Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

06.10.05 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

z 16. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 6. 10. 2005 v sále budovy radnice v Rovensku pod Troskami.

Přítomni: Pavel Koldovský, Václav Brunclík, Jiří Bíma, Petr Halama,  Jiří Houška, Vladislav Vlček, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek,  Václav Švihel

     Všechny přítomné přivítal pan  Brunclík a konstatoval, že zastupitelstvo je přítomno v počtu 9 členů a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována paní Markéta Kovaříková. Ověřovateli zápisu byli jmenování Pavel Koldovský, Václav Brunclík a Petr Halama. Do návrhové komise byli navrženi Jiří Houška, Vladislav Vlček a Jiří Bíma. Návrhová komise byla zastupitelstvem schválena  jednohlasně.

Pan  Brunclík  seznámil přítomné s programem tohoto veřejného jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Prodej ppč. 157/1 v k.ú. Václaví

    pronájem stpč. 253 v k.ú. Rovensko pod Troskami

    směna ppč. 503/2 díl e, d  za ppč. 2226/4 díl a, b, c dle GP 493-93/2005

3. Odsouhlasení smluv na projekt VČE - Revoluční ul.

4. Schválení volebního řádu Školní rady při Základní škole se speciálními třídami Rovensko                

    pod Troskami

5. Rozpočtové změny

6. Příspěvek na cestu v Křečovicích

7. Různé

8. Diskuse

9. Usnesení a závěr

Program jednání byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Pan  Brunclík pokračoval ve vedení jednání zastupitelstva.

K bodu 1

Pan Brunclík konstatoval, že  na minulém jednání zastupitelstva nebyl nikdo pověřen úkolem, proto lze tento bod považovat za splněný.

K bodu 2

Pan Brunclík uvedl, že pan Petr Tomeš podal žádost o koupi pozemku ppč. 157/1 v k.ú. Václaví v obci Rovensko pod Troskami, neboť potřebuje zajistit přístup na své pozemky ppč. 179/1 a 179/3. Jedná se o pozemek s trvalým travním porostem o výměře 406 m2. Navržená cena je 35.-Kč/m2  s tím, že náklady na převod pozemku ponese nabyvatel. Pan Brunclík doplnil, že se jedná o část stráně z Václaví na Volavec.

Prodej pozemku č. 157/1, k.ú. Václaví byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Dále pan Brunclík uvedl, že manželé Roman a Karin Rohlovi, bytem Riegrova 247, Rovensko pod Troskami podali žádost o koupi nebo pronájem pozemku stpč. 253, k.ú. Rovensko pod Troskami  o výměře 119 m2. Jedná se o pozemek sousedící s jejich pozemkovou parcelou a Rohlovi mají zájem na tomto pozemku vytvořit dětský koutek, stávající zeleň upravit na vlastní náklady a tak vytvořit příjemné zákoutí.

Pan Brunclík navrhl pronájem tohoto pozemku za cenu stanovenou v cenovém věstníku Ministerstva financí, a to za 4.-Kč/m2 za rok. Dále navrhl, aby byla nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Pronájem pozemku stpč. 253 v k. ú. Rovensko pod Troskami byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Poté pan Brunclík pokračoval  předložením žádosti pana Ing. Lukeše o výměnu části pozemku ppč. 503/2 díl e, d za ppč. 2226/4 díl a, b, c dle GP 493-93/2005. Pan Lukeš chce vybudovat oplocení svého pozemku  a při vytyčování hranice svých pozemků zjistil, že zasahují až do chodníku a celkově vytvářejí klín. Po navržené výměně dojde k narovnání hranice pozemku a oplocení povede rovnoběžně s chodníkem cca 0, 5 m od něho. Pan Brunclík navrhl, aby náklady na celou směnu pozemků neslo polovinou Město Rovensko pod Troskami a polovinou Ing. Lukeš. Náklady pro každou stranu budou představovat částku ve výši 5 000.-Kč. K tomuto návrhu se vyjádřil zastupitel pan Šálek s tím, že nesouhlasí, aby Město Rovensko pod Troskami hradilo polovinu nákladů na realizaci výše uvedené směny pozemků. Pan Šálek navrhl, aby náklady na směnu hradil v celé výši  Ing. Lukeš, který tuto směnu požaduje. Na tuto připomínku reagoval starosta p. Koldovský s tím, že p. Ing. Lukeš  na směnu pozemků přistoupí pouze za podmínky, že  náklady ponese spolu s městem na polovinu. Protože má město zájem, aby tento plot vedl rovně a hlavně aby nezasahoval do chodníku, starosta navrhl, aby se náklady dělily napůl. Pan Brunclík dal o návrhu na směnu částí pozemků a o hrazení nákladů souvisejících s touto směnou polovinou městem a polovinou Ing. Lukešem hlasovat. Při hlasování bylo pro 6 zastupitelů (Pavel Koldovský, Václav Brunclík, Jiří Houška, Petr Halama, Jiří Bíma, Vladislav Vlček), proti byli 3 zastupitelé (Jaroslav Hošek, Václav Švihel, Ladislav Šálek), kteří souhlasí se směnou, ale nesouhlasí s tím, aby Město Rovensko pod Troskami hradilo polovinu nákladů na směnu pozemků-

Směna části pozemku ppč. 503/2 díl e, d za ppč. 2263/4 díl a, b, c, v k.ú. Rovensko pod Troskami a úhrada poloviny nákladů spojených s touto směnou ze strany Města Rovensko pod Troskami byla schválena.

K bodu 3

Pan Brunclík požádal zastupitele o pověření starosty Pavla Koldovského k podpisu smluv s VČE - montáže, a.s. Pardubice. Jedná se o smlouvu na projekt nového  veřejného osvětlení v Revoluční ulici v Rovensku pod Troskami za cenu 46 880.-Kč + DPH a na projekt kabelového vedení 1kV v Revoluční ulici v Rovensku pod Troskami za cenu                         96 800.-Kč + DPH. Projekty budou předány zároveň se stavebním povolením. Jsou nezbytné pro podání žádostí o dotace na celou tuto akci.

Pověření starosty k podpisu uvedených smluv s VČE - montáže, a.s. Pardubice bylo zastupitelstvem schválena jednohlasně.

K bodu 4

Dále pan Brunclík  uvedl, že podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je Město Rovensko pod Troskami, jako zřizovatel Základní školy se speciálními třídami Rovensko pod Troskami, povinno schválit  volební řád školské rady. S volebním řádem byli zastupitelé seznámeni.

Volební řád školské rady při Základní škole se speciálními třídami v Rovensku pod Troskami byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

K bodu 5

Pan Brunclík seznámil přítomné s rozpočtovými změnami, které jsou přílohou tohoto zápisu a nechal o jejich schválení hlasovat.

Rozpočtové změny uvedené v příloze tohoto zápisu byly zastupitelstvem schváleny jednohlasně.

K bodu 6

Pan Brunclík sdělil, že pan Chlupáč, bytem Rovensko pod Troskami část Křečovice 9 vlastní cestu ppč. 2310, k.ú. Křečovice, která je současně přístupovou cestou k dalším                        4 nemovitostem a je využívána i komunálními službami. Tuto cestu je nutné opravit, protože letošní zima by ji naprosto zničila. Oprava dle vyjádření odborníků přesáhne výši 50 000.-Kč, a to i přesto, že ji p. Chlupáč provede svépomocí. Pan Brunclík navrhl, aby Město Rovensko pod Troskami p. Chlupáčovi poskytlo příspěvek ve výši do 40 000.-Kč na tuto opravu cesty. Pan Chlupáč Městu Rovensko pod Troskami předloží doklady o nákladech na opravu cesty a po dokončení opravy bude provedeno místní šetření. Příspěvek bude poskytnut pouze za podmínky, že cesta bude i nadále sloužit potřebám Města Rovensko pod Troskami a jeho obyvatel.

Poskytnutí příspěvku p. Chlupáčovi, bytem Rovensko pod Troskami část Křečovice 9  na opravu cesty ppč. 2310 v k.ú. Křečovice až do výše 40 000.-Kč za výše uvedených podmínek byl schválen zastupitelstvem jednohlasně.

K bodu 7

Pan Brunclík uvedl, že jako  dík naší současné generace panu B. J. Horáčkovi, který byl  velkým mecenášem našeho města a celého Českého ráje, navrhuje pojmenovat po něm ulici, která se nachází na ppč. 2340/3 a 2340/2. Upřesnil, že se jedná o ulici od domu s pečovatelskou službou nahoru směrem ke hřbitovu. Je zde postavena novostavba pí Pánkové a až zákon umožní další výstavbu na pozemcích nad školou, bude už mít celá ulice svůj název. Pan Brunclík dal o tomto návrhu hlasovat.

Název ulice na pozemcích 2340/3 a 2340/2, k.ú. Rovensko pod Troskami jako ulice              B. J. Horáčka byl schválen všemi zastupiteli jednohlasně.

Pan Brunclík požádal zastupitelstvo o odsouhlasení příspěvku pro SDH Rovensko pod Troskami ve výši 15 000.-Kč za spolupráci při natírání sloupů veřejného osvětlení.

Příspěvek SDH Rovensko pod Troskami ve výši 15 000.-Kč byl schválen zastupitelstvem jednohlasně.

Pan Brunclík požádal zastupitelstvo o odsouhlasení příspěvku pro TJ Sokol Rovensko oddíl fotbalu ve výši 8 000.-Kč za spolupráci při instalování odpadkových košů po městě a vyspravení plotu na Paldě.

Příspěvek TJ Sokol Rovensko oddílu fotbalu ve výši 8 000.-Kč byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Pan Brunclík požádal o schválení příspěvku pro místní organizaci filatelistů za vzornou a velikou propagaci našeho města ve výši 5 000.-Kč.

Příspěvek místní organizaci filatelistů byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Dále p. Brunclík informoval, že se paní ředitelka Mateřské školy Rovensko pod Troskami obrátila na město se žádostí o částečné rozpuštění rezervního fondu, který činí 75 029, 15.- Kč takto:

částka 40 000.-Kč bude použita na opravu pískoviště a na  doplatek nábytku, který bude dodán do konce letošního roku  a bude ve výši 10 000.-Kč hrazen finančním darem firmy SklopísekStřeleč. Zbytek požadované částky bude použit na běžné provozní nákupy do konce roku. Tuto částku zdokladuje mateřská škola až po jejím vyčerpání.

K tomuto návrhu se vyjádřil zastupitel pan Šálek, který uvedl, že s navrženým způsobem rozpuštění finanční rezervy nesouhlasí, protože by se neměla finanční rezerva dávat na běžné provozní náklady mateřské školy. Starosta pan Koldovský uvedl, že  se v mateřské škole vyskytl problém, který město avizovalo již začátkem roku. Přijetím nového školského zákona vznikla situace, že předškoláci neplatí poplatek 240.-Kč za pobyt v mateřské školce. Mateřská škola potřebuje nakupovat věci. Když mluvil s pí ředitelkou, tak za celý rok  jediný výdaj bylo za 920.-Kč kolečko, jinak nic jiného nekoupili. Pan Koldovský uvedl, že když tyto peníze půjdou na věci jako jsou hračky a toto bude zdokladováno, tak si myslí, že je to v pořádku. V žádném případě tyto peníze nepůjdou na mzdy nebo na odměny. K tomu zastupitel p. Švihel poznamenal, že nejde o to, že bychom mateřské škole nechtěli umožnit nakupovat potřebné věci, ale že jde o to, že tyto věci by mělo město hradit ze svého rozpočtu a tedy by mělo navýšit svůj příspěvek mateřské škole a ne hradit tyto náklady z rezervy. Pan Koldovský k tomu dodal, že by bylo možné toto vyřešit tak, že by se z rezervy uhradily náklady na hřiště a na doplatek nábytku a zastupitelstvo by odsouhlasilo dalších 20 000.- jako

příspěvek města na provoz mateřské školy.

Pan Brunclík nechal hlasovat o odsouhlasení čerpání prostředků z finanční rezervy tak, že bude uhrazena cena za  pískoviště a doplatek nábytku pro Mateřskou školu Rovensko pod Troskami a současně Město Rovensko pod Troskami  navýší příspěvek Mateřské škole v Rovensku pod Troskami o 20 000.-Kč.

Tento návrh byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Dále pan Brunclík navrhl zastupitelstvu odsouhlasit rozdělení výtěžku z akcí "Pohádkový les". Celkem je k rozdělení 64 306, 70.-Kč, z toho letošní výnos 32 726,50.-Kč a výnos z roku 2004 ve výši 27 580, 20.-Kč. Z minulého rozdělování zbývá k rozdělení částka 4 000.-Kč. Pan Brunclík navrhl rozdělit výtěžek z akcí takto:

14 000.-Kč Mateřské škole Rovensko pod Troskami

21 000.-Kč Základní škole se speciálními třídami Rovensko pod Troskami

5 000.-Kč městské knihovně pro nákup knih pro dětské oddělení

10 000.-Kč SDH Rovensko p. Tr.

10 000.-Kč TJ Sokol Rovensko pod Troskami

Po odečtení 60 000.-Kč, které budou rozděleny v letošním roce, zbývají do dalších let k rozdělení cca 4 000.-Kč viz příloha tohoto zápisu.

Rozdělení finanční rezervy výše uvedeným způsobem bylo zastupitelstvem schváleno jednohlasně.

Pan Brunclík dále informoval o tom, že v rámci krizového řízení byly vyměněny 3 mobilní telefony, které Město Rovensko pod Troskami zakoupilo za symbolickou částku 1.-Kč za kus. 2 ks starých mobilních telefonů budou zrušeny, protože jsou nefunkční a 1 ks mobilního telefonu p. Brunclík navrhl prodat panu Šourkovi ml., který ho používal, a to za symbolickou cenu 10.-Kč.

Návrh prodat p. Šourkovi ml. mobilní telefon za symbolickou cenu 10.-Kč byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Poté pan Brunclík vyzval k diskusi:

Starosta p. Koldovský informoval o tom, co se ve městě během léta udělalo. Bylo natřeno INFO středisko. Náklady na natření představovaly 10 713.-Kč včetně práce a barev. Byly vymalovány společné prostory v domě čp. 75 za 8 220.-Kč. Jednalo se o vymalování sklepních prostor. Vymalování chodeb si hradili nájemníci sami. Byly vymalovány  společné prostory v čp. 429 za 12 826.-Kč. Byla vyměněna dvě okna v objektu čp. 429, která byla již vyrobena a byla uskladněna na půdě, náklad 9 794.-Kč. Zakoupili jsme barvy na plot k obj. čp. 429 za 561.-Kč. Nechali jsme vymalovat vchod do radnice a chceme nechat vymalovat zbývající chodby v radnici. Dále jsem opravovali opadanou omítku na obj. čp. 75, která zde již byla minimálně 10 let. Ještě nemáme přesnou fakturu, ale cena by měla být cca 26 000.-Kč. Budeme muset zabezpečit na Blatci požární zbrojnici, kde je uložena historická stříkačka. Tato požární zbrojnice minulý rok kvůli suchu praskla, proto ji  necháme zabezpečit a stáhnout. V rozpočtu musíme najít peníze na opravu této zbrojnice,  protože v Blatci k návsi patří a zbourat ji by byla škoda. Starosta dále poděkoval hasičům, sokolům a filatelistům, že nám pomáhají, protože peníze, které dnes Město Rovensko pod Troskami těmto spolkům přidělilo jsou, dle slov starosty Koldovského, jen malým, suchým vyjádřením této práce, kterou dělají, ale to poděkování směřuje k těm nadšencům, kteří se tady snaží o život v Rovensku ve spolcích.

     Dále p. Koldovský informoval, že měl jednání s libereckou televizí, která zde připravuje 20 minutový pořad o Českém ráji.My budeme mít v těchto 20 minutách 10 minut společně sTroskovicemi a Sedmihorkami. Město to bude stát 8 000.-Kč. Tento pořad bude vysílám v liberecké a jablonecké televizi. Když budeme mít zájem, dají nám nahrávky. Obdrželi jsme dotaci ve výši 50 400.-Kč na náměstí. V poslední době se na Křečovicích dělalo nové elektrické vedení a současně s tím jsme nechali předělat i veřejné osvětlení za   12 998.-Kč. Toto se dělá nyní i veVáclaví, kde se vyměňují dřevěné sloupy za  betonové. Nechali jsme propláchnout silniční propustky, např. nad hřbitovem byl propustek ucpaný a nechal se opravit. Nechali jsme propláchnout i kanály u Granátu a u nádraží.  Dále starosta uvedl, že zaměstnanci z SČVK opravili kanál u pošty a tedy nebudeme při jízdě cítit  dvě "žďuchnutí". V Revoluční ulici u Maršánů se opravuje přípojka, proto je to zde rozkopáno, u Znášiků se bude současně s tím opravovat další část řadu. V létě proběhla akce Městečko v pohybu. Na toto městečko přišlo cca 300 - 350 lidí. Měli jsme štěstí, že nebylo deštivé počasí. Obrat této akce byl 36 350.-Kč., město doplácelo 7 553.-Kč, přesné vyúčtování je uvedeno v příloze zápisu.

Dále starosta p. Koldovský seznámil přítomné s náklady na obnovu náměstí v Rovensku pod Troskami:

Kovářství Mansfeld                                                     146.786,50  Kč

Diké spol. s r.o.                                                          281.542,--   Kč

Electrosun s.r.o.                                                          167.727,--   Kč

Žula – družstvo dlaždičů                                              278.432,--   Kč

Doznak                                                                         55.060,20  Kč

Remis s.r.o. (pítko)                                                         5.117,--   Kč

Kůtek – zemní práce                                                   112.217,--   Kč

Kolář – zemní práce                                                        5.652,50  Kč

T.Messner – doprava písku                                             1.485,--   Kč

Písek na opravu dláždění                                                    722,50  Kč

Veř.osvětelení                                                 101.138,10  Kč

Celkem                                                               1.155.879,80  Kč        

Dotace na obnovu náměstí v Rovensku pod Troskami

Grantový fond Libereckého kraje                           20.000,--  Kč (dopravení značení na náměstí)

Neinvestiční příspěvek od Města Turnov                30.000,--  Kč (parkové úpravy náměstí)

Dotace z Libereckého kraje                                  180.000,--  Kč 

Dotace z MŽP                                                        50.000,-- Kč      

Celkem                                                               280.000,-- Kč  

Rozdíl               Kč 875.879,80

Poté starosta seznámil zastupitele se Zprávou o hospodaření města Rovensko pod Troskami za období leden - srpen 2005:

Celkové příjmy činily               14 612 158, 35.-Kč

Celkové výdaje činily               14 940 113, 62.-Kč

Zůstatky na bankovních účtech celkem činily 1 555 343, 09.-Kč.

Dále starosta pokračoval ve výčtu toho, co se přes léto udělalo. Další velkou akcí, kterou jsme měli byl den otevřených dveří ve škole, kterého se zúčastnilo velmi málo občanů. Oprava školy stála 10, 5 mil. korun. Předělaly se WC, sítě. Když se odkryly v patře stropy tak se zjistilo, že se rozpadly traverzy, což dokazuje, že škola byla ve špatném stavu. Máme zažádáno o 12, 5 mil. na dokončení této akce, zatím nemáme zprávy, zda finanční prostředky dostaneme. K pouti pan Koldovský poznamenal, že měl strach, jaké bude počasí. Byl krásný víkend, kdy pouť proběhla ke spokojenosti provozovatelů aktrakcí. Došlo zde k malému incidentu, kdy nám napsal jeden pán, že když chtěl uvolnit silnici od zboží vietnamských obchodníků, tak jej vietnamský obchodník napadl. Z tohoto problému se poučíme pro příště. Problémy byly i s poutí konanou na náměstí, kdy jezdili přes náměstí kamiony.

Poté p. Brunclík vyzval k diskusi. V diskusi vystoupil ředitel základní školy p. Měkyna s poděkováním zastupitelstvu za opravu školy.

Pan Šálek uvedl, že  starostu i pana ředitele mrzí, že na den otevřených dveří do školy  téměř nikdo nepřišel a jeho jako zastupitele mrzí, že na tuto ani na jiné stavby nebyly zastupitelé v jejich pozváni. Na toto reagoval p. Koldovský s tím, že si myslí, že se p. Šálek mýlí, neboť na minulé akci bylo slavností otevření a pohoštění, byly pozvánky. Pan Šálek doplnil, že mínil to, že v průběhu ani jedné stavby nebyly zastupitelé pozváni na stavbu. K tomu p. Koldovský uvedl, že bude rád, když dostane dotaci 12 mi. Kč a s chutí tam zastupitele pozve. P. Brunclík řekl, že  musí být také zájem ze strany zastupitelů, že on sám tam byl a ani se neptal, zda se tam může jít podívat.  Pan Šálek podotkl, že v minulosti to řešil tak, že sám pozval zastupitele na stavbu aby se mohli vyjádři např. k průběhu stavby atd. Pan Brunclík uvedl, že neví jak by se měli vyjadřovat ke stavbě, když ta je podle projektu. Dále pan Šálek uvedl, že náměstí nás stálo 1 2000 000.- Kč z čehož město zaplatilo více jak 800 000.-Kč, a že si dovede představit úpravu náměstí za poloviční náklad a v praktičtějším provedení.

Dále se do diskuse přihlásil p. Drapák s dotazem, kdo odpovídá za kvalitu prací na náměstí. Nato toto odpověděl starosta p. Koldovský tak, že všechny práce jsou v záruční době a zodpovídá na ně ta firma, která je prováděla.

Po ukončení diskuse požádal p. Vlčka, aby přečetl návrh usnesení.

O všech bodech usnesení bylo hlasováno jednotlivě viz výše

Zapsala: Kovaříková

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:58
TÝDEN:960
CELKEM:1383819

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami