Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

16.12.04 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Zápis

z veřejného jednání městského zastupitelstva ze dne 16.12. 2004

Přítomni: 8 členů zastupitelstva, omluveni: 1

Zapisovatelka: Šálková

Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Koldovský, Václav Brunclík, Petr Halama

Návrhová komise ve složení: p.Vladimír Vlček, Petr Halama, Jiří Bíma

Program:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Rozpočtové změny

3. Změna výše místního poplatku za zneškodnění komunálního odpadu

4. Rozpočet Města Rovenska p. Tr. na rok 2005

5. Ceny vodného a stočného na rok 2005

6. Různé a diskuse

7. Usnesení a závěr

 Jednání zahájil místostarosta p.Brunclík, přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelé

jsou usnášení schopní, seznámil členy zastupitelstva s pořadem jednání a požádal je

o zrušení bodu č. 3 z programu tohoto jednání. Tento bod bude pouze informativní a po uzávěrce roku bude zpracován dodatkem k dosavadní vyhlášce Města.

 schváleno všemi hlady - 8 x ano

K bodu č. 1 - p.Brunclík - všechny body 11. usnesení zastupitelstva byla splněna.

K bodu č. 2 - p.Brunclík přednesl rozpočtové změny - dle přílohy

 schváleny všemi hlasy - 8 x ano

K bodu č. 3 - p.starosta informoval o zvýšených nákladech při zneškodňování komunálního odpadu, zásah do ceny je změnou DPH z 5% na 19% a vyšší cenou nafty a zvýšenou cenou za skládkování. V roce 2005 bude poplatek zvýšen ze 350,- Kč na 400,- Kč za osobu. Kontejnery na plastové lahve budou početně posíleny. Jedinou cestou ke snížení nákladů je třídění odpadů. Za rok 2004 doplácí Město na likvidaci odpadů 300 tisíc a pro rok 2005 je počítáno s doplatkem ve stejné výši.

K bodu č. 4 - p.Brunclík - přečetl rozpočet Města pro rok 2005 - dle přílohy

 schválen všemi hlasy 8 x ano

- pí. Brožková - upozornila na změnu pravidel úhrady popatku v MŠ v roce 2005. Pan starosta ji ujistil, že bude na tuto změnu brán zřetel.

K bodu č. 5 - p. starosta - ceny vodného a stočného pro rok 2005 zůstávají ve stejné výši jako v letošním roce. Vodné 22,82 za m3 a stočné 6,90 za m3 bez DPH.

K bodu č. 6 - p.Brunclík- k pronajímání pozemků Města fy Zea-Land s.r.o. k hospodaření. Nájemné za pronájem pozemků Města, fy smluvně povyšuje z 1% na 2%. Znamená to z 8 tis. na 16 tisíc. Výpovědní doba pronájmu je ve smlouvě povýšena na 5 let. Zároveň přivítal paní Padrůňkovou, která tuto firmu na tomto jednání zastupuje.

- pí. Padrůňková - vysvětlila, že 5 letá výpovědní doba smlouvy je stanovena stejná i pro soukromé vlastníky pozemků. Jedná se o jejich jistotu hospodaření. Z toho důvodu bylo také možné zvýšit nájemné za pronájem pozemků. Dotace na poz. byla schválena na 1.800,- Kč za 1 ha, z toho vlastník dostane přibližně 1000,- až 1.400,- Kč. Zea-Land zaplatí Finančnímu úřadu daň z pozemků.

- p. Šálek - navrhl ještě před podepsáním smlouvy ošetřit dodatkem o možném vyvázání pozemků z 5ti leté výpovědní lhůty pro případ potřeby pozemků Města pro investice.

- p. starosta - upozornil, že dle zákona je v jeho pravomoci smlouvy podepisovat.

- p.Šálek - připoměl, že se nejedná o jednotlivou smlouvu, ale v tomto případě o větší majetek Města, kde musí rozhodovat zastupitelstvo.

- p.Brunclík - dal hlasovat o doplnění smlouvy dodatkem ve smyslu navrhovaném p.Šálkem

 schváleno všemi hlasy - 8 x ano

-pí. Padrůňková - souhlasila s dodatkem ke smlouvě po dohodě, ve smyslu odstoupení od 5ti leté výpovědi pozemku v případě potřeby Města. Dále sdělila, že fy Zea-Land se stala rovněž majitelem AG Karlovice a z toho titulu se již asi rok zabývají zemědělskou a živočišnou výrobu. Jsou přesvědčeni, že zemědělství do oblasti Českého ráje patří. S tím souvisí i udržování pozemků a vzhled krajiny. Zároveň sdělila, že při případném znečištění cest jejich činností mají možnost se podílet na jejich úklidu jak technikou, tak finančně.

-p. starosta - požádal o souhlas k likvidací starého majetku, uskladněného v MŠ dle seznamu v příloze. Likvidace proběhne prostřednictvím sběrného dvora, železo pak při sběru šrotu. Litina je zatím uskladněna mimo sběrný dvůr z důvodu zabezpečení proti odcizení.

 schváleno všemi hlasy - 8 x ano

- p.starosta - přednesl žádosti o finanční příspěvky :

 2000,- Kč Okrašlovacímu spolku Rovensko p.Tr. na vánoční koncert.

 fakturu v plné výši Základní škole za dopravu žáků na lyžařský výcvik v r. 2005.

 4.053,- Kč MO Svazu tělesně postižených za dopravu autobusem.

 schváleno všemi hlasy - 8 x ano

- p.starosta - přednesl žádost o revokaci bodu č. 6 z usnesení 11. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovenska p.Tr. z 18.08.2004, kterým byla schválena zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Zvláštní škola Rovensko p.Tr.

 schváleno všemi hlasy - 8 x ano

- p. Brunclík - přednesl návrh možného prodeje 2 ks akumulačních kamen za cenu 4.500,-Kč

za kus. schváleno všemi hlasy - 8 x ano

-p.starosta - přečetl návrh úpravy ceníku Městského úřadu a ceníku rekreačního zařízení Palda pro rok 2005 - dle přílohy. schváleno všemi hlasy - 8 x ano

- oznámil termín provedení inventarizace hmotného majetku ve vlastnictví Města Rovenska p.Tr. ke 31.12.2004, v období od 03.01.2005 do 16.01.2005. Zároveň stanovil členy hlavní inventarizační komise a členy dílčích komisí - dle přílohy.

 schváleno všemi hlasy - 8 x ano

- dále oznámil, že tělocvična byla dokončena a pozval občany na její zítřejší slavnostní otevření a prohlídku od 15.00 do 20.00 hodin. O dalším jejím využití bude rozhodovat základní škola. Správcem této tělocvičny je p. Drahoňovský

- oznámil, že od 1.1.2005 budeme mít ve zdravotním středisku dvě praktické lékařky po dobu 3 let, vzhledem k tomu, že dle zákona musí být nová lékařka po tuto dobu zaučována. Nově nastupuje MUDr. Ester Forgačová.

- p.Vlček přednesl výčet úspěchů a umístění v mezinárodních závodech sester Brožkových.

- p.Brunclík - přednesl návrh ke schválení daru ve výši 15.000,- Kč pro sestry Danu a Radku Brožkovy za vynikající reprezentaci ČR a dosažené úspěchy ve sportu.

 schváleno všemi hlasy - 8 x ano

p. starosta předal oběma květiny s finančním darem a se všemi členy zastupitelstva jim blahopřál k dosaženým úspěchům.

- p. Brunclík přednesl informaci o silvestrovském ohňostroji, který bude letos mimo náměstí.

Z bezpečnostních důvodů bude ohňostroj odpálen na některém z okolních kopců nad Rovenskem.

- p. Karásek za to poděkoval.

- pí. Kořínková - upozornila na jízdní řády, které jsou ve vlaku občany kritizovány a upozornila na četnější spoje Turnov-Liberec nebo Jičín-Hradec Králové.

- p. Brunclík upozornil, že písemné připomínky k jízdním řádům jsou potřeba adresovat našemu úřadu. Krajský úřad potom o nich rozhoduje.

- p.starosta - připomínky jsou předávány KÚ, ale letos nám byly doručeny pouze tři.

- p.Šálek - upozornil, že z počtu dojíždějících občanů není možné více připomínek.

- p.Švihel - využil přítomnosti pí. Padrůňkové a upozornil na cestu v Křečovicích, kde byla dříve dohoda o orání pole tak, aby nedocházelo k zaplavování cesty.

- pí.Padrůňková upozornila na ovlivňování hospodaření jejich společností na polích jenom asi rok. Snaží se provádět osevy na svažitých terénech při krajích např. ovsem, aby se půda nezplavovala. Letos byl podzim k těmto úmyslům nepříznivý a tak se vše nezdařilo jak byla představa. Připoměla, že u jejich společnosti je zaměstnán ing.Novák, který bydlí v Rovensku, čímž veškeré připomínky budou velmi rychle u fy Zea-Land vyřízené.

- p.Šálek - u této cesty je např. problém, že je pole podél ní oráno až takřka na cestu. Jedná se tedy spíše o technický problém.

- pí.Padrůňková - obecně i jinde je problém plevel podél cest, kterému se snaží zabránit

v rozšíření do pole. Silnice a soukromí vlastníci přilehlých pozemků nevysekávají příkopy

k zabránění šíření plevelů do polí a dohody s nimi jsou v tomto směru těžké.

- p.Novák - v tomto úseku se jedná o úžlabí terénu a firma se snaží způsobem hospodaření - osevem a diskováním, chovat jako dobří hospodáři.

- pí.Fajtová - poznamenala, že když z KÚ jsou dotace na údržbu cest, tak by bylo potřeba z nich věnovat také finanční prostředky na údržbu menších cest a cest pro pěší a tak pečovat o přírodní bohatství. Dále vzpoměla na nutnost trestání šikany mezi dětmi. Závěrem popřála všem hezké prožití vánočních svátků a hodně zdraví do Nového roku.

- p.starosta - sdělil, že Město má zažádáno o dotaci na opravu další části ulice Matouškovy a to až po Holubínek. Ostaní údržbu silnic I. a II. třídy můžeme pouze připomínkovat.

p.Vlček - přečetl usnesení z tohoto jednání.

p.Brunclík - vzhledem k tomu, že o všech bodech usnesení bylo jednotlivě během jednání hlasováno, dnešní jednání zakončil a popřál všem hodně zdraví do roku 2005

V Rovensku p.Tr. 20.12.2004

Zapsala : Šálková

 Ověřovatelé: starosta p. Pavel Koldovský

                                     místostarosta p. Václav Brunclík         

                                     člen zastupitelstva p. Petr Halama

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:65
TÝDEN:967
CELKEM:1383826

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami