Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

04.01.11 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a usnesení

Zápis

z 2. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 16. prosince 2010 od 19.00 hodin

Přítomni: MUDr. Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka, MVDr. Václav Švihel, David Majer, Bc. Kateřina Matysová, Zdeňka Nejedlá, Jiří Houška, Bc. Jiří Bíma, Daniel Špína, Marek Náhlovský, Jan Houška, René Rychtr.

2. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p. Tr. zahájila a uvítala přítomné občany starostka p. Zdeňka Nejedlá. Zároveň se přítomným omluvila za indispozici hlasu z důvodu nemoci a předala slovo místostarostovi p. J. Bímovi.

Pan Bíma ještě před vlastním jednáním zastupitelstva upozornil přítomné občany, že svým podpisem na prezenční listině dávají souhlas ke zveřejnění svého jména v zápise z jednání v případě příspěvku v diskusi. Kdo s tímto dodatkem nesouhlasí, může své jméno na prezenční listině přeškrtnout. Uvedl, že je to z důvodu ochrany osobních údajů.

Dále konstatoval, že zastupitelstvo je přítomno v počtu 13 a je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluven je p. Petr Halama. Zapisovatelkou jednání byla jmenována p. Veronika Náhlovská, ověřovateli zápisu byli jmenováni: Zdeňka Nejedlá, Jiří Bíma, Jan Houška

Do návrhové komise byli navrženi David Majer, Jiří Kubelka, Jiří Houška.

            Schváleno 13 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1 .Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2. Jednací řád Městského zastupitelstva v Rovensku pod Troskami

3. Zpráva o výsledku dílčí kontroly hospodaření Města Rovensko pod Troskami

4. Zpráva o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor

5. Finanční příspěvky organizacím

6. Vyhlášení rozpočtového provizoria

7. Vyhlášení inventarizace

8. Rozpočtové změny

9. Darovací smlouva na stan s HZS Libereckého kraje

10.Ceny vodného a stočného

11. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro r. 2011

12. Různé

13. Usnesení

14. Závěr

             Schváleno 13 hlasy.

Bod 1 - Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že usnesení z minulého jednání bylo splněno: paní starostka učinila písemný dotaz na Ministerstvo vnitra k tématu ochrany osobních údajů při zveřejňování zápisů z veřejných jednání zastupitelstva.

Paní starostka seznámila přítomné s odpovědí JUDr. Adama Furka z odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR a přečetla výňatky ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004. Konstatovala, že dle JUDr. A.Furka obecně platí, že zápis z jednání zastupitelstva lze zveřejnit pouze po anonymizaci všech zákonem chráněných údajů. Dále uvedla, že na pracovním jednání zastupitelstva bylo dohodnuto, že na prezenční listině přítomných občanů na veřejném jednání bude uvedeno, že pokud občan vystoupí na jednání s příspěvkem do diskuse, souhlasí se zveřejněním svého jména v zápise z jednání zveřejněném na internetových stránkách města. Toto bude uvedeno i ústně před vlastním jednáním zastupitelstva.

Dále bylo na pracovním jednání zastupitelstva dohodnuto, že paní starostka učiní písemný dotaz na paní Hanu Štěpánkovou z tiskového odboru úřadu pro ochranu osobních údajů (e-mailovou adresu poskytl pan Jiří Kubelka) - zatím však bez odpovědi.

Bod 2 - Jednací řád Městského zastupitelstva v Rovensku pod Troskami

Pan Bíma uvedl, že zastupitelé byli seznámeni s jednacím řádem z roku 2003, který byl ve stejném znění schválen i usnesením č. 2 v roce 2006. Navrhnul původní znění ponechat, jen upravit následující body:

- v článku IV. znění odstavce 2 upravit takto:

 Členové zastupitelstva města obdrží pozvánku na zasedání spolu s návrhem projednávaných materiálů 10 dní před veřejném jednáním zastupitelstva pro nezbytnou přípravu.

- v článku V. odstavec 6 – ponechat jen první větu:

Dále předsedající předloží ke schválení pořad jednání zastupitelstva.

Ostatní – druhou větu a body a) až g) neuvádět.

- v článku VI. odstavec 2 doplnit takto:

Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zastupitelstva mají jeho členové, rada města a výbory.

- odstavec 3 zrušit a neuvádět.

Upravený jednací řád bude přílohou zápisu.

            Schváleno 13 hlasy.

Bod 3 - Zpráva o výsledku dílčí kontroly hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2010

Pan Bíma seznámil přítomné s výsledkem dílčí kontroly přezkoumání hospodaření města za rok 2010, kterou provedl pan Karel Gröger z odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumané období bylo od 1.1.2010 do 31.8.2010. Konstatoval, že při dílčím přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zastupitelstvo bylo se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření seznámeno.

Zpráva bude přílohou zápisu.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby zprávu vzalo na vědomí.

Bod 4 - Zpráva o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor v roce 2010

Pan Bíma konstatoval, že dne 1.11.2010 dozorčí rada ve složení Pavel Koldovský, Mgr. Zdeněk Mrkvička a Lidmila Vránová provedla kontrolu účetních dokladů a uzavřených smluvních vztahů v roce 2010.

Celkový závěr zní: Dozorčí rada po provedení kontroly vybraných účetních dokladů a všech uzavřených smluvních vztahů ve vazbě na usnesení shromáždění zástupců na realizované akce v roce 2010 konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola byla provedena z materiálů předložených účetní svazku paní Bryknarovou.

Zastupitelstvo bylo s touto zprávou seznámeno a zpráva bude přílohou zápisu.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby tuto zprávu vzalo na vědomí.

Bod 5 - Finanční příspěvky

Jelikož se město v tomto roce potýká s nedostatkem finančních prostředků, p. Bíma navrhnul poskytnutí finančního příspěvku pouze útulku pro psy v Turnově ve výši 5.000,-- Kč, protože pan Fišer vždy vyjde našemu městu vstříc, když je potřeba umístit některého zatoulaného pejska bez známého majitele do útulku.

            Schváleno 13 hlasy.

Bod 6 - Vyhlášení rozpočtového provizoria

V tomto bodě p. Bíma uvedl, že rozpočet města na rok 2011 bude jako každoročně schválen až v roce 2011, proto na základě § 44 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

a § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zastupitelstvo města na období od 1.ledna 2011 do doby schválení rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2011 Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2011. Seznámil zastupitele i veřejnost s „Pravidly rozpočtového provizoria Města Rovensko pod Troskami pro rok 2011“, která budou přílohou zápisu.

            Schváleno 13 hlasy.

Bod 7 - Vyhlášení inventarizace

Pan Bíma konstatoval, že starostka města přikazuje provedení inventarizace majetku ve vlastnictví města včetně příspěvkových organizací města se stavem k 31.12.2010 v době od 6.1.2011 do 13.1.2011. Dále přikazuje provedení dokladové inventarizace pohledávek a závazků a inventarizace zásob města se stavy k 31.12.2010 tak, aby inventarizační rozdíly mohly být proúčtovány do účetního období, za které se ověřuje stav pohledávek, závazků a zásob.

Paní Matysová seznámila přítomné s navrženými členy hlavní inventarizační komise a se členy dílčích inventarizačních komisí. Příkaz k inventarizaci bude přílohou zápisu.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby příkaz k inventarizaci vzalo na vědomí.

Bod 8 - Rozpočtové změny

Na jednání se dostavila paní Bláhová, členka zastupitelstva.

Paní starostka požádala nejprve o seznámení přítomných s Rozpočtovým opatřením č. 2/2010. Rozpočtové opatření č. 2/2010 přečetla p. K. Matysová. Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o dotazy a připomínky.

Pan Šálek - dotaz k bodu 5) “EU peníze školám“ - na co se získané peníze konkrétně využijí a jestli ZŠ Rovensko p. Tr. nebo MěÚ Rovensko p. Tr. budou nějakou částkou ještě přispívat.

p. Bíma: Dotaci získaly všechny ZŠ v ČR mimo Prahy.

Celková částka dotace je závislá na počtu žáků v ZŠ.

ZŠ v Rovensku p. Tr. získala dotaci ve výši: 979.458,- Kč, ze které je již 60% uhrazeno.

Zbylých 40% dostane ZŠ na podzim r. 2011.

Dotace slouží ke zkvalitnění výuky žáků – např. nákup 3 interaktivních tabulí, vybavení učebny informatiky novými počítači, výroba digitálních učebních pomůcek, zkvalitnění čtenářské a matematické gramotnosti, možnost dělení žáků do menších skupin, kde je možná kvalitnější výuka (hlavně spojená 3. a 4. třída), dále je pak z toho hrazen plat (poloviční úvazek) asistentky pedagoga, která se věnuje handicapovaným dětem.

Dále p. Bíma uvedl, že tato dotace není nijak vázána na peníze MěÚ Rovensko p. Tr., pouze prostřednictvím města je převáděna na rovenskou ZŠ.

Pan Šálek - dotaz na bod 13) výdaje na příjezdovou komunikaci k hasičárně v Křečovicích.

Pan Bíma - máme k dispozici fakturu na částku 119.960,- Kč za opravu a nový povrch této komunikace, která je asi 20 – 30m od hlavní komunikace.

Pan Kubelka - dotaz k bodu 13) na stavební dozor.

Pan Bíma - byl stanoven stavební dozor na tuto akci.

Pan Šálek - dotaz na bod 14) výdaje 20.000,- Kč na shození sněhu ze střechy sportovní haly a revize v ZŠ Rovensko p. Tr. - je to zvláštní spojení.

Paní starostka: Toto je v jedné výdajové položce pro ZŠ: shození sněhu stálo 13.800,- Kč a zbytek je na zvýšené výdaje za revize.

Pan Šálek - připomněl připočíst v rekapitulaci 5.000,- Kč na útulek pro psy.

Paní starostka uvedla, že celková částka (1.083.577,50 Kč) je správná, ve výdajích bylo připočteno 5.000,- Kč k běžným výdajům a o stejnou částku povýšeno snížení rezervy.

Pan Bíma dal hlasovat o jednotlivých bodech rozpočtového opatření.

Bod č. 1 až 12 schválen 14 hlasy.

Bod č. 13: schválen 9 hlasy, 5 hlasů proti (J. Bláhová, J. Hošek, V. Švihel, L. Šálek, J. Kubelka)

Bod č. 14 až 22 schválen 14 hlasy.

Dále p. Bíma požádal zastupitelstvo, aby stanovilo kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

1. provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,-- Kč včetně v těchto případech:

a) v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

            Schváleno 14 hlasy.

2. rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně provádět jen v případech:

a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutné výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován

Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

Pan Šálek - zápis z jednání rady města by měl být k seznámení.

Pan Bíma - zastupitelé budou seznámeni se zápisem rady města.

            Schváleno 14 hlasy.

Bod 9 - Darovací smlouva na stan

Pan Bíma sdělil, že dle této darovací smlouvy Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje daruje Městu Rovensko pod Troskami „stan zdravotnický ZDRS – velký“ v hodnotě 16.092,-- Kč.

Město dar přijímá a zavazuje se, že dar nebude po dobu 5 let využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani ho nebude k takovým účelům pronajímat. Dále se zavazuje, že ve stejné lhůtě dar nepřevede do vlastnictví třetí osoby.

Uvedl, že zastupitelstvo bylo s darovací smlouvou seznámeno. Darovací smlouva bude přílohou zápisu.

            Schváleno 14 hlasy

Bod 10 - Ceny vodného a stočného

Pan Bíma konstatoval, že Vodohospodářské sdružení Turnov vydalo tiskovou zprávu o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2011.

Dle této zprávy lze zjednodušeně a stručně konstatovat, že vodné vzroste o 2,5 %, stočné o 4 % a celková cena o 3,2 %, tedy o 2,-- Kč za 1 m3.

            Požádal zastupitelstvo, aby toto vzalo na vědomí.

Bod 11 - Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2011

Pan Bíma - smlouva mezi Městem Rovensko pod Troskami a Libereckým krajem byla doručena na městský úřad včera dne 15.12.2010 k podpisu. Na pracovní schůzce zastupitelstva jsme měli k dispozici pouze „rámcový“ návrh smlouvy, který byl schválen Radou Libereckého kraje usnesením č. 1342/10, nám byl zaslán e-mailem a dle tohoto návrhu výše příspěvku zůstává stejná jako v minulých letech, tzn. 90,-- Kč na 1 obyvatele a pro Město Rovensko pod Troskami celková částka činí 110.790,- Kč (na 1 231 obyv.). Dále uvedl, že zastupitelé byli s návrhem smlouvy seznámeni a požádal zastupitele o odsouhlasení smlouvy.

            Schváleno 14 hlasy

Zároveň byla paní starostka pověřena podpisem této smlouvy.

Bod 12 - Různé

1) Zvolení zástupce Města Rovensko pod Troskami do Rady sdružení VHS Turnov

Pan Bíma sdělil, že vzhledem k tomu, že dle stanov končí k 31.12.2010 členství v Radě sdružení VHS Turnov panu Pavlu Koldovskému, požádalo nás VHS Turnov o zvolení nového zástupce našeho města do Rady sdružení VHS Turnov na další čtyřleté funkční období s platností od 1.1.2011. Navrhnul, aby zastupitelstvo města jmenovalo do Rady sdružení VHS Turnov jako svého zástupce starostku - paní Zdeňku Nejedlou na další čtyřleté funkční období s platností od 1.1.2011.

            Schváleno 14 hlasy.

2) Zvolení zástupců Města Rovensko pod Troskami do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor

Pan Bíma navrhnul, aby zastupitelstvo města schválilo jako zástupce za Město Rovensko pod Troskami pro hlasování v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Tábor paní starostku Zdeňku Nejedlou a pana místostarostu Jiřího Bímu.

            Schváleno 14 hlasy.

 3) Žádost SDH Štěpánovice-Blatec

Pan Bíma uvedl, že Sbor dobrovolných hasičů Štěpánovice-Blatec požádal zastupitele o vydání povolení pokácení obecní lípy u hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích. Uvádí, že lípa má poškozený kmen a tím hrozí její rozlomení, kde by došlo k velké škodě na budově a na střešní krytině.

Pan Bíma požádal o přesunutí tohoto bodu na lednové jednání, protože neproběhlo místní šetření o stavu lípy a byl by vhodný i odborný posudek. S tímto všichni zastupitelé souhlasili.

Diskuse:

Sl. Kovaříková – dotaz, jak se Město vyjádřilo k územnímu plánu sousední obce Žernov. Jednání se konalo koncem září letošního roku. Uvedla, že územní plán tam zpracovává paní Blažková.

Pan Bíma – na tuto otázku Vám odpovíme do 30 dnů.

Sl. Kovaříková - dotaz, zda stále platí, že osobou, určenou pro kontakt s pořizovatelem územního plánu je pan Bíma?

Pan Bíma – zatím mě nikdo neodvolal, dělám to.

Sl. Kovaříková – paní Ing. Blažková zpracovává územní plán Městu Rovensko p.Tr. Bylo schválené zadání, které je na internetových stránkách Rovenska. Stejná Ing. Blažková zpracovává územní plány i sousedním obcím Ktové a Žernovu, které zadaly do svého územního plánu územní rezervu pro R 35, to znamená, že souhlasí s budoucí výstavbou R 35. Proto se ptala, jak se Rovensko k tomu vyjádřilo. Připadá jí smutné, když paní Blažková dělá územní plán 3 sousedním obcím, a přesto, že by měla chránit zájmy Rovenska, dělá podraz, kdy Rovensko platí za územní plán, kde nechce koridor R 35, a ona cpe Rovensku koridor z jedné i z druhé strany. Žádá zastupitelstvo, aby nadále požadovalo, že nepustíme koridor R 35 do Rovenska.

Pan Bíma – určitě, moje reakce bude taková, že R 35 zde v žádném případě nechceme. Na otázku ohledně územního plánu dnes nejsem připraven. V případě Vašeho dotazu Vám odpovím písemně.

Sl. Kovaříková - v jaké fázi je zpracování územního plánu Rovenska p. Tr. a jak to dále vypadá?

Pan Bíma – s paní Ing. Blažkovou jsem od voleb nemluvil.

Pan Šálek – dotaz k územnímu plánu Žernova a Ktové. Mají nějaký termín na vyjádření, známe ho?

Sl. Kovaříková – na úřad v Rovensku musel dojít doporučený dopis, kde Žernov oznamuje, že se koná tzv. společné jednání dotčených orgánů a sousedních obcí o návrhu územního plánu. Stejný dopis musel dojít i ze Ktové. Všechny dopisy musí být zasílány doporučeně.

Pan Šálek požádal v této souvislosti p.starostku, aby zpětně prověřila poštu, jak to vlastně bylo, a kdyžtak musíme udělat mimořádné sezení.

Pan Šálek – požádal p.starostku, aby přítomné seznámila se současným finančním stavem města.

Paní Nejedlá – současný finanční stav je neutěšený, na účtu u ČS a.s. máme asi 230.000,- Kč a na účtech v ČSOB jsme v mínusu - v kontokorentu cca do 100.000,- Kč. Čekáme ještě daňové příjmy okolo 20.12.2010.

Pan Šálek – jaká byla vyměřena pokuta městu za porušení zákona o ochraně osobních údajů?

Pan Bíma – jedná se o částku 5.000,- Kč a město má spoluúčast 1.000,- Kč, 5.000,- Kč uhradí pojišťovna a 1.000,- Kč město.

Pan Šálek – nepamatuji za posledních 20 let tak úřadu neschopný úřad. Je to tím, že se snížil stav pracovníků, kvalifikovaných, a tím pádem kvůli jedné nemoci nemůže úřad plnohodnotně sloužit lidem, co se týká matriky, ověřování a evidence obyvatel atd. Vše zůstane na jednoho nového pracovníka a to není dobře.

Pan Bíma – ano, p. Náhlovská byla přijata s tím, že matriční zkoušky bude dělat v r. 2011 a to, že onemocněla paní matrikářka to se přece stát může. Další situace je, že je p. Nejedlá ve funkci starostky, takže máme opět snížený stav o jednoho pracovníka. V pondělí 20.12.2010 se bude vyhodnocovat výběrové řízení na pozici účetní. 1. kolo bylo otvírání obálek a z toho byli vybráni dva kandidáti k ústnímu pohovoru.

Jinak co se týká ověřování, je to nepříjemná věc, ale to, že člověk onemocní se nedá odhadnout. Potom, co p. Náhlovská složí zkoušky, bude tuto práci vykonávat s p. Vávrovou.

Pan Šálek – nemluvím o tom jestli je někdo nový nebo ne, to mne nenapadlo napadat, spíše je to o nezastupitelnosti jako v tomto případě.

Pan Šálek – žádost na p. starostku, aby zjistila na příští veřejné jednání počet zaměstnanců pracujících pro naše město, jejich zařazení a třeba i platové třídy, na hlavní pracovní poměr i na dohody.

Pan Šálek – připomenul, že se bude konat Regiontour v Brně a aby se město zúčastnilo.

Pan Bíma - určitě, máme informační materiály.

Sl. Kovaříková – ještě k územnímu plánu. Ing. Blažková na jednání zastupitelstev sousedních obcí vykládala věci, které se nezakládají na pravdě, a věděl to pouze člověk, který se v této problematice pohybuje a zná vše ohledně územního plánování a mimo jiné zná územní plánování kraje. Chtěla bych připomenout, že Ing. Blažková je zastupitelkou města Semily a je zajímavé, že město Semily má v územním plánu napsáno, že žádné rychlostní komunikace ani dálnice na svém území nechce.

Ing. Blažková si chrání své město tím, že využívá svého postavení a v územních plánech ostatních obcí nacpala koridor R 35.

Pan Švihel – z diskuse na pracovním jednání zastupitelstva vyplynulo, že byly problémy s přístupem do účetnictví města a s kompetencemi přístupů. Navrhnul vnitřní směrnicí upravit přístup pověřených pracovníků do účetnictví města na všech stupních řízení od starosty až po vedoucí jednotlivých úseků.

P. Bíma - dobrý návrh, určitě se to zapracuje.

Sl. Kovaříková - k odklízení sněhu z komunikací – chápu, že během posledních dnů je sněhová kalamita, ale v Boroví týden zpátky byl problém, buďto nebylo protaženo vůbec nebo bylo protaženo a nebylo posypáno. Když několikrát zkoušíte vyjet kopec a zůstanete viset, voláte na úřad, aby to prohrnuli a posypali. Myslím si, že když už to p. Kolář prohrne, aby to také někdo přijel posypat. U plynového domečku bydlí staří lidé a komunikace by měla být sjízdná právě z tohoto důvodu. Je to největší krpál v Rovensku p. Tr.

P. Brunclík – nejste jediní, takových kopců je v Rovensku více.

Sl. Kovaříková – pokud budu bydlet v Komenského ulici u hlavního tahu, na rovině, jako vy, tak nebudu mít tyto problémy.

P. Brunclík – já nebydlím v Komenského ulici.

Sl. Kovaříková – ale jedná se o ulici, která končí regulační stanicí plynu a chtěla jsem jen poprosit, jestli by tam nešlo, když to p. Kolář protáhne, aby to bylo vzápětí posypáno, protože když se to posype v 16 hod. odpoledne tak je to smutné.

Pan Bíma – jsou tady pověření lidé, kteří jsou placeni za úklid města a můžu sl. Kovaříkovou upozornit, že plynový domeček je prioritou č.1 a podle plánu zimní údržby, který máme k dispozici, p. Kolář protahuje. Trochu neštěstí tady je asfaltový povrch, se kterým má v zimě problémy i velký traktor. Pan Slavík, který prohrnuje město, je zde a poprosím ho o vyjádření.

P. Slavík – chtěl bych jen upozornit, že když padá sníh, tak nesypeme. Začínáme sypat, až když přestane. Když padá sníh, tak posyp zapadne sněhem a je to zbytečné.

Pan Mazánek – mě připadá, že vy se chováte, jako byste byla jediná v Rovensku. My jsme v Křečovicích zafoukaní třeba dva dny, tak vezmeme lopaty a házíme a nevoláme na MěÚ a neotravujeme paní starostku nebo místostarostu, kteří mají své práce dost.

Sl. Kovaříková – p. Mazánku, já vím, že tu máte v nájmu restauraci, tak se snažíte zavděčit.

Pan Slavík – ještě jsem chtěl říci: kolik tam nahoře bydlí lidí? 5 nebo 6. Podle mě je hlavní priorita zdravotní středisko, aby babičky měly kam jít, když doktora potřebují, dále kolem obchodu, a ten Váš domeček nahoře, to mě připadá takové zbožné přání, protože plynové čerpací stanice jsou udělány tak, že stačí kontrola jednou za 10 dní. Já se práci nechci vyhýbat, ale zkuste si přehodnotit priority.

Sl. Kovaříková – p. Slavíka není tady po Rovensku vidět, jak je den dlouhý, protože sníh odklízí většinou p. Perný. Toho si všímá více lidí v Rovensku. Tady nejde jen o plynový domeček, je potřeba, aby se tam dostala sanita, případně požárníci, když je potřeba, a protáhnutí jednou tam a zpět není takový problém. Myslí si, že když není v Rovensku protaženo, stačí zaklepat dole na dveře od sklepa a možná bychom se divili, kolik zaměstnanců tam sedí a nesype.

Pan Bíma – sl. Kovaříková, toto jsou velice silná slova a myslím, že by jste si měla rozmyslet co říkáte. Další věc, Martin Perný prohrnuje, protože nemá řidičský průkaz na traktor, kdyby ho měl, tak by střídal zaměstnance technických služeb. Měla byste si všimnout, že komunikace jsou prohrnuté, chodníky čisté a uklízí se.

Pan Náhlovský – Já jsem chtěl naopak poděkovat za vzorný úklid ulic, u mateřské školy a všude je vzorně prohrnuto. Jak řekl p. Slavík, prioritou je zdravotní středisko, obchodní dům, škola atd. Jsou ulice, jako k p. Kracíkové, i tam se jezdí . Na Liščích Kotcích bydlí pan Diblíček, je mu téměř 70 let a nikdo se na něho nevzpomene a k němu se neprohrnuje. A jsou tady uličky, kde se dříve vůbec neprohrnovalo a nyní se i tam prohrnuje a sype.

Paní Matysová – také se chci zastat pánů z technických služeb, protože po Rovensku chodím hodně, do školy, s dcerou ven a já je vidím na ulicích pořád. V ostatních městech je o hodně horší údržba chodníků a vedlejších ulic. Prohrnují se tam jen hlavní tahy, chodníky tam v zimě v podstatě neexistují. Myslím, že v Rovensku můžeme být poměrně spokojeni. Chybička se vloudit může, stane se, jsou to jen lidi, je jich poměrně málo a já je v práci vidím.

Pan Bíma – chtěl bych v této souvislosti požádat občany, pokud se někde zapomene prohrnout, aby to nahlásili na úřad. Dále bych chtěl požádat občany, aby jejich zaparkovaná vozidla nepřekážela v úklidu silnic.

Pan Šálek – reaguji na p. Náhlovského, myslím si, že se protahovalo všude i dříve. Dále si myslím, že by se neměli zaměstnanci a občané hádat mezi sebou, nepřísluší jim to, to má řešit starostka nebo místostarosta. Neměl by to řešit zaměstnanec s obyvatelem. Je to věc zastupitelstva a starosty, aby na to reagovali.

Paní starostka – chtěla bych jen dodat, že opravdu děláme co můžeme, dodržujeme plán zimní údržby. Textovou část se budeme snažit trochu vylepšit, jelikož je zastaralá, jinak se jím řídíme. Každému, kdo zavolá ohledně prohrnování se snažíme vyjít vstříc, jak prohrnutím tak posypáním.

P. Mazánek – upozornil zastupitelstvo, že do budoucna bude nutná oprava oken v budově radnice, jsou v havarijním stavu.

Pan Bíma – ano, všichni to víme, ale peníze nejsou, budeme muset vydržet, ale řešit se to určitě bude muset.

Paní Cillerová – dotaz na přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad, zda to stálo za to.

Pan Jiří Houška – byl jsem tam jako zástupce obce, mělo to svůj účel, spousta lidí tam odpad dovezla, dále o tom budeme uvažovat, ale ne všechno byl velkoobjemový odpad, lidé, kteří si chtěli uklidit třeba na půdě, dovezli i odpad, který by mohli vyhodit do popelnice.

Paní Cillerová – zda se to bude na jaře opakovat.

Pan Jiří Houška – to nemůžu slíbit za všechny zastupitele, ale já bych byl pro.

Jelikož nebylo dalších dotazů, pan Bíma ukončil diskusi a předal slovo p. Majerovi.

Bod 13 - Usnesení

Pan Majer před přečtením usnesení konstatoval, že je potřeba schválit dvě pověření, která přednesl pan Šálek:

1) Pověření starostky prověřením pošty na úřadě a dohledáním dokladů, které souvisí s územnín plánem obcí Ktová a Žernov, aby je mohli zastupitelé projednat a zaujmout k nim stanovisko.

            Schváleno 14 hlasy.

2) Pověření starostky, aby do příštího jednání sestavila seznam všech pracovníků, pracujících pro město, a to jak na hlavní pracovní poměr tak na dohodu.

            Schváleno 14 hlasy.

Pan Majer přečetl Usnesení č. 2 z tohoto jednání.

Na závěr pan Bíma předal slovo paní starostce.

Paní starostka poděkovala všem za účast a popřála všem přítomným krásné a klidné vánoční svátky a jednání ukončila.

Zdeňka Nejedlá, starostka                            

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel                                          

Jan Houška, ověřovatel

V Rovensku pod Troskami dne 19.12.2010

Zapsala: V. Náhlovská

Usnesení č. 2
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 16. prosince 2010

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Jednací řád Městského zastupitelstva v Rovensku pod Troskami (příloha č. 1)

2. Finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč útulku pro psy v Turnově

3. Pravidla rozpočtového provizoria (příloha č. 2)

4. Rozpočtové opatření č. 2/2010 (příloha č. 3)

5. Darovací smlouvu na stan s HZS Libereckého kraje v hodnotě 16.092,-- Kč (příloha č. 4)

6. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2011  (příloha č. 5)

7. Jmenování nového zástupce Města Rovensko pod Troskami do Rady sdružení VHS Turnov na další čtyřleté funkční období od 1.1.2011 - p. starostku Zdeňku Nejedlou

8. Zástupce za Město Rovensko pod Troskami pro hlasování v DSO Mikroregion Tábor p.starostku Zdeňku Nejedlou a p. místostarostu Jiřího Bímu

9. Kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 300.000,-- Kč včetně v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

10.Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně provádět jen v případech:

a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutné výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

II. Bere na vědomí:

1. Zprávu o výsledku dílčí kontroly hospodaření Města Rovensko pod Troskami (příloha č. 6)

2. Zprávu o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor (příloha č.7)

3. Příkaz k inventarizaci majetku ve vlastnictví Města Rovensko pod Troskami se stavem k 31.12.2010 a jmenování členů inventarizačních komisí (příloha č. 8)

4. Ceny vodného a stočného pro rok 2011 (příloha č. 9)

III. Pověřuje paní starostku:

1. Podpisem smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2011

2. Prověřením pošty na úřadě a dohledáním dokladů, které souvisí s územnín plánem obcí Ktová a Žernov, aby je mohli zastupitelé projednat a zaujmout k nim stanovisko.

3. Do příštího jednání sestavením seznamu všech pracovníků, pracujících pro město, a to jak na hlavní pracovní poměr tak na dohodu.

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:208
TÝDEN:966
CELKEM:1414780

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami