Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

05.10.06 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a přílohy

Z á p i s

z 23. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného ve čtvrtek dne 5. října 2006 od 19.00 hodin v sále radnice


Přítomní členové zastupitelstva:

Pavel Koldovský, Bc. Jiří Bíma, Kamila Šmirausová,  Ing. Petr Halama, Ladislav Šálek,

MVDr. Václav Švihel, Vladislav Vlček, Jiří Houška.

Omluveni: MUDr. Jaroslav Hošek

     Všechny přítomné přivítal pan starosta a konstatoval, že zastupitelstvo je přítomno v počtu 8 členů a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Jana Fišerová.

Ověřovateli zápisu byli jmenováni Pavel Koldovský, Jiří Houška a  Petr Halama.

Do návrhové komise byli navrženi Vladislav Vlček, Kamila Šmirausová, Jiří Bíma.

     Schváleno 8 hlasy.

     P. Koldovský seznámil přítomné s programem tohoto veřejného jednání:

1.      Kontrola usnesení z minulého jednání

2.      Rozpočtové změny

3.      Pronájem Restaurace radnice

4.      Příspěvky organizacím

5.      Smlouva o zajištění základní dopravní obslužnosti LK pro období roku 2007

6.      Různé

7.      Diskuse

8.      Usnesení a závěr

            Takto navržený program byl odsouhlasen všemi 8 hlasy.

Bod 1.  Kontrola usnesení z minulého jednání

1.    Na minulém jednání zastupitelstva ze dne 29. června 2006 bylo uloženo starostovi uzavřít smlouvy s TDI (technický dozor investora) Ing. Suchým a firmou Colas na akci „Rekontrukce chodníků v Revoluční ulici“ - bylo splněno.

2.    Dalším úkolem bylo uzavřít kupní smlouvy s nájemníky čp.75 na prodej bytů a pozemků - nebylo splněno. Z důvodu závažného pochybení při zaměřování bytu č. 12 bylo toto rozhodnutí na mimořádném jednání zastupitelstva ze dne 17.8.2006 zrušeno.

3.    Dále bylo uloženo uzavřít smlouvu s firmou Reacom na vysprávku komunikací tryskovou metodou – bylo splněno.

Bod 2. Rozpočtové změny

     P. Bíma přečetl rozpočtové změny Města Rovensko p. Tr. Rozpočtové změny jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Rozpočtové změny byly odsouhlaseny všemi 8 hlasy.

Bod 3. Pronájem Restaurace radnice

     P. Koldovský sdělil, že sl. Jarmila Houšková skončila provozování Restaurace radnice. Bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, do kterého se přihlásili 3 účastníci. Proběhla dvě kola, jeden účastník byl vyřazen a dva účastníci měli téměř shodné nabídky. Z těchto nabídek byl vybrán p. Lukáš Mazánek z Křečovic, kterému budou pronajaty nebytové prostory v budově radnice za účelem provozování hostinské činnosti v Restauraci radnice za nájemné 80.400,- Kč ročně, tj. 6.700,- Kč měsíčně, dále pak 2.000,- Kč ročně za pronájem zahrádky dle vyhlášky o záboru veřejného prostranství. K těmto částkám se budou započítávat  také zálohy na služby. Zastupitelstvo na své pracovní schůzce žádalo o doplnění bodu "c" v nájemní smlouvě, kde je uvedeno, že tato smlouva může být ukončena výpovědí a zastupitelstvo žádalo doplnit bod" c" takto: „výpovědí obou stran bez udání důvodu“. Výpovědní lhůta 3 měsíce, pokud se strany nedohodnou jinak, je uvedena ve smlouvě v čl. 4 a je doplněna dle požadavku zastupitelstva v bodě "c" jak je výše uvedeno. Pokud takto zastupitelé smlouvu schválí, nabývá smlouva platnosti od 6.10.2006 .

P. Šálek se zeptal, zda to znamená, že je tedy možno smlouvu vypovědět do 3 měsíců bez nároku kohokoliv. P. Koldovský odpověděl přečtením znění smlouvy tak, jak je navržena:

 „Platnost této smlouvy zaniká:

a/ dohodou smluvních stran

b/ zákazem činnosti ze strany kontrolních orgánů v případě nedostatků způsobených pronajímatelem

c/ výpovědí obou stran bez udání důvodu

d/ odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v odst. b/

      Po odstoupení od smlouvy z nájmu předá nájemce pronajímateli předmět nájmu a provede vyúčtování do 1 měsíce od písemné výpovědi.   

e/ pronajímatel může od smlouvy odstoupit zjistí-li, že nájemce užívá provozovnu v  rozporu s touto smlouvou.      

f/ zákazem činnosti ze strany kontrolních orgánů v případě nedostatků způsobených  nájemcem, nebo odebráním živnostenského oprávnění. V tom případě je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  tříměsíčního nájemného včetně záloh na služby.

        Při ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu a předání prostor pronajímateli je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu na pronajatém majetku vzniklou nad rámec běžného opotřebení.“

P. Šálek dodal, že tedy p. Lukáš Mazánek má jistotu pouze do tří měsíců.

P. Koldovský odpověděl, že je to smlouva, která byla běžná a byla v tomto stejném znění uzavřená i se sl. Houškovou a tam se zastupitelé nad tímto nepozastavovali.

Pak p. Koldovský požádal zastupitele o odsouhlasení pověření starosty uzavřít smlouvu s p. Lukášem Mazánkem, dle nájemní smlouvy, která byla zastupitelům předložena, a to s platností od 6.10.2006.

            Uzavření nájemní smlouvy bylo schváleno 6 hlasy, hlasování se zdržel p. Šálek a p. Švihel.

Vzor smlouvy je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Bod 4. Příspěvky organizacím

     P. starosta navrhl schválit finanční příspěvky následujícím organizacím:

1. TJ Sokol Rovensko p. Tr. oddíl kopané 5.000,- Kč za stěhování dětského oddělení knihovny na malé škole z důvodu stavby - rekonstrukce ZŠ.

            Schváleno všemi 8 hlasy.

2. SDH Štěpánovice 5.000,- Kč za opravu požární zbrojnice ve Štěpánovicích a údržbu okolí.

            Schváleno všemi 8 hlasy.

3. SDH Rovensko p. Tr. 2.000,- Kč za mytí požární nádrže a přípravu na sezónu.

            Schváleno všemi 8 hlasy.

Bod 5. Smlouva o zajištění základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období roku     

            2007.

     P. starosta požádal zastupitele o pověření podepsat uvedenou smlouvu, kde město zaplatí celkovou částku ve výši 110.250,- Kč. Tato částka se hradí čtvrtletně a bude tímto zajištěno poskytování  veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě.

            Odsouhlaseno všemi 8 hlasy.

Bod 6. Různé

1.  Neinvestiční dotace Svazku obcí Rovensko pod Troskami

     P. Koldovský požádal zastupitele o schválení neinvestiční dotace Svazku obcí Rovensko pod Troskami ve výši 106.505,- Kč na úhradu faktury za opravu vodovodních přípojek (10 ks)

a podzemního hydrantu v Revoluční ulici. Protože na tyto opravy máme sjednanou smlouvu s SčVK Jablonec n. N., hradíme tyto věci přes Svazek obcí.

            Neinvestiční dotace byla schválena všemi 8 hlasy.

2. Známky pro psy

     P. Koldovský uvedl, že staré zásoby známek pro psy jsou již vyčerpány. Byly zakoupeny známky nové, které mají podobný rozměr a jsou mosazné. Cena staré známky z plastu činila 10,-Kč.

P. Koldovský podal návrh na cenu nové známky 20,- Kč včetně DPH.

            Cena nové známky 20,- Kč s DPH byla schválena všemi 8 hlasy.

3. Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu (dále jen PF) do majetku města.

     Jedná se o pozemky, které se nacházejí v prostoru náměstí. Jsou to především chodníky, jsou rozděleny na díly a jsou majetkem PF. Do dnešního dne nejsou v majetku města, tzn. že pokud si chtěl některý z občanů postavit na chodníku lešení, musel žádat PF. Pro bezúplatný převod pozemků z PF je nutný souhlas zastupitelstva.

Jedná se o pozemky, které se nacházejí na katastrálním území Rovensko p. Tr. a jsou to:

- pozemky pozemkového katastru 2222/1 : díl 1 parcela KN 2230/5 o výměře 205 m2

                      díl 2 parcela KN  2222/4 o výměře 210 m2

                                                                     díl 3 parcela KN  2222/7 o výměře 139 m2                  

- pozemky pozemkového katastru 2233/1 : díl 1 parcela KN 2222/7 o výměře 275 m2

                               díl 2 parcela KN 2233/2 o výměře 3 m2

- ppč. 2222/3 o výměře 224 m2

     P. starosta požádal zastupitele o schválení bezúplatného převodu pozemků, které jsou majetkem Pozemkového fondu a je k jejich převodu potřeba souhlas zastupitelstva.

            Odsouhlaseno všemi 8 hlasy.

4. Žádost MŠ Rovensko p. Tr. o navýšení příspěvku o 19.000,- Kč na provoz

     Na základě doložených nákladů, které vznikly v souvislosti  s rekonstrukcí MŠ a velkých doplatků za plyn požádál p. Bíma zastupitele o schválení navýšení příspěvku na provoz MŠ v Rovensku p. Tr. o 19.000,- Kč. Rezervní fond této organizace ve výši 68.791,- Kč, po odečtení příspěvku z pohádkového lesa tj.14.000,- Kč zůstává 54.791,- Kč , chce použít organizace na postupnou výměnu nábytku ve třídách po předchozím souhlasu zřizovatele.

     Požadavek MŠ Rovensko p. Tr. o navýšení příspěvku o 19.000,- Kč byl schválen všemi 8 hlasy.

5. Převod mobilního telefonu do majetku ZŠ

     P. Bíma podal zastupitelstvu návrh na převod mobilního telefonu č.723 477 075 do majetku příspěvkové organizace ZŠ Rovensko p. Tr. Tento telefon byl zakoupen za 1,- Kč z důvodu velké poruchovosti krizových telefonů, které byly vyměněny. Mobilní telefon bude použit pro správce  sportovní haly ZŠ.              

     Převod mobilního telefonu byl schválen všemi 8 hlasy.

6. Jednostranné zvyšování nájemného

     Na základě zákona 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, může obec od 1.1.2007 využít možnosti zvýšit jednostranně nájemné. Uvedený zákon upravuje možnost jednostranného zvyšování nájemného z bytu, které je možné uplatnit během čtyřletého období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2010. Toto navýšení však musí být nájemníkům oznámeno 3 měsíce předem.

     P. starosta navrhl, aby rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného bylo projednáno na dalším veřejném jednání zastupitelstva, které se bude dle předpokladu konat v prosinci 2006.

    P. Švihel uvedl, že k tomuto bodu vznikly na pracovním jednání trochu nejasnosti. Není zcela jasné, jak dlouho už je MěÚ s tím seznámen, protože příprava tady k tomu nebyla žádná velká, nebylo to zkonktretizováno, zastupitelstvo nemělo dostatek prostoru, aby se k tomuto mohlo vyjádřit.

     P. Koldovský odpověděl, že Sdělení MMR, jehož součástí jsou tabulky pro výpočet nájemného vyšlo v červenci letošního roku. Uvedl, že se jedná o navýšení 11,3 % u bytu první kategorie a o 19,6 % u bytu II. kategorie, tj. v průměru 150,- Kč na jeden byt za měsíc. Město by tímto přišlo cca o 2.000,- Kč za měsíc. P. Koldovský vysvětlil, že s jednostranným zvýšováním nájemného nebyli zastupitelé podrodně seznámeni z toho důvodu, že prioritou města v létě byly stavby v řádu 20 mil. Kč - chodníky, rekonstrukce ZŠ, MŠ, veřejné osvětlení - které musely být v termínech dokončeny, protože kdyby nebyl splněn přesný termín dokončení, musela by se dotace vracet. Problémy byly, jako na každé stavbě, a ještě do toho všeho se přidala privatizace čp. 75, která musela být zastavena. Takže snažení města šlo tímto směrem. A když si porovnáme, že v případě nezvýšení nájemného přijde město zhruba o 2.000,- Kč měsíčně, tak je to obrovský rozdíl proti tomu, kdyby nebyly v termínu dokončeny stavby a město by muselo vrátit dotaci 15 mil Kč a zaplatit pokutu dalších 15 mil Kč.

P. Šálek uvedl, že tato odpověď se mu nelíbí, že tyto věci nemá na starosti starosta, ale zaměstnanci, kterým se to může dát na starost, a že se v žádném případě nejedná o další schůzi v prosinci, protože nebyl dán datum ustavující schůze, což by mělo na tomto jednání zaznít. A pokud nové zastupitelstvo nastoupí, nebude mít v těchto věcech tak úplně jasno, aby od prosince rozhodovalo.

P. Koldovský  sdělil, že toto zastupitelstvo vůbec nerozhoduje o tom, kdy bude ustavující schůze, ale že je to dáno v zákoně obcích.

P. Bíma se dotázal, zda zastupitelstvo souhlasí s tím, aby rozhodnutí o jednostranném zvyšování nájemného bylo projednáno na dalším jednání zastupitelstva.

            Bylo odsouhlaseno všemi 8 hlasy.

7. Dále p. Koldovský podal informaci o dokončení stavby "Rekontrukce chodníků a veřejného osvětlení v Revoluční ulici".

Chodník – výdaje:

smlouva s firmou Colas                                                                                   1.423.826,-

vícepráce                                                                                                          271.941,20

další práce  - místo před vstupními dveřmi před školou                                         84.913,90

celkem firma Colas                                                                                         1.780.681,10

Na dotaz p. Švihela co se týká záruky, odpověděl p. Koldovský, že záruka na dílo je 36 měsíců.

K.B.Blok  - dodavatel dlažby                                                     925.621,-

                 -  doprava                                                                               72.828,-

Šnajdr – doprava dlažby před ZŠ                                                            11.314,50

Solsats – rozebrání chodníku, odkop a odvoz zeminy                   472.430,-

Kovářství Mansfeld – zábradlí před malou školou + velkou školou       51.527,-

Firma Kaplan – projekt                                                                             46.410,-

Ing. Suchý – TDI – stavební dozor                                                             34.780,- 

Celkem náklady na chodník                                                                 3.395.591,60

Z této částky se musí odečíst dlažba, která zbyla a je uskladněna na dvoře radnice  v ceně – 175.145,-

Příčinou vzniku přebytku dlažby je nevyčerpání plánované rezervy na prořez u jednotlivých typů dlažby. Ruční pokládkou dlažby s citlivým přístupem k úspoře bylo dosaženo tohoto výsledku.

odečtená záloha na palety                                                                     - 26.250,- Kč

Celkem stál chodník                                                            3.194.196,60 Kč        

V rámci opravy chodníku byly opraveny vodovodní přípojky + 1 hydrant v ceně 106.505,- Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení stála 817.314,27 Kč z toho:

1) stožáry + tělesa + kabel (Elektrosun)           269.518,-

2) výkopové práce, montáž pouzder VO, montáž svítidel a stožáru VO firma Solsats  492.009,07 Kč

3) projekt z r.  2005                                        55.787,20 Kč

Stavba byla oproti projektu posílena o 5 ks kompletních stožárů v Revoluční ulici, aby se splnila norma svítivosti.

Původní rozpočet dle projektu 727.832,- Kč + 5 ks stožárů  = 64.514,-Kč  = celkem 792.346,- Kč.

Skutečné náklady – projekt  = 761.527,- Kč

Proti projektu se lišíme o 30.819,- Kč, které jsou tímto ušetřeny.

Byl zrekonstruován kovaný plot u ZŠ a 2 kamenné sloupky, které byly rozbité za celkovou částku 109.650,- z toho:

Firma Mansfeld – s DPH 101.150,- Kč

kamenické práce – sloupky 8.500,- Kč

     Celkem bylo proinvestováno na této akci během léta 4.121.160,- Kč, z toho zbývá zaplatit

z rozpočtu 327.556,- Kč a z úvěru 242.752,- Kč. Jinak je do této doby vše zaplaceno. Současný stav našeho účtu v bance je cca 1.500.000,- Kč a 15 tis. Kč na hotovosti v pokladně.

Dále p. Koldovský řekl, že jak se akce povedla, či nepovedla musí zhodnotit občané sami.

     P. Halama požádal p. starostu, aby upřesnil úvěr a financování.

P. Koldovský sdělil, že máme 3 mil. Kč úvěr, z toho zbývá dočerpat  242 tis. Kč, které dočerpáme

a z našeho rozpočtu musíme ještě zaplatit 327 tis. Kč. Splátky uvedeného úvěru budou činit 45 tis. Kč měsíčně. Jedná se o úvěr na 5 let, který byl odsouhlasen na minulém jednání zastupitelstva.

P. Šálek uvedl, že nemáme doplácet, ale máme doslovně dluh 3 mil. Kč. Další věcí, která se

p. Šálkovi nelíbí, je 3 letá záruka. Uvedl, že již před 10-ti lety bývala záruka 5 let. 3 letá záruka je akorát na to, aby si dlažba sedla a aby se na chodníku udělaly nerovnosti. Další věcí na zamyšlenou je ta, že zůstala dlažba v hodnotě 175 tis. Kč někde na dvoře. Kdo to bude hlídat, jak to známe, moc dlouho tady pořádně nic nevydrželo.

     P. Koldovský požádal p. Halamu, aby podal informace co se týče zeleně v Revoluční ulici, jak to vypadalo se stromem, kdo bude jeho poškození platit.

P. Halama informoval, že došlo k poškození jednoho stromu, který zaplatila firma VAK.

Ostatní záležitosti, týkající se úpravy zeleně, dosypání borky a dosadeb – doplnění uhynulých sazenic, upravila firma Diké zdarma v rámci pozáručního servisu, nefakturovala městu ani korunu.

Ke zbylé dlažbě z chodníků dále p. Halama sdělil, že do jisté míry je to chyba projektanta. Počátek stavby vypadal tak, že firma Colas počítala se strojovou pokládkou, čehož si zastupitelé včas všimli

a zastavili to. Firma musela pokračovat ruční pokládkou. Ušetřené metry dlažby vznikly bezesporu promyšlenou a šetrnou pokládkou.

8. Informace o hospodaření Města Rovensko p. Tr. za období leden až srpen 2006.

     P. Bíma přečetl přehled o hospodaření města, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

     P. Koldovský dále sdělil, že předpoklad daní, které bychom měli dostat podle minulých 2 let za 3 měsíce od října do prosince je 2.300.000,- Kč. Tzn. že s touto částkou můžeme ještě do konce roku počítat. Pokud k této částce přičteme ještě 1.500.000,- Kč, dostaneme celkovou částku 3.800.000,- Kč, kterou bychom měli mít k dispozici. Musí se samozřejmě počítat s nucenými výdaji, příspěvky školám a s ostatními výdaji.

9. Výměna oken v čp. 429 v Tyršově ulici

     P. Koldovský  informoval, že na výměnu oken v čp. 429 bylo provedeno malé výběrové řízení. Podle zákona se velké výběrové řízení dělá v případě zakázek nad 6 mil. Kč. Přišly nabídky od čtyř firem, byly osloveny ještě další dvě firmy – fi Helios a fi OKAY PLAST, jejichž ceny byly porovnávány. Firma OKAY PLAST dala výhodnější nabídku za 482.454,- Kč včetně DPH. Je to cena výměny oken společně se zednickými pracemi, výměnou dveří. Firma Helios měla nabídku o 100 tis. Kč vyšší.

     P. starosta požádal zastupitele o vyjádření k výměně oken v havarijním stavu v čp. 429.

P. Švihel se vyjádřil s tím, že částka 500 tis. Kč není zcela zanedbatelná a myslí si, že při současných výdajích, které město ještě čekají, výměna oken tak nespěchá, a nechal by výměnu oken na rozhodnutí dalšího zastupitelstva, protože rezerva města není zase až taková, že by si město mohlo dovolit v případě havárie nějakou větší akci. V případě poškození vodovodu nebo něčeho podobného by pak byl problém peníze sehnat. Uvedl, že může přijít havárie a nezbylo by nic.

P. Šálek potvrdil slova p. Švihela a ještě dodal, že máme doplácet za chodník, a do toho ještě za okna, tak nám v rozpočtu zbude 700 tis. Kč. Daně mohou přijít ale není jistého nic, nevíme co nás může potkat a situace ve vládě vypadá tak, jak vypadá.

P. Bíma reagoval na slova p. Šálka se sdělením, že daňové příjmy se stavem ve vládě nesouvisí. Co se týká oken v čp. 429, tak aby předešel spekulacím, budou se vyměňovat všechna okna mimo bytu

p. Bímy. Výměna oken je nutná, vypadávají tabulky ve sklech, je to již nebezpečné. Navíc na rekontrukci oken bylo počítáno v rozpočtu, který byl již odsouhlasen.

P. Koldovský uvedl, že předpokládané nucené výdaje činí 1.200.000,- Kč a rozdíl z tohoto činí 1.100.000,- Kč. Pokud bude výměna oken na tomto zastupitelstvu schválena, bude ke konci roku zůstatek 1.600.000,- Kč.  P. starosta uvedl, že si dovoluje tvrdit, že výdaje s výměnou oken nás nemohou ohrozit.

P. Halama uvedl, že dům čp. 429 je černou skvrnou města  i když je na frekventovaném místě a on sám by za současných podmínek v tomto domě bydlet nechtěl. Zima se blíží a je lépe vyměnit okna nyní, než zima skutečně přijde. Jako podnikatel říká, že peníze se mají točit.

P. Šálek na to odpověděl, že za minulého zastupitelstva se na dům čp.429 dávala střecha a uvedl, že se mu nelíbí, že je to v tuhle dobu a v téhle finanční situaci.

P. Houška řekl, že je v čp. 429 prázdný byt po p. Cífkovi a pokud se byt neupraví, nemůže se pronajmout a nemůže takto vydělávat.

     P. Koldovský sdělil, že co se týká ještě úvěru, zbyl po minulém zastupitelstvu úvěr 800.000,- Kč, který se musel splácet po celý rok a také se to zvládlo. Daně se zvyšují, nebezpečí nehrozí.

P. Šálek se bránil tím, že úvěr sice byl, ale byl jištěný doplatkem 900.000,- Kč od VČP za plynové zařízení.

P. Koldovský na toto uvedl, že i když jsme platili 800.000,- Kč dluh, dovolili jsme si koupit traktor za 800.000,- Kč. Takže i přesto jsme to vše zvládli.

    Poté p. Koldovský požádal zastupitele o schválení provedení výměny stávajících poškozených oken v čp. 429 v Tyršově ulici a o schválení k pověření starosty podpisem smlouvy s firmou OKAY PLAST s.r.o. na výměnu poškozených oken v čp. 429 na částku 482.454,- Kč s DPH.

                        Bylo schváleno 6 hlasy, hlasování se zdrželi p. Šálek a p. Švihel.

Bod 7. Diskuse

     P. Bíma otevřel diskusi a dodal ještě k připomínce p. Šálka o ustavující schůzi, že dle § 91 zákona o obcích 128/2000 Sb.  ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb, takže nikoliv na tomto jednání. Ustavující zasedání zastupitelstva obce zvolí starostu, místostarostu a další členy rady obce.

     P. Randák poděkoval zastupitelům za Revoluční ulici a základní školu, „klobouk dolů před prací kterou jste vykonali“. Panu Šálkovi odpověděl v souvislosti s úvěrem, že pokud by si p. Randák nepůjčil na dům, bydlel by pod mostem. Pak se dotázal jak to vypadá s Rekreačním střediskem Palda a kdy začne vydělávat.

P. Koldovský odpověděl, že  Rekreační zařízení Palda je samostatné, nikdo jej nedotuje. V nejbližší době se bude řešit reklamace tašek na apartmánech s firmou H-plus a Status. Potom P. Koldovský seznámil přítomné se zůstatky Rekreačního střediska Palda k 31.8.2006 na běžném účtě 1.263.286,- Kč a v pokladně 42.718,- Kč. Uvedl, že Rekreační zařízení Palda přispěje částkou 150.000,- Kč na rekonstrukci bytu po p. Cífkovi v čp. 429, do kterého by se měla nastěhovat p. kuchařka, pracovnice Paldy.

     P. Šálek řekl, že se nebrání půjčce na chodník. Dále uvedl, že Palda je soběstačná, a neví proč by se měly dávat peníze z Paldy do městského bytu. Kuchařka tu může být 10 let nebo jen rok nebo také vůbec. Dále uvedl, že všechna Informační střediska jsou vedena a pracují pod Městskými úřady a ne pod hospodářským střediskem tak, jak je tomu v Rovensku. Protože žádné Informační středisko není a ani nemůže být výdělečné.

P. Koldovský odpověděl, že Palda dá do městského bytu peníze, protože je to městské rekreační zařízení.

     P. Měkyna poděkoval současnému zastupitelstvu za vše co pro školství udělalo. Řekl, že o pouti, kdy se konala výstava a dny otevřených dveří v ZŠ, měl každý možnost se podívat do školy, co se opravdu za ty 3 roky udělalo. Řekl, že díky skupině kolem p. Koldovského se uskutečnilo vše, co bylo přislíbeno a že toho bylo skutečně mnoho. Vše bylo splněno na 100 %. Bylo ohromné s jakým nasazením do toho zastupitelstvo šlo, i on s ostatními učiteli a dětmi se snažili pomoci. Poděkoval zastupitelstvu za čtyři uplynulé roky, poděkoval za to, že dokáže p. Koldovský naslouchat občanům

a dokáže sliby plnit bez jakéhokoliv hulvátství. Poděkoval za děti i jejich rodiče.

     P. Bíma poděkoval p. Měkynovi za krásná slova.

     P. Novák se dotázal na stav privatizace domu čp. 75, zda jde vše podle plánu, nebo se vyvíjí průšvih.

     P. Bíma uvedl, že je vše v rukou právníků, pečlivě se vše zkoumá a hodnotí, aby k žádnému průšvihu nedošlo, ale tento úkol zbude až na další zastupitelstvo.

     P. Halama se ještě vyjádřil k dotaci 40.000,- Kč na založení zeleně kolem školy. Uvedl, že se jedná o úpravu nejen zahrady školy, ale jedná se o prostor, který obepíná celou školu. Pracuje se na projektu, aby se vše stihlo a aby se dotace nemusela vracet. Uvedl, že doufá, že nastupující zastupitelstvo tento projekt využije.

     P. Šálek sdělil, že nechce zpochybňovat práci starosty, ale mrzí ho, jakým způsobem se škola osekala, že vypadá stejně, ale je to bohužel jen polystyren a ne štukatérská práce a že se diví, že panu řediteli školy nevadí, že se v hale hraje jen volejbal a nedá se hrát malá kopaná a házená, protože hale chybí metry. Pak se dotázal, co se stalo s parketami ze školy, kde je teď linoleum.

P. Koldovský odpověděl, že parkety odvážela firma BAK. Některá prkna byla využita jako rošt pod dřevoštěpkové desky pod podlahu, aby se podlaha nehoupala, nevrzala a byla pevná.

P. Bíma uvedl, že sice na škole je polystyren, ale stav školy byl už tak špatný a nebezpečný, že hrozil úraz od padající omítky. Díky bohu, že se včas sehnala dotace.

P. Koldovský ještě řekl, že díky zateplení školy se ušetří hodně peněz za topení, a to se určitě musí někde projevit. P. Blažek z Restaurace Melodia také opravuje fasádu, ale aby zachoval původní stav fasády, musel provést zateplení zevnitř domu, což u takového velkého domu jako je základní škola nelze. Firma slíbila 99% ozdob na škole ponechat, což se skutečně stalo.

     P. Vlček přečetl usnesení z 23. jednání zastupitelstva.

O všech bodech usnesení bylo hlasováno jednotlivě viz výše.

     P. Šálek se ještě dotázal na územní plán, v jakém je stavu. P. Koldovský odpověděl, že máme žádosti a řešení a změny je nutné řádně probrat na pracovním jednání zastupitelstva. Prozatím však na to ještě nebyl čas stejně jako s tím nájemným.

     P. Halama informoval o tanečních večerech pro manželské páry a přátelské dvojice pod vedením Petra a Jaroslavy Mertlíkových, které se uskuteční v rovenské radnici od 1.11.2006 každou středu a na které jsou všichni srdečně zváni.

     Na závěr p. Koldovský poděkoval všem zastupitelům za jejich práci. „Jaká byla, to nechám na hodnocení občanů. Mám velké uspokojení z toho, že když jsme nastupovali, slíbili jsme, že budeme pracovat tak, abychom se Vám mohli podívat do očí s hlavou vztyčenou. Nyní tady sedíme v zpříma

a díváme se Vám rovně do očí. Největší dík ovšem patří Vám občanům, protože bez Vás bychom to nedosáhli. Děkujeme Vám.“

P. starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Ověřovatelé:

….................................          ….......................................    ….......................................

Pavel Koldovský,                                 Jiří Houška                             Ing. Petr Halama,

starosta                                               zastupitel                                  zastupitel         

Rovensko pod Troskami dne 12.10.2006

Zapsala: Jana Fišerová

U s n e s e n í  č. 23

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 5. října 2006.

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. schvaluje:

  1. rozpočtové změny – dle přílohy č. 1.
  2. pronájem nebytových prostor v čp. 1 za účelem provozování pohostinské činnosti - Restaurace Radnice – p. Lukáši Mazánkovi z Křečovic
  3. příspěvky organizacím TJ Sokol Rovensko oddíl kopané ve výši 5.000,- Kč za stěhování knihovny na malé škole, SDH Štěpánovice ve výši 5.000,- Kč za opravu požární zbrojnice a údržbu okolí, SDH Rovensko pod Troskami 2.000,- Kč za mytí požární nádrže.
  4. neinvestiční dotaci Svazku obcí Rovensko p. Tr. ve výši 106.505,- Kč na opravu 10 ks vodovodních přípojek a podzemního hydrantu v Revoluční ulici
  5. schvaluje cenu nové známky pro psy 20,- Kč včetně DPH
  6. schvaluje bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví pozemkového fondu do majetku Města Rovensko pod Troskami
  7. žádost příspěvkové organizace Mateřská škola v Rovensku p. Tr. o navýšení příspěvku na provoz ve výši 19.000,- Kč.
  8. schvaluje převod mobilního telefonu do majetku Základní školy Rovensko p. Tr. pro potřeby správce haly
  9. schvaluje provedení výměny stávajících poškozených oken v čp. 429 v Tyršově ulici
II. bere na vědomí:

1.      Informaci o stavbě „Rekonstrukce chodníků v Revoluční ulici a veřejného osvětlení“

2.      Informaci o hospodaření Města za období leden – srpen 2006.

3.      že rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného bude projednáno na dalším veřejném jednání zastupitelstva.

III. ukládá:

1.      starostovi uzavřít smlouvu na pronájem nebytových prostor Restaurace Radnice za účelem podnikání

2.      pověřuje starostu podpisem smlouvy  o zajištění základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období roku 2007

3.      starostovi uzavřít smlouvu s firmou OKAY Plast s.r.o. na výměnu stávajících poškozených oken

v čp. 429 v Tyršově ulici za 482.454,- Kč včetně DPH.

….................................          ….......................................    ….......................................

Pavel Koldovský                         Jiří Houška                                      Ing. Petr Halama    

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:51
TÝDEN:953
CELKEM:1383812

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami