Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

20.05.04 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

MĚSTSKÝ ÚŘAD V ROVENSKU POD TROSKAMI
P o z v á n k a

na veřejné jednání zastupitelstva Města Rovenska pod Troskami, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. května 2004 od 19.00 hodin v budově radnice. Program :
1. Kontrola usnesení z minulého jednání
2. Schválení závěrečného účtu Města Rovenska p.Tr. za r. 2003
3. Schválení hospodářského výsledku MŠ za r. 2003 a jeho rozdělení
4. Schválení hospodářského výsledku ZŠ za r. 2003 a jeho rozdělení
5. Schválení mandátní smlouvy na zajištění výkonu autorského dozoru s ing. Kaplanem.
6. Výsledky výběrového řízení o pronájmu nebytových prostor v budově radnice.
7. Zrušení vyhl. č. 2/2004 Města Rovensko p.Tr. o místních poplatcích a přijetí nové vyhl.
8. Směna p.p.č. 157/4 za část p.p.č. 157/2 a 157/3 v k.ú. Václaví 
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce ředitele příspěvkové org. ZŠ v Rovensku p.Tr.
10. Dodatek ke smlouvě o dílo-provedení stavby Rekonstrukce a dostavba ZŠ se spec.třídami 
v Rovensku p.Tr. a dodatek ke smlouvě mandátní o obstarání náležitostí investora.
11. Schválení rozpočtových změn.
12. Různé a diskuse
13. Usnesení a závěr

Pavel Koldovský v.r.
starosta

Dále Vás seznámím s programem dnešního jednání :
1. Kontrola usnesení z minulého jednání
2. Schválení závěrečného účtu Města Rovenska p.Tr. za r. 2003
3. Schválení hospodářského výsledku MŠ za r. 2003 a jeho rozdělení
4. Schválení hospodářského výsledku ZŠ za r. 2003 a jeho rozdělení
5. Schválení mandátní smlouvy na zajištění výkonu autorského dozoru s ing. Kaplanem.
6. Výsledky výběrového řízení o pronájmu nebytových prostor v budově radnice.
7. Zrušení vyhl. č. 2/2004 Města Rovensko p.Tr. o místních poplatcích a přijetí nové vyhl.
8. Směna p.p.č. 157/4 za část p.p.č. 157/2 a 157/3 v k.ú. Václaví 
9. Schválení poskytnutí příspěvku Mysliveckému sdružení Veselka , Stacionáři Rváček a 
Atletickému klubu Turnov.
10. Dodatek ke smlouvě o dílo-provedení stavby Rekonstrukce a dostavba ZŠ se spec.třídami 
v Rovensku p.Tr. a dodatek ke smlouvě mandátní o obstarání náležitostí investora.
11. Schválení rozpočtových změn.
12. Různé a diskuse
13. Usnesení a závěr

U s n e s e n í č. 10 z veřejného jednání městského

zastupitelstva Rovenska pod Troskami ze dne 20. května 2004


Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami

Schvaluje :
1. Závěrečný účet Města Rovenska p.Tr. za r. 2003
2. Hospodářský výsledek MŠ za r. 2003 ve výši Kč 34.486,-- a jeho rozdělení :
fond odměn Kč 6000,-- a fond rezerv Kč 28.486,--
3. Schválení hospodářského výsledku ZŠ za r. 2003 ve výši Kč 119.670,54 a jeho rozdělení :
fond odměn Kč 24,000,-- a fond rezerv Kč 95.670,54
4. Mandátní smlouvu na zajištění autorského dozoru p.ing. Kaplanem.
5. Pronájem nebytových prostor v radnici slečně Jarmile Houškové z Rovenska p. Tr.
za účelem provozování Restaurace Radnice.
6. Vyhlášku Města Rovenska p.Tr. č. 2/2004 o místních poplatcích a ruší vyhlášku Města 
Rovenska p.Tr. č. 1/2003 o místních polatcích
7. Směnu pozemků v Rovensku pod Troskami, části obce a k.ú. Václaví p.p.č. 157/2 díl b,c, 
o výměře 218 m2 za p.p.č. 157 díl f a p.p.č. 158/3 o společné výměře 218 m2 dle GP 
č. 33/2004- náklady spojené se směnou bude hradit Město Rovensko pod Troskami.
8. finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Veselka ve výši Kč 5.000,-- na nákup živé 
zvěře
Stacionáři Rváček ve výši Kč 5.000,--
Atletickému klubu Turnov ve výši Kč 2.000,-- na pořádání Memoriálu Ludvíka Daňka 
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ev.č. 240/04 5804 uzavřené s firmou BAK a.s. Trutnov 
pro provedení přístavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ se spec. třídami v Rovensku p.Tr. - 
1.etapa přístaba tělocvičny“.
10. Dodatek č.1 ke smlouvě mandátní o obstarání náležitostí investora uzavřeným s 
ing. Karlem Suchým č. IČ - 06/2003
11. Rozpočtové změny Města Rovenska pod Troskami viz příloha
12. Hospodářský výsledek Městského stravovacího a ubytovacího zařízení Palda za r. 2003 ve 
výši Kč 9.874,85 po zdanění 
13. Schválení smlouvy s KB a.s. se sídlem Praha 1, pobočkou Turnov viz příloha
14. Vyřazení z majetku Města Rovensko p.Tr. 3 ks počítačů inv. č. 1/9/1, 1/9/2, 1/9/4 pro 
jejich nefunkčnost
15. Vyřešit soudní spor mezi Městem Rovensko p.Tr. a Stavokomplexem Chráštány smírem, s 
tím, že Stavokomplex Chrášťany uhradí Městu Rovensko p.Tr. částku Kč 51.354,-- + 
veškeré soudní výlohy 
16. Změnu zařazení v síti škol pro ZŠ v Rovensku p.Tr se spec. třídami s platností od 1.9.2005 
a to na : Základní škola a Zvláštní škola Rovensko pod Troskami 
17. Nákup automobilu za nejvýhodnější cenu pro Město Rovensko p.Tr.

Bere na vědomí :

Ukládá:
1. Ukládá starostovi podepsání všech schválených smluv
2. Nákup automobilu pro Město Rovensko p.Tr. za nejvýhodnější cenu
3. Pověřuje starostu zastoupením Města Rovensko p.Tr. v soudním sporu se Stavokomplexem 
Chrášťany dle schváleného návrhu zastupitelstva

Zápis
ze 7. veřejného jednání městského zastupitelstva ze dne 28.08.2003
Přítomni : 8 členů zastupitelstva
Omluveni : 1 
Zapisovatelka : Šálková
Ověřovatelé zápisu : p. Pavel Koldovský, Jaroslav Hošek, Petr Halama
Návrhová komise ve složení : p. Jiří Houška, Vladimír Vlček, Václav Švihel

Pořad jednání :
1/ Kontrola usnesení z minulého jednání 
2/ Rozpočtové změny za 1. pol. 2003
3/ Schválení převodu „Projekt MR Podhůří“ v ceně 195.000,-- z majetku Města 
Rovensko p.Tr. na MR Podhůří
4/ Schválení závěrečného účtu Města Rovensko p.Tr. za r. 2002
5/ Informace k odvolání a jmenování ředitelky MŠ
6/ Výsledek hospodaření Města leden - červenec 2003
7/ Různé
8/ Usnesení a závěr

Jednání zahájil starosta p. Koldovský, přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelé
jsou usnášení schopní, seznámil členy zastupitelstva s pořadem jednání a požádal je 
o doplnění programu jednání. Vzhledem k tomu, že nebylo žádných připomínek, požádal zastupitele o hlasování. 
8 x ano
K bodu č. 1 - p. starosta - v usnesení ze 6. jednání zastupitelstva bylo uloženo starostovi zaslat do 25.07.2003 Krajskému úřadu Libereckého kraje námitky a připomínky ke konceptu ÚP Libereckého kraje. Toto bylo splněno.
K bodu č. 2 - p. starosta přečetl rozpočtové změny za 1. pololetí tohoto roku. Celkem došlo k 5 změnám v rozpočtu. Změny se týkaly :
1. Rozdělení výtěžku z akce „Pohádkový les“.
2. Příjem a výdej finančních prostředků pro ZŠ a MŠ v období leden-červenec 2003.
3. Navýšení příjmů a výdajů o dotaci na Referendum o přistoupení ČR k EU.
4. Ve výdajích přesun rozpočtových investičních prostředků na Paldu na neinvestiční rozpočtové prostředky (opravy a údržbu).
5. Snížit nespecifikovanou rezervu o 20.000,-- a použít tyto finanční prostředky k úhradě výdajů za vypracování připomínek k VÚC Libereckého kraje. 
Změny dle přílohy. Starosta požádal o odsouhlasení změn. 8 x ano
K bodu č. 3 - p.starosta požádal o schválení převodu „Projekt MR Podhůří“ v ceně 
Kč 195.000,-- z majetku Města Rovensko p.Tr. na MR Podhůří. 8 x ano
K bodu č. 4 - p. starosta požádal o odsouhlasení závěrečného účtu Města Rovenska pod Troskami za r. 2002 dle přílohy. 
Pro občany byl vyvěšen do dnešního dne na úřední desce MÚ. 8 x ano
K bodu č. 5 - p. starosta informoval o odvolání ředitelky MŠ p. Dufkové z důvodu odchodu do důchodu a jmenování nové ředitelky MŠ paní Brožkové k 1.9.2003.
K bodu č. 6 - p. starosta přečetl přehled hospodaření Města Rovenska p.Tr. za období leden-červenec 2003. Výsledek hospodaření přílohou. 
K bodu č. 7 - p. starosta informoval o jednání krajského zastupitelstva ke konceptu VÚC LB- k problematice R-35, kterého se účastnil společně s občany a zastupitely. Tento bod č. 51 po vznesených námitkách zastupitelů kraje a hlavně přítomných občanů byl stažen z projednávání. Krajský úřad musí nyní pracovat na vyhodnocení všech námitek a připomínek ke konceptu VÚC Libereckého kraje a poté se s nimi vypořádat v Souborném stanovisku kraje, které už bude, mimo jiné, obsahovat i návrh trasy R 35. Občanským sdružením v našem regionu patří poděkování, že se spojily obce ve stejném zájmu. Dále požádal sl. Kovaříkovou, předsedkyni Občanského sdružení pro Ktovou o další informace.
- sl.Kovaříková -vysvětlila občanům, že připomínky ke konceptu územního plánu Libereckého kraje bylo možné podat pouze do 25. července 2003. Podle stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám nebere zřetel. I přest tuto skutečnost rada kraje předložila, zastupitelstvu ke chválení připomínky ke konceptu, ve kterých byl mj. požadavek na realizaci komuniakce R 35 ve variantě označené jako „C“, tj. kolem Rovenska pod Troskami (přes Křečovice, Holubínek, Paldu atd.). Pokud by krajské zastupitelstvo tento materiál schválilo, připomínky, které krajský úřad obdržel od úřadů, institucí i občanů by byly vyřízeny tak, aby byla obhájena právě varianta R 35 kolem Rovenska pod Troskami. Mimo jiné by tímto jednáním Liberecký kraj porušil ustanovení stavebního zákona.
K bodu č. 8 - p.starosta informoval, že Václavská pouť se bude konat 27. a 28.9.2003.
- dále pak, že byla provedena rekonstrukce komunikace v Jiráskově ul
- proběhla akce „Městečko v pohybu“, na které spolupracovaly všechny spolky našeho města. Organizátorům patří dík. Od pátku odpoledne do soboty odpoledne byla účast asi 600 lidí. 
- pozval na „Memoriál Jana Šourka“, hasičskou soutěž v Křečovicích v sobotu 30.8. v 9.00 hodin.
- jednal se AG Radvánovice ohledně nepořádku, který způsobují převážením slámy na našich komunikacích. Dozvěděl se, že budou ještě vozit siláž. Dohodl, že před poutí nechá komunikace uklidit zametacím vozem a AG přispěje finanční částkou
- za ulicí Vr. Šantrocha byla prodloužena vodovodní a kanalizační přípojka pro výstavbu nového rodinného domku.
- p. Hošek - dnes je lékárna pouze omezena na výdejnu léků, více se nedá dělat. Dříve bylo 
u ní širší využití vzhledem k pravidelnému odběru léků pro veterináře. Dnes, pro soukromé podnikání není možné více.
Diskuse :
pí. Fajtová se zeptala, jak je to se zahájením školního roku 1. září. 
- p.Vlček - učitelé základní školy budou stávkovat. Dětem začíná školní rok až 2. září. Školní jídelna se přidala k této stávce učitelů a bude fungovat jen částečně. 
MŠ bude normálně v provozu.
- p. Koldovský - například v Turnově budou stávkovat učitelé jen škol středních stupňů. 
- pí. Brožková - co je to Podhůří.
- p. starosta - je to Sdružení Mikroregion Podhůří, sdružení 11 obcí. Založeno bylo v minulém volebním období,za účelem spolupráce a možnosti čerpání Grantů, které poskytuje EU pro větší územní celky. Díky tomuto sdružení malé obce byly v minulém období vybaveny počítači, budovaly cyklostezky, opravovaly komunikace a podobně. Dnes obdrželo sdružení 150.000,-- na chodníky pro obce Holín, Libuň, Podůlší. Je to asi 30% uvažovaných nákladů, zbytek musí obce doplnit ze svých prostředků.
K bodu č. 9 - protože nebyly další dotazy či náměty, starosta vyzval pana Houšku, aby seznámil zastupitelstvo s návrhem na usnesení. Vzhledem k tomu, že nikdo návrh nedoplnil 
a o všech bodech bylo jednotlivě hlasováno, poděkoval starosta všem zúčastněným a jednání ukončil.

V Rovensku p.Tr. 29.08.2003
Zapsala : Šálková

Ověřovatelé: starosta p. Pavel Koldovský

člen zastupitelstva p. Jaroslav Hošek 
člen zastupitelstva p. Petr Halama

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:290
TÝDEN:625
CELKEM:1426348

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami