Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

27.01.04 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

z 9. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného v úterý dne 27.ledna 2004 od 18.00 hod. v sále radnice.

Přítomní členové zastupitelstva:

Pavel Koldovský, Jiří Bíma, Václav Brunclík, Petr Halama, Jaroslav Hošek, Jiří Houška, Ladislav Šálek, Vladislav Vlček.

9. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami zahájil a všechny přítomné přivítal místostarosta p. Brunclík. Konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, je omluven p. Václav Švihel a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou jmenoval p. Fišerovou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Vlčka a p. Hoška. Do návrhové komise navrhnul p. Bímu, p. Šálka a p. Houšku.

Schváleno všemi hlasy.

Dále p. Brunclík seznámil přítomné s programem dnešního jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Schválení rozpočtových změn na rok 2003 a doplnění rozpočtu na rok 2004

3. Inventury

4. Výsledky výběrového řízení na přístavbu a rekonstrukci ZŠ v Rovensku pod Troskami

a schválení nejvhodnějšího kandidáta na provedení akce

5. Prodej p.p.č. 2371/6 a část obecního pozemku p.p.č. 2245 v k.ú. Rovensko p. Tr.

6. Prodloužení plynovodu v Matouškově ul. (na Holubínku)

7. Pronájem pozemků p.p.č. 641 a 668 PK v k.ú. Rovensko p. Tr. firmě AG Karlovice

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy orgány Města Turnov.

9. Různé

10. Diskuse

11. Usnesení a závěr

Schváleno všemi hlasy.

Bod 1 - Kontrola usnesení z minulého jednání. P. Brunclík sdělil, že:

- smlouva s ing. Kaplanem na projekt pro územní řízení a stavební povolení akce „Přístavba tělocvičny a rekonstrukce ZŠ v Rovensku p. Tr.“ byla podepsána.

- smlouva na technický dozor investora s Ing. Suchým byla podepsána.

- smlouva s firmou Jamas Plus s.r.o. na rekonstrukci a plynofikaci zděného domu na Paldě byla podepsána.

- inventarizace majetku města Rovensko pod Tr. se stavy majetku ke dni 31.12.2003 v období od 5.1. do 16.1.2004 byla provedena.

Bod 2 - P. Brunclík přečetl doplnění rozpočtu pro rok 2004, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Schváleno všemi hlasy.

P. Koldovský přečetl rozpočtové změny na rok 2003, které jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Schváleno všemi hlasy.

Bod 3 - P. Brunclík přečetl sdělení o inventarizaci majetku Města Rovensko p. Tr., která proběhla ve dnech od 5.1. do 16.1.2004. Sdělení je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Všichni zastupitelé byli seznámeni s návrhy na vyřazení majetku v jednotlivých střediscích

a se zápisem hlavní inventarizační komise, který je přílohou tohoto zápisu.

Vyřazení majetku Města Rovensko p. Tr. bylo schváleno všemi hlasy.

Dále p. Brunclík sdělil, že proběhla inventarizace majetku v příspěvkových organizacích Města Rovenska p. Tr., kterými jsou Mateřská škola v Rovensku p. Tr. a Základní škola se speciálními třídami v Rovensku p. Tr. V příloze č. 3 tohoto zápisu jsou uvedeny hodnoty stavu účetního majetku a hodnoty majetku k vyřazení.

Vyřazení majetku příspěvkových organizací bylo schváleno všemi hlasy.

Bod 4 - P. Brunclík informoval zastupitele o výsledku výběrového řízení na realizaci akce „Přístavba tělocvičny a rekonstrukce Základní školy se speciálními třídami v Rovensku pod Troskami“. Výběrová komise doporučila zastupitelstvu ke schválení firmu BAK Jablonec nad Nisou. Zastupitel p. Šálek se dotázal na ceny, které byly uvedeny ostatními firmami, přihlášenými do výběrového řízení. P. Brunclík upřesnil, že firma BAK jako jediná udala cenu za realizaci pod 30 mil.Kč a to 29.997.620,-Kč včetně 5% DPH.

Uvedl, že výběrová komise pracovala ve složení: Václav Brunclík, Ing. Karel Suchý - technický dozor investora, Ing. Kaplan - projektant, Ing. Zdena Vitošková - KÚ Liberec

a Jarmila Soldátová - poradce. Přihlásilo se celkem 5 firem a to: NOBYS s.r.o., Nový Bydžov; BAK a.s., Jablonec nad Nisou; Stavební společnost s.r.o., Hostinné; Nisainvest s.r.o., Jablonec nad Nisou; D-Bau s.r.o., Semily. Firma D-Bau předala neúplnou nabídku, firma Nobys vrátila výzvu z kapacitních důvodů a ostatní firmy překročily cenu za realizaci 30. mil. Kč.

Výběr firmy BAK Jablonec n.N. byl schválen všemi hlasy.

Bod 5 - K prodeji pozemků p.p.č. 2371/6 a části obecního pozemku 2245 v k.ú. Rovensko

 p. Tr. sdělil p. Brunclík, že se jedná o pozemky na bývalé zahradě Křesťánkových, jde o část příjezdové komunikace k domu čp. 149 a p.p.č. 2371/6. Nový majitel chce celý pozemek zcelit a zaplotit. Zastupitelé nemají námitek k prodeji s tím, že veškeré náklady s prodejem související včetně geometrického plánu hradí kupující. Navržená cena 100,- Kč/m2 za pozemek 2371/6 a 75,- Kč/m2 za část pozemku 2245 dle geometrického plánu byla schválena všemi hlasy. Kopie žádosti o koupi pozemků je přílohou tohoto zápisu.

Bod 6 - P. Brunclík požádal zastupitele o schválení pověření p.starosty podepsat s firmou Evosa spol. s r.o. smlouvu na provedení stavby “prodloužení plynovodu Matouškova ulice“

v Rovensku pod Troskami. Jedná se o prodloužení plynovodu pro 4 domy až k p. Šonské na Holubínek. Cena za provedení stavby včetně 5% DPH je stanovena na 136.132,50 Kč. Zahájení stavby by proběhlo v březnu 2004 a doby výstavby by činila 1 měsíc.

Schváleno všemi hlasy.

P. starosta doplnil, že domy se budou na provedení této stavby podílet poměrnou částí

a Město odhaden 40.000,- Kč.

Bod 7 - P. Brunclík požádal zastupitele o schválení pronájmu pozemků firmě AG Karlovice.

Jedná se o pozemky v majetku Města Rovensko p. Tr. - p.p.č. 641 a p.p.č 668 ( pozemky u plovárny ) v obci a části obce v k.ú. Rovensko p. Tr. a pozemky dle nájemní smlouvy s AG Karlovice č. 730 s platností k 31.12.2003. Zároveň p. Brunclík požádal zastupitele

o schválení pověření starosty k podpisu obou smluv.

Schváleno všemi hlasy.

Bod 8 - P. starosta požádal zastupitele o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

s městem Turnov o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy v našem správním obvodu. Zároveň požádal zastupitele o zmocnění starosty k uzavření uvedené smlouvy. Pan starosta poznamenal, že je tato smlouva platná pouze na jeden rok a další rok se musí obnovit.

Schváleno všemi hlasy.

Bod 9 - a) P. starosta dále sdělil, že dne 31.3.2004 končí pronájem Restaurace Radnice na základě oboustranné dohody mezi p. Jarešovou a Městem Rovensko pod Troskami. Nový nájemce bude vybrán na základě výběrového řízení, které proběhne v březnu 2004.

b) P. starosta požádal zastupitelstvo o své pověření k uzavření a podpisu leasingové smlouvy s ČSOB Leasing a.s. Praha 3 na zakoupení malotraktoru VIVID s příslušenstvím. Leasingová společnost byla vybrána pro svou nejvýhodnější nabídku, kde navýšení za 3 roky bude činit zhruba 50.000,- Kč a také z toho důvodu, že Město Rovensko p. Tr. má účty vedeny u ČSOB Turnov. Měsíční splátky jsou 15.304,- Kč, doba splácení 36 měsíců

a celková částka činí 683.000,- Kč + 22% DPH 150.260,-Kč.

Schváleno všemi hlasy.

c) P. starosta informoval o komunálním odpadu. Uvedl, že náklady s komunálním odpadem v roce 2003 činily 715.151,50 Kč, poplatníků bylo celkem 1549, z toho 262 rekreačních nemovitostí, 1287 obyvatel. Skutečné náklady na jednoho poplatníka činily 461,- Kč. Město Rovensko p. Tr. doplácelo 160.000,- Kč. Při stávajícím poplatku 330,- Kč by město doplácelo částku 203.918,50 Kč. Při zvýšení 20,- Kč tj. na 350,- Kč za osobu bude město doplácet 173.001,50 Kč, což by byla částka adekvátní doplatku v roce 2003. Poplatek je nutné zvýšit, protože velmi vzrostlo množství odpadu vyprodukovaného občany

v Rovensku p. Tr. Pan starosta řekl, že je to na jednu stranu dobře, protože nevznikají černé skládky a občané se naučili vozit odpad do sběrného dvora a do popelnic. V roce 2003 bylo vyprodukováno celkem 418,07 t komunálního odpadu a 3,65 t nebezpečného odpadu. Oproti roku 2002 se u komunálního odpadu jedná o nárust 110,858 t a u nebezpečného odpadu

o nárust 312 kg. Co se týká kontejnerů, které nám vyváží p. Hašek, tak v roce 2002 suma činila 57.749,- Kč a v roce 2003 již 76.201,70 Kč, s pronájmem je to tedy nárust 23.000,-Kč. Dále p. starosta informoval, že se snaží zamezit tomu, aby do sběrného dvora vozili odpad

z jiných obcí např. z Hrubé Skály či z Turnova. Připravuje se opatření, kdy by se občané prokazovali nějakou kartičkou a občanským průkazem, kde bude uvedeno trvalé bydliště. Toto opatření je však zatím ve vývoji a není dotaženo do konce.

P. Šmejcová uvedla, že má problém s chataři, že je jeden kontejner pro 15 domů a je hned plný, navrhla dát kontejner zamknout. P. starosta odpověděl, že město obeslalo chataře, kteří přispívají do kontejneru a byly jim předány pytle na odpad. P. Šmejcová upřesnila, že se jedná spíše o cizí chataře. Pan starosta slíbil, že se na to podívá.

Potom p. starosta přečetl znění dodatku č. 1/2004 obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2001 kde uvedl, že sazba poplatku na rok 2004 se mění z 330,- Kč na 350,-Kč na osobu uvedenou v čl.3 a kalendářní rok a požádal zastupitele o schválení navýšení poplatku za komunální odpad a schválení dodatku č. 1/2004, který je přílohou tohoto zápisu. Dodatek 1/2004 je vyvěšen na úřední desce Města Rovensko p. Tr.

Schváleno všemi hlasy.

Pan Brunclík otevřel diskusi.

P. Sucharda se dotázal, kdo má na starosti zimní údržbu komunikací v Rovensku p. Tr. Uvedl, že je na silnicích vrstva sněhu po které se nedá jezdit. Pan starosta odpověděl, že silnice upravuje velký traktor firmy Agros Libuň a chodníky a úzké cesty Město Rovensko.

P. starosta slíbil, že další den to bude staženo, čekalo se až sníh trošku povolí.

P. Šmejcová poděkovala Městu za namnožení autobusových jízdních řádů a roznesení do domů.

Pan Vlček přečetl usnesení z 9.veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr.

Pan Brunclík poděkoval všem za účast, sdělil, že se Město organizačně podílelo na kulturní akci „Lední revue“, která se konala v sobotu 24.1. a ukončil jednání zastupitelstva.

Pavel Koldovský, starosta

Vladislav Vlček, ověřovatel

MUDr.Jaroslav Hošek, ověřovatel

V Rovensku pod Troskami dne 29.1.2004

Zapsala: J. Fišerová

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:27
TÝDEN:929
CELKEM:1383788

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami