Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

15.12.05 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

ze 17. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 15. prosince 2005

Přítomní členové zastupitelstva:

Pavel Koldovský, Jiří Bíma, Petr Halama, Jaroslav Hošek, Jiří Houška, Ladislav Šálek, Václav Švihel, Vladislav Vlček

Omluven: Václav Brunclík

            17. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal starosta města p. Koldovský. Konstatoval, že je přítomno 8 členů, zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Omluven je p. Václav Brunclík. Zapisovatelkou jednání byla jmenována

pí. Nejedlá, ověřovateli zápisu byli jmenováni J.Bíma, J.Hošek a P.Koldovský.

Do návrhové komise byli navrženi V.Vlček, J.Houška a P.Halama.

            Schváleno 8 hlasy.

            P. Koldovský seznámil přítomné s programem jednání:

  1. Rezignace místostarosty a slib nového člena zastupitelstva
  2. Volba nového místostarosty
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání
  4. Vyhlášení inventarizace
  5. Privatizace bytovky čp. 75 a prodej st.p.č. 674 v k.ú. Rovensko p.Tr.
  6. Vyškrtnut z programu
  7. Vyhlášení rozpočtového provizoria
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Usnesení a závěr

Původní bod č. 6 – Prodej pozemků na garáže p.p.č. 38/16 a 38/17 v k.ú. Rovensko p.Tr. - byl vypuštěn z programu jednání, jelikož prodej  těchto pozemků byl schválen na 18. veřejném jednání dne 21.5.1998.

            Schváleno 8 hlasy

Bod 1 – Rezignace místostarosty a zastupitele p. Václava Brunclíka.

            P. Koldovský seznámil přítomné s obsahem písemné rezignace p. Brunclíka, který odstupuje z funkce místostarosty a člena zastupitelstva ze zdravotních důvodů (rezignace je přílohou zápisu). P.starosta poděkoval p. Brunclíkovi za jeho dobrou práci, oporu a poradu.

            Dále uvedl, že 1. náhradníkem za odstupujícího zastupitele je p. Stanislav Kočí, který však také podal rezignaci na uvolněné místo z rodinných důvodů (rezignace je přílohou zápisu).

            Dalším – 2. náhradníkem je pí. Kamila Šmirausová. P. starosta ji požádal, aby předstoupila a složila slib člena zastupitelstva způsobem, že p. starosta přečetl slib,

pí. Šmirausová jej potvrdila slovem „slibuji“ a vlastnoručním podpisem. Pan Šálek upozornil, že si p. starosta nevzal státní znak. Omluvil se za zdržování, ale uvedl, že slib by byl protizákonný a kdokoli by to mohl napadnout. Pan starosta přerušil jednání, přinesl státní znak a slib nového zastupitele – pí. Šmirausové byl zopakován.

Bod 2 – Volba nového místostarosty

             P. starosta dal hlasovat o způsobu volby nového místostarosty  – tajně nebo veřejně. 

            9 hlasy byla schválena veřejná volba nového místostarosty.

            P. starosta požádal zástupce volebních stran o předložení návrhu na funkci místostarosty.  V.Vlček navrhnul na nového místostarostu p. J. Bímu.  L.Šálek za druhou stranu souhlasí s tímto návrhem.

            8 hlasy byl zvolen veřejnou volbou do funkce místostarosty p. Jiří Bíma. (J.Bíma se zdržel hlasování).

            Pan Bíma poděkoval za projevenou důvěru a slíbil, že bude funkci vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a v souladu s Ústavou České republiky.

Bod 3 – Kontrola usnesení z minulého jednání

            Starostovi bylo uloženo podepsat smlouvy s VČE na zhotovení projektu kabelizace a veřejného osvětlení v Revoluční ulici – splněno.

Bod 4 – Vyhlášení inventarizace

            P. starosta nařídil provedení inventarizace hmotného majetku ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr. se stavy k 31.12.2005 v době od 2.1. do 16.1.2006.

Členy hlavní inventarizační komise byli jmenováni: Pavel Koldovský, starosta

                                                                                   Jiří Bíma, místostarosta

                                                                                   Petr Halama, člen zastupitelstva

                                                                                   Jana Fišerová, zaměstnanec MěÚ 

Podrobný rozpis je uveden v příloze.

Bod 5 – Privatizace bytovky čp. 75 a prodej st.p.č. 674 v k.ú. Rovensko p.Tr.

            P. Koldovský uvedl, že minulé zastupitelstvo zahájilo přípravu na prodej bytů v čp. 75

a nyní bude privatizace dokončena. Protože by při projednávání a hlasování o tomto bodu došlo ke střetu zájmů, vzdávají se svého práva rozhodovat starosta P.Koldovský a zastupitel

V.Vlček. Proto p. Koldovský předal slovo p. místostarostovi, kterého pověřil vedením celé privatizace.

            Místostarosta p. Bíma seznámil přítomné s Pravidly privatizace bytů čp. 75 ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr.  Pan Šálek upozornil, aby v čl. III bod 3 bylo přidáno slovo

„všichni“ nájemci. Dále uvedl, že by toto viděl jako vyhlášku, ne pravidla. J.Bíma vysvětlil, že vyhláškou to řešeno být nemůže dle informací odpovědných pracovníků Města Turnova i KÚ Libereckého kraje. Pan Halama souhlasil, uvedl, že v zákoně o obcích jsou přesně specifikovány situace, které může obec řešit formou vyhlášky - tato situace tam není a proto obec to nemůže řešit vyhláškou – bylo by to protizákonné.

            Pravidla privatizace bytů čp. 75 byla schválena 7 hlasy, p. Koldovský a p. Vlček se zdrželi hlasování.

  Bod 6 – Vyhlášení rozpočtového provizoria

            P. Koldovský navrhnul, aby rozpočet na r. 2006 byl sestaven a schválen až v novém roce. To znamená, že hospodaření Města Rovensko p.Tr. se bude do doby schválení rozpočtu řídit od 1.1.2006 pravidly rozpočtového provizoria: tzn. příjmy a výdaje budou uskutečňovány měsíčně do výše 1/12 skutečnosti r. 2005.

            Schváleno 9 hlasy.

Bod 7 – Různé

1.  Změna zřizovací listiny Základní školy Rovensko pod Troskami

            Pan starosta oznámil, že od 1.1.2005 platí nový školský zákon a proto musíme přijmout  změnu zřizovací listiny. Uvedl, že s touto změnou byli všichni zastupitelé seznámeni a  požádal o hlasování.

            Schváleno 9 hlasy.

2. Zřizovací listina Školské rady

            Pan starosta uvedl, že rovněž s touto listinou byli zastupitelé seznámeni a požádal

o hlasování.

            Schváleno 9 hlasy.

            Pan starosta podal návrh na členy Školské rady z řad zastupitelstva: Jiřího Houšku a Kamilu Šmirausovou.

            Schváleno 9 hlasy.

3. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Rovensko

    pod Troskami.

            Pan starosta prohlásil, že i s tímto dodatkem byli zastupitelé seznámeni a požádal

o hlasování.

            Schváleno 9 hlasy.

4. Rozpočtové změny

            J.Bíma seznámil přítomné s navrženými rozpočtovými změnami a potom požádal

  o hlasování.

            Schváleno 9 hlasy.

5. Zrušení změny č. 1 vyhlášky Města Rovensko p.Tr. č. 2/1995 o čistotě města.

             Na základě připomínek KÚ Libereckého kraje p.starosta podal návrh na zrušení této změny č.1, neboť uváděné články a nařízení ve změně řeší občansko-právní zákoník, a tudíž je tato změna podle KÚ v rozporu se zákony.

            Zrušení změny č. 1 bylo schváleno 9 hlasy.

6. Pan starosta požádal zastupitelstvo Města Rovensko p.Tr., aby vzalo na vědomí, že

    Závěrečný účet DSO Mikroregion Podhůří za rok 2004 byl schválen na veřejném jednání

    DSO dne 29.6.2005 bez výhrad a Závěrečný účet DSO Svazek obcí Rovensko pod

    Troskami za rok 2004 byl schválen na veřejném jednání DSO dne 29.6.2005 rovněž bez

    výhrad.

7. Ceník služeb a ubytování platný od 1.1.2006

            Pan starosta seznámil přítomné s návrhem Ceníku služeb a krátkodobých pronájmů pro r. 2006 a dále konstatoval, že ceny za ubytování, stravování a služby v rekreačním zařízení Palda pro r. 2006 jsou navrženy ve stejné výši jako v r. 2005.

            Schváleno 9 hlasy.

8. Pan starosta uvedl, že na hřbitově je každý rok potřeba zrušit některé hroby – materiál

    z těchto zrušených hrobů se skladuje v dolní části hřbitova. Navrhnul, aby tento materiál

    byl přenecháván zájemcům, kteří o to písemně požádají, za odvoz.

            Schváleno 9 hlasy.

9. Vyřazení knih  Městské knihovny

     Pan starosta uvedl, že Městská knihovna vypracovala seznam knih, navržených k vyřazení.

     Jedná se o knihy staré nebo duplicitní – celkem 548 svazků. Navrhnul následující postup

     likvidace:

1.      uspořádat na sále v radnici burzu knih pro občany – 1 kniha za 1,-- Kč

2.      zbylé knihy nabídnout ostatním knihovnám za stejnou cenu – 1 kniha za 1,-- Kč

3.      zbytek zlikvidovat jako sběr pro ZŠ

      Schváleno 9 hlasy.

 Dále navrhnul ceny za internet v knihovně pro r.2006: 1 min. za 1,- Kč, 1 hodina za 50,- Kč

            Schváleno 9 hlasy.

10. Poskytnutí příspěvků:

            Pan starosta požádal o schválení následujících příspěvků:

a) SDH Štěpánovice za opravu střechy zbrojnice a údržbu komunikace ve Štěpánovicích

    - Kč 3.000,--

            Schváleno 9 hlasy.

b) Okrašlovacímu spolku v Rovensku p.Tr. na adventní koncert – Kč 2.000,--

            Schváleno 9 hlasy.

c) Mysliveckému sdružení Veselka na zakoupení léčiv a granulovaných krmiv pro spárkatou

    zvěř a na posílení kmenových stavů koroptví a bažantů – Kč 10.000,--

            Schváleno 9 hlasy.

d) TJ Sokol Rovensko p.Tr. – oddílu kopané na zakoupení dresů se znakem Města Rovensko

     p.Tr. - Kč 17.000,--. Jedná se o důstojné reprezentování našeho města ve vyšší soutěži –

     dostali se z okresního přeboru do krajské I. B třídy a obsadili 3. místo.

            Schváleno 9 hlasy.

e) Daně Brožkové ml. jako poděkování za mimořádné sportovní výkony v orientačním běhu

    - Kč 10.000,--.

    Před schválením tohoto příspěvku p. Vlček seznámil přítomné s úspěchy D.Brožkové za

rok 2005: Na MS v Japonsku Dana obsadila  4. místo ve sprintu a 10. místo na klasické trati. V celoročním hodnocení světového poháru v klasickém orientačním běhu byla na 6. místě.

Zúčastnila se světové série Park Word Tour v Číně (běhá se v parcích a příměstských lesích)

- tam celkově vyhrála.Byla členkou několika štafet, jejichž výkony byly vysoce nadprůměrné - 3. místo v Německu, 5. místo na světovém šampionátu. Byla členkou i vítězné štafety ve Švédsku. Letos byla vyhlášena jako nejlepší orientační běžkyně ČR i mezi muži. Popřál ji, aby ji zdraví a výkonnost vydržely ještě několik let, nejméně však do r. 2008, kdy se

u Olomouce bude konat MS I. třídy.

            Příspěvek schválen 9 hlasy.

11. Pan starosta seznámil přítomné se zněním Dodatku č. 2 Programu obnovy vesnice

      Rovensko pod Troskami pro r. 2006 a požádal zastupitele o schválení.

            Schváleno 9 hlasy.

12. Ceny vodného a stočného pro r. 2006

            Pan starosta uvedl, že proběhla jednání se zástupci SčVK a.s. Původní návrh byl cenu navýšit celkem o cca Kč 3,--. Jelikož je však voda znečištěna pesticidy, navrhujeme zachovat ceny vodného a stočného na úrovni roku 2005 - tzn. vodné – Kč 23,97  a stočné Kč 7,26 včetně DPH. Navýšení nákladů na rok 2006 bude hrazeno snížením nájemného Svazku obcí Rovensko p.Tr. z 250.000,-- Kč na 73.000,-- Kč.

            Pan Šálek k tomu uvedl, že souhlasí s těmito cenami a snížením nájemného za podmínky, že SčVK budou prokazovat veškeré skutečné náklady.

            Schváleno 9 hlasy.

            Pan starosta informoval přítomné, že s p. Bakešem, starostou z Tatobit, vyvolali jednání na KÚ ohledně kvality pitné vody, kterého se účastnil ředitel SčVK  Ing. Šeps a

Ing. Janečková (zástupkyně životního prostředí). Bylo zde konstatováno, že zařízení na čištění vody ozonem nebo UV zářením by představovalo investici ve výši cca 7 mil. Kč.

Bylo domluveno, že se Liberecký kraj pokusí najít ještě další firmu, což se podařilo, byly jí předány podklady, ale dosud se neozvala. Dále bylo domluveno, že KÚ zadá přes MŽP

nebo přes MZ žádost na posouzení, jaký je poločas rozpadu pesticidů. Pokud by se pesticidy rozpadly za dva roky a nám se podaří nainstalovat zařízení, které zvýší cenu vody svým provozem o cca Kč 3,--, byla by to zbytečná investice.

 13. Pan starosta upozornil přítomné, že na stolku u vchodu je vystavena k nahlédnutí Kronika

      Města Rovensko p.Tr., kterou ilustruje od roku 2003 pí. Kateřina Matysová.

Bod 8 – Diskuse

a)      Pan starosta upozornil, že v rozpočtových změnách bylo uvedeno poskytnutí příspěvku

Kč 60.000,-- fy KELI spol. s r.o. na nákup technologie na rozšíření základní programové nabídky televizních programů. Zařízení bude instalováno příští týden, uživatelské poplatky

se nezvýší. Programová nabídka bude rozšířena tyto programy: History (historický kanál) a Explorer (přírodovědecký kanál) v češtině a Eurosport s komentářem v češtině.

b) Pan starosta informoval, že městu byl poskytnut grant KÚ Libereckého kraje na opravu cisterny SDH Rovensko p.Tr. ve výši Kč 52.000,--, vlastní prostředky ve výši cca Kč 70.000,- uhradilo Město Rovensko p.Tr.

c) Pan Šálek uvedl několik požadavků:

            - aby jakýkoliv majetek města byl zveřejňován v INFOKANÁLU, mělo by tam být

              i dnešní jednání

            - aby žádné ceny (např. dnes u POV) nebyly zveřejňovány, jelikož potom jednotlivé

              firmy to mají s nabídkami velmi jednoduché a to pak není žádná soutěž

            - minulé zastupitelstvo bojovalo, aby do majetku města přešly parcely od zahrádkářů

              nad Otmarovými, jelikož v územním plánu je to určeno pro bytovou zástavbu

            Pan starosta odpověděl, že dotazoval Pozemkový fond, kde mu bylo řečeno, že město na tyto pozemky nemá nárok. Jako první na ně mají nárok zahrádkáři, kteří tam hospodaří,  druhý je nárok restituční a teprve třetí je nárok města. K tomu uvedl za výbor zahrádkářů, že

začínají jednat s Pozemkovým fondem o převodu těchto pozemků na zahrádkáře a požádají

město o změnu Územního plánu.

c) Paní Kořínková se otázala, zda pan starosta jednal o její stížnosti na zvýšený výskyt much  s majiteli krav, které pásli na pozemcích nedaleko jejího domova. Uvedla, že v letošním roce se vyskytlo šílené množství much z těchto krav a z jejího slunného bytu se stalo vězení. Nebylo možno otevřít okna a vyvětrat byt.

            Pan starosta odvětil, že majitelem je fy ZEA-LAND, jednal s majiteli - manželi Padrůňkovými kde jim navrhnul, aby přesunuli pasení do pozdější doby, aby tento problém nenastal.

            Na to odpověděl Ing. Novák, jako zástupce fy ZEA-LAND, která je majitelem krav:

Výskyt zvýšeného množství much způsobil velice teplý podzim, mouchy se stahovaly na teplé zdi. Firma zvolila pasení krav jako způsob údržby pozemků, když na těchto pozemcích byla pěstována kukuřice, byl zde zase problém znečištění komunikací blátem. Pasení musí být zachováno, jinak budou zrušeny veškeré dotace. Bylo dohodnuto posunout pasení na pozdější dobu, aby k těmto problémům již nedocházelo. 

            Pan Šálek uvedl, že toto bylo opravdu způsobeno hlavně počasím.

Bod 9 – Usnesení a závěr

Pan Vlček přečetl usnesení z dnešního jednání.

Jelikož každý bod byl odsouhlasen zvlášť, nemusí se o tomto bodu již hlasovat.

            Pan starosta Koldovský poděkoval přítomným za účast, popřál všem krásné svátky a jednání ukončil.

Ověřovatelé:

……………………..             ………………………                       ..…………………….

Jiří Bíma                                  MUDr.Jaroslav Hošek                       Pavel Koldovský

místostarosta                           zastupitel                                            starosta

Rovensko p.Tr. 20.12.2005

Zapsala: Zdeňka Nejedlá

U s n e s e n í    č. 17

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 15. prosince 2005

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Volí do funkce místostarosty Města Rovensko p.Tr. dle zák. č. 128/2000 Sb. p. Jiřího Bímu

II. Schvaluje

1. Pravidla privatizace bytového domu čp. 75 a prodej st.p.č. 674 v k..ú. Rovensko p.Tr. (viz   

    příloha č.1)

2. Vyhlášení rozpočtového provizoria

3. Změnu zřizovací listiny ZŠ Rovensko pod Troskami (viz příloha č.2)

4. Zřizovací listinu Školské rady (viz příloha č.3) a jmenování zastupitelů Jiřího Houšky a

    Kamily Šmirausové za její členy do konce jejich volebního období

5. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Rovensko pod

    Troskami (viz příloha č.4)

6. Rozpočtové změny (viz příloha č.5)

7. Zrušení změny č. 1 vyhlášky Města Rovensko p.Tr. č. 2/95 o čistotě města

8. Ceník služeb a ubytování platný od 1.1.2006 (viz příloha č.6)

9.  Materiál ze zrušených hrobů bude zájemcům přenecháván za odvoz

10. Vyřazení 548 svazků knih v knihovně a způsob jejich likvidace (viz příloha č.7)

      Cenu za internet v knihovně: 1 min. - 1,-- Kč, 1 hod. = 50,-- Kč

11. Finanční příspěvky:

      SDH Štěpánovice - Kč 3.000,-- ,  Okrašlovací spolek - Kč 2.000,-- Kč,  Myslivecké 

      sdružení Veselka - Kč 10.000,-- , TJ SOKOL Rovensko p.Tr. Kč 17.000,-- Kč, Dana

      Brožková ml. - Kč 10.000,-- (viz příloha č.8)

12. Dodatek č. 2  POV Rovensko p.Tr.  (viz příloha č.9)

13. Ceny vodného a stočného ve stejné výši jako v r. 2005: vodné - Kč 23,97 včetně DPH,

      stočné  Kč 7,26 včetně DPH s tím, že SčVK a.s. budou prokazovat skutečné náklady.

III. Bere na vědomí

1. Rezignaci Václava Brunclíka jako zastupitele a místostarosty (viz příloha č.10)

2. Rezignaci 1. náhradníka Stanislava Kočího (viz příloha č.11)

3. Nástup 2. náhradníka Kamily Šmirausové do zastupitelstva Města Rovensko p.Tr.

4. Vyhlášení inventarizace majetku ve vlastnictví města a jmenování členů inventarizačních

    komisí (viz příloha č.12)

5. Schválení Závěrečného účtu DSO Mikroregion Podhůří za r. 2004 bez výhrad

6. Schválení Záverečného účtu DSO Svazek obcí Rovensko p.Tr. za r. 2004 bez výhrad

7. Ceny z POV se nebudou zveřejňovat

IV. Ukládá:

1. Starostovi spolupracovat při likvidaci vyřazených knih

Ověřovatelé:

...................................                        ..........................................                 ........................................

Jiří Bíma                                  MUDr. Jaroslav Hošek                       Pavel Koldovský

místostarosta                           zastupitel                                             starosta

Rovensko p.Tr. 20.12.2005

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:413
TÝDEN:4047
CELKEM:1399728

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami