hospodaření rekreačního zařízení je přílohou zápisu.

Uvedl, že na Paldě jsou 2 problémy, které se budou řešit. Jednak je to spodní budova – kuchyňka, kde je teraso výš než je izolace domu a veškerá voda zatéká do budovy – teraso se musí položit níž. Druhým úkolem je přebudování WC v hoření budově – budou se dělat 2 pro pány a 2 pro dámy a zbývající prostor se využije jako herna.

Informoval, že jsou objednávky již na příští rok – Palda se plní, v minulém roce nebylo tolik objednávek, jako je letos.

Bod 16 - Různé

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o pověření uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na pronájem areálu kopané uzavřené mezi Městem Rovensko p.Tr. a TJ Sokol Rovensko p.Tr.

Dodatek č. 1 je přílohou zápisu.

Uvedl, že TJ Sokol žádá o dotaci na zavlažování hřiště a narazil na problém, že smlouva na pronájem s městem musí být doplněna o další roky bezplatného užívání, minimálně o 20 let.

Proto je potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě.

            Schváleno 11 hlasy.

Bod 17 – Diskuse

Paní Beránková – proč se bude dělat nový územní plán, když stačí až v roce 2011. Právě je dokončována změna č. 2 územního plánu.

Pan Bíma – jsou změny ve Stavebním zákoně, že do r. 2011 by obce měly mít nový územní plán buď rozpracovaný nebo přímo i schválený.

Pan Koldovský – do r. 2011 podle nového stavebního zákona musí obec zahájit nebo mít pořízen nový digitální plán. Pokud se tak nestane, všechno padá a veškerý stav se vrací do

r. 1966 do intravilánu. Nic by se zde nedalo postavit. Největším problémem bude, pokud by se nechaly pozemky určené pro zástavbu tak, jak je to ve stávajícím územním plánu, došlo by k tomu, když by chtěli udělat změnu územního plánu a postavit jinde, tak by přišel odbor životního prostředí a řekl by, my vám to nepovolíme, vy máte moc „červených pozemků“

musíte se jich zbavit. Pokud obec změní tento pozemek na zelený, je povinna zaplatit rozdíl ceny, protože znehodnotí pozemek majiteli. Čeká nás složitá práce, musí se začít již nyní na tom pracovat, v Rovensku nebude hladký průběh kvůli rychlostní komunikaci.

Nyní probíhá změna č. 2 ÚP, je před dokončením, na vývěsce je možnost vidět, jakým způsobem jsou pozemky rozděleny, 19.ledna 2009 proběhne veřejné projednávání, pokud nebudou připomínky, změna bude schválena v rozsahu, v jakém je vyvěšena.

Pan Koldovský ještě uvedl, že tento týden čeká, jak jsme uspěli se žádostí o dotaci 12 mil. Kč na MŠ při „porcování medvěda“.

Dále informoval o přestavbě úřadu, úřadujeme v provizorních podmínkách – požádal o shovívavost. Nyní před koncem roku se ukázalo, že prostředky na přestavbu úřadu jsou, podařilo se udělat spoustu věcí – např. opravy místních komunikací – poděkoval p. Otmarovi, díky kterému se podařilo získat „obalovačku“ a tím nějaké peníze byly ušetřeny a zastupitelstvo povolilo přestavbu úřadu. Za částku cca 350.000,-- Kč byla položena nová lina, místnosti budou vymalovány a do 15. ledna 2009 bude nastěhován nový nábytek. Je to 1.etapa, kdy bude rekonstruována matrika, předsíň a kuchyňka. Po novém roce bude rozhodnuto, zda se bude pokračovat přestavbou kanceláře starosty a na konci roku 2009 se rozhodne, kdy začne přestavba účtárny a zasedačky.

Pan Šálek uvedl, že prodejní cena za pozemek – 40,-- Kč/1 m2 je nízká.

Pan Koldovský – jedná se o kousek pozemku u p. Fáry, který bude nabídnut novým majitelům čp. 369, kde by mohl být udělán vjezd k domu a i plynová přípojka. Hodnota pozemku byla stanovena na základě odhadu soudním znalcem, který pozemek odhadnul na 1.580,-- Kč.

Dále pan Koldovský upozornil přítomné občany, že u dveří na stole je k nahlédnutí kronika města do r. 2006, kterou v současnosti zpracovává paní Matysová. Nyní se začíná zpracovávat rok 2007. Bude k nahlédnutí na MÚ nebo v knihovně.

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 12 z tohoto jednání.

Pan Bíma všem přítomným poděkoval, popřál všem šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně sil, zdraví a štěstí a jednání ukončil.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel                              

Jiří Houška, ověřovatel                                             

Pavel Koldovský, starosta

V Rovensku p.Tr. 21. prosince 2008

Zapsala: Z. Nejedlá

U s n e s e n í č. 12
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 11. prosince 2008

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Prodej pozemku p.p.č. 1579/4 v k.ú. Rovensko p.Tr. obec Rovensko p.Tr. p. Tomáši Kracíkovi za cenu 40,-- Kč/1 m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nese nabyvatel.

2. Prodej pozemku p.p.č. 2057/22 v k.ú. Rovensko p.Tr. obec Rovensko p.Tr. za cenu 40,-- Kč/1 m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem nese nabyvatel. Pozemek bude nabídnut majitelům čp. 369.

3. Pronájem pozemku p.p.č. 2243 v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. o výměře 15 m2 panu Aleši Rezkovi za cenu 7,-- Kč/1 m2 za rok na dobu 5 let, tj. do 31.12.2014.

4. Účelový příspěvek ZŠ Rovensko p.Tr. ve výši 30.000,-- Kč k úhradě 15% celkových nákladů projektu „Na stejné notě“ a povolení čerpání rezervního fondu ZŠ Rovensko p.Tr. ve výši 170.000,-- Kč s tím, že tato částka bude použita jako „půjčka“ na uhrazení zbývající části celkových nákladů projektu „Na stejné notě“ do doby, než budou na účet školy převedeny prostředky z EU. Po závěrečném vyúčtování a obdržení finančních prostředků z EU bude v plné výši vrácena zpět do rezervního fondu ZŠ.

5. Vstup obcí Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov k datu 1.1.2009 a v této souvislosti schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 1.1.2005 – příloha č. 1

 a Dodatek č. 4 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1.1.2005 – příloha č. 2

6. Příspěvek ve výši 5.000,-- Kč Okrašlovacímu spolku Rovensko p.Tr. na částečné pokrytí nákladů při pořádání masopustu a koncertu vážné hudby v r. 2008 a příspěvek TJ Sokol Rovensko p.Tr. na zavlažování ve výši 25.000,-- Kč

7. Pravidla rozpočtového provizoria Města Rovensko p.Tr. na rok 2009 - příloha č. 3

8. Schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti libereckého kraje na rok 2009, kde příspěvek činí 90,--Kč na 1 obyvatele, v celkové výši Kč 109.350,-- - příloha č. 4

9. Pořízení nového územního plánu pro Město Rovensko pod Troskami na základě ustanovení Stavebního zákona

10. Pořízení nového územního plánu Města Rovensko pod Troskami bude zajištěno Ing.arch. Věrou Blažkovou, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon plánovací činnosti dle ustanovení Stavebního zákona

11. Místostarosta města Bc.Jiří Bíma se bude podílet a koordinovat postup na pořízení nového územního plánu pro Město Rovensko pod Troskami, na základě ustanovení Stavebního zákona

12. Měsíční odměnu neuvolněného místostarosty pro rok 2009 ve stejné výši jako byla v roce 2008, tj. 10.000,-- Kč měsíčně

13. Ceník služeb na rok 2009 – viz příloha č. 5

14. Rozpočtové opatření č. 3/2008 – viz příloha č. 6

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě na pronájem fotbalového stadionu uzavřenou mezi Městem Rovensko p.Tr. a TJ Sokol Rovensko p.Tr. – příloha č. 7

II. Bere na vědomí:

1. Příkaz k inventarizaci majetku ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr. a jmenování členů inventarizačních komisí, viz příloha č. 8

2. Zprávu Ing. Hejduka, předsedy VHS Turnov o prvním roku působení Města Rovensko p.Tr. ve VHS

3. Hospodaření rekreačního zařízení Palda č. 9

III. Ukládá starostovi:

1. Podepsat Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti libereckého kraje

2. Zajistit inventarizaci majetku města

IV. Pověřuje:

1. Starostu Pavla Koldovského k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od dnešního veřejného zasedání do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu na prvním veřejném zasedání v roce 2009.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel                              

Jiří Houška, ověřovatel                                             

Pavel Koldovský, starosta

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:427
TÝDEN:4061
CELKEM:1399742

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami