Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

29.09.09 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

ze 16. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 10. září 2009 od 19.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Bc. Alena Kozubová, David Majer, Libor Maršán, Ing. Jan Otmar, Kamila Šmirausová

16. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 10 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluveni jsou pí. Kolářová a p. Šich

Zapisovatelkou jednání p. Bíma jmenoval pí. Zdeňku Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Halamu. Do návrhové komise navrhnul pí. Kozubovou, p. Majera a p. Maršána.

Schváleno 10 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2.   Nový územní plán Města Rovensko p.Tr.

3.   Jednostranné zvyšování nájemného v bytech ve vlastnictví města

4.   Rozpočtové změny

5.   Zřizovací listiny ZŠ Rovensko p.Tr. a MŠ Rovensko p.Tr.

6.   Zajištění Svatováclavské poutě

7.   Schválení darovací smlouvy (kniha)

8.   Schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Turnov (aktualizace katastrální mapy)

9.   Různé

    10.   Usnesení

    11.   Závěr

Schváleno 10 hlasy.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že na minulém jednání zastupitelstvo pověřilo p. starostu uzavřením všech smluv o prodeji a pronájmu nemovitostí schválených na tomto jednání – bylo splněno.

Dále byl p. starosta pověřen uzavřením smlouvy s ČSOB o kontokorentním úvěru s předschváleným limitem ve výši 520.000,-- Kč – bylo splněno.

Bod 2 – Nový územní plán Města Rovensko pod Troskami

Pan Bíma podal informaci, že Město Rovensko p.Tr. pořizuje nový územní plán města. Proto žádá občany a majitele pozemků ve správním území Města Rovensko pod Troskami, aby si rozmysleli záměry se svými nemovitostmi a oznámili požadavky na změny v územním plánu do konce listopadu 2009 písemně na adresu:

            Městský úřad Rovensko pod Troskami

            Nám. Prof. Drahoňovského 1

            512 63 Rovensko pod Troskami

            p. Janě Fišerové, tel.: 481 382 119

Je nutné, aby občané potvrdili i stávající záměry ve stávajícím územním plánu. Písemný požadavek musí obsahovat číslo pozemku a záměr změny účelu pozemku.

Dále p. Bíma informoval, že v současné době se budou pohybovat po Rovensku p.Tr. specialisté, kteří budou provádět nové průzkumy a rozbory pro přípravu nového Územního plánu Města Rovensko pod Troskami. Jsou to: Ing. Arch. Věra Blažková, Ing. Jan Šteflíček, Ing. Iva Kábrtová, Ing. Roman Matoušek, Ing. Stanislav Gajzler a Jan Šebek.

Bod 3 – Jednostranné zvyšování nájemného v bytech ve vlastnictví města

Pan Bíma sdělil, že Město Rovensko pod Troskami jako pronajímatel chce v roce 2010 využít možnosti dané mu zákonem a provést jednostranné zvyšování nájemného u bytů v jeho vlastnictví. Všechny byty ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr., na které se vztahuje jednostranné zvýšení nájemného, jsou v kvalitě standard, tedy v nesnížené kvalitě.

            Údaje nezbytné pro zvýšení nájemného v roce 2010 byly získány ze zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. a ze Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 publikovaného ve Sbírce zákonů částka č. 54 ze dne 25. června 2009 (dále jen „Sdělení“).

            Ve všech obcích velikostní kategorie do 1999 obyvatel, kterým je i Rovensko p.Tr., končí možnost jednostranného zvyšování nájemného v roce 2010. Tento rok je posledním obdobím, kdy nájemné lze jednostranně zvýšit, a to až na úroveň cílové hodnoty měsíčního nájemného uvedenou ve Sdělení MMR č. 180/2009 v příloze č. 3, kde cílová hodnota měsíčního nájemného v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu činí od 1.1.2010 29,55 Kč za

1 m2.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení ceny měsíčního nájemného u bytů ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr., vyjma bytů DPS Rovensko p.Tr., za 1 m2 podlahové plochy bytu od 1.1.2010 ve výši cílové hodnoty měsíčního nájemného, tj. 29,55 Kč/1 m2.

Schváleno 10 hlasy.

Bod 4 – Rozpočtové změny

Pan Bíma seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2009, které je přílohou tohoto zápisu, a požádal o schválení.

Pan Šálek – dotaz, co je to příspěvek Turnovu na katastrální mapu?

Pan Koldovský – v minulém roce jsme prodali Městu Turnov za 20.000,-- Kč data z programu Gramis, s tím, že se budeme podílet poloviční cenou na aktualizaci.

Rozpočtové opatření č. 2/2009 bylo schváleno 10 hlasy.

Bod 5 – Zřizovací listiny ZŠ Rovensko p.Tr. a MŠ Rovensko p.Tr.

Pan Bíma uvedl, že z důvodu změn v zákoně č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů platných od 1. dubna 2009 Město Rovensko pod Troskami jako zřizovatel příspěvkových organizací má povinnost přizpůsobit jejich zřizovací listiny § 27 tohoto zákona.

Uvedl, že v nových zřizovacích listinách, které jsou předloženy ke schválení, jsou mimo jiné vymezena pravidla, podle kterých budou příspěvkové organizace hospodařit s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření (tzv. svěřený majetek).

Zastupitelé byli se zřizovacími listinami, které jsou přílohou tohoto zápisu, seznámeni, a proto

p. Bíma požádal o schválení.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 6 – Zajištění Svatováclavské poutě

Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí, že zajištěním pořádku a vybíráním poplatků za pronájem veřejného prostranství jsou určeni p. Jiří Bíma a p. Jiří Houška.

Bod 7 – Schválení darovací smlouvy (kniha)

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení darovací smlouvy uzavřené mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a Městem Rovensko pod Troskami. Předmětem daru je 1 kus publikace s názvem „Čarovné bylinky“, která má hodnotu 1.174,-- Kč.

            Schváleno 10 hlasy.

Bod 8 – Schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Turnov

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a Městem Rovensko pod Troskami. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku Městu Turnov na aktualizaci účelové katastrální mapy na území Města Rovensko p.Tr. Příspěvek Města Rovensko p.Tr. činí 3.808,-- Kč. Příjemce – Město Turnov se zavazuje použít tento finanční příspěvek na financování aktualizace účelové katastrální mapy.

            Schváleno 10 hlasy

Bod 9 – Různé

a) Pozemková úprava Václaví

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení úbytku a nabytí pozemků v k.ú. Václaví, list vlastnictví 259, v rámci komplexní pozemkové úpravy Václaví dle Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Semily č. 1/09 a č. 5/09.

Jedná se o úbytek pozemků ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr., k.ú. Václaví, o celkové výměře 27.153,00 m2 a celkové účetní hodnotě 768.538,70 Kč a nabytí pozemků v k.ú. Václaví o celkové výměře 49.511,00 m2 a hodnotě 256.449,50 Kč. Cena nabytých pozemků byla stanovena podle přílohy č. 1 k rozhodnutí Pozemkového úřadu Semily č. 1/09. Přehled pozemků je přílohou tohoto zápisu.

Pan Bíma k tomuto vysvětlil, že Město Rovensko p.Tr. získalo pozemkovou úpravou Václaví výměru o 22.358,00 m2 větší. Rozdíl v cenách mezi přírůstkem a úbytkem pozemků je z toho důvodu, že předané pozemky jsou odepsány za původní cenu vedenou v inventuře tj. 35,-- Kč/1 m2 ostatní plochy a nově nabyté pozemky jsou oceněny pozemkovým úřadem dle jednotlivých BPEJ, jejichž cena činí v průměru 4,80 Kč/1 m2. Tzn. že hodnota nabytých pozemků je nižší. Pokud by byla použita cena 35,-- Kč/1 m2 byla by hodnota nabytých pozemků celkem 1.675.604,80 Kč.

            Schváleno 10 hlasy.

b) Smlouva o poskytnutí sponzorského daru

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení smlouvy o poskytnutí sponzorského daru firmě PEKAŘSTVÍ BOHEMIA s.r.o. zastoupené jednatelem Milanem Farkašem.

Účelem poskytnutého sponzorského daru je úhrada části nákladů souvisejících s provozem podnikatelské činnosti obdarovaného, a to konkrétně pojízdné prodejny zboží – potravin, drogerie a smíšeného zboží, která bude nejméně 3x v každém kalendářním týdnu, v předem určených dnech a přesně určeném čase, zajíždět k uskutečnění prodeje do našich částí obce – Václaví, Blatec a Štěpánovice. Sponzorský dar se sjednává v peněžité formě a jeho výše činí 6.000,-- Kč.

Pan Šálek – dotaz, jestli bylo děláno výběrové řízení na to, kdo toto ještě zajistí? Se žádostí o poskytnutí příspěvku by se mohl na město obrátit kdokoli další.

Pan Bíma – výběrové řízení nebylo děláno, na město se obrátil jen p. Farkaš se žádostí.

Pan Koldovský – v tomto případě není nutné dělat výběrové řízení, protože město tuto službu nezřizuje, o příspěvek požádal p. Farkaš, který jezdil do Václaví a nabídnul, že bude ještě zajíždět do Štěpánovic, Blatce a Křečovic.

Pan Šálek – někdo další může nabídnout další službu, jakým způsobem se toto bude řešit?

Pan Koldovský – vycházíme ze situace, že prodej takovéhoto zboží je na hranici udržitelnosti.

Nikdo jiný se od června neobjevil a výběrové řízení není pro koho dělat.

Pan Šálek – je to chyba, nelze to takovým způsobem dělat.

Pan Halama – původní myšlenka byla taková, že jsme chtěli podpořit služby, které v obcích evidentně chyběly a jsme rádi, že někdo tu službu nabídnul, proto jsme mu slíbili, že ho budeme finančně podporovat. V momentě, kdy by se objevil další zájemce, by určitě došlo k výběrovému řízení.

Pan Šálek – toto mělo zaznít od vás.

Pan Bíma – je to správný krok, protože tam máme spoustu starších občanů, kteří nemají prostředky, jak by se někam za nákupy dostali.

Paní Cejnarová – obrátila se na p. Šálka s tím, že před lety spolu měli incident kvůli lékárně, kdy p. Šálek jí doporučil, že si ji může vzít ona soukromě. Proto vyjádřila poděkování p. Koldovskému za to, že lékárnu zřídil. Souhlasila, že je opravdu ve zmiňovaných částech obce mnoho starších lidí, kteří nemají prostředky na to, aby někam za nákupy jezdili.

Pan Šálek – to je o něčem jiném.

Pan Bíma uvedl, že zastupitelstvo se smlouvou o poskytnutí sponzorského daru bylo seznámeno a požádal o hlasování o této smlouvě.

            Schváleno 10 hlasy.

c) Stanovení počtu zaměstnanců Města Rovensko pod Troskami.

Pan Bíma navrhnul zastupitelstvu podle § 102, odst. 2, písm. j) s odkazem na odstavec 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, snížit počet zaměstnanců v pracovním poměru Města Rovensko pod Troskami z důvodu ušetření finančních prostředků o 1 pracovní úvazek s účinností od 1.10.2009. V současné době má Město Rovensko p.Tr. zaměstnance v pracovním poměru na 10,4 pracovního úvazku a po snížení by mělo zaměstnance v pracovním poměru na  9,4 pracovního úvazku.

            Schváleno 10 hlasy.

d) Spisová služba

Pan Bíma požádal zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami, aby vzalo na vědomí, že Město Rovensko p.Tr. požádalo Krajský úřad Libereckého kraje o poskytnutí bezplatné podlicence na užívání spisové služby vytvořené společností Gordic spol. s r.o.

e) Technopárty

Pan Bíma oznámil, že starosta města p. Koldovský ukládá zastupitelstvu, aby do prosincového jednání připravilo vyhlášku dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, která by postihovala rušení nočního klidu.

f) Prodej pozemku „Špička

Pan Bíma uvedl, že na minulém veřejném jednání byl schválen způsob prodeje pozemku p.č. 1335 o výměře 1 601 m2 obálkovou metodou, kde nejnižší cena byla stanovena na 50.000,-- Kč. Do stanovené lhůty byla přijata jedna nabídka, kterou podal pan Slavík s tím, že je ochoten za pozemek zaplatit 51.000,-- Kč.

Proto p. Bíma požádal zastupitelstvo o schválení prodeje pozemku p.č. 1335 o výměře 1 601 m2 ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr., v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr. panu Jindřichu Slavíkovi, nar. v r. 1982, za cenu 51.000,-- Kč.

            Schváleno 9 hlasy, p. Houška se zdržel hlasování.

Diskuse:

Pan Mazánek – podal námět na zlepšení úrovně okolních obcí – pokusit se spravit cestu ke Křečovicím.

Pan Koldovský – na Krajském úřadě vedeme jednání s odborem dopravy o tom, aby cestu ke Křečovicím spravili. Podařilo se, že minulý rok byla opravena cesta z Paldy dolů na hranice kraje. V letošním roce krajský úřad nemá prostředky ani na základní opravy, opravuje jen I. a II. tř. a nyní opravil silnici od betonárky v Žernově po zatáčku.

Pan Otmar – finanční prostředky Krajské správy silnic byly krajem pokráceny, byly okleštěny i obnovy živičných koberců. V Žernově byla provedena obnova živičného koberce jen asi

700 bm. Co se týká komunikace v Křečovicích, tak od křižovatky na Veselou po hasičárnu je silnice III. třídy bohužel v hrozném stavu.

Pan Mazánek – jsem podnikatel, snažím se přežít cokoli, za 2 roky spravuji auto a oprava stojí 20.000,-- Kč jen kvůli tomu, že jezdím po špatné cestě. Ničí se tam technika, po cestě jezdí i lesáci a p. Padrůněk s přetíženými traktory. Platím silniční daň, snažím se o menší opravy cesty, ale nejsem to jen já, i ostatní občané komunikaci potřebují každý den ke svému životu – mělo by se to řešit. Nechceme novou silnici, chceme ji jen opravit. Pan Mazánek požádal, aby s městem našli společný prostředek, který donutí kraj, aby díry spravil. Jezdí tam i poštovní doručovatelky, vyváží se odpady, snižuje se tím obslužnost. Na co je spravená silnice v Žernově, když občané z Křečovic potřebují jezdit do Rovenska p.Tr., kde mají městský úřad, poštu, atd. Je tam sice značka nerovnost vozovky, ale to nic neřeší. Na telefony ani e-maily nikdo neodpovídá, proto žádá zastupitelstvo o pomoc.

Pan Šálek – připomínka, že minulý zápis z veřejného jednání byl zveřejněn na úřední desce po 3 nedělích, má být zveřejněn do 7 dnů, zastupitelé by měli znát zákon o obcích. Dále poukázal, že v tomto zápise chyběl jeho návrh na odměnu panu starostovi.

Pan Koldovský – zápis má být dle zákona vyhotoven do 10 dnů a je k nahlédnutí na úřadě, nemusí být zveřejněn.

Pan Šálek – měli byste si prostudovat zákon o obcích. Dále dotaz, zda se budou doplácet příspěvky na Změnu č. 2 územního plánu – jestli došlo ke změnám v placení.

Pan Koldovský – odpověď na jinou otázku - dostal jsem za úkol od zastupitelstva překontrolovat, zda postup byl správný. Rozjel jsem se s JUDr. Doleželem do Liberce za Ing.Janečkovou, která má na starosti posuzování postupů obcí. Máme písemné potvrzení, které je přílohou kupní smlouvy i zápisu, že postup je správný, pouze tam byl doporučující odkaz, že sice byl vyvěšen prodej pozemků, ale doporučují, aby v budoucnu pro další takový případ byl  prodej vyvěšen ještě jednou. Postup byl schválen ministerstvem, že je v pořádku.

Pan Šálek – ptal jsem se, jestli došlo ke změnám v placení příspěvků za změnu územního plánu.

Pan Koldovský – nedošlo, protože  sl. Kovaříková, která zastupuje p. Bakeše, dala celou věc (změnu č. 2) ke správnímu soudu do Brna, 30.9.2009 je stání v Brně a do doby rozhodnutí soudu je vše zastaveno.

Sl. Kovaříková – mám k tomu poznámku, protože Město Rovensko p.Tr. je tím, kdo prováděl rozúčtování nákladů na Změnu č. 2 územního plánu, podala jsem trestní oznámení na starostu, jelikož při výpočtu došlo k tomu, že u pozemků, kde je zahrádkářská kolonie, došlo k tomu, že byla do výpočtu uvedena výměra 1360 m2 místo správné výměry 6200 m2. Dále došlo k tomu, že p. Jiskrovi bylo naúčtováno o několik tisíc Kč víc, než měl zaplatit a město s tím nic nedělalo. Proto jsem podala trestní oznámení na město s tím, že chybně účtovalo náklady, protože zahrádkářská kolonie má 6200 m2 a v rozúčtování bylo uvedeno pouze 1360 m2. Policie to šetřila, zjistila, že město pochybilo a určila, že město má výměry pozemků přepočítat,  p. Jiskrovi vrátit peníze, o které mu naúčtovalo víc a že mají být přepočteny i všechny další částky, které byly naúčtovány ostatním žadatelům. Došlo k tomu, že město to přepočítalo, a udělalo to, že pan starosta opět ve vyúčtování ponechal zahrádkářské kolonii 1360 m2 místo 6200 m2. Panu Jiskrovi byla vrácena určitá částka, která ale byla nižší, než měla být. Chybným uvedením výměry zahrádkářské kolonie došlo ke snížení výměry k rozúčtování, a tím ke zvýšení nákladů na m2, a tudíž občanům místo aby jim peníze byly vráceny, ještě jim byly nafakturovány další částky. Pan starosta byl znovu vyslechnut policií a konečně přiznal, že pochybil a že zahrádkářská kolonie má opravdu 6200 m2 a výsledkem závěru policie bylo, že zastupitelstvo města všechno znovu přepočítá a peníze občanům vrátí. Ale již několik měsíců peníze leží na účtech a nic se s tím nedělá.

Pan Koldovský – poděkoval sl. Kovaříkové a konstatoval, že opakovala zhruba ½ toho, co říkala v červnu. Zastupitelstvo města bylo s celou věcí seznámeno a Ing. Arch. Blažková byla požádána, aby pomohla vše přepočítat. Jelikož ale sl. Kovaříková mezitím celou změnu č. 2 dala ke správnímu soudu, tak by teď byla hloupost to přepočítávat a občanům vracet peníze, protože  se může stát, že soud celou změnu č. 2 shodí, a bude se to potom znovu přepočítávat a vracet? Proto počkáme na verdikt soudu a potom vše bude přepočítáno najednou.

Pan Šálek – v každém případě je to ostuda zastupitelstva. Dále se otázal na nový územní plán – když zaplatili za změnu č. 2, proč to musí dávat písemně znovu? Musí se vycházet ze schváleného územního plánu a jeho změn. Proč musí občan, který si zaplatil za změnu žádat ještě jednou? Ještě se otázal, zda bylo provedeno výběrové řízení na pořizovatele nového územního plánu.

Pan Koldovský – ano, bez výběrového řízení to nejde, jde o dotaci.

Pan Šálek – to by mělo být v zápisu.

Pan Mazánek – dotaz na sl. Kovaříkovou, proč jako zaměstnanec města na chybu starostu neupozornila a proč to řeší přes soud? Mrhá se penězi, město musí platit za soudy.

Sl. Kovaříková – nešlo o vyúčtování nákladů, to ať si město dělá jak chce. Šlo o to, když město schválilo, že bude dělat změnu územního plánu, každý občan měl právo požádat o změnu. V procesu schvalování této změny územního plánu Městský úřad Turnov pochybil vydáním stanoviska, kde změna užívání pozemků  p. Bakeše byla zamítnuta. Podle zákona jediný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí je žaloba u nejvyššího ústavního soudu.

Tuto věc neřeším z pozice úřednice.

Pan Šálek – ten, kdo podával žádost na změnu č. 2 územního plánu, musí podat žádost opět?

Když za změnu jednou zaplatil, má to platit znova?

Pan Koldovský – Územní plán v tomto okamžiku je platný včetně změny č. 2. Nyní budou občané podávat své požadavky k novému územnímu plánu na změnu svého území. Proběhne informativní schůze pro všechny občany, do každé domácnosti budou rozeslány letáky, protože málokdo si umí představit, co vlastně územní plán znamená. Na ten samý pozemek, na který bylo požádáno při změně č. 2 není důvod žádat znovu.

Pan Bíma přečetl text, kterým byli občané vyzváni, aby si rozmysleli záměry se svými nemovitostmi a oznámily požadavky na změny do konce listopadu 2009 a aby potvrdili stávající záměry ve stávajícím územním plánu.

Pan Koldovský – podle nového stavebního zákona budou chodit inspektoři,a i když ¾ Rovenska  je v červeném pásmu, kde se mohou stavět obytné domy, nyní se bude znova vše přehodnocovat, jestli tam domy budou postaveny. Občané musí dát vyjádření, že v budoucnu tam budou stavět. Podle nového stavebního zákona je zde to nebezpečí, že pokud pozemky budou ponechány v červeném a přijde někdo, že bude chtít stavět někde jinde a bude chtít udělat změnu územního plánu, tak za to, že pozemek bude vzat z červeného a přesunut na pole, musí se zaplatit za ztrátu 350,-- Kč/m2 (cena obvyklá), protože bude stavební pozemek znehodnocen. Změna č. 2 byla dělaná podle starého stavebního zákona.

Pan Šálek poukázal na prostor atletického hřiště – břeh je neposekaný, jsou tam nálety, roste tam strom. Dále se otázal na koupaliště, proč bylo letos nefunkční.

Pan Koldovský – údržba koupaliště nás  každoročně stojí 25-30 tis. Kč. Do srpna, kdy teprve nastaly teplé dny, nemělo cenu koupaliště udržovat a když připočteme částku 14 tis. Kč za toalety -  bylo ušetřeno 40 tis. Kč. Těch pár dnů, kdy bylo pěkně a dalo se koupat, nestálo za údržbu. Před zimou hasiči budou koupaliště čistit pro příští rok, čištění koupaliště je velice problematické.

Pan Šálek – koupaliště je to málo, co můžete občanům dát, nemělo by se na tom šetřit. Dále se otázal  pana starosty, kolik trestních oznámení na něho bylo podáno a kolik to město stálo? Zda to bylo soukromé nebo v rámci zaměstnání, jestli to bude platit město?

Pan Bíma – trestní oznámení – stává se z toho národní sport. Uvedl, že bylo podáno na p. Bímu a p. Koldovského v souvislosti s nehodou p. Otmara. Upřesnil, že bylo podáno trestní oznámení na starostu a místostarostu Města Rovensko p.Tr. Zatím mají doklad o úhradě za právnické služby ze soukromých účtů.

Pan Koldovský – proběhlo jednání s pojišťovnou Kooperativa, je nahlášena pojistná událost, 21.9.2009 proběhne soud v Semilech.  ¾ právních služeb jsme zatím uhradili ze soukromých účtů (každý 14.700,-- Kč), městem byla uhrazena zatím jen jedna faktura po dohodě s Kooperativou (cca 12 000,-- Kč). Až proběhne soud, kde se bude jednat i o výši náhrady  škody, bude se celá věc projednávat i na veřejném jednání zastupitelstva.

Pan Racek – dotaz na technoparty - policie řekla, že je to povolené, kdo to povolil?

Pan Bíma – byla to soukromá akce, probíhala na soukromém pozemku, byla řádně oznámena Policii ČR i na městském úřadu, kde oznámena být nemusela.

Pan Racek – dotaz, co je příspěvek města na „kouzelné bylinky“?

Pan Koldovský – není to příspěvek, je to kniha, kterou jsme dostali darem a každý dar musíme odsouhlasit.

Pan Racek – poukázal na to, že nebýt technoparty, je ve městě mrtvo, o prázdninách nebyly žádné kulturní nebo sportovní akce, dětský den, apod. Před 2 lety upozorňoval na to, aby byl u pítka umístěn stojan na kola, dosud tam není. Ještě poukázal na to, že by bylo dobré uctění památky p. Františka Horáčka, bratra zesnulého mecenáše B.J.Horáčka.  Dále uvedl, že by bylo potřebné zlepšit nájezdy pro invalidy – jsou po městě minimálně, sám invalida si nepomůže. Dodal, že zastupitelstvo nic nedělá a mělo by odstoupit.

Pan Jakub Šíma – dotaz, proč mu město poslalo fakturu na 4.000,-- Kč za zlikvidování odpadků z technoparty, bylo to jen 25 pytlů, 1 pytel stojí 48,-- Kč, tj. 1.200,--Kč celkem, proč má platit 4.000,-- Kč? Je připraven vzít odpad zpět ze sběrného dvora a odvézt na vlastní náklady do Košťálova, nikdo nemá žádný důkaz, že odpad byl jeho.

Pan Koldovský – protože jsem tě viděl, jak jsi vezl plný valník na sběrný dvůr a potvrdila to i paní Houšková. Pytle jsem nepočítal, byla vyfakturována ½ nákladů na vývoz kontejneru. Odpad byl neoprávněně odvezen do sběrného dvora, kde to nemá být.

Požádal p. Jakuba Šímu, aby upřesnil, jakým způsobem byla ohlášena technoparty? Na městském úřadě p. Šíma uvedl, že bude pořádat soukromou oslavu soukromých narozenin, že tam bude techno a že to proběhne z pátku na sobotu a požádal o povolení. Pan starosta mu na to odpověděl, že to nemůže ani povolit ani zakázat, ale že se spojí s policií v Turnově. Požádal p. Šímu o telefonní číslo s tím, že když někdo zavolá, že hudba je hlasitá, že p. starosta zavolá p. Šímovi, aby hudbu ztlumil a jestliže ji neztlumí, zavolá policii. Policie tam ale přijela dřív na základě stížností občanů. Otázal se p. Šímy, když ohlásil na MÚ akci z pátku a sobotu, proč se konala dva večery a policii také nahlásil, že to bude dva večery?

Pokud se povoluje hudební nebo společenská produkce, město ji povoluje na základě vyplnění tiskopisu. Když občané volali na policii do Turnova, bylo jim řečeno, že p. starosta to povolil. Pan starosta se po těchto řečech spojil s náčelníkem a policista ve službě, který říkal, že starosta technoparty povolil, byl kárně potrestán.

Za fakturou na 4.000,-- Kč si stojí a stojí za ní  i zastupitelstvo.

Pan Koldovský se obrátil na pí. Houškovou, aby potvrdila, jestli do sběrného dvora p. Jakub Šíma odpad dovezl. 

Pí. Houšková – Míra Houška přivezl traktorem pytle s odpadem, ale odkud pytle byly, neříkal a ona se neptala.

Pan Racek – uvedl, že sleduje případ sl. Kovaříkové versus město a otázal se zastupitelů, pokud prohrají, jak se zachovají, zda odstoupí, když se prokáže, že pochybili?

Pan Bíma – my jsme postupovali podle regulí, podle zákona, to napadnutí k soudu může dát kdokoli a je na soudu, jakým způsobem se k tomu postaví, jestli dá za pravdu městu nebo sl.Kovaříkové. Od toho soud je, aby rozhodl on, my jsme nepochybili.

Paní Zerzánová – dotaz, kdo na technoparty přišel a co to vlastně je, je to nějaká oslava nebo je to veřejná akce?

Pan Mazánek –  je to zábava mladých. Dříve to bývala dechovka, toto je zábava mladých.

Paní Zerzánová – mladí tomu říkají zábava, ale spousta dalších občanů tomu říká bordel, kdy nemůžou spát, trvá to dlouho, ve dne se to dá vydržet, ale v noci je to strašné. Mladí by se měli chlubit jinou kulturní zábavou, než rušit noční klid a dělat zbytečné problémy.

Pan Bíma – zákon o rušení nočního klidu není přežitek, byl sice v r. 2003 zrušen, ale platí zákon hygieně, která obecně dodržuje pravidla, aby byl od 22.00 do 6.00 hod. ráno klid.

Pan Halama – toto je problém mezi mladými a staršími občany v Rovensku, spousta lidí z toho byla nešťastná a dodnes je to zvedá ze židle. Za sebe i za zastupitelstvo chce prohlásit, že vyhláškou, která bude přijata, chtějí takovéto situace řešit a bude tam i povinnost dodržovat

noční klid. Pouze na základě zvláštní výjimky, udělené zastupitelstvem nebo starostou obce bude možno dobu rušení nočního klidu posunout. Takováto pravidla jsou vyvěšena na internetu, jsou vydaná Ministerstvem vnitra. Do příštího veřejného jednání bude vyhláška připravena. Bohužel je toto jediný možný způsob, jak rušení klidu postihovat.

Pan Racek – ať se mladí baví, já můžu na pár dní odjet, ale mělo to být dáno občanům na vědomí, např. plakátem, jako to dělají jinde. Lidé byli neinformovaní, proto volali na policii, co se tady děje. Dále se obrátil na zastupitele s tím, že když u nich v ulici nešel 3 dny el. proud, měli zastupitelé obejít domy a sdělit, že el.proud nepůjde, aby se na to občané mohli připravit. Dále poukázal na koupaliště, kde se nedalo koupat ani těch pár dní, kdy bylo pěkné počasí, nekonaly se ani žádné akce. Uvedl, že je obyvatelem Města Rovensko p.Tr., účastní se veřejného života, ČEZ určitě informovaly město o výpadku el.proudu, a město mělo informovat občany, opět vyzval zastupitelstvo k odstoupení, že nic nedělá.

Pan Bíma – dotaz na p. Racka, komu platí el.energii, ČEZu nebo městu, koho je zákazníkem?

ČEZ město o ničem neinformuje, na dotaz jen sdělí, že tam mají techniky, kteří to řeší a neřeknou ani, jak dlouho to bude trvat.

Pan Mazánek – to je starosta a místostarosta, jsou to zastupitelé a ne žádní šaškové. Nemyslí si, že rovenští zastupitelé dělají pro Rovensko p.Tr. málo – proti okolním obcím máme opravenou školu, opravené chodníky a spoustu dalších věcí. Občané by si toho měli vážit, že zastupitelé zadarmo ztrácejí čas.

Pan Šálek – dotaz, kolik dostal p. Mazánek za ty řeči? Vrátil se k technu – p. Racek řekl, že by na pár dní odjel, ale jsou tu staří lidé, kteří nemají kam odjet  – decibely by měly být nižší.

Sl. Kovaříková – dotaz, jestli byla oznámena další technoparty? Obrátila se na Jakuba Šímu, aby odpověděl popravdě, jestli tento víkend bude další technoparty?

Pan Koldovský – v pondělí nahlásila Policie ČR, že pan Jakub Šíma bude opět pořádat technoparty. Do dnešního dne na město pan Šíma nic neohlásil. Konání další technoparty bylo oznámeno občanům na kabelové televizi, bylo posláno oznámení okolním obcím. S Ing. Holatovou z hygienické stanice proběhlo jednání o možnostech, které by se měly v tomto udělat, jsou však pramalé. Technoparty se musí nechat proběhnout a potom to lze teprve postihnout.

Pan Jakub Šíma – technoparty tady nebude, uděláme ji jinde. Na minulé technoparty jsem prodělal 24 tis. Kč.

Pan Marcel Šíma – omluvil se veřejně za bratra a otázal se, zda by bylo dobré, aby se mládež opíjela na náměstí a aby zde všechno ničila, nebo aby se bavila o 1,5 km dál na soukromém pozemku?

Pan Halama – není problém, že se konala technoparty, kdyby byla hudba ztlumena v noci na přijatelnou mez, tak to proběhlo naprosto v klidu a dnes by se tady nic neřešilo. Problém je v tom, že Jakubovi se to vymklo z kontroly a hlasitost nebyla v mezích přijatelných pro ostatní občany.

Paní Cejnarová – poukázala na to, že v části Rovenska kolem Zerzánových bývá také slyšet  hlasitá hudba, bývá tam kravál i odpoledne až do večera a pí. Zerzánové ani p. Šálkovi to nevadí.

Paní Zerzánová – největší rámus je tehdy, když se Váš zeť vrací v noci domů.

Pan Bíma debatu ukončil, otázal se, zda má ještě někdo nějaké dotazy a potom požádal pí. Kozubovou, aby přečetla usnesení.

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 16 z tohoto jednání.

Pan Bíma všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel                                 

Ing. Petr Halama, ověřovatel                        

Pavel Koldovský, starosta

V Rovensku p.Tr. 19.9.2009

Zapsala: Z. Nejedlá

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:199
TÝDEN:957
CELKEM:1414771

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami