Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

07.07.10 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a usnesení

Zápis z 21. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 24. června 2010 od 19.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Jaroslava Kolářová, Bc. Alena Kozubová, David Majer

21. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 8 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluven je p. Maršán, p. Otmar, p. Šich a p. Šmirausová.

Zapisovatelkou jednání p. Bíma jmenoval p. Zdeňku Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Hrudku. Do návrhové komise navrhnul p.Kozubovou, p.Majera a p.Houšku.

Schváleno 8 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2. Závěrečný účet Města Rovensko pod Troskami za rok 2009

3. Prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr.

4. Smlouva o budoucí smlouvě kupní s VČP Net.s.r.o.

5. Nabídka úvěru od České spořitelny

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2010-2014

7. Vyhlášení inventarizace majetku ve vlastnictví města se stavem k 31.8.2010

8. Rozpočtové změny

9. Různé

10. Usnesení

11. Závěr

 Schváleno 8 hlasy.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že usnesení z minulého jednání bylo splněno: pan starosta uzavřel smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a.s. na roční pojistné města a dále podepsal smlouvu se stavební společností Esco s.r.o. na akci „hasičárna Křečovice“.

Bod 2 – Závěrečný účet Města Rovensko pod Troskami za rok 2009

Pan Bíma konstatoval, že došlo k přezkoumání hospodaření města odborem kontroly Libereckého kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo bylo s návrhem Závěrečného účtu Města Rovensko pod Troskami za rok 2009 seznámeno, proto navrhnul schválit celoroční hospodaření a Závěrečný účet Města Rovensko pod Troskami za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009, a to bez výhrad.

            Schváleno 8 hlasy.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami, aby vzalo na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2009 a závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Dále pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí Mikroregion Tábor a Vodohospodářské sdružení Turnov za rok 2009 včetně zpráv o přezkoumání hospodaření těchto DSO za rok 2009 a závěrů zpráv: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Bod 3 – Prodej a pronájem pozemků

Pan Bíma seznámil přítomné se žádostí pana Pavla Procházky na odkoupení části pozemku p.p.č. 897/1 o výměře 45 m2 v k.ú. Štěpánovice u Rovenska p.Tr., čímž by došlo k zarovnání pozemku podél komunikace a napravení stávajícího stavu (žádost je přílohou zápisu).

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o hlasování o prodeji části pozemku p.p.č. 897/1 o výměře 45 m2, oddělené geometrickým plánem jako p.p.č. 897/29 v k.ú. Štěpánovice pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, za odhadní cenu 47,- Kč/1m2 panu Pavlu Procházkovi s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem a převodem pozemku nese kupující.

            Schváleno 8 hlasy.

Pan Bíma informoval, že se na město obrátil pan Ing. Brdička se žádostí o odkoupení pozemku v Křečovicích. Jedná se o trojúhelník o velikosti 230 m2, který evidentně historicky patří k usedlosti, kterou zde vlastní. K tomuto pozemku nevede žádný přístup a jedná se jen o zarovnání pozemků (žádost je přílohou zápisu).

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o hlasování o prodeji pozemku p.p.č. 1067 o výměře 230 m2 v k.ú. Křečovice pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, za navrhovanou cenu 40,- Kč/ 1m2 Ing. Bořivoji Brdičkovi s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem a převodem pozemku nese kupující.

            Schváleno 8 hlasy.

Pan Bíma oznámil, že další žádostí je žádost Mgr. Věry Machové a pana Pavla Škody, kteří jsou majiteli čp. 113 v Jiráskově ulici, o odkoupení části p.p.č. 150/1 o výměře 23 m2, která sousedí s jejich nemovitostmi (žádost je přílohou zápisu).

Požádal zastupitelstvo o hlasování o prodeji části p.p.č. 150/1 o výměře 23 m2, oddělené geometrickým plánem jako p.p.č. 150/3 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, Mgr. Věře Machové a Pavlu Škodovi za navrhnutou cenu 250,- Kč/1 m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem a převodem pozemku nesou kupující.

            Schváleno 8 hlasy.

Dále p. Bíma uvedl, že město zveřejnilo záměr pronajmout pozemek 2055/1 o výměře 14 659 m2, ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr., v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami za účelem zemědělského využití za roční nájemné 1.768,- Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě (smlouva je přílohou zápisu). Jedná se o pozemek za hřbitovem, zájemcem je pan Ladislav Brožek z Volavce. Pronajatý pozemek bude sloužit k hospodářskému využití.

            Schváleno 8 hlasy.

Bod 4 – Smlouva o budoucí smlouvě kupní s VČP Net.

Pan Koldovský uvedl, že při vyřizování stavebního povolení v „lokalitě Zahradní“ plynaři napsali, že nesouhlasí, z důvodu, že město s nimi nemá uzavřeny smlouvy. Jedná se o část od p. Jiřího Houšky směrem k cestě na Koudelku.

Proto požádal zastupitelstvo o pověření starosty podpisem smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy kupní č. 86/2010/1510000286 pro prodloužení plynárenského zařízení v rámci akce „zasíťování Zahradní ulice“ s tím, že po ukončení výstavby bude dílo odkoupeno VČP dle této smlouvy za 155.000,- Kč bez DPH.

 

Pan Šálek – jaké budou náklady? Mělo by se vědět, jaký bude rozdíl.

Pan Koldovský – přesně nevím, ale budou vyšší. Na tuto otázku nejsem připraven. Vy jste dělal plynofikaci celého Rovenska, náklady byly zhruba 4,5 mil. Kč a prodávali jste veškeré zařízení zakaždý plynárenský domeček 9 tis. Kč, takže víte, že nikdy to není stoprocentní.

Pan Šálek – mluvíš nesmysly. Plynárny daly celý zbytek, mimo půjčky, která byla od fondu, hodnota díla byla 9 mil., město z toho neplatilo ani korunu, protože část byla dotace a domečky byly odkoupeny za 900 tis. Kč ….

Pan Koldovský navrhnul tento bod přesunout na konec s tím, že přinese podklady.

-

Pan Koldovský před bodem „různé“ seznámil přítomné s rozpočtem nákladů stavby: na zhotovení plynového řadu s přípojkami je plánována částka 395 tis. Kč s tím, že za 155 tis.Kč odkoupí toto zařízení VČP. Bude tam 5 přípojek – 3 přípojky budou na parcelách města,

1 přípojka bude na parcele p. A. Nováka a 1 přípojka bude na parcele p. Jiřího Houšky ml.

Podíl na zřízení přípojky ve výši 50.000,-Kč zaplatí majitelé přípojek.

Pan Medek – ve smlouvě by mělo být přesně vyjádřeno kdy a za kolik to dílo plynárny převezmou, protože oni to nepřevezmou po kolaudaci díla, oni si vždy nechávají 5 let, aby zjistili, jestli tím provozem se jim dodávka plynu vyplatí. Vy to musíte celé zaplatit a oni teprve po kolaudačním řízení to převezmou, ale i ten pětiletý provoz vlastně hradí město.

Pan Koldovský – citoval ze smlouvy: dohodnutou kupní cenu zaplatí budoucí kupující po uzavření kupní smlouvy, a to bankovním převodem ve prospěch účtu investora uvedeného v záhlaví této smlouvy …. splácet do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že v době uzavření kupní smlouvy nebude k dispozici kolaudační souhlas, potom tuto kupní cenu zaplatí budoucí kupující ve 2 splátkách následujícím způsobem: 50% kupní ceny do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy a 50% kupní ceny do 30 dnů od termínu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Pan Medek – ale je tam kolaudační souhlas, na kterém oni mají velikánský podíl, protože si tam řeknou, kdo to bude provádět. Tam je důležité to ošetřit, protože jakmile to kolaudační souhlas nebude mít, oni vám to nezaplatí.

Pan Koldovský – když to nebude mít kolaudační souhlas, nemůže se dílo ani provozovat.

Paní Bláhová – je ve smlouvě, že jsou povinni to odkoupit a do kdy jsou povinni uzavřít kupní smlouvu?

Pan Koldovský – citoval ze smlouvy, která je přílohou zápisu.

Toto je smlouva o smlouvě budoucí kupní, potom budeme schvalovat další smlouvu, což je smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno.

Realizace stavby se bude hradit penězi za prodané parcely a jestli se stavba bude realizovat nebo ne, záleží na novém zastupitelstvu, stavební povolení trvá 2 roky, pak se musí prodloužit. Projekt je hotový a kvůli dvěma smlouvám ho nezarazíme. Je hotový kompletně na celou Havlíčkovu ulici a na odkanalizování pod Kolářovými – je to rekonstrukce a bude to celé platit VHS Turnov. Když se prodají 3 parcely, může se udělat celý úsek kompletně až k cestě ke Koudelce. Nyní musíme řešit otázku, jestli smlouvy odsouhlasíme, nebo projekt vezmeme a zahodíme.

Pan Hrudka – plynárna není ochotná s námi vůbec dál jednat, pokud se tato smlouva neuzavře. Pokud my neuzavřeme tuto smlouvu o smlouvě budoucí, nemáme se s plynárnami o čem bavit.

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo, aby odsouhlasilo a pověřilo starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že po dokončení výstavby bude dílo odkoupeno dle této smlouvy za 155.000,- Kč bez DPH.

            Schváleno 8 hlasy.

Pan Koldovský dále požádal zastupitelstvo o hlasování o smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Rovensko pod Troskami a VČP s tím, že poplatek za věcné břemeno bude činit 9.000,- Kč. Upřesnil, že podle vyhlášky jsou sazby za věcná břemena od 5 do 10 tis. Kč, v tomto případě je navrženo 9 tis. Kč.

            Schváleno 8 hlasy.

Bod 5 – Nabídka úvěru od České spořitelny

Pan Bíma uvedl, že v minulém roce byl prodán domeček v Křečovicích s tím, že bude vybudováno odpovídající zázemí pro občany Křečovic. Bohužel město je nyní v situaci, kdy se peněžní prostředky nedostávají, byli jsme nuceni použít i peníze z prodeje domečku. Kontokorentní úvěr zhruba pokrývá základní provoz města. Zvažovali jsme, zda vzít další kontokorent, který nabízela Česká spořitelna nebo oslovit jinou banku a hledat další možnosti financování. Česká spořitelna nakonec nabídla poskytnutí krátkodobého investičního úvěru ve výši 960 tis. Kč s možností čerpání úvěru do konce roku 2010. Bylo předloženo modelové splácení: od 31.1.2011 do 31.12.2011 (může začít i dříve) ve 12 pravidelných splátkách ve výši 80.000,- Kč. Úroková sazba – pohyblivá, zafixována vždy na 1 měsíc, cca 4,62%, což činí zhruba 80 tis. Kč navíc.

 

Pan Šálek – stálo by za úvahu, jestli si tento úvěr brát, měly být použity peníze za domeček. V dnešní situaci, kdy nejsou finanční prostředky, by se mělo zvážit, zda si brát další peníze na úrok.

Paní Bláhová – kde jsou peníze za bytovku?

Pan Bíma – jsou utraceny, např. na čp. 429 výměna oken za 600 tis. Kč a oprava verandy cca za 400 tis. Kč, výměna oken na zdravotním středisku, oprava střechy,… Když se prodávala bytovka, počítalo se peníze z prodeje použít do bytového fondu.

Paní Bláhová – jednak se jedná o opravy a byly tam dotace, spousta peněz padla na provoz, což z těchto peněz nelze brát

Pan Šálek – s paní Bláhovou nejsem domluvený, ale ona chce tím asi říci, že na opravy svého majetku by měly být použity vlastní ušetřené peníze a peníze za bytovku by měly být použity na novou investiční výstavbu.

Pan Bíma – částka úvěru 960 tis. Kč nesmí padnout na provozní věci, bude vytvořen majetek s určitou hodnotou a bude pro lidi. Město přijalo úsporná opatření – snížení počtu zaměstnanců, uzavření sběrného dvora,… - to jsou věci, které se projeví až na konci roku. Rozpočet na letošní rok byl minimalizovaný, nic nového a velkého se nerozjíždí, dodělávají se jen věci rozjeté – např. domeček v Křečovicích, projekt „lokality Zahradní“. Bohužel nastala situace, kdy plnění daní od státu je na velmi nízké úrovni, měsíční provozní náklady města činí 750 tis. Kč, když přijde měsíčně 400 tis. Kč na daních, logicky to nestačí.

S panem starostou jsme byli na Finančním úřadě v Turnově, kde nám sdělili, jak to funguje: je nějaký balík, který se musí naplnit, a když je naplněný, dojde k přerozdělování daní, které funguje nějakým procentuálním poměrem. My jsme malá obec, máme zde velkou nezaměstnanost. Příjem z fabrik, podnikatelů, dělá nějaká 3%. Důležité je to, kolik místních lidí tam je zaměstnaných a kolik odevzdává daní z příjmů.

Dále upozornil, aby nebyli napadáni za to, že hospodaří podivně a že rozkrádají město – tyto názory po městě běží a jemu se to bytostně nelíbí. Vytáhl z internetu fakta, že 51% obcí v České republice je v letošním roce ve schodkovém rozpočtu. V roce 2008 bylo 72% obcí v plusu, takže chybu nedělá jen rovenské zastupitelstvo, ale i další obce jsou na tom stejně. Průměrná zadluženost na občana činí cca 6.000,- Kč, nejvyšší je v Libereckém kraji, kde činí 8.167,- Kč.

Pan Halama – o této situaci jsme samozřejmě byli informováni dřív, hledali jsme nějaké řešení, většina zastupitelů se s braním úvěru těžce ztotožňuje, ale jiné řešení nelze nalézt.

Splátka 80 tis. ve finále neznamená až tak veliké zatížení, protože v té době bude ukončena splátka VHS na rekonstrukci ul. U Hřiště, znamená to navíc jen 30 tis. Kč.

Pan Šálek – to, jak se vybírají daně funguje léta. Otázkou je, jestli musíme spadnout dolů jako některé obce, i za starostování p. Šálka byly obce, které bankrotovaly. Město by mělo mít nějaké rezervy – není to dobré hospodaření, mělo by se šetřit a neměly by se přidávat dluhy.

Pan Bíma – co máte na mysli šetřením? Máte snad na mysli to, že se vybudoval chodník v Revoluční ulici, opravila se škola atd.? Takhle šetřit, kdyby se nedělalo nic, potom peníze v rozpočtu budou, nikdo před čtyřmi lety nevěděl, jaká bude situace dnes.

Pan Koldovský – pan Šálek nemá pravdu, že tahle situace je normální, protože před 2 roky se změnily daňové zákony a ta situace má dopad i do dnešní doby.

Paní Bláhová – je nutné stavět domeček letos a brát si na něj úvěr?

Pan Koldovský – tento úvěr je vlastně taková klička. My nedostaneme žádný úvěr na provoz.

My si vezmeme krátkodobý investiční úvěr na domeček a peníze, které máme na kontě, použijeme jako rezervu pro další rok, protože v lednu, únoru situace bude přesně taková jako letos. Rezerva, kterou jsme měli, se během dvou let vyčerpala. Finanční stav k dnešnímu dni je 500 tis. Kč na účtu u České spořitelny, 300 tis. Kč na účtech u ČSOB a 520 tis. Kč možnost čerpání kontokorentu. Nyní máme na účtech 800 tis. Kč, před 3 týdny jsme měli 120 tis. Kč.

Spoléhali jsme na to, že přijdou daně z nemovitostí – a přišly, přišly nadvakrát. Dále budeme účtovat příspěvky obcím, odkud dojíždějí žáci do naší školy – zhruba dalších 300 tis. Kč.

Pan Šálek – navzájem si lžeme - jestli si musíme brát úvěr nebo ne, stavět se bude, ale bude úvěr stačit? Hrozí nebezpečí, že se můžou naskytnout vícepráce a bude to dražší. Nejsem pro stavbu!

Pan Koldovský – k ničemu tam nemůže dojít, bude se hlídat každých 10 tis. Kč a částka 960 tis. Kč nesmí být překročena. Věří tomu, že by město dokázalo i bez úvěru přečkat, ale v lednu by bylo město na nule a na provoz žádná banka úvěr nedá.

Paní Kovaříková – domek se prodával v loňském roce za 1 mil. Kč. Bylo řečeno, že peníze jsou k dispozici na účtech, ale nemůžeme je proinvestovat na běžný provoz města. Vzápětí bylo řečeno, že minulý měsíc mělo město na účtech pouze 100 tis. Kč. Takže to znamená, že 1 mil. Kč za domeček jsme v 1. polovině roku rozpustili a teď ho nemáme. My teď vlastně sháníme peníze na domeček.

Pan Koldovský upřesnil, že těch 100 tis. Kč bylo na účtech v ČSOB, na domeček bylo na účtu u České spořitelny 750 tis. Kč, se kterými nechtěli počítat, proto mluvil jen o 100 tis. Kč.

Pan Bíma – upřesnil: máme možnost čerpat 500 tis. Kč kontokorent, 500 tis. Kč je to, co zbylo z peněz z domečku a 300 tis. Kč máme na účtech u ČSOB.

Pan Šálek – není co vysvětlovat, 800 tis. Kč máme, víc není, není za co investovat.

Pan Majer – rozpočet na letošní rok byl sestavován s maximální opatrností, s maximální zodpovědností a byla ponechána rezerva, abychom se vyvarovali všech nepředvídatelných situací, kdy by bylo méně peněz k dispozici než v předchozích letech. Ale v momentě, kdy se rozpočet sestavuje, tak veškeré příjmy se skládají pouze z daní a rozdíl mezi plánovanými příjmy a skutečností je velký.

Paní Houšková – dotaz, jak bude vypadat domeček za 960 tis.Kč, za to může být jen malý domeček nebo kůlnička.

Pan Bíma – bude to jednoduchá stavba, okna, dveře – můžeme ukázat projekt.

Paní Kovaříková – jsem proti stavbě za 1 mil. Kč, která bude sloužit jen několika místním občanům. Zavřeli jste sběrný dvůr, který sloužil naprosto bez výjimky všem občanům, nebyly černé skládky. Pokud nejsou peníze a má se zvažovat, do čeho investovat, musí se vybrat věc, která se týká většího počtu obyvatel a která má lepší efekt, než domeček, kde se budou scházet jen místní občané, aby si koupili sud piva a mohli ho vypít. Když se tito občané chtějí scházet, můžou se scházet u někoho na zahradě apod. Pokud se zavře sběrný dvůr z důvodu šetření, má se zachovávat vybavenost všem občanům, protože je ve veřejném zájmu, aby občané měli kam dávat odpady.

Sběrný dvůr se nemůže jen tak zavřít, starosta nemůže jen tak oznámit občanům, že se sběrný dvůr zavírá, musí být učiněn určitý legislativní krok. Občané mají plné právo odevzdávat velkoobjemový odpad na sběrný dvůr a město je povinno tento odpad od nich odebrat, v případě, že tak neučiní, město porušuje zákon.

Pan Bíma – myslela jste vše vážně? Žádá, aby vše, co paní Kovaříková řekla, bylo v zápise, i o těch občanech, kteří jsou svým způsobem méněcenní, že jich je málo v Křečovicích. Je špatné, aby tvrdila, že pár občanů si nezaslouží, aby se jim vystavělo zázemí.

Paní Kovaříková – to jsem tak neřekla a jestli se v zápise objeví něco, co jsem neřekla, ihned podám na Vás trestní oznámení. Zápisy ze zastupitelstva vypadají tak, jak vypadají, vždycky jsou upraveny tak, že ten, kdo něco kritizuje, vypadá jako idiot a občan,který na zastupitelstvu nebyl, nebo ani nemohl být, nepozná, co ten člověk kritizoval a na co se ptal.

Řekla jsem, pokud město nemá peníze, musí pečlivě zvažovat, do čeho peníze investovat. Musí vždycky investovat do toho, co má efekt a význam pro větší počet obyvatel. Město má nějakých 1260 obyvatel a pokud v Křečovicích bydlí nějakých 80 obyvatel a město se rozhodne vystavět pro ně společenský objekt, který nezbytně nepotřebují k životu a pro provoz části Křečovice a zavře sběrný dvůr, který sloužil 1260 obyvatelům Rovenska, kteří tam nosili odpad, potom to znamená, že naopak město pohrdá dvanácti sty obyvateli, protože řekne, vy nebudete nosit odpady, protože někdo bude mít kulturní místo. Já jsem pro, aby se v Křečovicích udržovaly společenské vztahy, aby se pořádaly akce. Ale pokud se nedostávají peníze, musí se investovat do toho, co je nezbytné. Nikdy jsem neřekla, že občané Křečovic jsou méněcenní. Řekla jsem jen, že je šokující, aby město zavřelo sběrný dvůr ze dne na den a ještě to udělá způsobem, který neodpovídá způsobu, kterým to mělo učinit podle zákona. Odpad se může začít objevovat po příkopech apod. a město nebude plnit své povinnosti, které musí plnit na základě všech platných předpisů a bude likvidovat černé skládky. I občané Ktové se jí ptají, proč město zavřelo sběrný dvůr, že nemají kam vozit odpady. Je vidět, že sběrný dvůr bohužel nesloužil jen pro občany Rovenska, ale i širokému okolí, odkud tam občané vozili odpad, ale to byl organizační problém města. Když nejsou peníze, přednější je, aby ve městě bylo čisto, než aby byl vystavěn domeček v Křečovicích a ve městě se budeme brodit horami odpadků. Nikdy jsem neřekla, že bych pohrdala občany Křečovic.

Pan Koldovský – nebudu rozebírat, co jste řekla nebo neřekla, vrátím se ke Křečovicím. Současné zastupitelstvo má jednu vlastnost – když něco slíbí, tak se to snaží splnit a dělá pro to všechno. Myslí si, že na konci roku, i kdyby si nyní nevzali úvěr, budou nějaké peníze navíc. Ale musí se hledět na příští rok, co bude dál. Pokud město příští rok bude hradit splátky 80 tis. Kč, včetně 80 tis.Kč navíc za úroky, to město nezatíží a zastupitelstvo splní slib, který dalo. Pokud by domeček nebyl postaven, tak občané, kteří se scházeli ve starém domečku, se nebudou mít kde scházet a život v Křečovicích přestane existovat. Neschází se všech 80 občanů, ale asi 20 – 25. Občané budu mít místo, kde se budou moci scházet, bez toho tam společenský život zajde.

Při výběrovém řízení byla hranice do 1 mil. Kč, na kterou byla jen jedna nabídka, ostatní byly přes 1 mil. Kč za ten samý domeček: 6 x 10 m, z Ytongu, sedlová střecha, verandička, kuchyňka, vejde se tam 20 – 25 lidí.

Pan Šálek – nechci se bavit o tom, jestli na to občané mají nebo nemají nárok, bavili jsme se o tom, co je pro nás výhodnější, důležitější a přednější. Není to dobré hospodaření, ale co uděláte, to bude a jak to dopadne, jestli bude příští rok na splátky, nebo si na ně budeme muset vzít další úvěr, na to dnes neumíme odpovědět.

Pan Bíma – zkuste říci občanům Křečovic do očí, že tam nechcete postavit domeček. Občané Křečovic byli natolik vstřícní, že pan Kubát na to věnoval svůj pozemek. A ke sběrnému dvoru – obracejí se na mě občané, proč jsme zavřeli sběrný dvůr? Je to z důvodu toho, že město sběrný dvůr stojí 300 tis. Kč ročně. Jsme v situaci, kdy potřebujeme šetřit. Ze zákona má město povinnost 2 x do roka přistavět kontejnery na odvoz velkoobjemového odpadu, tak to funguje všude v okolí a je vše v pořádku. Zde jsme si občany naučili vozit tam úplně všechno. Pokud někdo neví, co s odpadem udělat – má možnost odvézt ho do Turnova za poplatek. U nás nemáme možnost vybírat za odpad poplatky. Už i pan Šálek chtěl vybudovat řádný sběrný dvůr, kde by se vybíraly poplatky, jsou na to projekty a náklady na to v té době, zhruba před 10 lety činily kolem 3 mil. Kč. V dnešní době, kdy se podmínky zpřísnily, by to mohlo být tak 5 – 6 mil. Kč.

Pan Bíma předložil zastupitelstvu návrh na schválení krátkodobého investičního úvěru od České spořitelny ve výši 960 tis. Kč za podmínek, které byly stanoveny.

            Schváleno 8 hlasy.

Bod 6 - Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2010-2014

Pan Bíma oznámil, že volby do zastupitelstev obcí se budou konat 15. a 16. října 2010.

Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích podal návrh, aby počet členů zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami na volební období 2010 – 2014 byl stanoven v počtu 15 členů.

Pan Medek – dotaz na počet zastupitelů, jsou obce daleko větší a mají např. jen 11 zastupitelů, mělo by se šetřit. Co se týká sběrného dvora – je chyba ho zavřít, sběrné dvory se upravují tak, aby to nebyl jen sběrný, ale i recyklační dvůr, na tom se dá vydělat. V době, kdy se všude šetří, se nedají dodržet všechny sliby, které se daly před nějakým časem, protože ta krize tady je a nejhůř se s ní vyrovnávají obce. Ale zavřít jednorázově sběrný dvůr a nechat to na tom, že tady vzniknou černé skládky, to je ekologická katastrofa.

Pan Bíma – sběrný dvůr nemůžeme provozovat tak, jak říkáte, ani jako recyklační, musely by se udělat stavební úpravy řádově v milionech Kč, na to opravdu nemáme. Černé skládky se nevytvoří sami, je to o slušnosti a inteligenci lidí, je zde možnost odvozu odpadu do Turnova za úplatu. Proč by se sběrný dvůr měl dotovat 300 tis. Kč, když mohou být použity na jiné věci?

A ještě k počtu členů zastupitelstva – podle zákona o obcích má Město Rovensko p.Tr. možnost stanovit počet členů zastupitelstva max. 15 – je to pro obce od 500 do 3000 obyvatel.

Protože je zde názor, aby byla vytvořena pětičlenná rada, počet členů zastupitelstva musí být minimálně 15.

Pan Šálek – rada znamená vynechání zbytku zastupitelstva z možnosti rozhodování o obci.

Pan Bíma – to si nemyslím, vysvětlil i pro ostatní občany, že když není ve městě zřízena rada obce, funkci rady zastává starosta, to pak je přenechání vlády jednomu člověku.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o hlasování, kdo je pro, aby počet členů zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. pro volební období 2010 -2014 byl stanoven v počtu 15 členů.

            Schváleno 8 hlasy.

Bod 7 – Vyhlášení inventarizace majetku ve vlastnictví města se stavem k 31.8.2010

Pan Bíma uvedl, že inventarizace majetku bude provedena se stavem k 31.8.2010 z důvodu, že současné zastupitelstvo bude končit, a proto je nutné provést inventarizaci majetku.

Seznámil přítomné s příkazem k inventarizaci a se složením hlavní i dílčích inventarizačních komisí (příkaz k inventarizaci je přílohou zápisu).

Pan Bíma požádal, aby zastupitelstvo tento příkaz k inventarizaci vzalo na vědomí.

Bod 8 – Rozpočtové změny

Pan Bíma uvedl, že nejprve je potřeba odsouhlasit finanční příspěvky organizacím:

- SDH Rovensko p.Tr. za pořádání čarodějnic                     10.000,- Kč

- Místní organizaci Svazu tělesně postižených

 (příspěvek na autobus.dopravu)                                            5.048,- Kč

            Schváleno 8 hlasy.

Dále pan Bíma seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2010, které je přílohou zápisu.

            Schváleno 8 hlasy.

Bod 9 – Různé

1. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se mění vyhláška č. 1/2010

Pan Bíma uvedl, že vyhláškou 3/2010 se mění vyhláška 1/2010, je to vyhláška o odpadech. Objasnil, že z ministerstva vnitra přišlo doporučení k úpravě 3 bodů vyhlášky 1/2010:

1)      v článku 2 odstavec 2 vypustit slovní spojení „... nebo stavbu soužící k podnikání…“

2)      v článku 3 odstavec 1 písm. b) vypustit slovní spojení „… nebo stavbu sloužící k podnikání…“

3)      článek 5 odst. 1 změnit takto:

… sazba poplatku 500,- Kč, kterou tvoří:

a)      částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a

b)      částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů města vynaložených na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2009 a kalendářní rok. Částka je určena takto: náklady města vynaložené na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2009 dělené počtem poplatníků (počet obyvatel + počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba).

Pan Bíma požádal zastupitelstvo schválení takto navržené obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 (vyhláška je přílohou zápisu).

            Schváleno 8 hlasy.

2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Pan Koldovský seznámil přítomné se zněním této vyhlášky (vyhláška je přílohou zápisu).

K tomuto ještě uvedl, že pokud zde vznikne technoparty jako soukromá oslava, neudělá s tím nikdo nic. Vyhláška se týká jen pozemků ve vlastnictví města, veřejných prostranství.

Pan Šálek – je tady také nějaký čas rušení nočního klidu.

Pan Koldovský – rušení nočního klidu by musela řešit další vyhláška s názvem „rušení nočního klidu“.

Pan Bíma – z ministerstva nám přišel návrh vyhlášky o „rušení nočního klidu“, dnes tuto vyhlášku řešit nebudeme, můžeme ji schválit na zářijovém zasedání. Požádal zastupitelstvo o schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010.

            Schváleno 8 hlasy.

3. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu letních turistických autobusových linek v Českém ráji

Pan Bíma k tomuto bodu uvedl, že se jedná o částku 6.000,- Kč, kterou Mikroregionu Český ráj dáváme každým rokem, seznámil přítomné se zněním smlouvy (smlouva je přílohou zápisu).

            Schváleno 8 hlasy.

4. Půjčka SDH Rovensko pod Troskami od Města Rovensko pod Troskami – její vyúčtování

Pan Koldovský uvedl, že se musí vyřešit záležitost, kdy Město Rovensko p.Tr. poskytlo v roce 2008 SDH Rovensko p.Tr. finanční příspěvek ve výši 45.000,- Kč a finanční výpomoc (půjčku) ve výši 255.000,- Kč na projekt v rámci přeshraniční spolupráce na akci „Mezinárodní hasičské soutěže v Rovensku p.Tr.“

Jelikož došlo k pokrácení částky od Euroregionu Nisa na 147.000,- Kč – tyto peníze nám byly SDH vráceny na účet, vznikl rozdíl ve výši 108.000,- Kč, který by nám SDH ještě měl vrátit. Tento rozdíl vznikl neuznáním výdajů na stanový přístřešek ve výši 73.334,- Kč, cestovného polských i našich hasičů ve výši 16.543,- Kč a 5.000,- režijní náklady. Zbylý rozdíl byl způsoben kurzovým rozdílem.

Pan Koldovský podal zastupitelstvu návrh, aby částka 108.000,- Kč byla věnována SDH Rovensko p.Tr. jako příspěvek na činnost.

Schváleno 8 hlasy.

5. Zavlažování fotbalového hřiště – 86.128,89 Kč

Pan Bíma uvedl, že před 3 lety město ve spolupráci s TJ Sokol začalo budovat „zavlažování fotbalového hřiště“, které je v dnešní době již dokončeno.

Jedná se o nedokončenou investici, kterou začalo město a dokončení provedla TJ Sokol Rovensko p.Tr. s pomocí dotace.

Tato nedokončená investice se skládá:

- vyhodnocení hydrogeologického průzkumného vrtu                      68.425,- Kč

- vytyčení staveniště                                                                         4.760,- Kč

- doprava nádrže + použití autojeřábu                                              8.943,89Kč

- dokumentace - studna                                                                    4.000,- Kč     

Stavba je již dokončená, funguje a v majetku města je stále vedená jako nedokončená.

Pan Bíma navrhnul tento nedokončený majetek v uvedené hodnotě 86.128,89 Kč darovat TJ Sokol Rovensko pod Troskami.

Schváleno 8 hlasy.

6. Darovací smlouva

Pan Bíma uvedl, že darovací smlouvou daruje pan Josef Charousek Městu Rovensko pod Troskami 1 ks obrazu s názvem „Jaro u rovenské plovárny“ z roku 1965, 50 x 35 cm, olejomalba, jehož je autorem.

Rozměr celého obrazu včetně rámu je 68 x 57 cm. Hodnota obrazu je 3.000,- Kč. Obraz bude vystaven v městském muzeu v Rovensku pod Troskami.

 Schváleno 8 hlasy.

Diskuse:

Paní Kovaříková – upozornila, že tvrzení, že zákon o odpadech ukládá městu povinnost pouze 2 x do roka přistavět kontejnery na velkoobjemový odpad, není pravda, 2 x do roka se má odvážet nebezpečný odpad. Město neučinilo právní úkon k uzavření sběrného dvora.

Dále se otázala, jakým způsobem pracovala volební komise, uvedla, že ví, že dostala přednostní hlasy a přesto ve výsledku voleb bylo napsáno, že měla 0 přednostních hlasů. Proto žádá o podání informací podle zákona … o svobodném přístupu k informacím, kolik získala v parlamentních volbách přednostních hlasů. Žádá o otevření volební dokumentace, aby bylo prověřeno, jak je možné, že ve volebních výsledcích jí nebyly zapsány přednostní hlasy. Uvedla, že to nejsou první volby, kdy výsledek odevzdaný Českému statistickému úřadu neodpovídal volební dokumentaci. U voleb do Evropského parlamentu byl nahlášen nesprávný počet voličů. Žádá o písemnou odpověď, kolik měla v letošních volbách přednostních hlasů.

Pan Bíma upozornil, že pojem sběrný dvůr v Rovensku není. Město Rovensko p.Tr. sběrný dvůr jako takový neprovozuje.

Paní Kovaříková – město stanovilo, že občané mohou ukládat objemný odpad do kontejnerů, které jsou umístěny za nádražím na pozemku města. Velkoobjemový odpad není domovní odpad, který patří do popelnice.

Pan Houška – byl jsem na sběrném dvoře poslední den, kdy byla možnost zde velkoobjemový odpad uložit a neviděl jsem nikoho, kdo by velkoobjemový odpad přivezl. Přiváželi jen odpad v pytlích, který by si každý mohl odstranit sám. 90% odpadu, který tam občané přivezou, tam nemá co dělat. Teď, když je budeme posílat zpátky, projeví se inteligence lidí, jestli zde vzniknou černé skládky.

Pan Šálek – 90% se tam dává stavební sutě, lidé nejsou poctiví, ale pokud tam občané vozí to, co tam nepatří, má se to zakázat a sběrný dvůr nechat dál otevřený.

Pan Bíma – byl jsem u toho, když jistý chalupář se nesmírně rozčiloval nad tím, kam to teď bude vyvážet.

Pan Koldovský – ten poslední den jsem tam byl a vysvětloval jsem lidem jedinou věc: kdybychom měli peníze, tak nikoho nenapadne sběrný dvůr zavřít. Vždycky jsme byli pro to, vynaložit peníze, aby černé skládky zmizely. Všechny obce šetří.

Pan Halama – toto není definitivní opatření, příští zastupitelstvo to může vyřešit jinak.

Pan Šálek – sběrný dvůr jako takový neexistuje, je to úložiště nebo skladiště, vykupoval se na to pozemek, uvažovalo se o kompostování. Mělo se zamezit, aby tam nechodili cizí – měl se dělat zápis, měla být kontrola, jestli sem ten občan patří chalupou nebo bydlištěm. Dotaz, co stálo víc – vývoz nebo provoz?

Pan Koldovský – 14,5 tis.Kč stojí vyvezení a zlikvidování odpadu na skládce každých 14 dnů.

Pan Šálek – je tady vyhláška z roku 2007 – ta se neruší, ta je funkční, takže kdokoli tam odpad přiveze, nemáte žádnou šanci mu to zakázat.

Pan Medek - 1) závěrečný účet města byl řečen velice lakonicky, požádal o vyvěšení na webu (závěrečný účet na webu je vyvěšen), nebyl k tomu žádný komentář a bez komentáře nelze přijímat závěrečný účet

2) povinností každé obce je sběrný dvůr provozovat, pro obce nad 1 tis. obyvatel je povinnost, aby sběrný dvůr byl v provozu, dokonce se to dělá tak, že separované sběry se dávají do tzv. recyklačního dvora a za to se berou peníze, ale musí tam být vhodné zařízení. Sběrný dvůr není možné jednorázově uzavřít, aniž by byla zrušena vyhláška. Dnes se provozuje integrovaný sběr a hospodaření s odpady. Může zde být zřízena i kompostová depozice.

Pan Koldovský – vy nám tady podsouváte věci, které se nezakládají na pravdě. Mluvíte o vyhlášce z r.2007 – každý rok se vyhlašuje nová vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění využívání a schraňování komunálních odpadů. Jedná se o vyhlášku 3/2007, článek č. 7 – sběr a svoz objemového komunálního odpadu: objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob, např. koberce, pračky, sporák, nábytek. Objemný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob na objemový odpad umístěný na sběrném dvoře města. Není zde uvedeno kdy, jakou četností a jak. Na základě této vyhlášky, my, když tam přistavíme na 14 dnů nádoby, aby občané tam mohli odpad dát, neporušujeme vyhlášku.

Paní Kovaříková – porušujete, musel by ve vyhlášce být dán dovětek, že odpad tam lze dávat ve stanovené době a jelikož tam není stanovena doba, tak to tam občané mohou dávat kdykoli.

Pan Koldovský – určitě ne, tady nikde není stanovena doba otevření sběrného dvora. Pokud chceme tuto vyhlášku dát do pořádku, tak bychom tam stanovili, kdy a jak sběrný dvůr bude otevřen. Tady je chyba ve vyhlášce.

Pan Šálek – nehledej chybu ve vyhlášce, je to vaše chyba.

Pan Halama – v Turnově řešili likvidaci biologických odpadů možná 10 let, nejdřív to dělali tak, že na sběrných dvorech měli 3 kontejnery, kam každý házel co ho napadlo (větve, trávu, slupky od jablek) a nakonec uzavřeli smlouvu se specializovanou firmou, která tuto otázku řeší a jde to v režii té firmy. Je to ale obrovská investice, nelze to zřídit jen tak, kde nás napadne a není možné to zřídit ve stávajícím sběrném dvoře.

Pan Medek ještě upozornil, že komunální odpad je něco jiného než tuhý domovní odpad, má jiné složení, jiné charakteristiky a jiné způsoby likvidace.

3) Havlíčkova ulice – pan Medek uvedl, že v oznámení, které dostali obyvatelé této ulice ohledně rekonstrukce a dostavby Havlíčkovy ulice, se hovoří o územním rozhodnutí o umístění stavby, které bylo vydáno 22.3.2010. Otázal se, kdy proběhlo? Nebylo tam žádné místní šetření, nikdo se s nikým nesetkal, ptal se sousedů. Je územní rozhodnutí aniž proběhlo na místě šetření. A už probíhá stavební řízení.

Pan Koldovský – ptal ses pana Drapáka? Ten byl jediný, který na to přišel. Územní řízení bylo vyvěšeno vyhláškou na úřední desce. Místní šetření proběhlo. Když je to vyhlášené vyhláškou, občané mohou přijít a mít připomínky. Územní řízení je řízení o umístění stavby, územní rozhodnutí a územní plánování, to je plánování o využití území.

Pan Medek – trápí mě, že chcete zrušit chodník, který je 1,30 – 1,50 m široký, který slouží k tomu, aby tam pěší zónu přesně vymezil. Jestli tam má do budoucna vyrůst 100 -150 rodinných domků, nebude to obyčejná obslužná komunikace, která může mít minimálně 3 m, ale bude tu zařízení, které bude sloužit vyššímu stupni obslužné komunikace. Chodník je tady nezbytný a musí být oddělen. Je tam uložené kabelové vedení a do chodníku se bude ukládat ještě silové vedení kabelové. Je tam určité rozpětí mezi jednotlivými zařízeními a to musí být zachované, proto tam nemůže být 60 cm chodník, ale musí být alespoň 1,50 m.

Polovina objektů je obsazena rodinami s malými dětmi, to vše se bude míchat s dopravou, bude potřeba vymezit širší pěší pruh.

Dále uvedl, že klimatické podmínky se mění, přicházejí náhlé prudké deště. Když přijde 15 minutový déšť, který má intenzitu 20 mm, tak je to 20 litrů na 1 m2 zpevněné plochy. Ulicí se pohrne daleko větší množství vody, zatopí se sklepy. Nikdo neviděl grafický výraz příčného řezu.

Pan Koldovský – toto vše řeší územní řízení, které již proběhlo. Stavební řízení už tyto věci neřeší, ale v průběhu stavby jako přímý účastník řízení, není problém vznést námitky, udělá se úprava stavby před dokončením a udělá se to tak, jak chcete. Mě k tomu vedla ta myšlenka, že chodník bude zadlážděn zámkovou dlažbou, bude barevně oddělen od komunikace a dá se v zimě protáhnout traktorem. Bude se vyměňovat vodovodní řad, opraví se stávající splašková kanalizace a použije se jako dešťová a přidá se tam roura na novou splaškovou kanalizaci.

Pan Medek – není to podle normy, jestli se bude překládat, musí se přeložit i stávající plyn, kabelová televize, vodovod, kabel telecomu a kabel silový. Nikde se již dnes v takovýchto malých sídlech nedělá dešťová kanalizace, řeší se tak, a je na to vyhláška, že dešťové odpadní vody má každý vsakovat na svém pozemku. Tady by se ušetřilo, kdyby se dešťová kanalizace nedělala.

Paní Houšková – v rozhodnutí je, že voda, která poteče tou ulicí bude spádována k levému okraji, kde půjde podle obrubníku. Není ji jasné, když chodník nebude mít žádný obrubník, kudy voda poteče?

Pan Koldovský – když se postavíme nahoru, tak levou stranou se myslí ten zelený pás, kde bude obrubník zhruba 5 cm. Po té straně vedou kanály a tam bude využita stávající kanalizace na dešťovou vodu.

Pan Šálek – územní řízení je jen o chuti nebo nechuti obeslat těch pár baráků. Zákon to sice dovoluje dát na web, ale deset baráků lze obeslat.

– volby jsou zmanipulované, máme důvěryhodnou komisi na to, aby se tady daly dělat normální volby? Poprvé byly napadeny a bylo přiznáno, že byla chyba. Nyní byly preferenční hlasy a opět to tam není. Jestli volební komise funguje tímto způsobem, tak si dovolím napadnout minulé volby i předminulé.

– audit – jelikož je závěrečný účet bez výhrad a nepadlo k tomu nikde nic. Audit ještě nebyl zveřejněn, proč se to bojíte ukázat? Audit policie nepotřebuje, audit je veřejný, byl placený. Jak pokračuje policejní šetření?

Pan Koldovský – audit je podkladem pro policejní šetření. Otázal se zastupitelstva, jestli má dát do zápisu, že na vyžádání p. Šálka bude audit zveřejněn? V auditu jsou údaje, které mohou ovlivnit vyšetřování.

Pan Hrudka – měli bychom dát dotaz na policii, jestli zveřejnění bude vadit vyšetřování.

Pan Koldovský – co se týká policejního šetření – před 3 týdny přišel návrh na uzavření celé kauzy a my jsme se do tří dnů odvolali. Zatím se nikdo neozval.

Pan Šálek – uvedl, že ve městě je už minimálně jedna černá skládka. Dále upozornil, že atletické hřiště nad školou je totálně zdevastované, stálo přes 2 mil. Kč, dnes je tam propálený umělý trávník, okolo je nálet, neseká se to okolo, dráha na běhání je odlepená.

Pan Bíma – když jste hřiště vybudoval, proč jste ho neoplotil?

Pan Šálek – proč by mělo být oplocené, to hřiště má sloužit lidem 24 hodin denně. Za 10 let se tam neudělala pořádná údržba.

Pan Koldovský – před 2 roky zde byla firma z Prahy, která říkala, se zúčastnila výběrového řízení na tuto akci. Jelikož se začala odlepovat dráha, ptali jsme se, kolik by stála oprava – oprava jen dráhy by stála 300 tis. Kč. Zástupce firmy prohlásil, že je to nekvalitně uděláno. Co se týká údržby a sekání okolí hřiště, je tam svah z hlíny, která byla jen vyhrnuta a nebyla zplanýrovaná. Chlapy s křovinořezem tam nepošle, protože by se zabili.

Paní Slavíková – pan Koldovský má pravdu, bydlím vedle a vím, že břeh je navezený, zůstaly tam hromady, nemusíte mě nadávat, jen jsem řekla svůj názor, neurážejte mě, že lžu.

Pan Šálek – na hřbitově je cedulka … (dotazu nebylo rozumět).

dotaz na odpady, zda se vymáhaly nebo nevymáhaly, do 3 let, pak už není nárok, když doložíte, že jste je vymáhali, můžete je další 3 roky vymáhat dál. Pan Koldovský – je tam asi 5 upomínek. Pan Šálek - neplníte povinnost ze zákona o obcích.

- sběrný dvůr – zajímavý úkaz – zvýšili jste poplatek za odpad a snížili jste služby, mělo by to být naopak.

- Info – špatná otevírací doba – mělo by být otevřeno do večera – šetří se na nesprávném místě.

- zápisy jsou zmanipulované, nejsou napsané tak, jak se to řekne, přizpůsobené, aby to vyhovovalo, aby lidé nepoznali, o co tady jde

- zbytečně vydané peníze za veřejnou zeleň a za golf

- chození po soukromých pozemcích – pan Majer, který vychovává mládež, si dovolil na soukromý pozemek vzít mládež a rozvalovat se tam, teď už není socialismus. Soukromé vlastnictví by se mělo uznat. Mohl by to potvrdit i Jirka Bíma.

Pan Majer – uznávám, že jsme s oddílem Bobříků dospěli na Váš pozemek u Šachty, nebyl nijak označen, že je soukromý. Nemyslel jsem tím nic špatného, tráva byla ještě nízká, sekání ještě nepřipadalo v úvahu. Když nás paní Šálková přišla výslovně upozornit, že jsme na Vašem pozemku, tak jsem se jménem všech přítomných omluvil a pozemek jsme ihned opustili. Minimálně jsem výchovně působil na mládež tím, že jsem jim ukázal, jak se v takovém případě slušně omluvit.

Pan Bíma – ano, bylo to velice trapné. Vezl jsem věci pro děti ze školky, které měly na Šachtě opékání a vzápětí jsem byl vykázán z pozemku p. Šálka.

 

Paní Kovaříková – jak probíhá projednávání zadání územního plánu? Dostala se k ní informace, protože když se projednávalo zadání na veřejném jednání, paní Blažková řekla, že mluvila s bratry Brožkovými o pozemcích, které byly ve starém územním plánu určeny pro golfové hřiště a bylo řečeno, že Brožkovi potvrdili, že o to nemají zájem. Vůbec se Šustovými nejednali. Ptá se, zda s golfem je to pravda, nebo jen drb, který jde po Rovensku, jaké máme zadání, kolik přišlo námitek, připomínek, kdy bude zpracován konečný výsledný návrh, případně jak se vyjádřili dotčené orgány …

Pan Bíma – když se projednával územní plán a každý měl možnost podat žádost, Šustovi nic neposlali. Jak můžeme rozhodovat o něčem, když nevíme, jestli dotyčný o to má zájem? Šustovi se nám nyní ozvali dopisem, který se bude projednávat.

Paní Kovaříková – nový územní plán má vycházet ze stávajícího územního plánu, ten je prvotním podkladem pro zpracování nového územního plánu. Šustovi nejsou povinni nic posílat a v rámci projednávání zadání se vyjádřili. Jak je možné, že paní Blažková může na veřejném jednání říci, že tito majitelé od svého záměru ustupují a že už to nechtějí. Poté řekla, že mluvila pouze s jejich synovci a ti řekli, že to nechtějí – jak je toto možné, když to není pravda? Územní plán se pořizuje ne pro 10 – 15 zastupitelů a pro jejich osobní a soukromé účely, ale územní plán se používá jako nástroj, který má sloužit pro potřeby občanů města, má město rozvíjet. Má pocit, že zde je nástrojem, jak si vyřešit osobní spory s některými občany, jak někomu něco nepovolit jen proto, že ho nemám rád.

Pan Koldovský sl. Kovaříkovou zarazil, protože toto bude moci říkat až po srpnovém veřejném jednání. Uvedl, že dostali dopis od Šustových, který byl zařazen do připomínek a bude v srpnovém projednání řešen. Vyjádření přišlo asi 10 -12, obesláno jich bylo asi 36, co se týká orgánů. Od občanů přišly asi 3 – 4 připomínky. Nikdo si soukromé účty nevyřizuje, byl to náš názor, jak by to mělo vypadat, je to tak správné, je to normální proces schvalování. Dnes se územní plán nebude rozebírat.

Pan Bíma ukončil diskusi a předal slovo paní Kozubové.

Bod 7 – Usnesení a závěr

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 21 z tohoto jednání.

O slovo se přihlásila ještě p. Slavíková. Uvedla, že si byla ověřit, jak vypadá břeh u atletického hřiště – haldy hlíny jsou tam zarostlé bodláky a kopřivami. Na rohu hřiště směrem k Patočkovým je halda hlíny, kde roste dvoumetrová náletová třešeň. Haldy tvoří 1/3 břehu. Byla se tam podívat, jelikož se jí dotklo, že p. Šálek řekl, že lže.

Na závěr pan Bíma všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil.

………………………           .……………………..                       ……………………..

Bc. Jiří Bíma                          Petr Hrudka                                      Pavel Koldovský

ověřovatel                              ověřovatel                                         starosta

V Rovensku p.Tr. 2.7.2010

Zapsala: Z. Nejedlá

U s n e s e n í č. 21

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 24. června 2010

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Celoroční hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2009 a Závěrečný účet Města  Rovensko pod Troskami za rok 2009 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009, a to bez výhrad (příloha č.1).

2. Prodej části pozemku p.p.č. 897/1 o výměře 45 m2, oddělené dle geometrického plánu 109-6/2010 jako p.p.č. 897/29, ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, obec Rovensko p.Tr., za cenu 47,- Kč/1 m2 p.Pavlu Procházkovi, Sýkořice 28, s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem a převodem pozemku nese nabyvatel (příloha č.2).

3. Prodej pozemku p.p.č. 1067 o výměře 230 m2 ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., k.ú. Křečovice pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, za cenu 40,- Kč/1 m2 majiteli sousedního pozemku Ing. Bořivoji Brdičkovi, Praha 4, s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem a převodem pozemku nese nabyvatel (příloha č.3).

4. Prodej části pozemku p.p.č. 150/1 o výměře 23 m2, oddělené dle geometrického plánu 575-36/2010 jako p.p.č. 150/3, ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., k.ú. Rovensko p. Tr., obec Rovensko p. Tr., za cenu 250,- Kč/1 m2 Mgr. Věře Machové a panu Pavlu Škodovi, s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem a převodem pozemku nese nabyvatel (příloha č.4).

5. Pronájem pozemku p.p.č. 2055/1 o výměře 14 659 m2, ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr., k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. za účelem zemědělského využití panu Ladislavu Brožkovi z Volavce za roční nájemné 1.768,- Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě (příloha č. 5).

6. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní s VČP Net. č. 86/2010/1510000286 pro prodloužení plynárenského zařízení v rámci akce „zasíťování Zahradní ulice“ s tím, že po ukončení výstavby bude dílo odkoupeno dle této smlouvy za 155.000,- Kč bez DPH (příloha č. 6).

7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby za jednorázový příspěvek 9.000,- Kč (příloha č. 7)

8. Uzavření smlouvy o poskytnutí investičního úvěru ve výši 960.000,- Kč se splatností 1 rok s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru blancosměnkou.

9. Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami na volební období 2010 – 2014 na 15 členů.

10. Poskytnutí finančních příspěvků:

 - SDH Rovensko p. Tr. za pořádání „čarodějnic“ – 10.000,- Kč

 - Místní organizaci Svazu tělesně postižených v Rovensku p.Tr. – 5.048,- Kč (úhrada autobusové dopravy na zájezd)

11.Rozpočtové opatření č. 1/2010 (příloha č. 8).

12.Obecně závaznou vyhlášku Města Rovensko pod Troskami č. 3/2010, kterou se mění vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 9).

13.Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním(příloha č. 10).

14.Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu letních turistických autobusových linek v Českém ráji (příloha č. 11).

15.Příspěvek na činnost SDH Rovensko p.Tr. ve výši 108.000,- Kč, který vznikl rozdílem dotace o příhraniční spolupráci.

16.Darování nedokončené investice „zavlažování fotbalového hřiště“ v hodnotě 86.128,89 Kč TJ Sokol Rovensko pod Troskami.

17.Darovací smlouvu, dle které daruje pan Josef Charousek Městu Rovensko pod Troskami 1 ks obrazu s názvem „Jaro u rovenské plovárny“ z roku 1965, 50 x 35 cm, olejomalba, jehož je autorem, v hodnotě 3.000,- Kč pro městské muzeum (příloha č.12).

II. Bere na vědomí:

1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2009 a závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). (příloha č. 13)

2. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí Mikroregion Tábor a Vodohospodářské sdružení Turnov za rok 2009 včetně Zpráv o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009 a závěrů zpráv: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3. Příkaz k inventarizaci majetku ve vlastnictví Města Rovensko pod Troskami se stavem k 31.8.2010 a jmenování členů inventarizačních komisí (příloha č. 14).

III. Pověřuje:

1. Starostu uzavřením všech smluv o prodeji a pronájmu nemovitostí.

2. Starostu uzavřít s Českou spořitelnou a.s. smlouvu o poskytnutí investičního úvěru ve výši 960.000,- Kč se splatností 1 rok.

3. Starostu uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě kupní s VČP Net. č. 86/2010/1510000286.

4. Starostu uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu letních turistických autobusových linek v Českém ráji.

5. Starostu uzavřít darovací smlouvu na nedokončenou investici s TJ Sokol Rovensko p.Tr.

…………………....                          ………………………                       …………………….

Pavel Koldovský                               Bc. Jiří Bíma                                      Petr Hrudka

starosta                                               ověřovatel                                          ověřovatel

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:199
TÝDEN:957
CELKEM:1414771

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami