Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

18.07.09 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Z á p i s

z 15. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 25. června 2009 od 19.00 hodin

Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Bc. Alena Kozubová, David Majer, Libor Maršán, Bohumil Šich, Kamila Šmirausová 

15. veřejné jednání zastupitelstva Města Rovensko p.Tr. zahájil a přítomné občany uvítal místostarosta p. Bíma. Konstatoval, že je přítomno 10 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Uvedl, že omluveni jsou pí. Kolářová a p. Otmar.

Zapisovatelkou jednání p. Bíma jmenoval pí. Zdeňku Nejedlou, ověřovateli zápisu jmenoval p. Koldovského, p. Bímu a p. Majera. Do návrhové komise navrhnul pí. Šmirausovou,

p. Hrudku a p. Halamu. Schváleno 10 hlasy.

Dále p. Bíma seznámil přítomné s programem jednání:

1.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

2.   Závěrečný účet města za rok 2008

3.   Prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města

4.   Rozpočtové změny

5.   Kontokorentní úvěr

6.   Vyřazení majetku

7.   Poplatky za svatební obřady 

      8.   Různé

      9.   Usnesení

    10.   Závěr

Schváleno 10 hlasy.

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Pan Bíma konstatoval, že na minulém jednání zastupitelstvo pověřilo starostu, místostarostu a finanční výbor maximálně spolupracovat při vyšetřování a průběhu hloubkové kontroly.

Uvedl, že kontrola probíhala od 5.5.2009 do 17.6.2009 a výsledky kontroly budou předány Policii ČR. Z důvodu probíhajícího vyšetřování Policie ČR výsledky hloubkové kontroly zatím nebudou zveřejněny.

Bod 2 – Závěrečný účet města za rok 2008

Pan Bíma informoval, že zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami projednalo návrh Závěrečného účtu Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 a vzhledem k nedostatkům zjištěným v rámci vnitřní kontrolní činnosti na úseku evidence a vybírání poplatků za komunální odpad a doplněným výsledkem prověrky účetnictví provedené nezávislou auditorskou firmou, doporučuje schválit celoroční hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 a Závěrečný účet Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008   s   v ý h r a d o u    vzhledem k závažným nedostatkům na úseku evidence a vybírání poplatků za komunální odpad a doporučuje důsledně zabezpečit opatření již přijatá, případně jejich rozšíření tak, aby byla zajištěna doporučení vyplývající ze zprávy auditora a na tomto úseku zjištěné nedostatky odstraněny.

Diskuse:

Pan Šálek - proč se závěrečný účet schvaluje s výhradou, když ve zprávě z kontroly KÚ je závěr bez výhrad.

Pan Koldovský – ve zprávě z KÚ kontrolor doporučuje schválit závěrečný účet s výhradou ohledně chyb v odpadovém hospodářství.

Pan Šálek – potom by závěr zprávy neměl být bez závad. Došlo k chybě kontroly finanční nebo revizní komise, je to chyba ve vedení obce, jak jednotliví úředníci fungují.

Pan Bíma – pozvat si na sebe na kontrolu auditora je odvaha, a jestli byly chyby za tohoto vedení nebo za minulého necháme na policii, až vyšetřování uzavře.

Pan Šálek – audit není žádná odvaha, měl by být každoroční, je podobný jako statistický úřad, kde se kontrolují jen čísla, není to pořádná kontrola.

Pan Bíma – audit z krajského úřadu je každoroční a audit, který jsme si pozvali, je nezávislý a byl pozván ohledně šetření chyb v odpadovém hospodářství. Byla navržena opatření, aby se chyby nemohly opakovat.

Pan Šálek – měl to být audit celého hospodaření obce? Myslí si, že to byla kontrola jen určité části hospodaření.

Pan Bíma – než bude ukončeno vyšetřování Policie ČR, nebudou výsledky auditu uváděny. Tento audit se soustředil na celé hospodaření města a vypíchnul ty body, které jsme chtěli vyšetřit.

Pan Bíma požádal o schválení celoročního hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 a Závěrečného účtu Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008   s výhradou  vzhledem k závažným nedostatkům na úseku evidence a vybírání poplatků za komunální odpad a doporučení důsledně zabezpečit opatření již přijatá, případně jejich rozšíření tak, aby byla zajištěna doporučení vyplývající ze zprávy auditora a na tomto úseku zjištěné nedostatky odstraněny.  Schváleno 10 hlasy.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami, aby vzalo na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 a závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Bod 3 – Prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení:

1. prodeje pozemků ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr. , vše v  k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko p.Tr., vlastníkům bytového domu čp. 406, ul. Revoluční, Rovensko pod Troskami, jedná se o pozemek p.č. 2013/7 o výměře 194 m2 za 150,- Kč/m2, stavební parcelu č. 683 o výměře 299 m2 za 150,- Kč/m2, pozemek p.č. 2013/3 o výměře 1.578 m2 za 40,- Kč/m2 a pozemek p.č. 2013/5 o výměře 1.674 m2 za 40,- Kč/m2, tj. celkem 204.030,-- Kč, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nese nabyvatel.

Pan Šálek – jedná se o stavební parcely o velikosti min. 3 000 m2, je tam možnost příjezdu, kanalizace, není možné to prodat za tak nízkou cenu.

Pan Halama – cena není špatná, je to cena v Rovensku obvyklá, je stejná, za jakou se prodávaly pozemky u čp. 75, kde se také jednalo o stavební pozemek a zahradu.

Pan Šálek – jsou to tři velké stavební parcely.

Pan Bíma – nikdo tam nehodlá stavět, vlastníci čp. 406 se o tento pozemek starají.

Paní Soukupová – překvapuje mě, že je to vůbec stavební parcela, pozemek se místy propadá, není tam rovina.

Pan Bíma – možnost zastavění tam je.

            Prodej navržených pozemků za uvedené ceny byl schválen 10 hlasy.

2. prodeje pozemku ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., k.ú. Rovensko p. Tr.,  obec Rovensko pod Troskami, p. č. 2066/2 díl b o výměře 16 m2, dle GP 554-51/2009, za cenu 40,- Kč/m2, tj. 640,- Kč, p. Jindřichu Slavíkovi s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nese nabyvatel.

Pan Šálek – zůstane cesta stejně široká odspoda až nahoru? Pan Bíma – ano. Schváleno 10 hlasy.

3. prodeje pozemku ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr. , k.ú. Rovensko p. Tr., obec Rovensko p. Tr., p. č. 2230/6 o výměře 87 m2 dle GP 547-101/2008 za 150,- Kč/m2, tj. 13.050,- Kč, p. Jaroslavě Vaníčkové s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku nese nabyvatel. Schváleno 10 hlasy.

4. prodeje pozemku ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., k.ú. Rovensko p. Tr., obec Rovensko p. Tr., p.č. 2230/7 o výměře 32 m2, dle GP 547 – 101/2008, za 150,- Kč/m2, tj. 4.800,- Kč, p. Ladislavu Karáskovi s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku nese nabyvatel. Schváleno 10 hlasy.

5. směny pozemku ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko p. Tr. , p.č. 2230/8 o výměře 8 m2 za pozemek p.č. 113/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Rovensko p. Tr., ve vlastnictví Jaroslavy Vaníčkové, Komenského 69, Rovensko p.Tr., GP 547-101/2008, s tím, že náklady související s touto směnou budou hrazeny p. Vaníčkovou. Schváleno 10 hlasy.

6. pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr. vše v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p. Tr., o celkové výměře 45.537 m2: jedná se o pozemky p. č. 791/3 o výměře 989 m2, p.č. 812/1 o výměře 2.369 m2, p.č. 814/1 o výměře 27.097 m2, p.č. 814/7 o výměře 3.270 m2, p.č. 815/1 o výměře 5.496 m2, p.č. 815/15 o výměře 5.490 m2, p.č. 2288/1 o výměře 826 m2, za účelem zemědělského využití panu Ladislavu Brožkovi z Radostné pod Kozákovem na dobu určitou od 1.7.2009 do  31.12.2014 za cenu 2 % z platné úřední ceny zemědělských pozemků stanovených FÚ Turnov, tj. 5.492,- Kč ročně.

Pan Šálek – tyto pozemky se pronajímají bez výjimek? Na části pozemku je parkoviště pro bus pro rekreační zařízení, na druhém pozemku vede cesta – na to by měla být výjimka.

Pan Koldovský – pan Brožek nabídnul vyšší cenu, než by měl, pronájem pozemků je vcelku.

Na části pozemků jsou náletové dřeviny, parkoviště pro bus samozřejmě nebude sekat, bude ponecháno a nájem z toho bude platit. Je to plus pro nás.

Pan Bíma – parkoviště se ani nedá sekat.

Pan Šálek – ve smlouvě by to ale mělo být. Takové zastupitelstvo neviděl ani za totálu. Pronájem uvedených pozemků byl schválen 10 hlasy.

7. způsobu prodeje pozemku p.č. 1335 o výměře 1.601 m2 ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., v  k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko p. Tr., obálkovou metodou, kde nejnižší cena je 50.000,- Kč. Pozemek  je veden jako průmyslová zóna. Vyhlášení bude provedeno do 10.7.2009, příjem nabídek bude do 31.8.2009. Schváleno 10 hlasy.

Bod 4 – Rozpočtové změny

Pan Bíma požádal nejprve zastupitelstvo o schválení finančních příspěvků:

1. SDH Rovensko p. Tr. za uspořádání „čarodějnic“ – 10.000,-- Kč

2. oddílu mladých zálesáků „Bobříci“, pod vedením manželů Majerových, na aktivity po dobu celého školního roku a na letní táboření – 5.000,-- Kč

3. Klubu přátel železnic Českého ráje na jízdu parního vláčku o Pohádkovém lese - 2.000,- Kč

4. Základní organizaci Svazu tělesně postižených v Rovensku p.Tr. – 5.744,20 Kč (úhrada autobusové dopravy na zájezd). Schváleno 9 hlasy, pan Majer se zdržel hlasování.

Pan Bíma seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2009, které je přílohou tohoto zápisu, a požádal o schválení. Schváleno 10 hlasy.

Bod 5 – Kontokorentní úvěr

Pan Bíma uvedl, že z důvodu špatné situace vypláceného podílu městu na daních od státu, kde propad činí až 1/2 daňových příjmů minulého roku, navrhuje otevřít kontokorentní úvěr u ČSOB, a.s. ve výši tzv. předschváleného limitu 520.000,-- Kč, který je platný pro dané období, z důvodu pokrytí případného nedostatku finančních prostředků s tím, že čerpání z kontokorentního úvěru musí schválit nadpoloviční většina zastupitelů formou elektronického hlasování.

Informoval, že k dnešnímu dni stav finančních prostředků na všech účtech města činí cca 500.000,-- Kč.

Pan Bíma upřesnil, že na řešení této situace ČSOB nabídla takzvaný „předschválený limit“, který je poskytován za standardizovaných podmínek, ale pouze ve výši, která je platná pro dané období. Pro naše město je schválen limit ve výši 520.000,-- Kč.

Ve srovnání s klasickým kontokorentním úvěrem je: 

- úroková sazba stejná – tj. 3,72% p.a. a oba úvěry jsou poskytovány bez zajištění

- poplatek za správu a vedení předschváleného úvěrového účtu je 200,-- Kč/1 měs., u  klasického úvěru je poplatek 500,-- Kč/1 měs.,

- zpracování předschváleného úvěru není zpoplatněno, u klasického úvěru poplatek za zpracování činí 7.000,-- Kč,

- závazková provize u předschváleného úvěru činí 0 % Kč, u klasického úvěru činí 1% p.a. (tj. poplatek za rezervaci zdrojů, počítaný z nečerpané výše úvěrového limitu, účtovaný měsíčně)  

Pan Šálek – tato situace vysvětluje, proč jsou ceny prodávaných pozemků u čp. 406 tak nízké a proč se na to pospíchá a upozornil, že majetek lze prodat jen jednou.

Pan Bíma – ano, v této době je situace skutečně taková, že daňové příjmy jsou nízké, tento úvěr představuje jen zadní vrátka, aby v případě potřeby bylo kam sáhnout, v dnešní době ho hodně lidí používá.

Pan Koldovský – o cenách i o prodeji pozemků u čp. 406 bylo jednáno již před 2 lety. Co se týká dalších pozemků – u pana Slavíka se narovnala cesta, Vaníčkovi celou dobu jezdí po obecním pozemku, tam se narovnávají vztahy, aby oni nebyli svým pozemkem v chodníku a jednak aby jezdili po svém. Co se týká pronájmu pozemků na Paldě, je to naprosto standardní věc, je to z toho důvodu, že pan Diblíček, který to obdělával, to ukončil.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami, aby schválilo uzavření smlouvy s ČSOB, a.s. o poskytnutí neúčelového kontokorentního úvěru s limitem  520.000,-- Kč na pokrytí případného nedostatku finančních prostředků. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Schváleno 10 hlasy.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami, aby schválilo, že čerpání z kontokorentního úvěru musí schválit nadpoloviční většina zastupitelů formou elektronického hlasování. Schváleno 10 hlasy.

Bod 6 – Vyřazení majetku

Pan Bíma uvedl, že likvidační komise navrhuje schválit vyřazení majetku Města Rovensko pod Troskami v celkové výši 79.436,60 Kč ( tj. v účetní evidenci 60.137,60 Kč a předměty v operativní evidenci 19.299,- Kč). Jsou to předměty z kanceláře starosty, předsíňky a kuchyňky úřadovny, po rekonstrukci kanceláří v přízemí, v celkové výši 71.037,- Kč. Jedná se o staré, poškozené a opotřebované skříně, psací stoly, obložení stěn, kancelářské stoly, čalouněné lavice z r. 1981, starou záclonovinu z r. 1984, stářím rozpadlý květinový stolek z r. 1981, koberec z r. 1988, nefunkční průtokový ohřívač z r. 1999.

Dále se jedná o vyřazení neopravitelného kalového čerpadla od SDH Rovensko p. Tr. , ve výši 8.399,60 Kč. (Dle protokolu o neopravitelnosti čerpadla od firmy GLEM s.r.o., Turnov.).

Seznam majetku navrženého k vyřazení je přílohou tohoto zápisu.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami o schválení vyřazení majetku ve vlastnictví Města Rovensko pod Troskami celkové hodnotě 79.436,60 Kč. Schváleno 10 hlasy.

Bod 7 – Poplatky za svatební obřady

Pan Bíma seznámil přítomné s návrhem určení způsobů konání svatebních obřadů a s návrhem poplatků za svatební obřad – toto je přílohou zápisu, a požádal zastupitelstvo o schválení. Schváleno 10 hlasy.

Bod 8 – Různé

a) Pan Bíma oznámil, že zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami revokuje z usnesení č. 14 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 26. března 2009 bod I. odstavec 4. ve znění:

Zastupitelstvo Města Rovensko p.Tr. schvaluje: Nákup pozemků od majitele pana Karla Šťovíčka oddělené geometrickým plánem 545-99/2008, vše k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.: p.p.č. 676/3 g – 149 m2, p.p.č. 676/4 i – 142 m2, p.p.č. 676/5 k – 149 m2,  p.p.č. 676/2 c – 114 m2, p.p.č. 676/2 e – 132 m2 za cenu 350,-- Kč/m2 s tím, že všechny náklady nese nabyvatel

Dále oznámil, že zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami revokuje z usnesení č. 14 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného den 26. března 2009 bod II. odstavec 1. ve znění:

Zastupitelstvo Města Rovensko p.Tr. bere na vědomí: Dar pana Karla Šťovíčka, který daruje městu pozemky oddělené geometrickým plánem 545-99/2008, vše k.ú. Rovensko p.Tr, obec Rovensko p.Tr..: p.p.č. 676/2 b – 455 m2, 676/2 d – 375 m2, které budou sloužit k uložení inženýrských sítí a jako místní komunikace v lokalitě „Zahradní“ 

Uvedl, že v dopise od pana Karla Šťovíčka ze dne 15.5.2009, který je přílohou tohoto zápisu, se píše: …vzhledem k tomu, že podmínky, za kterých s námi MěÚ chtěl uzavřít kupní a darovací smlouvu na pozemky v lokalitě „Zahradní“ jsou pro nás nepřijatelné, tyto smlouvy uzavřeny nebudou.

Pan Koldovský doplnil, že přesným důvodem proč smlouvy nebyly uzavřeny bylo to, že pan Šťovíček požadoval dát do kupní smlouvy klauzuli, že příspěvky na inženýrské sítě nese budoucí vlastník pozemku, což ani z právního hlediska není možné, někoho zavazovat takovýmto způsobem.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení tohoto bodu. Schváleno 10 hlasy.

Pan Bíma zároveň požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí, že bude vytvořen dodatek ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace s Ing. Procházkou, který bude řešit nastalou situaci. V přípravě projektové dokumentace město bude pokračovat dle schváleného územního plánu.

b) Pan Bíma informoval, že z důvodu podání trestního oznámení na starostu p. Pavla Koldovského na zneužití pravomoci veřejného činitele a podvodu, kterého se měl dopustit při vyúčtování úhrady nákladů na Změnu č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Města Rovensko p.Tr. požádal starosta o přešetření celé kauzy kontrolní výbor zastupitelstva města Rovensko p.Tr.

Pan Majer přečetl znění zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 15.6.2009, který je přílohou tohoto zápisu.

Pan Koldovský upřesnil, že tuto věc předal kontrolnímu výboru a největší problém se vyskytl u pozemků, kde je zahrádkářská kolonie – podle programu Gramis, který je každý rok aktualizován, byly tam dvě parcely o výměře 1360 m2. Při vyúčtování jsme vycházeli z údajů, které jsme měli k dispozici z katastru, datum je 21.4.2009.

Pan Šálek – v Gramisu nejsou údaje, které by měly být brány k důležitému rozhodnutí, jsou pouze informativní. Otázal se, kdo zaplatí rozdíl mezi m2.

Pan Koldovský – vycházeli jsme z aktuálních údajů, takto jsem to uvedl Policii ČR, která tuto věc teprve šetří, jak to dopadne zatím nikdo neví. Jestliže by došlo k tomu, že policie shledá pochybení, vše se přepočítá. Program Gramis je každoročně aktualizován údaji z katastru a nelze do toho zasahovat.

Pan Šálek – v zadání už 6 200 m2 bylo. Proč někdo musí zaplatit za 4,5 tis. m2 za ostatní? Ty metry tam byly, jsou a budou.

Pan Koldovský – věc šetří Policie ČR, až budou známy výsledky, bude se to řešit.

Paní Kovaříková – opravdu v územním plánu ve schválené textové části Změny č. 2 ÚPSÚ, která byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva 29.1.2009, v textové části je tabulka výměr všech změn, u plochy č. 14 je výslovně uvedeno 6 200 m2 – vždy to byla tato plocha, nikdy nebyla žádná další plocha. Svá slova potvrzovala i tištěným materiálem a popisováním, jak byly uvedené pozemky rozděleny mezi nové majitele.

Dále uvedla, že panu Jiskrovi byla jen částečně napravena křivda, jelikož mu měla být vrácena částka přes 6 tis. Kč, správně by to mělo být přes 8 tis. Kč a došlo k další křivdě na všech ostatních majitelích pozemků, protože jim byly doměřeny další částky, místo aby jim byly částky v řádech sta korun vráceny. Ani Policie ČR nedonutí pana starostu přiznat, jak velká je zahrádkářská kolonie.

Pan Koldovský poděkoval za přednášku, jakým způsobem se dělí pozemky. Zopakoval, že celou věc řeší Policie ČR a jakým způsobem bude vyřešena, to bude zveřejněno. Uvedl, že přeplatek ve výši 5.460,-- Kč panu Jiskrovi byl vrácen s omluvným dopisem a zbylé náklady byly dofakturovány účastníkům změny. 

c) Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí Závěrečné účty za rok 2008 doborovolných svazků obcí Mikroregion Tábor a Vodohospodářské sdružení Turnov včetně Zpráv o přezkoumání hospodaření těchto DSO za rok 2008 a závěrů zpráv: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

d) Pan Bíma požádal zastupitelstvo, aby vzalo na vědomí Zprávy o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací Mateřská škola Rovensko p.Tr. a Základní škola Rovensko p.Tr. za rok 2007, kde nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky.

e) Prodej obecního domku v Křečovicích

Pan Bíma oznámil, že paní Pilňáčková z Prahy písemně potvrdila záměr zakoupení obecního domku v Křečovicích i s pozemky. Je však ochotna koupit tyto nemovitosti jen za 1 mil. Kč s tím, že uhradí veškeré náklady spojené s nákupem (cca 40.000,-- Kč).

Po poradě s dražební firmou ASYX, která měla prodej zprostředkovávat a s ohledem na současnou finanční situaci navrhujeme původně odsouhlasenou cenu 1.200 tis. Kč za tyto nemovitosti snížit o 200 tis. Kč a přistoupit na cenu navrhovanou paní Pilňáčkovou, tj. 1 mil. Kč. Dražební firma ASYX žádnou finanční náhradu nepožaduje.

Paní Pilňáčková požaduje, aby se vše vyřídilo v červenci tohoto roku, proto je nutné rozhodnout, zda zastupitelstvo schválí cenu 1 mil. Kč za všechny nabízené nemovitosti nebo ji zamítne.

Diskuse:

Pan Halama – dotaz, jaké jsou znalecké posudky? Možná z toho vyplyne výhodnost nebo nevýhodnost nabídky.

Pan Koldovský – seznámil přítomné se znaleckými posudky na všechny nemovitosti, ale požádal zastupitelstvo o souhlas, neuvádět je do zápisu – odsouhlaseno.

Dále uvedl, že domek je v dezolátním stavu, hodnotu mají jen pozemky, část je ve smíšené venkovské zástavbě, dalo by se na ní stavět. V domku není zavedena voda, která se dá připojit jen čerpadlem ze sousední studně. Firma ASYX tento prodej již inzerovala, ale ještě s ní město neuzavřelo smlouvu. Jednání s paní Pilňáčkovou proběhlo minulý pátek a včera písemně zájem potvrdila e-mailem s tím, že cena bude 1 mil. Kč + náklady spojené s prodejem (40 tis. Kč).

Pan Kubát – potvrdil slova starosty o cenách – šly dolů. Cena 1,2 mil. Kč byla nadsazená, byla chyba, že před 30-40 lety do domku nebyla zavedena voda. Bortí se strop nad kuchyňkou, střecha i okna jsou ve špatném stavu. Myslí si, že 1 mil. Kč je dobrá cena.

Pan Bíma – souhlasil. Pokud bychom získali 1,2 mil. Kč v dražbě, něco by stály poplatky za dražbu a převody, o moc víc bychom nevydělali.

Pan Hrudka – když jsme o prodeji rozhodovali, chtěli jsme za výnos postavit novou budovu, cena byla dána tak, aby to vyšlo. Nyní se obává, že vznikne skoro půlmilionová díra.

Pan Bíma – nestavěl by se zděný dům, byla by to dřevostavba s krbem, nic složitého – to je rozumné řešení. Na zděný dům by 1 mil. Kč ještě chyběl.

Pan Koldovský – dnes jsou firmy ve špatné finanční situaci, nemají práci, podbízejí se, aby získaly zakázky. Např. ve VHS Turnov se na vodojemech vyměňovala část oken. Firma, která vyhrála minulý rok bezkonkurenčně. Letos se měla měnit další okna, znovu proběhlo výběrové řízení. Ze 13 firem, které poslaly nabídky, firma, která loni vyhrála, byla poslední, ostatní firmy daly nabídky daleko nižší.

Když se i na náš nový domek udělá výběrové řízení, kterého se zúčastní samozřejmě i pan Kubát, ceny by mohla být zajímavá. Jedná se o betonovou plochu a dřevostavbu. Pan Hrudka – myslí si, že není možné jen tak to prodat, když máme schválený prodej formou dražby, potom další zájemci nemají šanci to za 1 mil. Kč koupit. Jinak souhlasí že částka 1 mil. Kč je dobrá, je přijatelná.

Pan Šich – když se změnily podmínky, mělo by se to dát do vyhlášky, že cena je 1 mil. Kč – dát to ostatním zájemcům na vědomí.

Pan Šálek – jde o technickou věc, zájemci to mohou kdykoli napadnout, že jim to bylo nabízeno za 1,2 mil. Kč a nešlo se níž.

Pan Koldovský –shrnul: nejprve byla stanovena určitá nejnižší cena a doba – do konce listopadu 2008, prodej měl proběhnout obálkovou metodou. Tento prodej nebyl uskutečněn a na minulém jednání zastupitelstva bylo schváleno, že prodej se uskuteční za nejvýhodnější nabídku přes firmu ASYX, kde vyvolávací cena bude 1,2 mil. Kč. S firmou ASYX dosud nebyla uzavřena žádná smlouva a firma po nás nic nepožaduje.

Nyní bychom to prodali ve vlastní režii. Pokud by někdo chtěl napadnout, že jsme chtěli 1,2 mil. Kč a nyní jsme cenu snížili o 200 tis. Kč - z nabídek, které jsme měli,  nejvyšší nabídka byla 800 tis. Kč, ostatní nabídky byly kolem 600 tis. Kč.

Pan Kubát – s realitkou smlouva uzavřena nebyla, jediní zájemci byli z Kolína, když zjistili, že tam není voda, ztratili zájem. Další zájemce byl majitel autobazaru – ten nabízel cenu 600 tis. Kč. Realitka nabízela 700 tis. Kč.

Pan Maršán – je zbytečné o tom spekulovat, když bychom šli přes realitku, tak by 150 tis. Kč stáhla z prodeje a byli bychom na 1.050 tis. Kč. Vyjádřil souhlas s prodejem za 1 mil. Kč.

Pan Majer – pokud je v zájmu paní Pilňáčkové, aby se jednalo rychle, když prodej zdržíme o 1-2 měsíce, abychom dali možnost i jiným zájemcům za tuto cenu,  je tady riziko o možnost prodeje přijít. Vyjádřil souhlas s prodejem paní Pilňáčkové.

Pan Halama – také souhlasí s prodejem, ale myslí si, že by bylo vhodné paní Pilňáčkovou požádat, aby počkala do 1 měsíce, ale pokud by toto nechtěla, okamžitě jí to prodat. Je zde  riziko, že to někdo zpochybní, potom to bude  její problém.

Pan Koldovský navrhnul revokovat z minulého usnesení část, kde bylo schváleno podepsání smlouvy s firmou ASYX s tím, že vyvolávací cena bude 1,2 mil. Kč a potom už je jen na úvaze zastupitelstva, za jakou cenu to bude prodávat.

Pan Houška – když chodí s panem Kubátem na inventuru hasičského majetku, je rád, že na něho nic nespadne, většina zastupitelů je pro prodej.

Pan Hrudka – nejde o to, že bychom to nechtěli prodat, nabízená cena je perfektní,  problém je ve způsobu prodeje.

Pan Bíma  navrhnul 1) revokovat usnesení, kde byla schválena smlouva s firmou ASYX, 2) vyvěsit, že prodáváme nemovitosti za částku 1 mil. Kč + úhrada nákladů spojených s prodejem s tím, že nabídky mohou být zaslány do 14.7.2009.

Pan Koldovský – souhlasí s revokováním usnesení, ale nesouhlasí s tím, aby paní Pilňáčkové  zavolal, že musí počkat, že to bude teprve vyvěšeno, a potom jí to prodáme. Má obavy, že paní Pilňáčková přestane mít o koupi domku zájem.

Pan Šálek – dotaz, jestli byla dána v usnesení nějaká lhůta, do kdy cena platí. Navrhnul napsat  zápis o dlouhodobém snažení se o prodej a z důvodu neprodejnosti snížení ceny na 1 mil. Kč.   

Pan Halama – cena není špatná, v tom se všichni shodujeme. Navrhnul odsouhlasit, že souhlasíme s prodejem, když to bude po právní stránce prověřeno, že tam nejsou žádné chyby.

Pan Bíma – toto je velmi rozumné řešení.

Pan Koldovský – rozvedl tento nápad s tím, že dnes by se  odsouhlasil prodej paní Pilňáčkové s tím, že bude vytvořen protokol o dvouletém snažení neprodejnosti objektu, který bude přílohou tohoto zápisu a bude přiložen právní výklad.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami, aby schválilo, že revokuje z usnesení č. 14 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 26. března 2009 bod I. odstavec 13. ve znění:

Zastupitelstvo Města Rovensko p.Tr. schvaluje: Uzavření smlouvy na prodej obecního domku v Křečovicích s realitní kanceláří a dražební společností ASYX s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Základní vyvolávací cena bude 1.260.000,-- Kč  ve stejném rozsahu prodeje nemovitostí. Schváleno 10 hlasy.

Pan Koldovský požádal zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami, aby schválilo prodej budovy čp. 27, st.p.č. 536 o výměře 103 m2, p.p.č. 1105/1 o výměře 828 m2, p.p.č. 1106 o výměře 2145 m2 a p.p.č. 1107 o výměře 700 m2, vše v k.ú. Křečovice pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, za cenu 1 mil. Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem, s tím, že přílohou bude protokol o dvouletém snažení prodeje těchto nemovitostí a vyjádření právního zástupce, který posoudí správnost rozhodnutí. Schváleno 10 hlasy.

Pan Koldovský k tomu dodal, že dnes toto bude schváleno a pokud to právník neschválí, tak bude svoláno mimořádné jednání a bude se to řešit.

f) Pan Bíma oznámil, že VHS Turnov obdrželo dotaci na propojení tlakových pásem a opravy vodovodu na Paldě. Celková hodnota díla činí 5.300.000,- Kč. VHS se na nás obrátilo s žádostí o úhradu příspěvku na tuto akci, který bude použit na položení živičného povrchu mimo rýhu v komunikaci ulice U Hřiště.

Toto bude provedeno od šachty tlakového ventilu, který se nachází proti bytovkám, kolem fotbalového hřiště až po křižovatku na náměstí,  kde zhutněný a živičný povrch nad rýhou (nad výkopem) platí VHS v ceně 800.000,-- Kč a na zbytek komunikace (U Hřiště i obrubníky) činí náš podíl 500.000,-- Kč. Úhradu příspěvku je možné  provést v několika splátkách do 31.3.2010.

Pan Šálek – je to u hřiště nebo na Paldě?

Pan Bíma – je to jak na Paldě tak u hřiště. Celkově je to akce za 5,3 mil. Kč, s tím, že VHS bude hradit nový povrch nad rýhou a město formou příspěvku zbytek komunikace. Splatnost příspěvku je dohodnuta do 31.3.2010.

Pan Hrudka – dotaz, jaký bude konečný výsledek povrchu?

Pan Bíma - asfalt, obalovačka, od tlakového ventilu až k náměstí, obrubníky budou jen u hřiště a tam, kde není plot.

Pan Bíma – požádal, že by bylo vhodné při této akci dát od domu p. Brožka ke hřišti 1 – 2  světla veřejného osvětlení.

Pan Šálek – město přispívá 500 tis. Kč? Kolik povrchu za to přibližně bude? Překvapuje ho, že VHS bude dělat povrch na cizím pozemku.

Pan Koldovský – VHS platí jen povrch nad rýhou, na ostatní dáváme příspěvek. Proběhne  jednání, aby nám povrch převedli do majetku. K tomuto došlo z toho důvodu, že Liberecký kraj do minulého považoval náklady zhutnění a zadělání povrchu nad rýhou jako uznatelné náklady. Od letošního roku to změnili a dotace už na to nedávají. Obrubníky budou použity naše, které máme na sběrném dvoře nebo budou zakoupeny nové – o tom se bude ještě jednat.

Pan Halama – dotaz na paní Nejedlou – účetní: z čeho se to bude financovat?

Paní Nejedlá – musí se na to ušetřit, v dnešní době je málo peněz, ale splatnost je povolena do 31.3.2010, je možnost to splácet po částech, musí se s tím počítat i v rozpočtu na příští rok.

Pan Koldovský –  ½ částky budeme mít z prodeje pozemků dnes odsouhlasených a za půl roku dalších 250 tis. Kč dokážeme ušetřit, protože vše máme zastaveno, nebudeme dělat žádné investice, situace se začíná nepatrně vylepšovat.

Pan Šálek – proč tam bude VHS kopat?

Pan Koldovský – jedná se o propojení tlakových pásem Václaví – Hrudka. Bude se to napojovat od tlakového ventilu u hřiště kolem Havelkových do Červeného vršku u Bor.

Pan Bíma požádal zastupitelstvo o schválení příspěvku VHS Turnov ve výši 500.000,-- Kč na akci „Propojení tlakových pásem VDJ Bora- VDJ Václaví a rekonstrukce vodovodního řadu Na Paldě“ s termínem úhrady do 31.3.2010. Schváleno 10 hlasy.

Pan Šálek – zda jsou známy výsledky rozborů vody z Václaví a z Hrudky?

Pan Bíma – zkušební provoz končí 30.6.2008 a aktuální výsledky zatím nemáme. Poslední výsledky, které máme, byly vyvěšeny na internetu a na vývěsce bylo upozornění, že je lze prohlédnout na MÚ. Jediný, kdo přišel, byla paní Beránková. Na Hrudce pesticidy klesly pod stanovenou normu, ve Václaví mají minimální hodnotu.

Pan Šálek – kdo zaplatil za zahrádkáře příspěvek na změnu územního plánu?

Pan Koldovský – organizace, ta o změnu žádala.

Paní Kovaříková – dotaz, jak v Rovensku skutečně dopadly volby do Evropského parlamentu? Ptá se z důvodu, že na úřední desce MÚ Rovensko p.Tr. byl zveřejněn výsledek, který je odlišný od výsledku, který byl zveřejněn na stránkách statistického úřadu. Jednak se liší v počtu oprávněných voličů – na úřední desce byl uveden počet 1 022 voličů, na stránkách statistického úřadu je uvedeno 1 122 voličů. Dále na úřední desce bylo uvedeno u stran, které obdržely největší počet hlasů: Strana zelených – 10 hlasů a kousek níž: Strana zelených – 6 hlasů. Porovnáním s výsledky voleb na stránkách statistického úřadu Strana zelených se získanými 6 hlasy není.

Pan Koldovský – na tuto otázku nejsem připraven, prověřím to, sejdeme se s předsedkyní volební komise a se zapisovatelkou a do 30 dnů vám písemně odpovíme.

Paní Kozubová přečetla Usnesení č. 15 z tohoto jednání.

Pan Bíma všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil.

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

David Majer, ověřovatel

Pavel Koldovský, starosta

V Rovensku p. Tr. 29.6.2009

Zapsala: Z. Nejedlá

U s n e s e n í  č. 15
z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 25. června 2009

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Celoroční hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 a Závěrečný účet Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 s výhradou vzhledem k závažným nedostatkům zjištěným na úseku evidence a vybírání poplatků za komunální odpad a doporučuje důsledně zabezpečit opatření již přijatá, případně jejich rozšíření tak, aby byla zajištěna doporučení vyplývající ze zprávy auditora a aby na tomto úseku zjištěné nedostatky byly odstraněny (příloha č.1)

2. Prodej pozemků ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr. , vše v  k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko p.Tr., vlastníkům bytového domu čp. 406, ul. Revoluční, Rovensko pod  Troskami: pozemek p.č. 2013/7 o výměře 194 m2 za 150,- Kč/m2, stavební parcelu č. 683 o výměře 299 m2 za 150,- Kč/m2, pozemek p.č. 2013/3 o výměře 1.578 m2 za 40,- Kč/m2 a pozemek p.č. 2013/5 o výměře 1.674 m2 za 40,- Kč/m2, tj. celkem 204.030,- Kč, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nese nabyvatel.

3. Prodej pozemku ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., k.ú. Rovensko p. Tr.,  obec Rovensko pod Troskami, p. č. 2066/2 díl b o výměře 16 m2, dle GP 554-51/2009, za cenu 40,- Kč/m2, tj. 640,- Kč, p. Jindřichu Slavíkovi s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nese nabyvatel.

4. Prodej pozemku ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr. , k.ú. Rovensko p. Tr., obec Rovensko p. Tr., p. č. 2230/6 o výměře 87 m2 dle GP 547-101/2008 za 150,- Kč/m2, tj. 13.050,- Kč, p. Jaroslavě Vaníčkové s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku nese nabyvatel.

5. Prodej pozemku ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., k.ú. Rovensko p. Tr., obec Rovensko p. Tr., p.č. 2230/7 o výměře 32 m2, dle GP 547 – 101/2008, za 150,- Kč/m2, tj. 4.800,- Kč, p. Ladislavu Karáskovi s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku nese nabyvatel.

6. Směnu pozemku ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko p. Tr. , p.č. 2230/8 o výměře 8 m2 za pozemek p.č. 113/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Rovensko p. Tr., ve vlastnictví Jaroslavy Vaníčkové, Komenského 69, Rovensko p.Tr., GP 547-101/2008, s tím, že náklady související s touto směnou budou hrazeny p. Vaníčkovou.

7. Pronájem pozemků ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr. vše v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p. Tr., o celkové výměře 45.537 m2: jedná se o pozemky p. č. 791/3 o výměře 989 m2, p.č. 812/1 o výměře 2.369 m2, p.č. 814/1 o výměře 27.097 m2, p.č. 814/7 o výměře 3.270 m2, p.č. 815/1 o výměře 5.496 m2, p.č. 815/15 o výměře 5.490 m2, p.č. 2288/1 o výměře 826 m2, za účelem zemědělského využití panu Ladislavu Brožkovi z Radostné pod Kozákovem na dobu určitou od 1.7.2009 do  31.12.2014 za cenu 2 % z platné úřední ceny zemědělských pozemků stanovených FÚ Turnov, tj. 5.492,- Kč ročně.

8. Způsob prodeje pozemku p.č. 1335 o výměře 1.601 m2 ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr., v  k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko p. Tr., obálkovou metodou, kde nejnižší cena je 50.000,- Kč. Pozemek  je veden jako průmyslová zóna. Vyhlášení bude provedeno do 10.7.2009, příjem nabídek bude do 31.8.2009.

9. Poskytnutí finančních příspěvků:

   - SDH Rovensko p. Tr. za uspořádání „čarodějnic“ – 10.000,-- Kč

   - manželům Majerovým na letní táboření oddílu mladých zálesáků „Bobříci“ – 5.000,-- Kč

   - Klubu přátel železnic Čes. ráje na jízdu parního vláčku o Pohádkovém lese – 2.000,-- Kč

   - Základní organizaci Svazu tělesně postižených v Rovensku p.Tr. – 5.744,20 Kč (úhrada autobusové dopravy na zájezd)

10. Rozpočtové opatření č. 1/2009 (příloha č. 2)

11. Uzavření smlouvy s ČSOB, a.s. o poskytnutí neúčelového kontokorentního úvěru s limitem 520.000,-- Kč na pokrytí případného nedostatku finančních prostředků s tím, že čerpání z kontokorentního úvěru musí schválit nadpoloviční většina zastupitelů formou elektronického hlasování. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.

12. Vyřazení majetku ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr. v celkové hodnotě 79.436,60 Kč (příloha č. 3)

13. Poplatky za svatební obřady (příloha č. 4)

14. Prodej budovy čp. 27, st.p.č. 536 o výměře 103 m2,  p.p.č. 1105/1 o výměře 828 m2, p.p.č. 1106 o výměře 2145 m2 a p.p.č. 1107 o výměře 700 m2, vše v k.ú. Křečovice pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, paní Pilňáčkové za cenu 1 mil. Kč s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí nabyvatel. Přílohou bude protokol o dvouletém snažení prodeje těchto nemovitostí a vyjádření právního zástupce o správnosti prodeje. (příloha č. 5 a 6)

15. Příspěvek VHS Turnov ve výši 500.000,-- Kč na akci „Propojení tlakových pásem VDJ Bora- VDJ Václaví a rekonstrukce vodovodního řadu Na Paldě“ s termínem úhrady do 31.3.2010.

II. Bere na vědomí:

1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 a závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Rovensko pod Troskami za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

2. Vytvoření dodatku ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace v lokalitě „Zahradní“ s firmou F+H projektová kancelář Turnov.

3. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.6.2009, týkající se kontroly rozúčtování nákladů na Změnu č. 2 ÚPSÚ Města Rovensko p.Tr. (příloha č. 7)

4. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí Mikroregion Tábor a Vodohospodářské sdružení Turnov za rok 2008 včetně Zpráv o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2008 a závěrů zpráv: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

5. Zprávy o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací Mateřská škola Rovensko p.Tr. a Základní škola Rovensko p.Tr. za rok 2007, kde nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky.

III. Revokuje:

1. Z Usnesení č. 14 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 26. března 2009 bod I. odstavec 4. ve znění:

Zastupitelstvo Města Rovensko p.Tr. schvaluje: Nákup pozemků od majitele pana Karla Šťovíčka oddělené geometrickým plánem 545-99/2008, vše k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko p.Tr.: p.p.č. 676/3 g – 149 m2, p.p.č. 676/4 i – 142 m2, p.p.č. 676/5 k – 149 m2, p.p.č. 676/2 c – 114 m2, p.p.č. 676/2 e – 132 m2 za cenu 350,-- Kč/m2 s tím, že všechny náklady nese nabyvatel.

2. Z Usnesení č. 14 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 26. března 2009 bod II. odstavec 1. ve znění: Zastupitelstvo Města Rovensko p.Tr. bere na vědomí: Dar pana Karla Šťovíčka, který daruje městu pozemky oddělené geometrickým plánem 545-99/2008, vše k.ú. Rovensko  p.Tr, obec Rovensko p.Tr..: p.p.č. 676/2 b – 455 m2, 676/2 d – 375 m2, které budou sloužit  k uložení inženýrských sítí a jako místní komunikace v lokalitě „Zahradní“  3. Z Usnesení č. 14 z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 26. března 2009 bod I. odstavec 13. ve znění: Zastupitelstvo Města Rovensko p.Tr. schvaluje: Uzavření smlouvy na prodej obecního domku v Křečovicích s realitní kanceláří a dražební Společností ASYX s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Základní vyvolávací cena bude 1.260.000,-- Kč ve stejném rozsahu prodeje nemovitostí.

IV. Pověřuje:

1. Starostu uzavřením všech smluv o prodeji a pronájmu nemovitostí.

2. Starostu uzavřít s ČSOB smlouvu o kontokorentním úvěru s předschváleným limitem ve výši 520.000,-- Kč.

Pavel Koldovský, starosta

Bc. Jiří Bíma,

David Majer 

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:416
TÝDEN:4050
CELKEM:1399731

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami