Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

16.10.07 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

ze 6. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 27. září 2007 od 19.00 hodin

Přítomní členové zastupitelstva:

Iveta Beránková, Jiří Bíma, Jiřina Bláhová, Jiří Houška, Petr Hrudka, Jaroslava Kolářová, Pavel Koldovský, Alena Kozubová, David Majer, Kamila Šmirausová

            6. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta města p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 10 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluveni jsou J. Otmar, B. Šich a P. Halama

Zapisovatelkou jednání jmenoval pí. Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Hrudku. Do návrhové komise navrhnul pí. Beránkovou, p. Houšku a p. Majera.

            Schváleno všemi 10 hlasy.

            Pan Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Schvalování místních vyhlášek:

3. Rozpočtové změny

4. Jednostranné zvýšení nájemného v r. 2008

5. Vlajka Města Rovensko pod Troskami

6. Příspěvek farnosti na ukradené žlaby

7. Příspěvek na psí útulek v Turnově

8. Vstup do VHS Turnov a následné dorovnání cen vodného a stočného na Kč 54,--/m3

9. Darovací smlouva na osobní automobil Škoda Felicia od HZS Libereckého kraje

10.Likvidace starého osobního automobilu Škoda Favorit

11.Různé

12.Diskuse

13.Usnesení a závěr

            Schváleno všemi 10 hlasy.

Bod 1 – Kontrola usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že usnesení z minulého jednání zastupitelstva bylo ve všech bodech splněno, průběžně se plní změna územního plánu.

Bod 2 – Schvalování místních vyhlášek

Pan Koldovský uvedl, že úprava vyhlášek byla provedena na základě zákona, ceny zůstaly ve stejné výši. Požádal zastupitele o hlasování o možnosti, aby se vyhlášky nečetly, jelikož s nimi byli všichni seznámeni.

            Schváleno všemi 10 hlasy.

Pan Koldovský seznámil přítomné stručně s obsahem vyhlášek:

1) obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku ze vstupného – platí se 10 %

 z vybraného vstupného, u vstupného dobrovolného je paušál 200,-- Kč

2) obecně závazná vyhláška č. 8/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

 sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – poplatek činí

 400,-- Kč/1 osoba trvale žijící/1 rok a 400,-- Kč/1 rok pro chalupáře

3) obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o místním poplatku ze psů – za 1. psa se platí

 v Rovensku p.Tr. 40,-- Kč, v částech obce Blatec,Štěpánovice,Václaví,Křečovice a Liščí

 Kotce 30,-- Kč a za druhého a každého dalšího psa se platí 120,-- Kč

4) obecně závazná vyhláška č. 6/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt –

 platí se 10,-- Kč/1 osoba/1 den

5) obecně závazná vyhláška č. 10/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 – za užívání veřejného prostranství činí poplatek 10,- Kč/1 m2/1 den, za umístění

 reklamního zařízení se platí 50,- Kč/1m2/1 den, za užívání veřejného prostranství pro

 kulturní nebo sportovní akce a cirkusy je stanovena částka 500,- Kč/1 týden a za

 dlouhodobé užívání je paušální částka 2.000,--Kč/1 rok.

6) obecně závazná vyhláška č. 7/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity – platí se

 2,-- Kč za využité lůžko a den           

7) obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací

 přístroj – platí se 2000,-- Kč na 3 měsíce

            Vyhlášky byly schváleny všemi 10 hlasy.

Bod 3 – Rozpočtové změny

Pan Bíma přečetl rozpočtové změny (viz příloha), uvedl, že zastupitelé s nimi byli seznámeni a otázal se, zda má někdo k tomuto něco k doplnění.

Ing. Brožek uvedl, že by u každého bodu měl být dán prostor pro diskusi.

Pan Šálek připomněl, že např. příspěvek na psí útulek ještě nebyl schválen a tedy by neměly rozpočtové změny být odsouhlaseny dopředu. Pan Koldovský vysvětlil, že neschvalujeme příspěvek na psí útulek, ale schvalujeme převedení peněz, aby případně schválený příspěvek mohl být z tohoto uhrazen.

            Rozpočtové změny byly schváleny všemi 10 hlasy.

Bod 4 – Jednostranné zvýšení nájemného v r. 2008

Pan Bíma sdělil, že město chce v roce 2008 využít možnosti dané mu zákonem a provést v souladu se Sdělením MMR č. 151/2007 jednostranné zvýšení cen měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy u bytů v jeho vlastnictví od 1.2.2008 do 31.12.2008. Podrobné údaje o tomto zvýšení jsou přílohou tohoto zápisu.

Pí. Bláhová se otázala, proč zvýšení nebude od 1.1.2008, opakuje se chyba z minulého roku. Pan Koldovský odpověděl, že musí být dodržena 3 měsíční lhůta pro oznámení nájemníkům,

ale chyba to není.

Pí. Beránková navrhla přijmout opatření, aby příští rok se tato chyba již neopakovala – měla by být pověřena osoba, která bude hlídat, aby opět nedošlo k chybě. Pan Koldovský souhlasil.

Pí. Fišerová k této diskusi sdělila, že poslední veřejné jednání bylo v červnu a Sdělení MMR vychází až k 1. červenci, na úřad přišly zákony 28.června, zastupitelstvo by se muselo sejít dřív, např. 1.září, aby se vše stihlo, tudíž k žádné chybě nedošlo.

            Pan Koldovský dal hlasovat pro návrh do usnesení, aby pro příští rok byl pověřen člověk, který pohlídá, aby k tomuto již nedošlo.

            Schváleno všemi 10 hlasy.

Dále p. Koldovský dal hlasovat o jednostranném zvýšení cen měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy u bytů ve vlastnictví města od 1.2.2008 do 31.12.2008 dle přílohy, se kterou byli zastupitelé seznámeni.

            Schváleno všemi 10 hlasy.

Bod 5 – Vlajka Města Rovensko pod Troskami

Pan Bíma podal návrh na prodloužení ankety ke zhotovení vlajky do 1.12.2007 z důvodu malé účasti občanů na podání návrhů.

            Schváleno všemi 10 hlasy.

Bod 6 – Příspěvek farnosti na ukradené žlaby

Pan Bíma sdělil, že se na město obrátil pan farář Kocman se žádostí o příspěvek na opravu ukradených žlabů na kostele. Uvedl, že kostel patří k dominantám města a proto je navržen příspěvek ve výši 5.000,-- Kč.

Ing. Brožek uvedl, že si s podivem přečetl zápis z pracovního jednání ohledně tohoto příspěvku a otázal se, zda příspěvek má vyjadřovat pocit viny za čin, který způsobil občan Rovenska nebo snahu o podporu řádné údržby historických památek ve městě. Např. škola, Konvex byly také poškozeny, Konvex by mohl požadovat náhradu za poškozenou omítku, kterou způsobil mladistvý, který byl ubytovaný na Paldě. Na opravu žlabů se mu zdá 5.000,-- Kč málo, ale pokud by měly být podporovány historické památky ve městě, měly by být opraveny přednostně křížky, také údržba zvonice je zanedbávána. Proto vyzval zastupitele, aby přispěli také na údržbu zvonice, která je zasažena červotočem, je potřeba opravit střechu – mělo by stačit 50 – 100.000,-- Kč. Pokud by někdo chtěl namítnout, že zvonice svými příjmy ze vstupného si musí na svoji údržbu vydělat - příjmy ze vstupného mohou překročit i 100.000,-- ročně. Pokud se peníze řádně zdaní, nezbude ani na mzdu průvodkyně. Za poslední roky se žádná údržba zvonice neprováděla. Farnost vydělává na vstupném, ale zvonici neudržuje.

Pan Bíma poděkoval za názor a uvedl, že město necítí vinu a příspěvek je jen symbolický.

Pan Koldovský k tomuto uvedl, že před časem s p. Hrudkou řešili stav zvonice, zkoumal jak je to s vlastnictvím zvonice a dozvěděl se na diecézi, že každá farnost je svým vlastním pánem, nikdo jí nemůže nic přikázat. Mají i vlastní kontrolní orgány. Byl podán návrh na pronájem zvonice městem, za pronájem však bylo požadováno cca 250-270 tis.Kč ročně, přesnou částku si napamatuje.

Pí. Bláhová uvedla, že názor Ing.Brožka není od věci, navrhla dát např. 10.000,-- Kč účelně např. na sanaci zvonice. – Pan Koldovský uvedl, že o toto Ing. Brožkovi vůbec nejde, jasně ukázal, že zvonice si na sebe vydělá, chtěl říci, že peníze by se měly použít pro obec než pro farnost – s tím pan Brožek souhlasil.

Pan Majer vyslovil svůj názor – existují zde sporné body mezi farností a občany, množí se stížnosti občanů na ranní zvonění a pokud vyhovíme žádosti p. Kocmana symbolickým příspěvkem ve výši 5.000,-- Kč, otevřeme si cestu pro jednání s farářem a budeme očekávat i dobrou vůli z jeho strany.

Pí. Kozubová sdělila, že z hlediska účetní a znalosti problematiky veřejných financí, není problém spojit dvě věci dohromady - můžeme příspěvek poskytnout a účelově vázat na použití a následně provést kontrolu.

Pan Šálek vyslovil souhlas s příspěvkem, sice nemáme sílu kontrolovat hospodaření farnosti, ale měli bychom přispívat i na tento historický stánek i na zvonici.

Pan Koldovský souhlasil, že kostel je stejný kulturní stánek jako radnice. Uvedl, že zde ale mluvíme o věci, kdy pan farář nyní leží v brněnské nemocnici a je to s ním dost špatné. Myslí si, že když zde nesedí člověk, který by nám to mohl konkrétně vysvětlit, bylo by to od nás nefér. Domnívá se, že 5.000,-- Kč je symbolická částka.

Pan Bíma dal hlasovat o poskytnutí příspěvku Kč 5.000,-- na ukradené žlaby farnosti s tím, že bude prokázáno, že byl použit na opravu žlabů.

            Schváleno 8 hlasy, pí. Bláhová a pí. Beránková se zdržely hlasování.

Bod 7 – Příspěvek na psí útulek v Turnově

Pan Bíma seznámil přítomné se žádostí o příspěvek na provoz regionálního psího útulku v Turnově a navrhnul jeho výši 5.000,-- Kč. Pan Koldovský uvedl, že tento útulek minimálně 2 x ročně využíváme a příspěvek je vlastně poděkováním.

            Schváleno všemi 10 hlasy.

Bod 8 – Vstup do VHS Turnov a následné dorovnání cen vodného a stočného na

 Kč 54,-/m3 (VHS = Vodohospodářské sdružení Turnov – dobrovolný svazek obcí)

Pan Koldovský na úvod sdělil, že bude akceptován dle jednacího řádu příspěvek v délce

max. 3 min.

Vysvětlil občanům, že v červenci začali rozhovory s p. ředitelem SčVK a.s. Ing. Šepsem o možnostech řešení otázky ozonizace vodního zdroje Václaví. Náš DSO se touto otázkou zabývá, byly věnovány nemalé prostředky na zjištění příčin, proč se pesticidy ve vodě objevují. Navrhované řešení je ozonizace – bylo zadáno zpracování dvou projektů: projektu na propojení tlakových pásem VDJ Bora-Rovensko p.Tr. a VDJ Václaví a projektu na ozonizaci vodního zdroje VáclavíVznikl návrh na vstup do VHS Turnov.

S Ing. Hejdukem byly projednávány na neveřejném jednání v srpnu 2007 podmínky vstupu do VHS. Důvod: náš DSO (dobrovolný svazek obcí) Svazek obcí Rovensko pod Troskami má v příjmech 350.000,-- Kč z nájemného – navrtávky vodovodních přípojek hradí dle zákona vlastník vodovodního řadu, tj. DSO – stojí ročně cca 100.000,-- Kč, cca 50.000,-- Kč je vydáváno na opravy a za zbylých 200.000,-- Kč se toho moc neudělá.

Při vstupu do VHS bude dán požadavek na zpracování projektu odkanalizování Rovenska p.Tr., na vyřešení ozonizace a propojení vodovodních řadů a na hledání nového zdroje pitné vody. Jsou to akce řádově na miliony Kč, na které náš DSO nemá.

Od r.2007 do r.2013 je možnost čerpání peněz z EU. V případě získání dotace činí většinou dotace 80% a doplatek z vlastních prostředků 20% - doplatek na velké akce by činil miliony, které DSO nikdy nebude mít.

            Hlavním negativem vstupu do VHS je dorovnání cen vodného a stočného na 54,-- Kč. Při plánovaném 5% navýšení a 5% DPH by se vodné od 1.1.2008 zvýšilo o 5,-- Kč, stočné o 14,30 Kč, celkem tedy o 19,30 Kč. Stočné se týká větší části obyvatel Rovenska p.Tr.

Diskuse:

            Pí. Beránková sdělila, že na neveřejném jednání v lednu 2007, kterého se zúčastnili zástupce SčVK, Dr. Žitný, zástupci členských obcí DSO a zástupci firmy, která by provedla ozonizaci, vyplynulo, že v Mlékárně je vrt, který by se mohl použít jako zdroj pitné vody.

Proto byly provedeny odběry a vyhodnocení vody z tohoto vrtu a bylo potvrzeno, že voda je pitná. Jelikož hodnoty pesticidů ve Václaví neustále stoupají, měl by se hledat náhradní zdroj pitné vody a ozonizaci vrtu ve Václaví ponechat jako náhradní řešení. Z druhého neveřejného jednání vyplynulo, že Ing.Hejduk informoval, že z letošního roku zbude VHS na investice

20 mil.Kč. O využití těchto peněz budou rozhodovat ještě letos, zda půjdou na akce jako je třeba Rovensko nebo na větší akci, třeba do Jilemnice. Měl by se dát požadavek na řešení nového náhradního zdroje, zadat nějakou studii, abychom věděli, kolik financí je potřeba na realizaci.

Pan Bíma vyslovil souhlas s náhradním zdrojem v okolí Mlékárny a uvedl, že zde byla nabídnuta i další pomoc od starostky z Libuně napojit se na jejich zdroj pitné vody. Odkanalizování Rovenska by bylo velikým přínosem a vyslovil názor, že si nemyslí, že by ozonizace vody byla zdraví škodlivá a že při ní vzniká mrtvá voda, protože všichni používáme balené vody a i při jejich úpravě se používá ozonizace.

Ing. Brožek prohlásil, že 54,-- Kč/m3 není málo, pokud by však voda byla pitná a zdravotně nezávadná a nemusela se kupovat voda balená, spoustě lidí by to ušetřilo peníze a nebylo by to tak drastické. Souhlasí se vstupem do většího svazku, z pohledu spotřebitele by byl rád, aby voda byla pitná a kanalizace v dobrém stavu.

            Pí. Bláhová uvedla, že se zúčastnila neveřejného jednání s Ing.Hejdukem, kde vyplynulo, že zástupci našeho DSO nemají vůli, zájem a chuť něco řešit, tudíž malý svazek skomírá. Proto je nutný vstup do většího celku. Ing. Hejduk hájil výhody vstupu do VHS – snadná dostupnost k dotacím, možnost odpočtu DPH, ale na druhou stranu musíme přijmout stanovy, musíme se smířit s tím, že Turnov má 3 hlasy, velké obce 2 hlasy a malé obce jen 1 hlas. Zvýšení ceny vody na 54,-- Kč/m3 nebude vadit, když bude voda pitná. Uvedla, že plně souhlasí s pí. Beránkovou a podala návrh na vstupní podmínky do VHS: prosazovat nový zdroj pitné vody, Václaví ponechat jako náhradní zdroj a než bude voda kvalitní, abychom měli výjimku z ceny vody, tím by se urychlil postup při řešení naší situace. S dalšími body vstupu souhlasí.

            Pan Sucharda vyslovil souhlas s pí. Bláhovou, aby byla požadována výjimka z ceny vody, než bude voda kvalitní.

Pan Koldovský k tomuto uvedl, že pokud vstoupíme do VHS, musíme schválit jejich stanovy, neexistuje výjimka, jako požadovat snížení ceny vody. Navrhnul prosazovat jako vstupní podmínku provedení ozonizace v r.2008 a propojení vodovodů v roce následujícím.

Pokusil se vysvětlit pí. Beránkové a pí. Bláhové, které se hlavně chtějí zaměřit na vytvoření nového zdroje pitné vody, že od 1.1.2008 budeme žádat o povolení mírnějšího hygienického limitu na Václaví na další 3 roky a potom bude zdroj zavřen. Nevěří, že do 3 let by se vyřešil náhradní zdroj jako hlavní z Mlékárny, ale v každém případě by náhradní zdroj měl být připravován k používání, protože hodnoty pesticidů ve Václaví neustále stoupají. Hrudka se dokázala během 3 let sama vyčistit, hodnoty jsou pod limitem.

Pan Zerzán se otázal, kdo se zabýval otázkou, kolik si VHS naším vstupem vydělá,

kde je brán optimismus, že vstupem do VHS bude vše v pořádku. Podle něho každý občan zaplatí měsíčně o 100,-- Kč víc. V republice je to jediný případ, kdy takhle stoupne cena vody. Pesticidy v pitné vodě vždy byly, jen nebyly provedeny potřebné rozbory. Václaví je špatný zdroj, Hrudka je lepší, jelikož zde je pískovec.

Pan Šonský uvedl, že voda z vrtu v Borku by stačila pro celé Rovensko a co se týká

propojení Václaví s Borkem, je zde udělané, stačilo by to propojit větší průměrem. V Turnově vodu čerpají na dvakrát, tady se čerpá jen jednou. A co se týká kanalizace – v Turnově jdou do čističky, zde lidé mají septiky, musí platit za jejich vyvezení a ještě platí stočné, tudíž platí dvakrát.

            Pan Šálek upozornil, když zakládali DSO, dělali to proto, aby mohli sami hospodařit . Byla vybudována nová úpravna vody v Borku, nový vodovodní řad Štěpánovice-Blatec. Když vynásobíme 120-130 000 m3, které spotřebujeme za rok, 20,-- Kč, které zaplatíme navíc, vyjde cca 2,5 mil.Kč ročně, chce to jen vůli pracovat. Kanalizace, která zde je, je špatná, vytékají do ní splašky, je potřebná čistička. Mělo by se řešit, kdo má septik a kdo nemá.

Za kanalizaci není možné platit dvakrát – až po vybudování nové kanalizace. VHS Turnov vynakládá 5 mil. Kč na provoz kanceláře, kde je 6 lidí, vodu zajišťuje SčVK.

Požádal zastupitele, aby nerozhodovali nyní, aby vše ještě zvážili. Upozornil, že kanalizace je města a vodovod je v majetku DSO.

Pan Koldovský – řešení kanalizace přes VHS by bylo čističkou. Vyřešil by se tím letitý problém Rovenska s kanalizací – někdo platí stočné, někdo ne, někdo vypouští odpad přímo do stoky, někdo přes septik.

K tomu, abychom zvedli cenu vody a provozovali to sami, že by to bylo lepší řešení - ozonizace je otázka 8 mil. Kč, věří, že by mohli během příštího roku tyto peníze sehnat. Ale je zde doplatek 1,5 mil. Kč a na další větší akce, jako je nový zdroj a odkanalizování Rovenska, již nezbude.

Dotace se nedají sehnat lehce, VHS má odborníky, kteří se tím zabývají, shánějí peníze, zadávají zpracování projektů a také doplatky k dotacím nejsou pro VHS žádný problém. Odhad ceny čističky pro Rovensko je cca 160 mil.Kč + nová kanalizace. Navíc máme možnost vystoupit zpátky i se zhodnoceným majetkem.

Dále vyslovil názor, jestli Hrudka dokáže zásobit celou Ktovou a Rovensko, muselo by se provést nové propojení, jelikož na Příhoně je malý tlak, musela by být provedena rekonstrukce vodovodního řadu Hrudka na Červený vršek

Co se týká ceny vody, stanovy jsou závazné pro všechny členské obce, kvůli Rovensku se stanovy měnit nebudou. Základní podmínkou vstupu do VHS je dorovnání cen. Bylo by hezké, zvednout cenu vody jen o 3,-- Kč a říci, že nikdo nebude platit stočné, dokud tu nebude čistička. Nyní zvedáme cenu o cca 20,-- Kč, za 5 let po vybudování čističky by se cena zvedla jednorázově o 50,-- Kč. Musíme se dívat dopředu.

Uvedl, že v ostatních členských obcích našeho DSO panuje jednoznačná shoda pro vstup do VHS.

DSO má vodohospodářský majetek v bezúplatném pronájmu od Města Rovensko p.Tr., v případě vstupu do VHS bude tento majetek vrácen do majetku města a město bude vkládat do VHS jak vodovod tak i kanalizaci, která je nyní majetkem města.

            Pan Bíma uvedl, že jistota při vstupu do VHS je v tom, že si na peníze sáhly i menší obce, např. Líšný, Troskovice, Malá Skála, kde byly provedeny velké investiční akce. Veliké zvýšení ceny vody vyplývá z toho, že zde voda nebyla zdražována každoročně tak, jak měla být. V každém případě bude voda levnější než v okolí, např. Mladé Boleslavi, Liberci.

            Pan Majer se vyjádřil, že Rovensko stojí před spoustou problémů, které souvisí s pitnou vodou, zdrojem pitné vody, odkanalizováním Rovenska atd. Je zde spousta otázek: ozonizovat vodu, připojit se k Jivanům, využít pramen Hrudka, hledat nový zdroj – každý občan má jiný názor, ale nakonec shrnuto, všechny tyto problémy hodláme řešit pod hlavičkou turnovské VHS.

Pí. Bláhová vyslovila názor, kdy jindy bychom si mohli vydobýt nižší cenu, než hned na začátku, kdy lze stanovit podmínky pro vstup.

Pan Koldovský dal hlasovat nejprve o vstupu Rovenska p.Tr. do VHS Turnov od 1.1.2008:

Schváleno 6 hlasy, zdrželi se: Houška, Bláhová, Beránková, Kolářová

            Pan Koldovský požádal o hlasování o požadavku pro vstup do VHS, který vzešel z pracovního jednání zastupitelstva:

1. ozonizace vodního zdroje Václaví v roce 2008

2. propojení vodního zdroje Václaví a Hrudka nejpozději v roce 2009

3. odkanalizování Rovenska pod Troskami nejpozději do 5 let po vstupu do VHS a do června

 roku 2008 podat zastupitelstvu a občanům zprávu o průběhu plnění

4. vyřešit náhradní zdroj kvalitní pitné vody (např. v oblasti Mlékárny) nebo rekonstrukci

 vodního zdroje Hrudka, který je dostačující pro zásobování Rovenska, případně propojení

 z jiného zdroje. Termín: do 5 let od vstupu do VHS

            Pro – 4 hlasy – Koldovský, Bíma, Hrudka, Majer

            Proti – 3 hlasy – Bláhová, Beránková, Kolářová

            Zdrželi se – 3 hlasy – Houška, Kozubová, Šmirausová

Návrh nebyl schválen většinou hlasů.

Pí. Beránková předložila druhý návrh požadavků pro vstup do VHS:

1. řešení náhradního zdroje pitné vody, případně využití zdroje Hrudka jako hlavního zdroje a

 Václaví zůstane náhradním zdrojem

2. požadavek na výjimku z ceny do doby, než bude nový zdroj pitné vody v provozu

3. odkanalizování Rovenska p.Tr. nejpozději do 5 let od vstupu do VHS

4. propojit Hrudku s Václavím

            Pro – 3 hlasy - Beránková, Bláhová, Kolářová

            Proti – 4 hlasy - Bíma, Koldovský, Majer, Hrudka

            Zdržel se – 3 hlasy - Houška, Kozubová, Šmirausová

I tento návrh nebyl schválen většinou hlasů.

            Pan Koldovský navrhnul přerušit jednání s tím, že se zastupitelstvo odebere k poradě a vyhlásil přestávku do 21.30 hodin.

            Schváleno všemi 10 hlasy.       

Po přestávce pan Bíma přečetl dohodnuté podmínky pro vstup do VHS:

1. řešení nového vodního zdroje pitné vody, popřípadě využití zdroje Hrudka jako hlavního

 zdroje, pokud bude stačit a bude dostatečně kvalitní

2. ozonizace vodního zdroje Václaví v r. 2008

3. propojení vodního zdroje Václaví a Hrudka nejpozději v r.2009

4. odkanalizování Rovenska p.Tr. nejpozději do 5 let po vstupu do VHS a do června 2008

 podat zastupitelstvu a občanům zprávu o průběhu plnění.

            Schváleno 9 hlasy, pí. Bláhová byla proti.

Dále pan Bíma požádal o hlasování o záměru převodu vodohospodářského majetku Svazku obcí Rovensko p.Tr., který by při zániku DSO připadl pro Město Rovensko p.Tr. formou daru VHS Turnov.

Schváleno 8 hlasy, pí. Bláhová a pí. Beránková se zdržely hlasování.

Pan Bíma požádal o hlasování o udělení mandátu pro předsedu DSO p.Koldovského pro zrušení Svazku obcí Rovensko p.Tr. a pro další kroky vyplývající ze stanov DSO.

            Schváleno 7 hlasy, pí. Bláhová, pí. Beránková a p. Koldovský se zdrželi hlasování.

Bod 9 – Darovací smlouva na osobní automobil Škoda Felicia od HZS Libereckého kraje.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí dar od HZS Libereckého kraje – osobní automobil Škoda Felicia v celkové hodnotě 142.000,-- Kč na základě darovací smlouvy bezúplatným převodem.

Bod 10 – Likvidace starého osobního automobilu Škoda Favorit

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení prodeje osobního automobilu Škoda Favorit bílé barvy SPZ SMD 06 – 07 za minimální cenu 2.000,-- Kč. Prodej by se uskutečnil zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. Nabídky budou přijímány do 15.10.2007. Automobil je celkově nepojízdný, je nefunkční motor a celkový stav je velice špatný.

            Schváleno všemi 10 hlasy.

Bod 11 – Různé

1) Pan Bíma informoval přítomné, že bude provedena oprava dešťové kanalizace nad hřbitovem. Byla vybrána firma F.Zikuda-stavitel, cena díla je 177.251,-- Kč.

            Pan Šálek se otázal, proč se to dělá. Pan Bíma – když přišly přívalové deště, došlo k tomu, že voda od Štěpánovic díky nefunkční kanalizaci se valila na Rovensko a způsobila nemalé škody. Pan Šálek uvedl, že když přijdou přívalové deště, nepomůže žádná kanalizace, jsou to zbytečně vyhozené peníze. Pan Bíma sdělil, že byla nabídka ještě od SčVK, která byla na 215.200,-- Kč.

            Oprava kanalizace nad hřbitovem firmou Zikuda-stavitel za 177.251,-- Kč byla schválena všemi 10 hlasy.

2) Pan Koldovský informoval o Deklaraci partnerství s Gminou Mecinka z Polska. Uvedl, že Gmina Mecinka a Město Rovensko p.Tr. se tímto zavazují podporovat kulturně společenské spojení, zvlášť se klade důraz na spolupráci v těchto rovinách – výměna dětí a školní mládeže, spolupráce jednotek dobrovolných hasičů, spolupráce v oblasti tělovýchovy a sportu, kulturní festivaly, vzájemná pomoc při realizaci infrastrukturálních investic přes spoluúčast na realizaci projektů spolufinancovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje evropské teritoriální spolupráce v letech 2007 – 2013. Na každý projekt se partnerská smlouva musí odsouhlasit zvlášť a toto je jen deklarace partnerství.

Požádal zastupitele o odsouhlasení Deklarace partnerství mezi Městem Rovensko p.Tr. a Gminou Mecinka od 1.10.2007.

            Schváleno všemi 10 hlasy.

Bod 12 - Diskuse

1) Pan Sucharda upozornil, že je potřeba opravit parkovací plochu u hřbitova.

2) Pan Šálek vystoupil s několika dotazy:

a) jak pokračují změny územního plánu – p.Koldovský uvedl, že jsou rozeslány dopisy všem

 dotčeným orgánům, příští týden pojede s Ing.arch. Blažkovou na Liberecký kraj.

 Změny územního plánu budou hotovy tak koncem příštího roku.

b) návratnost minigolfu - na minulém jednání zaznělo 3,5-4 roky, dle jeho mínění je to 30 let

c) jak pokračuje privatizace čp. 75 – p. Bíma - privatizace probíhá zdárně, je prodáno 6 bytů

d) na úsporu plynu v ZŠ, díky teplé zimě a díky zateplení školy by zde měla být značná

 úspora a mělo by se s tím počítat v příštím rozpočtu. Pí. Kozubová sdělila, že na takovou

 otázku není připravena, úspora byla asi 60.000,-- Kč

e) poukázal na zaasfaltované hydranty v Nábřežní ulici. – Pan Koldovský – totéž se stalo také

 když p. Šálek starostoval při úpravě ulice v Boroví, ale bude to napraveno.

f) poukázal, že v zápisech z pracovních porad by nemělo být rozhodnutí, na to je veřejné

 jednání. Dočetl se tam také o hrubé nedbalosti při plynofikaci v ul. Komenského. - Pan

 Koldovský poukázal na nafocené detaily, kde je vidět rozbitý odpad a přes něho tažený

 plyn, je to hrubá nedbalost při převzetí díla. 10 let to vydrželo, protože v domě nikdo

 nebydlel.

g) kdo likvidoval lípu ve Štěpánovicích – p. Brunclík si ji vzal za pokácení a odvezení, je

 složená u kurtů, používá ji na sochy

h) jak to vypadá s lékárnou – p. Bíma vysvětlil, že oslovená firma vyhodnotila situaci jako

 ekonomicky nevýhodnou, další oslovená firma z Turnova nemá zájem a ozval se další

 zájemce, který řeší smlouvu s VZP.

i) v rozpočtových změnách je uvedena studie na komunikace II. a III. třídy , o co jde –

 p. Koldovský vysvětlil, že bylo zadáno vypracování studie firmě Valbek na úpravy silnic

 II.a III.třídy v Rovensku p.Tr., půjdeme do partnerství do ROPu – dotačního programu – s

 Krajskou správou silnic Libereckého kraje. Studie stála 71.000,-- Kč, v rozpočtu jsme měli 60.000,-- Kč, to znamená 11.000,-- Kč je DPH z této částky, kterou se to dorovnalo rozpočtovou změnou.

4) Pan Mazánek vystoupil s poděkováním za opravenou cestu do Křečovic.

Na závěr pí. Beránková přečetla usnesení.

Pan Bíma poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Petr Hrudka, ověřovatel

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

Rovensko p.Tr. 8. října 2007

Zapsala: Z. Nejedlá

U s n e s e n í č. 6
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného ve čtvrtek 27. září 2007 od 19.00 hodin

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami

1. Schvaluje:

a) - obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o místním poplatku ze vstupného

 - obecně závaznou vyhlášku č. 8/2007 o místním poplatku za provoz systému

 shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 - obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o místním poplatku ze psů

 - obecně závaznou vyhlášku č.6/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 - obecně závaznou vyhlášku č.10/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 - obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity

 - obecně závaznou vyhlášku č. 9/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací

 přístroj

b) rozpočtové změny (viz příloha)

c) v souladu se Sdělením MMR č. 151/2007 jednostranné zvýšení cen měsíčního nájemného

 za 1m2 podlahové plochy bytu v období od 1.2.2008 do 31.12.2008 (viz příloha)

d) příspěvek římskokatolické farnosti na ukradené žlaby ve výši Kč 5.000,--

e) příspěvek na psí útulek v Turnově ve výši Kč 5.000,--

f) vstup Města Rovensko p.Tr. do VHS Turnov, dobrovolného svazku obcí od 1.1.2008

g) záměr převodu vodohospodářského majetku Svazku obcí Rovensko pod Troskami (dále jen

 DSO), který by při zániku DSO připadl pro Město Rovensko p.Tr. (obec) formou daru VHS

 Turnov

h) udělení mandátu pro předsedu DSO P.Koldovského pro zrušení Svazku obcí Rovensko

 p.Tr. a pro další kroky vyplývající ze stanov DSO

i) prodej starého osobního automobilu Škoda Favorit bílé barvy SPZ SMD 06 – 07 za

 minimální cenu Kč 2.000,--. Prodej se uskuteční zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou.

 Nabídky budou přijímány do 15.10.2007.

j) partnerskou smlouvu o spolupráci s družební obcí Mecinka v PLR uzavřenou za účelem

 možností čerpání dotací z EU od 1.10.2007

k) smlouvu s firmou Zikuda na opravu dešťové kanalizace nad hřbitovem ve výši

 Kč177.251,--

2. Bere na vědomí:

a) prodloužení ankety na výběr městské vlajky do 1.12.2007

b) darovací smlouvu na osobní automobil Škoda Felicia SPZ LBN 16-52 v celkové hodnotě

 Kč 142.000,-- od HZS Libereckého kraje

3. Ukládá starostovi:

a) podmínit vstup do VHS Turnov a prosazovat tyto akce:

 1. řešení nového vodního zdroje pitné vody, popřípadě využití zdroje Hrudka jako hlavního

 zdroje

 2. ozonizace vodního zdroje Václaví v roce 2008

 3. propojení vodního zdroje Václaví a Hrudka nejpozději v roce 2009

 4. odkanalizování Rovenska pod Troskami nejpozději do 5 let po vstupu do VHS a do

 června r. 2008 podat zastupitelstvu a občanům zprávu o průběhu plnění

b) průběžně informovat o přípravě vstupu do VHS Turnov

c) uzavřít s firmou Zikuda smlouvu na opravu dešťové kanalizace nad hřbitovem ve výši jeho

 nabídky – 177.251,-- Kč

d) prodej osobního automobilu Škoda Favorit SMD 06-07 za nejvyšší nabídku s minimální

 částkou 2.000,-- Kč

e) aby změna nájemného na r. 2009 byla platná od 1.1.2009

Ověřovatelé:

Koldovský Pavel

Bc. Bíma Jiří   

Hrudka Petr

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:37
TÝDEN:939
CELKEM:1383798

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami