Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

13.04.06 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva a příloha ico

Z á p i s  z 20. veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 13. 4. 2006 v sále budovy radnice v Rovensku pod Troskami.

Přítomni: Pavel Koldovský, Kamila Šmirausová, Jiří Bíma, Petr Halama,  Jiří Houška, Vladislav Vlček, Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek,  Václav Švihel

     Všechny přítomné přivítal starosta p. Koldovský a konstatoval, že zastupitelstvo je přítomno v počtu 9 členů a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována paní Markéta Kovaříková. Ověřovateli zápisu byli jmenování Pavel Koldovský, Jiří Houška a Jiří Bíma. Do návrhové komise byli navrženi pan Vlček, pí Šmirausová a p. Halama.  Návrhová komise byla zastupitelstvem schválena  jednohlasně.

Pan  starosta  seznámil přítomné s programem tohoto veřejného jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Změny katastrálních hranic v k.ú. Václaví      

3. Smlouva s vítězem výběrového řízení na zhotovitele a technický dozor investora na akci "Zhotovení podlah v ZŠ Rovensko pod Troskami"

4. Různé

5. Diskuse

6. Usnesení a závěr

Program jednání byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Pan  starosta pokračoval ve vedení jednání zastupitelstva.

K bodu 1

Při minulém jednání zastupitelstva bylo starostovi  uloženo jednat o zajištění finančních prostředků na akci "Rekonstrukce chodníků v Revoluční ulici". Pan starosta informoval, že se zpracovává projekt a bylo zahájeno jednání o možnosti získání úvěru. Velikost úvěru bude záležet na odsouhlasení zastupitelstva, nákladech na stavbu a na výběrovém řízení. Dále bylo starostovi uloženo provést výběrové řízení  na zhotovitele a technický dozor investora na akci "Rekonstrukce podlah v Základní škole Rovensko pod Troskami čp. 413". Starosta informoval, že výběrové řízení proběhlo, vítězi se stali firma BAK a.s. Trutnov a na technický dozor Ing. Suchý, kteří se jako jediný do výběrového řízení přihlásili.

K bodu 2

Starosta uvedl, že návrh změn průběhu katastrálních hranic vychází z požadavku na vyrovnání průběhu původních katastrálních hranic a odstranění spůlných katastrálních hranic. Jedná se o tři změny,  a to

1. mezi k.ú. Václaví a k.ú. Tatobity vzhledem k požadavku katastrálního úřadu k odstranění spůlnosti cesty a tím odstranění dvojího vlastnictví po schválení KPÚ (poté se otevírá možnost spolufinancování případné rekonstrukce z fondů EU)

2. mezi k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami vzhledem k novému průběhu Václavského potoka a k odstranění spůlnosti tohoto potoka tím, že katastrální hranice bude stabilizována mimo vodní tok

3. mezi k.ú. Lestkov pod Kozákovem s ohledem na odstranění nevhodného tvaru katastrální hranice a na prostorové uspořádání nově navrhovaných pozemků vzniklých v průběhu zpracovávání návrhu KPÚ v k.ú. Václaví.

Starosta uvedl, že tato věc se řešila již několikrát na pracovních poradách zastupitelstva. Na poslední pracovní poradě byli přizváni pracovníci a ředitel Pozemkového úřadu. Zastupitelé jsou tedy s návrhem změn katastrálních hranic dostatečně seznámeni. Starosta požádal zastupitele o vyjádření. K projednávanému bodu se vyjádřil zastupitel p. Šálek s tím, že nevidí žádný důvod, aby se po letech katastrální hranice měnily, že  je to jenom pro usnadnění některých věcí úřadu, ale nemá to ten správný vliv. Pan Šálek dále uvedl, že hranice jako takové ničemu nepřekážejí, a že tedy proto bude hlasovat proti. Starosta poděkoval za příspěvek a dal o tomto bodu hlasovat.

Výše uvedené 3 změny katastrálních hranic byly schváleny 6 zastupiteli (p. Koldovský,         p. Bíma, p Halama,  p. Houška, pí Šmirausová, p. Vlček),  proti byli 3 zastupitelé (p. Švihel, 
p. Šálek, p. Hošek).

K bodu 3

Starosta požádal zastupitele o pověření k podepsání smlouvy na akci "Zhotovení podlah v Základní škole Rovensko pod Troskami čp. 413" s vítězem výběrového řízení firmou BAK, a.s. Trutnov. Cena za toto dílo činí 2 259 968.-Kč a je celá hrazena ze státního rozpočtu.

Podepsání smlouvy s firmou BAK , a.s. Trutnov bylo schváleno všemi zastupiteli.

Dále starosta požádal zastupitele o pověření podepsat smlouvu na technický dozor investora na akci "Zhotovení podlah v Základní škole Rovensko pod Troskami čp. 413" s vítězem výběrového řízení Ing. Karlem Suchým, Rovensko pod Troskami. Cena za technický dozor investora činí 36 720.-Kč.

Podepsání smlouvy s Ing. Suchým, Rovensko pod Troskami bylo schváleno všemi zastupiteli.

Dále se p. starosta vrátil k minulému jednání zastupitelstva,  neboť byl upozorněn, že neřekl zcela přesně a správně, co se bude opravovat v mateřské škole. Starosta tedy upřesnil, že v mateřské škole se nebude nic předělávat z minulého roku. V minulém roce se udělal první krok a tento rok se dělá rekonstrukce akustického podhledu, osvětlení a kanalizačních šachet v mateřské škole. Rozsah prací je: demontáž stávajících podhledů včetně svítidel a likvidace vybouraných ploch včetně poplatků za skládku, provedení akustického pohltivého podhledu včetně osazení a dodávky svítidel, opravy rozvodů elektro, provedení maleb a vyčištění prostor. Dále se provede rekonstrukce dvou stávajících kanalizačních šachet. Starosta uvedl, že toto upřesnil proto, aby nedocházelo k dohadům.

K bodu 4

Starosta požádal zastupitelstvo o hlasování o návrhu pokácení a odstranění  stromů a keřů na ppč. 2065/9, 2065/10 a 2065/2, k.ú. Rovensko pod Troskami. Jedná se o pozemky okolo základní školy, které jsou v majetku města. Poté  starosta předal slovo zastupiteli p. Halamovi, aby toto upřesnil. 

Pan Halama uvedl, že:" Jde v podstatě o zimou poškozené jehličnany, které se nacházejí v prostoru skalky přímo nad školou. Jedná se sice o hodně staré exempláře,  nicméně jsou tak poškozené, že již nelze počítat s jejich kvalitní a estetickou funkcí v budoucí úpravě. Dále se jedná o výmladky z  pařezu v prostorách bývalé školní zahrady. Jsou to výmladky z ořešáku, z šeříku a svídy.  Dále se jedná o  vzrostlé jehličnany, které jsou  u přístupové komunikace ke školce, a to borovice pokroucené a smrky pančičové. Výsadba je zde hodně hustá, tyto dřeviny měly být probrány již před mnoha lety, a protože se tak nestalo, musí přijít na řadu ráznější opatření. Je to jenom proto, aby tu dřeviny, které mají ještě nějakou hodnotu a slušný stav, ještě pár let vydržely, protože jinak by se musely časem pokácet všechny. Z těch podstatných věcí, které půjdou pokácet je to třešeň, která je před školkou, a o kterou žádali učitelé již předloni a jeden stříbrný smrk, který je poměrně mladý a je to asi nejspornější věc, co se týče kácení. Důvod je ten, že tento smrk, ač je docela v pořádku, je od země odvětven a  prorůstá do vedlejšího a mnohem staršího a hodnotnějšího stromu.  Pokud to tak necháme, budou cca za dvě desítky let oba exempláře poškozené a tedy musí jeden ustoupit druhému. Navíc se plánuje nová školní zahrada a v případě, že by tam tento strom zůstal, tak pod ním nic neporoste. Ještě je plánováno odstranění jednoho velkého stromu, a to lípy, která je na hranici parku pod školkou. Je to poměrně znetvořená lípa, která je mezi starými buky a javorem, který je pod školkou. Opět je to z důvodu, že poškozuje svým zastíněním okolní stromy, které jsou mnohem zdravější, silnější  a perspektivnější a je to vlastně s velkým důrazem na to, aby ty stromy, které tam mají co dělat a rostou tam spoustu let nebyli poškozovány".

Pan starosta doplnil, že se dohodl s oddílem fotbalu, který provede kácení a odstraňování keřů a stromů. Větve budou odvezeny na Paldu  a kulatina bude srovnána do metru a nabídnuta jako palivové dříví občanům k odkoupení za 400,-Kč za m3.

Pokácení výše uvedených dřevin a prodej dřeva za 400.-Kč za m3 byl odsouhlasen všemi zastupiteli.

Dále starosta podal návrh na přidělení finančního příspěvku ve výši 10 000.-Kč pro spolek divadelníků v Rovensku pod Troskami K tomu uvedl, že zhotovení kostýmů na jejich představení, které jsme shlédli je stálo 6 000.-Kč. Když připočítáme další náklady jako je pronájem sálu, který si platí a další náklady, které nemohou dokladovat tak si p. starosta myslí, že  tento příspěvek je malým poděkováním za jejich velkou práci a kdo jednou dělal divadlo ví, co to obnáší a co to stojí volného času.

Příspěvek spolku divadelníků v Rovensku pod Troskami ve výši 10 000.-Kč byl zastupitelstvem schválen jednohlasně.

Dále starosta uvedl, že jak už avizoval u odstraňování keřů a stromů u školy, dohodl se s oddílem fotbalu, že nám tuto práci provedou. Proto navrhuje zastupitelstvu odsouhlasit příspěvek ve výši 5 000.-Kč oddílu fotbalu TJ Sokol Rovensko pod Troskami za tuto práci.

Příspěvek ve výši 5 000.-Kč oddílu fotbalu TJ Sokol Rovensko pod Troskami byl schválen zastupitelstvem jednohlasně.

Dále starosta požádal zastupitelstvo o schválení ubytovacího řádu rekreačního zařízení Palda. Zastupitelé s ním byli seznámeni.

Ubytovací řád rekreačního zařízení Palda byl schválen zastupitelstvem jednohlasně a je přílohou tohoto zápisu.

Poté starosta otevřel diskusi.

Diskusi začal zastupitel p. Šálek, který uvedl, že se z tisku dozvěděl, že město bude oslavovat výročí 635 let. Jelikož jako zastupitel o tom nic neví, přestože si myslí, že zastupitelé by o tom měli vědět dříve než novináři, tak ho to zajímá, a proto se ptá, zda budeme tedy dále slavit 640 let, 645 atd. Dále p. Šálek podal návrh na odstranění topolů na Paldě, které zde překážejí daleko více než všechny stromy v parku a v okolí školy. Sice na to není dotace, ale p. Šálek si myslí, že pokud má rekreační zařízení fungovat tak, jak má, tak by bylo správné tam udělat novou výsadbu. Dále p. Šálek uvedl, že sice dnes o tom řeč nebyla, ale vrátí se k privatizaci bytového domu čp. 75. Na jedné schůzce  se zastupitelstvo dohodlo, že se město nebude o tento dům starat, ale zatím, jak to vypadá, jsou veškeré zájmy na druhé straně. Jedná se o to, že nájemníci se nechtějí o dům starat a bylo by pro ně výhodné, aby to dělalo město. Proto by p. Šálek byl rád, kdyby se k tomuto udělala opatření a vzneslo se k tomu závazné stanovisko.

K tomuto uvedl p. starosta, že nemá cenu upozorňovat, že Rovensko bude slavit 635 let od založení, protože si to každý dovede spočítat, když před 10 lety jsme měli 625 let. Jak budou probíhat oslavy a co se bude dělat, se bude samozřejmě probírat v zastupitelstvu.  Dále uvedl, že  veškeré kulturní akce, které zdvihnou  kulturní život v našem městě jsou takové poděkování občanům, kteří tady bydlí, a že  budeme jenom rádi, když se nám to podaří. Pan starosta dále uvedl, že  nevíme ještě co, jaké kulturní akce budou, ale že když se nám to podaří a bude nám přát počasí,  budeme rádi.

Co se týká topolů na Paldě, tak  p. starosta předal slovo zastupiteli p. Halamovi.  Pan Halama uvedl, že si myslí, že už se na zastupitelstvu tato  otázka jednou rozebírala. Uvedl, že klidně bude souhlasit, aby ty topoly byly pokáceny, ale že je třeba nejprve ucelit návrh osázení Paldy, připravit návrh výsadby.  Stejně tak, jako je plán výstavby areálu, tak by měl být i z hlediska výsadeb. Pokud toto není, tak si p. Halama myslí, že je předčasné něco kácet. Tedy až se toto všechno připraví, tak se lze bavit o kácení. Dále p. Halama uvedl, že u školy budeme provádět kácení, protože chceme sázet. Když budeme stejně postupovat na Paldě,  tak proti tomu v zásadě nic nemá.  K tomu p. Šálek namítl, že snad můžeme sázet na Paldě rovnou,  tak jako u školy. Pan Halama uvedl, že na sázení u školy je již hotová studie. Pan Šálek poznamenal, že jestliže studií je to, co bylo zastupitelům předloženo, tak to na Paldu máme zpracováno již několik let také. Pan Halama vyzval p. Šálka, ať tedy tuto studii přinese,  že se na ni  můžeme podívat a můžeme se o tom bavit.  K tomu p. Šálek uvedl, že je tato studie samozřejmě na městském úřadě.

Starosta dále ve věci bytového domu čp. 75 předal slovo zastupiteli p. Bímovi. Pan Bíma uvedl, že nikde nebylo řečeno, že se nájemníci nechtějí o tento dům starat. Dále uvedl, že se p. Šálkovi zřejmě jedná o prohlášení vlastníka, kde je v bodě č. 6 psáno, že správou domu je Město Rovensko pod Troskami. Pan Bíma uvedl, že může p. Šálka ubezpečit, že je to naprosto v souladu se zákonem, protože  v době zadání prohlášení vlastníka je město vlastníkem a zároveň správcem domu, takže nevidí žádné pochybení ani žádný problém s tím, že město je tam uvedeno.  K tomu uvedl p. Švihel, že samozřejmě není rozpor v tom, že v současné době jsme vlastníky a správci domu, protože těmi samozřejmě budeme až do doby, kdy se budeme dům prodávat.

Jde o tom, aby tato povinnost na nás nezůstala i po době, kdy bude dům prodán. My všichni nechceme suplovat povinnosti, které budou mít vlastníci domu a chce to postupovat tak, aby bylo zcela zřejmé, že město tuto povinnost za ně nepřevezme, a že si to budou muset zařídit samy.

Pan Šálek ještě doplnil, že by se k tomu nevracel, kdyby se toto už neobjevilo v návrhu smlouvy a je tedy patrné, že tam ta snaha, aby to dělala obec byla, protože jinak by se to tam neobjevilo.

Dále se pan Šálek ještě vrátil k oslavím 635 let od založení Rovenska s tím, že odpověď na jeho dotaz nebyla správná, protože on se ptal, jak to, že je toto již  "venku", když zastupitelstvo o tom ještě nemluvilo. Pan starosta chtěl upřesnit, o čem kdo měl rozhodnout, když ani on sám neví co a jak bude. Pan Šálek namítl, že 635 let není žádné výročí. Pan starosta uvedl, že 635 je výročí v Rovensku, a že by chtěl uspořádat oslavy. Pan Šálek sdělil,  že takto to v novinách napsáno nebylo, a že mu jde tedy o to, aby se mluvilo rovně a nedělali se z toho blázny. Pan starosta uvedl, že pokud ho chce p. Šálek obvinit, že si dělá blázny, tak ať mu noviny přinese a že mu odpoví písemně.

Dále pan Bíma ještě reagoval na návrh kupní smlouvy, která byla předložena ke chválení a k prostudování zastupitelům ohledně prodeje domu čp. 75 a potvrdil, že v jednom z bodů je uvedeno, že správou domu bude pokračovat město Rovensko pod Troskami. Pan Bíma uvedl, že ani v tom by problém neviděl, protože správu domu musí někdo vykonávat. V červnu bude jednání s nájemníky, kde budou tázáni, jakým způsobem si povedou správu domu. Jestliže se nedohodnou, máme dvě možnosti. Můžeme to vést do posledního srpna jako město a nebo od 1. července předat správcovství soukromé firmě. Pan Šálek uvedl, že toto nestačí, protože jak je vidět, tak ten úmysl tam byl, to je jedna věc, druhá věc je, že neví, proč se zde bavíme o    1. červenci, červnu atd., protože když je smlouva registrovaná, tak to tím končí. Nejde o to, jestli to můžeme dělat nebo nemůže, to jsme si snad vysvětlili, jde o to, že to dělat nechceme, a to jsme si snad také řekli. Jestliže s tím souhlasilo všech devět zastupitelů, tak nevidí důvod, aby se to měnilo. To bychom to nemuseli prodávat, dělat privatizaci a mohli bychom to dělat dál. Pan Bíma se otázal, o jaké zaregistrované smlouvě pan Šálek mluví. Pan Šálek odpověděl, že se mluví o tom, že se správcovství nemůže předat po zaregistrování smlouvy. Pan Šálek se dále znovu dotazoval, zda město bude správcem objektu. Pan Bíma ho vyzval, zda má písemně připravené nějaké řešení. Pan Šálek uvedl, že mu jde jen o to, aby město nebylo správcem. Pan Bíma odpověděl, že tato otázka bude řešena v červnu.

Pan Halama k této věci uvedl, že je pravda, že se zastupitelé už jednou dohodli, že správcovat dům čp. 75 po jeho prodeji  nájemníkům město nechce a nebude a je jen otázka systému, jakým to nastane, zda si nájemníci ustanoví sdružení nebo zda jim bude ustanoven jiný správce. Pan Šálek poznamenal, že do té doby to zde takto nezaznělo.

Pan Houška připomněl, že dobrovolní hasiči pomáhali při povodních, a že by na ně chtělo myslet při schvalování rozpočtu.

Dále v diskusi vystoupila paní Fajtová s tím, že u jejího domu nesvítí lampa a požádala o její opravu.

Pan Cvrček se zeptal na to, o jakou změnu katastrálního území ve Václaví se jedná. Starosta odpověděl, že pokud jde  o cestu mezi Tatobitami  a Václavím, tak se jedná o převedení půlky tatobitské cesty do Václaví.  Co se týká  spůlnosti Václavského potoka, tak tam se hranice posunuje výš, aby potok do hranice nezasahovat.  a co se týká ostatních pozemků, tak ty z Lestkova přejdou  do katastrálního území Václaví. Pan Cvrček doplnit, že si myslel, zda to není opačně, protože je zde velký rozdíl v cenách pozemků.  Starosta uvedl, že nám de facto přibude půda  jak ze strany Tatobit, tak ze strany Václaví.

Poté požádal starosta p. Vlčka o  přečtení návrhu usnesení.

O všech bodech usnesení bylo hlasováno jednotlivě viz výše

Zapsala: Kovaříková

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Houška                                          Jiří Bíma                                  Pavel Koldovský

zastupitel                                             místostarosta                           starosta

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:408
TÝDEN:4042
CELKEM:1399723

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami