Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

05.07.07 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Zápis z 5. veřejného jednání zastupitelstva

 Města Rovensko pod Troskami ze dne 28.06.2007

Přítomni: Iveta Beránková, Jiří Bíma, Jiří Houška, Petr Hrudka, Pavel Koldovský, Alena Kozubová, Bohumil Šich, Kamila Šmirausová a po složení slibu David Majer

Omluven: Jiřina Bláhová, Jaroslava Kolářová, Petr Halama, Jan Otmar

Zapisovatelka: Šálková

Jednání zahájil p. Bíma, konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné.

Zapisovatelkou jednání jmenoval pí. Šálkovou

Ověřovateli zápisu jmenoval: p. Koldovského, pí. Beránkovou a p. Šicha

Do návrhové komise jmenoval: pí. Kozubovou, p. Bímu a p. Houšku

Dále seznámil přítomné s programem jednání.

1. Kontrola usnesení z minulého jednání

2. Rezignace zastupitele p. Josefa Brožka a slib nového zastupitele p. Davida Majera

3. Závěrečná zpráva o hospodaření Města

4. Územní plán

5. Rušení a přijetí vyhlášek dle pokynů MV

6. Různé

7. Diskuse

8. Usnesení a závěr

Zeptal se kdo s tímto návrhem souhlasí. schváleno všemi 8 hlasy

K bodu č.1 - p. Bíma konstatoval, že z minulého jednání bylo starostovi uloženo usnesením podepsat kupní smlouvy dle pravidel privatizace domu čp. 75 v Tyršově ul. -je průběžně plněno a dále podepsat Dodatek č.3 o přistoupení DSO Mikroregionu Tábor a dodatek č. 3 ke stanovám Mikroregionu Tábor - tento bod je splněn.

K bodu č.2 - p. Bíma oznámil, že p. Josef Brožek rezignoval dne 31.5.2007 na funkci člena zastupitelstva a poděkoval mu za dosavadní práci.

Vyzval prvního náhradníka p. Davida Majera ke složení slibu člena zastupitelstva.

Následně složil p. David Majer slib do rukou starosty pana Pavla Koldovského a zaujal místo mezi stávajícími členy zastupitelstva Města Rovensko p. Tr.

K bodu č.3 – k Závěrečnému účtu města sdělil, že zastupitelé projednali Závěrečný účet a souhlasí s hospodařením Města Rovensko p. Tr. za rok 2006 bez výhrad a vyzval členy zastupitelstva ke hlasování. Závěrečný účet je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 schváleno všemi 9 hlasy

K bodu č. 4 – p. starosta ke změně Územního plánu Města Rovensko pod Troskami sdělil že Město Rovensko pod Troskami rozhodlo, že bude pořízena změna č.2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami. V souladu s § 47 odst. 1 zák. 183/06 Sb., stavební zákon je zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami povinno určit zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem – MěÚ Rovensko pod Troskami,změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami. Přečetl návrh zastupitelů na určení sebe, starostu Pavla Koldovského jako zastupitele který bude spolupracovat s pořizovatelem Územního plánu Rovensko p.Tr.

Dále přečetl návrhy občanů ke změně č. 2. ÚP sídelního útvaru Rovensko pod Troskami.

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami posoudilo všechny návrhy občanů na pořízení změny územního plánu města a navrhuje se rozhodnout o těchto návrzích následovně.

Přečetl 18 návrhů občanů ke změně územnímu plánu, které jsou přílohou č.2 tohoto zápisu a navrhl aby zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami tyto návrhy na pořízení změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami schválilo a aby byly tyto návrhy zařazeny do změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami.

 schváleno všemi 9 hlasy

Dále přečetl návrh ke změně územního plánu paní Jarmily Machové z Prahy s panem Lubošem Kořínkem ze Žleb u Čáslavi na p.p.č. 583/7 a 583/9 v k.ú. Rovensko p. Tr. Sdělil, že se jedná o pozemky sousedící s areálem bývalé mlékárny, které jsou v platném ÚP Rovenska p.Tr. určeny jako pozemky pro podnikatelské aktivity a změna těchto pozemků na pozemky určené k obytné výstavbě je v této lokalitě nevhodná.

Dále přečetl návrh ke změně územního plánu pana Jaroslava Kupce z Turnova týkající se p.p.č. 960/1 v k.ú. Rovensko p. Tr. Pozemek se nachází u Koudelky a je v platném ÚP zařazen jako travnatá plocha. Pozemek je podmáčen a je v lokalitě, kde Město Rovensko pod Troskami neplánuje výstavbu rodinných domů.

Navrhl, aby zastupitelé tyto dva návrhy do změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami nezařadili. schváleno všemi 9 hlasy

Dále přednesl p. starosta návrh na jeho pověření k uzavření smlouvy s ing. arch. Blažkovou ohledně zpracování změny č. 2 ÚP sídelního útvaru Rovensko pod Troskami a poskytnutí odborného vedení obce při zpracování této změny. Jedná se o 300,-- Kč / hod. Předpoklad je asi částka 20.000,--Kč. Mandátní smlouva pro tuto změnu č.2 ÚP činí 100.000,-- Kč. Zálohová částka na zpracování návrhu činí 60 %, při předání návrhu bude vyplaceno 30% a po odsouhlasení ÚP bude vyplaceno zbylých 10%. schváleno všemi 9 hlasy

K bodu č.5 - p. Bíma informoval, že dle pokynu Min. vnitra je Město Rovensko povinno aktualizovat dle změn v legislativě své obecně závazné vyhlášky. Z tohoto důvodu byla nově upravena vyhláška č.2 /2007, kterou se vydává požární řád a vyhláška č. 3/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Rovensko p.Tr. Vyhlášky nestanovují žádné nové povinnosti, oproti vyhláškám předchozím, pouze se jedná o úpravy, které vyžaduje platná legislativa. Zastupitelé je již projednali, budou vyvěšeny na úřední desce a jsou přílohou č.3 a 4 tohoto zápisu. schváleno všemi 9 hlasy

K bodu č.6 – p. Bíma přednesl zprávu ,že zastupitelstvo Města Rovensko p.Tr. bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Města Rovensko p. Tr. za r. 2006 a závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a 3 zák. 420/ 2004 Sb. o hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami bere na vědomí závěrečné účty DSO Mikroregionu Podhůří a Svazku obcí Rovensko pod Troskami za r. 2006, které byly schváleny na shromáždění zástupců členských obcí dne 27.6.2007 bez výhrad. Příloha č.5

p. Bíma – informoval, že 25.8.2007 bude 130. výročí narození profesora Drahoňovského, který před 70 lety daroval vzácné sousoší „Rozhovor“ našemu městu a sousoší se stalo dominantou náměstí. Přečetl návrh, aby se na jeho počest přejmenovalo Náměstí, na nám. prof. Drahoňovského. schváleno všemi 9 hlasy

Dále pozval občany na oslavy 25.8.2007, které bude pořádat Město Rovensko p. Tr. ve spolupráci s klubem filatelistů.

p. Bíma – přečetl návrh k žádostem organizací o finanční příspěvky:

SDH Rovensko p. Tr. 10.000,-- Kč, z toho činí 5.000,- za ohňostroj při pálení čarodějnic na Paldě a 5.000,-- Kč na výstroj. schváleno všemi 9 hlasy

SDH Štěpánovice 2.000,-- Kč za úklid veřejného prostranství ve Štěpánovicích.

 schváleno všemi 9 hlasy

Klubu přátel Železnic Českého ráje 5.000,-- Kč na jízdu parního vlaku na Pohádkový les

 schváleno všemi 9 hlasy

Manželům Majerovým 3.000,-- Kč, kteří vedou kroužek Bobříků, aby se mohly zúčastnit i děti ze slabších soc. rodin. schváleno všemi 9 hlasy

p. Bíma - přečetl návrh zastupitelů, aby zbývající dlaždice na sběrném dvoře byly prodány občanům za cenu 10,-- Kč/ kus a rozbité zdarma. schváleno všemi 9 hlasy

Prodej se uskuteční v sobotu 21.7.2007 od 10.00 hod. Prodejem jsou pověřeni zastupitelé

Jiřina Bláhová, Jiří Bíma a Jiří Houška

p. Bíma - požádal zastupitele o souhlas s uzavřením smlouvy s p. Romanem Bělinou na umístění přístupového bodu mikrovlnného připojení k internetu v budově ZŠ čp. 213 za

120,-- Kč /rok. schváleno všemi 9 hlasy

p. Bíma - dále požádal o souhlas ke smlouvě s vítězem výběrového řízení fy Zikuda, vodohospodářské stavitelství ve výši 666.400,-- Kč s DPH na akci vybudování betonového tarasu na hokejovém hřišti, který byl poškozen povodněmi. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z MMR ve výši 400.000,-- Kč. Požádal zastupitele o odsouhlasení vlastního podílu ve výši 266.000,-- Kč. schváleno všemi 9 hlasy

p. Bíma - požádal zastupitele o odsouhlasení smlouvy s ing. Suchým na technický dozor při této akci za částku 6.950,-- Kč. schváleno všemi 9 hlasy

p. Bíma - přečetl návrh na rozpočtové změny uvedené v příloze č. 6 tohoto zápisu a požádal zastupitelstvo o hlasování. schváleno všemi 9 hlasy

p- Bíma - požádal o odsouhlasení smlouvy s firmou Reacom s.r.o. na opravu Nábřežní ul. ve výši 113.633,10 s DPH. Oprava bude provedena slarysilem. schváleno všemi 9 hlasy

-dále požádal o odsouhlasení smlouvy se Stanislavem Kasíkem- Heraldická kancelář "Dauphin" na vypracování návrhu městské vlajky a dokumentace k podání žádosti k jejímu schválení a udělení Městu. Cena za dílo je 20.000,-- Kč. schváleno všemi 9 hlasy

p.starosta - požádal zastupitele o schválení převodu hospodářského výsledku po zdanění za rok 2006 ubytovacího zařízení na Paldě a informačního střediska v Rovensku p.Tr. ve výši 168.685,27 Kč do fondu hospodářské činnosti a převodu rozdílu 0,83 Kč který vznikl zaokrouhlením DPH ve 4. čtvrtletí 2006. schváleno všemi 9 hlasy

K bodu č. 7 - p. Šálek - jak pokračuje problém pitné vody v Rovensku p.Tr.

p. starosta - byl zadán projekt na ozonizaci. Projekt by se dal použít na výběrové řízení. SČVK Vratislavice žádá o prodloužení na další 3 roky ve výjimce v atrazinu. Dohodli jme se starostkou v Tatobitech, že se obrátí se žádostí na ŽP o kontrolní vrty na skládce v Tatobitech, zda ta skládka není viníkem, že se tam ty pesticidy objevují. V Tatobitech se šíří návrh dalšího možného naleziště, že by tím mohl být bývalý kravín v Lestkově. Dostal jsem na stůl projekt, který řeší propojení vrtu Václaví s Hrudkou. Projekt byl zadán jako studentská práce za 15,000,-- Kč a platí ho VHS, nyní jednám o pokrytí výstavby celého díla dotací od MZ. V srpnu by měl být připravený hotový projekt a pak se pokusíme zažádat o ty peníze. Nevím jak vypadají podmínky ještě, ale zhruba by tam mělo být asi 85 – 90% možnosti získání dotace.

p. Šálek - jak je to s lékárnou v Rovensku p. Tr.

p. Bíma - lékárník ukončil k 1.6.2007 nájem v našich prostorách zdravotního střediska. Budeme jednat samozřejmě o obsazení. Jednali jsme s lékárnou, byli se tam podívat, je zájem a budeme jednat o dalších podmínkách.

p. Šálek - tímto pravděpodobně lékárna skončila, protože se bude těžko uzavírat nová smlouva s VZP.

p. Bíma - samozřejmě, další lékárník bude mít problém s pojišťovnou ale to je věcí podnikání ne Města. Slyšel jsem od občanů, že je jedno zda lékárna fungovala jeden den v měsíci nebo vůbec. Snažíme se vyjít maximálně vstříc, aby lékárna byla otevřená.

p. Šálek - vyhlášky obce se mění na základě změn v zákonech, není to tedy na základě pokynů MV jak uvádíte.

p. Šálek - změnu názvu náměstí jste neuvedli ani na pozvánce k veřejnému jednání. Myslím, že je to závažná věc, která by se měla projednat s občany. Mohlo se to projednávat i při projednávání změn územního plánu, myslím si, že je to dost závažná věc.

p. starosta – myslím že to je Váš názor, zastupitelé jednali jak pojmenovat náměstí s filatelisty a radili se o co nejkratším názvu. Je to poděkování mistrovi k jeho výročí za jeho dar. Myslím si, že tento název pro náměstí je nekonfliktní postoj v jakémkoliv režimu. Sousoší Rozhovor je dominantou města jako zvonice.

p. Bíma – dle zákona o obcích je toto rozhodnutí právem zastupitelstva.

p. Šálek - nezpochybňuji název náměstí, ale přesto si myslím, že tento úmysl měl být více zveřejněn.

p. starosta - to je Váš názor. Až budeme jednat o symbolu města, budou mít občané dost času k vyjádření. Bude anketa minimálně jeden a půl měsíce, aby se občané mohli vyjádřit.

p. Šálek - všechny spolky jsou vámi podporovány, proč nepodpoříte kostel a neposekáte trávu okolo kostela a také mez u hřiště nad školou?

p. starosta - tráva je průběžně sekána.

p. Šálek - bohužel tyto pozemky posekány nejsou.

p. Šálek - brána u hřbitova je nyní uzamčena.

p. Bíma - protože byly ukradeny lampičky a vázy z barevných kovů. Volali jsme Policii České republiky, kteří sepsali s poškozenými nájemci hrobových míst protokoly. Dohodli jsme se starostou o uzamčení horní brány, aby se zabránilo devastaci hřbitova.

p. Šálek - za mého starostování bylo zle u zamčené horní brány, která byla zamykána právě z těchto důvodů a byla odemykána na požádání např. pohybově postiženým. Z toho důvodu se ptám, proto že při vašem nástupu do zastupitelstva, jsem byl já ten špatný co škodí lidem.

p. starosta - to je Váš názor, večer se hřbitov zavírá.

p. Šálek – nezavírala se, to jsou fakta

p. Šálek - zeleň města. Bylo by dobré, aby občané věděli co se dělá, za kolik se to dělá a kdo to dělá. Měly by se faktury od 5.000,-- Kč výše zveřejňovat na informačním kanálu TV, bylo by zajímavé zač se peníze vydávají.

p. Šálek - závěrečný účet je lidem nesrozumitelný a zavádějící a uvedl několik příkladů.

pí. Nejedlá jako účetní úřadu se snažila závěrečný účet p. Šálkovi vysvětlit.

p. Šálek - audit - je třeba říci že je to kontrola uváděných čísel do správných řádků, ale audit se nezabývá výdaji vydávanými dle zákona a zda jsou částky vynakládány morálně v souladu se zákonem o obcích hospodárně. To jsou pak zcela jiné audity prováděné odbornými firmami. Je třeba tedy říci, že audit bez závad je pouze pochvalou paní účetní za zapsání příslušných výdajů do správných řádků a ne kontrolou správného hospodaření města.

V tabulkách o hospodaření obce není původní schválený návrh rozpočtu, ale již upravený. Proto není možná kontrola porovnání hospodaření.

p. starosta - řekl, že neexistuje audit, který by posoudil vydané prostředky zda jsou vydány morálně a hospodárně, od toho je zastupitelstvo, které to schvaluje a má důvěru lidí.

p. Šálek - a proto je potřeba aby občané a zastupitelé si toto hlídali a proto chci aby bylo vidět, za co, kolik a komu se vydává.

p. Racek - musím se zastat p. Šálka, že např. změna názvu náměstí je závažná věc všech občanů a těch žijícím na náměstí zvláště. Jedná se třeba tímto rozhodnutím o změnu živnostenských listů atd.

p. starosta - s občany trvale bydlícími na náměstí bylo toto projednáno a jsou to kovaní

Roveňáci, kteří toto uvítali.

p. Racek - byl jsem napaden za vykrádání hrobů, což není pravda.

p. starosta - David Racek přinesl stížnost na manipulaci s urnovým místem, které si pronajal.

Toto bylo předáno Policii Turnov, která to šetří. To jsou vaše věci.

p. Racek - již jsem na jednom jednání navrhoval stojan na kola u pítka na náměstí.

- silnice má po obou stranách díry, které jsou nebezpečné pro cyklisty.

p. starosta - dosud se nám nepodařilo objevit vhodné stojany, které nikdo neukradne a byly by pěkné.

- silnice je ve správě Krajského úřadu Liberec, nelze ji opravovat z obecních peněz, vedeme jednání se Silnicemi Turnov o opravě.

p. Racek - vodné bylo zdraženo s odůvodněním nutných investic.

p. starosta - zvýšené vodné bylo z důvodu, že se dva roky s cenou nehýbalo a energie jdou nahoru. Pokud se seženou peníze na ozonizaci pro snížení pesticidů cena se zvedne o 2,- Kč.

p. Racek - máme krásné hřiště nad školou a hokejové hřiště. Jsou to krásné areály, je sezona a nic se neděje, pusto a prázdno.

p. starosta – doporučil p. Rackovi obrátit se ohledně tohoto využívání sportovišť na výbor TJ Sokol, kterým je zřejmě ještě členem. Spolky podpoříme v jejich iniciativě.

p. Racek - jaké má Město vytvořené soc. programy do dalších let pro seniory a to i z okolních spádových obcí.

p. starosta - v rámci tak malé DPS programy neexistují a ani se s nimi neuvažuje. Musela by být registrace DPS.

p. Racek - ještě uvedl, že byl z TJ Sokol vyloučen p. Vávrou v roce 1975 za to, že nesouhlasil při 100 výročí Sokola s vyškrtnutím jména jednoho ze zakladatelů Sokola v Rovensku p.Tr. pana Fr. Horáčka.

pí. Nejedlá - sdělila, že vysvětlí p. Šálkovi snížení příjmů v závěrečném účtu, pokud to pochopí.

p. Šálek - po jejím vysvětlení: Nejde o to, já to chápu, ale Vám to trvalo půl hodiny než jste na to přišla a přitom jste ho sama napsala.

pí. Nejedlá – řekla, že si to musela srovnat v hlavě, aby to vysvětlila, aby to pochopil.

p. Šálek – odpověděl, že nejde o něho, ale aby to pochopili i ostatní lidé.

pí. Houšková - na veřejná jednání chodí málo lidí, měl by být zpestřen program.

p. Bíma – řekl, že diskuse je přeci dostatečné zpestření.

p. Brunclík chalupář - přístupová cesta od Rovenska k domům v Trubách neexistuje. Od Sýkořic byla jediná cesta zahrazena p. Šnajdrem se kterým probíhá soudní spor. V uváděných změnách územního plánu Rovenska p. Tr. není zmínka o zřízení přístupové cesty. Předal starostovi žádost o to, aby Město vykoupilo pozemky od soukromých majitelů a cestu zřídilo.

p. starosta - tato cesta se řeší 2 roky - původní vedla pěti brody toku Veselka. Lesy ČR nemíní zřizovat pět brodů.

p. Šálek - se otázal na soc. zařízení na koupališti.

p. starosta - nemáme koupaliště, ale požární nádrž a naše finanční prostředky na to letos nestačí. Budeme opravovat Nábřežní ul. a další, v příštím roce počítáme s ozonizací vody.

p. Šálek - škoda, že při všech výdajích se nenajde 100.000,-- Kč na soc. zařízení.

- dále se zeptal na náklady na minigolf na Paldě.

p. starosta - vynaložené prostředky na minigolf: minigolf 55.000,--, zemní úpravy-Žula 134.832,--, zemní práce M. Kolář 58.704,--, 2 stožáry osvětlení 36.890,--,doprava a montáž L. Bičík 34.249,--,přeložka plynu JAMAS Semily 35.043,-- . Celkem 354.718,-- Kč včetně DPH, které si odečteme.

Předpoklad navrácení vydané částky jsou 3 - 4 roky.

p. Šálek - podstatná věc je ta, že minigolf měl být postaven jinde na vhodnějším místě, kde by byl o 100.000,-- Kč lacinější a bylo by třeba na to sociální zařízení na koupališti.

p. Šálek - po městě se říká, že byla na Paldu pořízena myčka nádobí asi tak na 7 talířů.

p. starosta - firma Sving nám nabídla myčku za 36.000,-- Kč, ve které by mělo být umyto 12 sad nádobí za 3 minuty včetně usušení. Při instalaci firmou nám bylo sděleno, že tato myčka je pro toto zařízení nevhodná. Proto jsme odstoupili od kupní smlouvy.

p. Sucharda - u pitné vody se jedná pouze o ozonizaci, nehledá se jiný zdroj, nemá ozonizace v konečném důsledku škodlivé účinky a zda nebude voda mrtvá.

p. starosta - ozonizací nic nehrozí, ozon odstraní aktivní uhlí, nebudou zničeny ostatní minerály, chlor je ze zákona přidáván. Při hledání jiného zdroje byly prováděny zkoušky na vrtu v bývalé mlékárně. Voda tam není zasažena pesticidy, v nejhorším případě možnost dalšího zdroje s nejistým výsledkem. Je nebezpečí, že při čerpání z tohoto vrtu by se do něho mohla stáhnou voda s pesticidy. Další možnost nabízí starostka z Libuně na připojení k novému vodovodnímu řadu s dostačující kapacitou pro město ale ne už pro Václaví a Tatobity.

K bodu č.8 - paní Beránková přečetla usnesení z tohoto jednání

- p. Bíma zakončil toto jednání a poděkoval za účast.

V Rovensku p. Tr. 04.07.2007

zapsala Hana Šálková

U s n e s e n í č. 5

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného ve čtvrtek 28. června 2007 od 19.00 hodin

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami

1. Schvaluje:

a) návrh závěrečného účtu a souhlasí s celoročním hospodařením Města Rovensko pod

 Troskami v r. 2006 bez výhrad

b) starostu Pavla Koldovského jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem-

 MěÚ Rovensko p.Tr. na územního plánu

c) návrhy na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Rovensko p.Tr. do změny č. 2

 Územního plánu Města Rovensko pod Troskami, viz. příloha č.2

d) nezařazení p.p.č. 583/7, 583/9, 960/1 vše v k.ú. a obci Rovensko pod Troskami do změny

 č.2 Územního plánu Města Rovensko pod Troskami, viz příloha č.2

e) smlouvy s Ing. arch Blažkovou ohledně zpracování změny č. 2 územního plánu sídelního

 útvaru Rovensko pod Troskami ve výši Kč 100.000,-- a poskytnutí odborného vedení obce

 při zpracování této změny Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami ve

 výši Kč 300,--/1 hod.

f) vyhlášku č. 2/2007 Města Rovensko pod Troskami Požární řád a vyhlášku č. 3/2007 o

 stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

 komunálních odpadů na území Města Rovensko p.Tr.

g nový název náměstí v Rovensko p.Tr., který zní: náměstí prof. Drahoňovského

h) finanční příspěvky organizacím dle přílohy

i) prodej dlaždic ze sběrného dvora za cenu Kč 10,--/1 ks, rozbité zdarma

j) smlouvu s p. R.Bělinou na umístění přístupového bodu mikrovlnného připojení na internet

 v budově ZŠ čp. 213 – cena 120,--Kč /1 rok

k) smlouvu s vítězem výběrového řízení fy Zikuda, vodohospodářské stavitelství, na akci

 „Vybudování betonového tarasu u hokejového hřiště“ ve výši Kč 666.400,-- s DPH

l) dotaci z MMR na akci „Vybudování betonového tarasu u hokejového hřiště“ ve výši

 Kč 400.000,-- a doplatek vlastního podílu ve výši 266.400,-- Kč

m) smlouvu na TDI s Ing. Suchým na akci „Vybudování betonového tarasu u hokejového

 hřiště“ za cenu Kč 6.950,--

n) rozpočtové změny – viz. příloha

o) smlouvu s fy Reacom s.r.o. na opravu Nábřežní ulice ve výši Kč 113.633,10 s DPH

p) smlouvu s heraldickou kanceláří Dauphin p. Stanislav Kasík na vypracování návrhu

 městské vlajky a dokumentace k podání žádosti na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

 a jejího schválení a udělení městu za cenu Kč 20.000,--

r) převod rozdílu hospodářského výsledku rekreačního zařízení Palda Kč 0,83

2. Bere na vědomí:

a) rezignaci p. Josefa Brožka

b) nastoupení náhradníka do funkce člena zastupitelstva – p. Davida Majera

c) Zprávu o přezkoumání hospodaření Města Rovensko p.Tr. za r. 2006 a závěr zprávy:

 Při přezkoumání hospodaření obce podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a Dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny chyby a nedostatky

d) Závěrečné účty DSO Mikroregion Podhůří a Svazek obcí Rovensko pod Troskami za rok

 2006, které byly schváleny na shromáždění zástupců členských obcí dne 27.6.2007 bez

 výhrad

e) pořádání oslav dne 25.8.2007 k 70. výročí odhalení sousoší Rozhovor a 130. výročí

 narození prof. J.Drahoňovského

3. Pověřuje:

a) starostu podpisem smlouvy s Ing.arch Blažkovou ohledně zpracování změny č.2 Územního

 plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami a poskytnutí odborného vedení obce při

 zpracování této změny Územního plánu sídelního útvaru Rovensko pod Troskami

b) zastupitele J.Bíma, J.Houška, J.Bláhová organizováním prodeje dlaždic na sběrném dvoře

 v sobotu dne 21.7.2007 od 10.00 hodin.

c) starostu podpisem smlouvy s p. R.Bělinou na umístění přístupového bodu mikrovlnného

 připojení na internet v budově ZŠ čp. 213 – cena 120,--Kč /1 rok

e) starostu podpisem smlouvy s fy Zikuda, vodohospodářské stavitelství, na akci

 „Vybudování betonového tarasu u hokejového hřiště“ ve výši Kč 666.400,-- s DPH

f) starostu podpisem smlouvy s fy Reacom s.r.o. na opravu Nábřežní ulice ve výši

 Kč 113.633,10 s DPH

g) starostu podpisem smlouvy s s Ing. Suchým na akci „Vybudování betonového tarasu u

 hokejového hřiště“ za cenu Kč 6.950,--

h) starostu spoluprací se zpracovatelem územního plánu

i) starostu podpisem smlouvy s s heraldickou kanceláří Dauphin p. Stanislav Kasík na

 vypracování návrhu městské vlajky a dokumentace k podání žádosti na Poslaneckou

 sněmovnu Parlamentu ČR a jejího schválení a udělení městu za cenu Kč 20.000,--

Ověřovatelé:

……..………………… ………………………… ……………………

Koldovský Pavel Šich Bohumil Beránková Iveta

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:179
TÝDEN:937
CELKEM:1414751

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami